Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

NT_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po grecku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

do_J2      do_str_głównej      do_J4      
J 3:1 Ἦν δὲ ἄνθρωπος ἐκ τῶν Φαρισαίων, Νικόδημος ὄνομα αὐτῷ, ἄρχων τῶν Ἰουδαίων·                                                      
J 3:1 *)=En de\ a)/nTrOpos e)k tO=n *farisai/On, *niko/dEmos o)/noma au)tO=|, a)/rCHOn tO=n *)ioudai/On:
J 3:1 En de anTrOpos ek tOn farisaiOn, nikodEmos onoma autO, arCHOn tOn iudaiOn:
J 3:1 v-3iai-s-- c--------- n-----nsm- p--------- ra----gpm- n-----gpm- n-----nsm- n-----nsn- rp----dsm- n-----nsm- ra----gpm- a-----gpm-
J 3:1 G2258 G1161 G0444 G1537 G3588 G5330 G3530 G3686 G0846 G0758 G3588 G2453
J 3:1 Był wśród faryzeuszów pewien człowiek, imieniem Nikodem, dostojnik żydowski.
J 3:1
J 3:1 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 3:1
J 3:1  Między  Faryzeusze  był  ktoś  nazwa  Nikodem  Chiefs  Juda
J 3:1 G1537 G5330 G2258 G0444 G3686 G3530 G0758 G2453
J 3:2 οὗτος ἦλθεν πρὸς αὐτὸν νυκτὸς καὶ εἶπεν αὐτῷ, Ῥαββί, οἴδαμεν ὅτι ἀπὸ θεοῦ ἐλήλυθας διδάσκαλος· οὐδεὶς γὰρ δύναται ταῦτα τὰ σημεῖα ποιεῖν σὺ ποιεῖς, ἐὰν μὴ θεὸς μετ᾿ αὐτοῦ.              
J 3:2 ou(=tos E)=lTen pro\s au)to\n nukto\s kai\ ei)=pen au)tO=|, *(rabbi/, oi)/damen o(/ti a)po\ Teou= e)lE/luTas dida/skalos: ou)dei\s ga\r du/natai tau=ta ta\ sEmei=a poiei=n a(\ su\ poiei=s, e)a\n mE\ E)=| o( Teo\s met' au)tou=.
J 3:2 hutos ElTen pros auton nyktos kai eipen autO, rabbi, oidamen hoti apo Teu elElyTas didaskalos: udeis gar dynatai tauta ta sEmeia poiein ha sy poieis, ean mE E ho Teos met' autu.
J 3:2 rd----nsm- v-3aai-s-- p--------- rp----asm- n-----gsf- c--------- v-3aai-s-- rp----dsm- n-----vsm- v-1xai-p-- c--------- p--------- n-----gsm- v-2xai-s-- n-----nsm- a-----nsm- c--------- v-3pmi-s-- rd----apn- ra----apn- n-----apn- v--pan---- rr----apn- rp----ns-- v-2pai-s-- c--------- d--------- v-3pas-s-- ra----nsm- n-----nsm- p--------- rp----gsm-
J 3:2 G3778 G2064 G4314 G0846 G3571 G2532 G2036 G0846 G4461 G1492 G3754 G0575 G2316 G2064 G1320 G3762 G1063 G1410 G5023 G3588 G4592 G4160 G3739 G4771 G4160 G1437 G3361 G5600 G3588 G2316 G3326 G0846
J 3:2 Ten przyszedł do Niego nocą i powiedział Mu: Rabbi, wiemy, że od Boga przyszedłeś jako nauczyciel. Nikt bowiem nie mógłby czynić takich znaków, jakie Ty czynisz, gdyby Bóg nie był z Nim.
J 3:2
J 3:2 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 3:2
J 3:2  On  przyjść  do  Jezus  w nocy  i  powiedział  Go  Rabin  wiedzieć  że  nauczyciel  przyjść  z  Bóg  dla  taki  Kraina czarów  co  ty, wy  czynisz  żaden  może  tworzyć  jeśli  nie  będzie  z  go  Bóg
J 3:2 G3778 G2064 G4314 G2424 G3571 G2532 G2036 G0846 G4461 G1492 G3754 G1320 G2064 G0575 G2316 G1063 G5023 G4592 G3739 G4771 G4160 G3762 G1410 G4160 G1437 G3361 G5600 G3326 G0846 G2316
J 3:3 ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ, Ἀμὴν ἀμὴν λέγω σοι, ἐὰν μή τις γεννηθῇ ἄνωθεν, οὐ δύναται ἰδεῖν τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ.                                    
J 3:3 a)pekri/TE *)iEsou=s kai\ ei)=pen au)tO=|, *)amE\n a)mE\n le/gO soi, e)a\n mE/ tis gennETE=| a)/nOTen, ou) du/natai i)dei=n tE\n basilei/an tou= Teou=.
J 3:3 apekriTE iEsus kai eipen autO, amEn amEn legO soi, ean mE tis gennETE anOTen, u dynatai idein tEn basileian tu Teu.
J 3:3 v-3api-s-- n-----nsm- c--------- v-3aai-s-- rp----dsm- x--------- x--------- v-1pai-s-- rp----ds-- c--------- d--------- ri----nsm- v-3aps-s-- d--------- d--------- v-3pmi-s-- v--aan---- ra----asf- n-----asf- ra----gsm- n-----gsm-
J 3:3 G0611 G2424 G2532 G2036 G0846 G0281 G0281 G3004 G4671 G1437 G3361 G5100 G1080 G0509 G3756 G1410 G1492 G3588 G0932 G3588 G2316
J 3:3 W odpowiedzi rzekł do niego Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi powtórnie, nie może ujrzeć królestwo Bożego.
