Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

NT_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po grecku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

do_J17      do_str_głównej      do_J19      
J 18:1 Ταῦτα εἰπὼν Ἰησοῦς ἐξῆλθεν σὺν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ πέραν τοῦ χειμάρρου τοῦ Κεδρὼν ὅπου ἦν κῆπος, εἰς ὃν εἰσῆλθεν αὐτὸς καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ.                                              
J 18:1 *tau=ta ei)pO\n *)iEsou=s e)XE=lTen su\n toi=s maTEtai=s au)tou= pe/ran tou= CHeima/rrou tou= *kedrO\n o(/pou E)=n kE=pos, ei)s o(\n ei)sE=lTen au)to\s kai\ oi( maTEtai\ au)tou=.
J 18:1 tauta eipOn iEsus eXElTen syn tois maTEtais autu peran tu CHeimarru tu kedrOn hopu En kEpos, eis hon eisElTen autos kai hoi maTEtai autu.
J 18:1 rd----apn- v--aapnsm- n-----nsm- v-3aai-s-- p--------- ra----dpm- n-----dpm- rp----gsm- p--------- ra----gsm- n-----gsm- ra----gsm- n-----gsm- d--------- v-3iai-s-- n-----nsm- p--------- rr----asm- v-3aai-s-- rp----nsm- c--------- ra----npm- n-----npm- rp----gsm-
J 18:1 G5023 G2036 G2424 G1831 G4862 G3588 G3101 G0846 G4008 G3588 G5493 G3588 G2748 G3699 G2258 G2779 G1519 G3739 G1525 G0846 G2532 G3588 G3101 G0846
J 18:1 To powiedziawszy Jezus wyszedł z uczniami swymi za potok Cedron. Był tam ogród, do którego wszedł On i Jego uczniowie.
J 18:1
J 18:1 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 18:1
J 18:1  O  te rzeczy  Jezus  lewo  z  studentów  Z  dla  przepływ  Kedron  gdzie  był  ogród  w  który  wprowadzonych  Się  i  Studentów  Jego
J 18:1 G2036 G5023 G2424 G1831 G4862 G3101 G0846 G4008 G5493 G2748 G3699 G2258 G2779 G1519 G3739 G1525 G0846 G2532 G3101 G0846
J 18:2 ᾔδει δὲ καὶ Ἰούδας παραδιδοὺς αὐτὸν τὸν τόπον, ὅτι πολλάκις συνήχθη Ἰησοῦς ἐκεῖ μετὰ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ.                                                          
J 18:2 E)/|dei de\ kai\ *)iou/das o( paradidou\s au)to\n to\n to/pon, o(/ti polla/kis sunE/CHTE *)iEsou=s e)kei= meta\ tO=n maTEtO=n au)tou=.
J 18:2 Edei de kai iudas ho paradidus auton ton topon, hoti pollakis synECHTE iEsus ekei meta tOn maTEtOn autu.
J 18:2 v-3yai-s-- c--------- d--------- n-----nsm- ra----nsm- v--papnsm- rp----asm- ra----asm- n-----asm- c--------- d--------- v-3api-s-- n-----nsm- d--------- p--------- ra----gpm- n-----gpm- rp----gsm-
J 18:2 G1492 G1161 G2532 G2455 G3588 G3860 G0846 G3588 G5117 G3754 G4178 G4863 G2424 G1563 G3326 G3588 G3101 G0846
J 18:2 Także i Judasz, który Go wydał, znał to miejsce, bo Jezus i uczniowie Jego często się tam gromadzili.
J 18:2
J 18:2 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 18:2
J 18:2  Wiedziałem  zaś  to  miejsce  i  Judas  zdrajca  Jego  że  Jezus  często  będzie  tam  z  studentów  Z
J 18:2 G1492 G1161 G3588 G5117 G2532 G2455 G3860 G0846 G3754 G2424 G4178 G4863 G1563 G3326 G3101 G0846
J 18:3 οὖν Ἰούδας λαβὼν τὴν σπεῖραν καὶ ἐκ τῶν ἀρχιερέων καὶ ἐκ τῶν Φαρισαίων ὑπηρέτας ἔρχεται ἐκεῖ μετὰ φανῶν καὶ λαμπάδων καὶ ὅπλων.                                                
J 18:3 o( ou)=n *)iou/das labO\n tE\n spei=ran kai\ e)k tO=n a)rCHiere/On kai\ e)k tO=n *farisai/On u(pEre/tas e)/rCHetai e)kei= meta\ fanO=n kai\ lampa/dOn kai\ o(/plOn.
J 18:3 ho un iudas labOn tEn speiran kai ek tOn arCHiereOn kai ek tOn farisaiOn hypEretas erCHetai ekei meta fanOn kai lampadOn kai hoplOn.
J 18:3 ra----nsm- c--------- n-----nsm- v--aapnsm- ra----asf- n-----asf- c--------- p--------- ra----gpm- n-----gpm- c--------- p--------- ra----gpm- n-----gpm- n-----apm- v-3pmi-s-- d--------- p--------- n-----gpm- c--------- n-----gpf- c--------- n-----gpn-
J 18:3 G3588 G3767 G2455 G2983 G3588 G4686 G2532 G1537 G3588 G0749 G2532 G1537 G3588 G5330 G5257 G2064 G1563 G3326 G5322 G2532 G2985 G2532 G3696
J 18:3 Judasz, otrzymawszy kohortę oraz strażników od arcykapłanów i faryzeuszów, przybył tam z latarniami, pochodniami i bronią.
