Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

NT_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po grecku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

do_Jk4      do_str_głównej      do_1P1      
Jk 5:1 Ἄγε νῦν οἱ πλούσιοι, κλαύσατε ὀλολύζοντες ἐπὶ ταῖς ταλαιπωρίαις ὑμῶν ταῖς ἐπερχομέναις.                                                
Jk 5:1 *)/age nu=n oi( plou/sioi, klau/sate o)lolu/DZontes e)pi\ tai=s talaipOri/ais u(mO=n tai=s e)perCHome/nais.
Jk 5:1 age nyn hoi plusioi, klausate ololyDZontes epi tais talaipOriais hymOn tais eperCHomenais.
Jk 5:1 v-2pad-s-- d--------- ra----vpm- a-----vpm- v-2aad-p-- v--papnpm- p--------- ra----dpf- n-----dpf- rp----gp-- ra----dpf- v--pmpdpf-
Jk 5:1 G0033 G3568 G3588 G4145 G2799 G3649 G1909 G3588 G5004 G5216 G3588 G1904
Jk 5:1 A teraz wy, bogacze, zapłaczcie wśród narzekań na utrapienia, jakie was czekają.
Jk 5:1
Jk 5:1 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Jk 5:1
Jk 5:1  Słuchać  bogaty  płakać  wyć  o  żywiołowych  swój  pochodzą
Jk 5:1 G0033 G4145 G2799 G3649 G1909 G5004 G5216 G1904
Jk 5:2 πλοῦτος ὑμῶν σέσηπεν καὶ τὰ ἱμάτια ὑμῶν σητόβρωτα γέγονεν,                                                    
Jk 5:2 o( plou=tos u(mO=n se/sEpen kai\ ta\ i(ma/tia u(mO=n sEto/brOta ge/gonen,
Jk 5:2 ho plutos hymOn sesEpen kai ta himatia hymOn sEtobrOta gegonen,
Jk 5:2 ra----nsm- n-----nsm- rp----gp-- v-3xai-s-- c--------- ra----npn- n-----npn- rp----gp-- a-----npn- v-3xai-s--
Jk 5:2 G3588 G4149 G5216 G4595 G2532 G3588 G2440 G5216 G4598 G1096
Jk 5:2 Bogactwo wasze zbutwiało, szaty wasze stały się żerem dla moli,
Jk 5:2
Jk 5:2 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Jk 5:2
Jk 5:2  Bogactwo  swój  gnić  i  Odzież  swój  ćma  ćma
Jk 5:2 G4149 G5216 G4595 G2532 G2440 G5216 G4598 G4598
Jk 5:3 χρυσὸς ὑμῶν καὶ ἄργυρος κατίωται, καὶ ἰὸς αὐτῶν εἰς μαρτύριον ὑμῖν ἔσται καὶ φάγεται τὰς σάρκας ὑμῶν ὡς πῦρ· ἐθησαυρίσατε ἐν ἐσχάταις ἡμέραις.                    
Jk 5:3 o( CHruso\s u(mO=n kai\ o( a)/rguros kati/Otai, kai\ o( i)o\s au)tO=n ei)s martu/rion u(mi=n e)/stai kai\ fa/getai ta\s sa/rkas u(mO=n O(s pu=r: e)TEsauri/sate e)n e)sCHa/tais E(me/rais.
Jk 5:3 ho CHrysos hymOn kai ho argyros katiOtai, kai ho ios autOn eis martyrion hymin estai kai fagetai tas sarkas hymOn hOs pyr: eTEsaurisate en esCHatais hEmerais.
Jk 5:3 ra----nsm- n-----nsm- rp----gp-- c--------- ra----nsm- n-----nsm- v-3xpi-s-- c--------- ra----nsm- n-----nsm- rp----gpm- p--------- n-----asn- rp----dp-- v-3fmi-s-- c--------- v-3fmi-s-- ra----apf- n-----apf- rp----gp-- c--------- n-----nsn- v-2aai-p-- p--------- a-----dpf- n-----dpf-
Jk 5:3 G3588 G5557 G5216 G2532 G3588 G0696 G2728 G2532 G3588 G2447 G0846 G1519 G3142 G5213 G2071 G2532 G5315 G3588 G4561 G5216 G5613 G4442 G2343 G1722 G2078 G2250
Jk 5:3 złoto wasze i srebro zardzewiało, a rdza ich będzie świadectwem przeciw wam i toczyć będzie ciała wasze niby ogień. Zebraliście w dniach ostatecznych skarby.