J 3:3
J 3:3 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 3:3
J 3:3  Jezus  powiedział  go  w  odpowiedź  naprawdę  naprawdę  powiedzieć  ty, wy  jeśli  kto  nie  urodzony  przez  nie  może  zobaczyć  Królestwo  Bóg
J 3:3 G2424 G2036 G0846 G0611 G0611 G0281 G0281 G3004 G4671 G1437 G5100 G3361 G1080 G0509 G3756 G1410 G1492 G0932 G2316
J 3:4 λέγει πρὸς αὐτὸν [ὁ] Νικόδημος, Πῶς δύναται ἄνθρωπος γεννηθῆναι γέρων ὤν; μὴ δύναται εἰς τὴν κοιλίαν τῆς μητρὸς αὐτοῦ δεύτερον εἰσελθεῖν καὶ γεννηθῆναι;                                
J 3:4 le/gei pro\s au)to\n [o(] *niko/dEmos, *pO=s du/natai a)/nTrOpos gennETE=nai ge/rOn O)/n; mE\ du/natai ei)s tE\n koili/an tE=s mEtro\s au)tou= deu/teron ei)selTei=n kai\ gennETE=nai;
J 3:4 legei pros auton [ho] nikodEmos, pOs dynatai anTrOpos gennETEnai gerOn On; mE dynatai eis tEn koilian tEs mEtros autu deuteron eiselTein kai gennETEnai;
J 3:4 v-3pai-s-- p--------- rp----asm- ra----nsm- n-----nsm- d--------- v-3pmi-s-- n-----nsm- v--apn---- n-----nsm- v--papnsm- x--------- v-3pmi-s-- p--------- ra----asf- n-----asf- ra----gsf- n-----gsf- rp----gsm- a-----asn- v--aan---- c--------- v--apn----
J 3:4 G3004 G4314 G0846 G3588 G3530 G4459 G1410 G0444 G1080 G1088 G5607 G3361 G1410 G1519 G3588 G2836 G3588 G3384 G0846 G1208 G1525 G2532 G1080
J 3:4 Nikodem powiedział do Niego: Jakżeż może się człowiek narodzić będąc starcem? Czyż może powtórnie wejść do łona swej matki i narodzić się?
J 3:4
J 3:4 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 3:4
J 3:4  Nikodem  mówi  Go  jako  może  człowiek  urodzić się  jest  stary  może  inny  czas  wpisać  w  łono  matka  jego  i  urodzić się
J 3:4 G3530 G3004 G0846 G4459 G1410 G0444 G1080 G5607 G1088 G1410 G1208 G1208 G1525 G1519 G2836 G3384 G0846 G2532 G1080
J 3:5 ἀπεκρίθη Ἰησοῦς, Ἀμὴν ἀμὴν λέγω σοι, ἐὰν μή τις γεννηθῇ ἐξ ὕδατος καὶ πνεύματος, οὐ δύναται εἰσελθεῖν εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ.                                  
J 3:5 a)pekri/TE *)iEsou=s, *)amE\n a)mE\n le/gO soi, e)a\n mE/ tis gennETE=| e)X u(/datos kai\ pneu/matos, ou) du/natai ei)selTei=n ei)s tE\n basilei/an tou= Teou=.
J 3:5 apekriTE iEsus, amEn amEn legO soi, ean mE tis gennETE eX hydatos kai pneumatos, u dynatai eiselTein eis tEn basileian tu Teu.
J 3:5 v-3api-s-- n-----nsm- x--------- x--------- v-1pai-s-- rp----ds-- c--------- d--------- ri----nsm- v-3aps-s-- p--------- n-----gsn- c--------- n-----gsn- d--------- v-3pmi-s-- v--aan---- p--------- ra----asf- n-----asf- ra----gsm- n-----gsm-
J 3:5 G0611 G2424 G0281 G0281 G3004 G4671 G1437 G3361 G5100 G1080 G1537 G5204 G2532 G4151 G3756 G1410 G1525 G1519 G3588 G0932 G3588 G2316
J 3:5 Jezus odpowiedział: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego.
J 3:5
J 3:5 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 3:5
J 3:5  Jezus  odpowiedzi  naprawdę  naprawdę  powiedzieć  ty, wy  jeśli  kto  nie  urodzony  z  woda  i  Duch  nie  może  wpisać  w  Królestwo  Bóg
J 3:5 G2424 G0611 G0281 G0281 G3004 G4671 G1437 G5100 G3361 G1080 G1537 G5204 G2532 G4151 G3756 G1410 G1525 G1519 G0932 G2316
J 3:6 τὸ γεγεννημένον ἐκ τῆς σαρκὸς σάρξ ἐστιν, καὶ τὸ γεγεννημένον ἐκ τοῦ πνεύματος πνεῦμά ἐστιν.                                                
J 3:6 to\ gegennEme/non e)k tE=s sarko\s sa/rX e)stin, kai\ to\ gegennEme/non e)k tou= pneu/matos pneu=ma/ e)stin.
J 3:6 to gegennEmenon ek tEs sarkos sarX estin, kai to gegennEmenon ek tu pneumatos pneuma estin.
J 3:6 ra----nsn- v--xppnsn- p--------- ra----gsf- n-----gsf- n-----nsf- v-3pai-s-- c--------- ra----nsn- v--xppnsn- p--------- ra----gsn- n-----gsn- n-----nsn- v-3pai-s--
J 3:6 G3588 G1080 G1537 G3588 G4561 G4561 G2076 G2532 G3588 G1080 G1537 G3588 G4151 G4151 G2076
J 3:6 To, co się z ciała narodziło, jest ciałem, a to, co się z Ducha narodziło, jest duchem.
J 3:6
J 3:6 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 3:6
J 3:6  Urodzony  z  ciało  jest  ciało  i  urodzony  z  Duch  jest  duch
J 3:6 G1080 G1537 G4561 G2076 G4561 G2532 G1080 G1537 G4151 G2076 G4151
J 3:7 μὴ θαυμάσῃς ὅτι εἶπόν σοι, Δεῖ ὑμᾶς γεννηθῆναι ἄνωθεν.                                                            
J 3:7 mE\ Tauma/sE|s o(/ti ei)=po/n soi, *dei= u(ma=s gennETE=nai a)/nOTen.
J 3:7 mE TaumasEs hoti eipon soi, dei hymas gennETEnai anOTen.
J 3:7 d--------- v-2aas-s-- c--------- v-1aai-s-- rp----ds-- v-3pai-s-- rp----ap-- v--apn---- d---------
J 3:7 G3361 G2296 G3754 G2036 G4671 G1163 G5209 G1080 G0509
J 3:7 Nie dziw się, że powiedziałem ci: Trzeba wam się powtórnie narodzić.
J 3:7
J 3:7 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 3:7
J 3:7  Nie  Cud  że  powiedział  ty, wy  powinien  ty, wy  urodzić się  przez
J 3:7 G3361 G2296 G3754 G2036 G4671 G1163 G5209 G1080 G0509
J 3:8 τὸ πνεῦμα ὅπου θέλει πνεῖ, καὶ τὴν φωνὴν αὐτοῦ ἀκούεις, ἀλλ᾿ οὐκ οἶδας πόθεν ἔρχεται καὶ ποῦ ὑπάγει· οὕτως ἐστὶν πᾶς γεγεννημένος ἐκ τοῦ πνεύματος.                          
J 3:8 to\ pneu=ma o(/pou Te/lei pnei=, kai\ tE\n fOnE\n au)tou= a)kou/eis, a)ll' ou)k oi)=das po/Ten e)/rCHetai kai\ pou= u(pa/gei: ou(/tOs e)sti\n pa=s o( gegennEme/nos e)k tou= pneu/matos.
