Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

NT_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po grecku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

do_Jk3      do_str_głównej      do_Jk5      
Jk 4:1 Πόθεν πόλεμοι καὶ πόθεν μάχαι ἐν ὑμῖν; οὐκ ἐντεῦθεν, ἐκ τῶν ἡδονῶν ὑμῶν τῶν στρατευομένων ἐν τοῖς μέλεσιν ὑμῶν;                          
Jk 4:1 *po/Ten po/lemoi kai\ po/Ten ma/CHai e)n u(mi=n; ou)k e)nteu=Ten, e)k tO=n E(donO=n u(mO=n tO=n strateuome/nOn e)n toi=s me/lesin u(mO=n;
Jk 4:1 poTen polemoi kai poTen maCHai en hymin; uk enteuTen, ek tOn hEdonOn hymOn tOn strateuomenOn en tois melesin hymOn;
Jk 4:1 d--------- n-----npm- c--------- d--------- n-----npf- p--------- rp----dp-- x--------- d--------- p--------- ra----gpf- n-----gpf- rp----gp-- ra----gpf- v--pmpgpf- p--------- ra----dpn- n-----dpn- rp----gp--
Jk 4:1 G4159 G4171 G2532 G4159 G3163 G1722 G5213 G3756 G1782 G1537 G3588 G2237 G5216 G3588 G4754 G1722 G3588 G3196 G5216
Jk 4:1 Skąd się biorą wojny i skąd kłótnie między wami? Nie skądinąd, tylko z waszych żądz, które walczą w członkach waszych.
Jk 4:1
Jk 4:1 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Jk 4:1
Jk 4:1  Skąd  w  ty, wy  wrogość  i  niezgoda  nie  stąd  z  żądza  swój  wojujący  w  Członek  swój
Jk 4:1 G4159 G1722 G5213 G4171 G2532 G3163 G3756 G1782 G1537 G2237 G5216 G4754 G1722 G3196 G5216
Jk 4:2 ἐπιθυμεῖτε, καὶ οὐκ ἔχετε· φονεύετε καὶ ζηλοῦτε, καὶ οὐ δύνασθε ἐπιτυχεῖν· μάχεσθε καὶ πολεμεῖτε. οὐκ ἔχετε διὰ τὸ μὴ αἰτεῖσθαι ὑμᾶς·                      
Jk 4:2 e)piTumei=te, kai\ ou)k e)/CHete: foneu/ete kai\ DZElou=te, kai\ ou) du/nasTe e)pituCHei=n: ma/CHesTe kai\ polemei=te. ou)k e)/CHete dia\ to\ mE\ ai)tei=sTai u(ma=s:
Jk 4:2 epiTymeite, kai uk eCHete: foneuete kai DZElute, kai u dynasTe epityCHein: maCHesTe kai polemeite. uk eCHete dia to mE aiteisTai hymas:
Jk 4:2 v-2pai-p-- c--------- d--------- v-2pai-p-- v-2pai-p-- c--------- v-2pai-p-- c--------- d--------- v-2pmi-p-- v--aan---- v-2pmi-p-- c--------- v-2pai-p-- d--------- v-2pai-p-- p--------- ra----asn- d--------- v--pmn---- rp----ap--
Jk 4:2 G1937 G2532 G3756 G2192 G5407 G2532 G2206 G2532 G3756 G1410 G2013 G3164 G2532 G4170 G3756 G2192 G1223 G3588 G3361 G0154 G5209
Jk 4:2 Pożądacie, a nie macie, żywicie morderczą zazdrość, a nie możecie osiągnąć. Prowadzicie walki i kłótnie, a nic nie posiadacie, gdyż się nie modlicie.
Jk 4:2
Jk 4:2 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Jk 4:2
Jk 4:2  Potrzeba  i  nie  mieć  zabić  i  zazdrosny  i  nie  może  osiągnięcia  kłótnia  i  vrazhduete  i  nie  mieć  że  nie  Zapytać
Jk 4:2 G1937 G2532 G3756 G2192 G5407 G2532 G2206 G2532 G3756 G1410 G2013 G3164 G2532 G4170 G1161 G3756 G2192 G1223 G3361 G0154
Jk 4:3 αἰτεῖτε καὶ οὐ λαμβάνετε, διότι κακῶς αἰτεῖσθε, ἵνα ἐν ταῖς ἡδοναῖς ὑμῶν δαπανήσητε.                                      
