Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

NT_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po grecku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

do_J4      do_str_głównej      do_J6      
J 5:1 Μετὰ ταῦτα ἦν ἑορτὴ τῶν Ἰουδαίων, καὶ ἀνέβη Ἰησοῦς εἰς Ἱεροσόλυμα.                                                            
J 5:1 *meta\ tau=ta E)=n e(ortE\ tO=n *)ioudai/On, kai\ a)ne/bE *)iEsou=s ei)s *(ieroso/luma.
J 5:1 meta tauta En heortE tOn iudaiOn, kai anebE iEsus eis hierosolyma.
J 5:1 p--------- rd----apn- v-3iai-s-- n-----nsf- ra----gpm- a-----gpm- c--------- v-3aai-s-- n-----nsm- p--------- n-----apn-
J 5:1 G3326 G5023 G2258 G1859 G3588 G2453 G2532 G0305 G2424 G1519 G2414
J 5:1 Potem nastąpiło święto żydowskie i Jezus udał się do Jerozolimy.
J 5:1
J 5:1 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 5:1
J 5:1  Za  to  był  wakacje  Żydowski  i  przyjść  Jezus  w  Jerozolima
J 5:1 G3326 G5023 G2258 G1859 G2453 G2532 G0305 G2424 G1519 G2414
J 5:2 ἔστιν δὲ ἐν τοῖς Ἱεροσολύμοις ἐπὶ τῇ προβατικῇ κολυμβήθρα ἐπιλεγομένη Ἑβραϊστὶ Βηθζαθά, πέντε στοὰς ἔχουσα.                                                  
J 5:2 e)/stin de\ e)n toi=s *(ierosolu/mois e)pi\ tE=| probatikE=| kolumbE/Tra E( e)pilegome/nE *(ebrai+sti\ *bETDZaTa/, pe/nte stoa\s e)/CHousa.
J 5:2 estin de en tois hierosolymois epi tE probatikE kolymbETra hE epilegomenE hebra+isti bETDZaTa, pente stoas eCHusa.
J 5:2 v-3pai-s-- c--------- p--------- ra----dpn- n-----dpn- p--------- ra----dsf- a-----dsf- n-----nsf- ra----nsf- v--pppnsf- d--------- n-----nsf- a-----apf- n-----apf- v--papnsf-
J 5:2 G2076 G1161 G1722 G3588 G2414 G1909 G3588 G4262 G2861 G3588 G1951 G1447 G0964 G4002 G4745 G2192
J 5:2 W Jerozolimie zaś znajduje się sadzawka Owcza, nazwana po hebrajsku Betesda, zaopatrzona w pięć krużganków.
J 5:2
J 5:2 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 5:2
J 5:2  Jest  zaś  w  Jerozolima  w  Owca  kąpiel  o nazwie  Żydowski  Bethesda  w  który  był  pięć  porusza się
J 5:2 G2076 G1161 G1722 G2414 G1909 G4262 G2861 G1951 G1447 G0964 G2192 G2192 G2192 G4002 G4745
J 5:3 ἐν ταύταις κατέκειτο πλῆθος τῶν ἀσθενούντων, τυφλῶν, χωλῶν, ξηρῶν.                                                                
J 5:3 e)n tau/tais kate/keito plE=Tos tO=n a)sTenou/ntOn, tuflO=n, CHOlO=n, XErO=n.
J 5:3 en tautais katekeito plETos tOn asTenuntOn, tyflOn, CHOlOn, XErOn.
J 5:3 p--------- rd----dpf- v-3imi-s-- n-----nsn- ra----gpm- v--papgpm- a-----gpm- a-----gpm- a-----gpm-
J 5:3 G1722 G3778 G2621 G4128 G3588 G0770 G5185 G5560 G3584
J 5:3 Wśród nich leżało mnóstwo chorych: niewidomych, chromych, sparaliżowanych,  (= BT J 5:3-4) /którzy czekali na poruszenie się wody. Anioł bowiem zstępował w stosownym czasie i poruszał wodę. A kto pierwszy wchodził po poruszeniu się wody, doznawał uzdrowienia niezależnie od tego, na jaką cierpiał chorobę/.
J 5:3
J 5:3 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 5:3
J 5:3  W  ich  lay  wielki  wiele  pacjentów  Ślepy  kulawy  zwiędły  Do czasu  ruch  woda  (=J 5:4) dla  Anioł  na  czasy  poszedł  w  kąpiel  i  mieszano  woda  i  kto  pierwszy  wprowadzonych  na  zamęt  woda  odzyskane  odzyskane  rodzaj  by  ani  był  obsesję  choroba
J 5:3 G1722 G5025 G2621 G4183 G4128 G0770 G5185 G5560 G3584 G1551 G2796 G5204 G1063 G0032 G2596 G2540 G2597 G1722 G2861 G2532 G5015 G5204 G3767 G3588 G4413 G1684 G3326 G5016 G5204 G1096 G5199 G1221 G1221 G1221 G2722 G2722 G3553
J 5:5 ἦν δέ τις ἄνθρωπος ἐκεῖ τριάκοντα [καὶ] ὀκτὼ ἔτη ἔχων ἐν τῇ ἀσθενείᾳ αὐτοῦ·                                                      
J 5:5 E)=n de/ tis a)/nTrOpos e)kei= tria/konta [kai\] o)ktO\ e)/tE e)/CHOn e)n tE=| a)sTenei/a| au)tou=:
J 5:5 En de tis anTrOpos ekei triakonta [kai] oktO etE eCHOn en tE asTeneia autu:
J 5:5 v-3iai-s-- c--------- ri----nsm- n-----nsm- d--------- a-----apn- c--------- a-----apn- n-----apn- v--papnsm- p--------- ra----dsf- n-----dsf- rp----gsm-
J 5:5 G2258 G1161 G5100 G0444 G1563 G5144 G2532 G3638 G2094 G2192 G1722 G3588 G0769 G0846
J 5:5 Znajdował się tam pewien człowiek, który już od lat trzydziestu ośmiu cierpiał na swoją chorobę.
