Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

NT_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po grecku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

do_J6      do_str_głównej      do_J8      
J 7:1 Καὶ μετὰ ταῦτα περιεπάτει Ἰησοῦς ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ· οὐ γὰρ ἤθελεν ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ περιπατεῖν, ὅτι ἐζήτουν αὐτὸν οἱ Ἰουδαῖοι ἀποκτεῖναι.                                        
J 7:1 *kai\ meta\ tau=ta periepa/tei o( *)iEsou=s e)n tE=| *galilai/a|: ou) ga\r E)/Telen e)n tE=| *)ioudai/a| peripatei=n, o(/ti e)DZE/toun au)to\n oi( *)ioudai=oi a)poktei=nai.
J 7:1 kai meta tauta periepatei ho iEsus en tE galilaia: u gar ETelen en tE iudaia peripatein, hoti eDZEtun auton hoi iudaioi apokteinai.
J 7:1 c--------- p--------- rd----apn- v-3iai-s-- ra----nsm- n-----nsm- p--------- ra----dsf- n-----dsf- d--------- c--------- v-3iai-s-- p--------- ra----dsf- n-----dsf- v--pan---- c--------- v-3iai-p-- rp----asm- ra----npm- a-----npm- v--aan----
J 7:1 G2532 G3326 G5023 G4043 G3588 G2424 G1722 G3588 G1056 G3756 G1063 G2309 G1722 G3588 G2449 G4043 G3754 G2212 G0846 G3588 G2453 G0615
J 7:1 Potem Jezus obchodził Galileję. Nie chciał bowiem chodzić po Judei, bo Żydzi mieli zamiar Go zabić.
J 7:1
J 7:1 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 7:1
J 7:1  Za  to  Jezus  iść  na  Galilei  dla  na  Judea  nie  jak  iść  że  Judea  Wyszukiwanie  zabić  Jego
J 7:1 G3326 G5023 G2424 G4043 G1722 G1056 G1063 G1722 G2449 G3756 G2309 G4043 G3754 G2453 G2212 G0615 G0846
J 7:2 ἦν δὲ ἐγγὺς ἑορτὴ τῶν Ἰουδαίων σκηνοπηγία.                                                                  
J 7:2 E)=n de\ e)ggu\s E( e(ortE\ tO=n *)ioudai/On E( skEnopEgi/a.
J 7:2 En de eNgys hE heortE tOn iudaiOn hE skEnopEgia.
J 7:2 v-3iai-s-- c--------- d--------- ra----nsf- n-----nsf- ra----gpm- a-----gpm- ra----nsf- n-----nsf-
J 7:2 G2258 G1161 G1451 G3588 G1859 G3588 G2453 G3588 G4634
J 7:2 A zbliżało się żydowskie Święto Namiotów.
J 7:2
J 7:2 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 7:2
J 7:2  Zbliża się  Zbliża się  wakacje  Żydowski  Namiotów
J 7:2 G1451 G2258 G1859 G2453 G4634
J 7:3 εἶπον οὖν πρὸς αὐτὸν οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ, Μετάβηθι ἐντεῦθεν καὶ ὕπαγε εἰς τὴν Ἰουδαίαν, ἵνα καὶ οἱ μαθηταί σου θεωρήσουσιν σοῦ τὰ ἔργα ποιεῖς·                                  
J 7:3 ei)=pon ou)=n pro\s au)to\n oi( a)delfoi\ au)tou=, *meta/bETi e)nteu=Ten kai\ u(/page ei)s tE\n *)ioudai/an, i(/na kai\ oi( maTEtai/ sou TeOrE/sousin sou= ta\ e)/rga a(\ poiei=s:
J 7:3 eipon un pros auton hoi adelfoi autu, metabETi enteuTen kai hypage eis tEn iudaian, hina kai hoi maTEtai su TeOrEsusin su ta erga ha poieis:
J 7:3 v-3aai-p-- c--------- p--------- rp----asm- ra----npm- n-----npm- rp----gsm- v-2aad-s-- d--------- c--------- v-2pad-s-- p--------- ra----asf- n-----asf- c--------- d--------- ra----npm- n-----npm- rp----gs-- v-3fai-p-- rp----gs-- ra----apn- n-----apn- rr----apn- v-2pai-s--
J 7:3 G2036 G3767 G4314 G0846 G3588 G0080 G0846 G3327 G1782 G2532 G5217 G1519 G3588 G2449 G2443 G2532 G3588 G3101 G4675 G2334 G4675 G3588 G2041 G3739 G4160
J 7:3 Rzekli więc Jego bracia do Niego: Wyjdź stąd i idź do Judei, aby i uczniowie Twoi ujrzeli czyny, których dokonujesz.
J 7:3
J 7:3 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 7:3
J 7:3  Następnie  bracia  Jego  powiedział  Go  Odstąpić  stąd  i  Iść  w  Judea  że  i  Studentów  Twój  online  spraw  że  ty, wy  robi
J 7:3 G3767 G0080 G0846 G2036 G0846 G3327 G1782 G2532 G5217 G1519 G2449 G2443 G2532 G3101 G4675 G2334 G2041 G3739 G4675 G4160
J 7:4 οὐδεὶς γάρ τι ἐν κρυπτῷ ποιεῖ καὶ ζητεῖ αὐτὸς ἐν παρρησίᾳ εἶναι. εἰ ταῦτα ποιεῖς, φανέρωσον σεαυτὸν τῷ κόσμῳ.                                              
J 7:4 ou)dei\s ga/r ti e)n kruptO=| poiei= kai\ DZEtei= au)to\s e)n parrEsi/a| ei)=nai. ei) tau=ta poiei=s, fane/rOson seauto\n tO=| ko/smO|.
J 7:4 udeis gar ti en kryptO poiei kai DZEtei autos en parrEsia einai. ei tauta poieis, fanerOson seauton tO kosmO.
