Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

NT_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po grecku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

do_J20      do_str_głównej      do_Dz1      
J 21:1 Μετὰ ταῦτα ἐφανέρωσεν ἑαυτὸν πάλιν Ἰησοῦς τοῖς μαθηταῖς ἐπὶ τῆς θαλάσσης τῆς Τιβεριάδος· ἐφανέρωσεν δὲ οὕτως.                                                  
J 21:1 *meta\ tau=ta e)fane/rOsen e(auto\n pa/lin o( *)iEsou=s toi=s maTEtai=s e)pi\ tE=s Tala/ssEs tE=s *tiberia/dos: e)fane/rOsen de\ ou(/tOs.
J 21:1 meta tauta efanerOsen heauton palin ho iEsus tois maTEtais epi tEs TalassEs tEs tiberiados: efanerOsen de hutOs.
J 21:1 p--------- rd----apn- v-3aai-s-- rp----asm- d--------- ra----nsm- n-----nsm- ra----dpm- n-----dpm- p--------- ra----gsf- n-----gsf- ra----gsf- n-----gsf- v-3aai-s-- c--------- d---------
J 21:1 G3326 G5023 G5319 G1438 G3825 G3588 G2424 G3588 G3101 G1909 G3588 G2281 G3588 G5085 G5319 G1161 G3779
J 21:1 Potem znowu ukazał się Jezus nad Morzem Tyberiadzkim. A ukazał się w ten sposób:
J 21:1
J 21:1 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 21:1
J 21:1  Za  dodanie  ponownie  był  był  Jezus  studentów  w  morze  Tiberias  Się  zaś  tak
J 21:1 G3326 G5023 G3825 G1438 G5319 G2424 G3101 G1909 G2281 G5085 G5319 G1161 G3779
J 21:2 ἦσαν ὁμοῦ Σίμων Πέτρος καὶ Θωμᾶς λεγόμενος Δίδυμος καὶ Ναθαναὴλ ἀπὸ Κανὰ τῆς Γαλιλαίας καὶ οἱ τοῦ Ζεβεδαίου καὶ ἄλλοι ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ δύο.                              
J 21:2 E)=san o(mou= *si/mOn *pe/tros kai\ *TOma=s o( lego/menos *di/dumos kai\ *naTanaE\l o( a)po\ *kana\ tE=s *galilai/as kai\ oi( tou= *DZebedai/ou kai\ a)/lloi e)k tO=n maTEtO=n au)tou= du/o.
J 21:2 Esan homu simOn petros kai TOmas ho legomenos didymos kai naTanaEl ho apo kana tEs galilaias kai hoi tu DZebedaiu kai alloi ek tOn maTEtOn autu dyo.
J 21:2 v-3iai-p-- d--------- n-----nsm- n-----nsm- c--------- n-----nsm- ra----nsm- v--pppnsm- n-----nsm- c--------- n-----nsm- ra----nsm- p--------- n-----gsf- ra----gsf- n-----gsf- c--------- ra----npm- ra----gsm- n-----gsm- c--------- a-----npm- p--------- ra----gpm- n-----gpm- rp----gsm- a-----npm-
J 21:2 G2258 G3674 G4613 G4074 G2532 G2381 G3588 G3004 G1324 G2532 G3482 G3588 G0575 G2580 G3588 G1056 G2532 G3588 G3588 G2199 G2532 G0243 G1537 G3588 G3101 G0846 G1417
J 21:2 Byli razem Szymon Piotr, Tomasz, zwany Didymos, Natanael z Kany Galilejskiej, synowie Zebedeusza oraz dwaj inni z Jego uczniów.
J 21:2
J 21:2 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 21:2
J 21:2  były  razem  Simon  Peter  i  Tomasz  o nazwie  Bliźniak  i  Nathanael  z  Cana  Galilei  i  synów  Zebedeusza  i  dwa  inny  z  studentów  Jego
J 21:2 G2258 G3674 G4613 G4074 G2532 G2381 G3004 G1324 G2532 G3482 G0575 G2580 G1056 G2532 G3588 G2199 G2532 G1417 G0243 G1537 G3101 G0846
J 21:3 λέγει αὐτοῖς Σίμων Πέτρος, Ὑπάγω ἁλιεύειν. λέγουσιν αὐτῷ, Ἐρχόμεθα καὶ ἡμεῖς σὺν σοί. ἐξῆλθον καὶ ἐνέβησαν εἰς τὸ πλοῖον, καὶ ἐν ἐκείνῃ τῇ νυκτὶ ἐπίασαν οὐδέν.                                
J 21:3 le/gei au)toi=s *si/mOn *pe/tros, *(upa/gO a(lieu/ein. le/gousin au)tO=|, *)erCHo/meTa kai\ E(mei=s su\n soi/. e)XE=lTon kai\ e)ne/bEsan ei)s to\ ploi=on, kai\ e)n e)kei/nE| tE=| nukti\ e)pi/asan ou)de/n.
J 21:3 legei autois simOn petros, hypagO halieuein. legusin autO, erCHomeTa kai hEmeis syn soi. eXElTon kai enebEsan eis to ploion, kai en ekeinE tE nykti epiasan uden.
J 21:3 v-3pai-s-- rp----dpm- n-----nsm- n-----nsm- v-1pai-s-- v--pan---- v-3pai-p-- rp----dsm- v-1pmi-p-- d--------- rp----np-- p--------- rp----ds-- v-3aai-p-- c--------- v-3aai-p-- p--------- ra----asn- n-----asn- c--------- p--------- rd----dsf- ra----dsf- n-----dsf- v-3aai-p-- a-----asn-
J 21:3 G3004 G0846 G4613 G4074 G5217 G0232 G3004 G0846 G2064 G2532 G2249 G4862 G4671 G1831 G2532 G1684 G1519 G3588 G4143 G2532 G1722 G1565 G3588 G3571 G4084 G3762
J 21:3 Szymon Piotr powiedział do nich: Idę łowić ryby. Odpowiedzieli mu: Idziemy i my z tobą. Wyszli więc i wsiedli do łodzi, ale tej nocy nic nie złowili.
