Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

NT_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po grecku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

do_Kol2      do_str_głównej      do_Kol4      
Kol 3:1 Εἰ οὖν συνηγέρθητε τῷ Χριστῷ, τὰ ἄνω ζητεῖτε, οὗ Χριστός ἐστιν ἐν δεξιᾷ τοῦ θεοῦ καθήμενος·                                  
Kol 3:1 *ei) ou)=n sunEge/rTEte tO=| *CHristO=|, ta\ a)/nO DZEtei=te, ou(= o( *CHristo/s e)stin e)n deXia=| tou= Teou= kaTE/menos:
Kol 3:1 ei un synEgerTEte tO CHristO, ta anO DZEteite, hu ho CHristos estin en deXia tu Teu kaTEmenos:
Kol 3:1 c--------- c--------- v-2api-p-- ra----dsm- n-----dsm- ra----apn- d--------- v-2pad-p-- d--------- ra----nsm- n-----nsm- v-3pai-s-- p--------- a-----dsf- ra----gsm- n-----gsm- v--pmpnsm-
Kol 3:1 G1487 G3767 G4891 G3588 G5547 G3588 G0507 G2212 G3757 G3588 G5547 G2076 G1722 G1188 G3588 G2316 G2521
Kol 3:1 Jeśliście więc razem z Chrystusem powstali z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus zasiadając po prawicy Boga.
Kol 3:1
Kol 3:1 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Kol 3:1
Kol 3:1  Tak  jeśli  wskrzeszony  z  Chrystus  szukam  niebieski  gdzie  Chrystus  posiedzenie  posiedzenie  prawa ręka  prawa ręka  Bóg
Kol 3:1 G3767 G1487 G4891 G5547 G5547 G2212 G0507 G3757 G5547 G2076 G2521 G1188 G1722 G2316
Kol 3:2 τὰ ἄνω φρονεῖτε, μὴ τὰ ἐπὶ τῆς γῆς·                                                    
Kol 3:2 ta\ a)/nO fronei=te, mE\ ta\ e)pi\ tE=s gE=s:
Kol 3:2 ta anO froneite, mE ta epi tEs gEs:
Kol 3:2 ra----apn- d--------- v-2pad-p-- d--------- ra----apn- p--------- ra----gsf- n-----gsf-
Kol 3:2 G3588 G0507 G5426 G3361 G3588 G1909 G3588 G1093
Kol 3:2 Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi.
Kol 3:2
Kol 3:2 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Kol 3:2
Kol 3:2  góra  za co  nie  o  naziemny
Kol 3:2 G0507 G5426 G3361 G1909 G1093
Kol 3:3 ἀπεθάνετε γάρ, καὶ ζωὴ ὑμῶν κέκρυπται σὺν τῷ Χριστῷ ἐν τῷ θεῷ.                                          
Kol 3:3 a)peTa/nete ga/r, kai\ E( DZOE\ u(mO=n ke/kruptai su\n tO=| *CHristO=| e)n tO=| TeO=|.
Kol 3:3 apeTanete gar, kai hE DZOE hymOn kekryptai syn tO CHristO en tO TeO.
Kol 3:3 v-2aai-p-- c--------- c--------- ra----nsf- n-----nsf- rp----gp-- v-3xpi-s-- p--------- ra----dsm- n-----dsm- p--------- ra----dsm- n-----dsm-
Kol 3:3 G0599 G1063 G2532 G3588 G2222 G5216 G2928 G4862 G3588 G5547 G1722 G3588 G2316
Kol 3:3 Umarliście bowiem i wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu.
Kol 3:3
Kol 3:3 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Kol 3:3
Kol 3:3  Dla  zmarły  i  życie  twój  ukryty  z  Chrystus  w  Bóg
Kol 3:3 G1063 G0599 G2532 G2222 G5216 G2928 G4862 G5547 G1722 G2316
Kol 3:4 ὅταν Χριστὸς φανερωθῇ, ζωὴ ὑμῶν, τότε καὶ ὑμεῖς σὺν αὐτῷ φανερωθήσεσθε ἐν δόξῃ.                                      
Kol 3:4 o(/tan o( *CHristo\s fanerOTE=|, E( DZOE\ u(mO=n, to/te kai\ u(mei=s su\n au)tO=| fanerOTE/sesTe e)n do/XE|.
