Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

NT_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po grecku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

do_J15      do_str_głównej      do_J17      
J 16:1 Ταῦτα λελάληκα ὑμῖν ἵνα μὴ σκανδαλισθῆτε.                                                                
J 16:1 *tau=ta lela/lEka u(mi=n i(/na mE\ skandalisTE=te.
J 16:1 tauta lelalEka hymin hina mE skandalisTEte.
J 16:1 rd----apn- v-1xai-s-- rp----dp-- c--------- d--------- v-2aps-p--
J 16:1 G5023 G2980 G5213 G2443 G3361 G4624
J 16:1 To wam powiedziałem, abyście się nie załamali w wierze.
J 16:1
J 16:1 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 16:1
J 16:1  Te rzeczy  powiedział  ty, wy  że  nie  kuszony
J 16:1 G5023 G2980 G5213 G2443 G3361 G4624
J 16:2 ἀποσυναγώγους ποιήσουσιν ὑμᾶς· ἀλλ᾿ ἔρχεται ὥρα ἵνα πᾶς ἀποκτείνας ὑμᾶς δόξῃ λατρείαν προσφέρειν τῷ θεῷ.                                            
J 16:2 a)posunagO/gous poiE/sousin u(ma=s: a)ll' e)/rCHetai O(/ra i(/na pa=s o( a)poktei/nas u(ma=s do/XE| latrei/an prosfe/rein tO=| TeO=|.
J 16:2 aposynagOgus poiEsusin hymas: all' erCHetai hOra hina pas ho apokteinas hymas doXE latreian prosferein tO TeO.
J 16:2 a-----apm- v-3fai-p-- rp----ap-- c--------- v-3pmi-s-- n-----nsf- c--------- a-----nsm- ra----nsm- v--aapnsm- rp----ap-- v-3aas-s-- n-----asf- v--pan---- ra----dsm- n-----dsm-
J 16:2 G0656 G4160 G5209 G0235 G2064 G5610 G2443 G3956 G3588 G0615 G5209 G1380 G2999 G4374 G3588 G2316
J 16:2 Wyłączą was z synagogi. Owszem, nadchodzi godzina, w której każdy, kto was zabije, będzie sądził, że oddaje cześć Bogu.
J 16:2
J 16:2 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 16:2
J 16:2  Wprowadzi  ty, wy  z  Synagogi  nawet  jest  czas  kiedy  każdy  zabija  ty, wy  będzie  myśleć  jest  jest  Bóg
J 16:2 G4160 G5209 G0656 G0656 G0235 G2064 G5610 G2443 G3956 G0615 G5209 G1380 G1380 G2999 G4374 G2316
J 16:3 καὶ ταῦτα ποιήσουσιν ὅτι οὐκ ἔγνωσαν τὸν πατέρα οὐδὲ ἐμέ.                                                        
J 16:3 kai\ tau=ta poiE/sousin o(/ti ou)k e)/gnOsan to\n pate/ra ou)de\ e)me/.
J 16:3 kai tauta poiEsusin hoti uk egnOsan ton patera ude eme.
J 16:3 c--------- rd----apn- v-3fai-p-- c--------- d--------- v-3aai-p-- ra----asm- n-----asm- c--------- rp----as--
J 16:3 G2532 G5023 G4160 G3754 G3756 G1097 G3588 G3962 G3761 G1691
J 16:3 Będą tak czynić, bo nie poznali ani Ojca, ani Mnie.
J 16:3
J 16:3 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 16:3
J 16:3  Tak  będzie  do  że  nie  Nauczyliśmy  Ojciec  ani  Mnie
J 16:3 G5023 G4160 G4160 G3754 G3756 G1097 G3962 G3761 G1691
J 16:4 ἀλλὰ ταῦτα λελάληκα ὑμῖν ἵνα ὅταν ἔλθῃ ὥρα αὐτῶν μνημονεύητε αὐτῶν ὅτι ἐγὼ εἶπον ὑμῖν. Ταῦτα δὲ ὑμῖν ἐξ ἀρχῆς οὐκ εἶπον, ὅτι μεθ᾿ ὑμῶν ἤμην.                      
J 16:4 a)lla\ tau=ta lela/lEka u(mi=n i(/na o(/tan e)/lTE| E( O(/ra au)tO=n mnEmoneu/Ete au)tO=n o(/ti e)gO\ ei)=pon u(mi=n. *tau=ta de\ u(mi=n e)X a)rCHE=s ou)k ei)=pon, o(/ti meT' u(mO=n E)/mEn.
J 16:4 alla tauta lelalEka hymin hina hotan elTE hE hOra autOn mnEmoneuEte autOn hoti egO eipon hymin. tauta de hymin eX arCHEs uk eipon, hoti meT' ymOn EmEn.
J 16:4 c--------- rd----apn- v-1xai-s-- rp----dp-- c--------- c--------- v-3aas-s-- ra----nsf- n-----nsf- rp----gpn- v-2pas-p-- rp----gpn- c--------- rp----ns-- v-1aai-s-- rp----dp-- rd----apn- c--------- rp----dp-- p--------- n-----gsf- d--------- v-1aai-s-- c--------- p--------- rp----gp-- v-1imi-s--
J 16:4 G0235 G5023 G2980 G5213 G2443 G3752 G2064 G3588 G5610 G0846 G3421 G0846 G3754 G1473 G2036 G5213 G5023 G1161 G5213 G1537 G0746 G3756 G2036 G3754 G3326 G5216 G2252
J 16:4 Ale powiedziałem wam o tych rzeczach, abyście, gdy nadejdzie ich godzina, pamiętali o nich, że Ja wam to powiedziałem. Tego jednak nie powiedziałem wam od początku, ponieważ byłem z wami.
J 16:4
J 16:4 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 16:4
J 16:4  Ale  powiedział  ty, wy  te rzeczy  że  kiedy  przyjść  że  czas  pamiętać  że  Ja  powiedział  ty, wy  objętość  nie  powiedział  zaś  to  ty, wy  pierwszy  pierwszy  że  był  z  ty, wy
J 16:4 G0235 G2980 G5213 G5023 G2443 G3752 G2064 G3588 G5610 G3421 G3754 G1473 G2036 G5213 G0846 G3756 G2036 G1161 G5023 G5213 G0746 G1537 G3754 G2252 G3326 G5216
J 16:5 νῦν δὲ ὑπάγω πρὸς τὸν πέμψαντά με, καὶ οὐδεὶς ἐξ ὑμῶν ἐρωτᾷ με, Ποῦ ὑπάγεις;                                              
J 16:5 nu=n de\ u(pa/gO pro\s to\n pe/mPSanta/ me, kai\ ou)dei\s e)X u(mO=n e)rOta=| me, *pou= u(pa/geis;
J 16:5 nyn de hypagO pros ton pemPSanta me, kai udeis eX hymOn erOta me, pu hypageis;
J 16:5 d--------- c--------- v-1pai-s-- p--------- ra----asm- v--aapasm- rp----as-- c--------- a-----nsm- p--------- rp----gp-- v-3pai-s-- rp----as-- d--------- v-2pai-s--
J 16:5 G3568 G1161 G5217 G4314 G3588 G3992 G3165 G2532 G3762 G1537 G5216 G2065 G3165 G4226 G5217
J 16:5 Teraz zaś idę do Tego, który Mnie posłał, a nikt z was nie pyta Mnie: Dokąd idziesz?