J 18:3
J 18:3 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 18:3
J 18:3  Tak  Judas  przy  oderwanie  i  pracowników  z  kapłanów  i  Faryzeusze  jest  tam  z  latarnie  i  oświetlenie  i  Herb
J 18:3 G3767 G2455 G2983 G4686 G2532 G5257 G1537 G0749 G2532 G5330 G2064 G1563 G3326 G5322 G2532 G2985 G2532 G3696
J 18:4 Ἰησοῦς οὖν εἰδὼς πάντα τὰ ἐρχόμενα ἐπ᾿ αὐτὸν ἐξῆλθεν καὶ λέγει αὐτοῖς, Τίνα ζητεῖτε;                                                                  
J 18:4 *)iEsou=s ou)=n ei)dO\s pa/nta ta\ e)rCHo/mena e)p' au)to\n e)XE=lTen kai\ le/gei au)toi=s, *ti/na DZEtei=te;
J 18:4 iEsus un eidOs panta ta erCHomena ep' auton eXElTen kai legei autois, tina DZEteite;
J 18:4 n-----nsm- c--------- v--xapnsm- a-----apn- ra----apn- v--pmpapn- p--------- rp----asm- v-3aai-s-- c--------- v-3pai-s-- rp----dpm- ri----asm- v-2pai-p--
J 18:4 G2424 G3767 G1492 G3956 G3588 G2064 G1909 G0846 G1831 G2532 G3004 G0846 G5101 G2212
J 18:4 A Jezus wiedząc o wszystkim, co miało na Niego przyjść, wyszedł naprzeciw i rzekł do nich: Kogo szukacie?
J 18:4
J 18:4 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 18:4
J 18:4  Jezus  zaś  wiedząc,  wszystko  z  Go  będzie  lewo  powiedział  ich  kogo  szukam
J 18:4 G2424 G3767 G1492 G3956 G1909 G0846 G2064 G1831 G2036 G0846 G5101 G2212
J 18:5 ἀπεκρίθησαν αὐτῷ, Ἰησοῦν τὸν Ναζωραῖον. λέγει αὐτοῖς, Ἐγώ εἰμι. εἱστήκει δὲ καὶ Ἰούδας παραδιδοὺς αὐτὸν μετ᾿ αὐτῶν.                                                          
J 18:5 a)pekri/TEsan au)tO=|, *)iEsou=n to\n *naDZOrai=on. le/gei au)toi=s, *)egO/ ei)mi. ei(stE/kei de\ kai\ *)iou/das o( paradidou\s au)to\n met' au)tO=n.
J 18:5 apekriTEsan autO, iEsun ton naDZOraion. legei autois, egO eimi. heistEkei de kai iudas ho paradidus auton met' autOn.
J 18:5 v-3api-p-- rp----dsm- n-----asm- ra----asm- n-----asm- v-3pai-s-- rp----dpm- rp----ns-- v-1pai-s-- v-3yai-s-- c--------- d--------- n-----nsm- ra----nsm- v--papnsm- rp----asm- p--------- rp----gpm-
J 18:5 G0611 G0846 G2424 G3588 G3480 G3004 G0846 G1473 G1510 G2476 G1161 G2532 G2455 G3588 G3860 G0846 G3326 G0846
J 18:5 Odpowiedzieli Mu: Jezusa z Nazaretu. Rzekł do nich Jezus: Ja jestem. Również i Judasz, który Go wydał, stał między nimi.
J 18:5
J 18:5 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 18:5
J 18:5  Go  spotkać  Jezus  Nazareth  Jezus  mówi  ich  to  Ja  Stał  zaś  z  ich  i  Judas  zdrajca  Jego
J 18:5 G0846 G0611 G2424 G3480 G2424 G3004 G0846 G1510 G1473 G2476 G1161 G3326 G0846 G2532 G2455 G3860 G0846
J 18:6 ὡς οὖν εἶπεν αὐτοῖς, Ἐγώ εἰμι, ἀπῆλθον εἰς τὰ ὀπίσω καὶ ἔπεσαν χαμαί.                                                                    
J 18:6 O(s ou)=n ei)=pen au)toi=s, *)egO/ ei)mi, a)pE=lTon ei)s ta\ o)pi/sO kai\ e)/pesan CHamai/.
J 18:6 hOs un eipen autois, egO eimi, apElTon eis ta opisO kai epesan CHamai.
J 18:6 c--------- c--------- v-3aai-s-- rp----dpm- rp----ns-- v-1pai-s-- v-3aai-p-- p--------- ra----apn- d--------- c--------- v-3aai-p-- d---------
J 18:6 G5613 G3767 G2036 G0846 G1473 G1510 G0565 G1519 G3588 G3694 G2532 G4098 G5476
J 18:6 Skoro więc rzekł do nich: Ja jestem, cofnęli się i upadli na ziemię.
J 18:6
J 18:6 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 18:6
J 18:6  I  kiedy  powiedział  ich  to  Ja  wycofał się  z powrotem  z powrotem  i  Pali  ziemia
J 18:6 G3767 G5613 G2036 G0846 G1510 G1473 G0565 G1519 G3694 G2532 G4098 G5476
J 18:7 πάλιν οὖν ἐπηρώτησεν αὐτούς, Τίνα ζητεῖτε; οἱ δὲ εἶπαν, Ἰησοῦν τὸν Ναζωραῖον.                                                                      
J 18:7 pa/lin ou)=n e)pErO/tEsen au)tou/s, *ti/na DZEtei=te; oi( de\ ei)=pan, *)iEsou=n to\n *naDZOrai=on.
J 18:7 palin un epErOtEsen autus, tina DZEteite; hoi de eipan, iEsun ton naDZOraion.
J 18:7 d--------- c--------- v-3aai-s-- rp----apm- ri----asm- v-2pai-p-- ra----npm- c--------- v-3aai-p-- n-----asm- ra----asm- n-----asm-
J 18:7 G3825 G3767 G1905 G0846 G5101 G2212 G3588 G1161 G2036 G2424 G3588 G3480
J 18:7 Powtórnie ich zapytał: Kogo szukacie? Oni zaś powiedzieli: Jezusa z Nazaretu.