J 5:5
J 5:5 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 5:5
J 5:5  Tutaj  był  człowiek  człowiek  który był  w  choroba  trzydzieści  osiem  roku
J 5:5 G1563 G2258 G0444 G5100 G2192 G1722 G0769 G5144 G3638 G2094
J 5:6 τοῦτον ἰδὼν Ἰησοῦς κατακείμενον, καὶ γνοὺς ὅτι πολὺν ἤδη χρόνον ἔχει, λέγει αὐτῷ, Θέλεις ὑγιὴς γενέσθαι;                                                
J 5:6 tou=ton i)dO\n o( *)iEsou=s katakei/menon, kai\ gnou\s o(/ti polu\n E)/dE CHro/non e)/CHei, le/gei au)tO=|, *Te/leis u(giE\s gene/sTai;
J 5:6 tuton idOn ho iEsus katakeimenon, kai gnus hoti polyn EdE CHronon eCHei, legei autO, Teleis hygiEs genesTai;
J 5:6 rd----asm- v--aapnsm- ra----nsm- n-----nsm- v--pmpasm- c--------- v--aapnsm- c--------- a-----asm- d--------- n-----asm- v-3pai-s-- v-3pai-s-- rp----dsm- v-2pai-s-- a-----nsm- v--amn----
J 5:6 G5126 G1492 G3588 G2424 G2621 G2532 G1097 G3754 G4183 G2235 G5550 G2192 G3004 G0846 G2309 G5199 G1096
J 5:6 Gdy Jezus ujrzał go leżącego i poznał, że czeka już długi czas, rzekł do niego: Czy chcesz stać się zdrowym?
J 5:6
J 5:6 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 5:6
J 5:6  Jezus  widzenie  jego  leżący  i  nauka  że  jest  już  długi  czas  mówi  go  potrzeba  być  dobrze
J 5:6 G2424 G1492 G5126 G2621 G2532 G1097 G3754 G2192 G2235 G4183 G5550 G3004 G0846 G2309 G1096 G5199
J 5:7 ἀπεκρίθη αὐτῷ ἀσθενῶν, Κύριε, ἄνθρωπον οὐκ ἔχω ἵνα ὅταν ταραχθῇ τὸ ὕδωρ βάλῃ με εἰς τὴν κολυμβήθραν· ἐν δὲ ἔρχομαι ἐγὼ ἄλλος πρὸ ἐμοῦ καταβαίνει.                            
J 5:7 a)pekri/TE au)tO=| o( a)sTenO=n, *ku/rie, a)/nTrOpon ou)k e)/CHO i(/na o(/tan taraCHTE=| to\ u(/dOr ba/lE| me ei)s tE\n kolumbE/Tran: e)n O(=| de\ e)/rCHomai e)gO\ a)/llos pro\ e)mou= katabai/nei.
J 5:7 apekriTE autO ho asTenOn, kyrie, anTrOpon uk eCHO hina hotan taraCHTE to hydOr balE me eis tEn kolymbETran: en hO de erCHomai egO allos pro emu katabainei.
J 5:7 v-3api-s-- rp----dsm- ra----nsm- v--papnsm- n-----vsm- n-----asm- d--------- v-1pai-s-- c--------- c--------- v-3aps-s-- ra----nsn- n-----nsn- v-3aas-s-- rp----as-- p--------- ra----asf- n-----asf- p--------- rr----dsm- c--------- v-1pmi-s-- rp----ns-- a-----nsm- p--------- rp----gs-- v-3pai-s--
J 5:7 G0611 G0846 G3588 G0770 G2962 G0444 G3756 G2192 G2443 G3752 G5015 G3588 G5204 G0906 G3165 G1519 G3588 G2861 G1722 G3739 G1161 G2064 G1473 G0243 G4253 G1700 G2597
J 5:7 Odpowiedział Mu chory: Panie, nie mam człowieka, aby mnie wprowadził do sadzawki, gdy nastąpi poruszenie wody. Gdy ja sam już dochodzę, inny wchodzi przede mną.
J 5:7
J 5:7 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 5:7
J 5:7  Pacjent  odpowiedzi  Go  Władca  nie  mieć  Prawa  który  obniżony  mnie  w  kąpiel  kiedy  zmartwiony  woda  kiedy  kiedy  zaś  Ja  przyjść  inny  idzie  przed  mnie
J 5:7 G0770 G0611 G0846 G2962 G3756 G2192 G0444 G2443 G0906 G3165 G1519 G2861 G3752 G5015 G5204 G1722 G3739 G1161 G1473 G2064 G0243 G2597 G4253 G1700
J 5:8 λέγει αὐτῷ Ἰησοῦς, Ἔγειρε ἆρον τὸν κράβαττόν σου καὶ περιπάτει.                                                            
J 5:8 le/gei au)tO=| o( *)iEsou=s, *)/egeire a)=ron to\n kra/batto/n sou kai\ peripa/tei.
J 5:8 legei autO ho iEsus, egeire aron ton krabatton su kai peripatei.
J 5:8 v-3pai-s-- rp----dsm- ra----nsm- n-----nsm- v-2pad-s-- v-2aad-s-- ra----asm- n-----asm- rp----gs-- c--------- v-2pad-s--
J 5:8 G3004 G0846 G3588 G2424 G1453 G0142 G3588 G2895 G4675 G2532 G4043
J 5:8 Rzekł do niego Jezus: Wstań, weź swoje łoże i chodź!
J 5:8
J 5:8 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 5:8
J 5:8  Jezus  mówi  go  Powstać  Wziąć  łóżko  swój  i  iść
J 5:8 G2424 G3004 G0846 G1453 G0142 G2895 G4675 G2532 G4043
J 5:9 καὶ εὐθέως ἐγένετο ὑγιὴς ἄνθρωπος, καὶ ἦρεν τὸν κράβαττον αὐτοῦ καὶ περιεπάτει. Ἦν δὲ σάββατον ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ.                                          
J 5:9 kai\ eu)Te/Os e)ge/neto u(giE\s o( a)/nTrOpos, kai\ E)=ren to\n kra/batton au)tou= kai\ periepa/tei. *)=En de\ sa/bbaton e)n e)kei/nE| tE=| E(me/ra|.
J 5:9 kai euTeOs egeneto hygiEs ho anTrOpos, kai Eren ton krabatton autu kai periepatei. En de sabbaton en ekeinE tE hEmera.
J 5:9 c--------- d--------- v-3ami-s-- a-----nsm- ra----nsm- n-----nsm- c--------- v-3aai-s-- ra----asm- n-----asm- rp----gsm- c--------- v-3iai-s-- v-3iai-s-- c--------- n-----nsn- p--------- rd----dsf- ra----dsf- n-----dsf-
J 5:9 G2532 G2112 G1096 G5199 G3588 G0444 G2532 G0142 G3588 G2895 G0846 G2532 G4043 G2258 G1161 G4521 G1722 G1565 G3588 G2250
J 5:9 Natychmiast wyzdrowiał ów człowiek, wziął swoje łoże i chodził. Jednakże dnia tego był szabat.