Jk 5:3
Jk 5:3 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Jk 5:3
Jk 5:3  Złoto  swój  i  srebrny  izorzhavelo  i  rdza  ich  będzie  dowód  v.  ty, wy  i  jeść  ciało  swój  jako  ogień  klejnoty  skarb  w  ostatnich  dni
Jk 5:3 G5557 G5216 G2532 G0696 G2728 G2532 G2447 G0846 G2071 G3142 G1519 G5213 G2532 G5315 G4561 G5216 G5613 G4442 G2343 G2343 G1722 G2078 G2250
Jk 5:4 ἰδοὺ μισθὸς τῶν ἐργατῶν τῶν ἀμησάντων τὰς χώρας ὑμῶν ἀπεστερημένος ἀφ᾿ ὑμῶν κράζει, καὶ αἱ βοαὶ τῶν θερισάντων εἰς τὰ ὦτα κυρίου Σαβαὼθ εἰσεληλύθασιν.                    
Jk 5:4 i)dou\ o( misTo\s tO=n e)rgatO=n tO=n a)mEsa/ntOn ta\s CHO/ras u(mO=n o( a)pesterEme/nos a)f' u(mO=n kra/DZei, kai\ ai( boai\ tO=n Terisa/ntOn ei)s ta\ O)=ta kuri/ou *sabaO\T ei)selElu/Tasin.
Jk 5:4 idu ho misTos tOn ergatOn tOn amEsantOn tas CHOras hymOn ho apesterEmenos af' ymOn kraDZei, kai hai boai tOn TerisantOn eis ta Ota kyriu sabaOT eiselElyTasin.
Jk 5:4 x--------- ra----nsm- n-----nsm- ra----gpm- n-----gpm- ra----gpm- v--aapgpm- ra----apf- n-----apf- rp----gp-- ra----nsm- v--xppnsm- p--------- rp----gp-- v-3pai-s-- c--------- ra----npf- n-----npf- ra----gpm- v--aapgpm- p--------- ra----apn- n-----apn- n-----gsm- n-----gpm- v-3xai-p--
Jk 5:4 G2400 G3588 G3408 G3588 G2040 G3588 G0270 G3588 G5561 G5216 G3588 G0650 G0575 G5216 G2896 G2532 G3588 G0995 G3588 G2325 G1519 G3588 G3775 G2962 G4519 G1525
Jk 5:4 Oto woła zapłata robotników, żniwiarzy pól waszych, którą zatrzymaliście, a krzyk ich doszedł do uszu Pana Zastępów.
Jk 5:4
Jk 5:4 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Jk 5:4
Jk 5:4  Tutaj  opłata  wstrzymana  ty, wy  pracowników  wzruszać ramionami  pole  swój  płacz  i  zawodzeniem  żniwiarzy  osiągnął  do  Przesłuchanie  Władca  Gospodarze
Jk 5:4 G2400 G3408 G0650 G5216 G2040 G0270 G5561 G5216 G2896 G2532 G0995 G2325 G1525 G1519 G3775 G2962 G4519
Jk 5:5 ἐτρυφήσατε ἐπὶ τῆς γῆς καὶ ἐσπαταλήσατε, ἐθρέψατε τὰς καρδίας ὑμῶν ἐν ἡμέρᾳ σφαγῆς.                                              
Jk 5:5 e)trufE/sate e)pi\ tE=s gE=s kai\ e)spatalE/sate, e)Tre/PSate ta\s kardi/as u(mO=n e)n E(me/ra| sfagE=s.
Jk 5:5 etryfEsate epi tEs gEs kai espatalEsate, eTrePSate tas kardias hymOn en hEmera sfagEs.
Jk 5:5 v-2aai-p-- p--------- ra----gsf- n-----gsf- c--------- v-2aai-p-- v-2aai-p-- ra----apf- n-----apf- rp----gp-- p--------- n-----dsf- n-----gsf-
Jk 5:5 G5171 G1909 G3588 G1093 G2532 G4684 G5142 G3588 G2588 G5216 G1722 G2250 G4967
Jk 5:5 Żyliście beztrosko na ziemi i wśród dostatków tuczyliście serca wasze w dniu rzezi.
Jk 5:5
Jk 5:5 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Jk 5:5
Jk 5:5  delikatnie  w  ziemia  i  cieszyć się  tuczone  serce  swój  jako  w  dzień  ubój
Jk 5:5 G5171 G1909 G1093 G2532 G4684 G5142 G2588 G5216 G5613 G1722 G2250 G4967
Jk 5:6 κατεδικάσατε, ἐφονεύσατε τὸν δίκαιον. οὐκ ἀντιτάσσεται ὑμῖν.                                                          
Jk 5:6 katedika/sate, e)foneu/sate to\n di/kaion. ou)k a)ntita/ssetai u(mi=n.