J 18:7
J 18:7 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 18:7
J 18:7  Ponownie  pytanie  ich  kogo  szukam  powiedział  Jezus  Nazareth
J 18:7 G3825 G1905 G0846 G5101 G2212 G2036 G2424 G3480
J 18:8 ἀπεκρίθη Ἰησοῦς, Εἶπον ὑμῖν ὅτι ἐγώ εἰμι· εἰ οὖν ἐμὲ ζητεῖτε, ἄφετε τούτους ὑπάγειν·                                                                  
J 18:8 a)pekri/TE *)iEsou=s, *ei)=pon u(mi=n o(/ti e)gO/ ei)mi: ei) ou)=n e)me\ DZEtei=te, a)/fete tou/tous u(pa/gein:
J 18:8 apekriTE iEsus, eipon hymin hoti egO eimi: ei un eme DZEteite, afete tutus hypagein:
J 18:8 v-3api-s-- n-----nsm- v-1aai-s-- rp----dp-- c--------- rp----ns-- v-1pai-s-- c--------- c--------- rp----as-- v-2pai-p-- v-2aad-p-- rd----apm- v--pan----
J 18:8 G0611 G2424 G2036 G5213 G3754 G1473 G1510 G1487 G3767 G1691 G2212 G0863 G5128 G5217
J 18:8 Jezus odrzekł: Powiedziałem wam, że Ja jestem. Jeżeli więc Mnie szukacie, pozwólcie tym odejść.
J 18:8
J 18:8 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 18:8
J 18:8  Jezus  odpowiedzi  powiedział  ty, wy  że  to  Ja  tak  jeśli  Mnie  szukam  urlop  ich  iść
J 18:8 G2424 G0611 G2036 G5213 G3754 G1510 G1473 G3767 G1487 G1691 G2212 G0863 G5128 G5217
J 18:9 ἵνα πληρωθῇ λόγος ὃν εἶπεν ὅτι Οὓς δέδωκάς μοι οὐκ ἀπώλεσα ἐξ αὐτῶν οὐδένα.                                                                
J 18:9 i(/na plErOTE=| o( lo/gos o(\n ei)=pen o(/ti *ou(\s de/dOka/s moi ou)k a)pO/lesa e)X au)tO=n ou)de/na.
J 18:9 hina plErOTE ho logos hon eipen hoti hus dedOkas moi uk apOlesa eX autOn udena.
J 18:9 c--------- v-3aps-s-- ra----nsm- n-----nsm- rr----asm- v-3aai-s-- d--------- rr----apm- v-2xai-s-- rp----ds-- d--------- v-1aai-s-- p--------- rp----gpm- a-----asm-
J 18:9 G2443 G4137 G3588 G3056 G3739 G2036 G3754 G3739 G1325 G3427 G3756 G0622 G1537 G0846 G3762
J 18:9 Stało się tak, aby się wypełniło słowo, które wypowiedział: Nie utraciłem żadnego z tych, których Mi dałeś.
J 18:9
J 18:9 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 18:9
J 18:9  tak  come true  słowo  mówiono  z  tych  który  Mnie  dał  Ja  nie  zniszczony  nikt
J 18:9 G2443 G4137 G3056 G2036 G1537 G0846 G3739 G3427 G1325 G3756 G3756 G0622 G3762
J 18:10 Σίμων οὖν Πέτρος ἔχων μάχαιραν εἵλκυσεν αὐτὴν καὶ ἔπαισεν τὸν τοῦ ἀρχιερέως δοῦλον καὶ ἀπέκοψεν αὐτοῦ τὸ ὠτάριον τὸ δεξιόν. ἦν δὲ ὄνομα τῷ δούλῳ Μάλχος.                                          
J 18:10 *si/mOn ou)=n *pe/tros e)/CHOn ma/CHairan ei(/lkusen au)tE\n kai\ e)/paisen to\n tou= a)rCHiere/Os dou=lon kai\ a)pe/koPSen au)tou= to\ O)ta/rion to\ deXio/n. E)=n de\ o)/noma tO=| dou/lO| *ma/lCHos.
J 18:10 simOn un petros eCHOn maCHairan heilkysen autEn kai epaisen ton tu arCHiereOs dulon kai apekoPSen autu to Otarion to deXion. En de onoma tO dulO malCHos.
J 18:10 n-----nsm- c--------- n-----nsm- v--papnsm- n-----asf- v-3aai-s-- rp----asf- c--------- v-3aai-s-- ra----asm- ra----gsm- n-----gsm- n-----asm- c--------- v-3aai-s-- rp----gsm- ra----asn- n-----asn- ra----asn- a-----asn- v-3iai-s-- c--------- n-----nsn- ra----dsm- n-----dsm- n-----nsm-
J 18:10 G4613 G3767 G4074 G2192 G3162 G1670 G0846 G2532 G3817 G3588 G3588 G0749 G1401 G2532 G0609 G0846 G3588 G5621 G3588 G1188 G2258 G1161 G3686 G3588 G1401 G3124
J 18:10 Wówczas Szymon Piotr, mając przy sobie miecz, dobył go, uderzył sługę arcykapłana i odciął mu prawe ucho. A słudze było na imię Malchos.
J 18:10
J 18:10 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 18:10
J 18:10  Simon  zaś  Peter  o  miecz  dowiedziałem się  jego  i  trafienie  arcykapłan  niewolnik  i  komora  go  prawo  ucho  Nazwa  sługa  był  Malchus
J 18:10 G4613 G3767 G4074 G2192 G3162 G1670 G0846 G2532 G3817 G0749 G1401 G2532 G0609 G0846 G1188 G5621 G3686 G1401 G2258 G3124
J 18:11 εἶπεν οὖν Ἰησοῦς τῷ Πέτρῳ, Βάλε τὴν μάχαιραν εἰς τὴν θήκην· τὸ ποτήριον δέδωκέν μοι πατὴρ οὐ μὴ πίω αὐτό;                                                
J 18:11 ei)=pen ou)=n o( *)iEsou=s tO=| *pe/trO|, *ba/le tE\n ma/CHairan ei)s tE\n TE/kEn: to\ potE/rion o(\ de/dOke/n moi o( patE\r ou) mE\ pi/O au)to/;
J 18:11 eipen un ho iEsus tO petrO, bale tEn maCHairan eis tEn TEkEn: to potErion ho dedOken moi ho patEr u mE piO auto;
J 18:11 v-3aai-s-- c--------- ra----nsm- n-----nsm- ra----dsm- n-----dsm- v-2aad-s-- ra----asf- n-----asf- p--------- ra----asf- n-----asf- ra----asn- n-----asn- rr----asn- v-3xai-s-- rp----ds-- ra----nsm- n-----nsm- x--------- x--------- v-1aas-s-- rp----asn-
J 18:11 G2036 G3767 G3588 G2424 G3588 G4074 G0906 G3588 G3162 G1519 G3588 G2336 G3588 G4221 G3739 G1325 G3427 G3588 G3962 G3756 G3361 G4095 G0846
J 18:11 Na to rzekł Jezus do Piotra: Schowaj miecz do pochwy. Czyż nie mam pić kielicha, który Mi podał Ojciec?