Jk 4:3 ai)tei=te kai\ ou) lamba/nete, dio/ti kakO=s ai)tei=sTe, i(/na e)n tai=s E(donai=s u(mO=n dapanE/sEte.
Jk 4:3 aiteite kai u lambanete, dioti kakOs aiteisTe, hina en tais hEdonais hymOn dapanEsEte.
Jk 4:3 v-2pai-p-- c--------- d--------- v-2pai-p-- c--------- d--------- v-2pmi-p-- c--------- p--------- ra----dpf- n-----dpf- rp----gp-- v-2aas-p--
Jk 4:3 G0154 G2532 G3756 G2983 G1360 G2560 G0154 G2443 G1722 G3588 G2237 G5216 G1159
Jk 4:3 Modlicie się, a nie otrzymujecie, bo się źle modlicie, starając się jedynie o zaspokojenie swych żądz.
Jk 4:3
Jk 4:3 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Jk 4:3
Jk 4:3  Zapytać  i  nie  dostać  że  Zapytać  nie  w  dobry  że  konsumować  dla  swój  żądza
Jk 4:3 G0154 G2532 G3756 G2983 G1360 G0154 G2560 G2560 G2560 G2443 G1159 G1722 G5216 G2237
Jk 4:4 μοιχαλίδες, οὐκ οἴδατε ὅτι φιλία τοῦ κόσμου ἔχθρα τοῦ θεοῦ ἐστιν; ὃς ἐὰν οὖν βουληθῇ φίλος εἶναι τοῦ κόσμου, ἐχθρὸς τοῦ θεοῦ καθίσταται.                
Jk 4:4 moiCHali/des, ou)k oi)/date o(/ti E( fili/a tou= ko/smou e)/CHTra tou= Teou= e)stin; o(\s e)a\n ou)=n boulETE=| fi/los ei)=nai tou= ko/smou, e)CHTro\s tou= Teou= kaTi/statai.
Jk 4:4 moiCHalides, uk oidate hoti hE filia tu kosmu eCHTra tu Teu estin; hos ean un bulETE filos einai tu kosmu, eCHTros tu Teu kaTistatai.
Jk 4:4 a-----vpf- x--------- v-2xai-p-- c--------- ra----nsf- n-----nsf- ra----gsm- n-----gsm- n-----nsf- ra----gsm- n-----gsm- v-3pai-s-- rr----nsm- x--------- c--------- v-3aps-s-- a-----nsm- v--pan---- ra----gsm- n-----gsm- a-----nsm- ra----gsm- n-----gsm- v-3ppi-s--
Jk 4:4 G3428 G3756 G1492 G3754 G3588 G5373 G3588 G2889 G2189 G3588 G2316 G2076 G3739 G1437 G3767 G1014 G5384 G1511 G3588 G2889 G2190 G3588 G2316 G2525
Jk 4:4 Cudzołożnicy, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem jest nieprzyjaźnią z Bogiem? Jeżeli więc ktoś zamierzałby być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga.
Jk 4:4
Jk 4:4 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Jk 4:4
Jk 4:4  Cudzołożników  i  cudzołożnice  nie  wiedzieć  że  przyjaźń  świat  jest  wrogość  Bóg  Tak  kto  kto  chce  być  inny  świat  staje się  wróg  Bóg
Jk 4:4 G3432 G2532 G3428 G3756 G1492 G3754 G5373 G2889 G2076 G2189 G2316 G3767 G0302 G3739 G1014 G1511 G5384 G2190 G2525 G2190 G2316
Jk 4:5 δοκεῖτε ὅτι κενῶς γραφὴ λέγει, Πρὸς φθόνον ἐπιποθεῖ τὸ πνεῦμα κατῴκισεν ἐν ἡμῖν;                                
Jk 4:5 E)\ dokei=te o(/ti kenO=s E( grafE\ le/gei, *pro\s fTo/non e)pipoTei= to\ pneu=ma o(\ katO/|kisen e)n E(mi=n;
Jk 4:5 E dokeite hoti kenOs hE grafE legei, pros fTonon epipoTei to pneuma ho katOkisen en hEmin;
Jk 4:5 c--------- v-2pai-p-- c--------- d--------- ra----nsf- n-----nsf- v-3pai-s-- p--------- n-----asm- v-3pai-s-- ra----asn- n-----asn- rr----asn- v-3aai-s-- p--------- rp----dp--
Jk 4:5 G2228 G1380 G3754 G2761 G3588 G1124 G3004 G4314 G5355 G1971 G3588 G4151 G3739 G2730 G1722 G2254
Jk 4:5 A może utrzymujecie, że na próżno Pismo mówi: Zazdrośnie pożąda On ducha, którego w nas utwierdził?