J 21:3
J 21:3 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 21:3
J 21:3  Simon  Peter  mówi  ich  iść  połów  ryba  Mówią,  go  iść  i  my  z  ciebie  Wysłać  i  natychmiast  włączone  w  łódź  i  złowionych  w  Do  noc  nic
J 21:3 G4613 G4074 G3004 G0846 G5217 G0232 G0232 G3004 G0846 G2064 G2532 G2249 G4862 G4671 G1831 G2532 G2117 G0305 G1519 G4143 G2532 G4084 G1722 G1565 G3571 G3762
J 21:4 πρωΐας δὲ ἤδη γενομένης ἔστη Ἰησοῦς εἰς τὸν αἰγιαλόν· οὐ μέντοι ᾔδεισαν οἱ μαθηταὶ ὅτι Ἰησοῦς ἐστιν.                                                  
J 21:4 prOi/+as de\ E)/dE genome/nEs e)/stE *)iEsou=s ei)s to\n ai)gialo/n: ou) me/ntoi E)/|deisan oi( maTEtai\ o(/ti *)iEsou=s e)stin.
J 21:4 prO+ias de EdE genomenEs estE iEsus eis ton aigialon: u mentoi Edeisan hoi maTEtai hoti iEsus estin.
J 21:4 n-----gsf- c--------- d--------- v--ampgsf- v-3aai-s-- n-----nsm- p--------- ra----asm- n-----asm- d--------- c--------- v-3yai-p-- ra----npm- n-----npm- c--------- n-----nsm- v-3pai-s--
J 21:4 G4405 G1161 G2235 G1096 G2476 G2424 G1519 G3588 G0123 G3756 G3305 G1492 G3588 G3101 G3754 G2424 G2076
J 21:4 A gdy ranek zaświtał, Jezus stanął na brzegu. Jednakże uczniowie nie wiedzieli, że to był Jezus.
J 21:4
J 21:4 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 21:4
J 21:4 A  już  przyjść  rano  Jezus  był  w  Bank  ale  Studentów  nie  dowiedziałem się  że  to  Jezus
J 21:4 G1161 G2235 G1096 G4405 G2424 G2476 G1519 G0123 G3305 G3101 G3756 G1492 G3754 G2076 G2424
J 21:5 λέγει οὖν αὐτοῖς [ὁ] Ἰησοῦς, Παιδία, μή τι προσφάγιον ἔχετε; ἀπεκρίθησαν αὐτῷ, Οὔ.                                                          
J 21:5 le/gei ou)=n au)toi=s [o(] *)iEsou=s, *paidi/a, mE/ ti prosfa/gion e)/CHete; a)pekri/TEsan au)tO=|, *ou)/.
J 21:5 legei un autois [ho] iEsus, paidia, mE ti prosfagion eCHete; apekriTEsan autO, u.
J 21:5 v-3pai-s-- c--------- rp----dpm- ra----nsm- n-----nsm- n-----vpn- x--------- ri----asn- n-----asn- v-2pai-p-- v-3api-p-- rp----dsm- x---------
J 21:5 G3004 G3767 G0846 G3588 G2424 G3813 G3361 G5100 G4371 G2192 G0611 G0846 G3756
J 21:5 A Jezus rzekł do nich: Dzieci, czy macie co na posiłek? Odpowiedzieli Mu: Nie.
J 21:5
J 21:5 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 21:5
J 21:5  Jezus  mówi  ich  dzieci  jest  co  żywność  spotkać  Go  nie
J 21:5 G2424 G3004 G0846 G3813 G2192 G3387 G4371 G0611 G0846 G3756
J 21:6 δὲ εἶπεν αὐτοῖς, Βάλετε εἰς τὰ δεξιὰ μέρη τοῦ πλοίου τὸ δίκτυον, καὶ εὑρήσετε. ἔβαλον οὖν, καὶ οὐκέτι αὐτὸ ἑλκύσαι ἴσχυον ἀπὸ τοῦ πλήθους τῶν ἰχθύων.                              
J 21:6 o( de\ ei)=pen au)toi=s, *ba/lete ei)s ta\ deXia\ me/rE tou= ploi/ou to\ di/ktuon, kai\ eu(rE/sete. e)/balon ou)=n, kai\ ou)ke/ti au)to\ e(lku/sai i)/sCHuon a)po\ tou= plE/Tous tO=n i)CHTu/On.
J 21:6 ho de eipen autois, balete eis ta deXia merE tu ploiu to diktyon, kai heurEsete. ebalon un, kai uketi auto helkysai isCHyon apo tu plETus tOn iCHTyOn.
J 21:6 ra----nsm- c--------- v-3aai-s-- rp----dpm- v-2aad-p-- p--------- ra----apn- a-----apn- n-----apn- ra----gsn- n-----gsn- ra----asn- n-----asn- c--------- v-2fai-p-- v-3aai-p-- c--------- c--------- d--------- rp----asn- v--aan---- v-3iai-p-- p--------- ra----gsn- n-----gsn- ra----gpm- n-----gpm-
J 21:6 G3588 G1161 G2036 G0846 G0906 G1519 G3588 G1188 G3313 G3588 G4143 G3588 G1350 G2532 G2147 G0906 G3767 G2532 G3765 G0846 G1670 G2480 G0575 G3588 G4128 G3588 G2486
J 21:6 On rzekł do nich: Zarzućcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie. Zarzucili więc i z powodu mnóstwa ryb nie mogli jej wyciągnąć.