J 3:8 to pneuma hopu Telei pnei, kai tEn fOnEn autu akueis, all' uk oidas poTen erCHetai kai pu hypagei: hutOs estin pas ho gegennEmenos ek tu pneumatos.
J 3:8 ra----nsn- n-----nsn- c--------- v-3pai-s-- v-3pai-s-- c--------- ra----asf- n-----asf- rp----gsn- v-2pai-s-- c--------- d--------- v-2xai-s-- d--------- v-3pmi-s-- c--------- d--------- v-3pai-s-- d--------- v-3pai-s-- a-----nsm- ra----nsm- v--xppnsm- p--------- ra----gsn- n-----gsn-
J 3:8 G3588 G4151 G3699 G2309 G4154 G2532 G3588 G5456 G0846 G0191 G0235 G3756 G1492 G4159 G2064 G2532 G4226 G5217 G3779 G2076 G3956 G3588 G1080 G1537 G3588 G4151
J 3:8 Wiatr wieje tam, gdzie chce, i szum jego słyszysz, lecz nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd podąża. Tak jest z każdym, który narodził się z Ducha.
J 3:8
J 3:8 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 3:8
J 3:8  Duch  oddechowy  gdzie  chce  i  głos  jego  słyszeć  i  nie  wiedzieć  skąd  jest  i  gdzie  liście  tak  jest  każdy  urodzony  z  Duch
J 3:8 G4151 G4154 G3699 G2309 G2532 G5456 G0846 G0191 G0235 G3756 G1492 G4159 G2064 G2532 G4226 G5217 G3779 G2076 G3956 G1080 G1537 G4151
J 3:9 ἀπεκρίθη Νικόδημος καὶ εἶπεν αὐτῷ, Πῶς δύναται ταῦτα γενέσθαι;                                                            
J 3:9 a)pekri/TE *niko/dEmos kai\ ei)=pen au)tO=|, *pO=s du/natai tau=ta gene/sTai;
J 3:9 apekriTE nikodEmos kai eipen autO, pOs dynatai tauta genesTai;
J 3:9 v-3api-s-- n-----nsm- c--------- v-3aai-s-- rp----dsm- d--------- v-3pmi-s-- rd----npn- v--amn----
J 3:9 G0611 G3530 G2532 G2036 G0846 G4459 G1410 G5023 G1096
J 3:9 W odpowiedzi rzekł do Niego Nikodem: Jakżeż to się może stać?
J 3:9
J 3:9 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 3:9
J 3:9  Nikodem  powiedział  Go  w  odpowiedź  jako  to  może  być
J 3:9 G3530 G2036 G0846 G0611 G0611 G4459 G5023 G1410 G1096
J 3:10 ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ, Σὺ εἶ διδάσκαλος τοῦ Ἰσραὴλ καὶ ταῦτα οὐ γινώσκεις;                                                
J 3:10 a)pekri/TE *)iEsou=s kai\ ei)=pen au)tO=|, *su\ ei)= o( dida/skalos tou= *)israE\l kai\ tau=ta ou) ginO/skeis;
J 3:10 apekriTE iEsus kai eipen autO, sy ei ho didaskalos tu israEl kai tauta u ginOskeis;
J 3:10 v-3api-s-- n-----nsm- c--------- v-3aai-s-- rp----dsm- rp----ns-- v-2pai-s-- ra----nsm- n-----nsm- ra----gsm- n-----gsm- c--------- rd----apn- d--------- v-2pai-s--
J 3:10 G0611 G2424 G2532 G2036 G0846 G4771 G1488 G3588 G1320 G3588 G2474 G2532 G5023 G3756 G1097
J 3:10 Odpowiadając na to rzekł mu Jezus: Ty jesteś nauczycielem Izraela, a tego nie wiesz?
J 3:10
J 3:10 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 3:10
J 3:10  Jezus  odpowiedzi  i  powiedział  go  ty, wy  nauczyciel  Izrael  i  to  nie  wiedzieć
J 3:10 G2424 G0611 G2532 G2036 G0846 G4771 G1320 G2474 G2532 G5023 G3756 G1097
J 3:11 ἀμὴν ἀμὴν λέγω σοι ὅτι οἴδαμεν λαλοῦμεν καὶ ἑωράκαμεν μαρτυροῦμεν, καὶ τὴν μαρτυρίαν ἡμῶν οὐ λαμβάνετε.                                          
J 3:11 a)mE\n a)mE\n le/gO soi o(/ti o(\ oi)/damen lalou=men kai\ o(\ e(Ora/kamen marturou=men, kai\ tE\n marturi/an E(mO=n ou) lamba/nete.
J 3:11 amEn amEn legO soi hoti ho oidamen lalumen kai ho heOrakamen martyrumen, kai tEn martyrian hEmOn u lambanete.
J 3:11 x--------- x--------- v-1pai-s-- rp----ds-- c--------- rr----asn- v-1xai-p-- v-1pai-p-- c--------- rr----asn- v-1xai-p-- v-1pai-p-- c--------- ra----asf- n-----asf- rp----gp-- d--------- v-2pai-p--
J 3:11 G0281 G0281 G3004 G4671 G3754 G3739 G1492 G2980 G2532 G3739 G3708 G3140 G2532 G3588 G3141 G2257 G3756 G2983
J 3:11 Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, że to mówimy, co wiemy, i o tym świadczymy, cośmy widzieli, a świadectwa naszego nie przyjmujecie.
J 3:11
J 3:11 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 3:11
J 3:11  Naprawdę  naprawdę  powiedzieć  ty, wy  mówić  objętość  że  wiedzieć  i  świadczyć  że  online  i  dowód  Nasz  nie  przyjąć
J 3:11 G0281 G0281 G3004 G4671 G2980 G3754 G3739 G1492 G2532 G3140 G3739 G3708 G2532 G3141 G2257 G3756 G2983
J 3:12 εἰ τὰ ἐπίγεια εἶπον ὑμῖν καὶ οὐ πιστεύετε, πῶς ἐὰν εἴπω ὑμῖν τὰ ἐπουράνια πιστεύσετε;                                                
J 3:12 ei) ta\ e)pi/geia ei)=pon u(mi=n kai\ ou) pisteu/ete, pO=s e)a\n ei)/pO u(mi=n ta\ e)poura/nia pisteu/sete;
J 3:12 ei ta epigeia eipon hymin kai u pisteuete, pOs ean eipO hymin ta epurania pisteusete;
J 3:12 c--------- ra----apn- a-----apn- v-1aai-s-- rp----dp-- c--------- d--------- v-2pai-p-- d--------- c--------- v-1aas-s-- rp----dp-- ra----apn- a-----apn- v-2fai-p--
J 3:12 G1487 G3588 G1919 G2036 G5213 G2532 G3756 G4100 G4459 G1437 G2036 G5213 G3588 G2032 G4100
J 3:12 Jeżeli wam mówię o tym, co jest ziemskie, a nie wierzycie, to jakżeż uwierzycie temu, co wam powiem o sprawach niebieskich?
