Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

NT_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po grecku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

do_J18      do_str_głównej      do_J20      
J 19:1 Τότε οὖν ἔλαβεν Πιλᾶτος τὸν Ἰησοῦν καὶ ἐμαστίγωσεν.                                                                      
J 19:1 *to/te ou)=n e)/laben o( *pila=tos to\n *)iEsou=n kai\ e)masti/gOsen.
J 19:1 tote un elaben ho pilatos ton iEsun kai emastigOsen.
J 19:1 d--------- c--------- v-3aai-s-- ra----nsm- n-----nsm- ra----asm- n-----asm- c--------- v-3aai-s--
J 19:1 G5119 G3767 G2983 G3588 G4091 G3588 G2424 G2532 G3146
J 19:1 Wówczas Piłat wziął Jezusa i kazał Go ubiczować.
J 19:1
J 19:1 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 19:1
J 19:1  Następnie  Następnie  Piłat  miał  Jezus  i  bić
J 19:1 G3767 G5119 G4091 G2983 G2424 G2532 G3146
J 19:2 καὶ οἱ στρατιῶται πλέξαντες στέφανον ἐξ ἀκανθῶν ἐπέθηκαν αὐτοῦ τῇ κεφαλῇ, καὶ ἱμάτιον πορφυροῦν περιέβαλον αὐτόν,                                                        
J 19:2 kai\ oi( stratiO=tai ple/Xantes ste/fanon e)X a)kanTO=n e)pe/TEkan au)tou= tE=| kefalE=|, kai\ i(ma/tion porfurou=n perie/balon au)to/n,
J 19:2 kai hoi stratiOtai pleXantes stefanon eX akanTOn epeTEkan autu tE kefalE, kai himation porfyrun periebalon auton,
J 19:2 c--------- ra----npm- n-----npm- v--aapnpm- n-----asm- p--------- n-----gpf- v-3aai-p-- rp----gsm- ra----dsf- n-----dsf- c--------- n-----asn- a-----asn- v-3aai-p-- rp----asm-
J 19:2 G2532 G3588 G4757 G4120 G4735 G1537 G0173 G2007 G0846 G3588 G2776 G2532 G2440 G4210 G4016 G0846
J 19:2 A żołnierze uplótłszy koronę z cierni, włożyli Mu ją na głowę i okryli Go płaszczem purpurowym.
J 19:2
J 19:2 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 19:2
J 19:2  I  Warriors  uplótłszy  korona  z  tarnina  określonymi  Go  w  głowa  i  ubrany  Jego  w  szkarłat  szkarłat
J 19:2 G2532 G4757 G4120 G4735 G1537 G0173 G2007 G0846 G2007 G2776 G2532 G4016 G0846 G4016 G2440 G4210
J 19:3 καὶ ἤρχοντο πρὸς αὐτὸν καὶ ἔλεγον, Χαῖρε, βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων· καὶ ἐδίδοσαν αὐτῷ ῥαπίσματα.                                                          
J 19:3 kai\ E)/rCHonto pro\s au)to\n kai\ e)/legon, *CHai=re, o( basileu\s tO=n *)ioudai/On: kai\ e)di/dosan au)tO=| r(api/smata.
J 19:3 kai ErCHonto pros auton kai elegon, CHaire, ho basileus tOn iudaiOn: kai edidosan autO rapismata.
J 19:3 c--------- v-3imi-p-- p--------- rp----asm- c--------- v-3iai-p-- v-2pad-s-- ra----vsm- n-----nsm- ra----gpm- a-----gpm- c--------- v-3iai-p-- rp----dsm- n-----apn-
J 19:3 G2532 G2064 G4314 G0846 G2532 G3004 G5463 G3588 G0935 G3588 G2453 G2532 G1325 G0846 G4475
J 19:3 Potem podchodzili do Niego i mówili: Witaj, królu żydowski! I policzkowali Go.
J 19:3
J 19:3 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 19:3
J 19:3  i  powiedział  Grad  Król  Żydowski  i  bić  Jego  na  policzki
J 19:3 G2532 G3004 G5463 G0935 G2453 G2532 G1325 G0846 G4475 G4475
J 19:4 Καὶ ἐξῆλθεν πάλιν ἔξω Πιλᾶτος καὶ λέγει αὐτοῖς, Ἴδε ἄγω ὑμῖν αὐτὸν ἔξω, ἵνα γνῶτε ὅτι οὐδεμίαν αἰτίαν εὑρίσκω ἐν αὐτῷ.                                            
J 19:4 *kai\ e)XE=lTen pa/lin e)/XO o( *pila=tos kai\ le/gei au)toi=s, *)/ide a)/gO u(mi=n au)to\n e)/XO, i(/na gnO=te o(/ti ou)demi/an ai)ti/an eu(ri/skO e)n au)tO=|.
J 19:4 kai eXElTen palin eXO ho pilatos kai legei autois, ide agO hymin auton eXO, hina gnOte hoti udemian aitian heuriskO en autO.
J 19:4 c--------- v-3aai-s-- d--------- d--------- ra----nsm- n-----nsm- c--------- v-3pai-s-- rp----dpm- x--------- v-1pai-s-- rp----dp-- rp----asm- d--------- c--------- v-2aas-p-- c--------- a-----asf- n-----asf- v-1pai-s-- p--------- rp----dsm-
J 19:4 G2532 G1831 G3825 G1854 G3588 G4091 G2532 G3004 G0846 G2396 G0071 G5213 G0846 G1854 G2443 G1097 G3754 G3762 G0156 G2147 G1722 G0846
J 19:4 A Piłat ponownie wyszedł na zewnątrz i przemówił do nich: Oto wyprowadzam Go do was na zewnątrz, abyście poznali, że ja nie znajduję w Nim żadnej winy.
J 19:4
J 19:4 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 19:4
J 19:4  Piłat  ponownie  lewo  lewo  i  powiedział  ich  tutaj  wywnioskować  wywnioskować  Jego  ty, wy  że  Wiedziałem  że  odnaleźć  w  Go  nie  wina
J 19:4 G4091 G3825 G1831 G1854 G2532 G3004 G0846 G2396 G0071 G1854 G0846 G5213 G2443 G1097 G3754 G2147 G1722 G0846 G3762 G0156
J 19:5 ἐξῆλθεν οὖν Ἰησοῦς ἔξω, φορῶν τὸν ἀκάνθινον στέφανον καὶ τὸ πορφυροῦν ἱμάτιον. καὶ λέγει αὐτοῖς, Ἰδοὺ ἄνθρωπος.                                                  
J 19:5 e)XE=lTen ou)=n o( *)iEsou=s e)/XO, forO=n to\n a)ka/nTinon ste/fanon kai\ to\ porfurou=n i(ma/tion. kai\ le/gei au)toi=s, *)idou\ o( a)/nTrOpos.
J 19:5 eXElTen un ho iEsus eXO, forOn ton akanTinon stefanon kai to porfyrun himation. kai legei autois, idu ho anTrOpos.