J 18:11
J 18:11 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 18:11
J 18:11  Ale  Jezus  powiedział  Peter  Mówiąc  miecz  w  pochwa  naprawdę  nie  pić  Kręgle  który  dał  Mnie  Ojciec
J 18:11 G3767 G2424 G2036 G4074 G0906 G3162 G1519 G2336 G3378 G3378 G4095 G4221 G3739 G1325 G3427 G3962
J 18:12 οὖν σπεῖρα καὶ χιλίαρχος καὶ οἱ ὑπηρέται τῶν Ἰουδαίων συνέλαβον τὸν Ἰησοῦν καὶ ἔδησαν αὐτὸν                                                            
J 18:12 *(E ou)=n spei=ra kai\ o( CHili/arCHos kai\ oi( u(pEre/tai tO=n *)ioudai/On sune/labon to\n *)iEsou=n kai\ e)/dEsan au)to\n
J 18:12 hE un speira kai ho CHiliarCHos kai hoi hypEretai tOn iudaiOn synelabon ton iEsun kai edEsan auton
J 18:12 ra----nsf- c--------- n-----nsf- c--------- ra----nsm- n-----nsm- c--------- ra----npm- n-----npm- ra----gpm- a-----gpm- v-3aai-p-- ra----asm- n-----asm- c--------- v-3aai-p-- rp----asm-
J 18:12 G3588 G3767 G4686 G2532 G3588 G5506 G2532 G3588 G5257 G3588 G2453 G4815 G3588 G2424 G2532 G1210 G0846
J 18:12 Wówczas kohorta oraz trybun razem ze strażnikami żydowskimi pojmali Jezusa, związali Go
J 18:12
J 18:12 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 18:12
J 18:12  Następnie  Warriors  i  kapitan  i  ministrów  Żydowski  mieć  Jezus  i  związany  Jego
J 18:12 G3767 G4686 G2532 G5506 G2532 G5257 G2453 G4815 G2424 G2532 G1210 G0846
J 18:13 καὶ ἤγαγον πρὸς Ἅνναν πρῶτον· ἦν γὰρ πενθερὸς τοῦ Καϊάφα, ὃς ἦν ἀρχιερεὺς τοῦ ἐνιαυτοῦ ἐκείνου·                                                              
J 18:13 kai\ E)/gagon pro\s *(/annan prO=ton: E)=n ga\r penTero\s tou= *kai+a/fa, o(\s E)=n a)rCHiereu\s tou= e)niautou= e)kei/nou:
J 18:13 kai Egagon pros hannan prOton: En gar penTeros tu ka+iafa, hos En arCHiereus tu eniautu ekeinu:
J 18:13 c--------- v-3aai-p-- p--------- n-----asm- a-----asn- v-3iai-s-- c--------- n-----nsm- ra----gsm- n-----gsm- rr----nsm- v-3iai-s-- n-----nsm- ra----gsm- n-----gsm- rd----gsm-
J 18:13 G2532 G0071 G4314 G0452 G4412 G2258 G1063 G3995 G3588 G2533 G3739 G2258 G0749 G3588 G1763 G1565
J 18:13 i zaprowadzili najpierw do Annasza. Był on bowiem teściem Kajfasza, który owego roku pełnił urząd arcykapłański.
J 18:13
J 18:13 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 18:13
J 18:13  i  miał  Jego  pierwszy  do  Anna  dla  był  ojciec  Kajfasz  który  był  że  rok  Ksiądz
J 18:13 G2532 G0520 G0846 G4412 G4314 G0452 G1063 G2258 G3995 G2533 G3739 G2258 G1565 G1763 G0749
J 18:14 ἦν δὲ Καϊάφας συμβουλεύσας τοῖς Ἰουδαίοις ὅτι συμφέρει ἕνα ἄνθρωπον ἀποθανεῖν ὑπὲρ τοῦ λαοῦ.                                                                
J 18:14 E)=n de\ *kai+a/fas o( sumbouleu/sas toi=s *)ioudai/ois o(/ti sumfe/rei e(/na a)/nTrOpon a)poTanei=n u(pe\r tou= laou=.
J 18:14 En de ka+iafas ho symbuleusas tois iudaiois hoti symferei hena anTrOpon apoTanein hyper tu lau.
J 18:14 v-3iai-s-- c--------- n-----nsm- ra----nsm- v--aapnsm- ra----dpm- a-----dpm- c--------- v-3pai-s-- a-----asm- n-----asm- v--aan---- p--------- ra----gsm- n-----gsm-
J 18:14 G2258 G1161 G2533 G3588 G4823 G3588 G2453 G3754 G4851 G1520 G0444 G0599 G5228 G3588 G2992
J 18:14 Właśnie Kajfasz poradził Żydom, że warto, aby jeden człowiek zginął za naród.