J 5:9
J 5:9 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 5:9
J 5:9  I  on  natychmiast  odzyskane  odzyskane  i  miał  łóżko  jego  i  iść  To  zaś  dzień  Sobota
J 5:9 G2532 G0444 G2112 G1096 G5199 G2532 G0142 G2895 G0846 G2532 G4043 G2258 G1161 G2250 G4521
J 5:10 ἔλεγον οὖν οἱ Ἰουδαῖοι τῷ τεθεραπευμένῳ, Σάββατόν ἐστιν, καὶ οὐκ ἔξεστίν σοι ἆραι τὸν κράβαττόν σου.                                                  
J 5:10 e)/legon ou)=n oi( *)ioudai=oi tO=| teTerapeume/nO|, *sa/bbato/n e)stin, kai\ ou)k e)/Xesti/n soi a)=rai to\n kra/batto/n sou.
J 5:10 elegon un hoi iudaioi tO teTerapeumenO, sabbaton estin, kai uk eXestin soi arai ton krabatton su.
J 5:10 v-3iai-p-- c--------- ra----npm- a-----npm- ra----dsm- v--xppdsm- n-----nsn- v-3pai-s-- c--------- d--------- v-3pai-s-- rp----ds-- v--aan---- ra----asm- n-----asm- rp----gs--
J 5:10 G3004 G3767 G3588 G2453 G3588 G2323 G4521 G2076 G2532 G3756 G1832 G4671 G0142 G3588 G2895 G4675
J 5:10 Rzekli więc Żydzi do uzdrowionego: Dziś jest szabat, nie wolno ci nieść twojego łoża.
J 5:10
J 5:10 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 5:10
J 5:10  Zatem  Judea  powiedział  wyleczyć  dzisiaj  Sobota  nie  powinien  ty, wy  wziąć  łóżko
J 5:10 G3767 G2453 G3004 G2323 G2076 G4521 G3756 G1832 G4671 G0142 G2895
J 5:11 δὲ ἀπεκρίθη αὐτοῖς, ποιήσας με ὑγιῆ ἐκεῖνός μοι εἶπεν, Ἆρον τὸν κράβαττόν σου καὶ περιπάτει.                                                
J 5:11 o( de\ a)pekri/TE au)toi=s, *(o poiE/sas me u(giE= e)kei=no/s moi ei)=pen, *)=aron to\n kra/batto/n sou kai\ peripa/tei.
J 5:11 ho de apekriTE autois, ho poiEsas me hygiE ekeinos moi eipen, aron ton krabatton su kai peripatei.
J 5:11 ra----nsm- c--------- v-3api-s-- rp----dpm- ra----nsm- v--aapnsm- rp----as-- a-----asm- rd----nsm- rp----ds-- v-3aai-s-- v-2aad-s-- ra----asm- n-----asm- rp----gs-- c--------- v-2pad-s--
J 5:11 G3588 G1161 G0611 G0846 G3588 G4160 G3165 G5199 G1565 G3427 G2036 G0142 G3588 G2895 G4675 G2532 G4043
J 5:11 On im odpowiedział: Ten, który mnie uzdrowił, rzekł do mnie: Weź swoje łoże i chodź.
J 5:11
J 5:11 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 5:11
J 5:11  odpowiedzi  ich  Kto  Kto  mnie  uzdrowiony  uzdrowiony  Że  mnie  powiedział  Wziąć  łóżko  swój  i  iść
J 5:11 G0611 G0846 G4160 G5199 G3165 G4160 G5199 G1565 G3427 G2036 G0142 G2895 G4675 G2532 G4043
J 5:12 ἠρώτησαν αὐτόν, Τίς ἐστιν ἄνθρωπος εἰπών σοι, Ἆρον καὶ περιπάτει;                                                          
J 5:12 E)rO/tEsan au)to/n, *ti/s e)stin o( a)/nTrOpos o( ei)pO/n soi, *)=aron kai\ peripa/tei;
J 5:12 ErOtEsan auton, tis estin ho anTrOpos ho eipOn soi, aron kai peripatei;
J 5:12 v-3aai-p-- rp----asm- ri----nsm- v-3pai-s-- ra----nsm- n-----nsm- ra----nsm- v--aapnsm- rp----ds-- v-2aad-s-- c--------- v-2pad-s--
J 5:12 G2065 G0846 G5101 G2076 G3588 G0444 G3588 G2036 G4671 G0142 G2532 G4043
J 5:12 Pytali go więc: Cóż to za człowiek ci powiedział: Weź i chodź?
J 5:12
J 5:12 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 5:12
J 5:12  Jego  pytanie  kto  Że  Człowiek  Który  powiedział  ty, wy  Wziąć  łóżko  swój  i  iść
J 5:12 G0846 G2065 G5101 G3588 G0444 G3588 G2036 G4671 G0142 G2895 G4675 G2532 G4043
J 5:13 δὲ ἰαθεὶς οὐκ ᾔδει τίς ἐστιν, γὰρ Ἰησοῦς ἐξένευσεν ὄχλου ὄντος ἐν τῷ τόπῳ.                                                  
J 5:13 o( de\ i)aTei\s ou)k E)/|dei ti/s e)stin, o( ga\r *)iEsou=s e)Xe/neusen o)/CHlou o)/ntos e)n tO=| to/pO|.
J 5:13 ho de iaTeis uk Edei tis estin, ho gar iEsus eXeneusen oCHlu ontos en tO topO.
J 5:13 ra----nsm- c--------- v--appnsm- d--------- v-3yai-s-- ri----nsm- v-3pai-s-- ra----nsm- c--------- n-----nsm- v-3aai-s-- n-----gsm- v--papgsm- p--------- ra----dsm- n-----dsm-
J 5:13 G3588 G1161 G2390 G3756 G1492 G5101 G2076 G3588 G1063 G2424 G1593 G3793 G5607 G1722 G3588 G5117
J 5:13 Lecz uzdrowiony nie wiedział, kim On jest; albowiem Jezus odsunął się od tłumu, który był w tym miejscu.
J 5:13
J 5:13 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 5:13
J 5:13  Uzdrowiony  zaś  nie  Wiedziałem  kto  On  dla  Jezus  zniknął  w  osoby  były  w  objętość  miejsce
J 5:13 G2390 G1161 G3756 G1492 G5101 G2076 G1063 G2424 G1593 G1593 G3793 G5607 G1722 G3588 G5117
J 5:14 μετὰ ταῦτα εὑρίσκει αὐτὸν Ἰησοῦς ἐν τῷ ἱερῷ καὶ εἶπεν αὐτῷ, Ἴδε ὑγιὴς γέγονας· μηκέτι ἁμάρτανε, ἵνα μὴ χεῖρόν σοί τι γένηται.                                    