J 7:4 a-----nsm- c--------- ri----asn- p--------- a-----dsn- v-3pai-s-- c--------- v-3pai-s-- rp----nsm- p--------- n-----dsf- v--pan---- c--------- rd----apn- v-2pai-s-- v-2aad-s-- rp----asm- ra----dsm- n-----dsm-
J 7:4 G3762 G1063 G5100 G1722 G2927 G4160 G2532 G2212 G0846 G1722 G3954 G1511 G1487 G5023 G4160 G5319 G4572 G3588 G2889
J 7:4 Nikt bowiem nie dokonuje niczego w ukryciu, jeżeli chce się publicznie ujawnić. Skoro takich rzeczy dokonujesz, to okaż się światu!
J 7:4
J 7:4 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 7:4
J 7:4  Dla  żaden  sprawia, że  lub  skrycie  skrycie  i  poszukuje  się  być  znany  znany  Jeśli  czynisz  taki  spraw  jawy  Się  świat
J 7:4 G1063 G3762 G4160 G5100 G1722 G2927 G2532 G2212 G0846 G1511 G1722 G3954 G1487 G4160 G5023 G5023 G5319 G4572 G2889
J 7:5 οὐδὲ γὰρ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ ἐπίστευον εἰς αὐτόν.                                                                    
J 7:5 ou)de\ ga\r oi( a)delfoi\ au)tou= e)pi/steuon ei)s au)to/n.
J 7:5 ude gar hoi adelfoi autu episteuon eis auton.
J 7:5 d--------- c--------- ra----npm- n-----npm- rp----gsm- v-3iai-p-- p--------- rp----asm-
J 7:5 G3761 G1063 G3588 G0080 G0846 G4100 G1519 G0846
J 7:5 Bo nawet Jego bracia nie wierzyli w Niego.
J 7:5
J 7:5 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 7:5
J 7:5  Dla  i  bracia  Jego  nie  Uważa  w  To
J 7:5 G1063 G3761 G0080 G0846 G3761 G4100 G1519 G0846
J 7:6 λέγει οὖν αὐτοῖς Ἰησοῦς, καιρὸς ἐμὸς οὔπω πάρεστιν, δὲ καιρὸς ὑμέτερος πάντοτέ ἐστιν ἕτοιμος.                                              
J 7:6 le/gei ou)=n au)toi=s o( *)iEsou=s, *(o kairo\s o( e)mo\s ou)/pO pa/restin, o( de\ kairo\s o( u(me/teros pa/ntote/ e)stin e(/toimos.
J 7:6 legei un autois ho iEsus, ho kairos ho emos upO parestin, ho de kairos ho hymeteros pantote estin hetoimos.
J 7:6 v-3pai-s-- c--------- rp----dpm- ra----nsm- n-----nsm- ra----nsm- n-----nsm- ra----nsm- a-----nsm- d--------- v-3pai-s-- ra----nsm- c--------- n-----nsm- ra----nsm- a-----nsm- d--------- v-3pai-s-- a-----nsm-
J 7:6 G3004 G3767 G0846 G3588 G2424 G3588 G2540 G3588 G1699 G3768 G3918 G3588 G1161 G2540 G3588 G5212 G3842 G2076 G2092
J 7:6 Powiedział więc do nich Jezus: Dla Mnie stosowny czas jeszcze nie nadszedł, ale dla was - zawsze jest do rozporządzenia.
J 7:6
J 7:6 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 7:6
J 7:6  W  to  Jezus  powiedział  ich  Mój  czas  nie  przyjść  i  ty, wy  zawsze  czas
J 7:6 G3767 G3767 G2424 G3004 G0846 G1699 G2540 G3768 G3918 G1161 G5212 G3842 G2540
J 7:7 οὐ δύναται κόσμος μισεῖν ὑμᾶς, ἐμὲ δὲ μισεῖ, ὅτι ἐγὼ μαρτυρῶ περὶ αὐτοῦ ὅτι τὰ ἔργα αὐτοῦ πονηρά ἐστιν.                                            
J 7:7 ou) du/natai o( ko/smos misei=n u(ma=s, e)me\ de\ misei=, o(/ti e)gO\ marturO= peri\ au)tou= o(/ti ta\ e)/rga au)tou= ponEra/ e)stin.
J 7:7 u dynatai ho kosmos misein hymas, eme de misei, hoti egO martyrO peri autu hoti ta erga autu ponEra estin.
J 7:7 d--------- v-3pmi-s-- ra----nsm- n-----nsm- v--pan---- rp----ap-- rp----as-- c--------- v-3pai-s-- c--------- rp----ns-- v-1pai-s-- p--------- rp----gsm- c--------- ra----npn- n-----npn- rp----gsm- a-----npn- v-3pai-s--
J 7:7 G3756 G1410 G3588 G2889 G3404 G5209 G1691 G1161 G3404 G3754 G1473 G3140 G4012 G0846 G3754 G3588 G2041 G0846 G4190 G2076
J 7:7 Was świat nie może nienawidzić, ale Mnie nienawidzi, bo Ja o nim świadczę, że złe są jego uczynki.
J 7:7
J 7:7 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 7:7
J 7:7  ty, wy  świat  nie  może  nienawiść  i  Mnie  nienawidzi  że  Ja  świadczyć  o  To  że  spraw  jego  zły
J 7:7 G5209 G2889 G3756 G1410 G3404 G1161 G1691 G3404 G3754 G1473 G3140 G4012 G0846 G3754 G2041 G0846 G4190
J 7:8 ὑμεῖς ἀνάβητε εἰς τὴν ἑορτήν· ἐγὼ οὐκ ἀναβαίνω εἰς τὴν ἑορτὴν ταύτην, ὅτι ἐμὸς καιρὸς οὔπω πεπλήρωται.                                                
J 7:8 u(mei=s a)na/bEte ei)s tE\n e(ortE/n: e)gO\ ou)k a)nabai/nO ei)s tE\n e(ortE\n tau/tEn, o(/ti o( e)mo\s kairo\s ou)/pO peplE/rOtai.
J 7:8 hymeis anabEte eis tEn heortEn: egO uk anabainO eis tEn heortEn tautEn, hoti ho emos kairos upO peplErOtai.