J 3:12
J 3:12 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 3:12
J 3:12  Jeśli  powiedział  ty, wy  naziemny  i  nie  wierzyć  jako  wierzyć  jeśli  mówić  ty, wy  niebieski
J 3:12 G1487 G2036 G5213 G1919 G2532 G3756 G4100 G4459 G4100 G1437 G2036 G5213 G2032
J 3:13 καὶ οὐδεὶς ἀναβέβηκεν εἰς τὸν οὐρανὸν εἰ μὴ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβάς, υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου.                                            
J 3:13 kai\ ou)dei\s a)nabe/bEken ei)s to\n ou)rano\n ei) mE\ o( e)k tou= ou)ranou= kataba/s, o( ui(o\s tou= a)nTrO/pou.
J 3:13 kai udeis anabebEken eis ton uranon ei mE ho ek tu uranu katabas, ho hyios tu anTrOpu.
J 3:13 c--------- a-----nsm- v-3xai-s-- p--------- ra----asm- n-----asm- c--------- d--------- ra----nsm- p--------- ra----gsm- n-----gsm- v--aapnsm- ra----nsm- n-----nsm- ra----gsm- n-----gsm-
J 3:13 G2532 G3762 G0305 G1519 G3588 G3772 G1487 G3361 G3588 G1537 G3588 G3772 G2597 G3588 G5207 G3588 G0444
J 3:13 I nikt nie wstąpił do nieba, oprócz Tego, który z nieba zstąpił - Syna Człowieczego.
J 3:13
J 3:13 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 3:13
J 3:13  Żaden  wstąpił  w  niebo  tylko  tylko  zstąpił  z  niebo  Syn  Ludzki  skończony  skończony  w  niebo
J 3:13 G3762 G0305 G1519 G3772 G1487 G3361 G2597 G1537 G3772 G5207 G0444 G3588 G5607 G1722 G3772
J 3:14 καὶ καθὼς Μωϋσῆς ὕψωσεν τὸν ὄφιν ἐν τῇ ἐρήμῳ, οὕτως ὑψωθῆναι δεῖ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου,                                              
J 3:14 kai\ kaTO\s *mOu+sE=s u(/PSOsen to\n o)/fin e)n tE=| e)rE/mO|, ou(/tOs u(PSOTE=nai dei= to\n ui(o\n tou= a)nTrO/pou,
J 3:14 kai kaTOs mO+ysEs hyPSOsen ton ofin en tE erEmO, hutOs hyPSOTEnai dei ton hyion tu anTrOpu,
J 3:14 c--------- c--------- n-----nsm- v-3aai-s-- ra----asm- n-----asm- p--------- ra----dsf- a-----dsf- d--------- v--apn---- v-3pai-s-- ra----asm- n-----asm- ra----gsm- n-----gsm-
J 3:14 G2532 G2531 G3475 G5312 G3588 G3789 G1722 G3588 G2048 G3779 G5312 G1163 G3588 G5207 G3588 G0444
J 3:14 A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego,
J 3:14
J 3:14 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 3:14
J 3:14  I  jako  Mojżesz  zniesione  wąż  w  pustynia  tak  powinien  zniesione  być  Syn  Człowiek
J 3:14 G2532 G2531 G3475 G5312 G3789 G1722 G2048 G3779 G1163 G5312 G5312 G5207 G0444
J 3:15 ἵνα πᾶς πιστεύων ἐν αὐτῷ ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον.                                                            
J 3:15 i(/na pa=s o( pisteu/On e)n au)tO=| e)/CHE| DZOE\n ai)O/nion.
J 3:15 hina pas ho pisteuOn en autO eCHE DZOEn aiOnion.
J 3:15 c--------- a-----nsm- ra----nsm- v--papnsm- p--------- rp----dsm- v-3pas-s-- n-----asf- a-----asf-
J 3:15 G2443 G3956 G3588 G4100 G1722 G0846 G2192 G2222 G0166
J 3:15 aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne.
J 3:15
J 3:15 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 3:15
J 3:15  tak  każdy  wierny  w  To  nie  zmarły  ale  miał  życie  wieczny
J 3:15 G2443 G3956 G4100 G1519 G0846 G3363 G0622 G0235 G2192 G2222 G0166
J 3:16 Οὕτως γὰρ ἠγάπησεν θεὸς τὸν κόσμον, ὥστε τὸν υἱὸν τὸν μονογενῆ ἔδωκεν, ἵνα πᾶς πιστεύων εἰς αὐτὸν μὴ ἀπόληται ἀλλ᾿ ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον.                            
J 3:16 *ou(/tOs ga\r E)ga/pEsen o( Teo\s to\n ko/smon, O(/ste to\n ui(o\n to\n monogenE= e)/dOken, i(/na pa=s o( pisteu/On ei)s au)to\n mE\ a)po/lEtai a)ll' e)/CHE| DZOE\n ai)O/nion.
J 3:16 hutOs gar EgapEsen ho Teos ton kosmon, hOste ton hyion ton monogenE edOken, hina pas ho pisteuOn eis auton mE apolEtai all' eCHE DZOEn aiOnion.
J 3:16 d--------- c--------- v-3aai-s-- ra----nsm- n-----nsm- ra----asm- n-----asm- c--------- ra----asm- n-----asm- ra----asm- a-----asm- v-3aai-s-- c--------- a-----nsm- ra----nsm- v--papnsm- p--------- rp----asm- d--------- v-3ams-s-- c--------- v-3pas-s-- n-----asf- a-----asf-
J 3:16 G3779 G1063 G0025 G3588 G2316 G3588 G2889 G5620 G3588 G5207 G3588 G3439 G1325 G2443 G3956 G3588 G4100 G1519 G0846 G3361 G0622 G0235 G2192 G2222 G0166
J 3:16 Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.
J 3:16
J 3:16 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 3:16
J 3:16  Dla  tak  lubi  Bóg  świat  że  dał  Syn  Jego  Zrodzony  tak  każdy  wierny  w  To  nie  zmarły  ale  miał  życie  wieczny
J 3:16 G1063 G3779 G0025 G2316 G2889 G5620 G1325 G5207 G0846 G3439 G2443 G3956 G4100 G1519 G0846 G3361 G0622 G0235 G2192 G2222 G0166
J 3:17 οὐ γὰρ ἀπέστειλεν θεὸς τὸν υἱὸν εἰς τὸν κόσμον ἵνα κρίνῃ τὸν κόσμον, ἀλλ᾿ ἵνα σωθῇ κόσμος δι᾿ αὐτοῦ.                                    