Jk 4:5
Jk 4:5 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Jk 4:5
Jk 4:5  Lub  myśleć  że  na próżno  mówi  Pisanie  do  zazdrość  lubi  duch  życie  życie  w  nas
Jk 4:5 G2228 G1380 G3754 G2761 G3004 G1124 G4314 G5355 G1971 G4151 G2730 G3739 G1722 G2254
Jk 4:6 μείζονα δὲ δίδωσιν χάριν· διὸ λέγει, θεὸς ὑπερηφάνοις ἀντιτάσσεται, ταπεινοῖς δὲ δίδωσιν χάριν.                                    
Jk 4:6 mei/DZona de\ di/dOsin CHa/rin: dio\ le/gei, *(o Teo\s u(perEfa/nois a)ntita/ssetai, tapeinoi=s de\ di/dOsin CHa/rin.
Jk 4:6 meiDZona de didOsin CHarin: dio legei, ho Teos hyperEfanois antitassetai, tapeinois de didOsin CHarin.
Jk 4:6 a-----asfc c--------- v-3pai-s-- n-----asf- c--------- v-3pai-s-- ra----nsm- n-----nsm- a-----dpm- v-3pmi-s-- a-----dpm- c--------- v-3pai-s-- n-----asf-
Jk 4:6 G3173 G1161 G1325 G5485 G1352 G3004 G3588 G2316 G5244 G0498 G5011 G1161 G1325 G5485
Jk 4:6 Daje zaś tym większą łaskę: Dlatego mówi: Bóg sprzeciwia się pysznym, pokornym zaś daje łaskę.
Jk 4:6
Jk 4:6 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Jk 4:6
Jk 4:6  Ale  więcej  daje  łaska  zatem  powiedział  Bóg  dumny  opór  i  skromny  daje  łaska
Jk 4:6 G1161 G3187 G1325 G5485 G1352 G3004 G2316 G5244 G0498 G1161 G5011 G1325 G5485
Jk 4:7 ὑποτάγητε οὖν τῷ θεῷ· ἀντίστητε δὲ τῷ διαβόλῳ, καὶ φεύξεται ἀφ᾿ ὑμῶν·                                        
Jk 4:7 u(pota/gEte ou)=n tO=| TeO=|: a)nti/stEte de\ tO=| diabo/lO|, kai\ feu/Xetai a)f' u(mO=n:
Jk 4:7 hypotagEte un tO TeO: antistEte de tO diabolO, kai feuXetai af' ymOn:
Jk 4:7 v-2apd-p-- c--------- ra----dsm- n-----dsm- v-2aad-p-- c--------- ra----dsm- a-----dsm- c--------- v-3fmi-s-- p--------- rp----gp--
Jk 4:7 G5293 G3767 G3588 G2316 G0436 G1161 G3588 G1228 G2532 G5343 G0575 G5216
Jk 4:7 Bądźcie więc poddani Bogu, przeciwstawiajcie się natomiast diabłu, a ucieknie od was.
Jk 4:7
Jk 4:7 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Jk 4:7
Jk 4:7  Tak  podajcie  Bóg  Opierać się  diabeł  i  uciec  z  ty, wy
Jk 4:7 G3767 G5293 G2316 G0436 G1228 G2532 G5343 G0575 G5216
Jk 4:8 ἐγγίσατε τῷ θεῷ, καὶ ἐγγιεῖ ὑμῖν. καθαρίσατε χεῖρας, ἁμαρτωλοί, καὶ ἁγνίσατε καρδίας, δίψυχοι.                                      