J 18:14
J 18:14 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 18:14
J 18:14  był  Kajfasz  który  wniesiony  rada  Żydów  że  lepiej  jeden  człowiek  umierać  dla  osoby
J 18:14 G2258 G2533 G3588 G4823 G4823 G2453 G3754 G4851 G1520 G0444 G0622 G5228 G2992
J 18:15 Ἠκολούθει δὲ τῷ Ἰησοῦ Σίμων Πέτρος καὶ ἄλλος μαθητής. δὲ μαθητὴς ἐκεῖνος ἦν γνωστὸς τῷ ἀρχιερεῖ, καὶ συνεισῆλθεν τῷ Ἰησοῦ εἰς τὴν αὐλὴν τοῦ ἀρχιερέως,                                          
J 18:15 *)Ekolou/Tei de\ tO=| *)iEsou= *si/mOn *pe/tros kai\ a)/llos maTEtE/s. o( de\ maTEtE\s e)kei=nos E)=n gnOsto\s tO=| a)rCHierei=, kai\ suneisE=lTen tO=| *)iEsou= ei)s tE\n au)lE\n tou= a)rCHiere/Os,
J 18:15 EkoluTei de tO iEsu simOn petros kai allos maTEtEs. ho de maTEtEs ekeinos En gnOstos tO arCHierei, kai syneisElTen tO iEsu eis tEn aulEn tu arCHiereOs,
J 18:15 v-3iai-s-- c--------- ra----dsm- n-----dsm- n-----nsm- n-----nsm- c--------- a-----nsm- n-----nsm- ra----nsm- c--------- n-----nsm- rd----nsm- v-3iai-s-- a-----nsm- ra----dsm- n-----dsm- c--------- v-3aai-s-- ra----dsm- n-----dsm- p--------- ra----asf- n-----asf- ra----gsm- n-----gsm-
J 18:15 G0190 G1161 G3588 G2424 G4613 G4074 G2532 G0243 G3101 G3588 G1161 G3101 G1565 G2258 G1110 G3588 G0749 G2532 G4897 G3588 G2424 G1519 G3588 G0833 G3588 G0749
J 18:15 A szedł za Jezusem Szymon Piotr razem z innym uczniem. Uczeń ten był znany arcykapłanowi i dlatego wszedł za Jezusem na dziedziniec arcykapłana,
J 18:15
J 18:15 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 18:15
J 18:15  Jezus  po  Simon  Peter  i  inny  uczeń  uczeń  zaś  to  był  znak  arcykapłan  i  wprowadzonych  Jezus  w  podwórze  arcykapłan
J 18:15 G2424 G0190 G4613 G4074 G2532 G0243 G3101 G3101 G1161 G1565 G2258 G1110 G0749 G2532 G4897 G2424 G1519 G0833 G0749
J 18:16 δὲ Πέτρος εἱστήκει πρὸς τῇ θύρᾳ ἔξω. ἐξῆλθεν οὖν μαθητὴς ἄλλος γνωστὸς τοῦ ἀρχιερέως καὶ εἶπεν τῇ θυρωρῷ καὶ εἰσήγαγεν τὸν Πέτρον.                                          
J 18:16 o( de\ *pe/tros ei(stE/kei pro\s tE=| Tu/ra| e)/XO. e)XE=lTen ou)=n o( maTEtE\s o( a)/llos o( gnOsto\s tou= a)rCHiere/Os kai\ ei)=pen tE=| TurOrO=| kai\ ei)sE/gagen to\n *pe/tron.
J 18:16 ho de petros heistEkei pros tE Tyra eXO. eXElTen un ho maTEtEs ho allos ho gnOstos tu arCHiereOs kai eipen tE TyrOrO kai eisEgagen ton petron.
J 18:16 ra----nsm- c--------- n-----nsm- v-3yai-s-- p--------- ra----dsf- n-----dsf- d--------- v-3aai-s-- c--------- ra----nsm- n-----nsm- ra----nsm- a-----nsm- ra----nsm- a-----nsm- ra----gsm- n-----gsm- c--------- v-3aai-s-- ra----dsf- n-----dsf- c--------- v-3aai-s-- ra----asm- n-----asm-
J 18:16 G3588 G1161 G4074 G2476 G4314 G3588 G2374 G1854 G1831 G3767 G3588 G3101 G3588 G0243 G3588 G1110 G3588 G0749 G2532 G2036 G3588 G2377 G2532 G1521 G3588 G4074
J 18:16 podczas gdy Piotr zatrzymał się przed bramą na zewnątrz. Wszedł więc ów drugi uczeń, znany arcykapłanowi, pomówił z odźwierną i wprowadził Piotra do środka.
J 18:16
J 18:16 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 18:16
J 18:16 A  Peter  był  obecnie  dla  drzwi  Następnie  inny  uczeń  który  był  znak  arcykapłan  lewo  i  powiedział  odźwierną  i  wprowadzone  Peter
J 18:16 G1161 G4074 G2476 G1854 G4314 G2374 G3767 G0243 G3101 G3739 G2258 G1110 G0749 G1831 G2532 G2036 G2377 G2532 G1521 G4074
J 18:17 λέγει οὖν τῷ Πέτρῳ παιδίσκη θυρωρός, Μὴ καὶ σὺ ἐκ τῶν μαθητῶν εἶ τοῦ ἀνθρώπου τούτου; λέγει ἐκεῖνος, Οὐκ εἰμί.                                                  
J 18:17 le/gei ou)=n tO=| *pe/trO| E( paidi/skE E( TurOro/s, *mE\ kai\ su\ e)k tO=n maTEtO=n ei)= tou= a)nTrO/pou tou/tou; le/gei e)kei=nos, *ou)k ei)mi/.
J 18:17 legei un tO petrO hE paidiskE hE TyrOros, mE kai sy ek tOn maTEtOn ei tu anTrOpu tutu; legei ekeinos, uk eimi.
J 18:17 v-3pai-s-- c--------- ra----dsm- n-----dsm- ra----nsf- n-----nsf- ra----nsf- n-----nsf- x--------- d--------- rp----ns-- p--------- ra----gpm- n-----gpm- v-2pai-s-- ra----gsm- n-----gsm- rd----gsm- v-3pai-s-- rd----nsm- d--------- v-1pai-s--
J 18:17 G3004 G3767 G3588 G4074 G3588 G3814 G3588 G2377 G3361 G2532 G4771 G1537 G3588 G3101 G1488 G3588 G0444 G5127 G3004 G1565 G3756 G1510
J 18:17 A służąca odźwierna rzekła do Piotra: Czy może i ty jesteś jednym spośród uczniów tego człowieka? On odpowiedział: Nie jestem.