J 3:17 ou) ga\r a)pe/steilen o( Teo\s to\n ui(o\n ei)s to\n ko/smon i(/na kri/nE| to\n ko/smon, a)ll' i(/na sOTE=| o( ko/smos di' au)tou=.
J 3:17 u gar apesteilen ho Teos ton hyion eis ton kosmon hina krinE ton kosmon, all' ina sOTE ho kosmos di' autu.
J 3:17 d--------- c--------- v-3aai-s-- ra----nsm- n-----nsm- ra----asm- n-----asm- p--------- ra----asm- n-----asm- c--------- v-3aas-s-- ra----asm- n-----asm- c--------- c--------- v-3aps-s-- ra----nsm- n-----nsm- p--------- rp----gsm-
J 3:17 G3756 G1063 G0649 G3588 G2316 G3588 G5207 G1519 G3588 G2889 G2443 G2919 G3588 G2889 G0235 G2443 G4982 G3588 G2889 G1223 G0846
J 3:17 Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony.
J 3:17
J 3:17 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 3:17
J 3:17  Dla  nie  wysłane  Bóg  Syn  Jego  w  świat  że  sędzia  świat  ale  że  świat  zapisanych  był  przez  To
J 3:17 G1063 G3756 G0649 G2316 G0846 G5207 G1519 G2889 G2443 G2919 G2889 G0235 G2443 G2889 G4982 G4982 G1223 G0846
J 3:18 πιστεύων εἰς αὐτὸν οὐ κρίνεται· δὲ μὴ πιστεύων ἤδη κέκριται, ὅτι μὴ πεπίστευκεν εἰς τὸ ὄνομα τοῦ μονογενοῦς υἱοῦ τοῦ θεοῦ.                                
J 3:18 o( pisteu/On ei)s au)to\n ou) kri/netai: o( de\ mE\ pisteu/On E)/dE ke/kritai, o(/ti mE\ pepi/steuken ei)s to\ o)/noma tou= monogenou=s ui(ou= tou= Teou=.
J 3:18 ho pisteuOn eis auton u krinetai: ho de mE pisteuOn EdE kekritai, hoti mE pepisteuken eis to onoma tu monogenus hyiu tu Teu.
J 3:18 ra----nsm- v--papnsm- p--------- rp----asm- d--------- v-3ppi-s-- ra----nsm- c--------- d--------- v--papnsm- d--------- v-3xpi-s-- c--------- d--------- v-3xai-s-- p--------- ra----asn- n-----asn- ra----gsm- a-----gsm- n-----gsm- ra----gsm- n-----gsm-
J 3:18 G3588 G4100 G1519 G0846 G3756 G2919 G3588 G1161 G3361 G4100 G2235 G2919 G3754 G3361 G4100 G1519 G3588 G3686 G3588 G3439 G5207 G3588 G2316
J 3:18 Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego.
J 3:18
J 3:18 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 3:18
J 3:18  Wierny  w  To  nie  pozywa  i  niewierny  niewierny  już  skazany  że  nie  Uważa  w  nazwa  Zrodzony  Syn  Bóg
J 3:18 G4100 G1519 G0846 G3756 G2919 G1161 G3361 G4100 G2235 G2919 G3754 G3361 G4100 G1519 G3686 G3439 G5207 G2316
J 3:19 αὕτη δέ ἐστιν κρίσις, ὅτι τὸ φῶς ἐλήλυθεν εἰς τὸν κόσμον καὶ ἠγάπησαν οἱ ἄνθρωποι μᾶλλον τὸ σκότος τὸ φῶς, ἦν γὰρ αὐτῶν πονηρὰ τὰ ἔργα.                      
J 3:19 au(/tE de/ e)stin E( kri/sis, o(/ti to\ fO=s e)lE/luTen ei)s to\n ko/smon kai\ E)ga/pEsan oi( a)/nTrOpoi ma=llon to\ sko/tos E)\ to\ fO=s, E)=n ga\r au)tO=n ponEra\ ta\ e)/rga.
J 3:19 hautE de estin hE krisis, hoti to fOs elElyTen eis ton kosmon kai EgapEsan hoi anTrOpoi mallon to skotos E to fOs, En gar autOn ponEra ta erga.
J 3:19 rd----nsf- c--------- v-3pai-s-- ra----nsf- n-----nsf- c--------- ra----nsn- n-----nsn- v-3xai-s-- p--------- ra----asm- n-----asm- c--------- v-3aai-p-- ra----npm- n-----npm- d--------- ra----asn- n-----asn- c--------- ra----asn- n-----asn- v-3iai-s-- c--------- rp----gpm- a-----npn- ra----npn- n-----npn-
J 3:19 G3778 G1161 G2076 G3588 G2920 G3754 G3588 G5457 G2064 G1519 G3588 G2889 G2532 G0025 G3588 G0444 G3123 G3588 G4655 G2228 G3588 G5457 G2258 G1063 G0846 G4190 G3588 G2041
J 3:19 A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło: bo złe były ich uczynki.
J 3:19
J 3:19 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 3:19
J 3:19  Sąd  zaś  jest  objętość  że  światło  przyjść  w  świat  ale  osoby  więcej  lubi  ciemność  niż  światło  że  spraw  ich  były  zły
J 3:19 G2920 G1161 G2076 G3778 G3754 G5457 G2064 G1519 G2889 G2532 G0444 G3123 G0025 G4655 G2228 G5457 G1063 G2041 G0846 G2258 G4190
J 3:20 πᾶς γὰρ φαῦλα πράσσων μισεῖ τὸ φῶς καὶ οὐκ ἔρχεται πρὸς τὸ φῶς, ἵνα μὴ ἐλεγχθῇ τὰ ἔργα αὐτοῦ·                                      
J 3:20 pa=s ga\r o( fau=la pra/ssOn misei= to\ fO=s kai\ ou)k e)/rCHetai pro\s to\ fO=s, i(/na mE\ e)legCHTE=| ta\ e)/rga au)tou=:
J 3:20 pas gar ho faula prassOn misei to fOs kai uk erCHetai pros to fOs, hina mE eleNCHTE ta erga autu:
J 3:20 a-----nsm- c--------- ra----nsm- a-----apn- v--papnsm- v-3pai-s-- ra----asn- n-----asn- c--------- d--------- v-3pmi-s-- p--------- ra----asn- n-----asn- c--------- d--------- v-3aps-s-- ra----npn- n-----npn- rp----gsm-
J 3:20 G3956 G1063 G3588 G5337 G4238 G3404 G3588 G5457 G2532 G3756 G2064 G4314 G3588 G5457 G2443 G3361 G1651 G3588 G2041 G0846
J 3:20 Każdy bowiem, kto się dopuszcza nieprawości, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby nie potępiono jego uczynków.