J 5:14 meta\ tau=ta eu(ri/skei au)to\n o( *)iEsou=s e)n tO=| i(erO=| kai\ ei)=pen au)tO=|, *)/ide u(giE\s ge/gonas: mEke/ti a(ma/rtane, i(/na mE\ CHei=ro/n soi/ ti ge/nEtai.
J 5:14 meta tauta heuriskei auton ho iEsus en tO hierO kai eipen autO, ide hygiEs gegonas: mEketi hamartane, hina mE CHeiron soi ti genEtai.
J 5:14 p--------- rd----apn- v-3pai-s-- rp----asm- ra----nsm- n-----nsm- p--------- ra----dsn- a-----dsn- c--------- v-3aai-s-- rp----dsm- x--------- a-----nsm- v-2xai-s-- d--------- v-2pad-s-- c--------- d--------- a-----nsnc rp----ds-- ri----nsn- v-3ams-s--
J 5:14 G3326 G5023 G2147 G0846 G3588 G2424 G1722 G3588 G2411 G2532 G2036 G0846 G2396 G5199 G1096 G3371 G0264 G2443 G3361 G5501 G4671 G5100 G1096
J 5:14 Potem Jezus znalazł go w świątyni i rzekł do niego: Oto wyzdrowiałeś. Nie grzesz już więcej, aby ci się coś gorszego nie przydarzyło.
J 5:14
J 5:14 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 5:14
J 5:14  Następnie  Następnie  Jezus  spełnione  jego  w  Świątynia  i  powiedział  go  tutaj  odzyskane  odzyskane  nie  Grzech  więcej  że  nie  się  ciebie  co  gorzej
J 5:14 G3326 G5023 G2424 G2147 G0846 G1722 G2411 G2532 G2036 G0846 G2396 G1096 G5199 G3371 G0264 G3371 G2443 G3363 G1096 G4671 G5100 G5501
J 5:15 ἀπῆλθεν ἄνθρωπος καὶ ἀνήγγειλεν τοῖς Ἰουδαίοις ὅτι Ἰησοῦς ἐστιν ποιήσας αὐτὸν ὑγιῆ.                                                      
J 5:15 a)pE=lTen o( a)/nTrOpos kai\ a)nE/ggeilen toi=s *)ioudai/ois o(/ti *)iEsou=s e)stin o( poiE/sas au)to\n u(giE=.
J 5:15 apElTen ho anTrOpos kai anENgeilen tois iudaiois hoti iEsus estin ho poiEsas auton hygiE.
J 5:15 v-3aai-s-- ra----nsm- n-----nsm- c--------- v-3aai-s-- ra----dpm- a-----dpm- c--------- n-----nsm- v-3pai-s-- ra----nsm- v--aapnsm- rp----asm- a-----asm-
J 5:15 G0565 G3588 G0444 G2532 G0312 G3588 G2453 G3754 G2424 G2076 G3588 G4160 G0846 G5199
J 5:15 Człowiek ów odszedł i doniósł Żydom, że to Jezus go uzdrowił.
J 5:15
J 5:15 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 5:15
J 5:15  Człowiek  to  iść  i  ogłoszenia  Żydów  że  uzdrowiony  uzdrowiony  jego  jest  Jezus
J 5:15 G0444 G3588 G0565 G2532 G0312 G2453 G3754 G4160 G5199 G0846 G2076 G2424
J 5:16 καὶ διὰ τοῦτο ἐδίωκον οἱ Ἰουδαῖοι τὸν Ἰησοῦν, ὅτι ταῦτα ἐποίει ἐν σαββάτῳ.                                                        
J 5:16 kai\ dia\ tou=to e)di/Okon oi( *)ioudai=oi to\n *)iEsou=n, o(/ti tau=ta e)poi/ei e)n sabba/tO|.
J 5:16 kai dia tuto ediOkon hoi iudaioi ton iEsun, hoti tauta epoiei en sabbatO.
J 5:16 c--------- p--------- rd----asn- v-3iai-p-- ra----npm- a-----npm- ra----asm- n-----asm- c--------- rd----apn- v-3iai-s-- p--------- n-----dsn-
J 5:16 G2532 G1223 G5124 G1377 G3588 G2453 G3588 G2424 G3754 G5023 G4160 G1722 G4521
J 5:16 I dlatego Żydzi prześladowali Jezusa, że to uczynił w szabat.
J 5:16
J 5:16 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 5:16
J 5:16  I  I  I  stal  Judea  napęd  Jezus  i  Wyszukiwanie  zabić  Jego  dla  że  nie  taki  w  Sobota
J 5:16 G1223 G2532 G5124 G1377 G2453 G1377 G2424 G2532 G2212 G0615 G0846 G3754 G3754 G4160 G5023 G1722 G4521
J 5:17 δὲ [Ἰησοῦς] ἀπεκρίνατο αὐτοῖς, πατήρ μου ἕως ἄρτι ἐργάζεται, κἀγὼ ἐργάζομαι.                                                        
J 5:17 o( de\ [*)iEsou=s] a)pekri/nato au)toi=s, *(o patE/r mou e(/Os a)/rti e)rga/DZetai, ka)gO\ e)rga/DZomai.
J 5:17 ho de [iEsus] apekrinato autois, ho patEr mu heOs arti ergaDZetai, kagO ergaDZomai.
J 5:17 ra----nsm- c--------- n-----nsm- v-3ami-s-- rp----dpm- ra----nsm- n-----nsm- rp----gs-- p--------- d--------- v-3pmi-s-- c--------- v-1pmi-s--
J 5:17 G3588 G1161 G2424 G0611 G0846 G3588 G3962 G3450 G2193 G0737 G2038 G2504 G2038
J 5:17 Lecz Jezus im odpowiedział: Ojciec mój działa aż do tej chwili i Ja działam.
J 5:17
J 5:17 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 5:17
J 5:17  Jezus  zaś  powiedział  ich  Ojciec  Mój  dotychczas  dotychczas  sprawia, że  i  Ja  do
J 5:17 G2424 G1161 G0611 G0846 G3962 G3450 G0737 G2193 G2038 G2504 G2504 G2038
J 5:18 διὰ τοῦτο οὖν μᾶλλον ἐζήτουν αὐτὸν οἱ Ἰουδαῖοι ἀποκτεῖναι, ὅτι οὐ μόνον ἔλυεν τὸ σάββατον ἀλλὰ καὶ πατέρα ἴδιον ἔλεγεν τὸν θεόν, ἴσον ἑαυτὸν ποιῶν τῷ θεῷ.                            
