Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

NT_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po grecku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

do_J3      do_str_głównej      do_J5      
J 4:1 Ὡς οὖν ἔγνω Ἰησοῦς ὅτι ἤκουσαν οἱ φαρισαῖοι ὅτι Ἰησοῦς πλείονας μαθητὰς ποιεῖ καὶ βαπτίζει Ἰωάννης                                          
J 4:1 *(Os ou)=n e)/gnO o( *)iEsou=s o(/ti E)/kousan oi( farisai=oi o(/ti *)iEsou=s plei/onas maTEta\s poiei= kai\ bapti/DZei E)\ *)iOa/nnEs
J 4:1 hOs un egnO ho iEsus hoti Ekusan hoi farisaioi hoti iEsus pleionas maTEtas poiei kai baptiDZei E iOannEs
J 4:1 c--------- c--------- v-3aai-s-- ra----nsm- n-----nsm- c--------- v-3aai-p-- ra----npm- n-----npm- c--------- n-----nsm- a-----apmc n-----apm- v-3pai-s-- c--------- v-3pai-s-- c--------- n-----nsm-
J 4:1 G5613 G3767 G1097 G3588 G2424 G3754 G0191 G3588 G5330 G3754 G2424 G4119 G3101 G4160 G2532 G0907 G2228 G2491
J 4:1 A kiedy Pan dowiedział się, że faryzeusze usłyszeli, iż Jezus pozyskuje sobie więcej uczniów i chrzci więcej niż Jan -
J 4:1
J 4:1 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 4:1
J 4:1  Kiedy  zaś  dowiedziałem się  Jezus  o  Faryzeusze  przesłuchanie  że  On  więcej  nabywa  studentów  i  chrzci  niż  Jan
J 4:1 G5613 G3767 G1097 G2962 G3754 G5330 G0191 G3754 G2424 G4119 G4160 G3101 G2532 G0907 G2228 G2491
J 4:2 καίτοιγε Ἰησοῦς αὐτὸς οὐκ ἐβάπτιζεν ἀλλ᾿ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ                                                            
J 4:2 kai/toige *)iEsou=s au)to\s ou)k e)ba/ptiDZen a)ll' oi( maTEtai\ au)tou=
J 4:2 kaitoige iEsus autos uk ebaptiDZen all' oi maTEtai autu
J 4:2 c--------- n-----nsm- rp----nsm- d--------- v-3iai-s-- c--------- ra----npm- n-----npm- rp----gsm-
J 4:2 G2544 G2424 G0846 G3756 G0907 G0235 G3588 G3101 G0846
J 4:2 chociaż w rzeczywistości sam Jezus nie chrzcił, lecz Jego uczniowie -
J 4:2
J 4:2 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 4:2
J 4:2  chociaż  Się  Jezus  nie  chrzest  i  Studentów  Jego
J 4:2 G2544 G0846 G2424 G3756 G0907 G0235 G3101 G0846
J 4:3 ἀφῆκεν τὴν Ἰουδαίαν καὶ ἀπῆλθεν πάλιν εἰς τὴν Γαλιλαίαν.                                                            
J 4:3 a)fE=ken tE\n *)ioudai/an kai\ a)pE=lTen pa/lin ei)s tE\n *galilai/an.
J 4:3 afEken tEn iudaian kai apElTen palin eis tEn galilaian.
J 4:3 v-3aai-s-- ra----asf- n-----asf- c--------- v-3aai-s-- d--------- p--------- ra----asf- n-----asf-
J 4:3 G0863 G3588 G2449 G2532 G0565 G3825 G1519 G3588 G1056
J 4:3 opuścił Judeę i odszedł znów do Galilei.
J 4:3
J 4:3 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 4:3
J 4:3  lewo  Judea  i  iść  ponownie  w  Galilei
J 4:3 G0863 G2449 G2532 G0565 G3825 G1519 G1056
J 4:4 ἔδει δὲ αὐτὸν διέρχεσθαι διὰ τῆς Σαμαρείας.                                                                
J 4:4 e)/dei de\ au)to\n die/rCHesTai dia\ tE=s *samarei/as.
J 4:4 edei de auton dierCHesTai dia tEs samareias.
J 4:4 v-3iai-s-- c--------- rp----asm- v--pmn---- p--------- ra----gsf- n-----gsf-
J 4:4 G1163 G1161 G0846 G1330 G1223 G3588 G4540
J 4:4 Trzeba Mu było przejść przez Samarię.
J 4:4
J 4:4 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 4:4
J 4:4  Konieczne było  zaś  Go  pass  przez  Samaria
J 4:4 G1163 G1161 G0846 G1330 G1223 G4540
J 4:5 ἔρχεται οὖν εἰς πόλιν τῆς Σαμαρείας λεγομένην Συχὰρ πλησίον τοῦ χωρίου ἔδωκεν Ἰακὼβ [τῷ] Ἰωσὴφ τῷ υἱῷ αὐτοῦ·                                        
J 4:5 e)/rCHetai ou)=n ei)s po/lin tE=s *samarei/as legome/nEn *suCHa\r plEsi/on tou= CHOri/ou o(\ e)/dOken *)iakO\b [tO=|] *)iOsE\f tO=| ui(O=| au)tou=:
J 4:5 erCHetai un eis polin tEs samareias legomenEn syCHar plEsion tu CHOriu ho edOken iakOb [tO] iOsEf tO hyiO autu:
J 4:5 v-3pmi-s-- c--------- p--------- n-----asf- ra----gsf- n-----gsf- v--pppasf- n-----asf- p--------- ra----gsn- n-----gsn- rr----asn- v-3aai-s-- n-----nsm- ra----dsm- n-----dsm- ra----dsm- n-----dsm- rp----gsm-
J 4:5 G2064 G3767 G1519 G4172 G3588 G4540 G3004 G4965 G4139 G3588 G5564 G3739 G1325 G2384 G3588 G2501 G3588 G5207 G0846
J 4:5 Przybył więc do miasteczka samarytańskiego, zwanego Sychar, w pobliżu pola, które /niegdyś/ dał Jakub synowi swemu, Józefowi. 