J 3:20
J 3:20 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 3:20
J 3:20  dla  każdy  podejmowania  zło  nienawidzi  światło  i  nie  jest  do  Oświetlenie  że  nie  zganił  spraw  jego  że  one  one  zły
J 3:20 G1063 G3956 G4238 G5337 G3404 G5457 G2532 G3756 G2064 G4314 G5457 G2443 G3363 G1651 G2041 G0846 G1063 G0846 G2041 G4190
J 3:21 δὲ ποιῶν τὴν ἀλήθειαν ἔρχεται πρὸς τὸ φῶς, ἵνα φανερωθῇ αὐτοῦ τὰ ἔργα ὅτι ἐν θεῷ ἐστιν εἰργασμένα.                                        
J 3:21 o( de\ poiO=n tE\n a)lE/Teian e)/rCHetai pro\s to\ fO=s, i(/na fanerOTE=| au)tou= ta\ e)/rga o(/ti e)n TeO=| e)stin ei)rgasme/na.
J 3:21 ho de poiOn tEn alETeian erCHetai pros to fOs, hina fanerOTE autu ta erga hoti en TeO estin eirgasmena.
J 3:21 ra----nsm- c--------- v--papnsm- ra----asf- n-----asf- v-3pmi-s-- p--------- ra----asn- n-----asn- c--------- v-3aps-s-- rp----gsm- ra----npn- n-----npn- c--------- p--------- n-----dsm- v-3pai-s-- v--xppnpn-
J 3:21 G3588 G1161 G4160 G3588 G0225 G2064 G4314 G3588 G5457 G2443 G5319 G0846 G3588 G2041 G3754 G1722 G2316 G2076 G2038
J 3:21 Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki są dokonane w Bogu.
J 3:21
J 3:21 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 3:21
J 3:21  i  przychodzące  prawda  jest  do  Oświetlenie  tak  są widoczne  były  spraw  jego  że  one  w  Bóg  kute
J 3:21 G1161 G4160 G0225 G2064 G4314 G5457 G2443 G5319 G5319 G2041 G0846 G3754 G2076 G1722 G2316 G2038
J 3:22 Μετὰ ταῦτα ἦλθεν Ἰησοῦς καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ εἰς τὴν Ἰουδαίαν γῆν, καὶ ἐκεῖ διέτριβεν μετ᾿ αὐτῶν καὶ ἐβάπτιζεν.                                      
J 3:22 *meta\ tau=ta E)=lTen o( *)iEsou=s kai\ oi( maTEtai\ au)tou= ei)s tE\n *)ioudai/an gE=n, kai\ e)kei= die/triben met' au)tO=n kai\ e)ba/ptiDZen.
J 3:22 meta tauta ElTen ho iEsus kai hoi maTEtai autu eis tEn iudaian gEn, kai ekei dietriben met' autOn kai ebaptiDZen.
J 3:22 p--------- rd----apn- v-3aai-s-- ra----nsm- n-----nsm- c--------- ra----npm- n-----npm- rp----gsm- p--------- ra----asf- n-----asf- n-----asf- c--------- d--------- v-3iai-s-- p--------- rp----gpm- c--------- v-3iai-s--
J 3:22 G3326 G5023 G2064 G3588 G2424 G2532 G3588 G3101 G0846 G1519 G3588 G2453 G1093 G2532 G1563 G1304 G3326 G0846 G2532 G0907
J 3:22 Potem Jezus i uczniowie Jego udali się do ziemi judzkiej. Tam z nimi przebywał i udzielał chrztu.
J 3:22
J 3:22 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 3:22
J 3:22  Za  to  przyjść  Jezus  z  studentów  Z  w  ziemia  Judea  Judea  i  tam  żył  z  ich  i  chrzest
J 3:22 G3326 G5023 G2064 G2424 G2532 G3101 G0846 G1519 G1093 G2449 G2453 G2532 G1563 G1304 G3326 G0846 G2532 G0907
J 3:23 ἦν δὲ καὶ Ἰωάννης βαπτίζων ἐν Αἰνὼν ἐγγὺς τοῦ Σαλείμ, ὅτι ὕδατα πολλὰ ἦν ἐκεῖ, καὶ παρεγίνοντο καὶ ἐβαπτίζοντο·                                      
J 3:23 E)=n de\ kai\ o( *)iOa/nnEs bapti/DZOn e)n *ai)nO\n e)ggu\s tou= *salei/m, o(/ti u(/data polla\ E)=n e)kei=, kai\ paregi/nonto kai\ e)bapti/DZonto:
J 3:23 En de kai ho iOannEs baptiDZOn en ainOn eNgys tu saleim, hoti hydata polla En ekei, kai pareginonto kai ebaptiDZonto:
J 3:23 v-3iai-s-- c--------- d--------- ra----nsm- n-----nsm- v--papnsm- p--------- n-----dsf- p--------- ra----gsn- n-----gsn- c--------- n-----npn- a-----npn- v-3iai-s-- d--------- c--------- v-3imi-p-- c--------- v-3ipi-p--
J 3:23 G2258 G1161 G2532 G3588 G2491 G0907 G1722 G0137 G1451 G3588 G4530 G3754 G5204 G4183 G2258 G1563 G2532 G3854 G2532 G0907
J 3:23 Także i Jan był w Ainon, w pobliżu Salim, udzielając chrztu, ponieważ było tam wiele wody. I przychodzili /tam/ ludzie i przyjmowali chrzest.
J 3:23
J 3:23 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 3:23
J 3:23 A  Jan  również  chrzest  chrzest  w  Aenon  blisko  Salim  że  tam  był  wiele  woda  i  przyjść  i  chrzest
J 3:23 G1161 G2491 G2532 G0907 G2258 G1722 G0137 G1451 G4530 G3754 G1563 G2258 G4183 G5204 G2532 G3854 G2532 G0907
J 3:24 οὔπω γὰρ ἦν βεβλημένος εἰς τὴν φυλακὴν Ἰωάννης.                                                            
J 3:24 ou)/pO ga\r E)=n beblEme/nos ei)s tE\n fulakE\n o( *)iOa/nnEs.
J 3:24 upO gar En beblEmenos eis tEn fylakEn ho iOannEs.