J 16:5
J 16:5 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 16:5
J 16:5 A  teraz  iść  do  , Który wysłał  Mnie  i  żaden  z  ty, wy  pytanie  Mnie  gdzie  iść
J 16:5 G1161 G3568 G5217 G4314 G3992 G3165 G2532 G3762 G1537 G5216 G2065 G3165 G4226 G5217
J 16:6 ἀλλ᾿ ὅτι ταῦτα λελάληκα ὑμῖν λύπη πεπλήρωκεν ὑμῶν τὴν καρδίαν.                                                      
J 16:6 a)ll' o(/ti tau=ta lela/lEka u(mi=n E( lu/pE peplE/rOken u(mO=n tE\n kardi/an.
J 16:6 all' oti tauta lelalEka hymin hE lypE peplErOken hymOn tEn kardian.
J 16:6 c--------- c--------- rd----apn- v-1xai-s-- rp----dp-- ra----nsf- n-----nsf- v-3xai-s-- rp----gp-- ra----asf- n-----asf-
J 16:6 G0235 G3754 G5023 G2980 G5213 G3588 G3077 G4137 G5216 G3588 G2588
J 16:6 Ale ponieważ to wam powiedziałem, smutek napełnił wam serce.
J 16:6
J 16:6 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 16:6
J 16:6  Ale  że  powiedział  ty, wy  to  smutek  zwrócił się  serce  swój
J 16:6 G0235 G3754 G2980 G5213 G5023 G3077 G4137 G2588 G5216
J 16:7 ἀλλ᾿ ἐγὼ τὴν ἀλήθειαν λέγω ὑμῖν, συμφέρει ὑμῖν ἵνα ἐγὼ ἀπέλθω. ἐὰν γὰρ μὴ ἀπέλθω, παράκλητος οὐκ ἐλεύσεται πρὸς ὑμᾶς· ἐὰν δὲ πορευθῶ, πέμψω αὐτὸν πρὸς ὑμᾶς.                    
J 16:7 a)ll' e)gO\ tE\n a)lE/Teian le/gO u(mi=n, sumfe/rei u(mi=n i(/na e)gO\ a)pe/lTO. e)a\n ga\r mE\ a)pe/lTO, o( para/klEtos ou)k e)leu/setai pro\s u(ma=s: e)a\n de\ poreuTO=, pe/mPSO au)to\n pro\s u(ma=s.
J 16:7 all' egO tEn alETeian legO hymin, symferei hymin hina egO apelTO. ean gar mE apelTO, ho paraklEtos uk eleusetai pros hymas: ean de poreuTO, pemPSO auton pros hymas.
J 16:7 c--------- rp----ns-- ra----asf- n-----asf- v-1pai-s-- rp----dp-- v-3pai-s-- rp----dp-- c--------- rp----ns-- v-1aas-s-- c--------- c--------- d--------- v-1aas-s-- ra----nsm- n-----nsm- d--------- v-3fmi-s-- p--------- rp----ap-- c--------- c--------- v-1aps-s-- v-1fai-s-- rp----asm- p--------- rp----ap--
J 16:7 G0235 G1473 G3588 G0225 G3004 G5213 G4851 G5213 G2443 G1473 G0565 G1437 G1063 G3361 G0565 G3588 G3875 G3756 G2064 G4314 G5209 G1437 G1161 G4198 G3992 G0846 G4314 G5209
J 16:7 Jednakże mówię wam prawdę: Pożyteczne jest dla was moje odejście. Bo jeżeli nie odejdę, Pocieszyciel nie przyjdzie do was. A jeżeli odejdę, poślę Go do was.
J 16:7
J 16:7 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 16:7
J 16:7  Ale  Ja  prawda  powiedzieć  ty, wy  lepiej  ty, wy  że  Ja  iść  dla  jeśli  nie  iść  Pocieszyciel  nie  przychodzi  do  ty, wy  i  jeśli  iść  wysłać  Jego  do  ty, wy
J 16:7 G0235 G1473 G0225 G3004 G5213 G4851 G5213 G2443 G1473 G0565 G1063 G1437 G3361 G0565 G3875 G3756 G2064 G4314 G5209 G1161 G1437 G4198 G3992 G0846 G4314 G5209
J 16:8 καὶ ἐλθὼν ἐκεῖνος ἐλέγξει τὸν κόσμον περὶ ἁμαρτίας καὶ περὶ δικαιοσύνης καὶ περὶ κρίσεως·                                                
J 16:8 kai\ e)lTO\n e)kei=nos e)le/gXei to\n ko/smon peri\ a(marti/as kai\ peri\ dikaiosu/nEs kai\ peri\ kri/seOs:
J 16:8 kai elTOn ekeinos eleNXei ton kosmon peri hamartias kai peri dikaiosynEs kai peri kriseOs:
J 16:8 c--------- v--aapnsm- rd----nsm- v-3fai-s-- ra----asm- n-----asm- p--------- n-----gsf- c--------- p--------- n-----gsf- c--------- p--------- n-----gsf-
J 16:8 G2532 G2064 G1565 G1651 G3588 G2889 G4012 G0266 G2532 G4012 G1343 G2532 G4012 G2920
J 16:8 On zaś, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie.