Jk 4:8 e)ggi/sate tO=| TeO=|, kai\ e)ggiei= u(mi=n. kaTari/sate CHei=ras, a(martOloi/, kai\ a(gni/sate kardi/as, di/PSuCHoi.
Jk 4:8 eNgisate tO TeO, kai eNgiei hymin. kaTarisate CHeiras, hamartOloi, kai hagnisate kardias, diPSyCHoi.
Jk 4:8 v-2aad-p-- ra----dsm- n-----dsm- c--------- v-3fai-s-- rp----dp-- v-2aad-p-- n-----apf- a-----vpm- c--------- v-2aad-p-- n-----apf- a-----vpm-
Jk 4:8 G1448 G3588 G2316 G2532 G1448 G5213 G2511 G5495 G0268 G2532 G0048 G2588 G1374
Jk 4:8 Przystąpcie bliżej do Boga, to i On zbliży się do was. Oczyśćcie ręce, grzesznicy, uświęćcie serca, ludzie chwiejni!
Jk 4:8
Jk 4:8 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Jk 4:8
Jk 4:8  Podejście  Bóg  i  prawie  ty, wy  jasny  ręce  grzeszników  poprawny  serce  wy chwiejnym
Jk 4:8 G1448 G2316 G2532 G1448 G5213 G2511 G5495 G0268 G0048 G2588 G1374
Jk 4:9 ταλαιπωρήσατε καὶ πενθήσατε καὶ κλαύσατε· γέλως ὑμῶν εἰς πένθος μετατραπήτω καὶ χαρὰ εἰς κατήφειαν.                                
Jk 4:9 talaipOrE/sate kai\ penTE/sate kai\ klau/sate: o( ge/lOs u(mO=n ei)s pe/nTos metatrapE/tO kai\ E( CHara\ ei)s katE/feian.
Jk 4:9 talaipOrEsate kai penTEsate kai klausate: ho gelOs hymOn eis penTos metatrapEtO kai hE CHara eis katEfeian.
Jk 4:9 v-2aad-p-- c--------- v-2aad-p-- c--------- v-2aad-p-- ra----nsm- n-----nsm- rp----gp-- p--------- n-----asn- v-3apd-s-- c--------- ra----nsf- n-----nsf- p--------- n-----asf-
Jk 4:9 G5003 G2532 G3996 G2532 G2799 G3588 G1071 G5216 G1519 G3997 G3344 G2532 G3588 G5479 G1519 G2726
Jk 4:9 Uznajcie waszą nędzę, smućcie się i płaczcie. Śmiech wasz niech się obróci w smutek, a radość w przygnębienie.
Jk 4:9
Jk 4:9 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Jk 4:9
Jk 4:9  Dotknięty  płakać  i  wyć  śmiech  swój  z kolei  w  płacz  i  radość  w  smutek
Jk 4:9 G5003 G3996 G2532 G2799 G1071 G5216 G3344 G1519 G3997 G2532 G5479 G1519 G2726
Jk 4:10 ταπεινώθητε ἐνώπιον κυρίου, καὶ ὑψώσει ὑμᾶς.                                                    
Jk 4:10 tapeinO/TEte e)nO/pion kuri/ou, kai\ u(PSO/sei u(ma=s.
Jk 4:10 tapeinOTEte enOpion kyriu, kai hyPSOsei hymas.
Jk 4:10 v-2apd-p-- p--------- n-----gsm- c--------- v-3fai-s-- rp----ap--
Jk 4:10 G5013 G1799 G2962 G2532 G5312 G5209
Jk 4:10 Uniżcie się przed Panem, a wywyższy was.
Jk 4:10
Jk 4:10 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Jk 4:10
Jk 4:10  Skromny  przed  Władca  i  wywyższać  ty, wy
Jk 4:10 G5013 G1799 G2962 G2532 G5312 G5209
Jk 4:11 Μὴ καταλαλεῖτε ἀλλήλων, ἀδελφοί· καταλαλῶν ἀδελφοῦ κρίνων τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ καταλαλεῖ νόμου καὶ κρίνει νόμον· εἰ δὲ νόμον κρίνεις, οὐκ εἶ ποιητὴς νόμου ἀλλὰ κριτής.          