J 7:8 rp----np-- v-2aad-p-- p--------- ra----asf- n-----asf- rp----ns-- d--------- v-1pai-s-- p--------- ra----asf- n-----asf- rd----asf- c--------- ra----nsm- a-----nsm- n-----nsm- d--------- v-3xpi-s--
J 7:8 G5210 G0305 G1519 G3588 G1859 G1473 G3756 G0305 G1519 G3588 G1859 G3778 G3754 G3588 G1699 G2540 G3768 G4137
J 7:8 Wy idźcie na święto; Ja jeszcze nie idę na to święto, bo czas mój jeszcze się nie wypełnił.
J 7:8
J 7:8 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 7:8
J 7:8  ty, wy  Iść  w  wakacje  to  Ja  więcej  nie  iść  w  to  wakacje  że  Mój  czas  nie  zwrócił się
J 7:8 G5210 G0305 G1519 G1859 G5026 G1473 G3768 G3768 G0305 G1519 G5026 G1859 G3754 G1699 G2540 G3768 G4137
J 7:9 ταῦτα δὲ εἰπὼν αὐτὸς ἔμεινεν ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ.                                                                    
J 7:9 tau=ta de\ ei)pO\n au)to\s e)/meinen e)n tE=| *galilai/a|.
J 7:9 tauta de eipOn autos emeinen en tE galilaia.
J 7:9 rd----apn- c--------- v--aapnsm- rp----nsm- v-3aai-s-- p--------- ra----dsf- n-----dsf-
J 7:9 G5023 G1161 G2036 G0846 G3306 G1722 G3588 G1056
J 7:9 To im powiedział i pozostał w Galilei.
J 7:9
J 7:9 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 7:9
J 7:9  Te rzeczy  powiedzenie  ich  lewo  w  Galilei
J 7:9 G5023 G2036 G0846 G3306 G1722 G1056
J 7:10 Ὡς δὲ ἀνέβησαν οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ εἰς τὴν ἑορτήν, τότε καὶ αὐτὸς ἀνέβη, οὐ φανερῶς ἀλλὰ [ὡς] ἐν κρυπτῷ.                                              
J 7:10 *(Os de\ a)ne/bEsan oi( a)delfoi\ au)tou= ei)s tE\n e(ortE/n, to/te kai\ au)to\s a)ne/bE, ou) fanerO=s a)lla\ [O(s] e)n kruptO=|.
J 7:10 hOs de anebEsan hoi adelfoi autu eis tEn heortEn, tote kai autos anebE, u fanerOs alla [hOs] en kryptO.
J 7:10 c--------- c--------- v-3aai-p-- ra----npm- n-----npm- rp----gsm- p--------- ra----asf- n-----asf- d--------- d--------- rp----nsm- v-3aai-s-- d--------- d--------- c--------- c--------- p--------- a-----dsn-
J 7:10 G5613 G1161 G0305 G3588 G0080 G0846 G1519 G3588 G1859 G5119 G2532 G0846 G0305 G3756 G5320 G0235 G5613 G1722 G2927
J 7:10 Kiedy zaś bracia Jego udali się na święto, wówczas poszedł i On, jednakże nie jawnie, lecz skrycie.
J 7:10
J 7:10 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 7:10
J 7:10  Ale  kiedy  przyszedł  bracia  Jego  następnie  i  przyjść  w  wakacje  nie  oczywiście  i  jako  by  skrycie  skrycie
J 7:10 G1161 G5613 G0305 G0080 G0846 G5119 G2532 G0305 G1519 G1859 G3756 G5320 G0235 G5613 G5613 G1722 G2927
J 7:11 οἱ οὖν Ἰουδαῖοι ἐζήτουν αὐτὸν ἐν τῇ ἑορτῇ καὶ ἔλεγον, Ποῦ ἐστιν ἐκεῖνος;                                                          
J 7:11 oi( ou)=n *)ioudai=oi e)DZE/toun au)to\n e)n tE=| e(ortE=| kai\ e)/legon, *pou= e)stin e)kei=nos;
J 7:11 hoi un iudaioi eDZEtun auton en tE heortE kai elegon, pu estin ekeinos;
J 7:11 ra----npm- c--------- a-----npm- v-3iai-p-- rp----asm- p--------- ra----dsf- n-----dsf- c--------- v-3iai-p-- d--------- v-3pai-s-- rd----nsm-
J 7:11 G3588 G3767 G2453 G2212 G0846 G1722 G3588 G1859 G2532 G3004 G4226 G2076 G1565
J 7:11 Tymczasem Żydzi już Go szukali w czasie święta i mówili:
J 7:11
J 7:11 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 7:11
J 7:11  Judea  zaś  Wyszukiwanie  Jego  w  wakacje  i  powiedział  gdzie  On
J 7:11 G2453 G3767 G2212 G0846 G1722 G1859 G2532 G3004 G4226 G1565
J 7:12 καὶ γογγυσμὸς περὶ αὐτοῦ ἦν πολὺς ἐν τοῖς ὄχλοις· οἱ μὲν ἔλεγον ὅτι Ἀγαθός ἐστιν, ἄλλοι [δὲ] ἔλεγον, Οὔ, ἀλλὰ πλανᾷ τὸν ὄχλον.                                      
J 7:12 kai\ goggusmo\s peri\ au)tou= E)=n polu\s e)n toi=s o)/CHlois: oi( me\n e)/legon o(/ti *)agaTo/s e)stin, a)/lloi [de\] e)/legon, *ou)/, a)lla\ plana=| to\n o)/CHlon.
J 7:12 kai goNgysmos peri autu En polys en tois oCHlois: hoi men elegon hoti agaTos estin, alloi [de] elegon, u, alla plana ton oCHlon.
J 7:12 c--------- n-----nsm- p--------- rp----gsm- v-3iai-s-- a-----nsm- p--------- ra----dpm- n-----dpm- ra----npm- c--------- v-3iai-p-- c--------- a-----nsm- v-3pai-s-- a-----npm- c--------- v-3iai-p-- x--------- c--------- v-3pai-s-- ra----asm- n-----asm-
J 7:12 G2532 G1112 G4012 G0846 G2258 G4183 G1722 G3588 G3793 G3588 G3303 G3004 G3754 G0018 G2076 G0243 G1161 G3004 G3756 G0235 G4105 G3588 G3793
J 7:12 Gdzie On jest? Wśród tłumów zaś wiele mówiono o Nim pokątnie. Jedni mówili: Jest dobry. Inni zaś mówili: Nie, przeciwnie - zwodzi tłumy.