J 21:6
J 21:6 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 21:6
J 21:6  zaś  powiedział  ich  Oddanych  sieć  na  prawo  strona  Łodzi  i  połów  głosów  i  już  nie  może  ciągnąć  netto  z  zestaw  ryba
J 21:6 G1161 G2036 G0846 G0906 G1350 G1519 G1188 G3313 G4143 G2532 G2147 G0906 G2532 G2089 G3765 G2480 G1670 G0846 G0575 G4128 G2486
J 21:7 λέγει οὖν μαθητὴς ἐκεῖνος ὃν ἠγάπα Ἰησοῦς τῷ Πέτρῳ, κύριός ἐστιν. Σίμων οὖν Πέτρος, ἀκούσας ὅτι κύριός ἐστιν, τὸν ἐπενδύτην διεζώσατο, ἦν γὰρ γυμνός, καὶ ἔβαλεν ἑαυτὸν εἰς τὴν θάλασσαν·                
J 21:7 le/gei ou)=n o( maTEtE\s e)kei=nos o(\n E)ga/pa o( *)iEsou=s tO=| *pe/trO|, *(o ku/rio/s e)stin. *si/mOn ou)=n *pe/tros, a)kou/sas o(/ti o( ku/rio/s e)stin, to\n e)pendu/tEn dieDZO/sato, E)=n ga\r gumno/s, kai\ e)/balen e(auto\n ei)s tE\n Ta/lassan:
J 21:7 legei un ho maTEtEs ekeinos hon Egapa ho iEsus tO petrO, ho kyrios estin. simOn un petros, akusas hoti ho kyrios estin, ton ependytEn dieDZOsato, En gar gymnos, kai ebalen heauton eis tEn Talassan:
J 21:7 v-3pai-s-- c--------- ra----nsm- n-----nsm- rd----nsm- rr----asm- v-3iai-s-- ra----nsm- n-----nsm- ra----dsm- n-----dsm- ra----nsm- n-----nsm- v-3pai-s-- n-----nsm- c--------- n-----nsm- v--aapnsm- c--------- ra----nsm- n-----nsm- v-3pai-s-- ra----asm- n-----asm- v-3ami-s-- v-3iai-s-- c--------- a-----nsm- c--------- v-3aai-s-- rp----asm- p--------- ra----asf- n-----asf-
J 21:7 G3004 G3767 G3588 G3101 G1565 G3739 G0025 G3588 G2424 G3588 G4074 G3588 G2962 G2076 G4613 G3767 G4074 G0191 G3754 G3588 G2962 G2076 G3588 G1903 G1241 G2258 G1063 G1131 G2532 G0906 G1438 G1519 G3588 G2281
J 21:7 Powiedział więc do Piotra ów uczeń, którego Jezus miłował: To jest Pan! Szymon Piotr usłyszawszy, że to jest Pan, przywdział na siebie wierzchnią szatę - był bowiem prawie nagi - i rzucił się w morze.
J 21:7
J 21:7 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 21:7
J 21:7  Następnie  uczeń  kogo  miłość  Jezus  mówi  Peter  to  Władca  Simon  zaś  Peter  przesłuchanie  że  to  Władca  mieć w obwodzie  odzieży  dla  był  nagi  i  wpadł  wpadł  w  morze
J 21:7 G3767 G3101 G3739 G0025 G2424 G3004 G4074 G2076 G2962 G4613 G3767 G4074 G0191 G3754 G2076 G2962 G1241 G1903 G1063 G2258 G1131 G2532 G0906 G1438 G1519 G2281
J 21:8 οἱ δὲ ἄλλοι μαθηταὶ τῷ πλοιαρίῳ ἦλθον, οὐ γὰρ ἦσαν μακρὰν ἀπὸ τῆς γῆς ἀλλὰ ὡς ἀπὸ πηχῶν διακοσίων, σύροντες τὸ δίκτυον τῶν ἰχθύων.                                    
J 21:8 oi( de\ a)/lloi maTEtai\ tO=| ploiari/O| E)=lTon, ou) ga\r E)=san makra\n a)po\ tE=s gE=s a)lla\ O(s a)po\ pECHO=n diakosi/On, su/rontes to\ di/ktuon tO=n i)CHTu/On.
J 21:8 hoi de alloi maTEtai tO ploiariO ElTon, u gar Esan makran apo tEs gEs alla hOs apo pECHOn diakosiOn, syrontes to diktyon tOn iCHTyOn.
J 21:8 ra----npm- c--------- a-----npm- n-----npm- ra----dsn- n-----dsn- v-3aai-p-- d--------- c--------- v-3iai-p-- a-----asf- p--------- ra----gsf- n-----gsf- c--------- d--------- p--------- n-----gpm- a-----gpm- v--papnpm- ra----asn- n-----asn- ra----gpm- n-----gpm-
J 21:8 G3588 G1161 G0243 G3101 G3588 G4142 G2064 G3756 G1063 G2258 G3112 G0575 G3588 G1093 G0235 G5613 G0575 G4083 G1250 G4951 G3588 G1350 G3588 G2486
J 21:8 Reszta uczniów dobiła łodzią, ciągnąc za sobą sieć z rybami. Od brzegu bowiem nie było daleko - tylko około dwustu łokci.
J 21:8
J 21:8 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 21:8
J 21:8 A  innych  Studentów  popłynął  łódź  dla  blisko  blisko  były  z  Ziemia  łokcie  o  o  sto  przeciąganie  sieć  ryba
J 21:8 G1161 G0243 G3101 G2064 G4142 G1063 G3112 G3756 G2258 G0575 G1093 G4083 G0575 G5613 G1250 G4951 G1350 G2486
J 21:9 ὡς οὖν ἀπέβησαν εἰς τὴν γῆν βλέπουσιν ἀνθρακιὰν κειμένην καὶ ὀψάριον ἐπικείμενον καὶ ἄρτον.                                                        
J 21:9 O(s ou)=n a)pe/bEsan ei)s tE\n gE=n ble/pousin a)nTrakia\n keime/nEn kai\ o)PSa/rion e)pikei/menon kai\ a)/rton.
J 21:9 hOs un apebEsan eis tEn gEn blepusin anTrakian keimenEn kai oPSarion epikeimenon kai arton.
J 21:9 c--------- c--------- v-3aai-p-- p--------- ra----asf- n-----asf- v-3pai-p-- n-----asf- v--pmpasf- c--------- n-----asn- v--pmpasn- c--------- n-----asm-
J 21:9 G5613 G3767 G0576 G1519 G3588 G1093 G0991 G0439 G2749 G2532 G3795 G1945 G2532 G0740
J 21:9 A kiedy zeszli na ląd, ujrzeli żarzące się na ziemi węgle, a na nich ułożoną rybę oraz chleb.
J 21:9
J 21:9 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 21:9
J 21:9  Kiedy  zaś  obecnie  w  ziemia  zobaczyć  ogień  i  w  To  leżący  ryba  i  chleb
J 21:9 G5613 G3767 G0576 G1519 G1093 G0991 G0439 G2532 G1945 G1945 G2749 G3795 G2532 G0740
J 21:10 λέγει αὐτοῖς Ἰησοῦς, Ἐνέγκατε ἀπὸ τῶν ὀψαρίων ὧν ἐπιάσατε νῦν.                                                              
J 21:10 le/gei au)toi=s o( *)iEsou=s, *)ene/gkate a)po\ tO=n o)PSari/On O(=n e)pia/sate nu=n.
J 21:10 legei autois ho iEsus, eneNkate apo tOn oPSariOn hOn epiasate nyn.