Jk 4:11 *mE\ katalalei=te a)llE/lOn, a)delfoi/: o( katalalO=n a)delfou= E)\ kri/nOn to\n a)delfo\n au)tou= katalalei= no/mou kai\ kri/nei no/mon: ei) de\ no/mon kri/neis, ou)k ei)= poiEtE\s no/mou a)lla\ kritE/s.
Jk 4:11 mE katalaleite allElOn, adelfoi: ho katalalOn adelfu E krinOn ton adelfon autu katalalei nomu kai krinei nomon: ei de nomon krineis, uk ei poiEtEs nomu alla kritEs.
Jk 4:11 d--------- v-2pad-p-- rp----gpm- n-----vpm- ra----nsm- v--papnsm- n-----gsm- c--------- v--papnsm- ra----asm- n-----asm- rp----gsm- v-3pai-s-- n-----gsm- c--------- v-3pai-s-- n-----asm- c--------- c--------- n-----asm- v-2pai-s-- d--------- v-2pai-s-- n-----nsm- n-----gsm- c--------- n-----nsm-
Jk 4:11 G3361 G2635 G0240 G0080 G3588 G2635 G0080 G2228 G2919 G3588 G0080 G0846 G2635 G3551 G2532 G2919 G3551 G1487 G1161 G3551 G2919 G3756 G1488 G4163 G3551 G0235 G2923
Jk 4:11 Bracia, nie oczerniajcie jeden drugiego. Kto oczernia brata swego lub sądzi go, uwłacza Prawu i osądza Prawo. Skoro zaś sądzisz Prawo, jesteś nie wykonawcą Prawa, lecz sędzią.
Jk 4:11
Jk 4:11 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Jk 4:11
Jk 4:11  Nie  zloslovte  przyjaciel  inny  bracia  kto  przekleństwo  brat  lub  sędzia  brat  jego  przekleństwo  prawo  i  sędzia  prawo  i  jeśli  sędzia  prawo  nie  wykonawca  Prawo  ale  sędzia
Jk 4:11 G3361 G2635 G0240 G0240 G0080 G2635 G2635 G0080 G2532 G2919 G0080 G0846 G2635 G3551 G2532 G2919 G3551 G1161 G1487 G2919 G3551 G3756 G4163 G3551 G0235 G2923
Jk 4:12 εἷς ἐστιν [ὁ] νομοθέτης καὶ κριτής, δυνάμενος σῶσαι καὶ ἀπολέσαι· σὺ δὲ τίς εἶ, κρίνων τὸν πλησίον;                          
Jk 4:12 ei(=s e)stin [o(] nomoTe/tEs kai\ kritE/s, o( duna/menos sO=sai kai\ a)pole/sai: su\ de\ ti/s ei)=, o( kri/nOn to\n plEsi/on;
Jk 4:12 heis estin [ho] nomoTetEs kai kritEs, ho dynamenos sOsai kai apolesai: sy de tis ei, ho krinOn ton plEsion;
Jk 4:12 a-----nsm- v-3pai-s-- ra----nsm- n-----nsm- c--------- n-----nsm- ra----nsm- v--pmpnsm- v--aan---- c--------- v--aan---- rp----ns-- c--------- ri----nsm- v-2pai-s-- ra----vsm- v--papvsm- ra----asm- d---------
Jk 4:12 G1520 G2076 G3588 G3550 G2532 G2923 G3588 G1410 G4982 G2532 G0622 G4771 G1161 G5101 G1488 G3588 G2919 G3588 G4139
Jk 4:12 Jeden jest Prawodawca i Sędzia, w którego mocy jest zbawić lub potępić. A ty kimże jesteś, byś sądził bliźniego?