Kol 3:4 hotan ho CHristos fanerOTE, hE DZOE hymOn, tote kai hymeis syn autO fanerOTEsesTe en doXE.
Kol 3:4 c--------- ra----nsm- n-----nsm- v-3aps-s-- ra----nsf- n-----nsf- rp----gp-- d--------- d--------- rp----np-- p--------- rp----dsm- v-2fpi-p-- p--------- n-----dsf-
Kol 3:4 G3752 G3588 G5547 G5319 G3588 G2222 G5216 G5119 G2532 G5210 G4862 G0846 G5319 G1722 G1391
Kol 3:4 Gdy się ukaże Chrystus, nasze życie, wtedy i wy razem z Nim ukażecie się w chwale.
Kol 3:4
Kol 3:4 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Kol 3:4
Kol 3:4  Kiedy  będzie  Chrystus  życie  twój  następnie  i  ty, wy  panna  z  Go  w  chwała
Kol 3:4 G3752 G5319 G5547 G2222 G2257 G5119 G2532 G5210 G5319 G4862 G0846 G1722 G1391
Kol 3:5 Νεκρώσατε οὖν τὰ μέλη τὰ ἐπὶ τῆς γῆς, πορνείαν, ἀκαθαρσίαν, πάθος, ἐπιθυμίαν κακήν, καὶ τὴν πλεονεξίαν ἥτις ἐστὶν εἰδωλολατρία,                              
Kol 3:5 *nekrO/sate ou)=n ta\ me/lE ta\ e)pi\ tE=s gE=s, pornei/an, a)kaTarsi/an, pa/Tos, e)piTumi/an kakE/n, kai\ tE\n pleoneXi/an E(/tis e)sti\n ei)dOlolatri/a,
Kol 3:5 nekrOsate un ta melE ta epi tEs gEs, porneian, akaTarsian, paTos, epiTymian kakEn, kai tEn pleoneXian hEtis estin eidOlolatria,
Kol 3:5 v-2aad-p-- c--------- ra----apn- n-----apn- ra----apn- p--------- ra----gsf- n-----gsf- n-----asf- n-----asf- n-----asn- n-----asf- a-----asf- c--------- ra----asf- n-----asf- rr----nsf- v-3pai-s-- n-----nsf-
Kol 3:5 G3499 G3767 G3588 G3196 G3588 G1909 G3588 G1093 G4202 G0167 G3806 G1939 G2556 G2532 G3588 G4124 G3748 G2076 G1496
Kol 3:5 Zadajcie więc śmierć temu, co jest przyziemne w /waszych/ członkach: rozpuście, nieczystości, lubieżności, złej żądzy i chciwości, bo ona jest bałwochwalstwem.
Kol 3:5
Kol 3:5 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Kol 3:5
Kol 3:5  Tak  Zabić  naziemny  naziemny  Członek  swój  cudzołóstwo  gnój  pasja  zło  żądza  i  chciwość  który  jest  Bałwochwalstwo
Kol 3:5 G3767 G3499 G1093 G1909 G3196 G5216 G4202 G0167 G3806 G2556 G1939 G2532 G4124 G3748 G2076 G1495
Kol 3:6 δι᾿ ἔρχεται ὀργὴ τοῦ θεοῦ [ἐπὶ τοὺς υἱοὺς τῆς ἀπειθείας]·                                            
Kol 3:6 di' a(\ e)/rCHetai E( o)rgE\ tou= Teou= [e)pi\ tou\s ui(ou\s tE=s a)peiTei/as]:
Kol 3:6 di' a erCHetai hE orgE tu Teu [epi tus hyius tEs apeiTeias]:
Kol 3:6 p--------- rr----apn- v-3pmi-s-- ra----nsf- n-----nsf- ra----gsm- n-----gsm- p--------- ra----apm- n-----apm- ra----gsf- n-----gsf-
Kol 3:6 G1223 G3739 G2064 G3588 G3709 G3588 G2316 G1909 G3588 G5207 G3588 G0543
Kol 3:6 Z powodu nich nadchodzi gniew Boży na synów buntu.