J 7:12
J 7:12 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 7:12
J 7:12  I  wiele  plotka  był  o  Go  w  osoby  kilka  powiedział  że  dobry  i  innych  powiedział  nie  ale  oszukać  osoby
J 7:12 G2532 G4183 G1112 G2258 G4012 G0846 G1722 G3793 G3303 G3004 G3754 G0018 G1161 G0243 G3004 G3756 G0235 G4105 G3793
J 7:13 οὐδεὶς μέντοι παρρησίᾳ ἐλάλει περὶ αὐτοῦ διὰ τὸν φόβον τῶν Ἰουδαίων.                                                              
J 7:13 ou)dei\s me/ntoi parrEsi/a| e)la/lei peri\ au)tou= dia\ to\n fo/bon tO=n *)ioudai/On.
J 7:13 udeis mentoi parrEsia elalei peri autu dia ton fobon tOn iudaiOn.
J 7:13 a-----nsm- c--------- n-----dsf- v-3iai-s-- p--------- rp----gsm- p--------- ra----asm- n-----asm- ra----gpm- a-----gpm-
J 7:13 G3762 G3305 G3954 G2980 G4012 G0846 G1223 G3588 G5401 G3588 G2453
J 7:13 Nikt jednak nie odzywał się o Nim jawnie z obawy przed Żydami.
J 7:13
J 7:13 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 7:13
J 7:13  Jednak  żaden  powiedział  o  Go  oczywiście  strach  strach  Żydów
J 7:13 G3305 G3762 G2980 G4012 G0846 G3954 G1223 G5401 G2453
J 7:14 Ἤδη δὲ τῆς ἑορτῆς μεσούσης ἀνέβη Ἰησοῦς εἰς τὸ ἱερὸν καὶ ἐδίδασκεν.                                                            
J 7:14 *)/EdE de\ tE=s e(ortE=s mesou/sEs a)ne/bE *)iEsou=s ei)s to\ i(ero\n kai\ e)di/dasken.
J 7:14 EdE de tEs heortEs mesusEs anebE iEsus eis to hieron kai edidasken.
J 7:14 d--------- c--------- ra----gsf- n-----gsf- v--papgsf- v-3aai-s-- n-----nsm- p--------- ra----asn- a-----asn- c--------- v-3iai-s--
J 7:14 G2235 G1161 G3588 G1859 G3322 G0305 G2424 G1519 G3588 G2411 G2532 G1321
J 7:14 Tymczasem dopiero w połowie świąt przybył Jezus do Świątyni i nauczał.
J 7:14
J 7:14 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 7:14
J 7:14  Ale  w  połowa  wakacje  wprowadzonych  Jezus  w  świątynia  i  uczy
J 7:14 G2235 G1161 G3322 G1859 G0305 G2424 G1519 G2411 G2532 G1321
J 7:15 ἐθαύμαζον οὖν οἱ Ἰουδαῖοι λέγοντες, Πῶς οὗτος γράμματα οἶδεν μὴ μεμαθηκώς;                                                              
J 7:15 e)Tau/maDZon ou)=n oi( *)ioudai=oi le/gontes, *pO=s ou(=tos gra/mmata oi)=den mE\ memaTEkO/s;
J 7:15 eTaumaDZon un hoi iudaioi legontes, pOs hutos grammata oiden mE memaTEkOs;
J 7:15 v-3iai-p-- c--------- ra----npm- a-----npm- v--papnpm- d--------- rd----nsm- n-----apn- v-3xai-s-- d--------- v--xapnsm-
J 7:15 G2296 G3767 G3588 G2453 G3004 G4459 G3778 G1121 G1492 G3361 G3129
J 7:15 Żydzi zdumiewali się mówiąc: W jaki sposób zna On Pisma, skoro się nie uczył?
J 7:15
J 7:15 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 7:15
J 7:15  I  dziwili  Judea  mówi  jako  On  wie  Pismo  nie  uchivshis
J 7:15 G2532 G2296 G2453 G3004 G4459 G3778 G1492 G1121 G3361 G3129
J 7:16 ἀπεκρίθη οὖν αὐτοῖς [ὁ] Ἰησοῦς καὶ εἶπεν, ἐμὴ διδαχὴ οὐκ ἔστιν ἐμὴ ἀλλὰ τοῦ πέμψαντός με·                                                  
J 7:16 a)pekri/TE ou)=n au)toi=s [o(] *)iEsou=s kai\ ei)=pen, *(E e)mE\ didaCHE\ ou)k e)/stin e)mE\ a)lla\ tou= pe/mPSanto/s me:
J 7:16 apekriTE un autois [ho] iEsus kai eipen, hE emE didaCHE uk estin emE alla tu pemPSantos me:
J 7:16 v-3api-s-- c--------- rp----dpm- ra----nsm- n-----nsm- c--------- v-3aai-s-- ra----nsf- a-----nsf- n-----nsf- d--------- v-3pai-s-- a-----nsf- c--------- ra----gsm- v--aapgsm- rp----as--
J 7:16 G0611 G3767 G0846 G3588 G2424 G2532 G2036 G3588 G1699 G1322 G3756 G2076 G1699 G0235 G3588 G3992 G3165
J 7:16 Odpowiedział im Jezus mówiąc: Moja nauka nie jest moją, lecz Tego, który Mnie posłał.
J 7:16
J 7:16 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 7:16
J 7:16  Jezus  odpowiedzi  ich  powiedział  Mój  nauczanie  nie  Mój  ale  , Który wysłał  Mnie
J 7:16 G2424 G0611 G0846 G2036 G1699 G1322 G3756 G1699 G0235 G3992 G3165
J 7:17 ἐάν τις θέλῃ τὸ θέλημα αὐτοῦ ποιεῖν, γνώσεται περὶ τῆς διδαχῆς πότερον ἐκ τοῦ θεοῦ ἐστιν ἐγὼ ἀπ᾿ ἐμαυτοῦ λαλῶ.                                          
J 7:17 e)a/n tis Te/lE| to\ Te/lEma au)tou= poiei=n, gnO/setai peri\ tE=s didaCHE=s po/teron e)k tou= Teou= e)stin E)\ e)gO\ a)p' e)mautou= lalO=.