J 16:8
J 16:8 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 16:8
J 16:8  i  On  przyjść  ganić  świat  o  grzech  i  o  prawda  i  o  sąd
J 16:8 G2532 G1565 G2064 G1651 G2889 G4012 G0266 G2532 G4012 G1343 G2532 G4012 G2920
J 16:9 περὶ ἁμαρτίας μέν, ὅτι οὐ πιστεύουσιν εἰς ἐμέ·                                                            
J 16:9 peri\ a(marti/as me/n, o(/ti ou) pisteu/ousin ei)s e)me/:
J 16:9 peri hamartias men, hoti u pisteuusin eis eme:
J 16:9 p--------- n-----gsf- c--------- c--------- d--------- v-3pai-p-- p--------- rp----as--
J 16:9 G4012 G0266 G3303 G3754 G3756 G4100 G1519 G1691
J 16:9 O grzechu - bo nie wierzą we Mnie;
J 16:9
J 16:9 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 16:9
J 16:9  o  grzech  że  nie  wierzyć  w  Mnie
J 16:9 G4012 G0266 G3754 G3756 G4100 G1519 G1691
J 16:10 περὶ δικαιοσύνης δέ, ὅτι πρὸς τὸν πατέρα ὑπάγω καὶ οὐκέτι θεωρεῖτέ με·                                                    
J 16:10 peri\ dikaiosu/nEs de/, o(/ti pro\s to\n pate/ra u(pa/gO kai\ ou)ke/ti TeOrei=te/ me:
J 16:10 peri dikaiosynEs de, hoti pros ton patera hypagO kai uketi TeOreite me:
J 16:10 p--------- n-----gsf- c--------- c--------- p--------- ra----asm- n-----asm- v-1pai-s-- c--------- d--------- v-2pai-p-- rp----as--
J 16:10 G4012 G1343 G1161 G3754 G4314 G3588 G3962 G5217 G2532 G3765 G2334 G3165
J 16:10 o sprawiedliwości zaś - bo idę do Ojca i już Mnie nie ujrzycie;
J 16:10
J 16:10 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 16:10
J 16:10  o  prawda  że  iść  do  Ojciec  Mój  i  już  nie  zobaczyć  Mnie
J 16:10 G4012 G1343 G3754 G5217 G4314 G3962 G3450 G2532 G2089 G3765 G2334 G3165
J 16:11 περὶ δὲ κρίσεως, ὅτι ἄρχων τοῦ κόσμου τούτου κέκριται.                                                        
J 16:11 peri\ de\ kri/seOs, o(/ti o( a)/rCHOn tou= ko/smou tou/tou ke/kritai.
J 16:11 peri de kriseOs, hoti ho arCHOn tu kosmu tutu kekritai.
J 16:11 p--------- c--------- n-----gsf- c--------- ra----nsm- n-----nsm- ra----gsm- n-----gsm- rd----gsm- v-3xpi-s--
J 16:11 G4012 G1161 G2920 G3754 G3588 G0758 G3588 G2889 G5127 G2919
J 16:11 wreszcie o sądzie - bo władca tego świata został osądzony.
J 16:11
J 16:11 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 16:11
J 16:11  o  sąd  zaś  że  książę  Świat  to  skazany
J 16:11 G4012 G2920 G1161 G3754 G0758 G2889 G5127 G2919
J 16:12 Ἔτι πολλὰ ἔχω ὑμῖν λέγειν, ἀλλ᾿ οὐ δύνασθε βαστάζειν ἄρτι·                                                        
J 16:12 *)/eti polla\ e)/CHO u(mi=n le/gein, a)ll' ou) du/nasTe basta/DZein a)/rti:
J 16:12 eti polla eCHO hymin legein, all' u dynasTe bastaDZein arti:
J 16:12 d--------- a-----apn- v-1pai-s-- rp----dp-- v--pan---- c--------- d--------- v-2pmi-p-- v--pan---- d---------
J 16:12 G2089 G4183 G2192 G5213 G3004 G0235 G3756 G1410 G0941 G0737
J 16:12 Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz /jeszcze/ znieść nie możecie.
J 16:12
J 16:12 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 16:12
J 16:12  Więcej  wiele  mieć  powiedzieć  ty, wy  ale  teraz  nie  może  pomieścić
J 16:12 G2089 G4183 G2192 G3004 G5213 G0235 G0737 G3756 G1410 G0941
J 16:13 ὅταν δὲ ἔλθῃ ἐκεῖνος, τὸ πνεῦμα τῆς ἀληθείας, ὁδηγήσει ὑμᾶς ἐν τῇ ἀληθείᾳ πάσῃ· οὐ γὰρ λαλήσει ἀφ᾿ ἑαυτοῦ, ἀλλ᾿ ὅσα ἀκούσει λαλήσει, καὶ τὰ ἐρχόμενα ἀναγγελεῖ ὑμῖν.                    
J 16:13 o(/tan de\ e)/lTE| e)kei=nos, to\ pneu=ma tE=s a)lETei/as, o(dEgE/sei u(ma=s e)n tE=| a)lETei/a| pa/sE|: ou) ga\r lalE/sei a)f' e(autou=, a)ll' o(/sa a)kou/sei lalE/sei, kai\ ta\ e)rCHo/mena a)naggelei= u(mi=n.
J 16:13 hotan de elTE ekeinos, to pneuma tEs alETeias, hodEgEsei hymas en tE alETeia pasE: u gar lalEsei af' eautu, all' osa akusei lalEsei, kai ta erCHomena anaNgelei hymin.
J 16:13 c--------- c--------- v-3aas-s-- rd----nsm- ra----nsn- n-----nsn- ra----gsf- n-----gsf- v-3fai-s-- rp----ap-- p--------- ra----dsf- n-----dsf- a-----dsf- d--------- c--------- v-3fai-s-- p--------- rp----gsm- c--------- rr----apn- v-3fai-s-- v-3fai-s-- c--------- ra----apn- v--pmpapn- v-3fai-s-- rp----dp--
J 16:13 G3752 G1161 G2064 G1565 G3588 G4151 G3588 G0225 G3594 G5209 G1722 G3588 G0225 G3956 G3756 G1063 G2980 G0575 G1438 G0235 G3745 G0191 G2980 G2532 G3588 G2064 G0312 G5213
J 16:13 Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe.
J 16:13
J 16:13 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 16:13
J 16:13  Kiedy  zaś  przychodzi  On  Duch  Prawda  przewodnik  ty, wy  w  wszystko  prawda  dla  nie  z  Się  mówić  będzie  ale  będzie  mówić  że  że  słyszeć  i  przyszłość  zwiastun  ty, wy
J 16:13 G3752 G1161 G2064 G1565 G4151 G0225 G3594 G5209 G1519 G3956 G0225 G1063 G3756 G0575 G1438 G2980 G2980 G0235 G2980 G2980 G0302 G3745 G0191 G2532 G2064 G0312 G5213
J 16:14 ἐκεῖνος ἐμὲ δοξάσει, ὅτι ἐκ τοῦ ἐμοῦ λήμψεται καὶ ἀναγγελεῖ ὑμῖν.                                                      
J 16:14 e)kei=nos e)me\ doXa/sei, o(/ti e)k tou= e)mou= lE/mPSetai kai\ a)naggelei= u(mi=n.
J 16:14 ekeinos eme doXasei, hoti ek tu emu lEmPSetai kai anaNgelei hymin.
J 16:14 rd----nsm- rp----as-- v-3fai-s-- c--------- p--------- ra----gsn- a-----gsn- v-3fmi-s-- c--------- v-3fai-s-- rp----dp--
J 16:14 G1565 G1691 G1392 G3754 G1537 G3588 G1700 G2983 G2532 G0312 G5213
J 16:14 On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi.
J 16:14
J 16:14 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 16:14
J 16:14  On  chwalić  Mnie  że  z  Mój  będzie  i  zwiastun  ty, wy
J 16:14 G1565 G1392 G1691 G3754 G1537 G1699 G2983 G2532 G0312 G5213
J 16:15 πάντα ὅσα ἔχει πατὴρ ἐμά ἐστιν· διὰ τοῦτο εἶπον ὅτι ἐκ τοῦ ἐμοῦ λαμβάνει καὶ ἀναγγελεῖ ὑμῖν.                                        
J 16:15 pa/nta o(/sa e)/CHei o( patE\r e)ma/ e)stin: dia\ tou=to ei)=pon o(/ti e)k tou= e)mou= lamba/nei kai\ a)naggelei= u(mi=n.