Jk 5:6 katedikasate, efoneusate ton dikaion. uk antitassetai hymin.
Jk 5:6 v-2aai-p-- v-2aai-p-- ra----asm- a-----asm- d--------- v-3pmi-s-- rp----dp--
Jk 5:6 G2613 G5407 G3588 G1342 G3756 G0498 G5213
Jk 5:6 Potępiliście i zabili sprawiedliwego: nie stawia wam oporu.
Jk 5:6
Jk 5:6 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Jk 5:6
Jk 5:6  skazany  zabity  Sprawiedliwy  nie  przeciwny  ty, wy
Jk 5:6 G2613 G5407 G1342 G3756 G0498 G5213
Jk 5:7 Μακροθυμήσατε οὖν, ἀδελφοί, ἕως τῆς παρουσίας τοῦ κυρίου. ἰδοὺ γεωργὸς ἐκδέχεται τὸν τίμιον καρπὸν τῆς γῆς, μακροθυμῶν ἐπ᾿ αὐτῷ ἕως λάβῃ πρόϊμον καὶ ὄψιμον.                      
Jk 5:7 *makroTumE/sate ou)=n, a)delfoi/, e(/Os tE=s parousi/as tou= kuri/ou. i)dou\ o( geOrgo\s e)kde/CHetai to\n ti/mion karpo\n tE=s gE=s, makroTumO=n e)p' au)tO=| e(/Os la/bE| pro/i+mon kai\ o)/PSimon.
Jk 5:7 makroTymEsate un, adelfoi, heOs tEs parusias tu kyriu. idu ho geOrgos ekdeCHetai ton timion karpon tEs gEs, makroTymOn ep' autO heOs labE pro+imon kai oPSimon.
Jk 5:7 v-2aad-p-- c--------- n-----vpm- p--------- ra----gsf- n-----gsf- ra----gsm- n-----gsm- x--------- ra----nsm- n-----nsm- v-3pmi-s-- ra----asm- a-----asm- n-----asm- ra----gsf- n-----gsf- v--papnsm- p--------- rp----dsm- c--------- v-3aas-s-- a-----asm- c--------- a-----asm-
Jk 5:7 G3114 G3767 G0080 G2193 G3588 G3952 G3588 G2962 G2400 G3588 G1092 G1551 G3588 G5093 G2590 G3588 G1093 G3114 G1909 G0846 G2193 G2983 G5205 G2532 G3797
Jk 5:7 Trwajcie więc cierpliwie, bracia, aż do przyjścia Pana. Oto rolnik czeka wytrwale na cenny plon ziemi, dopóki nie spadnie deszcz wczesny i późny.
Jk 5:7
Jk 5:7 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Jk 5:7
Jk 5:7  Tak  bracia  Być  wytrzymały  do  Nadejście  Władca  Tutaj  rumpel  czekanie  cenny  płód  Ziemia  dla  to  tolerować  długi  podczas gdy  będzie  deszcz  wcześnie  i  późno
Jk 5:7 G3767 G0080 G3114 G3114 G2193 G3952 G2962 G2400 G1092 G1551 G5093 G2590 G1093 G1909 G0846 G3114 G3114 G2193 G2983 G5205 G4406 G2532 G3797
Jk 5:8 μακροθυμήσατε καὶ ὑμεῖς, στηρίξατε τὰς καρδίας ὑμῶν, ὅτι παρουσία τοῦ κυρίου ἤγγικεν.                                              
Jk 5:8 makroTumE/sate kai\ u(mei=s, stEri/Xate ta\s kardi/as u(mO=n, o(/ti E( parousi/a tou= kuri/ou E)/ggiken.
Jk 5:8 makroTymEsate kai hymeis, stEriXate tas kardias hymOn, hoti hE parusia tu kyriu ENgiken.
Jk 5:8 v-2aad-p-- d--------- rp----np-- v-2aad-p-- ra----apf- n-----apf- rp----gp-- c--------- ra----nsf- n-----nsf- ra----gsm- n-----gsm- v-3xai-s--
Jk 5:8 G3114 G2532 G5210 G4741 G3588 G2588 G5216 G3754 G3588 G3952 G3588 G2962 G1448
Jk 5:8 Tak i wy bądźcie cierpliwi i umacniajcie serca wasze, bo przyjście Pana jest już bliskie.