J 21:10 v-3pai-s-- rp----dpm- ra----nsm- n-----nsm- v-2aad-p-- p--------- ra----gpn- n-----gpn- rr----gpn- v-2aai-p-- d---------
J 21:10 G3004 G0846 G3588 G2424 G5342 G0575 G3588 G3795 G3739 G4084 G3568
J 21:10 Rzekł do nich Jezus: Przynieście jeszcze ryb, któreście teraz ułowili.
J 21:10
J 21:10 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 21:10
J 21:10  Jezus  mówi  ich  przynieść  ryba  który  teraz  złowionych
J 21:10 G2424 G3004 G0846 G5342 G3795 G3739 G3568 G4084
J 21:11 ἀνέβη οὖν Σίμων Πέτρος καὶ εἵλκυσεν τὸ δίκτυον εἰς τὴν γῆν μεστὸν ἰχθύων μεγάλων ἑκατὸν πεντήκοντα τριῶν· καὶ τοσούτων ὄντων οὐκ ἐσχίσθη τὸ δίκτυον.                                    
J 21:11 a)ne/bE ou)=n *si/mOn *pe/tros kai\ ei(/lkusen to\ di/ktuon ei)s tE\n gE=n mesto\n i)CHTu/On mega/lOn e(kato\n pentE/konta triO=n: kai\ tosou/tOn o)/ntOn ou)k e)sCHi/sTE to\ di/ktuon.
J 21:11 anebE un simOn petros kai heilkysen to diktyon eis tEn gEn meston iCHTyOn megalOn hekaton pentEkonta triOn: kai tosutOn ontOn uk esCHisTE to diktyon.
J 21:11 v-3aai-s-- c--------- n-----nsm- n-----nsm- c--------- v-3aai-s-- ra----asn- n-----asn- p--------- ra----asf- n-----asf- a-----asn- n-----gpm- a-----gpm- a-----gpm- a-----gpm- a-----gpm- c--------- rd----gpm- v--papgpm- d--------- v-3api-s-- ra----nsn- n-----nsn-
J 21:11 G0305 G3767 G4613 G4074 G2532 G1670 G3588 G1350 G1519 G3588 G1093 G3324 G2486 G3173 G1540 G4004 G5140 G2532 G5118 G5607 G3756 G4977 G3588 G1350
J 21:11 Poszedł Szymon Piotr i wyciągnął na brzeg sieć pełną wielkich ryb w liczbie stu pięćdziesięciu trzech. A pomimo tak wielkiej ilości, sieć się nie rozerwała.
J 21:11
J 21:11 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 21:11
J 21:11  Simon  Peter  iść  i  odciąga  w  ziemia  sieć  wypełniony  duży  ryba  sto  pięćdziesiąt  trzy  i  to  zestaw  nie  złamał  sieć
J 21:11 G4613 G4074 G0305 G2532 G1670 G1909 G1093 G1350 G3324 G3173 G2486 G1540 G4004 G5140 G2532 G5118 G5118 G3756 G4977 G1350
J 21:12 λέγει αὐτοῖς Ἰησοῦς, Δεῦτε ἀριστήσατε. οὐδεὶς δὲ ἐτόλμα τῶν μαθητῶν ἐξετάσαι αὐτόν, Σὺ τίς εἶ; εἰδότες ὅτι κύριός ἐστιν.                                          
J 21:12 le/gei au)toi=s o( *)iEsou=s, *deu=te a)ristE/sate. ou)dei\s de\ e)to/lma tO=n maTEtO=n e)Xeta/sai au)to/n, *su\ ti/s ei)=; ei)do/tes o(/ti o( ku/rio/s e)stin.
J 21:12 legei autois ho iEsus, deute aristEsate. udeis de etolma tOn maTEtOn eXetasai auton, sy tis ei; eidotes hoti ho kyrios estin.
J 21:12 v-3pai-s-- rp----dpm- ra----nsm- n-----nsm- d--------- v-2aad-p-- a-----nsm- c--------- v-3iai-s-- ra----gpm- n-----gpm- v--aan---- rp----asm- rp----ns-- ri----nsm- v-2pai-s-- v--xapnpm- c--------- ra----nsm- n-----nsm- v-3pai-s--
J 21:12 G3004 G0846 G3588 G2424 G1205 G0709 G3762 G1161 G5111 G3588 G3101 G1833 G0846 G4771 G5101 G1488 G1492 G3754 G3588 G2962 G2076
J 21:12 Rzekł do nich Jezus: Chodźcie, posilcie się! Żaden z uczniów nie odważył się zadać Mu pytania: Kto Ty jesteś? bo wiedzieli, że to jest Pan.
J 21:12
J 21:12 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 21:12
J 21:12  Jezus  mówi  ich  przyjść  obiad  studentów  zaś  żaden  śmiały  zapytać  Jego  kto  ty, wy  wiedząc,  że  to  Władca
J 21:12 G2424 G3004 G0846 G1205 G0709 G3101 G1161 G3762 G5111 G1833 G0846 G5101 G4771 G1492 G3754 G2076 G2962
J 21:13 ἔρχεται Ἰησοῦς καὶ λαμβάνει τὸν ἄρτον καὶ δίδωσιν αὐτοῖς, καὶ τὸ ὀψάριον ὁμοίως.                                                          
J 21:13 e)/rCHetai *)iEsou=s kai\ lamba/nei to\n a)/rton kai\ di/dOsin au)toi=s, kai\ to\ o)PSa/rion o(moi/Os.
J 21:13 erCHetai iEsus kai lambanei ton arton kai didOsin autois, kai to oPSarion homoiOs.
J 21:13 v-3pmi-s-- n-----nsm- c--------- v-3pai-s-- ra----asm- n-----asm- c--------- v-3pai-s-- rp----dpm- c--------- ra----asn- n-----asn- d---------
J 21:13 G2064 G2424 G2532 G2983 G3588 G0740 G2532 G1325 G0846 G2532 G3588 G3795 G3668
J 21:13 A Jezus przyszedł, wziął chleb i podał im - podobnie i rybę.
J 21:13
J 21:13 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 21:13
J 21:13  Jezus  jest  trwa  chleb  i  daje  ich  również  i  ryba
J 21:13 G2424 G2064 G2983 G0740 G2532 G1325 G0846 G3668 G2532 G3795
J 21:14 τοῦτο ἤδη τρίτον ἐφανερώθη Ἰησοῦς τοῖς μαθηταῖς ἐγερθεὶς ἐκ νεκρῶν.                                                                
J 21:14 tou=to E)/dE tri/ton e)fanerO/TE *)iEsou=s toi=s maTEtai=s e)gerTei\s e)k nekrO=n.