J 16:15 panta hosa eCHei ho patEr ema estin: dia tuto eipon hoti ek tu emu lambanei kai anaNgelei hymin.
J 16:15 a-----npn- rr----apn- v-3pai-s-- ra----nsm- n-----nsm- a-----npn- v-3pai-s-- p--------- rd----asn- v-1aai-s-- c--------- p--------- ra----gsn- a-----gsn- v-3pai-s-- c--------- v-3fai-s-- rp----dp--
J 16:15 G3956 G3745 G2192 G3588 G3962 G1699 G2076 G1223 G5124 G2036 G3754 G1537 G3588 G1700 G2983 G2532 G0312 G5213
J 16:15 Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi.
J 16:15
J 16:15 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 16:15
J 16:15  Wszystko  że  ma  Ojciec  jest  Mój  zatem  zatem  powiedział  że  z  Mój  będzie  i  zwiastun  ty, wy
J 16:15 G3956 G3745 G2192 G3962 G2076 G1699 G1223 G5124 G2036 G3754 G1537 G1699 G2983 G2532 G0312 G5213
J 16:16 Μικρὸν καὶ οὐκέτι θεωρεῖτέ με, καὶ πάλιν μικρὸν καὶ ὄψεσθέ με.                                                      
J 16:16 *mikro\n kai\ ou)ke/ti TeOrei=te/ me, kai\ pa/lin mikro\n kai\ o)/PSesTe/ me.
J 16:16 mikron kai uketi TeOreite me, kai palin mikron kai oPSesTe me.
J 16:16 a-----asn- c--------- d--------- v-2pai-p-- rp----as-- c--------- d--------- a-----asn- c--------- v-2fmi-p-- rp----as--
J 16:16 G3397 G2532 G3765 G2334 G3165 G2532 G3825 G3397 G2532 G3700 G3165
J 16:16 Jeszcze chwila, a nie będziecie Mnie oglądać, i znowu chwila, a ujrzycie Mnie.
J 16:16
J 16:16 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 16:16
J 16:16  Wkrótce  nie  zobaczyć  Mnie  i  ponownie  wkrótce  zobaczyć  Mnie  dla  Ja  iść  do  Ojciec
J 16:16 G3397 G3756 G2334 G3165 G2532 G3825 G3397 G3700 G3165 G3754 G1473 G5217 G4314 G3962
J 16:17 εἶπαν οὖν ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ πρὸς ἀλλήλους, Τί ἐστιν τοῦτο λέγει ἡμῖν, Μικρὸν καὶ οὐ θεωρεῖτέ με, καὶ πάλιν μικρὸν καὶ ὄψεσθέ με; καί, Ὅτι ὑπάγω πρὸς τὸν πατέρα;              
J 16:17 ei)=pan ou)=n e)k tO=n maTEtO=n au)tou= pro\s a)llE/lous, *ti/ e)stin tou=to o(\ le/gei E(mi=n, *mikro\n kai\ ou) TeOrei=te/ me, kai\ pa/lin mikro\n kai\ o)/PSesTe/ me; kai/, *(/oti u(pa/gO pro\s to\n pate/ra;
J 16:17 eipan un ek tOn maTEtOn autu pros allElus, ti estin tuto ho legei hEmin, mikron kai u TeOreite me, kai palin mikron kai oPSesTe me; kai, hoti hypagO pros ton patera;
J 16:17 v-3aai-p-- c--------- p--------- ra----gpm- n-----gpm- rp----gsm- p--------- rp----apm- ri----nsn- v-3pai-s-- rd----nsn- rr----asn- v-3pai-s-- rp----dp-- a-----asn- c--------- d--------- v-2pai-p-- rp----as-- c--------- d--------- a-----asn- c--------- v-2fmi-p-- rp----as-- c--------- c--------- v-1pai-s-- p--------- ra----asm- n-----asm-
J 16:17 G2036 G3767 G1537 G3588 G3101 G0846 G4314 G0240 G5101 G2076 G5124 G3739 G3004 G2254 G3397 G2532 G3756 G2334 G3165 G2532 G3825 G3397 G2532 G3700 G3165 G2532 G3754 G5217 G4314 G3588 G3962
J 16:17 Wówczas niektórzy z Jego uczniów mówili między sobą: Co to znaczy, co nam mówi: Chwila, a nie będziecie Mnie oglądać, i znowu chwila, a ujrzycie Mnie; oraz: Idę do Ojca?
J 16:17
J 16:17 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 16:17
J 16:17  Tutaj  z  studentów  Jego  powiedział  jeden  inny  że  to  mówi  nas  wkrótce  nie  zobaczyć  Mnie  i  ponownie  wkrótce  zobaczyć  Mnie  i  Ja  iść  do  Ojciec
J 16:17 G3767 G1537 G3101 G0846 G2036 G0240 G0240 G5101 G5124 G3004 G2254 G3397 G3756 G2334 G3165 G2532 G3825 G3397 G3700 G3165 G2532 G1473 G5217 G4314 G3962
J 16:18 ἔλεγον οὖν, Τί ἐστιν τοῦτο [ὃ λέγει], τὸ μικρόν; οὐκ οἴδαμεν τί λαλεῖ.                                                  
J 16:18 e)/legon ou)=n, *ti/ e)stin tou=to [o(\ le/gei], to\ mikro/n; ou)k oi)/damen ti/ lalei=.
J 16:18 elegon un, ti estin tuto [ho legei], to mikron; uk oidamen ti lalei.
J 16:18 v-3iai-p-- c--------- ri----nsn- v-3pai-s-- rd----nsn- rr----asn- v-3pai-s-- ra----nsn- a-----asn- d--------- v-1xai-p-- ri----asn- v-3pai-s--
J 16:18 G3004 G3767 G5101 G2076 G5124 G3739 G3004 G3588 G3397 G3756 G1492 G5101 G2980
J 16:18 Powiedzieli więc: Co znaczy ta chwila, o której mówi? Nie rozumiemy tego, co mówi.