Jk 5:8
Jk 5:8 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Jk 5:8
Jk 5:8  Pacjenta;  i  ty, wy  utwierdzi  serce  swój  że  nadejście  Władca  blisko
Jk 5:8 G3114 G2532 G5210 G4741 G2588 G5216 G3754 G3952 G2962 G1448
Jk 5:9 μὴ στενάζετε, ἀδελφοί, κατ᾿ ἀλλήλων, ἵνα μὴ κριθῆτε· ἰδοὺ κριτὴς πρὸ τῶν θυρῶν ἕστηκεν.                                          
Jk 5:9 mE\ stena/DZete, a)delfoi/, kat' a)llE/lOn, i(/na mE\ kriTE=te: i)dou\ o( kritE\s pro\ tO=n TurO=n e(/stEken.
Jk 5:9 mE stenaDZete, adelfoi, kat' allElOn, hina mE kriTEte: idu ho kritEs pro tOn TyrOn hestEken.
Jk 5:9 d--------- v-2pad-p-- n-----vpm- p--------- rp----gpm- c--------- d--------- v-2aps-p-- x--------- ra----nsm- n-----nsm- p--------- ra----gpf- n-----gpf- v-3xai-s--
Jk 5:9 G3361 G4727 G0080 G2596 G0240 G2443 G3361 G2919 G2400 G3588 G2923 G4253 G3588 G2374 G2476
Jk 5:9 Nie uskarżajcie się, bracia, jeden na drugiego, byście nie popadli pod sąd. Oto sędzia stoi przed drzwiami.
Jk 5:9
Jk 5:9 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Jk 5:9
Jk 5:9  Nie  skarżyć się  bracia  przyjaciel  w  inny  że  nie  być  Skazany  tutaj  Sędzia  jest  w  Drzwi
Jk 5:9 G3361 G4727 G0080 G0240 G2596 G0240 G2443 G3361 G2632 G2632 G2400 G2923 G2476 G4253 G2374
Jk 5:10 ὑπόδειγμα λάβετε, ἀδελφοί, τῆς κακοπαθίας καὶ τῆς μακροθυμίας τοὺς προφήτας, οἳ ἐλάλησαν ἐν τῷ ὀνόματι κυρίου.                                        
Jk 5:10 u(po/deigma la/bete, a)delfoi/, tE=s kakopaTi/as kai\ tE=s makroTumi/as tou\s profE/tas, oi(\ e)la/lEsan e)n tO=| o)no/mati kuri/ou.
Jk 5:10 hypodeigma labete, adelfoi, tEs kakopaTias kai tEs makroTymias tus profEtas, hoi elalEsan en tO onomati kyriu.
Jk 5:10 n-----asn- v-2aad-p-- n-----vpm- ra----gsf- n-----gsf- c--------- ra----gsf- n-----gsf- ra----apm- n-----apm- rr----npm- v-3aai-p-- p--------- ra----dsn- n-----dsn- n-----gsm-
Jk 5:10 G5262 G2983 G0080 G3588 G2552 G2532 G3588 G3115 G3588 G4396 G3739 G2980 G1722 G3588 G3686 G2962
Jk 5:10 Za przykład wytrwałości i cierpliwości weźcie, bracia, proroków, którzy przemawiali w imię Pańskie.
Jk 5:10
Jk 5:10 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Jk 5:10
Jk 5:10  przykład  cierpienia  i  cierpliwość  Wziąć  bracia  mój  Proroków  że  powiedział  nazwa  Pan
Jk 5:10 G5262 G2552 G2532 G3115 G2983 G0080 G3450 G4396 G3739 G2980 G3686 G2962
Jk 5:11 ἰδοὺ μακαρίζομεν τοὺς ὑπομείναντας· τὴν ὑπομονὴν Ἰὼβ ἠκούσατε, καὶ τὸ τέλος κυρίου εἴδετε, ὅτι πολύσπλαγχνός ἐστιν κύριος καὶ οἰκτίρμων.                                
Jk 5:11 i)dou\ makari/DZomen tou\s u(pomei/nantas: tE\n u(pomonE\n *)iO\b E)kou/sate, kai\ to\ te/los kuri/ou ei)/dete, o(/ti polu/splagCHno/s e)stin o( ku/rios kai\ oi)kti/rmOn.
Jk 5:11 idu makariDZomen tus hypomeinantas: tEn hypomonEn iOb Ekusate, kai to telos kyriu eidete, hoti polysplaNCHnos estin ho kyrios kai oiktirmOn.