J 21:14 tuto EdE triton efanerOTE iEsus tois maTEtais egerTeis ek nekrOn.
J 21:14 rd----asn- d--------- a-----asn- v-3api-s-- n-----nsm- ra----dpm- n-----dpm- v--appnsm- p--------- a-----gpm-
J 21:14 G5124 G2235 G5154 G5319 G2424 G3588 G3101 G1453 G1537 G3498
J 21:14 To już trzeci raz, jak Jezus ukazał się uczniom od chwili, gdy zmartwychwstał.
J 21:14
J 21:14 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 21:14
J 21:14  To  już  trzeci  czas  był  Jezus  studentów  Jego  na  zmartwychwstania  z  martwy
J 21:14 G5124 G2235 G5154 G5154 G5319 G2424 G3101 G0846 G1453 G1453 G1537 G3498
J 21:15 Ὅτε οὖν ἠρίστησαν λέγει τῷ Σίμωνι Πέτρῳ Ἰησοῦς, Σίμων Ἰωάννου, ἀγαπᾷς με πλέον τούτων; λέγει αὐτῷ, Ναί, κύριε, σὺ οἶδας ὅτι φιλῶ σε. λέγει αὐτῷ, Βόσκε τὰ ἀρνία μου.                        
J 21:15 *(/ote ou)=n E)ri/stEsan le/gei tO=| *si/mOni *pe/trO| o( *)iEsou=s, *si/mOn *)iOa/nnou, a)gapa=|s me ple/on tou/tOn; le/gei au)tO=|, *nai/, ku/rie, su\ oi)=das o(/ti filO= se. le/gei au)tO=|, *bo/ske ta\ a)rni/a mou.
J 21:15 hote un EristEsan legei tO simOni petrO ho iEsus, simOn iOannu, agapas me pleon tutOn; legei autO, nai, kyrie, sy oidas hoti filO se. legei autO, boske ta arnia mu.
J 21:15 c--------- c--------- v-3aai-p-- v-3pai-s-- ra----dsm- n-----dsm- n-----dsm- ra----nsm- n-----nsm- n-----vsm- n-----gsm- v-2pai-s-- rp----as-- a-----asnc rd----gpm- v-3pai-s-- rp----dsm- x--------- n-----vsm- rp----ns-- v-2xai-s-- c--------- v-1pai-s-- rp----as-- v-3pai-s-- rp----dsm- v-2pad-s-- ra----apn- n-----apn- rp----gs--
J 21:15 G3753 G3767 G0709 G3004 G3588 G4613 G4074 G3588 G2424 G4613 G2491 G0025 G3165 G4119 G5130 G3004 G0846 G3483 G2962 G4771 G1492 G3754 G5368 G4571 G3004 G0846 G1006 G3588 G0721 G3450
J 21:15 A gdy spożyli śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie więcej aniżeli ci? Odpowiedział Mu: Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego: Paś baranki moje.
J 21:15
J 21:15 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 21:15
J 21:15  Kiedy  zaś  obiad  Jezus  mówi  Simon  Peter  Simon  Jona  miłość  Mnie  więcej  one  mówi  Go  tak  Władca  ty, wy  wiedzieć  że  miłość  ty, wy  mówi  go  Zmierzać  jarek  Mój
J 21:15 G3753 G3767 G0709 G2424 G3004 G4613 G4074 G4613 G2495 G0025 G3165 G4119 G5130 G3004 G0846 G3483 G2962 G4771 G1492 G3754 G5368 G4571 G3004 G0846 G1006 G0721 G3450
J 21:16 λέγει αὐτῷ πάλιν δεύτερον, Σίμων Ἰωάννου, ἀγαπᾷς με; λέγει αὐτῷ, Ναί, κύριε, σὺ οἶδας ὅτι φιλῶ σε. λέγει αὐτῷ, Ποίμαινε τὰ πρόβατά μου.                                      
J 21:16 le/gei au)tO=| pa/lin deu/teron, *si/mOn *)iOa/nnou, a)gapa=|s me; le/gei au)tO=|, *nai/, ku/rie, su\ oi)=das o(/ti filO= se. le/gei au)tO=|, *poi/maine ta\ pro/bata/ mou.
J 21:16 legei autO palin deuteron, simOn iOannu, agapas me; legei autO, nai, kyrie, sy oidas hoti filO se. legei autO, poimaine ta probata mu.
J 21:16 v-3pai-s-- rp----dsm- d--------- a-----asn- n-----vsm- n-----gsm- v-2pai-s-- rp----as-- v-3pai-s-- rp----dsm- x--------- n-----vsm- rp----ns-- v-2xai-s-- c--------- v-1pai-s-- rp----as-- v-3pai-s-- rp----dsm- v-2pad-s-- ra----apn- n-----apn- rp----gs--
J 21:16 G3004 G0846 G3825 G1208 G4613 G2491 G0025 G3165 G3004 G0846 G3483 G2962 G4771 G1492 G3754 G5368 G4571 G3004 G0846 G4165 G3588 G4263 G3450
J 21:16 I znowu, po raz drugi, powiedział do niego: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie? Odparł Mu: Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego: Paś owce moje.
J 21:16
J 21:16 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 21:16
J 21:16  Więcej  mówi  go  w  inny  Simon  Jona  miłość  Mnie  mówi  Go  tak  Władca  ty, wy  wiedzieć  że  miłość  ty, wy  mówi  go  Zmierzać  owca  Mój
J 21:16 G3825 G3004 G0846 G1208 G1208 G4613 G2495 G0025 G3165 G3004 G0846 G3483 G2962 G4771 G1492 G3754 G5368 G4571 G3004 G0846 G4165 G4263 G3450
J 21:17 λέγει αὐτῷ τὸ τρίτον, Σίμων Ἰωάννου, φιλεῖς με; ἐλυπήθη Πέτρος ὅτι εἶπεν αὐτῷ τὸ τρίτον, Φιλεῖς με; καὶ λέγει αὐτῷ, Κύριε, πάντα σὺ οἶδας, σὺ γινώσκεις ὅτι φιλῶ σε. λέγει αὐτῷ [ὁ Ἰησοῦς], Βόσκε τὰ πρόβατά μου.        