J 4:5
J 4:5 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 4:5
J 4:5  Tak  jest  w  miasto  Samaria  o nazwie  Sychar  blisko  Ziemia  to  Jakuba  syn  jego  Józef
J 4:5 G3767 G2064 G1519 G4172 G4540 G3004 G4965 G4139 G5564 G1325 G2384 G5207 G0846 G2501
J 4:6 ἦν δὲ ἐκεῖ πηγὴ τοῦ Ἰακώβ. οὖν Ἰησοῦς κεκοπιακὼς ἐκ τῆς ὁδοιπορίας ἐκαθέζετο οὕτως ἐπὶ τῇ πηγῇ· ὥρα ἦν ὡς ἕκτη.                                  
J 4:6 E)=n de\ e)kei= pEgE\ tou= *)iakO/b. o( ou)=n *)iEsou=s kekopiakO\s e)k tE=s o(doipori/as e)kaTe/DZeto ou(/tOs e)pi\ tE=| pEgE=|: O(/ra E)=n O(s e(/ktE.
J 4:6 En de ekei pEgE tu iakOb. ho un iEsus kekopiakOs ek tEs hodoiporias ekaTeDZeto hutOs epi tE pEgE: hOra En hOs hektE.
J 4:6 v-3iai-s-- c--------- d--------- n-----nsf- ra----gsm- n-----gsm- ra----nsm- c--------- n-----nsm- v--xapnsm- p--------- ra----gsf- n-----gsf- v-3imi-s-- d--------- p--------- ra----dsf- n-----dsf- n-----nsf- v-3iai-s-- d--------- a-----nsf-
J 4:6 G2258 G1161 G1563 G4077 G3588 G2384 G3588 G3767 G2424 G2872 G1537 G3588 G3597 G2516 G3779 G1909 G3588 G4077 G5610 G2258 G5613 G1623
J 4:6 Było tam źródło Jakuba. Jezus zmęczony drogą siedział sobie przy studni. Było to około szóstej godziny.
J 4:6
J 4:6 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 4:6
J 4:6  Tam  był  dół  Jakuba  Jezus  kłopoty  z  sposób  sob  w  cysterna  To  o  szósty  godziny
J 4:6 G1563 G2258 G4077 G2384 G2424 G2872 G1537 G3597 G2516 G1909 G4077 G2258 G5616 G1623 G5610
J 4:7 Ἔρχεται γυνὴ ἐκ τῆς Σαμαρείας ἀντλῆσαι ὕδωρ. λέγει αὐτῇ Ἰησοῦς, Δός μοι πεῖν·                                                  
J 4:7 *)/erCHetai gunE\ e)k tE=s *samarei/as a)ntlE=sai u(/dOr. le/gei au)tE=| o( *)iEsou=s, *do/s moi pei=n:
J 4:7 erCHetai gynE ek tEs samareias antlEsai hydOr. legei autE ho iEsus, dos moi pein:
J 4:7 v-3pmi-s-- n-----nsf- p--------- ra----gsf- n-----gsf- v--aan---- n-----asn- v-3pai-s-- rp----dsf- ra----nsm- n-----nsm- v-2aad-s-- rp----ds-- v--aan----
J 4:7 G2064 G1135 G1537 G3588 G4540 G0501 G5204 G3004 G0846 G3588 G2424 G1325 G3427 G4095
J 4:7 Nadeszła /tam/ kobieta z Samarii, aby zaczerpnąć wody. Jezus rzekł do niej: Daj Mi pić!
J 4:7
J 4:7 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 4:7
J 4:7  Jest  kobieta  z  Samaria  gromadzić  woda  Jezus  mówi  jej  dać  Mnie  pić
J 4:7 G2064 G1135 G1537 G4540 G0501 G5204 G2424 G3004 G0846 G1325 G3427 G4095
J 4:8 οἱ γὰρ μαθηταὶ αὐτοῦ ἀπεληλύθεισαν εἰς τὴν πόλιν, ἵνα τροφὰς ἀγοράσωσιν.                                                        
J 4:8 oi( ga\r maTEtai\ au)tou= a)pelElu/Teisan ei)s tE\n po/lin, i(/na trofa\s a)gora/sOsin.
J 4:8 hoi gar maTEtai autu apelElyTeisan eis tEn polin, hina trofas agorasOsin.
J 4:8 ra----npm- c--------- n-----npm- rp----gsm- v-3yai-p-- p--------- ra----asf- n-----asf- c--------- n-----apf- v-3aas-p--
J 4:8 G3588 G1063 G3101 G0846 G0565 G1519 G3588 G4172 G2443 G5160 G0059
J 4:8 Jego uczniowie bowiem udali się przedtem do miasta dla zakupienia żywności.
J 4:8
J 4:8 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 4:8
J 4:8  Dla  Studentów  Jego  odszedł  w  miasto  kupować  żywność
J 4:8 G1063 G3101 G0846 G0565 G1519 G4172 G0059 G5160
J 4:9 λέγει οὖν αὐτῷ γυνὴ Σαμαρῖτις, Πῶς σὺ Ἰουδαῖος ὢν παρ᾿ ἐμοῦ πεῖν αἰτεῖς γυναικὸς Σαμαρίτιδος οὔσης; {οὐ γὰρ συγχρῶνται Ἰουδαῖοι Σαμαρίταις.}                                
J 4:9 le/gei ou)=n au)tO=| E( gunE\ E( *samari=tis, *pO=s su\ *)ioudai=os O)\n par' e)mou= pei=n ai)tei=s gunaiko\s *samari/tidos ou)/sEs; {ou) ga\r sugCHrO=ntai *)ioudai=oi *samari/tais.}
J 4:9 legei un autO hE gynE hE samaritis, pOs sy iudaios On par' emu pein aiteis gynaikos samaritidos usEs; {u gar syNCHrOntai iudaioi samaritais.}
J 4:9 v-3pai-s-- c--------- rp----dsm- ra----nsf- n-----nsf- ra----nsf- n-----nsf- d--------- rp----ns-- a-----nsm- v--papnsm- p--------- rp----gs-- v--aan---- v-2pai-s-- n-----gsf- n-----gsf- v--papgsf- d--------- c--------- v-3pmi-p-- a-----npm- n-----dpm-
J 4:9 G3004 G3767 G0846 G3588 G1135 G3588 G4542 G4459 G4771 G2453 G5607 G3844 G1700 G4095 G0154 G1135 G4542 G1487 G3756 G1063 G4798 G2453 G4541
J 4:9 Na to rzekła do Niego Samarytanka: Jakżeż Ty będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, bym Ci dała się napić? Żydzi bowiem z Samarytanami unikają się nawzajem.