Jk 5:11 x--------- v-1pai-p-- ra----apm- v--aapapm- ra----asf- n-----asf- n-----gsm- v-2aai-p-- c--------- ra----asn- n-----asn- n-----gsm- v-2aai-p-- d--------- a-----nsm- v-3pai-s-- ra----nsm- n-----nsm- c--------- a-----nsm-
Jk 5:11 G2400 G3106 G3588 G5278 G3588 G5281 G2492 G0191 G2532 G3588 G5056 G2962 G1492 G3754 G4184 G2076 G3588 G2962 G2532 G3629
Jk 5:11 Oto wychwalamy tych, co wytrwali. Słyszeliście o wytrwałości Joba i widzieliście końcową nagrodę za nią od Pana; bo Pan pełen jest litości i miłosierdzia.
Jk 5:11
Jk 5:11 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Jk 5:11
Jk 5:11  Tutaj  proszę śpiewać  że  tolerowany  słyszałem  cierpliwość  Praca  i  online  koniec  Władca  dla  Władca  wysoce  miłosierny  i  współczujący
Jk 5:11 G2400 G3106 G5278 G5278 G0191 G5281 G2492 G2532 G1492 G5056 G2962 G3754 G2962 G4184 G4184 G2532 G3629
Jk 5:12 Πρὸ πάντων δέ, ἀδελφοί μου, μὴ ὀμνύετε, μήτε τὸν οὐρανὸν μήτε τὴν γῆν μήτε ἄλλον τινὰ ὅρκον· ἤτω δὲ ὑμῶν τὸ Ναὶ ναὶ καὶ τὸ Οὒ οὔ, ἵνα μὴ ὑπὸ κρίσιν πέσητε.        
Jk 5:12 *pro\ pa/ntOn de/, a)delfoi/ mou, mE\ o)mnu/ete, mE/te to\n ou)rano\n mE/te tE\n gE=n mE/te a)/llon tina\ o(/rkon: E)/tO de\ u(mO=n to\ *nai\ nai\ kai\ to\ *ou)\ ou)/, i(/na mE\ u(po\ kri/sin pe/sEte.
Jk 5:12 pro pantOn de, adelfoi mu, mE omnyete, mEte ton uranon mEte tEn gEn mEte allon tina horkon: EtO de hymOn to nai nai kai to u u, hina mE hypo krisin pesEte.
Jk 5:12 p--------- a-----gpn- c--------- n-----vpm- rp----gs-- d--------- v-2pad-p-- c--------- ra----asm- n-----asm- c--------- ra----asf- n-----asf- c--------- a-----asm- ri----asm- n-----asm- v-3pad-s-- c--------- rp----gp-- ra----nsn- x--------- x--------- c--------- ra----nsn- x--------- x--------- c--------- d--------- p--------- n-----asf- v-2aas-p--
Jk 5:12 G4253 G3956 G1161 G0080 G3450 G3361 G3660 G3383 G3588 G3772 G3383 G3588 G1093 G3383 G0243 G5100 G3727 G2277 G1161 G5216 G3588 G3483 G3483 G2532 G3588 G3756 G3756 G2443 G3361 G5259 G2920 G4098
Jk 5:12 Przede wszystkim, bracia moi, nie przysięgajcie ani na niebo, ani na ziemię, ani w żaden inny sposób: wasze tak niech będzie tak, a nie niech będzie nie, abyście nie popadli pod sąd.
Jk 5:12
Jk 5:12 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Jk 5:12
Jk 5:12  Pierwszy  zaś  tylko  bracia  mój  nie  przysięgać  ani  niebo  ani  ziemia  i  wy wszelkich  przez inne  anatema  ale  będzie  ty, wy  tak  tak  i  nie  nie  tak  nie  spadek  spadek  potępienie
Jk 5:12 G4253 G1161 G3956 G0080 G3450 G3361 G3660 G3383 G3772 G3383 G1093 G3383 G5100 G0243 G3727 G1161 G2277 G5216 G3483 G3483 G2532 G3756 G3756 G2443 G3361 G1519 G4098 G5272
Jk 5:13 Κακοπαθεῖ τις ἐν ὑμῖν; προσευχέσθω· εὐθυμεῖ τις; ψαλλέτω.                                                        
Jk 5:13 *kakopaTei= tis e)n u(mi=n; proseuCHe/sTO: eu)Tumei= tis; PSalle/tO.
Jk 5:13 kakopaTei tis en hymin; proseuCHesTO: euTymei tis; PSalletO.