J 7:17 ean tis TelE to TelEma autu poiein, gnOsetai peri tEs didaCHEs poteron ek tu Teu estin E egO ap' emautu lalO.
J 7:17 c--------- ri----nsm- v-3pas-s-- ra----asn- n-----asn- rp----gsm- v--pan---- v-3fmi-s-- p--------- ra----gsf- n-----gsf- d--------- p--------- ra----gsm- n-----gsm- v-3pai-s-- c--------- rp----ns-- p--------- rp----gsm- v-1pai-s--
J 7:17 G1437 G5100 G2309 G3588 G2307 G0846 G4160 G1097 G4012 G3588 G1322 G4220 G1537 G3588 G2316 G2076 G2228 G1473 G0575 G1683 G2980
J 7:17 Jeśli kto chce pełnić Jego wolę, pozna, czy nauka ta jest od Boga, czy też Ja mówię od siebie samego.
J 7:17
J 7:17 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 7:17
J 7:17  kto  chce  tworzyć  będzie  Jego  uczy się  o  Sem  nauczanie  z  Bóg  czy  to  lub  Ja  Się  z  Się  powiedzieć
J 7:17 G5100 G2309 G4160 G2307 G0846 G1097 G4012 G3588 G1322 G1537 G2316 G4220 G2076 G2228 G1473 G1683 G0575 G1683 G2980
J 7:18 ἀφ᾿ ἑαυτοῦ λαλῶν τὴν δόξαν τὴν ἰδίαν ζητεῖ· δὲ ζητῶν τὴν δόξαν τοῦ πέμψαντος αὐτόν, οὗτος ἀληθής ἐστιν καὶ ἀδικία ἐν αὐτῷ οὐκ ἔστιν.                                
J 7:18 o( a)f' e(autou= lalO=n tE\n do/Xan tE\n i)di/an DZEtei=: o( de\ DZEtO=n tE\n do/Xan tou= pe/mPSantos au)to/n, ou(=tos a)lETE/s e)stin kai\ a)diki/a e)n au)tO=| ou)k e)/stin.
J 7:18 ho af' eautu lalOn tEn doXan tEn idian DZEtei: ho de DZEtOn tEn doXan tu pemPSantos auton, hutos alETEs estin kai adikia en autO uk estin.
J 7:18 ra----nsm- p--------- rp----gsm- v--papnsm- ra----asf- n-----asf- ra----asf- a-----asf- v-3pai-s-- ra----nsm- c--------- v--papnsm- ra----asf- n-----asf- ra----gsm- v--aapgsm- rp----asm- rd----nsm- a-----nsm- v-3pai-s-- c--------- n-----nsf- p--------- rp----dsm- d--------- v-3pai-s--
J 7:18 G3588 G0575 G1438 G2980 G3588 G1391 G3588 G2398 G2212 G3588 G1161 G2212 G3588 G1391 G3588 G3992 G0846 G3778 G0227 G2076 G2532 G0093 G1722 G0846 G3756 G2076
J 7:18 Kto mówi we własnym imieniu, ten szuka własnej chwały. Kto zaś szuka chwały tego, który go posłał, ten godzien jest wiary i nie ma w nim nieprawości.
J 7:18
J 7:18 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 7:18
J 7:18  Głośnik  się  z  się  poszukuje  Sława  się  i  Kto  poszukuje  Sława  , Który wysłał  Jego  Że  prawdziwy  i  nie  nieprawości  w  Go
J 7:18 G2980 G1438 G0575 G1438 G2212 G1391 G2398 G1161 G2212 G2212 G1391 G3992 G0846 G3778 G0227 G2532 G3756 G0093 G1722 G0846
J 7:19 οὐ Μωϋσῆς δέδωκεν ὑμῖν τὸν νόμον; καὶ οὐδεὶς ἐξ ὑμῶν ποιεῖ τὸν νόμον. τί με ζητεῖτε ἀποκτεῖναι;                                                  
J 7:19 ou) *mOu+sE=s de/dOken u(mi=n to\n no/mon; kai\ ou)dei\s e)X u(mO=n poiei= to\n no/mon. ti/ me DZEtei=te a)poktei=nai;
J 7:19 u mO+ysEs dedOken hymin ton nomon; kai udeis eX hymOn poiei ton nomon. ti me DZEteite apokteinai;
J 7:19 x--------- n-----nsm- v-3xai-s-- rp----dp-- ra----asm- n-----asm- c--------- a-----nsm- p--------- rp----gp-- v-3pai-s-- ra----asm- n-----asm- ri----asn- rp----as-- v-2pai-p-- v--aan----
J 7:19 G3756 G3475 G1325 G5213 G3588 G3551 G2532 G3762 G1537 G5216 G4160 G3588 G3551 G5101 G3165 G2212 G0615
J 7:19 Czyż Mojżesz nie dał wam Prawa? A przecież nikt z was nie zachowuje Prawa, /bo/ czemuż usiłujecie Mnie zabić?
J 7:19
J 7:19 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 7:19
J 7:19  Nie  dał  ty, wy  Mojżesz  Prawo  i  żaden  z  ty, wy  jest  prawo  że  szukam  zabić  Mnie
J 7:19 G3756 G1325 G5213 G3475 G3551 G2532 G3762 G1537 G5216 G4160 G3551 G5101 G2212 G0615 G3165
J 7:20 ἀπεκρίθη ὄχλος, Δαιμόνιον ἔχεις· τίς σε ζητεῖ ἀποκτεῖναι;                                                                  
J 7:20 a)pekri/TE o( o)/CHlos, *daimo/nion e)/CHeis: ti/s se DZEtei= a)poktei=nai;
J 7:20 apekriTE ho oCHlos, daimonion eCHeis: tis se DZEtei apokteinai;
J 7:20 v-3api-s-- ra----nsm- n-----nsm- n-----asn- v-2pai-s-- ri----nsm- rp----as-- v-3pai-s-- v--aan----
J 7:20 G0611 G3588 G3793 G1140 G2192 G5101 G4571 G2212 G0615
J 7:20 Tłum odpowiedział : Jesteś opętany przez złego ducha! Któż usiłuje Cię zabić?