J 19:5 v-3aai-s-- c--------- ra----nsm- n-----nsm- d--------- v--papnsm- ra----asm- a-----asm- n-----asm- c--------- ra----asn- a-----asn- n-----asn- c--------- v-3pai-s-- rp----dpm- x--------- ra----nsm- n-----nsm-
J 19:5 G1831 G3767 G3588 G2424 G1854 G5409 G3588 G0174 G4735 G2532 G3588 G4210 G2440 G2532 G3004 G0846 G2400 G3588 G0444
J 19:5 Jezus więc wyszedł na zewnątrz, w koronie cierniowej i płaszczu purpurowym. Piłat rzekł do nich: Oto Człowiek.
J 19:5
J 19:5 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 19:5
J 19:5  Następnie  lewo  lewo  Jezus  w  Ciernie  korona  i  w  purpurowy  purpurowy  I  powiedział  ich  ce  Człowiek
J 19:5 G3767 G1831 G1854 G2424 G5409 G0174 G4735 G2532 G5409 G2440 G4210 G2532 G3004 G0846 G2396 G0444
J 19:6 ὅτε οὖν εἶδον αὐτὸν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ ὑπηρέται ἐκραύγασαν λέγοντες, Σταύρωσον σταύρωσον. λέγει αὐτοῖς Πιλᾶτος, Λάβετε αὐτὸν ὑμεῖς καὶ σταυρώσατε, ἐγὼ γὰρ οὐχ εὑρίσκω ἐν αὐτῷ αἰτίαν.                              
J 19:6 o(/te ou)=n ei)=don au)to\n oi( a)rCHierei=s kai\ oi( u(pEre/tai e)krau/gasan le/gontes, *stau/rOson stau/rOson. le/gei au)toi=s o( *pila=tos, *la/bete au)to\n u(mei=s kai\ staurO/sate, e)gO\ ga\r ou)CH eu(ri/skO e)n au)tO=| ai)ti/an.
J 19:6 hote un eidon auton hoi arCHiereis kai hoi hypEretai ekraugasan legontes, staurOson staurOson. legei autois ho pilatos, labete auton hymeis kai staurOsate, egO gar uCH heuriskO en autO aitian.
J 19:6 c--------- c--------- v-3aai-p-- rp----asm- ra----npm- n-----npm- c--------- ra----npm- n-----npm- v-3aai-p-- v--papnpm- v-2aad-s-- v-2aad-s-- v-3pai-s-- rp----dpm- ra----nsm- n-----nsm- v-2aad-p-- rp----asm- rp----np-- c--------- v-2aad-p-- rp----ns-- c--------- d--------- v-1pai-s-- p--------- rp----dsm- n-----asf-
J 19:6 G3753 G3767 G1492 G0846 G3588 G0749 G2532 G3588 G5257 G2905 G3004 G4717 G4717 G3004 G0846 G3588 G4091 G2983 G0846 G5210 G2532 G4717 G1473 G1063 G3756 G2147 G1722 G0846 G0156
J 19:6 Gdy Go ujrzeli arcykapłani i słudzy, zawołali: Ukrzyżuj! Ukrzyżuj! Rzekł do nich Piłat: Weźcie Go i sami ukrzyżujcie! Ja bowiem nie znajduję w Nim winy.
J 19:6
J 19:6 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 19:6
J 19:6  Kiedy  zaś  widziałem  Jego  kapłanów  i  ministrów  zawołał  Ukrzyżować  Ukrzyżować  Piłat  mówi  ich  Wziąć  Jego  ty, wy  i  ukrzyżować  dla  Ja  nie  odnaleźć  w  Go  wina
J 19:6 G3753 G3767 G1492 G0846 G0749 G2532 G5257 G2905 G4717 G4717 G4091 G3004 G0846 G2983 G0846 G5210 G2532 G4717 G1063 G1473 G3756 G2147 G1722 G0846 G0156
J 19:7 ἀπεκρίθησαν αὐτῷ οἱ Ἰουδαῖοι, Ἡμεῖς νόμον ἔχομεν, καὶ κατὰ τὸν νόμον ὀφείλει ἀποθανεῖν, ὅτι υἱὸν θεοῦ ἑαυτὸν ἐποίησεν.                                                    
J 19:7 a)pekri/TEsan au)tO=| oi( *)ioudai=oi, *(Emei=s no/mon e)/CHomen, kai\ kata\ to\n no/mon o)fei/lei a)poTanei=n, o(/ti ui(o\n Teou= e(auto\n e)poi/Esen.
J 19:7 apekriTEsan autO hoi iudaioi, hEmeis nomon eCHomen, kai kata ton nomon ofeilei apoTanein, hoti hyion Teu heauton epoiEsen.
J 19:7 v-3api-p-- rp----dsm- ra----npm- a-----npm- rp----np-- n-----asm- v-1pai-p-- c--------- p--------- ra----asm- n-----asm- v-3pai-s-- v--aan---- c--------- n-----asm- n-----gsm- rp----asm- v-3aai-s--
J 19:7 G0611 G0846 G3588 G2453 G2249 G3551 G2192 G2532 G2596 G3588 G3551 G3784 G0599 G3754 G5207 G2316 G1438 G4160
J 19:7 Odpowiedzieli mu Żydzi: My mamy Prawo, a według Prawa powinien On umrzeć, bo sam siebie uczynił Synem Bożym.
J 19:7
J 19:7 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 19:7
J 19:7  Judea  spotkać  go  my  mieć  prawo  i  na  prawo  nasz  musi  umierać  że  wykonane  Się  Syn  Bóg
J 19:7 G2453 G0611 G0846 G2249 G2192 G3551 G2532 G2596 G3551 G2257 G3784 G0599 G3754 G4160 G1438 G5207 G2316
J 19:8 Ὅτε οὖν ἤκουσεν Πιλᾶτος τοῦτον τὸν λόγον, μᾶλλον ἐφοβήθη,                                                                    
J 19:8 *(/ote ou)=n E)/kousen o( *pila=tos tou=ton to\n lo/gon, ma=llon e)fobE/TE,
J 19:8 hote un Ekusen ho pilatos tuton ton logon, mallon efobETE,
J 19:8 c--------- c--------- v-3aai-s-- ra----nsm- n-----nsm- rd----asm- ra----asm- n-----asm- d--------- v-3api-s--
J 19:8 G3753 G3767 G0191 G3588 G4091 G5126 G3588 G3056 G3123 G5399
J 19:8 Gdy Piłat usłyszał te słowa, uląkł się jeszcze bardziej.
J 19:8
J 19:8 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 19:8
J 19:8  Piłat  przesłuchanie  to  słowo  więcej  boi
J 19:8 G4091 G0191 G5126 G3056 G3123 G5399
J 19:9 καὶ εἰσῆλθεν εἰς τὸ πραιτώριον πάλιν καὶ λέγει τῷ Ἰησοῦ, Πόθεν εἶ σύ; δὲ Ἰησοῦς ἀπόκρισιν οὐκ ἔδωκεν αὐτῷ.                                                
J 19:9 kai\ ei)sE=lTen ei)s to\ praitO/rion pa/lin kai\ le/gei tO=| *)iEsou=, *po/Ten ei)= su/; o( de\ *)iEsou=s a)po/krisin ou)k e)/dOken au)tO=|.