J 5:18 dia\ tou=to ou)=n ma=llon e)DZE/toun au)to\n oi( *)ioudai=oi a)poktei=nai, o(/ti ou) mo/non e)/luen to\ sa/bbaton a)lla\ kai\ pate/ra i)/dion e)/legen to\n Teo/n, i)/son e(auto\n poiO=n tO=| TeO=|.
J 5:18 dia tuto un mallon eDZEtun auton hoi iudaioi apokteinai, hoti u monon elyen to sabbaton alla kai patera idion elegen ton Teon, ison heauton poiOn tO TeO.
J 5:18 p--------- rd----asn- c--------- d--------- v-3iai-p-- rp----asm- ra----npm- a-----npm- v--aan---- c--------- d--------- a-----asn- v-3iai-s-- ra----asn- n-----asn- c--------- d--------- n-----asm- a-----asm- v-3iai-s-- ra----asm- n-----asm- a-----asm- rp----asm- v--papnsm- ra----dsm- n-----dsm-
J 5:18 G1223 G5124 G3767 G3123 G2212 G0846 G3588 G2453 G0615 G3754 G3756 G3440 G3089 G3588 G4521 G0235 G2532 G3962 G2398 G3004 G3588 G2316 G2470 G1438 G4160 G3588 G2316
J 5:18 Dlatego więc usiłowali Żydzi tym bardziej Go zabić, bo nie tylko nie zachowywał szabatu, ale nadto Boga nazywał swoim Ojcem, czyniąc się równym Bogu.
J 5:18
J 5:18 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 5:18
J 5:18  I  więcej  więcej  Wyszukiwanie  zabić  Jego  Judea  dla  że  że  nie  tylko  łamanego  Sobota  ale  i  Ojciec  Jego  o nazwie  Bóg  podejmowania  Się  równy  Bóg
J 5:18 G3767 G3123 G3123 G2212 G0615 G0846 G2453 G1223 G5124 G3754 G3756 G3440 G3089 G4521 G0235 G2532 G3962 G2398 G3004 G2316 G4160 G1438 G2470 G2316
J 5:19 Ἀπεκρίνατο οὖν Ἰησοῦς καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς, Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐ δύναται υἱὸς ποιεῖν ἀφ᾿ ἑαυτοῦ οὐδὲν ἐὰν μή τι βλέπῃ τὸν πατέρα ποιοῦντα· γὰρ ἂν ἐκεῖνος ποιῇ, ταῦτα καὶ υἱὸς ὁμοίως ποιεῖ.        
J 5:19 *)apekri/nato ou)=n o( *)iEsou=s kai\ e)/legen au)toi=s, *)amE\n a)mE\n le/gO u(mi=n, ou) du/natai o( ui(o\s poiei=n a)f' e(autou= ou)de\n e)a\n mE/ ti ble/pE| to\n pate/ra poiou=nta: a(\ ga\r a)\n e)kei=nos poiE=|, tau=ta kai\ o( ui(o\s o(moi/Os poiei=.
J 5:19 apekrinato un ho iEsus kai elegen autois, amEn amEn legO hymin, u dynatai ho hyios poiein af' eautu uden ean mE ti blepE ton patera poiunta: ha gar an ekeinos poiE, tauta kai ho hyios homoiOs poiei.
J 5:19 v-3ami-s-- c--------- ra----nsm- n-----nsm- c--------- v-3iai-s-- rp----dpm- x--------- x--------- v-1pai-s-- rp----dp-- d--------- v-3pmi-s-- ra----nsm- n-----nsm- v--pan---- p--------- rp----gsm- a-----asn- c--------- d--------- ri----asn- v-3pas-s-- ra----asm- n-----asm- v--papasm- rr----apn- c--------- x--------- rd----nsm- v-3pas-s-- rd----apn- d--------- ra----nsm- n-----nsm- d--------- v-3pai-s--
J 5:19 G0611 G3767 G3588 G2424 G2532 G3004 G0846 G0281 G0281 G3004 G5213 G3756 G1410 G3588 G5207 G4160 G0575 G1438 G3762 G1437 G3361 G5100 G0991 G3588 G3962 G4160 G3739 G1063 G0302 G1565 G4160 G5023 G2532 G3588 G5207 G3668 G4160
J 5:19 W odpowiedzi na to Jezus im mówił: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Syn nie mógłby niczego czynić sam od siebie, gdyby nie widział Ojca czyniącego. Albowiem to samo, co On czyni, podobnie i Syn czyni.
J 5:19
J 5:19 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 5:19
J 5:19  W  to  Jezus  powiedział  naprawdę  naprawdę  powiedzieć  ty, wy  Syn  nic  nie  może  tworzyć  Się  z  Się  jeśli  nie  zobaczyć  Ojciec  twórca  dla  że  tworzy  On  że  i  Syn  tworzy  również
J 5:19 G3767 G3767 G2424 G2036 G0281 G0281 G3004 G5213 G5207 G3762 G3756 G1410 G4160 G1438 G0575 G1438 G3362 G3362 G0991 G3962 G4160 G1063 G0302 G4160 G1565 G5023 G2532 G5207 G4160 G3668
J 5:20 γὰρ πατὴρ φιλεῖ τὸν υἱὸν καὶ πάντα δείκνυσιν αὐτῷ αὐτὸς ποιεῖ, καὶ μείζονα τούτων δείξει αὐτῷ ἔργα, ἵνα ὑμεῖς θαυμάζητε.                                      
J 5:20 o( ga\r patE\r filei= to\n ui(o\n kai\ pa/nta dei/knusin au)tO=| a(\ au)to\s poiei=, kai\ mei/DZona tou/tOn dei/Xei au)tO=| e)/rga, i(/na u(mei=s Tauma/DZEte.
J 5:20 ho gar patEr filei ton hyion kai panta deiknysin autO ha autos poiei, kai meiDZona tutOn deiXei autO erga, hina hymeis TaumaDZEte.
J 5:20 ra----nsm- c--------- n-----nsm- v-3pai-s-- ra----asm- n-----asm- c--------- a-----apn- v-3pai-s-- rp----dsm- rr----apn- rp----nsm- v-3pai-s-- c--------- a-----apnc rd----gpn- v-3fai-s-- rp----dsm- n-----apn- c--------- rp----np-- v-2pas-p--
J 5:20 G3588 G1063 G3962 G5368 G3588 G5207 G2532 G3956 G1166 G0846 G3739 G0846 G4160 G2532 G3173 G5130 G1166 G0846 G2041 G2443 G5210 G2296
J 5:20 Ojciec bowiem miłuje Syna i ukazuje Mu to wszystko, co On sam czyni, i jeszcze większe dzieła ukaże Mu, abyście się dziwili.