J 7:20
J 7:20 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 7:20
J 7:20  Osoby  powiedział  w  odpowiedź  demon  w  ty, wy  kto  poszukuje  zabić  ty, wy
J 7:20 G3793 G2036 G0611 G0611 G1140 G2192 G2192 G5101 G2212 G0615 G4571
J 7:21 ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτοῖς, Ἓν ἔργον ἐποίησα καὶ πάντες θαυμάζετε.                                                              
J 7:21 a)pekri/TE *)iEsou=s kai\ ei)=pen au)toi=s, *(\en e)/rgon e)poi/Esa kai\ pa/ntes Tauma/DZete.
J 7:21 apekriTE iEsus kai eipen autois, hen ergon epoiEsa kai pantes TaumaDZete.
J 7:21 v-3api-s-- n-----nsm- c--------- v-3aai-s-- rp----dpm- a-----asn- n-----asn- v-1aai-s-- c--------- a-----npm- v-2pai-p--
J 7:21 G0611 G2424 G2532 G2036 G0846 G1520 G2041 G4160 G2532 G3956 G2296
J 7:21 W odpowiedzi Jezus rzekł do nich: Dokonałem tylko jednego czynu, a wszyscy jesteście zdziwieni.
J 7:21
J 7:21 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 7:21
J 7:21  Jezus  ustawicznego  przemówienie  powiedział  ich  jedno  sprawa  wykonane  i  wszystko  Cud
J 7:21 G2424 G0611 G0611 G2036 G0846 G1520 G2041 G4160 G2532 G3956 G2296
J 7:22 διὰ τοῦτο Μωϋσῆς δέδωκεν ὑμῖν τὴν περιτομήν οὐχ ὅτι ἐκ τοῦ Μωϋσέως ἐστὶν ἀλλ᾿ ἐκ τῶν πατέρων καὶ ἐν σαββάτῳ περιτέμνετε ἄνθρωπον.                                        
J 7:22 dia\ tou=to *mOu+sE=s de/dOken u(mi=n tE\n peritomE/n ou)CH o(/ti e)k tou= *mOu+se/Os e)sti\n a)ll' e)k tO=n pate/rOn kai\ e)n sabba/tO| perite/mnete a)/nTrOpon.
J 7:22 dia tuto mO+ysEs dedOken hymin tEn peritomEn uCH hoti ek tu mO+yseOs estin all' ek tOn paterOn kai en sabbatO peritemnete anTrOpon.
J 7:22 p--------- rd----asn- n-----nsm- v-3xai-s-- rp----dp-- ra----asf- n-----asf- d--------- c--------- p--------- ra----gsm- n-----gsm- v-3pai-s-- c--------- p--------- ra----gpm- n-----gpm- c--------- p--------- n-----dsn- v-2pai-p-- n-----asm-
J 7:22 G1223 G5124 G3475 G1325 G5213 G3588 G4061 G3756 G3754 G1537 G3588 G3475 G2076 G0235 G1537 G3588 G3962 G2532 G1722 G4521 G4059 G0444
J 7:22 Oto Mojżesz dał wam obrzezanie - ale nie pochodzi ono od Mojżesza, lecz od przodków - i wy w szabat obrzezujecie człowieka.
J 7:22
J 7:22 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 7:22
J 7:22  Mojżesz  dał  ty, wy  obrzezanie  chociaż  nie  z  Mojżesz  ale  z  ojców  i  w  Sobota  obrzezać  Prawa
J 7:22 G3475 G1325 G5213 G4061 G3754 G3756 G1537 G3475 G0235 G1537 G3962 G2532 G1722 G4521 G4059 G0444
J 7:23 εἰ περιτομὴν λαμβάνει ἄνθρωπος ἐν σαββάτῳ ἵνα μὴ λυθῇ νόμος Μωϋσέως, ἐμοὶ χολᾶτε ὅτι ὅλον ἄνθρωπον ὑγιῆ ἐποίησα ἐν σαββάτῳ;                                          
J 7:23 ei) peritomE\n lamba/nei a)/nTrOpos e)n sabba/tO| i(/na mE\ luTE=| o( no/mos *mOu+se/Os, e)moi\ CHola=te o(/ti o(/lon a)/nTrOpon u(giE= e)poi/Esa e)n sabba/tO|;
J 7:23 ei peritomEn lambanei anTrOpos en sabbatO hina mE lyTE ho nomos mO+yseOs, emoi CHolate hoti holon anTrOpon hygiE epoiEsa en sabbatO;
J 7:23 c--------- n-----asf- v-3pai-s-- n-----nsm- p--------- n-----dsn- c--------- d--------- v-3aps-s-- ra----nsm- n-----nsm- n-----gsm- rp----ds-- v-2pai-p-- c--------- a-----asm- n-----asm- a-----asm- v-1aai-s-- p--------- n-----dsn-
J 7:23 G1487 G4061 G2983 G0444 G1722 G4521 G2443 G3361 G3089 G3588 G3551 G3475 G1698 G5520 G3754 G3650 G0444 G5199 G4160 G1722 G4521
J 7:23 jeżeli człowiek może przyjmować obrzezanie nawet w szabat, aby nie przekroczono Prawa Mojżeszowego, to dlaczego złościcie się na Mnie, że w szabat uzdrowiłem całego człowieka?
J 7:23
J 7:23 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 7:23
J 7:23  Jeśli  w  Sobota  trwa  człowiek  obrzezanie  że  nie  był  łamanego  prawo  Mozaika  Mnie  zły  że  tylko  Prawa  uzdrowiony  uzdrowiony  w  Sobota
J 7:23 G1487 G1722 G4521 G2983 G0444 G4061 G2443 G3363 G3089 G3089 G3551 G3475 G1698 G5520 G3754 G3650 G0444 G4160 G5199 G1722 G4521
J 7:24 μὴ κρίνετε κατ᾿ ὄψιν, ἀλλὰ τὴν δικαίαν κρίσιν κρίνετε.                                                                  
J 7:24 mE\ kri/nete kat' o)/PSin, a)lla\ tE\n dikai/an kri/sin kri/nete.