J 19:9 kai eisElTen eis to praitOrion palin kai legei tO iEsu, poTen ei sy; ho de iEsus apokrisin uk edOken autO.
J 19:9 c--------- v-3aai-s-- p--------- ra----asn- n-----asn- d--------- c--------- v-3pai-s-- ra----dsm- n-----dsm- d--------- v-2pai-s-- rp----ns-- ra----nsm- c--------- n-----nsm- n-----asf- d--------- v-3aai-s-- rp----dsm-
J 19:9 G2532 G1525 G1519 G3588 G4232 G3825 G2532 G3004 G3588 G2424 G4159 G1488 G4771 G3588 G1161 G2424 G0612 G3756 G1325 G0846
J 19:9 Wszedł znów do pretorium i zapytał Jezusa: Skąd Ty jesteś? Jezus jednak nie dał mu odpowiedzi.
J 19:9
J 19:9 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 19:9
J 19:9  I  ponownie  wprowadzonych  w  pretor  i  powiedział  Jezus  skąd  ty, wy  Ale  Jezus  nie  dał  go  odpowiedź
J 19:9 G2532 G3825 G1525 G1519 G4232 G2532 G3004 G2424 G4159 G4771 G1161 G2424 G3756 G1325 G0846 G0612
J 19:10 λέγει οὖν αὐτῷ Πιλᾶτος, Ἐμοὶ οὐ λαλεῖς; οὐκ οἶδας ὅτι ἐξουσίαν ἔχω ἀπολῦσαί σε καὶ ἐξουσίαν ἔχω σταυρῶσαί σε;                                                
J 19:10 le/gei ou)=n au)tO=| o( *pila=tos, *)emoi\ ou) lalei=s; ou)k oi)=das o(/ti e)Xousi/an e)/CHO a)polu=sai/ se kai\ e)Xousi/an e)/CHO staurO=sai/ se;
J 19:10 legei un autO ho pilatos, emoi u laleis; uk oidas hoti eXusian eCHO apolysai se kai eXusian eCHO staurOsai se;
J 19:10 v-3pai-s-- c--------- rp----dsm- ra----nsm- n-----nsm- rp----ds-- x--------- v-2pai-s-- x--------- v-2xai-s-- c--------- n-----asf- v-1pai-s-- v--aan---- rp----as-- c--------- n-----asf- v-1pai-s-- v--aan---- rp----as--
J 19:10 G3004 G3767 G0846 G3588 G4091 G1698 G3756 G2980 G3756 G1492 G3754 G1849 G2192 G0630 G4571 G2532 G1849 G2192 G4717 G4571
J 19:10 Rzekł więc Piłat do Niego: Nie chcesz mówić ze mną? Czy nie wiesz, że mam władzę uwolnić Ciebie i mam władzą Ciebie ukrzyżować?
J 19:10
J 19:10 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 19:10
J 19:10  Piłat  mówi  Go  mnie  nie  odpowiedź  nie  wiedzieć  że  mieć  moc  ukrzyżować  ty, wy  i  moc  mieć  uwolnienie  ty, wy
J 19:10 G4091 G3004 G0846 G1698 G3756 G2980 G3756 G1492 G3754 G2192 G1849 G4717 G4571 G2532 G1849 G2192 G0630 G4571
J 19:11 ἀπεκρίθη [αὐτῷ] Ἰησοῦς, Οὐκ εἶχες ἐξουσίαν κατ᾿ ἐμοῦ οὐδεμίαν εἰ μὴ ἦν δεδομένον σοι ἄνωθεν· διὰ τοῦτο παραδούς μέ σοι μείζονα ἁμαρτίαν ἔχει.                                        
J 19:11 a)pekri/TE [au)tO=|] *)iEsou=s, *ou)k ei)=CHes e)Xousi/an kat' e)mou= ou)demi/an ei) mE\ E)=n dedome/non soi a)/nOTen: dia\ tou=to o( paradou/s me/ soi mei/DZona a(marti/an e)/CHei.
J 19:11 apekriTE [autO] iEsus, uk eiCHes eXusian kat' emu udemian ei mE En dedomenon soi anOTen: dia tuto ho paradus me soi meiDZona hamartian eCHei.
J 19:11 v-3api-s-- rp----dsm- n-----nsm- d--------- v-2iai-s-- n-----asf- p--------- rp----gs-- a-----asf- c--------- d--------- v-3iai-s-- v--xppnsn- rp----ds-- d--------- p--------- rd----asn- ra----nsm- v--aapnsm- rp----as-- rp----ds-- a-----asfc n-----asf- v-3pai-s--
J 19:11 G0611 G0846 G2424 G3756 G2192 G1849 G2596 G1700 G3762 G1487 G3361 G2258 G1325 G4671 G0509 G1223 G5124 G3588 G3860 G3165 G4671 G3173 G0266 G2192
J 19:11 Jezus odpowiedział: Nie miałbyś żadnej władzy nade Mną, gdyby ci jej nie dano z góry. Dlatego większy grzech ma ten, który Mnie wydał tobie.
J 19:11
J 19:11 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 19:11
J 19:11  Jezus  odpowiedzi  nie  miał  musi  Mnie  nie  władze  jeśli  nie  był  dany  ty, wy  przez  zatem  zatem  więcej  grzech  w  objętość  kto  zdradzony  Mnie  ty, wy
J 19:11 G2424 G0611 G3756 G2192 G2596 G1700 G3762 G1849 G1487 G3361 G2258 G1325 G4671 G0509 G1223 G5124 G3187 G0266 G2192 G2192 G3588 G3860 G3165 G4671
J 19:12 ἐκ τούτου Πιλᾶτος ἐζήτει ἀπολῦσαι αὐτόν· οἱ δὲ Ἰουδαῖοι ἐκραύγασαν λέγοντες, Ἐὰν τοῦτον ἀπολύσῃς, οὐκ εἶ φίλος τοῦ Καίσαρος· πᾶς βασιλέα ἑαυτὸν ποιῶν ἀντιλέγει τῷ Καίσαρι.                                
J 19:12 e)k tou/tou o( *pila=tos e)DZE/tei a)polu=sai au)to/n: oi( de\ *)ioudai=oi e)krau/gasan le/gontes, *)ea\n tou=ton a)polu/sE|s, ou)k ei)= fi/los tou= *kai/saros: pa=s o( basile/a e(auto\n poiO=n a)ntile/gei tO=| *kai/sari.
J 19:12 ek tutu ho pilatos eDZEtei apolysai auton: hoi de iudaioi ekraugasan legontes, ean tuton apolysEs, uk ei filos tu kaisaros: pas ho basilea heauton poiOn antilegei tO kaisari.