J 16:18
J 16:18 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 16:18
J 16:18  Tak  powiedział  że  to  mówi  wkrótce  Nie  wiedzieć  że  mówi
J 16:18 G3767 G3004 G5101 G5124 G3004 G3397 G3756 G1492 G5101 G2980
J 16:19 ἔγνω [ὁ] Ἰησοῦς ὅτι ἤθελον αὐτὸν ἐρωτᾶν, καὶ εἶπεν αὐτοῖς, Περὶ τούτου ζητεῖτε μετ᾿ ἀλλήλων ὅτι εἶπον, Μικρὸν καὶ οὐ θεωρεῖτέ με, καὶ πάλιν μικρὸν καὶ ὄψεσθέ με;                    
J 16:19 e)/gnO [o(] *)iEsou=s o(/ti E)/Telon au)to\n e)rOta=n, kai\ ei)=pen au)toi=s, *peri\ tou/tou DZEtei=te met' a)llE/lOn o(/ti ei)=pon, *mikro\n kai\ ou) TeOrei=te/ me, kai\ pa/lin mikro\n kai\ o)/PSesTe/ me;
J 16:19 egnO [ho] iEsus hoti ETelon auton erOtan, kai eipen autois, peri tutu DZEteite met' allElOn hoti eipon, mikron kai u TeOreite me, kai palin mikron kai oPSesTe me;
J 16:19 v-3aai-s-- ra----nsm- n-----nsm- c--------- v-3iai-p-- rp----asm- v--pan---- c--------- v-3aai-s-- rp----dpm- p--------- rd----gsn- v-2pai-p-- p--------- rp----gpm- c--------- v-1aai-s-- a-----asn- c--------- d--------- v-2pai-p-- rp----as-- c--------- d--------- a-----asn- c--------- v-2fmi-p-- rp----as--
J 16:19 G1097 G3588 G2424 G3754 G2309 G0846 G2065 G2532 G2036 G0846 G4012 G5127 G2212 G3326 G0240 G3754 G2036 G3397 G2532 G3756 G2334 G3165 G2532 G3825 G3397 G2532 G3700 G3165
J 16:19 Jezus poznał, że chcieli Go pytać, i rzekł do nich: Pytacie się jeden drugiego o to, że powiedziałem: Chwila, a nie będziecie Mnie oglądać, i znowu chwila, a ujrzycie Mnie?
J 16:19
J 16:19 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 16:19
J 16:19  Jezus  rozumianej  że  potrzeba  zapytać  Jego  powiedział  ich  o  objętość  zapytać  jeden  inny  że  powiedział  wkrótce  nie  zobaczyć  Mnie  i  ponownie  wkrótce  zobaczyć  Mnie
J 16:19 G2424 G1097 G3754 G2309 G2065 G0846 G2036 G0846 G4012 G5127 G2212 G0240 G0240 G3754 G2036 G3397 G3756 G2334 G3165 G2532 G3825 G3397 G3700 G3165
J 16:20 ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι κλαύσετε καὶ θρηνήσετε ὑμεῖς, δὲ κόσμος χαρήσεται· ὑμεῖς λυπηθήσεσθε, ἀλλ᾿ λύπη ὑμῶν εἰς χαρὰν γενήσεται.                                
J 16:20 a)mE\n a)mE\n le/gO u(mi=n o(/ti klau/sete kai\ TrEnE/sete u(mei=s, o( de\ ko/smos CHarE/setai: u(mei=s lupETE/sesTe, a)ll' E( lu/pE u(mO=n ei)s CHara\n genE/setai.
J 16:20 amEn amEn legO hymin hoti klausete kai TrEnEsete hymeis, ho de kosmos CHarEsetai: hymeis lypETEsesTe, all' E lypE hymOn eis CHaran genEsetai.
J 16:20 x--------- x--------- v-1pai-s-- rp----dp-- c--------- v-2fai-p-- c--------- v-2fai-p-- rp----np-- ra----nsm- c--------- n-----nsm- v-3fpi-s-- rp----np-- v-2fpi-p-- c--------- ra----nsf- n-----nsf- rp----gp-- p--------- n-----asf- v-3fmi-s--
J 16:20 G0281 G0281 G3004 G5213 G3754 G2799 G2532 G2354 G5210 G3588 G1161 G2889 G5463 G5210 G3076 G0235 G3588 G3077 G5216 G1519 G5479 G1096
J 16:20 Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Wy będziecie płakać i zawodzić, a świat się będzie weselił. Wy będziecie się smucić, ale smutek wasz zamieni się w radość.
J 16:20
J 16:20 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 16:20
J 16:20  Naprawdę  naprawdę  powiedzieć  ty, wy  ty, wy  płakać  i  płakać  i  świat  cieszyć  ty, wy  smutny  będzie  ale  smutek  twój  w  radość  będzie
J 16:20 G0281 G0281 G3004 G5213 G5210 G2799 G2532 G2354 G1161 G2889 G5463 G5210 G3076 G3076 G0235 G3077 G5216 G1519 G5479 G1096
J 16:21 γυνὴ ὅταν τίκτῃ λύπην ἔχει, ὅτι ἦλθεν ὥρα αὐτῆς· ὅταν δὲ γεννήσῃ τὸ παιδίον, οὐκέτι μνημονεύει τῆς θλίψεως διὰ τὴν χαρὰν ὅτι ἐγεννήθη ἄνθρωπος εἰς τὸν κόσμον.                  
J 16:21 E( gunE\ o(/tan ti/ktE| lu/pEn e)/CHei, o(/ti E)=lTen E( O(/ra au)tE=s: o(/tan de\ gennE/sE| to\ paidi/on, ou)ke/ti mnEmoneu/ei tE=s Tli/PSeOs dia\ tE\n CHara\n o(/ti e)gennE/TE a)/nTrOpos ei)s to\n ko/smon.
J 16:21 hE gynE hotan tiktE lypEn eCHei, hoti ElTen hE hOra autEs: hotan de gennEsE to paidion, uketi mnEmoneuei tEs TliPSeOs dia tEn CHaran hoti egennETE anTrOpos eis ton kosmon.
J 16:21 ra----nsf- n-----nsf- c--------- v-3pas-s-- n-----asf- v-3pai-s-- c--------- v-3aai-s-- ra----nsf- n-----nsf- rp----gsf- c--------- c--------- v-3aas-s-- ra----asn- n-----asn- d--------- v-3pai-s-- ra----gsf- n-----gsf- p--------- ra----asf- n-----asf- c--------- v-3api-s-- n-----nsm- p--------- ra----asm- n-----asm-
J 16:21 G3588 G1135 G3752 G5088 G3077 G2192 G3754 G2064 G3588 G5610 G0846 G3752 G1161 G1080 G3588 G3813 G3765 G3421 G3588 G2347 G1223 G3588 G5479 G3754 G1080 G0444 G1519 G3588 G2889
J 16:21 Kobieta, gdy rodzi, doznaje smutku, bo przyszła jej godzina. Gdy jednak urodzi dziecię, już nie pamięta o bólu z powodu radości, że się człowiek narodził na świat.
J 16:21
J 16:21 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 16:21
J 16:21  Kobieta  kiedy  tworzy  tolerować  smutek  że  przyjść  h  jego  ale  kiedy  nosić  Kochanie  już  nie  pamiętać  żal  z  radość  że  urodzony  człowiek  w  świat
J 16:21 G1135 G3752 G5088 G2192 G3077 G3754 G2064 G5610 G0846 G1161 G3752 G1080 G3813 G2089 G3765 G3421 G2347 G1223 G5479 G3754 G1080 G0444 G1519 G2889
J 16:22 καὶ ὑμεῖς οὖν νῦν μὲν λύπην ἔχετε· πάλιν δὲ ὄψομαι ὑμᾶς, καὶ χαρήσεται ὑμῶν καρδία, καὶ τὴν χαρὰν ὑμῶν οὐδεὶς αἴρει ἀφ᾿ ὑμῶν.                            