Jk 5:13 v-3pai-s-- ri----nsm- p--------- rp----dp-- v-3pmd-s-- v-3pai-s-- ri----nsm- v-3pad-s--
Jk 5:13 G2553 G5100 G1722 G5213 G4336 G2114 G5100 G5567
Jk 5:13 Spotkało kogoś z was nieszczęście? Niech się modli. Jest ktoś radośnie usposobiony? Niech śpiewa hymny.
Jk 5:13
Jk 5:13 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Jk 5:13
Jk 5:13  Wesołe jest każdy  kto  z  ty, wy  modląc  Vesel  kto  śpiewa  Psalmy
Jk 5:13 G2553 G5100 G1722 G5213 G4336 G2114 G5100 G5567 G5567
Jk 5:14 ἀσθενεῖ τις ἐν ὑμῖν; προσκαλεσάσθω τοὺς πρεσβυτέρους τῆς ἐκκλησίας, καὶ προσευξάσθωσαν ἐπ᾿ αὐτὸν ἀλείψαντες [αὐτὸν] ἐλαίῳ ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ κυρίου·                              
Jk 5:14 a)sTenei= tis e)n u(mi=n; proskalesa/sTO tou\s presbute/rous tE=s e)kklEsi/as, kai\ proseuXa/sTOsan e)p' au)to\n a)lei/PSantes [au)to\n] e)lai/O| e)n tO=| o)no/mati tou= kuri/ou:
Jk 5:14 asTenei tis en hymin; proskalesasTO tus presbyterus tEs ekklEsias, kai proseuXasTOsan ep' auton aleiPSantes [auton] elaiO en tO onomati tu kyriu:
Jk 5:14 v-3pai-s-- ri----nsm- p--------- rp----dp-- v-3amd-s-- ra----apm- a-----apm- ra----gsf- n-----gsf- c--------- v-3amd-p-- p--------- rp----asm- v--aapnpm- rp----asm- n-----dsn- p--------- ra----dsn- n-----dsn- ra----gsm- n-----gsm-
Jk 5:14 G0770 G5100 G1722 G5213 G4341 G3588 G4245 G3588 G1577 G2532 G4336 G1909 G0846 G0218 G0846 G1637 G1722 G3588 G3686 G3588 G2962
Jk 5:14 Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana.
Jk 5:14
Jk 5:14 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Jk 5:14
Jk 5:14  Boleń  kto  z  ty, wy  wezwanie  kapłanów  Kościół  i  modlić się  przez  go  namaszczenie  jego  olej  w  nazwa  Władca
Jk 5:14 G0770 G5100 G1722 G5213 G4341 G4245 G1577 G2532 G4336 G1909 G0846 G0218 G0846 G1637 G1722 G3686 G2962
Jk 5:15 καὶ εὐχὴ τῆς πίστεως σώσει τὸν κάμνοντα, καὶ ἐγερεῖ αὐτὸν κύριος· κἂν ἁμαρτίας πεποιηκώς, ἀφεθήσεται αὐτῷ.                                  
Jk 5:15 kai\ E( eu)CHE\ tE=s pi/steOs sO/sei to\n ka/mnonta, kai\ e)gerei= au)to\n o( ku/rios: ka)\n a(marti/as E)=| pepoiEkO/s, a)feTE/setai au)tO=|.
Jk 5:15 kai hE euCHE tEs pisteOs sOsei ton kamnonta, kai egerei auton ho kyrios: kan hamartias E pepoiEkOs, afeTEsetai autO.
Jk 5:15 c--------- ra----nsf- n-----nsf- ra----gsf- n-----gsf- v-3fai-s-- ra----asm- v--papasm- c--------- v-3fai-s-- rp----asm- ra----nsm- n-----nsm- c--------- n-----apf- v-3pas-s-- v--xapnsm- v-3fpi-s-- rp----dsm-
Jk 5:15 G2532 G3588 G2171 G3588 G4102 G4982 G3588 G2577 G2532 G1453 G0846 G3588 G2962 G2579 G0266 G5600 G4160 G0863 G0846
Jk 5:15 A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśliby popełnił grzechy, będą mu odpuszczone.