J 19:12 p--------- rd----gsn- ra----nsm- n-----nsm- v-3iai-s-- v--aan---- rp----asm- ra----npm- c--------- a-----npm- v-3aai-p-- v--papnpm- c--------- rd----asm- v-2aas-s-- d--------- v-2pai-s-- a-----nsm- ra----gsm- n-----gsm- a-----nsm- ra----nsm- n-----asm- rp----asm- v--papnsm- v-3pai-s-- ra----dsm- n-----dsm-
J 19:12 G1537 G5127 G3588 G4091 G2212 G0630 G0846 G3588 G1161 G2453 G2905 G3004 G1437 G5126 G0630 G3756 G1488 G5384 G3588 G2541 G3956 G3588 G0935 G1438 G4160 G0483 G3588 G2541
J 19:12 Odtąd Piłat usiłował Go uwolnić. Żydzi jednak zawołali: Jeżeli Go uwolnisz, nie jesteś przyjacielem Cezara. Każdy, kto się czyni królem, sprzeciwia się Cezarowi.
J 19:12
J 19:12 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 19:12
J 19:12  C  to  Piłat  szukam  uwolnienie  Jego  Judea  zaś  krzyczeć  jeśli  puścić  Jego  ty, wy  nie  przyjaciel  Cezar  każdy  podejmowania  się  król  wróg  Cezar
J 19:12 G1537 G5127 G4091 G2212 G0630 G0846 G2453 G1161 G2896 G1437 G0630 G5126 G1488 G3756 G5384 G2541 G3956 G4160 G0848 G0935 G0483 G2541
J 19:13 οὖν Πιλᾶτος ἀκούσας τῶν λόγων τούτων ἤγαγεν ἔξω τὸν Ἰησοῦν, καὶ ἐκάθισεν ἐπὶ βήματος εἰς τόπον λεγόμενον Λιθόστρωτον, Ἑβραϊστὶ δὲ Γαββαθα.                                            
J 19:13 *(o ou)=n *pila=tos a)kou/sas tO=n lo/gOn tou/tOn E)/gagen e)/XO to\n *)iEsou=n, kai\ e)ka/Tisen e)pi\ bE/matos ei)s to/pon lego/menon *liTo/strOton, *(ebrai+sti\ de\ *gabbaTa.
J 19:13 ho un pilatos akusas tOn logOn tutOn Egagen eXO ton iEsun, kai ekaTisen epi bEmatos eis topon legomenon liTostrOton, hebra+isti de gabbaTa.
J 19:13 ra----nsm- c--------- n-----nsm- v--aapnsm- ra----gpm- n-----gpm- rd----gpm- v-3aai-s-- d--------- ra----asm- n-----asm- c--------- v-3aai-s-- p--------- n-----gsn- p--------- n-----asm- v--pppasm- a-----asm- d--------- c--------- n-----asn-
J 19:13 G3588 G3767 G4091 G0191 G3588 G3056 G3778 G0071 G1854 G3588 G2424 G2532 G2523 G1909 G0968 G1519 G5117 G3004 G3038 G1447 G1161 G1042
J 19:13 Gdy więc Piłat usłyszał te słowa, wyprowadził Jezusa na zewnątrz i zasiadł na trybunale, na miejscu zwanym Lithostrotos, po hebrajsku Gabbata.
J 19:13
J 19:13 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 19:13
J 19:13  Piłat  przesłuchanie  to  słowo  wniesiona  obecnie  Jezus  i  sob  w  mock procesu  w  miejsce  o nazwie  Bruk  i  Żydowski  Gabbatha
J 19:13 G4091 G0191 G5126 G3056 G0071 G1854 G2424 G2532 G2523 G1909 G0968 G1519 G5117 G3004 G3038 G1161 G1447 G1042
J 19:14 ἦν δὲ παρασκευὴ τοῦ πάσχα, ὥρα ἦν ὡς ἕκτη. καὶ λέγει τοῖς Ἰουδαίοις, Ἴδε βασιλεὺς ὑμῶν.                                                      
J 19:14 E)=n de\ paraskeuE\ tou= pa/sCHa, O(/ra E)=n O(s e(/ktE. kai\ le/gei toi=s *)ioudai/ois, *)/ide o( basileu\s u(mO=n.
J 19:14 En de paraskeuE tu pasCHa, hOra En hOs hektE. kai legei tois iudaiois, ide ho basileus hymOn.
J 19:14 v-3iai-s-- c--------- n-----nsf- ra----gsn- n-----gsn- n-----nsf- v-3iai-s-- d--------- a-----nsf- c--------- v-3pai-s-- ra----dpm- a-----dpm- x--------- ra----nsm- n-----nsm- rp----gp--
J 19:14 G2258 G1161 G3904 G3588 G3957 G5610 G2258 G5613 G1623 G2532 G3004 G3588 G2453 G2396 G3588 G0935 G5216
J 19:14 Był to dzień Przygotowania Paschy, około godziny szóstej. I rzekł do Żydów: Oto król wasz!
J 19:14
J 19:14 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 19:14
J 19:14  Następnie  był  Piątek  Pascha  i  h  o szóstej  I  powiedział  Żydów  ce  Król  swój
J 19:14 G1161 G2258 G3904 G3957 G1161 G5610 G1623 G2532 G3004 G2453 G2396 G0935 G5216
J 19:15 ἐκραύγασαν οὖν ἐκεῖνοι, Ἆρον ἆρον, σταύρωσον αὐτόν. λέγει αὐτοῖς Πιλᾶτος, Τὸν βασιλέα ὑμῶν σταυρώσω; ἀπεκρίθησαν οἱ ἀρχιερεῖς, Οὐκ ἔχομεν βασιλέα εἰ μὴ Καίσαρα.                                        
J 19:15 e)krau/gasan ou)=n e)kei=noi, *)=aron a)=ron, stau/rOson au)to/n. le/gei au)toi=s o( *pila=tos, *to\n basile/a u(mO=n staurO/sO; a)pekri/TEsan oi( a)rCHierei=s, *ou)k e)/CHomen basile/a ei) mE\ *kai/sara.
J 19:15 ekraugasan un ekeinoi, aron aron, staurOson auton. legei autois ho pilatos, ton basilea hymOn staurOsO; apekriTEsan hoi arCHiereis, uk eCHomen basilea ei mE kaisara.
J 19:15 v-3aai-p-- c--------- rd----npm- v-2aad-s-- v-2aad-s-- v-2aad-s-- rp----asm- v-3pai-s-- rp----dpm- ra----nsm- n-----nsm- ra----asm- n-----asm- rp----gp-- v-1aas-s-- v-3api-p-- ra----npm- n-----npm- d--------- v-1pai-p-- n-----asm- c--------- d--------- n-----asm-
J 19:15 G2905 G3767 G1565 G0142 G0142 G4717 G0846 G3004 G0846 G3588 G4091 G3588 G0935 G5216 G4717 G0611 G3588 G0749 G3756 G2192 G0935 G1487 G3361 G2541
J 19:15 A oni krzyczeli: Precz! Precz! Ukrzyżuj Go! Piłat rzekł do nich: Czyż króla waszego mam ukrzyżować? Odpowiedzieli arcykapłani: Poza Cezarem nie mamy króla.