Jk 4:12
Jk 4:12 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Jk 4:12
Jk 4:12  Jest jeden  Ustawodawca  i  Sędzia  zdolny  zaoszczędzić  i  zniszczyć  ty, wy  kto  który  sędzia  inny
Jk 4:12 G1520 G3550 G2532 G2923 G1410 G4982 G2532 G0622 G4771 G5101 G2919 G2919 G2087
Jk 4:13 Ἄγε νῦν οἱ λέγοντες, Σήμερον αὔριον πορευσόμεθα εἰς τήνδε τὴν πόλιν καὶ ποιήσομεν ἐκεῖ ἐνιαυτὸν καὶ ἐμπορευσόμεθα καὶ κερδήσομεν·                        
Jk 4:13 *)/age nu=n oi( le/gontes, *sE/meron E)\ au)/rion poreuso/meTa ei)s tE/nde tE\n po/lin kai\ poiE/somen e)kei= e)niauto\n kai\ e)mporeuso/meTa kai\ kerdE/somen:
Jk 4:13 age nyn hoi legontes, sEmeron E aurion poreusomeTa eis tEnde tEn polin kai poiEsomen ekei eniauton kai emporeusomeTa kai kerdEsomen:
Jk 4:13 v-2pad-s-- d--------- ra----vpm- v--papvpm- d--------- c--------- d--------- v-1fmi-p-- p--------- rd----asf- ra----asf- n-----asf- c--------- v-1fai-p-- d--------- n-----asm- c--------- v-1fmi-p-- c--------- v-1fai-p--
Jk 4:13 G0033 G3568 G3588 G3004 G4594 G2228 G0839 G4198 G1519 G3592 G3588 G4172 G2532 G4160 G1563 G1763 G2532 G1710 G2532 G2770
Jk 4:13 Teraz wy, którzy mówicie: Dziś albo jutro udamy się do tego oto miasta i spędzimy tam rok, będziemy uprawiać handel i osiągniemy zyski,
Jk 4:13
Jk 4:13 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Jk 4:13
Jk 4:13  Teraz  Słuchać  mówi  dzisiaj  lub  jutro  iść  w  że  miasto  i  żyć  tam  jeden  rok  i  będzie  handel  i  dostać  zysk
Jk 4:13 G3568 G0033 G3004 G4594 G2532 G0839 G4198 G1519 G3592 G4172 G2532 G4160 G1563 G1520 G1763 G2532 G1710 G1710 G2532 G2770 G2770
Jk 4:14 οἵτινες οὐκ ἐπίστασθε τὸ τῆς αὔριον ποία ζωὴ ὑμῶν. ἀτμὶς γάρ ἐστε πρὸς ὀλίγον φαινομένη, ἔπειτα καὶ ἀφανιζομένη·                        
Jk 4:14 oi(/tines ou)k e)pi/stasTe to\ tE=s au)/rion poi/a E( DZOE\ u(mO=n. a)tmi\s ga/r e)ste E( pro\s o)li/gon fainome/nE, e)/peita kai\ a)faniDZome/nE:
Jk 4:14 hoitines uk epistasTe to tEs aurion poia hE DZOE hymOn. atmis gar este hE pros oligon fainomenE, epeita kai afaniDZomenE:
Jk 4:14 rr----npm- d--------- v-2pmi-p-- ra----asn- ra----gsf- d--------- ri----nsf- ra----nsf- n-----nsf- rp----gp-- n-----nsf- c--------- v-2pai-p-- ra----nsf- p--------- a-----asn- v--pmpnsf- d--------- d--------- v--pppnsf-
Jk 4:14 G3748 G3756 G1987 G3588 G3588 G0839 G4169 G3588 G2222 G5216 G0822 G1063 G2075 G3588 G4314 G3641 G5316 G1899 G2532 G0853
Jk 4:14 wy, którzy nie wiecie nawet, co jutro będzie. Bo czymże jest życie wasze? Parą jesteście, co się ukazuje na krótko, a potem znika.
Jk 4:14
Jk 4:14 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Jk 4:14
Jk 4:14  ty, wy  że  nie  wiedzieć  że  jutro  dla  że  jest  życie  twój  para  jest  w  mały  i  następnie  zanikający
Jk 4:14 G3748 G3748 G3756 G1987 G3588 G0839 G1063 G4169 G4169 G2222 G5216 G0822 G5316 G4314 G3641 G1161 G1899 G0853
Jk 4:15 ἀντὶ τοῦ λέγειν ὑμᾶς, Ἐὰν κύριος θελήσῃ, καὶ ζήσομεν καὶ ποιήσομεν τοῦτο ἐκεῖνο.                                  