J 16:22 kai\ u(mei=s ou)=n nu=n me\n lu/pEn e)/CHete: pa/lin de\ o)/PSomai u(ma=s, kai\ CHarE/setai u(mO=n E( kardi/a, kai\ tE\n CHara\n u(mO=n ou)dei\s ai)/rei a)f' u(mO=n.
J 16:22 kai hymeis un nyn men lypEn eCHete: palin de oPSomai hymas, kai CHarEsetai hymOn hE kardia, kai tEn CHaran hymOn udeis airei af' ymOn.
J 16:22 d--------- rp----np-- c--------- d--------- c--------- n-----asf- v-2pai-p-- d--------- c--------- v-1fmi-s-- rp----ap-- c--------- v-3fpi-s-- rp----gp-- ra----nsf- n-----nsf- c--------- ra----asf- n-----asf- rp----gp-- a-----nsm- v-3pai-s-- p--------- rp----gp--
J 16:22 G2532 G5210 G3767 G3568 G3303 G3077 G2192 G3825 G1161 G3700 G5209 G2532 G5463 G5216 G3588 G2588 G2532 G3588 G5479 G5216 G3762 G0142 G0575 G5216
J 16:22 Także i wy teraz doznajecie smutku. Znowu jednak was zobaczę, i rozraduje się serce wasze, a radości waszej nikt wam nie zdoła odebrać.
J 16:22
J 16:22 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 16:22
J 16:22  Tak  i  ty, wy  ty, wy  teraz  mieć  smutek  ale  zobaczyć  ty, wy  ponownie  i  cieszyć  serce  swój  i  radość  swój  żaden  trwa  w  ty, wy
J 16:22 G3568 G2532 G3303 G5210 G3767 G2192 G3077 G1161 G3700 G5209 G3825 G2532 G5463 G2588 G5216 G2532 G5479 G5216 G3762 G0142 G0575 G5216
J 16:23 καὶ ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ ἐμὲ οὐκ ἐρωτήσετε οὐδέν. ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἄν τι αἰτήσητε τὸν πατέρα ἐν τῷ ὀνόματί μου δώσει ὑμῖν.                            
J 16:23 kai\ e)n e)kei/nE| tE=| E(me/ra| e)me\ ou)k e)rOtE/sete ou)de/n. a)mE\n a)mE\n le/gO u(mi=n, a)/n ti ai)tE/sEte to\n pate/ra e)n tO=| o)no/mati/ mou dO/sei u(mi=n.
J 16:23 kai en ekeinE tE hEmera eme uk erOtEsete uden. amEn amEn legO hymin, an ti aitEsEte ton patera en tO onomati mu dOsei hymin.
J 16:23 c--------- p--------- rd----dsf- ra----dsf- n-----dsf- rp----as-- d--------- v-2fai-p-- a-----asn- x--------- x--------- v-1pai-s-- rp----dp-- x--------- ri----asn- v-2aas-p-- ra----asm- n-----asm- p--------- ra----dsn- n-----dsn- rp----gs-- v-3fai-s-- rp----dp--
J 16:23 G2532 G1722 G1565 G3588 G2250 G1691 G3756 G2065 G3762 G0281 G0281 G3004 G5213 G0302 G5100 G0154 G3588 G3962 G1722 G3588 G3686 G3450 G1325 G5213
J 16:23 W owym zaś dniu o nic Mnie nie będziecie pytać. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: O cokolwiek byście prosili Ojca, da wam w imię moje.
J 16:23
J 16:23 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 16:23
J 16:23  i  w  że  dzień  ty, wy  Zapytać  Mnie  ani  o  niż  Naprawdę  naprawdę  powiedzieć  ty, wy  niż  ani  Zapytać  Ojciec  w  nazwa  Mój  będzie  ty, wy
J 16:23 G2532 G1722 G1565 G2250 G3756 G2065 G1691 G3762 G3762 G3762 G0281 G0281 G3004 G5213 G3745 G0302 G0154 G3962 G1722 G3686 G3450 G1325 G5213
J 16:24 ἕως ἄρτι οὐκ ᾐτήσατε οὐδὲν ἐν τῷ ὀνόματί μου· αἰτεῖτε καὶ λήμψεσθε, ἵνα χαρὰ ὑμῶν πεπληρωμένη.                                        
J 16:24 e(/Os a)/rti ou)k E)|tE/sate ou)de\n e)n tO=| o)no/mati/ mou: ai)tei=te kai\ lE/mPSesTe, i(/na E( CHara\ u(mO=n E)=| peplErOme/nE.
J 16:24 heOs arti uk EtEsate uden en tO onomati mu: aiteite kai lEmPSesTe, hina hE CHara hymOn E peplErOmenE.
J 16:24 p--------- d--------- d--------- v-2aai-p-- a-----asn- p--------- ra----dsn- n-----dsn- rp----gs-- v-2pad-p-- c--------- v-2fmi-p-- c--------- ra----nsf- n-----nsf- rp----gp-- v-3pas-s-- v--xppnsf-
J 16:24 G2193 G0737 G3756 G0154 G3762 G1722 G3588 G3686 G3450 G0154 G2532 G2983 G2443 G3588 G5479 G5216 G5600 G4137
J 16:24 Do tej pory o nic nie prosiliście w imię moje: Proście, a otrzymacie, aby radość wasza była pełna.
J 16:24
J 16:24 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 16:24
J 16:24  Dotychczas  Dotychczas  nic  nie  pytanie  w  nazwa  Mój  Zapytać  i  dostać  że  radość  twój  był  doskonały
J 16:24 G0737 G2193 G3762 G3756 G0154 G1722 G3686 G3450 G0154 G2532 G2983 G2443 G5479 G5216 G5600 G4137
J 16:25 Ταῦτα ἐν παροιμίαις λελάληκα ὑμῖν· ἔρχεται ὥρα ὅτε οὐκέτι ἐν παροιμίαις λαλήσω ὑμῖν ἀλλὰ παρρησίᾳ περὶ τοῦ πατρὸς ἀπαγγελῶ ὑμῖν.                                    
J 16:25 *tau=ta e)n paroimi/ais lela/lEka u(mi=n: e)/rCHetai O(/ra o(/te ou)ke/ti e)n paroimi/ais lalE/sO u(mi=n a)lla\ parrEsi/a| peri\ tou= patro\s a)paggelO= u(mi=n.
J 16:25 tauta en paroimiais lelalEka hymin: erCHetai hOra hote uketi en paroimiais lalEsO hymin alla parrEsia peri tu patros apaNgelO hymin.