J 18:17
J 18:17 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 18:17
J 18:17  Tutaj  niewolnik  odźwierną  mówi  Peter  i  ty, wy  nie  z  studentów  To  Człowiek  On  powiedział  nie
J 18:17 G3767 G3814 G2377 G3004 G4074 G2532 G4771 G3361 G1537 G3101 G5127 G0444 G1565 G3004 G3756
J 18:18 εἱστήκεισαν δὲ οἱ δοῦλοι καὶ οἱ ὑπηρέται ἀνθρακιὰν πεποιηκότες, ὅτι ψῦχος ἦν, καὶ ἐθερμαίνοντο· ἦν δὲ καὶ Πέτρος μετ᾿ αὐτῶν ἑστὼς καὶ θερμαινόμενος.                                              
J 18:18 ei(stE/keisan de\ oi( dou=loi kai\ oi( u(pEre/tai a)nTrakia\n pepoiEko/tes, o(/ti PSu=CHos E)=n, kai\ e)Termai/nonto: E)=n de\ kai\ o( *pe/tros met' au)tO=n e(stO\s kai\ Termaino/menos.
J 18:18 heistEkeisan de hoi duloi kai hoi hypEretai anTrakian pepoiEkotes, hoti PSyCHos En, kai eTermainonto: En de kai ho petros met' autOn hestOs kai Termainomenos.
J 18:18 v-3yai-p-- c--------- ra----npm- n-----npm- c--------- ra----npm- n-----npm- n-----asf- v--xapnpm- c--------- n-----nsn- v-3iai-s-- c--------- v-3imi-p-- v-3iai-s-- c--------- d--------- ra----nsm- n-----nsm- p--------- rp----gpm- v--xapnsm- c--------- v--pmpnsm-
J 18:18 G2476 G1161 G3588 G1401 G2532 G3588 G5257 G0439 G4160 G3754 G5592 G2258 G2532 G2328 G2258 G1161 G2532 G3588 G4074 G3326 G0846 G2476 G2532 G2328
J 18:18 A ponieważ było zimno, strażnicy i słudzy rozpaliwszy ognisko stali przy nim i grzali się. Wśród nich stał także Piotr i grzał się.
J 18:18
J 18:18 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 18:18
J 18:18  Między  tak  Niewolników  i  ministrów  rozcieńczony  ogień  że  był  ozięble  były  i  wygrzewania  Peter  również  był  był  z  ich  i  ocieplane
J 18:18 G1161 G1161 G1401 G2532 G5257 G4160 G0439 G3754 G2258 G5592 G2476 G2532 G2328 G4074 G1161 G2258 G2476 G3326 G0846 G2532 G2328
J 18:19 οὖν ἀρχιερεὺς ἠρώτησεν τὸν Ἰησοῦν περὶ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ καὶ περὶ τῆς διδαχῆς αὐτοῦ.                                                                
J 18:19 *(o ou)=n a)rCHiereu\s E)rO/tEsen to\n *)iEsou=n peri\ tO=n maTEtO=n au)tou= kai\ peri\ tE=s didaCHE=s au)tou=.
J 18:19 ho un arCHiereus ErOtEsen ton iEsun peri tOn maTEtOn autu kai peri tEs didaCHEs autu.
J 18:19 ra----nsm- c--------- n-----nsm- v-3aai-s-- ra----asm- n-----asm- p--------- ra----gpm- n-----gpm- rp----gsm- c--------- p--------- ra----gsf- n-----gsf- rp----gsm-
J 18:19 G3588 G3767 G0749 G2065 G3588 G2424 G4012 G3588 G3101 G0846 G2532 G4012 G3588 G1322 G0846
J 18:19 Arcykapłan więc zapytał Jezusa o Jego uczniów i o Jego naukę.
J 18:19
J 18:19 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 18:19
J 18:19  Arcykapłana  zaś  pytanie  Jezus  na  studentów  Jego  i  na  nauczanie  Jego
J 18:19 G0749 G3767 G2065 G2424 G4012 G3101 G0846 G2532 G4012 G1322 G0846
J 18:20 ἀπεκρίθη αὐτῷ Ἰησοῦς, Ἐγὼ παρρησίᾳ λελάληκα τῷ κόσμῳ· ἐγὼ πάντοτε ἐδίδαξα ἐν συναγωγῇ καὶ ἐν τῷ ἱερῷ, ὅπου πάντες οἱ Ἰουδαῖοι συνέρχονται, καὶ ἐν κρυπτῷ ἐλάλησα οὐδέν.                                        
J 18:20 a)pekri/TE au)tO=| *)iEsou=s, *)egO\ parrEsi/a| lela/lEka tO=| ko/smO|: e)gO\ pa/ntote e)di/daXa e)n sunagOgE=| kai\ e)n tO=| i(erO=|, o(/pou pa/ntes oi( *)ioudai=oi sune/rCHontai, kai\ e)n kruptO=| e)la/lEsa ou)de/n.
J 18:20 apekriTE autO iEsus, egO parrEsia lelalEka tO kosmO: egO pantote edidaXa en synagOgE kai en tO hierO, hopu pantes hoi iudaioi synerCHontai, kai en kryptO elalEsa uden.
J 18:20 v-3api-s-- rp----dsm- n-----nsm- rp----ns-- n-----dsf- v-1xai-s-- ra----dsm- n-----dsm- rp----ns-- d--------- v-1aai-s-- p--------- n-----dsf- c--------- p--------- ra----dsn- a-----dsn- d--------- a-----npm- ra----npm- a-----npm- v-3pmi-p-- c--------- p--------- a-----dsn- v-1aai-s-- a-----asn-
J 18:20 G0611 G0846 G2424 G1473 G3954 G2980 G3588 G2889 G1473 G3842 G1321 G1722 G4864 G2532 G1722 G3588 G2411 G3699 G3956 G3588 G2453 G4905 G2532 G1722 G2927 G2980 G3762
J 18:20 Jezus mu odpowiedział: Ja przemawiałem jawnie przed światem. Uczyłem zawsze w synagodze i w świątyni, gdzie się gromadzą wszyscy Żydzi. Potajemnie zaś nie uczyłem niczego.