J 3:24 d--------- c--------- v-3iai-s-- v--xppnsm- p--------- ra----asf- n-----asf- ra----nsm- n-----nsm-
J 3:24 G3768 G1063 G2258 G0906 G1519 G3588 G5438 G3588 G2491
J 3:24 Nie wtrącono bowiem jeszcze Jana do więzienia.
J 3:24
J 3:24 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 3:24
J 3:24  dla  Jan  nie  był  zawartej  w  więzienie
J 3:24 G1063 G2491 G3768 G2258 G0906 G1519 G5438
J 3:25 Ἐγένετο οὖν ζήτησις ἐκ τῶν μαθητῶν Ἰωάννου μετὰ Ἰουδαίου περὶ καθαρισμοῦ.                                                        
J 3:25 *)ege/neto ou)=n DZE/tEsis e)k tO=n maTEtO=n *)iOa/nnou meta\ *)ioudai/ou peri\ kaTarismou=.
J 3:25 egeneto un DZEtEsis ek tOn maTEtOn iOannu meta iudaiu peri kaTarismu.
J 3:25 v-3ami-s-- c--------- n-----nsf- p--------- ra----gpm- n-----gpm- n-----gsm- p--------- a-----gsm- p--------- n-----gsm-
J 3:25 G1096 G3767 G2214 G1537 G3588 G3101 G2491 G3326 G2453 G4012 G2512
J 3:25 A powstał spór między uczniami Jana a /pewnym/ Żydem w sprawie oczyszczenia.
J 3:25
J 3:25 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 3:25
J 3:25  Następnie  w  Jan's  studentów  miejsce  spór  z  Żydów  na  oczyszczenie
J 3:25 G3767 G1537 G2491 G3101 G1096 G2214 G3326 G2453 G4012 G2512
J 3:26 καὶ ἦλθον πρὸς τὸν Ἰωάννην καὶ εἶπαν αὐτῷ, Ῥαββί, ὃς ἦν μετὰ σοῦ πέραν τοῦ Ἰορδάνου, σὺ μεμαρτύρηκας, ἴδε οὗτος βαπτίζει καὶ πάντες ἔρχονται πρὸς αὐτόν.                        
J 3:26 kai\ E)=lTon pro\s to\n *)iOa/nnEn kai\ ei)=pan au)tO=|, *(rabbi/, o(\s E)=n meta\ sou= pe/ran tou= *)iorda/nou, O(=| su\ memartu/rEkas, i)/de ou(=tos bapti/DZei kai\ pa/ntes e)/rCHontai pro\s au)to/n.
J 3:26 kai ElTon pros ton iOannEn kai eipan autO, rabbi, hos En meta su peran tu iordanu, hO sy memartyrEkas, ide hutos baptiDZei kai pantes erCHontai pros auton.
J 3:26 c--------- v-3aai-p-- p--------- ra----asm- n-----asm- c--------- v-3aai-p-- rp----dsm- n-----vsm- rr----nsm- v-3iai-s-- p--------- rp----gs-- p--------- ra----gsm- n-----gsm- rr----dsm- rp----ns-- v-2xai-s-- x--------- rd----nsm- v-3pai-s-- c--------- a-----npm- v-3pmi-p-- p--------- rp----asm-
J 3:26 G2532 G2064 G4314 G3588 G2491 G2532 G2036 G0846 G4461 G3739 G2258 G3326 G4675 G4008 G3588 G2446 G3739 G4771 G3140 G2396 G3778 G0907 G2532 G3956 G2064 G4314 G0846
J 3:26 Przyszli więc do Jana i powiedzieli do niego: Nauczycielu, oto Ten, który był z tobą po drugiej stronie Jordanu i o którym ty wydałeś świadectwo, teraz udziela chrztu i wszyscy idą do Niego.
J 3:26
J 3:26 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 3:26
J 3:26  I  przyszedł  do  Jan  i  powiedział  go  Rabin  Który  był  z  ciebie  w  Jordania  Kogo  ty, wy  zeznał,  tutaj  On  chrzci  i  wszystko  iść  do  Go
J 3:26 G2532 G2064 G4314 G2491 G2532 G2036 G0846 G4461 G3739 G2258 G3326 G4675 G4008 G2446 G3739 G4771 G3140 G2396 G3778 G0907 G2532 G3956 G2064 G4314 G0846
J 3:27 ἀπεκρίθη Ἰωάννης καὶ εἶπεν, Οὐ δύναται ἄνθρωπος λαμβάνειν οὐδὲ ἓν ἐὰν μὴ δεδομένον αὐτῷ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ.                                          
J 3:27 a)pekri/TE *)iOa/nnEs kai\ ei)=pen, *ou) du/natai a)/nTrOpos lamba/nein ou)de\ e(\n e)a\n mE\ E)=| dedome/non au)tO=| e)k tou= ou)ranou=.
J 3:27 apekriTE iOannEs kai eipen, u dynatai anTrOpos lambanein ude hen ean mE E dedomenon autO ek tu uranu.
J 3:27 v-3api-s-- n-----nsm- c--------- v-3aai-s-- d--------- v-3pmi-s-- n-----nsm- v--pan---- d--------- a-----asn- c--------- d--------- v-3pas-s-- v--xppnsn- rp----dsm- p--------- ra----gsm- n-----gsm-
J 3:27 G0611 G2491 G2532 G2036 G3756 G1410 G0444 G2983 G3761 G1520 G1437 G3361 G5600 G1325 G0846 G1537 G3588 G3772
J 3:27 Na to Jan odrzekł: Człowiek nie może otrzymać niczego, co by mu nie było dane z nieba.
J 3:27
J 3:27 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 3:27
J 3:27  Jan  powiedział  w  odpowiedź  nie  może  człowiek  nic  wziąć  jeśli  nie  będzie  dany  go  z  niebo
J 3:27 G2491 G2036 G0611 G0611 G3756 G1410 G0444 G3762 G2983 G1437 G3361 G5600 G1325 G0846 G1537 G3772
J 3:28 αὐτοὶ ὑμεῖς μοι μαρτυρεῖτε ὅτι εἶπον [ὅτι] Οὐκ εἰμὶ ἐγὼ Χριστός, ἀλλ᾿ ὅτι Ἀπεσταλμένος εἰμὶ ἔμπροσθεν ἐκείνου.                                          
J 3:28 au)toi\ u(mei=s moi marturei=te o(/ti ei)=pon [o(/ti] *ou)k ei)mi\ e)gO\ o( *CHristo/s, a)ll' o(/ti *)apestalme/nos ei)mi\ e)/mprosTen e)kei/nou.
J 3:28 autoi hymeis moi martyreite hoti eipon [hoti] uk eimi egO ho CHristos, all' oti apestalmenos eimi emprosTen ekeinu.