J 5:20
J 5:20 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 5:20
J 5:20  Dla  Ojciec  lubi  Syn  i  Wystawy  Go  wszystko  że  tworzy  Się  i  show  Go  spraw  więcej  tak  że  ty, wy  zdziwiony
J 5:20 G1063 G3962 G5368 G5207 G2532 G1166 G0846 G3956 G3739 G4160 G0846 G2532 G1166 G0846 G2041 G3187 G5130 G2443 G5210 G2296
J 5:21 ὥσπερ γὰρ πατὴρ ἐγείρει τοὺς νεκροὺς καὶ ζῳοποιεῖ, οὕτως καὶ υἱὸς οὓς θέλει ζῳοποιεῖ.                                                  
J 5:21 O(/sper ga\r o( patE\r e)gei/rei tou\s nekrou\s kai\ DZO|opoiei=, ou(/tOs kai\ o( ui(o\s ou(\s Te/lei DZO|opoiei=.
J 5:21 hOsper gar ho patEr egeirei tus nekrus kai DZOopoiei, hutOs kai ho hyios hus Telei DZOopoiei.
J 5:21 c--------- c--------- ra----nsm- n-----nsm- v-3pai-s-- ra----apm- a-----apm- c--------- v-3pai-s-- d--------- d--------- ra----nsm- n-----nsm- rr----apm- v-3pai-s-- v-3pai-s--
J 5:21 G5618 G1063 G3588 G3962 G1453 G3588 G3498 G2532 G2227 G3779 G2532 G3588 G5207 G3739 G2309 G2227
J 5:21 Albowiem jak Ojciec wskrzesza umarłych i ożywia, tak również i Syn ożywia tych, których chce.
J 5:21
J 5:21 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 5:21
J 5:21  Dla  jako  Ojciec  wskrzesza  martwy  i  ożywia  tak  i  Syn  ożywia  kogo  chce
J 5:21 G1063 G5618 G3962 G1453 G3498 G2532 G2227 G3779 G2532 G5207 G2227 G3739 G2309
J 5:22 οὐδὲ γὰρ πατὴρ κρίνει οὐδένα, ἀλλὰ τὴν κρίσιν πᾶσαν δέδωκεν τῷ υἱῷ,                                                        
J 5:22 ou)de\ ga\r o( patE\r kri/nei ou)de/na, a)lla\ tE\n kri/sin pa=san de/dOken tO=| ui(O=|,
J 5:22 ude gar ho patEr krinei udena, alla tEn krisin pasan dedOken tO hyiO,
J 5:22 d--------- c--------- ra----nsm- n-----nsm- v-3pai-s-- a-----asm- c--------- ra----asf- n-----asf- a-----asf- v-3xai-s-- ra----dsm- n-----dsm-
J 5:22 G3761 G1063 G3588 G3962 G2919 G3762 G0235 G3588 G2920 G3956 G1325 G3588 G5207
J 5:22 Ojciec bowiem nie sądzi nikogo, lecz cały sąd przekazał Synowi,
J 5:22
J 5:22 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 5:22
J 5:22  Dla  Ojciec  i  nie  sędzia  nikt  ale  wszystko  sąd  dał  Syn
J 5:22 G1063 G3962 G3761 G3761 G2919 G3762 G0235 G3956 G2920 G1325 G5207
J 5:23 ἵνα πάντες τιμῶσι τὸν υἱὸν καθὼς τιμῶσι τὸν πατέρα. μὴ τιμῶν τὸν υἱὸν οὐ τιμᾷ τὸν πατέρα τὸν πέμψαντα αὐτόν.                                        
J 5:23 i(/na pa/ntes timO=si to\n ui(o\n kaTO\s timO=si to\n pate/ra. o( mE\ timO=n to\n ui(o\n ou) tima=| to\n pate/ra to\n pe/mPSanta au)to/n.
J 5:23 hina pantes timOsi ton hyion kaTOs timOsi ton patera. ho mE timOn ton hyion u tima ton patera ton pemPSanta auton.
J 5:23 c--------- a-----npm- v-3pas-p-- ra----asm- n-----asm- c--------- v-3pai-p-- ra----asm- n-----asm- ra----nsm- d--------- v--papnsm- ra----asm- n-----asm- d--------- v-3pai-s-- ra----asm- n-----asm- ra----asm- v--aapasm- rp----asm-
J 5:23 G2443 G3956 G5091 G3588 G5207 G2531 G5091 G3588 G3962 G3588 G3361 G5091 G3588 G5207 G3756 G5091 G3588 G3962 G3588 G3992 G0846
J 5:23 aby wszyscy oddawali cześć Synowi, tak jak oddają cześć Ojcu. Kto nie oddaje czci Synowi, nie oddaje czci Ojcu, który Go posłał.
J 5:23
J 5:23 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 5:23
J 5:23  tak  wszystko  czcigodny  Syn  jako  wyróżnieniem  Ojciec  Kto  nie  wyróżnieniem  Syn  że  nie  wyróżnieniem  Ojciec  , który wysłał  , który wysłał  Jego
J 5:23 G2443 G3956 G5091 G5207 G2531 G5091 G3962 G5091 G3361 G5091 G5207 G5091 G3756 G5091 G3962 G3588 G3992 G0846
J 5:24 Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι τὸν λόγον μου ἀκούων καὶ πιστεύων τῷ πέμψαντί με ἔχει ζωὴν αἰώνιον, καὶ εἰς κρίσιν οὐκ ἔρχεται ἀλλὰ μεταβέβηκεν ἐκ τοῦ θανάτου εἰς τὴν ζωήν.                    
J 5:24 *)amE\n a)mE\n le/gO u(mi=n o(/ti o( to\n lo/gon mou a)kou/On kai\ pisteu/On tO=| pe/mPSanti/ me e)/CHei DZOE\n ai)O/nion, kai\ ei)s kri/sin ou)k e)/rCHetai a)lla\ metabe/bEken e)k tou= Tana/tou ei)s tE\n DZOE/n.
J 5:24 amEn amEn legO hymin hoti ho ton logon mu akuOn kai pisteuOn tO pemPSanti me eCHei DZOEn aiOnion, kai eis krisin uk erCHetai alla metabebEken ek tu Tanatu eis tEn DZOEn.