J 4:9
J 4:9 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 4:9
J 4:9  Kobieta  Samarytanin  mówi  Go  jako  ty, wy  jest  Żyd  zapytać  pić  w  mnie  Samarytanki  dla  Judea  Samarytanie  nie  zgłaszane
J 4:9 G1135 G4542 G3004 G0846 G4459 G4771 G5607 G2453 G0154 G4095 G3844 G1700 G4542 G1063 G2453 G4541 G3756 G4798
J 4:10 ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῇ, Εἰ ᾔδεις τὴν δωρεὰν τοῦ θεοῦ καὶ τίς ἐστιν λέγων σοι, Δός μοι πεῖν, σὺ ἂν ᾔτησας αὐτὸν καὶ ἔδωκεν ἄν σοι ὕδωρ ζῶν.                  
J 4:10 a)pekri/TE *)iEsou=s kai\ ei)=pen au)tE=|, *ei) E)/|deis tE\n dOrea\n tou= Teou= kai\ ti/s e)stin o( le/gOn soi, *do/s moi pei=n, su\ a)\n E)/|tEsas au)to\n kai\ e)/dOken a)/n soi u(/dOr DZO=n.
J 4:10 apekriTE iEsus kai eipen autE, ei Edeis tEn dOrean tu Teu kai tis estin ho legOn soi, dos moi pein, sy an EtEsas auton kai edOken an soi hydOr DZOn.
J 4:10 v-3api-s-- n-----nsm- c--------- v-3aai-s-- rp----dsf- c--------- v-2yai-s-- ra----asf- n-----asf- ra----gsm- n-----gsm- c--------- ri----nsm- v-3pai-s-- ra----nsm- v--papnsm- rp----ds-- v-2aad-s-- rp----ds-- v--aan---- rp----ns-- x--------- v-2aai-s-- rp----asm- c--------- v-3aai-s-- x--------- rp----ds-- n-----asn- v--papasn-
J 4:10 G0611 G2424 G2532 G2036 G0846 G1487 G1492 G3588 G1431 G3588 G2316 G2532 G5101 G2076 G3588 G3004 G4671 G1325 G3427 G4095 G4771 G0302 G0154 G0846 G2532 G1325 G0302 G4671 G5204 G2198
J 4:10 Jezus odpowiedział jej na to: O, gdybyś znała dar Boży i /wiedziała/, kim jest Ten, kto ci mówi: Daj Mi się napić - prosiłabyś Go wówczas, a dałby ci wody żywej.
J 4:10
J 4:10 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 4:10
J 4:10  Jezus  powiedział  jej  w  odpowiedź  jeśli  Wiedziałem  prezent  Boski  i  Kto  mówi  ty, wy  dać  Mnie  pić  że  ty, wy  wniosek  To  i  dał  by  ty, wy  woda  na żywo
J 4:10 G2424 G2036 G0846 G0611 G0611 G1487 G1492 G1431 G2316 G2532 G5101 G3004 G4671 G1325 G3427 G4095 G0302 G4771 G0154 G0846 G2532 G1325 G0302 G4671 G5204 G2198
J 4:11 λέγει αὐτῷ [ἡ γυνή], Κύριε, οὔτε ἄντλημα ἔχεις καὶ τὸ φρέαρ ἐστὶν βαθύ· πόθεν οὖν ἔχεις τὸ ὕδωρ τὸ ζῶν;                                      
J 4:11 le/gei au)tO=| [E( gunE/], *ku/rie, ou)/te a)/ntlEma e)/CHeis kai\ to\ fre/ar e)sti\n baTu/: po/Ten ou)=n e)/CHeis to\ u(/dOr to\ DZO=n;
J 4:11 legei autO [hE gynE], kyrie, ute antlEma eCHeis kai to frear estin baTy: poTen un eCHeis to hydOr to DZOn;
J 4:11 v-3pai-s-- rp----dsm- ra----nsf- n-----nsf- n-----vsm- c--------- n-----asn- v-2pai-s-- c--------- ra----nsn- n-----nsn- v-3pai-s-- a-----nsn- d--------- c--------- v-2pai-s-- ra----asn- n-----asn- ra----asn- v--papasn-
J 4:11 G3004 G0846 G3588 G1135 G2962 G3777 G0502 G2192 G2532 G3588 G5421 G2076 G0901 G4159 G3767 G2192 G3588 G5204 G3588 G2198
J 4:11 Powiedziała do Niego kobieta: Panie, nie masz czerpaka, a studnia jest głęboka. Skądże więc weźmiesz wody żywej?
J 4:11
J 4:11 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 4:11
J 4:11  Kobieta  mówi  Go  Pan  ty, wy  gromadzić  nic  i  dół  głęboko  skąd  zaś  w  ty, wy  woda  Na żywo
J 4:11 G1135 G3004 G0846 G2962 G2192 G0502 G3777 G2532 G5421 G0901 G4159 G3767 G2192 G2192 G5204 G2198
J 4:12 μὴ σὺ μείζων εἶ τοῦ πατρὸς ἡμῶν Ἰακώβ, ὃς ἔδωκεν ἡμῖν τὸ φρέαρ καὶ αὐτὸς ἐξ αὐτοῦ ἔπιεν καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ καὶ τὰ θρέμματα αὐτοῦ;                          
J 4:12 mE\ su\ mei/DZOn ei)= tou= patro\s E(mO=n *)iakO/b, o(\s e)/dOken E(mi=n to\ fre/ar kai\ au)to\s e)X au)tou= e)/pien kai\ oi( ui(oi\ au)tou= kai\ ta\ Tre/mmata au)tou=;
J 4:12 mE sy meiDZOn ei tu patros hEmOn iakOb, hos edOken hEmin to frear kai autos eX autu epien kai hoi hyioi autu kai ta Tremmata autu;
J 4:12 x--------- rp----ns-- a-----nsmc v-2pai-s-- ra----gsm- n-----gsm- rp----gp-- n-----gsm- rr----nsm- v-3aai-s-- rp----dp-- ra----asn- n-----asn- c--------- rp----nsm- p--------- rp----gsn- v-3aai-s-- c--------- ra----npm- n-----npm- rp----gsm- c--------- ra----npn- n-----npn- rp----gsm-
J 4:12 G3361 G4771 G3187 G1488 G3588 G3962 G2257 G2384 G3739 G1325 G2254 G3588 G5421 G2532 G0846 G1537 G0846 G4095 G2532 G3588 G5207 G0846 G2532 G3588 G2353 G0846
J 4:12 Czy Ty jesteś większy od ojca naszego Jakuba, który dał nam tę studnię, z której pił i on sam, i jego synowie i jego bydło?