J 21:17 le/gei au)tO=| to\ tri/ton, *si/mOn *)iOa/nnou, filei=s me; e)lupE/TE o( *pe/tros o(/ti ei)=pen au)tO=| to\ tri/ton, *filei=s me; kai\ le/gei au)tO=|, *ku/rie, pa/nta su\ oi)=das, su\ ginO/skeis o(/ti filO= se. le/gei au)tO=| [o( *)iEsou=s], *bo/ske ta\ pro/bata/ mou.
J 21:17 legei autO to triton, simOn iOannu, fileis me; elypETE ho petros hoti eipen autO to triton, fileis me; kai legei autO, kyrie, panta sy oidas, sy ginOskeis hoti filO se. legei autO [ho iEsus], boske ta probata mu.
J 21:17 v-3pai-s-- rp----dsm- ra----asn- a-----asn- n-----vsm- n-----gsm- v-2pai-s-- rp----as-- v-3api-s-- ra----nsm- n-----nsm- c--------- v-3aai-s-- rp----dsm- ra----asn- a-----asn- v-2pai-s-- rp----as-- c--------- v-3pai-s-- rp----dsm- n-----vsm- a-----apn- rp----ns-- v-2xai-s-- rp----ns-- v-2pai-s-- c--------- v-1pai-s-- rp----as-- v-3pai-s-- rp----dsm- ra----nsm- n-----nsm- v-2pad-s-- ra----apn- n-----apn- rp----gs--
J 21:17 G3004 G0846 G3588 G5154 G4613 G2491 G5368 G3165 G3076 G3588 G4074 G3754 G2036 G0846 G3588 G5154 G5368 G3165 G2532 G3004 G0846 G2962 G3956 G4771 G1492 G4771 G1097 G3754 G5368 G4571 G3004 G0846 G3588 G2424 G1006 G3588 G4263 G3450
J 21:17 Powiedział mu po raz trzeci: Szymonie, synu Jana, czy kochasz Mnie? Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: Czy kochasz Mnie? I rzekł do Niego: Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego Jezus: Paś owce moje.
J 21:17
J 21:17 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 21:17
J 21:17  Mówi  go  w  trzeci  Simon  Jona  miłość  Mnie  Peter  smutny  że  w  trzeci  pytanie  jego  miłość  Mnie  i  powiedział  Go  Władca  ty, wy  wszystko  wiedzieć  ty, wy  wiedzieć  że  miłość  ty, wy  Jezus  mówi  go  Zmierzać  owca  Mój
J 21:17 G3004 G0846 G5154 G5154 G4613 G2495 G5368 G3165 G4074 G3076 G3754 G5154 G5154 G2036 G0846 G5368 G3165 G2532 G2036 G0846 G2962 G4771 G3956 G1492 G4771 G1097 G3754 G5368 G4571 G2424 G3004 G0846 G1006 G4263 G3450
J 21:18 ἀμὴν ἀμὴν λέγω σοι, ὅτε ἦς νεώτερος, ἐζώννυες σεαυτὸν καὶ περιεπάτεις ὅπου ἤθελες· ὅταν δὲ γηράσῃς, ἐκτενεῖς τὰς χεῖράς σου, καὶ ἄλλος σε ζώσει καὶ οἴσει ὅπου οὐ θέλεις.                          
J 21:18 a)mE\n a)mE\n le/gO soi, o(/te E)=s neO/teros, e)DZO/nnues seauto\n kai\ periepa/teis o(/pou E)/Teles: o(/tan de\ gEra/sE|s, e)ktenei=s ta\s CHei=ra/s sou, kai\ a)/llos se DZO/sei kai\ oi)/sei o(/pou ou) Te/leis.
J 21:18 amEn amEn legO soi, hote Es neOteros, eDZOnnyes seauton kai periepateis hopu ETeles: hotan de gErasEs, ekteneis tas CHeiras su, kai allos se DZOsei kai oisei hopu u Teleis.
J 21:18 x--------- x--------- v-1pai-s-- rp----ds-- c--------- v-2iai-s-- a-----nsmc v-2iai-s-- rp----asm- c--------- v-2iai-s-- c--------- v-2iai-s-- c--------- c--------- v-2aas-s-- v-2fai-s-- ra----apf- n-----apf- rp----gs-- c--------- a-----nsm- rp----as-- v-3fai-s-- c--------- v-3fai-s-- c--------- d--------- v-2pai-s--
J 21:18 G0281 G0281 G3004 G4671 G3753 G2258 G3501 G2224 G4572 G2532 G4043 G3699 G2309 G3752 G1161 G1095 G1614 G3588 G5495 G4675 G2532 G0243 G4571 G2224 G2532 G5342 G3699 G3756 G2309
J 21:18 Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci: Gdy byłeś młodszy, opasywałeś się sam i chodziłeś, gdzie chciałeś. Ale gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a inny cię opasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz.
J 21:18
J 21:18 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 21:18
J 21:18  Naprawdę  naprawdę  powiedzieć  ty, wy  kiedy  był  młody  spiąć  się  i  iść  gdzie  jak  i  kiedy  zestarzeć  odcinek  ręce  twój  i  inny  mieć w obwodzie  ty, wy  i  prowadzić  gdzie  nie  potrzeba
J 21:18 G0281 G0281 G3004 G4671 G3753 G2258 G3501 G2224 G4572 G2532 G4043 G3699 G2309 G1161 G3752 G1095 G1614 G5495 G4675 G2532 G0243 G2224 G4571 G2532 G5342 G3699 G3756 G2309
J 21:19 τοῦτο δὲ εἶπεν σημαίνων ποίῳ θανάτῳ δοξάσει τὸν θεόν. καὶ τοῦτο εἰπὼν λέγει αὐτῷ, Ἀκολούθει μοι.                                                    
J 21:19 tou=to de\ ei)=pen sEmai/nOn poi/O| Tana/tO| doXa/sei to\n Teo/n. kai\ tou=to ei)pO\n le/gei au)tO=|, *)akolou/Tei moi.
J 21:19 tuto de eipen sEmainOn poiO TanatO doXasei ton Teon. kai tuto eipOn legei autO, akoluTei moi.
J 21:19 rd----asn- c--------- v-3aai-s-- v--papnsm- ri----dsm- n-----dsm- v-3fai-s-- ra----asm- n-----asm- c--------- rd----asn- v--aapnsm- v-3pai-s-- rp----dsm- v-2pad-s-- rp----ds--
J 21:19 G5124 G1161 G2036 G4591 G4169 G2288 G1392 G3588 G2316 G2532 G5124 G2036 G3004 G0846 G0190 G3427
J 21:19 To powiedział, aby zaznaczyć, jaką śmiercią uwielbi Boga. A wypowiedziawszy to rzekł do niego: Pójdź za Mną!