J 16:25 rd----apn- p--------- n-----dpf- v-1xai-s-- rp----dp-- v-3pmi-s-- n-----nsf- d--------- d--------- p--------- n-----dpf- v-1fai-s-- rp----dp-- c--------- n-----dsf- p--------- ra----gsm- n-----gsm- v-1fai-s-- rp----dp--
J 16:25 G5023 G1722 G3942 G2980 G5213 G2064 G5610 G3753 G3765 G1722 G3942 G2980 G5213 G0235 G3954 G4012 G3588 G3962 G0518 G5213
J 16:25 Mówiłem wam o tych sprawach w przypowieściach. Nadchodzi godzina, kiedy już nie będę wam mówił w przypowieściach, ale całkiem otwarcie oznajmię wam o Ojcu.
J 16:25
J 16:25 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 16:25
J 16:25  powiedział  ty, wy  przypowieści  ale  jest  czas  kiedy  już  nie  będzie  mówić  ty, wy  przypowieści  ale  bezpośrednio  reklamować  ty, wy  na  Ojciec
J 16:25 G2980 G5213 G3942 G0235 G2064 G5610 G3753 G2089 G3765 G2980 G2980 G5213 G3942 G0235 G3954 G0312 G5213 G4012 G3962
J 16:26 ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ ἐν τῷ ὀνόματί μου αἰτήσεσθε, καὶ οὐ λέγω ὑμῖν ὅτι ἐγὼ ἐρωτήσω τὸν πατέρα περὶ ὑμῶν·                                    
J 16:26 e)n e)kei/nE| tE=| E(me/ra| e)n tO=| o)no/mati/ mou ai)tE/sesTe, kai\ ou) le/gO u(mi=n o(/ti e)gO\ e)rOtE/sO to\n pate/ra peri\ u(mO=n:
J 16:26 en ekeinE tE hEmera en tO onomati mu aitEsesTe, kai u legO hymin hoti egO erOtEsO ton patera peri hymOn:
J 16:26 p--------- rd----dsf- ra----dsf- n-----dsf- p--------- ra----dsn- n-----dsn- rp----gs-- v-2fmi-p-- c--------- d--------- v-1pai-s-- rp----dp-- c--------- rp----ns-- v-1fai-s-- ra----asm- n-----asm- p--------- rp----gp--
J 16:26 G1722 G1565 G3588 G2250 G1722 G3588 G3686 G3450 G0154 G2532 G3756 G3004 G5213 G3754 G1473 G2065 G3588 G3962 G4012 G5216
J 16:26 W owym dniu będziecie prosić w imię moje, i nie mówię, że Ja będę musiał prosić Ojca za wami.
J 16:26
J 16:26 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 16:26
J 16:26  W  że  dzień  będzie  żądanie  w  nazwa  Mój  i  nie  powiedzieć  ty, wy  że  Ja  będzie  żądanie  Ojciec  o  ty, wy
J 16:26 G1722 G1565 G2250 G0154 G0154 G1722 G3686 G3450 G2532 G3756 G3004 G5213 G3754 G1473 G2065 G2065 G3962 G4012 G5216
J 16:27 αὐτὸς γὰρ πατὴρ φιλεῖ ὑμᾶς, ὅτι ὑμεῖς ἐμὲ πεφιλήκατε καὶ πεπιστεύκατε ὅτι ἐγὼ παρὰ [τοῦ] θεοῦ ἐξῆλθον.                                        
J 16:27 au)to\s ga\r o( patE\r filei= u(ma=s, o(/ti u(mei=s e)me\ pefilE/kate kai\ pepisteu/kate o(/ti e)gO\ para\ [tou=] Teou= e)XE=lTon.
J 16:27 autos gar ho patEr filei hymas, hoti hymeis eme pefilEkate kai pepisteukate hoti egO para [tu] Teu eXElTon.
J 16:27 rp----nsm- c--------- ra----nsm- n-----nsm- v-3pai-s-- rp----ap-- c--------- rp----np-- rp----as-- v-2xai-p-- c--------- v-2xai-p-- c--------- rp----ns-- p--------- ra----gsm- n-----gsm- v-1aai-s--
J 16:27 G0846 G1063 G3588 G3962 G5368 G5209 G3754 G5210 G1691 G5368 G2532 G4100 G3754 G1473 G3844 G3588 G2316 G1831
J 16:27 Albowiem Ojciec sam was miłuje, bo wyście Mnie umiłowali i uwierzyli, że wyszedłem od Boga.
J 16:27
J 16:27 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 16:27
J 16:27  dla  Się  Ojciec  lubi  ty, wy  że  ty, wy  lubi  Mnie  i  Uważa  że  Ja  wyszedł  z  Bóg
J 16:27 G1063 G0846 G3962 G5368 G5209 G3754 G5210 G5368 G1691 G2532 G4100 G3754 G1473 G1831 G3844 G2316
J 16:28 ἐξῆλθον παρὰ τοῦ πατρὸς καὶ ἐλήλυθα εἰς τὸν κόσμον· πάλιν ἀφίημι τὸν κόσμον καὶ πορεύομαι πρὸς τὸν πατέρα.                                        
J 16:28 e)XE=lTon para\ tou= patro\s kai\ e)lE/luTa ei)s to\n ko/smon: pa/lin a)fi/Emi to\n ko/smon kai\ poreu/omai pro\s to\n pate/ra.
J 16:28 eXElTon para tu patros kai elElyTa eis ton kosmon: palin afiEmi ton kosmon kai poreuomai pros ton patera.
J 16:28 v-1aai-s-- p--------- ra----gsm- n-----gsm- c--------- v-1xai-s-- p--------- ra----asm- n-----asm- d--------- v-1pai-s-- ra----asm- n-----asm- c--------- v-1pmi-s-- p--------- ra----asm- n-----asm-
J 16:28 G1831 G3844 G3588 G3962 G2532 G2064 G1519 G3588 G2889 G3825 G0863 G3588 G2889 G2532 G4198 G4314 G3588 G3962
J 16:28 Wyszedłem od Ojca i przyszedłem na świat; znowu opuszczam świat i idę do Ojca.
J 16:28
J 16:28 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 16:28
J 16:28  wyszedł  z  Ojciec  i  przyjść  w  świat  ponownie  urlop  świat  i  iść  do  Ojciec
J 16:28 G1831 G3844 G3962 G2532 G2064 G1519 G2889 G3825 G0863 G2889 G2532 G4198 G4314 G3962
J 16:29 Λέγουσιν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, Ἴδε νῦν ἐν παρρησίᾳ λαλεῖς, καὶ παροιμίαν οὐδεμίαν λέγεις.                                                  
J 16:29 *le/gousin oi( maTEtai\ au)tou=, *)/ide nu=n e)n parrEsi/a| lalei=s, kai\ paroimi/an ou)demi/an le/geis.