J 7:24 mE krinete kat' oPSin, alla tEn dikaian krisin krinete.
J 7:24 d--------- v-2pad-p-- p--------- n-----asf- c--------- ra----asf- a-----asf- n-----asf- v-2pad-p--
J 7:24 G3361 G2919 G2596 G3799 G0235 G3588 G1342 G2920 G2919
J 7:24 Nie sądźcie z zewnętrznych pozorów, lecz wydajcie wyrok sprawiedliwy.
J 7:24
J 7:24 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 7:24
J 7:24  Nie  sędzia  na  wygląd  ale  sędzia  sąd  sprawiedliwy
J 7:24 G3361 G2919 G2596 G3799 G0235 G2919 G2920 G1342
J 7:25 Ἔλεγον οὖν τινες ἐκ τῶν Ἱεροσολυμιτῶν, Οὐχ οὗτός ἐστιν ὃν ζητοῦσιν ἀποκτεῖναι;                                                            
J 7:25 *)/elegon ou)=n tines e)k tO=n *(ierosolumitO=n, *ou)CH ou(=to/s e)stin o(\n DZEtou=sin a)poktei=nai;
J 7:25 elegon un tines ek tOn hierosolymitOn, uCH hutos estin hon DZEtusin apokteinai;
J 7:25 v-3iai-p-- c--------- ri----npm- p--------- ra----gpm- n-----gpm- x--------- rd----nsm- v-3pai-s-- rr----asm- v-3pai-p-- v--aan----
J 7:25 G3004 G3767 G5100 G1537 G3588 G2415 G3756 G3778 G2076 G3739 G2212 G0615
J 7:25 Niektórzy z mieszkańców Jerozolimy mówili: Czyż to nie jest Ten, którego usiłują zabić?
J 7:25
J 7:25 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 7:25
J 7:25  Tutaj  kilka  z  Jerozolima  powiedział  nie  Że  to  Kogo  poszukiwanie  zabić
J 7:25 G3767 G5100 G1537 G2415 G3004 G3756 G3778 G2076 G3739 G2212 G0615
J 7:26 καὶ ἴδε παρρησίᾳ λαλεῖ καὶ οὐδὲν αὐτῷ λέγουσιν. μήποτε ἀληθῶς ἔγνωσαν οἱ ἄρχοντες ὅτι οὗτός ἐστιν Χριστός;                                                
J 7:26 kai\ i)/de parrEsi/a| lalei= kai\ ou)de\n au)tO=| le/gousin. mE/pote a)lETO=s e)/gnOsan oi( a)/rCHontes o(/ti ou(=to/s e)stin o( *CHristo/s;
J 7:26 kai ide parrEsia lalei kai uden autO legusin. mEpote alETOs egnOsan hoi arCHontes hoti hutos estin ho CHristos;
J 7:26 c--------- x--------- n-----dsf- v-3pai-s-- c--------- a-----asn- rp----dsm- v-3pai-p-- x--------- d--------- v-3aai-p-- ra----npm- n-----npm- c--------- rd----nsm- v-3pai-s-- ra----nsm- n-----nsm-
J 7:26 G2532 G2396 G3954 G2980 G2532 G3762 G0846 G3004 G3379 G0230 G1097 G3588 G0758 G3754 G3778 G2076 G3588 G5547
J 7:26 A oto jawnie przemawia i nic Mu nie mówią. Czyżby zwierzchnicy naprawdę się przekonali, że On jest Mesjaszem?
J 7:26
J 7:26 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 7:26
J 7:26  Tutaj  mówi  oczywiście  i  nic  mówią  Go  nie  spełnione  czy  szefów  że  On  naprawdę  Chrystus
J 7:26 G2396 G2980 G3954 G2532 G3762 G3004 G0846 G3379 G1097 G3379 G0758 G3754 G3778 G0230 G5547
J 7:27 ἀλλὰ τοῦτον οἴδαμεν πόθεν ἐστίν· δὲ Χριστὸς ὅταν ἔρχηται οὐδεὶς γινώσκει πόθεν ἐστίν.                                                        
J 7:27 a)lla\ tou=ton oi)/damen po/Ten e)sti/n: o( de\ *CHristo\s o(/tan e)/rCHEtai ou)dei\s ginO/skei po/Ten e)sti/n.
J 7:27 alla tuton oidamen poTen estin: ho de CHristos hotan erCHEtai udeis ginOskei poTen estin.
J 7:27 c--------- rd----asm- v-1xai-p-- d--------- v-3pai-s-- ra----nsm- c--------- n-----nsm- c--------- v-3pms-s-- a-----nsm- v-3pai-s-- d--------- v-3pai-s--
J 7:27 G0235 G5126 G1492 G4159 G2076 G3588 G1161 G5547 G3752 G2064 G3762 G1097 G4159 G2076
J 7:27 Przecież my wiemy, skąd On pochodzi, natomiast gdy Mesjasz przyjdzie, nikt nie będzie wiedział, skąd jest.