J 21:19
J 21:19 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 21:19
J 21:19  Powiedział  zaś  to  dając  zrozumieć  rodzaj  śmierć  chwalić  Bóg  I  powiedzenie  te rzeczy  mówi  go  Iść  Mnie
J 21:19 G2036 G1161 G5124 G4591 G4591 G4169 G2288 G1392 G2316 G2532 G2036 G5124 G3004 G0846 G0190 G3427
J 21:20 Ἐπιστραφεὶς Πέτρος βλέπει τὸν μαθητὴν ὃν ἠγάπα Ἰησοῦς ἀκολουθοῦντα, ὃς καὶ ἀνέπεσεν ἐν τῷ δείπνῳ ἐπὶ τὸ στῆθος αὐτοῦ καὶ εἶπεν, Κύριε, τίς ἐστιν παραδιδούς σε;                          
J 21:20 *)epistrafei\s o( *pe/tros ble/pei to\n maTEtE\n o(\n E)ga/pa o( *)iEsou=s a)kolouTou=nta, o(\s kai\ a)ne/pesen e)n tO=| dei/pnO| e)pi\ to\ stE=Tos au)tou= kai\ ei)=pen, *ku/rie, ti/s e)stin o( paradidou/s se;
J 21:20 epistrafeis ho petros blepei ton maTEtEn hon Egapa ho iEsus akoluTunta, hos kai anepesen en tO deipnO epi to stETos autu kai eipen, kyrie, tis estin ho paradidus se;
J 21:20 v--appnsm- ra----nsm- n-----nsm- v-3pai-s-- ra----asm- n-----asm- rr----asm- v-3iai-s-- ra----nsm- n-----nsm- v--papasm- rr----nsm- d--------- v-3aai-s-- p--------- ra----dsn- n-----dsn- p--------- ra----asn- n-----asn- rp----gsm- c--------- v-3aai-s-- n-----vsm- ri----nsm- v-3pai-s-- ra----nsm- v--papnsm- rp----as--
J 21:20 G1994 G3588 G4074 G0991 G3588 G3101 G3739 G0025 G3588 G2424 G0190 G3739 G2532 G0377 G1722 G3588 G1173 G1909 G3588 G4738 G0846 G2532 G2036 G2962 G5101 G2076 G3588 G3860 G4571
J 21:20 Piotr obróciwszy się zobaczył idącego za sobą ucznia, którego miłował Jezus, a który to w czasie uczty spoczywał na Jego piersi i powiedział: Panie, kto jest ten, który Cię zdradzi?
J 21:20
J 21:20 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 21:20
J 21:20  Peter  zaś  kontakt  widzi  będzie  student  kogo  miłość  Jezus  i  który  w  Kolacja  Pochylił  do  Pierś  Jego  powiedział  Władca  kto  zdradzać  ty, wy
J 21:20 G4074 G1161 G1994 G0991 G0190 G3101 G3739 G0025 G2424 G2532 G3739 G1722 G1173 G0377 G1909 G4738 G0846 G2036 G2962 G5101 G3860 G4571
J 21:21 τοῦτον οὖν ἰδὼν Πέτρος λέγει τῷ Ἰησοῦ, Κύριε, οὗτος δὲ τί;                                                            
J 21:21 tou=ton ou)=n i)dO\n o( *pe/tros le/gei tO=| *)iEsou=, *ku/rie, ou(=tos de\ ti/;
J 21:21 tuton un idOn ho petros legei tO iEsu, kyrie, hutos de ti;
J 21:21 rd----asm- c--------- v--aapnsm- ra----nsm- n-----nsm- v-3pai-s-- ra----dsm- n-----dsm- n-----vsm- rd----nsm- c--------- ri----nsn-
J 21:21 G5126 G3767 G1492 G3588 G4074 G3004 G3588 G2424 G2962 G3778 G1161 G5101
J 21:21 Gdy więc go Piotr ujrzał, rzekł do Jezusa: Panie, a co z tym będzie?
J 21:21
J 21:21 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 21:21
J 21:21  Jego  widzenie  Peter  mówi  Jezus  Władca  i  on  że
J 21:21 G5126 G1492 G4074 G3004 G2424 G2962 G1161 G3778 G5101
J 21:22 λέγει αὐτῷ Ἰησοῦς, Ἐὰν αὐτὸν θέλω μένειν ἕως ἔρχομαι, τί πρὸς σέ; σύ μοι ἀκολούθει.                                                    
J 21:22 le/gei au)tO=| o( *)iEsou=s, *)ea\n au)to\n Te/lO me/nein e(/Os e)/rCHomai, ti/ pro\s se/; su/ moi a)kolou/Tei.
J 21:22 legei autO ho iEsus, ean auton TelO menein heOs erCHomai, ti pros se; sy moi akoluTei.
J 21:22 v-3pai-s-- rp----dsm- ra----nsm- n-----nsm- c--------- rp----asm- v-1pas-s-- v--pan---- c--------- v-1pmi-s-- ri----nsn- p--------- rp----as-- rp----ns-- rp----ds-- v-2pad-s--
J 21:22 G3004 G0846 G3588 G2424 G1437 G0846 G2309 G3306 G2193 G2064 G5101 G4314 G4571 G4771 G3427 G0190
J 21:22 Odpowiedział mu Jezus: Jeżeli chcę, aby pozostał, aż przyjdę, co tobie do tego? Ty pójdź za Mną.