J 4:12
J 4:12 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 4:12
J 4:12  Jest  ty, wy  więcej  ojciec  nasz  Jakuba  który  dał  nas  to  dół  i  się  z  to  do picia  i  dzieci  jego  i  zwierząt  jego
J 4:12 G3361 G4771 G3187 G3962 G2257 G2384 G3739 G1325 G2254 G3588 G5421 G2532 G0846 G1537 G0846 G4095 G2532 G5207 G0846 G2532 G2353 G0846
J 4:13 ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῇ, Πᾶς πίνων ἐκ τοῦ ὕδατος τούτου διψήσει πάλιν·                                                  
J 4:13 a)pekri/TE *)iEsou=s kai\ ei)=pen au)tE=|, *pa=s o( pi/nOn e)k tou= u(/datos tou/tou diPSE/sei pa/lin:
J 4:13 apekriTE iEsus kai eipen autE, pas ho pinOn ek tu hydatos tutu diPSEsei palin:
J 4:13 v-3api-s-- n-----nsm- c--------- v-3aai-s-- rp----dsf- a-----nsm- ra----nsm- v--papnsm- p--------- ra----gsn- n-----gsn- rd----gsn- v-3fai-s-- d---------
J 4:13 G0611 G2424 G2532 G2036 G0846 G3956 G3588 G4095 G1537 G3588 G5204 G5127 G1372 G3825
J 4:13 W odpowiedzi na to rzekł do niej Jezus: Każdy, kto pije tę wodę, znów będzie pragnął.
J 4:13
J 4:13 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 4:13
J 4:13  Jezus  powiedział  jej  odpowiedź  każdy  pijący  woda  UIS  pragnienie  ponownie
J 4:13 G2424 G2036 G0846 G0611 G3956 G4095 G5204 G5127 G1372 G3825
J 4:14 ὃς δ᾿ ἂν πίῃ ἐκ τοῦ ὕδατος οὗ ἐγὼ δώσω αὐτῷ, οὐ μὴ διψήσει εἰς τὸν αἰῶνα, ἀλλὰ τὸ ὕδωρ δώσω αὐτῷ γενήσεται ἐν αὐτῷ πηγὴ ὕδατος ἁλλομένου εἰς ζωὴν αἰώνιον.              
J 4:14 o(\s d' a)\n pi/E| e)k tou= u(/datos ou(= e)gO\ dO/sO au)tO=|, ou) mE\ diPSE/sei ei)s to\n ai)O=na, a)lla\ to\ u(/dOr o(\ dO/sO au)tO=| genE/setai e)n au)tO=| pEgE\ u(/datos a(llome/nou ei)s DZOE\n ai)O/nion.
J 4:14 hos d' an piE ek tu hydatos hu egO dOsO autO, u mE diPSEsei eis ton aiOna, alla to hydOr ho dOsO autO genEsetai en autO pEgE hydatos hallomenu eis DZOEn aiOnion.
J 4:14 rr----nsm- c--------- x--------- v-3aas-s-- p--------- ra----gsn- n-----gsn- rr----gsn- rp----ns-- v-1fai-s-- rp----dsm- d--------- d--------- v-3fai-s-- p--------- ra----asm- n-----asm- c--------- ra----nsn- n-----nsn- rr----asn- v-1fai-s-- rp----dsm- v-3fmi-s-- p--------- rp----dsm- n-----nsf- n-----gsn- v--pmpgsn- p--------- n-----asf- a-----asf-
J 4:14 G3739 G1161 G0302 G4095 G1537 G3588 G5204 G3739 G1473 G1325 G0846 G3756 G3361 G1372 G1519 G3588 G0165 G0235 G3588 G5204 G3739 G1325 G0846 G1096 G1722 G0846 G4077 G5204 G0242 G1519 G2222 G0166
J 4:14 Kto zaś będzie pił wodę, którą Ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą Ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskającej ku życiu wiecznemu.
J 4:14
J 4:14 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 4:14
J 4:14  i  kto  kto  będzie  pić  woda  który  Ja  Panie  go  nie  będzie  pragnąć  nigdy  nigdy  ale  woda  który  Panie  go  staje się  w  To  źródło  woda  prąd  w  życie  wieczny
J 4:14 G1161 G0302 G3739 G4095 G4095 G5204 G3739 G1473 G1325 G0846 G3364 G1372 G1372 G0165 G1519 G0235 G5204 G3739 G1325 G0846 G1096 G1722 G0846 G4077 G5204 G0242 G1519 G2222 G0166
J 4:15 λέγει πρὸς αὐτὸν γυνή, Κύριε, δός μοι τοῦτο τὸ ὕδωρ, ἵνα μὴ διψῶ μηδὲ διέρχωμαι ἐνθάδε ἀντλεῖν.                                          
J 4:15 le/gei pro\s au)to\n E( gunE/, *ku/rie, do/s moi tou=to to\ u(/dOr, i(/na mE\ diPSO= mEde\ die/rCHOmai e)nTa/de a)ntlei=n.
J 4:15 legei pros auton hE gynE, kyrie, dos moi tuto to hydOr, hina mE diPSO mEde dierCHOmai enTade antlein.
J 4:15 v-3pai-s-- p--------- rp----asm- ra----nsf- n-----nsf- n-----vsm- v-2aad-s-- rp----ds-- rd----asn- ra----asn- n-----asn- c--------- d--------- v-1pas-s-- c--------- v-1pms-s-- d--------- v--pan----
J 4:15 G3004 G4314 G0846 G3588 G1135 G2962 G1325 G3427 G5124 G3588 G5204 G2443 G3361 G1372 G3366 G1330 G1759 G0501
J 4:15 Rzekła do Niego kobieta: Daj mi tej wody, abym już nie pragnęła i nie przychodziła tu czerpać.