J 5:24 x--------- x--------- v-1pai-s-- rp----dp-- c--------- ra----nsm- ra----asm- n-----asm- rp----gs-- v--papnsm- c--------- v--papnsm- ra----dsm- v--aapdsm- rp----as-- v-3pai-s-- n-----asf- a-----asf- c--------- p--------- n-----asf- d--------- v-3pmi-s-- c--------- v-3xai-s-- p--------- ra----gsm- n-----gsm- p--------- ra----asf- n-----asf-
J 5:24 G0281 G0281 G3004 G5213 G3754 G3588 G3588 G3056 G3450 G0191 G2532 G4100 G3588 G3992 G3165 G2192 G2222 G0166 G2532 G1519 G2920 G3756 G2064 G0235 G3327 G1537 G3588 G2288 G1519 G3588 G2222
J 5:24 Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto słucha słowa mego i wierzy w Tego, który Mnie posłał, ma życie wieczne i nie idzie na sąd, lecz ze śmierci przeszedł do życia.
J 5:24
J 5:24 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 5:24
J 5:24  Naprawdę  naprawdę  powiedzieć  ty, wy  słuchanie muzyki  słuchanie muzyki  słowo  Mój  i  wierny  wierny  , Który wysłał  , Który wysłał  Mnie  ma  życie  wieczny  i  w  sąd  nie  jest  ale  przeniesione  z  śmierć  w  życie
J 5:24 G0281 G0281 G3004 G5213 G0191 G3754 G3056 G3450 G2532 G3754 G4100 G3165 G3992 G3165 G2192 G2222 G0166 G2532 G1519 G2920 G3756 G2064 G0235 G3327 G1537 G2288 G1519 G2222
J 5:25 ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ἔρχεται ὥρα καὶ νῦν ἐστιν ὅτε οἱ νεκροὶ ἀκούσουσιν τῆς φωνῆς τοῦ υἱοῦ τοῦ θεοῦ καὶ οἱ ἀκούσαντες ζήσουσιν.                                  
J 5:25 a)mE\n a)mE\n le/gO u(mi=n o(/ti e)/rCHetai O(/ra kai\ nu=n e)stin o(/te oi( nekroi\ a)kou/sousin tE=s fOnE=s tou= ui(ou= tou= Teou= kai\ oi( a)kou/santes DZE/sousin.
J 5:25 amEn amEn legO hymin hoti erCHetai hOra kai nyn estin hote hoi nekroi akususin tEs fOnEs tu hyiu tu Teu kai hoi akusantes DZEsusin.
J 5:25 x--------- x--------- v-1pai-s-- rp----dp-- c--------- v-3pmi-s-- n-----nsf- c--------- d--------- v-3pai-s-- d--------- ra----npm- a-----npm- v-3fai-p-- ra----gsf- n-----gsf- ra----gsm- n-----gsm- ra----gsm- n-----gsm- c--------- ra----npm- v--aapnpm- v-3fai-p--
J 5:25 G0281 G0281 G3004 G5213 G3754 G2064 G5610 G2532 G3568 G2076 G3753 G3588 G3498 G0191 G3588 G5456 G3588 G5207 G3588 G2316 G2532 G3588 G0191 G2198
J 5:25 Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, że nadchodzi godzina, nawet już jest, kiedy to umarli usłyszą głos Syna Bożego, i ci, którzy usłyszą, żyć będą.
J 5:25
J 5:25 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 5:25
J 5:25  Naprawdę  naprawdę  powiedzieć  ty, wy  jest  czas  i  przyjść  już  kiedy  martwy  słyszeć  głos  Syn  Bóg  i  przesłuchanie  wskrzesić
J 5:25 G0281 G0281 G3004 G5213 G2064 G5610 G2532 G2076 G3568 G3753 G3498 G0191 G5456 G5207 G2316 G2532 G0191 G2198
J 5:26 ὥσπερ γὰρ πατὴρ ἔχει ζωὴν ἐν ἑαυτῷ, οὕτως καὶ τῷ υἱῷ ἔδωκεν ζωὴν ἔχειν ἐν ἑαυτῷ·                                                
J 5:26 O(/sper ga\r o( patE\r e)/CHei DZOE\n e)n e(autO=|, ou(/tOs kai\ tO=| ui(O=| e)/dOken DZOE\n e)/CHein e)n e(autO=|:
J 5:26 hOsper gar ho patEr eCHei DZOEn en heautO, hutOs kai tO hyiO edOken DZOEn eCHein en heautO:
J 5:26 c--------- c--------- ra----nsm- n-----nsm- v-3pai-s-- n-----asf- p--------- rp----dsm- d--------- d--------- ra----dsm- n-----dsm- v-3aai-s-- n-----asf- v--pan---- p--------- rp----dsm-
J 5:26 G5618 G1063 G3588 G3962 G2192 G2222 G1722 G1438 G3779 G2532 G3588 G5207 G1325 G2222 G2192 G1722 G1438
J 5:26 Podobnie jak Ojciec ma życie w sobie, tak również dał Synowi: mieć życie w sobie samym.
J 5:26
J 5:26 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 5:26
J 5:26  Dla  jako  Ojciec  ma  życie  w  Się  Się  tak  i  Syn  dał  mieć  życie  w  Się  Się
J 5:26 G1063 G5618 G3962 G2192 G2222 G1722 G1438 G1438 G3779 G2532 G5207 G1325 G2192 G2222 G1722 G1438 G1438
J 5:27 καὶ ἐξουσίαν ἔδωκεν αὐτῷ κρίσιν ποιεῖν, ὅτι υἱὸς ἀνθρώπου ἐστίν.                                                              
J 5:27 kai\ e)Xousi/an e)/dOken au)tO=| kri/sin poiei=n, o(/ti ui(o\s a)nTrO/pou e)sti/n.
J 5:27 kai eXusian edOken autO krisin poiein, hoti hyios anTrOpu estin.
J 5:27 c--------- n-----asf- v-3aai-s-- rp----dsm- n-----asf- v--pan---- c--------- n-----nsm- n-----gsm- v-3pai-s--
J 5:27 G2532 G1849 G1325 G0846 G2920 G4160 G3754 G5207 G0444 G2076
J 5:27 Przekazał Mu władzę wykonywania sądu, ponieważ jest Synem Człowieczym.