J 19:15
J 19:15 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 19:15
J 19:15  Ale  zawołał  Wziąć  Wziąć  Ukrzyżować  Jego  Piłat  mówi  ich  Król  swój  ukrzyżować  Kapłanów  spotkać  nie  w  nas  król  z wyjątkiem  z wyjątkiem  Cezar
J 19:15 G1161 G2905 G0142 G0142 G4717 G0846 G4091 G3004 G0846 G0935 G5216 G4717 G0749 G0611 G3756 G2192 G2192 G0935 G1487 G3361 G2541
J 19:16 τότε οὖν παρέδωκεν αὐτὸν αὐτοῖς ἵνα σταυρωθῇ. Παρέλαβον οὖν τὸν Ἰησοῦν·                                                                  
J 19:16 to/te ou)=n pare/dOken au)to\n au)toi=s i(/na staurOTE=|. *pare/labon ou)=n to\n *)iEsou=n:
J 19:16 tote un paredOken auton autois hina staurOTE. parelabon un ton iEsun:
J 19:16 d--------- c--------- v-3aai-s-- rp----asm- rp----dpm- c--------- v-3aps-s-- v-3aai-p-- c--------- ra----asm- n-----asm-
J 19:16 G5119 G3767 G3860 G0846 G0846 G2443 G4717 G3880 G3767 G3588 G2424
J 19:16 Wtedy więc wydał Go im, aby Go ukrzyżowano. Zabrali zatem Jezusa.
J 19:16
J 19:16 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 19:16
J 19:16  Następnie  wreszcie  zdradzony  Jego  ich  w  krucyfiks  I  mieć  Jezus  i  doprowadziły
J 19:16 G5119 G3767 G3860 G0846 G0846 G2443 G4717 G1161 G3880 G2424 G2532 G0520
J 19:17 καὶ βαστάζων ἑαυτῷ τὸν σταυρὸν ἐξῆλθεν εἰς τὸν λεγόμενον Κρανίου Τόπον, λέγεται Ἑβραϊστὶ Γολγοθα,                                                          
J 19:17 kai\ basta/DZOn e(autO=| to\n stauro\n e)XE=lTen ei)s to\n lego/menon *krani/ou *to/pon, o(\ le/getai *(ebrai+sti\ *golgoTa,
J 19:17 kai bastaDZOn heautO ton stauron eXElTen eis ton legomenon kraniu topon, ho legetai hebra+isti golgoTa,
J 19:17 c--------- v--papnsm- rp----dsm- ra----asm- n-----asm- v-3aai-s-- p--------- ra----asm- v--pppasm- n-----gsn- n-----asm- rr----nsn- v-3ppi-s-- d--------- n-----nsf-
J 19:17 G2532 G0941 G1438 G3588 G4716 G1831 G1519 G3588 G3004 G2898 G5117 G3739 G3004 G1447 G1115
J 19:17 A On sam dźwigając krzyż wyszedł na miejsce zwane miejscem Czaszki, które po hebrajsku nazywa się Golgota.
J 19:17
J 19:17 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 19:17
J 19:17  I  prowadzenie  krzyż  Jego  lewo  w  miejsce  o nazwie  Czaszka  Żydowski  Kalwaria
J 19:17 G2532 G0941 G4716 G0846 G1831 G1519 G5117 G3004 G2898 G1447 G1115
J 19:18 ὅπου αὐτὸν ἐσταύρωσαν, καὶ μετ᾿ αὐτοῦ ἄλλους δύο ἐντεῦθεν καὶ ἐντεῦθεν, μέσον δὲ τὸν Ἰησοῦν.                                                          
J 19:18 o(/pou au)to\n e)stau/rOsan, kai\ met' au)tou= a)/llous du/o e)nteu=Ten kai\ e)nteu=Ten, me/son de\ to\n *)iEsou=n.
J 19:18 hopu auton estaurOsan, kai met' autu allus dyo enteuTen kai enteuTen, meson de ton iEsun.
J 19:18 d--------- rp----asm- v-3aai-p-- c--------- p--------- rp----gsm- a-----apm- a-----apm- d--------- c--------- d--------- a-----asn- c--------- ra----asm- n-----asm-
J 19:18 G3699 G0846 G4717 G2532 G3326 G0846 G0243 G1417 G1782 G2532 G1782 G3319 G1161 G3588 G2424
J 19:18 Tam Go ukrzyżowano, a z Nim dwóch innych, z jednej i drugiej strony, pośrodku zaś Jezusa.
J 19:18
J 19:18 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 19:18
J 19:18  tam  ukrzyżowany  Jego  i  z  Go  dwa  inny  na  Do  i  na  inny  strona  i  środek  Jezus
J 19:18 G3699 G4717 G0846 G2532 G3326 G0846 G1417 G0243 G1782 G1782 G2532 G1782 G1782 G1782 G1161 G3319 G2424
J 19:19 ἔγραψεν δὲ καὶ τίτλον Πιλᾶτος καὶ ἔθηκεν ἐπὶ τοῦ σταυροῦ· ἦν δὲ γεγραμμένον, Ἰησοῦς Ναζωραῖος βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων.                                              
J 19:19 e)/graPSen de\ kai\ ti/tlon o( *pila=tos kai\ e)/TEken e)pi\ tou= staurou=: E)=n de\ gegramme/non, *)iEsou=s o( *naDZOrai=os o( basileu\s tO=n *)ioudai/On.
J 19:19 egraPSen de kai titlon ho pilatos kai eTEken epi tu stauru: En de gegrammenon, iEsus ho naDZOraios ho basileus tOn iudaiOn.
J 19:19 v-3aai-s-- c--------- d--------- n-----asm- ra----nsm- n-----nsm- c--------- v-3aai-s-- p--------- ra----gsm- n-----gsm- v-3iai-s-- c--------- v--xppnsn- n-----nsm- ra----nsm- n-----nsm- ra----nsm- n-----nsm- ra----gpm- a-----gpm-
J 19:19 G1125 G1161 G2532 G5102 G3588 G4091 G2532 G5087 G1909 G3588 G4716 G2258 G1161 G1125 G2424 G3588 G3480 G3588 G0935 G3588 G2453
J 19:19 Wypisał też Piłat tytuł winy i kazał go umieścić na krzyżu. A było napisane: Jezus Nazarejczyk, Król Żydowski.