J 21:22
J 21:22 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 21:22
J 21:22  Jezus  mówi  go  jeśli  potrzeba  smolisty  podczas gdy  przyjść  że  ty, wy  ty, wy  Iść  Mnie
J 21:22 G2424 G3004 G0846 G1437 G2309 G3306 G2193 G2064 G5101 G4571 G4771 G0190 G3427
J 21:23 ἐξῆλθεν οὖν οὗτος λόγος εἰς τοὺς ἀδελφοὺς ὅτι μαθητὴς ἐκεῖνος οὐκ ἀποθνῄσκει. οὐκ εἶπεν δὲ αὐτῷ Ἰησοῦς ὅτι οὐκ ἀποθνῄσκει, ἀλλ᾿, Ἐὰν αὐτὸν θέλω μένειν ἕως ἔρχομαι [,τί πρὸς σέ];                  
J 21:23 e)XE=lTen ou)=n ou(=tos o( lo/gos ei)s tou\s a)delfou\s o(/ti o( maTEtE\s e)kei=nos ou)k a)poTnE/|skei. ou)k ei)=pen de\ au)tO=| o( *)iEsou=s o(/ti ou)k a)poTnE/|skei, a)ll', *)ea\n au)to\n Te/lO me/nein e(/Os e)/rCHomai [,ti/ pro\s se/];
J 21:23 eXElTen un hutos ho logos eis tus adelfus hoti ho maTEtEs ekeinos uk apoTnEskei. uk eipen de autO ho iEsus hoti uk apoTnEskei, all', ean auton TelO menein heOs erCHomai [,ti pros se];
J 21:23 v-3aai-s-- c--------- rd----nsm- ra----nsm- n-----nsm- p--------- ra----apm- n-----apm- d--------- ra----nsm- n-----nsm- rd----nsm- d--------- v-3pai-s-- d--------- v-3aai-s-- c--------- rp----dsm- ra----nsm- n-----nsm- c--------- d--------- v-3pai-s-- c--------- c--------- rp----asm- v-1pas-s-- v--pan---- c--------- v-1pmi-s-- ri----nsn- p--------- rp----as--
J 21:23 G1831 G3767 G3778 G3588 G3056 G1519 G3588 G0080 G3754 G3588 G3101 G1565 G3756 G0599 G3756 G2036 G1161 G0846 G3588 G2424 G3754 G3756 G0599 G0235 G1437 G0846 G2309 G3306 G2193 G2064 G5101 G4314 G4571
J 21:23 Rozeszła się wśród braci wieść, że uczeń ów nie umrze. Ale Jezus nie powiedział mu, że nie umrze, lecz: Jeśli Ja chcę, aby pozostał aż przyjdę, co tobie do tego?
J 21:23
J 21:23 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 21:23
J 21:23  I  skokowa  to  słowo  między  bracia  że  uczeń  że  nie  umierać  Ale  Jezus  nie  powiedział  go  że  nie  umierać  ale  jeśli  potrzeba  on  smolisty  podczas gdy  przyjść  że  ty, wy
J 21:23 G3767 G1831 G3778 G3056 G1519 G0080 G3754 G3101 G1565 G3756 G0599 G2532 G2424 G3756 G2036 G0846 G3754 G3756 G0599 G0235 G1437 G2309 G0846 G3306 G2193 G2064 G5101 G4571
J 21:24 Οὗτός ἐστιν μαθητὴς μαρτυρῶν περὶ τούτων καὶ γράψας ταῦτα, καὶ οἴδαμεν ὅτι ἀληθὴς αὐτοῦ μαρτυρία ἐστίν.                                            
J 21:24 *ou(=to/s e)stin o( maTEtE\s o( marturO=n peri\ tou/tOn kai\ o( gra/PSas tau=ta, kai\ oi)/damen o(/ti a)lETE\s au)tou= E( marturi/a e)sti/n.
J 21:24 hutos estin ho maTEtEs ho martyrOn peri tutOn kai ho graPSas tauta, kai oidamen hoti alETEs autu hE martyria estin.
J 21:24 rd----nsm- v-3pai-s-- ra----nsm- n-----nsm- ra----nsm- v--papnsm- p--------- rd----gpn- c--------- ra----nsm- v--aapnsm- rd----apn- c--------- v-1xai-p-- c--------- a-----nsf- rp----gsm- ra----nsf- n-----nsf- v-3pai-s--
J 21:24 G3778 G2076 G3588 G3101 G3588 G3140 G4012 G5130 G2532 G3588 G1125 G5023 G2532 G1492 G3754 G0227 G0846 G3588 G3141 G2076
J 21:24 Ten właśnie uczeń daje świadectwo o tych sprawach i on je opisał. A wiemy, że świadectwo jego jest prawdziwe.
J 21:24
J 21:24 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 21:24
J 21:24  To  uczeń  Wystawy  o  Sem  i  napisał  te rzeczy  i  wiedzieć  że  naprawdę  świadectwo  jego
J 21:24 G3778 G3101 G3140 G4012 G5130 G2532 G1125 G5023 G2532 G1492 G3754 G0227 G3141 G0846
J 21:25 Ἔστιν δὲ καὶ ἄλλα πολλὰ ἐποίησεν Ἰησοῦς, ἅτινα ἐὰν γράφηται καθ᾿ ἕν, οὐδ᾿ αὐτὸν οἶμαι τὸν κόσμον χωρῆσαι τὰ γραφόμενα βιβλία.                                      
J 21:25 *)/estin de\ kai\ a)/lla polla\ a(\ e)poi/Esen o( *)iEsou=s, a(/tina e)a\n gra/fEtai kaT' e(/n, ou)d' au)to\n oi)=mai to\n ko/smon CHOrE=sai ta\ grafo/mena bibli/a.
J 21:25 estin de kai alla polla ha epoiEsen ho iEsus, hatina ean grafEtai kaT' en, ud' auton oimai ton kosmon CHOrEsai ta grafomena biblia.
J 21:25 v-3pai-s-- c--------- d--------- a-----npn- a-----npn- rr----apn- v-3aai-s-- ra----nsm- n-----nsm- rr----npn- c--------- v-3pps-s-- p--------- a-----asn- d--------- rp----asm- v-1pmi-s-- ra----asm- n-----asm- v--aan---- ra----apn- v--pppapn- n-----apn-
J 21:25 G2076 G1161 G2532 G0243 G4183 G3739 G4160 G3588 G2424 G3748 G1437 G1125 G2596 G1520 G3761 G0846 G3633 G3588 G2889 G5562 G3588 G1125 G0975
J 21:25 Jest ponadto wiele innych rzeczy, których Jezus dokonał, a które, gdyby je szczegółowo opisać, to sądzę, że cały świat nie pomieściłby ksiąg, które by trzeba napisać.
J 21:25
J 21:25 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 21:25
J 21:25  Wiele  i  więcej  stworzony  Jezus  jeśli  pisać  objętość  szczegółowo  szczegółowo  myśleć  bardzo  świat  nie  pomieścić  napisany  Książek  Amen
J 21:25 G4183 G2532 G0243 G4160 G2424 G1437 G1125 G3748 G1520 G2596 G3633 G0846 G2889 G3761 G5562 G1125 G0975 G0281
Copyright by Cezary Podolski