Jk 4:15 a)nti\ tou= le/gein u(ma=s, *)ea\n o( ku/rios TelE/sE|, kai\ DZE/somen kai\ poiE/somen tou=to E)\ e)kei=no.
Jk 4:15 anti tu legein hymas, ean ho kyrios TelEsE, kai DZEsomen kai poiEsomen tuto E ekeino.
Jk 4:15 p--------- ra----gsn- v--pan---- rp----ap-- c--------- ra----nsm- n-----nsm- v-3aas-s-- c--------- v-1fai-p-- c--------- v-1fai-p-- rd----asn- c--------- rd----asn-
Jk 4:15 G0473 G3588 G3004 G5209 G1437 G3588 G2962 G2309 G2532 G2198 G2532 G4160 G5124 G2228 G1565
Jk 4:15 Zamiast tego powinniście mówić: Jeżeli Pan zechce, i będziemy żyli, zrobimy to lub owo.
Jk 4:15
Jk 4:15 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Jk 4:15
Jk 4:15  Zamiast  ty, wy  mówić  jeśli  wszystko  będzie  Władca  i  żywy  będzie  że  do  że  lub  więcej
Jk 4:15 G0473 G5209 G3004 G1437 G2309 G2309 G2962 G2532 G2198 G2198 G2532 G4160 G5124 G2228 G1565
Jk 4:16 νῦν δὲ καυχᾶσθε ἐν ταῖς ἀλαζονείαις ὑμῶν· πᾶσα καύχησις τοιαύτη πονηρά ἐστιν.                                        
Jk 4:16 nu=n de\ kauCHa=sTe e)n tai=s a)laDZonei/ais u(mO=n: pa=sa kau/CHEsis toiau/tE ponEra/ e)stin.
Jk 4:16 nyn de kauCHasTe en tais alaDZoneiais hymOn: pasa kauCHEsis toiautE ponEra estin.
Jk 4:16 d--------- c--------- v-2pmi-p-- p--------- ra----dpf- n-----dpf- rp----gp-- a-----nsf- n-----nsf- rd----nsf- a-----nsf- v-3pai-s--
Jk 4:16 G3568 G1161 G2744 G1722 G3588 G0212 G5216 G3956 G2746 G5108 G4190 G2076
Jk 4:16 Teraz zaś chełpicie się w swej wyniosłości. Każda taka chełpliwość jest przewrotna.
Jk 4:16
Jk 4:16 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Jk 4:16
Jk 4:16  na  jego  Arogancja  zarozumiałość  wszystko  jest  marność  jest  zło
Jk 4:16 G1722 G5216 G0212 G2744 G3956 G5108 G2746 G2076 G4190
Jk 4:17 εἰδότι οὖν καλὸν ποιεῖν καὶ μὴ ποιοῦντι, ἁμαρτία αὐτῷ ἐστιν.                                            
Jk 4:17 ei)do/ti ou)=n kalo\n poiei=n kai\ mE\ poiou=nti, a(marti/a au)tO=| e)stin.
Jk 4:17 eidoti un kalon poiein kai mE poiunti, hamartia autO estin.
Jk 4:17 v--xapdsm- c--------- a-----asn- v--pan---- c--------- d--------- v--papdsm- n-----nsf- rp----dsm- v-3pai-s--
Jk 4:17 G1492 G3767 G2570 G4160 G2532 G3361 G4160 G0266 G0846 G2076
Jk 4:17 Kto zaś umie dobrze czynić, a nie czyni, grzeszy.
Jk 4:17
Jk 4:17 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Jk 4:17
Jk 4:17  Tak  kto  rozumie  do  dobry  i  nie  sprawia, że  do  grzech
Jk 4:17 G3767 G1492 G1492 G4160 G2570 G2532 G3361 G4160 G0846 G0266
Copyright by Cezary Podolski