J 19:19
J 19:19 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 19:19
J 19:19  Piłat  zaś  napisał  i  napis  i  zestaw  w  krzyż  Napisany  był  Jezus  Nazaretu  Król  Żydowski
J 19:19 G4091 G1161 G1125 G2532 G5102 G2532 G5087 G1909 G4716 G1125 G2258 G2424 G3480 G0935 G2453
J 19:20 τοῦτον οὖν τὸν τίτλον πολλοὶ ἀνέγνωσαν τῶν Ἰουδαίων, ὅτι ἐγγὺς ἦν τόπος τῆς πόλεως ὅπου ἐσταυρώθη Ἰησοῦς· καὶ ἦν γεγραμμένον Ἑβραϊστί, Ῥωμαϊστί, Ἑλληνιστί.                                      
J 19:20 tou=ton ou)=n to\n ti/tlon polloi\ a)ne/gnOsan tO=n *)ioudai/On, o(/ti e)ggu\s E)=n o( to/pos tE=s po/leOs o(/pou e)staurO/TE o( *)iEsou=s: kai\ E)=n gegramme/non *(ebrai+sti/, *(rOmai+sti/, *(ellEnisti/.
J 19:20 tuton un ton titlon polloi anegnOsan tOn iudaiOn, hoti eNgys En ho topos tEs poleOs hopu estaurOTE ho iEsus: kai En gegrammenon hebra+isti, rOma+isti, hellEnisti.
J 19:20 rd----asm- c--------- ra----asm- n-----asm- a-----npm- v-3aai-p-- ra----gpm- a-----gpm- c--------- p--------- v-3iai-s-- ra----nsm- n-----nsm- ra----gsf- n-----gsf- d--------- v-3api-s-- ra----nsm- n-----nsm- c--------- v-3iai-s-- v--xppnsn- d--------- d--------- d---------
J 19:20 G5126 G3767 G3588 G5102 G4183 G0314 G3588 G2453 G3754 G1451 G2258 G3588 G5117 G3588 G4172 G3699 G4717 G3588 G2424 G2532 G2258 G1125 G1447 G4515 G1676
J 19:20 Ten napis czytało wielu Żydów, ponieważ miejsce, gdzie ukrzyżowano Jezusa, było blisko miasta. A było napisane w języku hebrajskim, łacińskim i greckim.
J 19:20
J 19:20 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 19:20
J 19:20  To  napis  czytać  wiele  Żydów  że  miejsce  gdzie  był  ukrzyżowany  Jezus  był  blisko  Miasto  i  napisany  był  Żydowski  Grecki  Rzymski
J 19:20 G5126 G5102 G0314 G4183 G2453 G3754 G5117 G3699 G4717 G4717 G2424 G2258 G1451 G4172 G2532 G1125 G2258 G1447 G1676 G4515
J 19:21 ἔλεγον οὖν τῷ Πιλάτῳ οἱ ἀρχιερεῖς τῶν Ἰουδαίων, Μὴ γράφε, βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων, ἀλλ᾿ ὅτι ἐκεῖνος εἶπεν, Βασιλεύς εἰμι τῶν Ἰουδαίων.                                            
J 19:21 e)/legon ou)=n tO=| *pila/tO| oi( a)rCHierei=s tO=n *)ioudai/On, *mE\ gra/fe, *(o basileu\s tO=n *)ioudai/On, a)ll' o(/ti e)kei=nos ei)=pen, *basileu/s ei)mi tO=n *)ioudai/On.
J 19:21 elegon un tO pilatO hoi arCHiereis tOn iudaiOn, mE grafe, ho basileus tOn iudaiOn, all' oti ekeinos eipen, basileus eimi tOn iudaiOn.
J 19:21 v-3iai-p-- c--------- ra----dsm- n-----dsm- ra----npm- n-----npm- ra----gpm- a-----gpm- d--------- v-2pad-s-- ra----nsm- n-----nsm- ra----gpm- a-----gpm- c--------- c--------- rd----nsm- v-3aai-s-- n-----nsm- v-1pai-s-- ra----gpm- a-----gpm-
J 19:21 G3004 G3767 G3588 G4091 G3588 G0749 G3588 G2453 G3361 G1125 G3588 G0935 G3588 G2453 G0235 G3754 G1565 G2036 G0935 G1510 G3588 G2453
J 19:21 Arcykapłani żydowscy mówili do Piłata: Nie pisz: Król Żydowski, ale że On powiedział: Jestem Królem Żydowskim.
J 19:21
J 19:21 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 19:21
J 19:21  Kapłanów  zaś  Żydowski  powiedział  Piłat  nie  pisać  Król  Żydowski  ale  że  On  powiedział  Ja  Król  Żydowski
J 19:21 G0749 G3767 G2453 G3004 G4091 G3361 G1125 G0935 G2453 G0235 G3754 G1565 G2036 G1510 G0935 G2453
J 19:22 ἀπεκρίθη Πιλᾶτος, γέγραφα, γέγραφα.                                                                            
J 19:22 a)pekri/TE o( *pila=tos, *(\o ge/grafa, ge/grafa.
J 19:22 apekriTE ho pilatos, ho gegrafa, gegrafa.
J 19:22 v-3api-s-- ra----nsm- n-----nsm- rr----asn- v-1xai-s-- v-1xai-s--
J 19:22 G0611 G3588 G4091 G3739 G1125 G1125
J 19:22 Odparł Piłat: Com napisał, napisałem.
J 19:22
J 19:22 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 19:22
J 19:22  Piłat  odpowiedzi  że  napisał  napisał
J 19:22 G4091 G0611 G3739 G1125 G1125
J 19:23 Οἱ οὖν στρατιῶται ὅτε ἐσταύρωσαν τὸν Ἰησοῦν ἔλαβον τὰ ἱμάτια αὐτοῦ καὶ ἐποίησαν τέσσαρα μέρη, ἑκάστῳ στρατιώτῃ μέρος, καὶ τὸν χιτῶνα. ἦν δὲ χιτὼν ἄραφος, ἐκ τῶν ἄνωθεν ὑφαντὸς δι᾿ ὅλου.                        
J 19:23 *oi( ou)=n stratiO=tai o(/te e)stau/rOsan to\n *)iEsou=n e)/labon ta\ i(ma/tia au)tou= kai\ e)poi/Esan te/ssara me/rE, e(ka/stO| stratiO/tE| me/ros, kai\ to\n CHitO=na. E)=n de\ o( CHitO\n a)/rafos, e)k tO=n a)/nOTen u(fanto\s di' o(/lou.
J 19:23 hoi un stratiOtai hote estaurOsan ton iEsun elabon ta himatia autu kai epoiEsan tessara merE, hekastO stratiOtE meros, kai ton CHitOna. En de ho CHitOn arafos, ek tOn anOTen hyfantos di' olu.