Kol 3:6
Kol 3:6 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Kol 3:6
Kol 3:6  dla  że  gniew  Boski  przyjść  w  synów  odporność
Kol 3:6 G1223 G3739 G3709 G2316 G2064 G1909 G5207 G0543
Kol 3:7 ἐν οἷς καὶ ὑμεῖς περιεπατήσατέ ποτε ὅτε ἐζῆτε ἐν τούτοις.                                                
Kol 3:7 e)n oi(=s kai\ u(mei=s periepatE/sate/ pote o(/te e)DZE=te e)n tou/tois.
Kol 3:7 en hois kai hymeis periepatEsate pote hote eDZEte en tutois.
Kol 3:7 p--------- rr----dpn- d--------- rp----np-- v-2aai-p-- d--------- d--------- v-2iai-p-- p--------- rd----dpn-
Kol 3:7 G1722 G3739 G2532 G5210 G4043 G4218 G3753 G2198 G1722 G5125
Kol 3:7 I wy niegdyś tak postępowaliście, kiedyście w tym żyli.
Kol 3:7
Kol 3:7 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Kol 3:7
Kol 3:7  w  który  i  ty, wy  raz  dostępne  kiedy  żył  między  ich
Kol 3:7 G1722 G3739 G2532 G5210 G4218 G4043 G3753 G2198 G1722 G0846
Kol 3:8 νυνὶ δὲ ἀπόθεσθε καὶ ὑμεῖς τὰ πάντα, ὀργήν, θυμόν, κακίαν, βλασφημίαν, αἰσχρολογίαν ἐκ τοῦ στόματος ὑμῶν·                                    
Kol 3:8 nuni\ de\ a)po/TesTe kai\ u(mei=s ta\ pa/nta, o)rgE/n, Tumo/n, kaki/an, blasfEmi/an, ai)sCHrologi/an e)k tou= sto/matos u(mO=n:
Kol 3:8 nyni de apoTesTe kai hymeis ta panta, orgEn, Tymon, kakian, blasfEmian, aisCHrologian ek tu stomatos hymOn:
Kol 3:8 d--------- c--------- v-2amd-p-- d--------- rp----np-- ra----apn- a-----apn- n-----asf- n-----asm- n-----asf- n-----asf- n-----asf- p--------- ra----gsn- n-----gsn- rp----gp--
Kol 3:8 G3570 G1161 G0659 G2532 G5210 G3588 G3956 G3709 G2372 G2549 G0988 G0148 G1537 G3588 G4750 G5216
Kol 3:8 A teraz i wy odrzućcie to wszystko: gniew, zapalczywość, złość, znieważanie, haniebną mowę od ust waszych! 
Kol 3:8
Kol 3:8 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Kol 3:8
Kol 3:8 A  teraz  ty, wy  na bok  wszystko  gniew  wściekłość  gniew  bluźnierstwo  grubiaństwo  usta  swój
Kol 3:8 G1161 G3570 G5210 G0659 G3956 G3709 G2372 G2549 G0988 G0148 G4750 G5216
Kol 3:9 μὴ ψεύδεσθε εἰς ἀλλήλους, ἀπεκδυσάμενοι τὸν παλαιὸν ἄνθρωπον σὺν ταῖς πράξεσιν αὐτοῦ,                                            
Kol 3:9 mE\ PSeu/desTe ei)s a)llE/lous, a)pekdusa/menoi to\n palaio\n a)/nTrOpon su\n tai=s pra/Xesin au)tou=,
Kol 3:9 mE PSeudesTe eis allElus, apekdysamenoi ton palaion anTrOpon syn tais praXesin autu,
Kol 3:9 d--------- v-2pmd-p-- p--------- rp----apm- v--ampnpm- ra----asm- a-----asm- n-----asm- p--------- ra----dpf- n-----dpf- rp----gsm-
Kol 3:9 G3361 G5574 G1519 G0240 G0554 G3588 G3820 G0444 G4862 G3588 G4234 G0846
Kol 3:9 Nie okłamujcie się nawzajem, boście zwlekli z siebie dawnego człowieka z jego uczynkami,
Kol 3:9
Kol 3:9 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Kol 3:9