J 18:20
J 18:20 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 18:20
J 18:20  Jezus  odpowiedzi  go  Ja  powiedział  oczywiście  świat  Ja  zawsze  uczy  w  Synagoga  i  w  Świątynia  gdzie  zawsze  Judea  zbiegają  i  skrycie  powiedział  nic
J 18:20 G2424 G0611 G0846 G1473 G2980 G3954 G2889 G1473 G3842 G1321 G1722 G4864 G2532 G1722 G2411 G3699 G3842 G2453 G4905 G2532 G2927 G2980 G3762
J 18:21 τί με ἐρωτᾷς; ἐρώτησον τοὺς ἀκηκοότας τί ἐλάλησα αὐτοῖς· ἴδε οὗτοι οἴδασιν εἶπον ἐγώ.                                                                
J 18:21 ti/ me e)rOta=|s; e)rO/tEson tou\s a)kEkoo/tas ti/ e)la/lEsa au)toi=s: i)/de ou(=toi oi)/dasin a(\ ei)=pon e)gO/.
J 18:21 ti me erOtas; erOtEson tus akEkootas ti elalEsa autois: ide hutoi oidasin ha eipon egO.
J 18:21 ri----asn- rp----as-- v-2pai-s-- v-2aad-s-- ra----apm- v--xapapm- ri----asn- v-1aai-s-- rp----dpm- x--------- rd----npm- v-3xai-p-- rr----apn- v-1aai-s-- rp----ns--
J 18:21 G5101 G3165 G2065 G2065 G3588 G0191 G5101 G2980 G0846 G2396 G3778 G1492 G3739 G2036 G1473
J 18:21 Dlaczego Mnie pytasz? Zapytaj tych, którzy słyszeli, co im mówiłem. Oto oni wiedzą, co powiedziałem.
J 18:21
J 18:21 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 18:21
J 18:21  Że  zapytać  Mnie  Zapytać  , którzy słyszeli  że  powiedział  ich  tutaj  one  wiedzieć  że  Ja  powiedział
J 18:21 G5101 G1905 G3165 G1905 G0191 G5101 G2980 G0846 G2396 G3778 G1492 G3739 G1473 G2036
J 18:22 ταῦτα δὲ αὐτοῦ εἰπόντος εἷς παρεστηκὼς τῶν ὑπηρετῶν ἔδωκεν ῥάπισμα τῷ Ἰησοῦ εἰπών, Οὕτως ἀποκρίνῃ τῷ ἀρχιερεῖ;                                                            
J 18:22 tau=ta de\ au)tou= ei)po/ntos ei(=s parestEkO\s tO=n u(pEretO=n e)/dOken r(a/pisma tO=| *)iEsou= ei)pO/n, *ou(/tOs a)pokri/nE| tO=| a)rCHierei=;
J 18:22 tauta de autu eipontos heis parestEkOs tOn hypEretOn edOken rapisma tO iEsu eipOn, hutOs apokrinE tO arCHierei;
J 18:22 rd----apn- c--------- rp----gsm- v--aapgsm- a-----nsm- v--xapnsm- ra----gpm- n-----gpm- v-3aai-s-- n-----asn- ra----dsm- n-----dsm- v--aapnsm- d--------- v-2pmi-s-- ra----dsm- n-----dsm-
J 18:22 G5023 G1161 G0846 G2036 G1520 G3936 G3588 G5257 G1325 G4475 G3588 G2424 G2036 G3779 G0611 G3588 G0749
J 18:22 Gdy to powiedział, jeden ze sług obok stojących spoliczkował Jezusa, mówiąc: Tak odpowiadasz arcykapłanowi?
J 18:22
J 18:22 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 18:22
J 18:22  On  powiedział  to  jeden  pracowników  stojący  blisko  trafienie  trafienie  Jezus  powiedzenie  tak  odpowiedź  arcykapłan
J 18:22 G0848 G2036 G5023 G1520 G5257 G3936 G3936 G1325 G4475 G2424 G2036 G3779 G0611 G0749
J 18:23 ἀπεκρίθη αὐτῷ Ἰησοῦς, Εἰ κακῶς ἐλάλησα, μαρτύρησον περὶ τοῦ κακοῦ· εἰ δὲ καλῶς, τί με δέρεις;                                                              
J 18:23 a)pekri/TE au)tO=| *)iEsou=s, *ei) kakO=s e)la/lEsa, martu/rEson peri\ tou= kakou=: ei) de\ kalO=s, ti/ me de/reis;
J 18:23 apekriTE autO iEsus, ei kakOs elalEsa, martyrEson peri tu kaku: ei de kalOs, ti me dereis;
J 18:23 v-3api-s-- rp----dsm- n-----nsm- c--------- d--------- v-1aai-s-- v-2aad-s-- p--------- ra----gsn- a-----gsn- c--------- c--------- d--------- ri----asn- rp----as-- v-2pai-s--
J 18:23 G0611 G0846 G2424 G1487 G2560 G2980 G3140 G4012 G3588 G2556 G1487 G1161 G2573 G5101 G3165 G1194
J 18:23 Odrzekł mu Jezus: Jeżeli źle powiedziałem, udowodnij, co było złego. A jeżeli dobrze, to dlaczego Mnie bijesz?
J 18:23
J 18:23 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 18:23
J 18:23  Jezus  odpowiedzi  go  jeśli  powiedział  źle  show  że  źle  i  jeśli  dobrze  że  bić  Mnie
J 18:23 G2424 G0611 G0846 G1487 G2980 G2560 G3140 G4012 G2556 G1161 G1487 G2573 G5101 G1194 G3165
J 18:24 ἀπέστειλεν οὖν αὐτὸν Ἅννας δεδεμένον πρὸς Καϊάφαν τὸν ἀρχιερέα.                                                                          
J 18:24 a)pe/steilen ou)=n au)to\n o( *(/annas dedeme/non pro\s *kai+a/fan to\n a)rCHiere/a.
J 18:24 apesteilen un auton ho hannas dedemenon pros ka+iafan ton arCHierea.
J 18:24 v-3aai-s-- c--------- rp----asm- ra----nsm- n-----nsm- v--xppasm- p--------- n-----asm- ra----asm- n-----asm-
J 18:24 G0649 G3767 G0846 G3588 G0452 G1210 G4314 G2533 G3588 G0749
J 18:24 Następnie Annasz wysłał Go związanego do arcykapłana Kajfasza.