J 3:28 rp----npm- rp----np-- rp----ds-- v-2pai-p-- c--------- v-1aai-s-- c--------- d--------- v-1pai-s-- rp----ns-- ra----nsm- n-----nsm- c--------- c--------- v--xppnsm- v-1pai-s-- p--------- rd----gsm-
J 3:28 G0846 G5210 G3427 G3140 G3754 G2036 G3754 G3756 G1510 G1473 G3588 G5547 G0235 G3754 G0649 G1510 G1715 G1565
J 3:28 Wy sami jesteście mi świadkami, że powiedziałem: Ja nie jestem Mesjaszem, ale zostałem przed Nim posłany.
J 3:28
J 3:28 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 3:28
J 3:28  ty, wy  się  mnie  świadków  że  powiedział  nie  Ja  Chrystus  ale  wysłane  przed  Go
J 3:28 G5210 G0846 G3427 G3140 G3754 G2036 G3756 G1473 G5547 G0235 G0649 G1715 G1565
J 3:29 ἔχων τὴν νύμφην νυμφίος ἐστίν· δὲ φίλος τοῦ νυμφίου, ἑστηκὼς καὶ ἀκούων αὐτοῦ, χαρᾷ χαίρει διὰ τὴν φωνὴν τοῦ νυμφίου. αὕτη οὖν χαρὰ ἐμὴ πεπλήρωται.                  
J 3:29 o( e)/CHOn tE\n nu/mfEn numfi/os e)sti/n: o( de\ fi/los tou= numfi/ou, o( e(stEkO\s kai\ a)kou/On au)tou=, CHara=| CHai/rei dia\ tE\n fOnE\n tou= numfi/ou. au(/tE ou)=n E( CHara\ E( e)mE\ peplE/rOtai.
J 3:29 ho eCHOn tEn nymfEn nymfios estin: ho de filos tu nymfiu, ho hestEkOs kai akuOn autu, CHara CHairei dia tEn fOnEn tu nymfiu. hautE un hE CHara hE emE peplErOtai.
J 3:29 ra----nsm- v--papnsm- ra----asf- n-----asf- n-----nsm- v-3pai-s-- ra----nsm- c--------- a-----nsm- ra----gsm- n-----gsm- ra----nsm- v--xapnsm- c--------- v--papnsm- rp----gsm- n-----dsf- v-3pai-s-- p--------- ra----asf- n-----asf- ra----gsm- n-----gsm- rd----nsf- c--------- ra----nsf- n-----nsf- ra----nsf- a-----nsf- v-3xpi-s--
J 3:29 G3588 G2192 G3588 G3565 G3566 G2076 G3588 G1161 G5384 G3588 G3566 G3588 G2476 G2532 G0191 G0846 G5479 G5463 G1223 G3588 G5456 G3588 G3566 G3778 G3767 G3588 G5479 G3588 G1699 G4137
J 3:29 Ten, kto ma oblubienicę, jest oblubieńcem; a przyjaciel oblubieńca, który stoi i słucha go, doznaje najwyższej radości na głos oblubieńca. Ta zaś moja radość doszła do szczytu.
J 3:29
J 3:29 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 3:29
J 3:29  O  panna młoda  jest  pan młody  i  przyjaciel  pan młody  stojący  i  słyszy  go  radość  raduje się  przesłuchanie  głos  pan młody  Sia  że  radość  mój  spełniony
J 3:29 G2192 G3565 G2076 G3566 G1161 G5384 G3566 G2476 G2532 G0191 G0846 G5479 G5463 G1223 G5456 G3566 G3778 G3767 G5479 G1699 G4137
J 3:30 ἐκεῖνον δεῖ αὐξάνειν, ἐμὲ δὲ ἐλαττοῦσθαι.                                                                  
J 3:30 e)kei=non dei= au)Xa/nein, e)me\ de\ e)lattou=sTai.
J 3:30 ekeinon dei auXanein, eme de elattusTai.
J 3:30 rd----asm- v-3pai-s-- v--pan---- rp----as-- c--------- v--pmn----
J 3:30 G1565 G1163 G0837 G1691 G1161 G1642
J 3:30 Potrzeba, by On wzrastał, a ja się umniejszał.
J 3:30
J 3:30 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 3:30
J 3:30  Go  powinien  rosnąć  i  mnie  zmniejszyła się
J 3:30 G1565 G1163 G0837 G1161 G1691 G1642
J 3:31 ἄνωθεν ἐρχόμενος ἐπάνω πάντων ἐστίν· ὢν ἐκ τῆς γῆς ἐκ τῆς γῆς ἐστιν καὶ ἐκ τῆς γῆς λαλεῖ. ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἐρχόμενος [ἐπάνω πάντων ἐστίν·]                      
J 3:31 *(o a)/nOTen e)rCHo/menos e)pa/nO pa/ntOn e)sti/n: o( O)\n e)k tE=s gE=s e)k tE=s gE=s e)stin kai\ e)k tE=s gE=s lalei=. o( e)k tou= ou)ranou= e)rCHo/menos [e)pa/nO pa/ntOn e)sti/n:]
J 3:31 ho anOTen erCHomenos epanO pantOn estin: ho On ek tEs gEs ek tEs gEs estin kai ek tEs gEs lalei. ho ek tu uranu erCHomenos [epanO pantOn estin:]
J 3:31 ra----nsm- d--------- v--pmpnsm- p--------- a-----gpn- v-3pai-s-- ra----nsm- v--papnsm- p--------- ra----gsf- n-----gsf- p--------- ra----gsf- n-----gsf- v-3pai-s-- c--------- p--------- ra----gsf- n-----gsf- v-3pai-s-- ra----nsm- p--------- ra----gsm- n-----gsm- v--pmpnsm- p--------- a-----gpn- v-3pai-s--
J 3:31 G3588 G0509 G2064 G1883 G3956 G2076 G3588 G5607 G1537 G3588 G1093 G1537 G3588 G1093 G2076 G2532 G1537 G3588 G1093 G2980 G3588 G1537 G3588 G3772 G2064 G1883 G3956 G2076
J 3:31 Kto przychodzi z wysoka, panuje nad wszystkimi, a kto z ziemi pochodzi, należy do ziemi i po ziemsku przemawia. Kto z nieba pochodzi, Ten jest ponad wszystkim.
J 3:31
J 3:31 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 3:31
J 3:31  Nadchodzący  przez  jest  powyżej  wszystko  skończony  z  Ziemia  naziemny  naziemny  jest  i  mówi  z  Ziemia  Nadchodzący  z  niebo  jest  powyżej  wszystko
J 3:31 G2064 G0509 G2076 G1883 G3956 G5607 G1537 G1093 G1093