J 5:27
J 5:27 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 5:27
J 5:27  I  dał  Go  moc  wytwarzać  i  sąd  że  jest  Syn  Ludzki
J 5:27 G2532 G1325 G0846 G1849 G4160 G2532 G2920 G3754 G2076 G5207 G0444
J 5:28 μὴ θαυμάζετε τοῦτο, ὅτι ἔρχεται ὥρα ἐν πάντες οἱ ἐν τοῖς μνημείοις ἀκούσουσιν τῆς φωνῆς αὐτοῦ                                                
J 5:28 mE\ Tauma/DZete tou=to, o(/ti e)/rCHetai O(/ra e)n E(=| pa/ntes oi( e)n toi=s mnEmei/ois a)kou/sousin tE=s fOnE=s au)tou=
J 5:28 mE TaumaDZete tuto, hoti erCHetai hOra en hE pantes hoi en tois mnEmeiois akususin tEs fOnEs autu
J 5:28 d--------- v-2pad-p-- rd----asn- c--------- v-3pmi-s-- n-----nsf- p--------- rr----dsf- a-----npm- ra----npm- p--------- ra----dpn- n-----dpn- v-3fai-p-- ra----gsf- n-----gsf- rp----gsm-
J 5:28 G3361 G2296 G5124 G3754 G2064 G5610 G1722 G3739 G3956 G3588 G1722 G3588 G3419 G0191 G3588 G5456 G0846
J 5:28 Nie dziwcie się temu! Nadchodzi bowiem godzina, w której wszyscy, którzy spoczywają w grobach, usłyszą głos Jego:
J 5:28
J 5:28 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 5:28
J 5:28  Nie  Cud  do  dla  jest  czas  w  który  wszystko  są  w  trumien  słyszeć  głos  Syn  Bóg
J 5:28 G3361 G2296 G5124 G3754 G2064 G5610 G1722 G3739 G3956 G1722 G1722 G3419 G0191 G5456 G0846 G0846
J 5:29 καὶ ἐκπορεύσονται, οἱ τὰ ἀγαθὰ ποιήσαντες εἰς ἀνάστασιν ζωῆς, οἱ δὲ τὰ φαῦλα πράξαντες εἰς ἀνάστασιν κρίσεως.                                                
J 5:29 kai\ e)kporeu/sontai, oi( ta\ a)gaTa\ poiE/santes ei)s a)na/stasin DZOE=s, oi( de\ ta\ fau=la pra/Xantes ei)s a)na/stasin kri/seOs.
J 5:29 kai ekporeusontai, hoi ta agaTa poiEsantes eis anastasin DZOEs, hoi de ta faula praXantes eis anastasin kriseOs.
J 5:29 c--------- v-3fmi-p-- ra----npm- ra----apn- a-----apn- v--aapnpm- p--------- n-----asf- n-----gsf- ra----npm- c--------- ra----apn- a-----apn- v--aapnpm- p--------- n-----asf- n-----gsf-
J 5:29 G2532 G1607 G3588 G3588 G0018 G4160 G1519 G0386 G2222 G3588 G1161 G3588 G5337 G4238 G1519 G0386 G2920
J 5:29 a ci, którzy pełnili dobre czyny, pójdą na zmartwychwstanie życia; ci, którzy pełnili złe czyny - na zmartwychwstanie potępienia.
J 5:29
J 5:29 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 5:29
J 5:29  i  wyrośnie  który wydał  dobry  w  zmartwychwstania  Życie  i  forsowane  zło  w  zmartwychwstania  przekonanie
J 5:29 G2532 G1607 G4160 G0018 G1519 G0386 G2222 G1161 G4238 G5337 G1519 G0386 G2920
J 5:30 Οὐ δύναμαι ἐγὼ ποιεῖν ἀπ᾿ ἐμαυτοῦ οὐδέν· καθὼς ἀκούω κρίνω, καὶ κρίσις ἐμὴ δικαία ἐστίν, ὅτι οὐ ζητῶ τὸ θέλημα τὸ ἐμὸν ἀλλὰ τὸ θέλημα τοῦ πέμψαντός με.                      
J 5:30 *ou) du/namai e)gO\ poiei=n a)p' e)mautou= ou)de/n: kaTO\s a)kou/O kri/nO, kai\ E( kri/sis E( e)mE\ dikai/a e)sti/n, o(/ti ou) DZEtO= to\ Te/lEma to\ e)mo\n a)lla\ to\ Te/lEma tou= pe/mPSanto/s me.
J 5:30 u dynamai egO poiein ap' emautu uden: kaTOs akuO krinO, kai hE krisis hE emE dikaia estin, hoti u DZEtO to TelEma to emon alla to TelEma tu pemPSantos me.
J 5:30 d--------- v-1pmi-s-- rp----ns-- v--pan---- p--------- rp----gsm- a-----asn- c--------- v-1pai-s-- v-1pai-s-- c--------- ra----nsf- n-----nsf- ra----nsf- a-----nsf- a-----nsf- v-3pai-s-- c--------- d--------- v-1pai-s-- ra----asn- n-----asn- ra----asn- a-----asn- c--------- ra----asn- n-----asn- ra----gsm- v--aapgsm- rp----as--
J 5:30 G3756 G1410 G1473 G4160 G0575 G1683 G3762 G2531 G0191 G2919 G2532 G3588 G2920 G3588 G1699 G1342 G2076 G3754 G3756 G2212 G3588 G2307 G3588 G1699 G0235 G3588 G2307 G3588 G3992 G3165
J 5:30 Ja sam z siebie nic czynić nie mogę. Tak, jak słyszę, sądzę, a sąd mój jest sprawiedliwy; nie szukam bowiem własnej woli, lecz woli Tego, który Mnie posłał.
J 5:30
J 5:30 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 5:30
J 5:30  Ja  nic  nie  Ja  tworzyć  Się  z  Się  Jako  słyszeć  tak  sędzia  i  sąd  Mój  sprawiedliwy  dla  nie  Szukam  Mój  będzie  ale  będzie  , który wysłał  , który wysłał  Mnie  Ojciec
J 5:30 G1473 G3762 G3756 G1410 G4160 G1683 G0575 G1683 G2531 G0191 G2531 G2919 G2532 G2920 G1699 G1342 G3754 G3756 G2212 G1699 G2307 G0235 G2307 G3739 G3992 G3165 G3962
J 5:31 ἐὰν ἐγὼ μαρτυρῶ περὶ ἐμαυτοῦ, μαρτυρία μου οὐκ ἔστιν ἀληθής·                                                            
J 5:31 e)a\n e)gO\ marturO= peri\ e)mautou=, E( marturi/a mou ou)k e)/stin a)lETE/s:
J 5:31 ean egO martyrO peri emautu, hE martyria mu uk estin alETEs:
J 5:31 c--------- rp----ns-- v-1pas-s-- p--------- rp----gsm- ra----nsf- n-----nsf- rp----gs-- d--------- v-3pai-s-- a-----nsf-
J 5:31 G1437 G1473 G3140 G4012 G1683 G3588 G3141 G3450 G3756 G2076 G0227
J 5:31 Gdybym Ja wydawał świadectwo o sobie samym, sąd mój nie byłby prawdziwy.
J 5:31
J 5:31 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 5:31 </