J 18:24
J 18:24 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 18:24
J 18:24  Anna  wysłane  Jego  Związane  do  arcykapłan  Kajfasz
J 18:24 G0452 G0649 G0846 G1210 G4314 G0749 G2533
J 18:25 Ἦν δὲ Σίμων Πέτρος ἑστὼς καὶ θερμαινόμενος. εἶπον οὖν αὐτῷ, Μὴ καὶ σὺ ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ εἶ; ἠρνήσατο ἐκεῖνος καὶ εἶπεν, Οὐκ εἰμί.                                              
J 18:25 *)=En de\ *si/mOn *pe/tros e(stO\s kai\ Termaino/menos. ei)=pon ou)=n au)tO=|, *mE\ kai\ su\ e)k tO=n maTEtO=n au)tou= ei)=; E)rnE/sato e)kei=nos kai\ ei)=pen, *ou)k ei)mi/.
J 18:25 En de simOn petros hestOs kai Termainomenos. eipon un autO, mE kai sy ek tOn maTEtOn autu ei; ErnEsato ekeinos kai eipen, uk eimi.
J 18:25 v-3iai-s-- c--------- n-----nsm- n-----nsm- v--xapnsm- c--------- v--pmpnsm- v-3aai-p-- c--------- rp----dsm- x--------- d--------- rp----ns-- p--------- ra----gpm- n-----gpm- rp----gsm- v-2pai-s-- v-3ami-s-- rd----nsm- c--------- v-3aai-s-- d--------- v-1pai-s--
J 18:25 G2258 G1161 G4613 G4074 G2476 G2532 G2328 G2036 G3767 G0846 G3361 G2532 G4771 G1537 G3588 G3101 G0846 G1488 G0720 G1565 G2532 G2036 G3756 G1510
J 18:25 A Szymon Piotr stał i grzał się. Powiedzieli wówczas do niego: Czy i ty nie jesteś jednym z Jego uczniów? On zaprzeczył mówiąc: Nie jestem.
J 18:25
J 18:25 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 18:25
J 18:25  Simon  zaś  Peter  był  był  i  ocieplane  Tutaj  powiedział  go  nie  z  studentów  Jego  i  ty, wy  On  odmowy  i  powiedział  nie
J 18:25 G4613 G1161 G4074 G2258 G2476 G2532 G2328 G3767 G2036 G0846 G3361 G1537 G3101 G0846 G2532 G4771 G1565 G0720 G2532 G2036 G3756
J 18:26 λέγει εἷς ἐκ τῶν δούλων τοῦ ἀρχιερέως, συγγενὴς ὢν οὗ ἀπέκοψεν Πέτρος τὸ ὠτίον, Οὐκ ἐγώ σε εἶδον ἐν τῷ κήπῳ μετ᾿ αὐτοῦ;                                                
J 18:26 le/gei ei(=s e)k tO=n dou/lOn tou= a)rCHiere/Os, suggenE\s O)\n ou(= a)pe/koPSen *pe/tros to\ O)ti/on, *ou)k e)gO/ se ei)=don e)n tO=| kE/pO| met' au)tou=;
J 18:26 legei heis ek tOn dulOn tu arCHiereOs, syNgenEs On hu apekoPSen petros to Otion, uk egO se eidon en tO kEpO met' autu;
J 18:26 v-3pai-s-- a-----nsm- p--------- ra----gpm- n-----gpm- ra----gsm- n-----gsm- a-----nsm- v--papnsm- rr----gsm- v-3aai-s-- n-----nsm- ra----asn- n-----asn- x--------- rp----ns-- rp----as-- v-1aai-s-- p--------- ra----dsm- n-----dsm- p--------- rp----gsm-
J 18:26 G3004 G1520 G1537 G3588 G1401 G3588 G0749 G4773 G5607 G3739 G0609 G4074 G3588 G5621 G3756 G1473 G4571 G1492 G1722 G3588 G2779 G3326 G0846
J 18:26 Jeden ze sług arcykapłana, krewny tego, któremu Piotr odciął ucho, rzekł: Czyż nie ciebie widziałem razem z Nim w ogrodzie?
J 18:26
J 18:26 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 18:26
J 18:26  Jeden  z  niewolników  arcykapłan  względny  który  Peter  komora  ucho  mówi  nie  Ja  online  ty, wy  z  Go  w  ogród
J 18:26 G1520 G1537 G1401 G0749 G4773 G3739 G4074 G0609 G5621 G3004 G3756 G1473 G1492 G4571 G3326 G0846 G1722 G2779
J 18:27 πάλιν οὖν ἠρνήσατο Πέτρος· καὶ εὐθέως ἀλέκτωρ ἐφώνησεν.                                                                              
J 18:27 pa/lin ou)=n E)rnE/sato *pe/tros: kai\ eu)Te/Os a)le/ktOr e)fO/nEsen.
J 18:27 palin un ErnEsato petros: kai euTeOs alektOr efOnEsen.
J 18:27 d--------- c--------- v-3ami-s-- n-----nsm- c--------- d--------- n-----nsm- v-3aai-s--
J 18:27 G3825 G3767 G0720 G4074 G2532 G2112 G0220 G5455
J 18:27 Piotr znowu zaprzeczył i natychmiast kogut zapiał.
J 18:27
J 18:27 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 18:27
J 18:27  Peter  ponownie  odmowy  i  natychmiast  śpiew  kogut
J 18:27 G4074 G3825 G0720 G2532 G2112 G5455 G0220
J 18:28 Ἄγουσιν οὖν τὸν Ἰησοῦν ἀπὸ τοῦ Καϊάφα εἰς τὸ πραιτώριον· ἦν δὲ πρωΐ· καὶ αὐτοὶ οὐκ εἰσῆλθον εἰς τὸ πραιτώριον, ἵνα μὴ μιανθῶσιν ἀλλὰ φάγωσιν τὸ πάσχα.                                        
J 18:28 *)/agousin ou)=n to\n *)iEsou=n a)po\ tou= *kai+a/fa ei)s to\ praitO/rion: E)=n de\ prOi/+: kai\ au)toi\ ou)k ei)sE=lTon ei)s to\ praitO/rion, i(/na mE\ mianTO=sin a)lla\ fa/gOsin to\ pa/sCHa.
J 18:28 agusin un ton iEsun apo tu ka+iafa eis to praitOri