J 19:23 ra----npm- c--------- n-----npm- c--------- v-3aai-p-- ra----asm- n-----asm- v-3aai-p-- ra----apn- n-----apn- rp----gsm- c--------- v-3aai-p-- a-----apn- n-----apn- a-----dsm- n-----dsm- n-----asn- c--------- ra----asm- n-----asm- v-3iai-s-- c--------- ra----nsm- n-----nsm- a-----nsm- p--------- ra----gpn- d--------- a-----nsm- p--------- a-----gsm-
J 19:23 G3588 G3767 G4757 G3753 G4717 G3588 G2424 G2983 G3588 G2440 G0846 G2532 G4160 G5064 G3313 G1538 G4757 G3313 G2532 G3588 G5509 G2258 G1161 G3588 G5509 G0729 G1537 G3588 G0509 G5307 G1223 G3650
J 19:23 Żołnierze zaś, gdy ukrzyżowali Jezusa, wzięli Jego szaty i podzielili na cztery części, dla każdego żołnierza po części; wzięli także tunikę. Tunika zaś nie była szyta, ale cała tkana od góry do dołu.
J 19:23
J 19:23 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 19:23
J 19:23  Warriors  zaś  kiedy  ukrzyżowany  Jezus  mieć  Odzież  Jego  i  podzielony  cztery  część  każdy  wojownik  część  i  chiton  chiton  zaś  był  nie  usieciowanego  wszystko  wszystko  tkane  z góry  z góry
J 19:23 G4757 G3767 G3753 G4717 G2424 G2983 G2440 G0846 G2532 G4160 G5064 G3313 G1538 G4757 G3313 G2532 G5509 G5509 G1161 G2258 G0729 G0729 G1223 G3650 G5307 G0509 G1537
J 19:24 εἶπαν οὖν πρὸς ἀλλήλους, Μὴ σχίσωμεν αὐτόν, ἀλλὰ λάχωμεν περὶ αὐτοῦ τίνος ἔσται· ἵνα γραφὴ πληρωθῇ [ἡ λέγουσα], Διεμερίσαντο τὰ ἱμάτιά μου ἑαυτοῖς καὶ ἐπὶ τὸν ἱματισμόν μου ἔβαλον κλῆρον. Οἱ μὲν οὖν στρατιῶται ταῦτα ἐποίησαν.              
J 19:24 ei)=pan ou)=n pro\s a)llE/lous, *mE\ sCHi/sOmen au)to/n, a)lla\ la/CHOmen peri\ au)tou= ti/nos e)/stai: i(/na E( grafE\ plErOTE=| [E( le/gousa], *diemeri/santo ta\ i(ma/tia/ mou e(autoi=s kai\ e)pi\ to\n i(matismo/n mou e)/balon klE=ron. *oi( me\n ou)=n stratiO=tai tau=ta e)poi/Esan.
J 19:24 eipan un pros allElus, mE sCHisOmen auton, alla laCHOmen peri autu tinos estai: hina hE grafE plErOTE [hE legusa], diemerisanto ta himatia mu heautois kai epi ton himatismon mu ebalon klEron. hoi men un stratiOtai tauta epoiEsan.
J 19:24 v-3aai-p-- c--------- p--------- rp----apm- d--------- v-1aas-p-- rp----asm- c--------- v-1aas-p-- p--------- rp----gsm- ri----gsm- v-3fmi-s-- c--------- ra----nsf- n-----nsf- v-3aps-s-- ra----nsf- v--papnsf- v-3ami-p-- ra----apn- n-----apn- rp----gs-- rp----dpm- c--------- p--------- ra----asm- n-----asm- rp----gs-- v-3aai-p-- n-----asm- ra----npm- c--------- c--------- n-----npm- rd----apn- v-3aai-p--
J 19:24 G2036 G3767 G4314 G0240 G3361 G4977 G0846 G0235 G2975 G4012 G0846 G5101 G2071 G2443 G3588 G1124 G4137 G3588 G3004 G1266 G3588 G2440 G3450 G1438 G2532 G1909 G3588 G2441 G3450 G0906 G2819 G3588 G3303 G3767 G4757 G5023 G4160
J 19:24 Mówili więc między sobą: Nie rozdzierajmy jej, ale rzućmy o nią losy, do kogo ma należeć. Tak miały się wypełnić słowa Pisma: Podzielili między siebie szaty, a los rzucili o moją suknię. To właśnie uczynili żołnierze.
J 19:24
J 19:24 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 19:24
J 19:24  Tak  powiedział  przyjaciel  Przyjaciel  nie  zostać  rozdzierać  jego  i  głosów  o  To  partia  którego  będzie  tak  come true  mówiono  Pismo  podzielony  szaty  Mój  między  go  i  na  Odzież  Mój  rzucanie  partia  Tak  Tak  Tak  otrzymane  Warriors
J 19:24 G3767 G2036 G0240 G0240 G3361 G4977 G4977 G0846 G0235 G2975 G4012 G0846 G2975 G5101 G2071 G2443 G4137 G3004 G1124 G1266 G2440 G3450 G1438 G1438 G2532 G1909 G2441 G3450 G0906 G2819 G3303 G3767 G5023 G4160 G4757
J 19:25 εἱστήκεισαν δὲ παρὰ τῷ σταυρῷ τοῦ Ἰησοῦ μήτηρ αὐτοῦ καὶ ἀδελφὴ τῆς μητρὸς αὐτοῦ, Μαρία τοῦ Κλωπᾶ καὶ Μαρία Μαγδαληνή.                                        
J 19:25 ei(stE/keisan de\ para\ tO=| staurO=| tou= *)iEsou= E( mE/tEr au)tou= kai\ E( a)delfE\ tE=s mEtro\s au)tou=, *mari/a E( tou= *klOpa= kai\ *mari/a E( *magdalEnE/.
J 19:25 heistEkeisan de para tO staurO tu iEsu hE mEtEr autu kai hE adelfE tEs mEtros autu, maria hE tu klOpa kai maria hE magdalEnE.
J 19:25 v-3yai-p-- c--------- p--------- ra----dsm- n-----dsm- ra----gsm- n-----gsm- ra----nsf- n-----nsf- rp----gsm- c--------- ra----nsf- n-----nsf- ra----gsf- n-----gsf- rp----gsm- n-----nsf- ra----nsf- ra----gsm- n-----gsm- c--------- n-----nsf- ra----nsf- n-----nsf-
J 19:25 G2476 G1161 G3844 G3588 G4716 G3588 G2424 G3588 G3384 G0846 G2532 G3588 G0079 G3588 G3384 G0846 G3137 G3588 G3588 G2832 G2532 G3137 G3588 G3094
J 19:25 A obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena.
J 19:25
J 19:25 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 19:25
J 19:25  W  krzyż  Jezus  były  Matka  Jego  i  siostra  Matka  Jego  Maria  Kleofas  i  Maria  Magdalena
J 19:25 G3844 G4716 G2424 G2476 G3384 G0846 G2532 G0079 G3384 G0846 G3137 G2832 G2532 G3137 G3094
J 19:26 Ἰησοῦς οὖν ἰδὼν τὴν μητέρα καὶ τὸν μαθητὴν παρεστῶτα ὃν ἠγάπα, λέγει τῇ μητρί, Γύναι, ἴδε υἱός σου.                                                  
J 19:26 *)iEsou=s ou)=n i)dO\n tE\n mEte/ra kai\ to\n maTEtE\n parestO=ta o(\n E)ga/pa, le/gei tE=| mEtri/, *gu/nai, i)/de o( ui(o/s sou.