J 7:27
J 7:27 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 7:27
J 7:27  Ale  wiedzieć  Jego  skąd  On  Chrystus  zaś  kiedy  przyjść  żaden  będzie  wiedzieć  skąd  On
J 7:27 G0235 G1492 G5126 G4159 G2076 G5547 G1161 G3752 G2064 G3762 G1097 G1097 G4159 G2076
J 7:28 ἔκραξεν οὖν ἐν τῷ ἱερῷ διδάσκων Ἰησοῦς καὶ λέγων, Κἀμὲ οἴδατε καὶ οἴδατε πόθεν εἰμί· καὶ ἀπ᾿ ἐμαυτοῦ οὐκ ἐλήλυθα, ἀλλ᾿ ἔστιν ἀληθινὸς πέμψας με, ὃν ὑμεῖς οὐκ οἴδατε·                      
J 7:28 e)/kraXen ou)=n e)n tO=| i(erO=| dida/skOn o( *)iEsou=s kai\ le/gOn, *ka)me\ oi)/date kai\ oi)/date po/Ten ei)mi/: kai\ a)p' e)mautou= ou)k e)lE/luTa, a)ll' e)/stin a)lETino\s o( pe/mPSas me, o(\n u(mei=s ou)k oi)/date:
J 7:28 ekraXen un en tO hierO didaskOn ho iEsus kai legOn, kame oidate kai oidate poTen eimi: kai ap' emautu uk elElyTa, all' estin alETinos ho pemPSas me, hon hymeis uk oidate:
J 7:28 v-3aai-s-- c--------- p--------- ra----dsn- a-----dsn- v--papnsm- ra----nsm- n-----nsm- c--------- v--papnsm- c--------- v-2xai-p-- c--------- v-2xai-p-- d--------- v-1pai-s-- c--------- p--------- rp----gsm- d--------- v-1xai-s-- c--------- v-3pai-s-- a-----nsm- ra----nsm- v--aapnsm- rp----as-- rr----asm- rp----np-- d--------- v-2xai-p--
J 7:28 G2896 G3767 G1722 G3588 G2411 G1321 G3588 G2424 G2532 G3004 G2504 G1492 G2532 G1492 G4159 G1510 G2532 G0575 G1683 G3756 G2064 G0235 G2076 G0228 G3588 G3992 G3165 G3739 G5210 G3756 G1492
J 7:28 A Jezus, ucząc w świątyni, zawołał tymi słowami: I Mnie znacie, i wiecie, skąd jestem. Ja jednak nie przyszedłem sam od siebie; lecz prawdziwy jest Ten, który Mnie posłał, którego wy nie znacie.
J 7:28
J 7:28 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 7:28
J 7:28  Następnie  Jezus  zawołał  w  Świątynia  nauczanie  i  mówi  i  wiedzieć  Mnie  i  wiedzieć  skąd  Ja  i  przyjść  nie  Się  z  Się  ale  prawdziwy  , Który wysłał  Mnie  Kogo  ty, wy  nie  wiedzieć
J 7:28 G3767 G2424 G2896 G1722 G2411 G1321 G2532 G3004 G2504 G1492 G2504 G2532 G1492 G4159 G1510 G2532 G2064 G3756 G1683 G0575 G1683 G0235 G0228 G3992 G3165 G3739 G5210 G3756 G1492
J 7:29 ἐγὼ οἶδα αὐτόν, ὅτι παρ᾿ αὐτοῦ εἰμι κἀκεῖνός με ἀπέστειλεν.                                                                
J 7:29 e)gO\ oi)=da au)to/n, o(/ti par' au)tou= ei)mi ka)kei=no/s me a)pe/steilen.
J 7:29 egO oida auton, hoti par' autu eimi kakeinos me apesteilen.
J 7:29 rp----ns-- v-1xai-s-- rp----asm- c--------- p--------- rp----gsm- v-1pai-s-- c--------- rp----as-- v-3aai-s--
J 7:29 G1473 G1492 G0846 G3754 G3844 G0846 G1510 G2548 G3165 G0649
J 7:29 Ja Go znam, bo od Niego jestem i On Mnie posłał.
J 7:29
J 7:29 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 7:29
J 7:29  Ja  wiedzieć  Jego  że  Ja  z  To  i  On  wysłane  Mnie
J 7:29 G1473 G1492 G0846 G3754 G1510 G3844 G0846 G2548 G2548 G0649 G3165
J 7:30 Ἐζήτουν οὖν αὐτὸν πιάσαι, καὶ οὐδεὶς ἐπέβαλεν ἐπ᾿ αὐτὸν τὴν χεῖρα, ὅτι οὔπω ἐληλύθει ὥρα αὐτοῦ.                                                  
J 7:30 *)eDZE/toun ou)=n au)to\n pia/sai, kai\ ou)dei\s e)pe/balen e)p' au)to\n tE\n CHei=ra, o(/ti ou)/pO e)lElu/Tei E( O(/ra au)tou=.
J 7:30 eDZEtun un auton piasai, kai udeis epebalen ep' auton tEn CHeira, hoti upO elElyTei hE hOra autu.
J 7:30 v-3iai-p-- c--------- rp----asm- v--aan---- c--------- a-----nsm- v-3aai-s-- p--------- rp----asm- ra----asf- n-----asf- c--------- d--------- v-3yai-s-- ra----nsf- n-----nsf- rp----gsm-
J 7:30 G2212 G3767 G0846 G4084 G2532 G3762 G1911 G1909 G0846 G3588 G5495 G3754 G3768 G2064 G3588 G5610 G0846
J 7:30 Zamierzali więc Go pojmać, jednakże nikt nie podniósł na Niego ręki, ponieważ godzina Jego jeszcze nie nadeszła.
J 7:30
J 7:30 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 7:30
J 7:30  I  Wyszukiwanie  połów  Jego  ale  żaden  umieścić  w  To  ręce  że  nie  przyjść  h  Jego
J 7:30 G3767 G2212 G4084 G0846 G2532 G3762 G1911 G1909 G0846 G5495 G3754 G3768 G2064 G5610 G0846
J 7:31 Ἐκ τοῦ ὄχλου δὲ πολλοὶ ἐπίστευσαν εἰς αὐτόν, καὶ ἔλεγον, Χριστὸς ὅταν ἔλθῃ μὴ πλείονα σημεῖα ποιήσει ὧν οὗτος ἐποίησεν;                                          
J 7:31 *)ek tou= o)/CHlou de\ polloi\ e)pi/steusan ei)s au)to/n, kai\ e)/legon, *(o *CHristo\s o(/tan e)/lTE| mE\ plei/ona sEmei=a poiE/sei O(=n ou(=tos e)poi/Esen;
J 7:31 ek tu oCHlu de polloi episteusan eis auton, kai elegon, ho CHristos hotan elTE mE pleiona sEmeia poiEsei hOn hutos epoiEsen;