J 4:15
J 4:15 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 4:15
J 4:15  Kobieta  mówi  Go  Pan  dać  mnie  To  woda  że  nie  mieć  pragnienie  i  nie  przyjść  tutaj  narysować
J 4:15 G1135 G3004 G0846 G2962 G1325 G3427 G5124 G5204 G2443 G3363 G1372 G1372 G3366 G3366 G2064 G1759 G0501
J 4:16 Λέγει αὐτῇ, Ὕπαγε φώνησον τὸν ἄνδρα σου καὶ ἐλθὲ ἐνθάδε.                                                          
J 4:16 *le/gei au)tE=|, *(/upage fO/nEson to\n a)/ndra sou kai\ e)lTe\ e)nTa/de.
J 4:16 legei autE, hypage fOnEson ton andra su kai elTe enTade.
J 4:16 v-3pai-s-- rp----dsf- v-2pad-s-- v-2aad-s-- ra----asm- n-----asm- rp----gs-- c--------- v-2aad-s-- d---------
J 4:16 G3004 G0846 G5217 G5455 G3588 G0435 G4675 G2532 G2064 G1759
J 4:16 A On jej odpowiedział: Idź, zawołaj swego męża i wróć tutaj.
J 4:16
J 4:16 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 4:16
J 4:16  Jezus  mówi  jej  Iść  Wezwanie  mąż  twój  i  przyjść  tutaj
J 4:16 G2424 G3004 G0846 G5217 G5455 G0435 G4675 G2532 G2064 G1759
J 4:17 ἀπεκρίθη γυνὴ καὶ εἶπεν αὐτῷ, Οὐκ ἔχω ἄνδρα. λέγει αὐτῇ Ἰησοῦς, Καλῶς εἶπας ὅτι Ἄνδρα οὐκ ἔχω·                                        
J 4:17 a)pekri/TE E( gunE\ kai\ ei)=pen au)tO=|, *ou)k e)/CHO a)/ndra. le/gei au)tE=| o( *)iEsou=s, *kalO=s ei)=pas o(/ti *)/andra ou)k e)/CHO:
J 4:17 apekriTE hE gynE kai eipen autO, uk eCHO andra. legei autE ho iEsus, kalOs eipas hoti andra uk eCHO:
J 4:17 v-3api-s-- ra----nsf- n-----nsf- c--------- v-3aai-s-- rp----dsm- d--------- v-1pai-s-- n-----asm- v-3pai-s-- rp----dsf- ra----nsm- n-----nsm- d--------- v-2aai-s-- c--------- n-----asm- d--------- v-1pai-s--
J 4:17 G0611 G3588 G1135 G2532 G2036 G0846 G3756 G2192 G0435 G3004 G0846 G3588 G2424 G2573 G2036 G3754 G0435 G3756 G2192
J 4:17 A kobieta odrzekła Mu na to: Nie mam męża. Rzekł do niej Jezus: Dobrze powiedziałaś: Nie mam męża.
J 4:17
J 4:17 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 4:17
J 4:17  Kobieta  powiedział  w  odpowiedź  w  mnie  nie  mąż  Jezus  mówi  jej  prawda  powiedział  że  w  ty, wy  nie  mąż
J 4:17 G1135 G2036 G0611 G0611 G2192 G2192 G3756 G0435 G2424 G3004 G0846 G2573 G2036 G3754 G2192 G2192 G3756 G0435
J 4:18 πέντε γὰρ ἄνδρας ἔσχες, καὶ νῦν ὃν ἔχεις οὐκ ἔστιν σου ἀνήρ· τοῦτο ἀληθὲς εἴρηκας.                                                
J 4:18 pe/nte ga\r a)/ndras e)/sCHes, kai\ nu=n o(\n e)/CHeis ou)k e)/stin sou a)nE/r: tou=to a)lETe\s ei)/rEkas.
J 4:18 pente gar andras esCHes, kai nyn hon eCHeis uk estin su anEr: tuto alETes eirEkas.
J 4:18 a-----apm- c--------- n-----apm- v-2aai-s-- c--------- d--------- rr----asm- v-2pai-s-- d--------- v-3pai-s-- rp----gs-- n-----nsm- rd----asn- a-----asn- v-2xai-s--
J 4:18 G4002 G1063 G0435 G2192 G2532 G3568 G3739 G2192 G3756 G2076 G4675 G0435 G5124 G0227 G2046
J 4:18 Miałaś bowiem pięciu mężów, a ten, którego masz teraz, nie jest twoim mężem. To powiedziałaś zgodnie z prawdą.
J 4:18
J 4:18 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 4:18
J 4:18  dla  w  ty, wy  był  pięć  mężów  i  kogo  teraz  mieć  nie  mąż  ty, wy  to  słusznie  powiedział
J 4:18 G1063 G2192 G2192 G2192 G4002 G0435 G2532 G3739 G3568 G2192 G3756 G0435 G4675 G5124 G0227 G2046
J 4:19 λέγει αὐτῷ γυνή, Κύριε, θεωρῶ ὅτι προφήτης εἶ σύ.                                                          
J 4:19 le/gei au)tO=| E( gunE/, *ku/rie, TeOrO= o(/ti profE/tEs ei)= su/.
J 4:19 legei autO hE gynE, kyrie, TeOrO hoti profEtEs ei sy.
J 4:19 v-3pai-s-- rp----dsm- ra----nsf- n-----nsf- n-----vsm- v-1pai-s-- c--------- n-----nsm- v-2pai-s-- rp----ns--
J 4:19 G3004 G0846 G3588 G1135 G2962 G2334 G3754 G4396 G1488 G4771
J 4:19 Rzekła do Niego kobieta: Panie, widzę, że jesteś prorokiem.
J 4:19
J 4:19 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 4:19
J 4:19  Kobieta  mówi  Go  Władca  zobaczyć  że  ty, wy  prorok
J 4:19 G1135 G3004 G0846 G2962 G2334 G3754 G4771 G4396
J 4:20 οἱ πατέρες ἡμῶν ἐν τῷ ὄρει τούτῳ προσεκύνησαν· καὶ ὑμεῖς λέγετε ὅτι ἐν Ἱεροσολύμοις ἐστὶν τόπος ὅπου προσκυνεῖν δεῖ.                                      
J 4:20 oi( pate/res E(mO=n e)n tO=| o)/rei tou/tO| proseku/nEsan: kai\ u(mei=s le/gete o(/ti e)n *(ierosolu/mois e)sti\n o( to/pos o(/pou proskunei=n dei=.
J 4:20 hoi pateres hEmOn en tO orei tutO prosekynEsan: kai hymeis legete hoti en hierosolymois estin ho topos hopu proskynein dei.