J 19:26 iEsus un idOn tEn mEtera kai ton maTEtEn parestOta hon Egapa, legei tE mEtri, gynai, ide ho hyios su.
J 19:26 n-----nsm- c--------- v--aapnsm- ra----asf- n-----asf- c--------- ra----asm- n-----asm- v--xapasm- rr----asm- v-3iai-s-- v-3pai-s-- ra----dsf- n-----dsf- n-----vsf- x--------- ra----nsm- n-----nsm- rp----gs--
J 19:26 G2424 G3767 G1492 G3588 G3384 G2532 G3588 G3101 G3936 G3739 G0025 G3004 G3588 G3384 G1135 G2396 G3588 G5207 G4675
J 19:26 Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: Niewiasto, oto syn Twój.
J 19:26
J 19:26 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 19:26
J 19:26  Jezus  widzenie  Matka  i  student  stojący  kogo  miłość  mówi  Matka  Jego  Kobieta  ce  syn  Swój
J 19:26 G2424 G1492 G3384 G2532 G3101 G3936 G3739 G0025 G3004 G3384 G0846 G1135 G2400 G5207 G4675
J 19:27 εἶτα λέγει τῷ μαθητῇ, Ἴδε μήτηρ σου. καὶ ἀπ᾿ ἐκείνης τῆς ὥρας ἔλαβεν μαθητὴς αὐτὴν εἰς τὰ ἴδια.                                                
J 19:27 ei)=ta le/gei tO=| maTEtE=|, *)/ide E( mE/tEr sou. kai\ a)p' e)kei/nEs tE=s O(/ras e)/laben o( maTEtE\s au)tE\n ei)s ta\ i)/dia.
J 19:27 eita legei tO maTEtE, ide hE mEtEr su. kai ap' ekeinEs tEs hOras elaben ho maTEtEs autEn eis ta idia.
J 19:27 d--------- v-3pai-s-- ra----dsm- n-----dsm- x--------- ra----nsf- n-----nsf- rp----gs-- c--------- p--------- rd----gsf- ra----gsf- n-----gsf- v-3aai-s-- ra----nsm- n-----nsm- rp----asf- p--------- ra----apn- a-----apn-
J 19:27 G1534 G3004 G3588 G3101 G2396 G3588 G3384 G4675 G2532 G0575 G1565 G3588 G5610 G2983 G3588 G3101 G0846 G1519 G3588 G2398
J 19:27 Następnie rzekł do ucznia: Oto Matka twoja. I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.
J 19:27
J 19:27 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 19:27
J 19:27  Następnie  mówi  student  ce  Matka  twój  I  z  to  czas  uczeń  to  miał  Jego  do  się
J 19:27 G1534 G3004 G3101 G2400 G3384 G4675 G2532 G0575 G1565 G5610 G3101 G3588 G2983 G0846 G1519 G2398
J 19:28 Μετὰ τοῦτο εἰδὼς Ἰησοῦς ὅτι ἤδη πάντα τετέλεσται, ἵνα τελειωθῇ γραφή, λέγει, Διψῶ.                                                          
J 19:28 *meta\ tou=to ei)dO\s o( *)iEsou=s o(/ti E)/dE pa/nta tete/lestai, i(/na teleiOTE=| E( grafE/, le/gei, *diPSO=.
J 19:28 meta tuto eidOs ho iEsus hoti EdE panta tetelestai, hina teleiOTE hE grafE, legei, diPSO.
J 19:28 p--------- rd----asn- v--xapnsm- ra----nsm- n-----nsm- c--------- d--------- a-----npn- v-3xpi-s-- c--------- v-3aps-s-- ra----nsf- n-----nsf- v-3pai-s-- v-1pai-s--
J 19:28 G3326 G5124 G1492 G3588 G2424 G3754 G2235 G3956 G5055 G2443 G5048 G3588 G1124 G3004 G1372
J 19:28 Potem Jezus świadom, że już wszystko się dokonało, aby się wypełniło Pismo, rzekł: Pragnę.
J 19:28
J 19:28 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 19:28
J 19:28  Za  dodanie  Jezus  wiedząc,  że  już  wszystko  Sporządzono  tak  come true  Pisanie  mówi  pragnienie
J 19:28 G3326 G5124 G2424 G1492 G3754 G2235 G3956 G5055 G2443 G5048 G1124 G3004 G1372
J 19:29 σκεῦος ἔκειτο ὄξους μεστόν· σπόγγον οὖν μεστὸν τοῦ ὄξους ὑσσώπῳ περιθέντες προσήνεγκαν αὐτοῦ τῷ στόματι.                                                          
J 19:29 skeu=os e)/keito o)/Xous mesto/n: spo/ggon ou)=n mesto\n tou= o)/Xous u(ssO/pO| periTe/ntes prosE/negkan au)tou= tO=| sto/mati.
J 19:29 skeuos ekeito oXus meston: spoNgon un meston tu oXus hyssOpO periTentes prosEneNkan autu tO stomati.
J 19:29 n-----nsn- v-3imi-s-- n-----gsn- a-----nsn- n-----asm- c--------- a-----asm- ra----gsn- n-----gsn- n-----dsf- v--aapnpm- v-3aai-p-- rp----gsm- ra----dsn- n-----dsn-
J 19:29 G4632 G2749 G3690 G3324 G4699 G3767 G3324 G3588 G3690 G5301 G4060 G4374 G0846 G3588 G4750
J 19:29 Stało tam naczynie pełne octu. Nałożono więc na hizop gąbkę pełną octu i do ust Mu podano.
J 19:29
J 19:29 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 19:29
J 19:29  Tutaj  był  statek  pełny  ocet  o pojone  ocet  gąbka  i  nakładające  w  hizop  przedstawiono  Usta  Jego
J 19:29 G3767 G2749 G4632 G3324 G3690 G4130 G3690 G4699 G2532 G4060 G4060 G5301 G4374 G4750 G0846
J 19:30 ὅτε οὖν ἔλαβεν τὸ ὄξος [ὁ] Ἰησοῦς εἶπεν, Τετέλεσται· καὶ κλίνας τὴν κεφαλὴν παρέδωκεν τὸ πνεῦμα.                                                        
J 19:30 o(/te ou)=n e)/laben to\ o)/Xos [o(] *)iEsou=s ei)=pen, *tete/lestai: kai\ kli/nas tE\n kefalE\n pare/dOken to\ pneu=ma.
J 19:30 hote un elaben to oXos [ho] iEsus eipen, tetelestai: kai klinas tEn kefalEn paredOken to pneuma.
J 19:30 c--------- c--------- v-3aai-s-- ra----asn- n-----asn- ra----nsm- n-----nsm- v-3aai-s-- v-3xpi-s-- c--------- v--aapnsm- ra----asf- n-----asf- v-3aai-s-- ra----asn- n-----asn-