J 16:29 legusin hoi maTEtai autu, ide nyn en parrEsia laleis, kai paroimian udemian legeis.
J 16:29 v-3pai-p-- ra----npm- n-----npm- rp----gsm- x--------- d--------- p--------- n-----dsf- v-2pai-s-- c--------- n-----asf- a-----asf- v-2pai-s--
J 16:29 G3004 G3588 G3101 G0846 G2396 G3568 G1722 G3954 G2980 G2532 G3942 G3762 G3004
J 16:29 Rzekli uczniowie Jego: Patrz! Teraz mówisz otwarcie i nie opowiadasz żadnej przypowieści.
J 16:29
J 16:29 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 16:29
J 16:29  Studentów  Jego  powiedział  Go  tutaj  teraz  bezpośrednio  powiedzieć  i  przypowieść  powiedzieć  nie
J 16:29 G3101 G0846 G3004 G0846 G2396 G3568 G3954 G2980 G2532 G3942 G3004 G3762
J 16:30 νῦν οἴδαμεν ὅτι οἶδας πάντα καὶ οὐ χρείαν ἔχεις ἵνα τίς σε ἐρωτᾷ· ἐν τούτῳ πιστεύομεν ὅτι ἀπὸ θεοῦ ἐξῆλθες.                                    
J 16:30 nu=n oi)/damen o(/ti oi)=das pa/nta kai\ ou) CHrei/an e)/CHeis i(/na ti/s se e)rOta=|: e)n tou/tO| pisteu/omen o(/ti a)po\ Teou= e)XE=lTes.
J 16:30 nyn oidamen hoti oidas panta kai u CHreian eCHeis hina tis se erOta: en tutO pisteuomen hoti apo Teu eXElTes.
J 16:30 d--------- v-1xai-p-- c--------- v-2xai-s-- a-----apn- c--------- d--------- n-----asf- v-2pai-s-- c--------- ri----nsm- rp----as-- v-3pas-s-- p--------- rd----dsn- v-1pai-p-- c--------- p--------- n-----gsm- v-2aai-s--
J 16:30 G3568 G1492 G3754 G1492 G3956 G2532 G3756 G5532 G2192 G2443 G5100 G4571 G2065 G1722 G5129 G4100 G3754 G0575 G2316 G1831
J 16:30 Teraz wiemy, że wszystko wiesz i nie trzeba, aby Cię kto pytał. Dlatego wierzymy, że od Boga wyszedłeś.
J 16:30
J 16:30 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 16:30
J 16:30  Teraz  zobaczyć  że  wiedzieć  wszystko  i  nie  mieć  potrzeb  że  kto  pytanie  ty, wy  Zatem  Zatem  wierzyć  że  z  Bóg  wyszedł
J 16:30 G3568 G1492 G3754 G1492 G3956 G2532 G3756 G2192 G5532 G2443 G5100 G2065 G4571 G1722 G5129 G4100 G3754 G0575 G2316 G1831
J 16:31 ἀπεκρίθη αὐτοῖς Ἰησοῦς, Ἄρτι πιστεύετε;                                                                  
J 16:31 a)pekri/TE au)toi=s *)iEsou=s, *)/arti pisteu/ete;
J 16:31 apekriTE autois iEsus, arti pisteuete;
J 16:31 v-3api-s-- rp----dpm- n-----nsm- d--------- v-2pai-p--
J 16:31 G0611 G0846 G2424 G0737 G4100
J 16:31 Odpowiedział im Jezus: Teraz wierzycie?
J 16:31
J 16:31 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 16:31
J 16:31  Jezus  odpowiedzi  ich  teraz  wiernych
J 16:31 G2424 G0611 G0846 G0737 G4100
J 16:32 ἰδοὺ ἔρχεται ὥρα καὶ ἐλήλυθεν ἵνα σκορπισθῆτε ἕκαστος εἰς τὰ ἴδια κἀμὲ μόνον ἀφῆτε· καὶ οὐκ εἰμὶ μόνος, ὅτι πατὴρ μετ᾿ ἐμοῦ ἐστιν.                            
J 16:32 i)dou\ e)/rCHetai O(/ra kai\ e)lE/luTen i(/na skorpisTE=te e(/kastos ei)s ta\ i)/dia ka)me\ mo/non a)fE=te: kai\ ou)k ei)mi\ mo/nos, o(/ti o( patE\r met' e)mou= e)stin.
J 16:32 idu erCHetai hOra kai elElyTen hina skorpisTEte hekastos eis ta idia kame monon afEte: kai uk eimi monos, hoti ho patEr met' emu estin.
J 16:32 x--------- v-3pmi-s-- n-----nsf- c--------- v-3xai-s-- c--------- v-2aps-p-- a-----nsm- p--------- ra----apn- a-----apn- c--------- a-----asm- v-2aas-p-- c--------- d--------- v-1pai-s-- a-----nsm- c--------- ra----nsm- n-----nsm- p--------- rp----gs-- v-3pai-s--
J 16:32 G2400 G2064 G5610 G2532 G2064 G2443 G4650 G1538 G1519 G3588 G2398 G2504 G3440 G0863 G2532 G3756 G1510 G3441 G3754 G3588 G3962 G3326 G1700 G2076
J 16:32 Oto nadchodzi godzina, a nawet już nadeszła, że się rozproszycie - każdy w swoją stronę, a Mnie zostawicie samego. Ale Ja nie jestem sam, bo Ojciec jest ze Mną.
J 16:32
J 16:32 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 16:32
J 16:32  Tutaj  jest  h  i  przyjść  już  że  są rozproszone  każdy  w  jego  i  Mnie  urlop  jeden  ale  Ja  nie  jeden  że  Ojciec  z  Mnie
J 16:32 G2400 G2064 G5610 G2532 G2064 G3568 G2443 G4650 G1538 G1519 G2398 G2532 G1691 G0863 G3441 G2532 G1510 G3756 G3441 G3754 G3962 G3326 G1700
J 16:33 ταῦτα λελάληκα ὑμῖν ἵνα ἐν ἐμοὶ εἰρήνην ἔχητε· ἐν τῷ κόσμῳ θλῖψιν ἔχετε, ἀλλὰ θαρσεῖτε, ἐγὼ νενίκηκα τὸν κόσμον.                                      
J 16:33 tau=ta lela/lEka u(mi=n i(/na e)n e)moi\ ei)rE/nEn e)/CHEte: e)n tO=| ko/smO| Tli=PSin e)/CHete, a)lla\ Tarsei=te, e)gO\ neni/kEka to\n ko/smon.
J 16:33 tauta lelalEka hymin hina en emoi eirEnEn eCHEte: en tO kosmO TliPSin eCHete, alla Tarseite, egO nenikEka ton kosmon.
J 16:33 rd----apn- v-1xai-s-- rp----dp-- c--------- p--------- rp----ds-- n-----asf- v-2pas-p-- p--------- ra----dsm- n-----dsm- n-----asf- v-2pai-p-- c--------- v-2pad-p--