J 4:20 ra----npm- n-----npm- rp----gp-- p--------- ra----dsn- n-----dsn- rd----dsn- v-3aai-p-- c--------- rp----np-- v-2pai-p-- c--------- p--------- n-----dpn- v-3pai-s-- ra----nsm- n-----nsm- d--------- v--pan---- v-3pai-s--
J 4:20 G3588 G3962 G2257 G1722 G3588 G3735 G5129 G4352 G2532 G5210 G3004 G3754 G1722 G2414 G2076 G3588 G5117 G3699 G4352 G1163
J 4:20 Ojcowie nasi oddawali cześć Bogu na tej górze, a wy mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy czcić Boga.
J 4:20
J 4:20 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 4:20
J 4:20  Ojców  nasz  kult  w  To  żal  i  ty, wy  powiedzieć  że  miejsce  gdzie  powinien  kult  jest  w  Jerozolima
J 4:20 G3962 G2257 G4352 G1722 G5129 G3735 G2532 G5210 G3004 G3754 G5117 G3699 G1163 G4352 G2076 G1722 G2414
J 4:21 λέγει αὐτῇ Ἰησοῦς, Πίστευέ μοι, γύναι, ὅτι ἔρχεται ὥρα ὅτε οὔτε ἐν τῷ ὄρει τούτῳ οὔτε ἐν Ἱεροσολύμοις προσκυνήσετε τῷ πατρί.                                  
J 4:21 le/gei au)tE=| o( *)iEsou=s, *pi/steue/ moi, gu/nai, o(/ti e)/rCHetai O(/ra o(/te ou)/te e)n tO=| o)/rei tou/tO| ou)/te e)n *(ierosolu/mois proskunE/sete tO=| patri/.
J 4:21 legei autE ho iEsus, pisteue moi, gynai, hoti erCHetai hOra hote ute en tO orei tutO ute en hierosolymois proskynEsete tO patri.
J 4:21 v-3pai-s-- rp----dsf- ra----nsm- n-----nsm- v-2pad-s-- rp----ds-- n-----vsf- c--------- v-3pmi-s-- n-----nsf- d--------- c--------- p--------- ra----dsn- n-----dsn- rd----dsn- c--------- p--------- n-----dpn- v-2fai-p-- ra----dsm- n-----dsm-
J 4:21 G3004 G0846 G3588 G2424 G4100 G3427 G1135 G3754 G2064 G5610 G3753 G3777 G1722 G3588 G3735 G5129 G3777 G1722 G2414 G4352 G3588 G3962
J 4:21 Odpowiedział jej Jezus: Wierz Mi, kobieto, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcili Ojca.
J 4:21
J 4:21 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 4:21
J 4:21  Jezus  mówi  jej  Wierzyć  Mnie  że  jest  czas  kiedy  i  nie  w  żal  to  i  nie  w  Jerozolima  będzie  kult  Ojciec
J 4:21 G2424 G3004 G0846 G4100 G3427 G3754 G2064 G5610 G3753 G3777 G3777 G1722 G3735 G5129 G3777 G3777 G1722 G2414 G4352 G4352 G3962
J 4:22 ὑμεῖς προσκυνεῖτε οὐκ οἴδατε· ἡμεῖς προσκυνοῦμεν οἴδαμεν, ὅτι σωτηρία ἐκ τῶν Ἰουδαίων ἐστίν.                                              
J 4:22 u(mei=s proskunei=te o(\ ou)k oi)/date: E(mei=s proskunou=men o(\ oi)/damen, o(/ti E( sOtEri/a e)k tO=n *)ioudai/On e)sti/n.
J 4:22 hymeis proskyneite ho uk oidate: hEmeis proskynumen ho oidamen, hoti hE sOtEria ek tOn iudaiOn estin.
J 4:22 rp----np-- v-2pai-p-- rr----asn- d--------- v-2xai-p-- rp----np-- v-1pai-p-- rr----asn- v-1xai-p-- c--------- ra----nsf- n-----nsf- p--------- ra----gpm- a-----gpm- v-3pai-s--
J 4:22 G5210 G4352 G3739 G3756 G1492 G2249 G4352 G3739 G1492 G3754 G3588 G4991 G1537 G3588 G2453 G2076
J 4:22 Wy czcicie to, czego nie znacie, my czcimy to, co znamy, ponieważ zbawienie bierze początek od Żydów.
J 4:22
J 4:22 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 4:22
J 4:22  ty, wy  nie  wiedzieć  co  kult  my  wiedzieć  co  kult  dla  zbawienie  z  Żydów
J 4:22 G5210 G3756 G1492 G3739 G4352 G2249 G1492 G3739 G4352 G3754 G4991 G1537 G2453
J 4:23 ἀλλὰ ἔρχεται ὥρα, καὶ νῦν ἐστιν, ὅτε οἱ ἀληθινοὶ προσκυνηταὶ προσκυνήσουσιν τῷ πατρὶ ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ· καὶ γὰρ πατὴρ τοιούτους ζητεῖ τοὺς προσκυνοῦντας αὐτόν.                          
J 4:23 a)lla\ e)/rCHetai O(/ra, kai\ nu=n e)stin, o(/te oi( a)lETinoi\ proskunEtai\ proskunE/sousin tO=| patri\ e)n pneu/mati kai\ a)lETei/a|: kai\ ga\r o( patE\r toiou/tous DZEtei= tou\s proskunou=ntas au)to/n.
J 4:23 alla erCHetai hOra, kai nyn estin, hote hoi alETinoi proskynEtai proskynEsusin tO patri en pneumati kai alETeia: kai gar ho patEr toiutus DZEtei tus proskynuntas auton.
J 4:23 c--------- v-3pmi-s-- n-----nsf- c--------- d--------- v-3pai-s-- d--------- ra----npm- a-----npm- n-----npm- v-3fai-p-- ra----dsm- n-----dsm- p--------- n-----dsn- c--------- n-----dsf- d--------- c--------- ra----nsm- n-----nsm- rd----apm- v-3pai-s-- ra----apm- v--papapm- rp----asm-
J 4:23 G0235 G2064 G5610 G2532 G3568 G2076 G3753 G3588 G0228 G4353 G4352 G3588 G3962 G1722 G4151 G2532 G0225 G2532 G1063 G3588 G3962 G5108 G2212 G3588 G4352 G0846
J 4:23 Nadchodzi jednak godzina, owszem już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w Duchu i prawdzie, a takich to czcicieli chce mieć Ojciec.