Jk 5:15
Jk 5:15 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Jk 5:15
Jk 5:15  I  modlitwa  Wiara  uzdrowić  chorych,  i  podniesie  jego  Władca  i  jeśli  kute  kute  grzech  odpuszczone  go
Jk 5:15 G2532 G2171 G4102 G4982 G2577 G2532 G1453 G0846 G2962 G2579 G2579 G4160 G5600 G0266 G0863 G0846
Jk 5:16 ἐξομολογεῖσθε οὖν ἀλλήλοις τὰς ἁμαρτίας καὶ εὔχεσθε ὑπὲρ ἀλλήλων, ὅπως ἰαθῆτε. πολὺ ἰσχύει δέησις δικαίου ἐνεργουμένη.                                        
Jk 5:16 e)Xomologei=sTe ou)=n a)llE/lois ta\s a(marti/as kai\ eu)/CHesTe u(pe\r a)llE/lOn, o(/pOs i)aTE=te. polu\ i)sCHu/ei de/Esis dikai/ou e)nergoume/nE.
Jk 5:16 eXomologeisTe un allElois tas hamartias kai euCHesTe hyper allElOn, hopOs iaTEte. poly isCHyei deEsis dikaiu energumenE.
Jk 5:16 v-2pmd-p-- c--------- rp----dpm- ra----apf- n-----apf- c--------- v-2pmd-p-- p--------- rp----gpm- c--------- v-2aps-p-- a-----asn- v-3pai-s-- n-----nsf- a-----gsm- v--pmpnsf-
Jk 5:16 G1843 G3767 G0240 G3588 G0266 G2532 G2172 G5228 G0240 G3704 G2390 G4183 G2480 G1162 G1342 G1754
Jk 5:16 Wyznawajcie zatem sobie nawzajem grzechy, módlcie się jeden za drugiego, byście odzyskali zdrowie. Wielką moc posiada wytrwała modlitwa sprawiedliwego.
Jk 5:16
Jk 5:16 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Jk 5:16
Jk 5:16  Wyznać  przyjaciel  inny  wykroczenia  i  Modlić się  przyjaciel  dla  inny  że  uzdrowiony  wiele  może  wzmocniona  modlitwa  sprawiedliwy
Jk 5:16 G1843 G0240 G0240 G3900 G2532 G2172 G0240 G5228 G0240 G3704 G2390 G4183 G2480 G1754 G1162 G1342
Jk 5:17 Ἠλίας ἄνθρωπος ἦν ὁμοιοπαθὴς ἡμῖν, καὶ προσευχῇ προσηύξατο τοῦ μὴ βρέξαι, καὶ οὐκ ἔβρεξεν ἐπὶ τῆς γῆς ἐνιαυτοὺς τρεῖς καὶ μῆνας ἕξ·                            
Jk 5:17 *)Eli/as a)/nTrOpos E)=n o(moiopaTE\s E(mi=n, kai\ proseuCHE=| prosEu/Xato tou= mE\ bre/Xai, kai\ ou)k e)/breXen e)pi\ tE=s gE=s e)niautou\s trei=s kai\ mE=nas e(/X:
Jk 5:17 Elias anTrOpos En homoiopaTEs hEmin, kai proseuCHE prosEuXato tu mE breXai, kai uk ebreXen epi tEs gEs eniautus treis kai mEnas heX:
Jk 5:17 n-----nsm- n-----nsm- v-3iai-s-- a-----nsm- rp----dp-- c--------- n-----dsf- v-3ami-s-- ra----gsn- d--------- v--aan---- c--------- d--------- v-3aai-s-- p--------- ra----gsf- n-----gsf- n-----apm- a-----apm- c--------- n-----apm- a-----apm-
Jk 5:17 G2243 G0444 G2258 G3663 G2254 G2532 G4335 G4336 G3588 G3361 G1026 G2532 G3756 G1026 G1909 G3588 G1093 G1763 G5140 G2532 G3376 G1803
Jk 5:17 Eliasz był człowiekiem podobnym do nas i modlił się usilnie, by deszcz nie padał, i nie padał deszcz na ziemię przez trzy lata i sześć miesięcy.
Jk 5:17
Jk 5:17 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Jk 5:17
Jk 5:17  Eliasz  był  człowiek  podobny  nas  i  modlitwa  modlił się  nie  był  deszcz  i  nie  był  deszcz  w  ziemia  trzy  Rok  i  sześć  miesiąc
Jk 5:17 G2243 G2258 G0444 G3663 G2254 G2532 G4335 G4336 G3361 G1026 G1026 G2532 G3756 G1026 G1026 G1909 G1093 G5140 G1763 G2532 G1803 G3376
Jk 5:18 καὶ πάλιν προσηύξατο, καὶ οὐρανὸς ὑετὸν ἔδωκεν καὶ γῆ ἐβλάστησεν τὸν καρπὸν αὐτῆς.                                          
Jk 5:18 kai\ pa/lin prosEu/Xato, kai\ o( ou)rano\s u(eto\n e)/dOken kai\ E( gE= e)bla/stEsen to\n karpo\n au)tE=s.
Jk 5:18 kai palin prosEuXato, kai ho uranos hyeton edOken kai hE gE eblastEsen ton karpon autEs.
Jk 5:18 c--------- d--------- v-3ami-s-- c--------- ra----nsm- n-----nsm- n-----asm- v-3aai-s-- c--------- ra----nsf- n-----nsf- v-3aai-s-- ra----asm- n-----asm- rp----gsf-
Jk 5:18 G2532 G3825 G4336 G2532 G3588 G3772 G5205 G1325 G2532 G3588 G1093 G0985 G3588 G2590 G0846
Jk 5:18 I znów błagał, i niebiosa spuściły deszcz, a ziemia wydała swój plon.
Jk 5:18
Jk 5:18 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Jk 5:18
Jk 5:18  I  ponownie  modlił się  i  niebo  dał  deszcz  i  ziemia  wzrost  owoc  jego
Jk 5:18 G2532 G3825 G4336 G2532 G3772 G1325 G5205 G2532 G1093 G0985 G2590 G0846
Jk 5:19 Ἀδελφοί μου, ἐάν τις ἐν ὑμῖν πλανηθῇ ἀπὸ τῆς ἀληθείας καὶ ἐπιστρέψῃ τις αὐτόν,                                            
Jk 5:19 *)adelfoi/ mou, e)a/n tis e)n u(mi=n planETE=| a)po\ tE=s a)lETei/as kai\ e)pistre/PSE| tis au)to/n,
Jk 5:19 adelfoi mu, ean tis en hymin planETE apo tEs alETeias kai epistrePSE tis auton,
Jk 5:19 n-----vpm- rp----gs-- c--------- ri----nsm- p--------- rp----dp-- v-3aps-s-- p--------- ra----gsf- n-----gsf- c--------- v-3aas-s-- ri----nsm- rp----asm-
Jk 5:19 G0080 G3450 G1437 G5100 G1722 G5213 G4105 G0575 G3588 G0225 G2532 G1994 G5100 G0846
Jk 5:19 Bracia moi, jeśliby ktokolwiek z was zszedł z drogi prawdy, a drugi go nawrócił,
Jk 5:19
Jk 5:19 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Jk 5:19
Jk 5:19  Bracia  jeśli  kto  z  ty, wy  błądzić  z  Prawda  i  narysować  kto  jego
Jk 5:19 G0080 G1437 G5100 G1722 G5213 G4105 G0575 G0225 G2532 G1994 G5100 G0846
Jk 5:20 γινωσκέτω ὅτι ἐπιστρέψας ἁμαρτωλὸν ἐκ πλάνης ὁδοῦ αὐτοῦ σώσει ψυχὴν αὐτοῦ ἐκ θανάτου καὶ καλύψει πλῆθος ἁμαρτιῶν.                                    
Jk 5:20 ginOske/tO o(/ti o( e)pistre/PSas a(martOlo\n e)k pla/nEs o(dou= au)tou= sO/sei PSuCHE\n au)tou= e)k Tana/tou kai\ kalu/PSei plE=Tos a(martiO=n.
Jk 5:20 ginOsketO hoti ho epistrePSas hamartOlon ek planEs hodu autu sOsei PSyCHEn autu ek Tanatu kai kalyPSei plETos hamartiOn.
Jk 5:20 v-3pad-s-- c--------- ra----nsm- v--aapnsm- a-----asm- p--------- n-----gsf- n-----gsf- rp----gsm- v-3fai-s-- n-----asf- rp----gsm- p--------- n-----gsm- c--------- v-3fai-s-- n-----asn- n-----gpf-
Jk 5:20 G1097 G3754 G3588 G1994 G0268 G1537 G4106 G3598 G0846 G4982 G5590 G0846 G1537 G2288 G2532 G2572 G4128 G0266
Jk 5:20 niech wie, że kto nawrócił grzesznika z jego błędnej drogi, wybawi duszę jego od śmierci i zakryje liczne grzechy.
Jk 5:20
Jk 5:20 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Jk 5:20
Jk 5:20  że  wie  że  converteth  Grzesznik  z  fałszywy  sposób  jego  zaoszczędzić  mieszkańca  z  śmierć  i  okładka  wiele  grzech
Jk 5:20 G0846 G1097 G3754 G1994 G0268 G1537 G4106 G3598 G0846 G4982 G5590 G1537 G2288 G2532 G2572 G4128 G0266
Copyright by Cezary Podolski