J 4:23
J 4:23 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 4:23
J 4:23  Ale  przyjść  czas  i  przyjść  już  kiedy  prawdziwy  Fani  będzie  kult  Ojciec  w  duch  i  prawda  dla  dla  taki  Fani  Ojciec  poszukuje  Się
J 4:23 G0235 G2064 G5610 G2532 G2076 G3568 G3753 G0228 G4353 G4352 G4352 G3962 G1722 G4151 G2532 G0225 G1063 G2532 G5108 G4352 G3962 G2212 G0846
J 4:24 πνεῦμα θεός, καὶ τοὺς προσκυνοῦντας αὐτὸν ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ δεῖ προσκυνεῖν.                                                    
J 4:24 pneu=ma o( Teo/s, kai\ tou\s proskunou=ntas au)to\n e)n pneu/mati kai\ a)lETei/a| dei= proskunei=n.
J 4:24 pneuma ho Teos, kai tus proskynuntas auton en pneumati kai alETeia dei proskynein.
J 4:24 n-----nsn- ra----nsm- n-----nsm- c--------- ra----apm- v--papapm- rp----asm- p--------- n-----dsn- c--------- n-----dsf- v-3pai-s-- v--pan----
J 4:24 G4151 G3588 G2316 G2532 G3588 G4352 G0846 G1722 G4151 G2532 G0225 G1163 G4352
J 4:24 Bóg jest duchem; potrzeba więc, by czciciele Jego oddawali Mu cześć w Duchu i prawdzie.
J 4:24
J 4:24 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 4:24
J 4:24  Bóg  duch  i  kult  Go  musi  kult  w  duch  i  prawda
J 4:24 G2316 G4151 G2532 G4352 G0846 G1163 G4352 G1722 G4151 G2532 G0225
J 4:25 λέγει αὐτῷ γυνή, Οἶδα ὅτι Μεσσίας ἔρχεται, λεγόμενος Χριστός· ὅταν ἔλθῃ ἐκεῖνος, ἀναγγελεῖ ἡμῖν ἅπαντα.                                            
J 4:25 le/gei au)tO=| E( gunE/, *oi)=da o(/ti *messi/as e)/rCHetai, o( lego/menos *CHristo/s: o(/tan e)/lTE| e)kei=nos, a)naggelei= E(mi=n a(/panta.
J 4:25 legei autO hE gynE, oida hoti messias erCHetai, ho legomenos CHristos: hotan elTE ekeinos, anaNgelei hEmin hapanta.
J 4:25 v-3pai-s-- rp----dsm- ra----nsf- n-----nsf- v-1xai-s-- c--------- n-----nsm- v-3pmi-s-- ra----nsm- v--pppnsm- n-----nsm- c--------- v-3aas-s-- rd----nsm- v-3fai-s-- rp----dp-- a-----apn-
J 4:25 G3004 G0846 G3588 G1135 G1492 G3754 G3323 G2064 G3588 G3004 G5547 G3752 G2064 G1565 G0312 G2254 G0537
J 4:25 Rzekła do Niego kobieta: Wiem, że przyjdzie Mesjasz, zwany Chrystusem. A kiedy On przyjdzie, objawi nam wszystko.
J 4:25
J 4:25 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 4:25
J 4:25  Kobieta  mówi  Go  wiedzieć  że  przyjść  Mesjasz  że  jest  Chrystus  kiedy  On  przyjść  zwiastun  nas  wszystko
J 4:25 G1135 G3004 G0846 G1492 G3754 G2064 G3323 G3588 G3004 G5547 G3752 G1565 G2064 G0312 G2254 G3956
J 4:26 λέγει αὐτῇ Ἰησοῦς, Ἐγώ εἰμι, λαλῶν σοι.                                                            
J 4:26 le/gei au)tE=| o( *)iEsou=s, *)egO/ ei)mi, o( lalO=n soi.
J 4:26 legei autE ho iEsus, egO eimi, ho lalOn soi.
J 4:26 v-3pai-s-- rp----dsf- ra----nsm- n-----nsm- rp----ns-- v-1pai-s-- ra----nsm- v--papnsm- rp----ds--
J 4:26 G3004 G0846 G3588 G2424 G1473 G1510 G3588 G2980 G4671
J 4:26 Powiedział do niej Jezus: Jestem Nim Ja, który z tobą mówię.
J 4:26
J 4:26 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 4:26
J 4:26  Jezus  mówi  jej  Ja  Który  powiedzieć  ciebie
J 4:26 G2424 G3004 G0846 G1473 G3588 G2980 G4671
J 4:27 Καὶ ἐπὶ τούτῳ ἦλθαν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, καὶ ἐθαύμαζον ὅτι μετὰ γυναικὸς ἐλάλει· οὐδεὶς μέντοι εἶπεν, Τί ζητεῖς; ἤ, Τί λαλεῖς μετ᾿ αὐτῆς;                                
J 4:27 *kai\ e)pi\ tou/tO| E)=lTan oi( maTEtai\ au)tou=, kai\ e)Tau/maDZon o(/ti meta\ gunaiko\s e)la/lei: ou)dei\s me/ntoi ei)=pen, *ti/ DZEtei=s; E)/, *ti/ lalei=s met' au)tE=s;
J 4:27 kai epi tutO ElTan hoi maTEtai autu, kai eTaumaDZon hoti meta gynaikos elalei: udeis mentoi eipen, ti DZEteis; E, ti laleis met' autEs;
J 4:27 c--------- p--------- rd----dsn- v-3aai-p-- ra----npm- n-----npm- rp----gsm- c--------- v-3iai-p-- c--------- p--------- n-----gsf- v-3iai-s-- a-----nsm- c--------- v-3aai-s-- ri----asn- v-2pai-s-- c--------- ri----asn- v-2pai-s-- p--------- rp----gsf-
J 4:27 G2532 G1909 G5129 G2064 G3588 G3101 G0846 G2532 G2296 G3754 G3326 G1135 G2980 G3762 G3305 G2036 G5101 G2212 G2228 G5101 G2980 G3326 G0846
J 4:27 Na to przyszli Jego uczniowie i dziwili się, że rozmawiał z kobietą. Jednakże żaden nie powiedział: Czego od niej chcesz? - lub: - Czemu z nią rozmawiasz?
J 4:27
J 4:27 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 4:27
J 4:27  W  W  to  czas  przyszedł  Studentów  Jego  i  zdziwiony  że  mówi  z  kobieta  Bez względu na  ani  jeden  powiedział  co  Zasięgnąć  lub  o  niż  powiedzieć  z  jej
J 4:27 G1909 G2532 G5129 G5129 G2064 G3101 G0846 G2532 G2296 G3754 G2980 G3326 G1135 G3305 G3762 G3762 G2036 G5101 G2212 G2228 G5101 G5101 G2980 G3326 G0846
J 4:28 ἀφῆκεν οὖν τὴν ὑδρίαν αὐτῆς γυνὴ καὶ ἀπῆλθεν εἰς τὴν πόλιν καὶ λέγει τοῖς ἀνθρώποις,                                              
J 4:28 a)fE=ken ou)=n tE\n u(dri/an au)tE=s E( gunE\ kai\ a)pE=lTen ei)s tE\n po/lin kai\ le/gei toi=s a)nTrO/pois,
J 4:28 afEken un tEn hydrian autEs hE gynE kai apElTen eis tEn polin kai legei tois anTrOpois,
J 4:28 v-3aai-s-- c--------- ra----asf- n-----asf- rp----gsf- ra----nsf- n-----nsf- c--------- v-3aai-s-- p--------- ra----asf- n-----asf- c--------- v-3pai-s-- ra----dpm- n-----dpm-
J 4:28 G0863 G3767 G3588 G5201 G0846 G3588 G1135 G2532 G0565 G1519 G3588 G4172 G2532 G3004 G3588 G0444
J 4:28 Kobieta zaś zostawiła swój dzban i odeszła do miasta. I mówiła tam ludziom:
J 4:28
J 4:28 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 4:28
J 4:28  Następnie  kobieta  lewo  Waterboy  jego  i  iść  w  miasto  i  mówi  osoby
J 4:28 G3767 G1135 G0863 G5201 G0846 G2532 G0565 G1519 G4172 G2532 G3004 G0444
J 4:29 Δεῦτε ἴδετε ἄνθρωπον ὃς εἶπέν μοι πάντα ὅσα ἐποίησα· μήτι οὗτός ἐστιν Χριστός;                                                  
J 4:29 *deu=te i)/dete a)/nTrOpon o(\s ei)=pe/n moi pa/nta o(/sa e)poi/Esa: mE/ti ou(=to/s e)stin o( *CHristo/s;
J 4:29 deute idete anTrOpon hos eipen moi panta hosa epoiEsa: mEti hutos estin ho CHristos;
J 4:29 d--------- v-2aad-p-- n-----asm- rr----nsm- v-3aai-s-- rp----ds-- a-----apn- rr----apn- v-1aai-s-- x--------- rd----nsm- v-3pai-s-- ra----nsm- n-----nsm-
J 4:29 G1205 G1492 G0444 G3739 G2036 G3427 G3956 G3745 G4160 G3385 G3778 G2076 G3588 G5547
J 4:29 Pójdźcie, zobaczcie człowieka, który mi powiedział wszystko, co uczyniłam: Czyż On nie jest Mesjaszem?
J 4:29
J 4:29 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 4:29
J 4:29  Iść  wygląd  Człowiek  Który  powiedział  mnie  wszystko  że  wykonane  nie  On  czy  Chrystus
J 4:29 G1205 G1492 G0444 G3739 G2036 G3427 G3956 G3745 G4160 G3385 G3778 G3385 G5547
J 4:30 ἐξῆλθον ἐκ τῆς πόλεως καὶ ἤρχοντο πρὸς αὐτόν.                                                              
J 4:30 e)XE=lTon e)k tE=s po/leOs kai\ E)/rCHonto pro\s au)to/n.
J 4:30 eXElTon ek tEs poleOs kai ErCHonto pros auton.
J 4:30 v-3aai-p-- p--------- ra----gsf- n-----gsf- c--------- v-3imi-p-- p--------- rp----asm-
J 4:30 G1831 G1537 G3588 G4172 G2532 G2064 G4314 G0846
J 4:30 Wyszli z miasta i szli do Niego.
J 4:30
J 4:30 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 4:30
J 4:30  obecnie  z  Miasto  i  iść  do  Go
J 4:30 G1831 G1537 G4172 G2532 G2064 G4314 G0846
J 4:31 Ἐν τῷ μεταξὺ ἠρώτων αὐτὸν οἱ μαθηταὶ λέγοντες, Ῥαββί, φάγε.                                                          
J 4:31 *)en tO=| metaXu\ E)rO/tOn au)to\n oi( maTEtai\ le/gontes, *(rabbi/, fa/ge.
J 4:31 en tO metaXy ErOtOn auton hoi maTEtai legontes, rabbi, fage.
J 4:31 p--------- ra----dsn- d--------- v-3iai-p-- rp----asm- ra----npm- n-----npm- v--papnpm- n-----vsm- v-2aad-s--
J 4:31 G1722 G3588 G3342 G2065 G0846 G3588 G3101 G3004 G4461 G5315
J 4:31 Tymczasem prosili Go uczniowie, mówiąc: Rabbi, jedz!
J 4:31
J 4:31 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 4:31
J 4:31  Między  Między  tak  Studentów  pytanie  Jego  mówi  Rabin  Jeść
J 4:31 G1161 G1722 G3342 G3101 G2065 G0846 G3004 G4461 G5315
J 4:32 δὲ εἶπεν αὐτοῖς, Ἐγὼ βρῶσιν ἔχω φαγεῖν ἣν ὑμεῖς οὐκ οἴδατε.                                                      
J 4:32 o( de\ ei)=pen au)toi=s, *)egO\ brO=sin e)/CHO fagei=n E(\n u(mei=s ou)k oi)/date.
J 4:32 ho de eipen autois, egO brOsin eCHO fagein hEn hymeis uk oidate.
J 4:32 ra----nsm- c--------- v-3aai-s-- rp----dpm- rp----ns-- n-----asf- v-1pai-s-- v--aan---- rr----asf- rp----np-- d--------- v-2xai-p--
J 4:32 G3588 G1161 G2036 G0846 G1473 G1035 G2192 G5315 G3739 G5210 G3756 G1492
J 4:32 On im rzekł: Ja mam do jedzenia pokarm, o którym wy nie wiecie.
J 4:32
J 4:32 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 4:32