Kol 3:9  nie  powiedzieć  kłamstwo  przyjaciel  Przyjaciel  sovlekshis  zniszczony  Prawa  z  spraw  jego
Kol 3:9 G3361 G5574 G5574 G0240 G0240 G0554 G3820 G0444 G4862 G4234 G0846
Kol 3:10 καὶ ἐνδυσάμενοι τὸν νέον τὸν ἀνακαινούμενον εἰς ἐπίγνωσιν κατ᾿ εἰκόνα τοῦ κτίσαντος αὐτόν,                                          
Kol 3:10 kai\ e)ndusa/menoi to\n ne/on to\n a)nakainou/menon ei)s e)pi/gnOsin kat' ei)ko/na tou= kti/santos au)to/n,
Kol 3:10 kai endysamenoi ton neon ton anakainumenon eis epignOsin kat' eikona tu ktisantos auton,
Kol 3:10 c--------- v--ampnpm- ra----asm- a-----asm- ra----asm- v--pppasm- p--------- n-----asf- p--------- n-----asf- ra----gsm- v--aapgsm- rp----asm-
Kol 3:10 G2532 G1746 G3588 G3501 G3588 G0341 G1519 G1922 G2596 G1504 G3588 G2936 G0846
Kol 3:10 a przyoblekli nowego, który wciąż się odnawia ku głębszemu poznaniu /Boga/, według obrazu Tego, który go stworzył.
Kol 3:10
Kol 3:10 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Kol 3:10
Kol 3:10  i  ubrany  nowy  który  aktualizacja  w  poznania  na  obraz  , Który stworzył  jego
Kol 3:10 G2532 G1746 G3501 G0341 G0341 G1519 G1922 G2596 G1504 G2936 G0846
Kol 3:11 ὅπου οὐκ ἔνι Ἕλλην καὶ Ἰουδαῖος, περιτομὴ καὶ ἀκροβυστία, βάρβαρος, Σκύθης, δοῦλος, ἐλεύθερος, ἀλλὰ [τὰ] πάντα καὶ ἐν πᾶσιν Χριστός.                            
Kol 3:11 o(/pou ou)k e)/ni *(/ellEn kai\ *)ioudai=os, peritomE\ kai\ a)krobusti/a, ba/rbaros, *sku/TEs, dou=los, e)leu/Teros, a)lla\ [ta\] pa/nta kai\ e)n pa=sin *CHristo/s.
Kol 3:11 hopu uk eni hellEn kai iudaios, peritomE kai akrobystia, barbaros, skyTEs, dulos, eleuTeros, alla [ta] panta kai en pasin CHristos.
Kol 3:11 c--------- d--------- v-3pai-s-- n-----nsm- c--------- a-----nsm- n-----nsf- c--------- n-----nsf- a-----nsm- n-----nsm- n-----nsm- a-----nsm- c--------- ra----npn- a-----npn- c--------- p--------- a-----dpn- n-----nsm-
Kol 3:11 G3699 G3756 G1762 G1672 G2532 G2453 G4061 G2532 G0203 G0915 G4658 G1401 G1658 G0235 G3588 G3956 G2532 G1722 G3956 G5547
Kol 3:11 A tu już nie ma Greka ani Żyda, obrzezania ani nieobrzezania, barbarzyńcy, Scyty, niewolnika, wolnego, lecz wszystkim we wszystkich /jest/ Chrystus.
Kol 3:11
Kol 3:11 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Kol 3:11
Kol 3:11  gdzie  nie  nie  Gentile  ani  Judea  obrzezanie  ani  nieobrzezany  Barbarzyńca  Skif  niewolnik  wolny  ale  wszystko  i  w  wszystko  Chrystus
Kol 3:11 G3699 G1762 G3756 G1672 G2532 G2453 G4061 G2532 G0203 G0915 G4658 G1401 G1658 G0235 G3956 G2532 G1722 G3956 G5547
Kol 3:12 Ἐνδύσασθε οὖν ὡς ἐκλεκτοὶ τοῦ θεοῦ, ἅγιοι καὶ ἠγαπημένοι, σπλάγχνα οἰκτιρμοῦ, χρηστότητα, ταπεινοφροσύνην, πραΰτητα, μακροθυμίαν,                                      
Kol 3:12 *)endu/sasTe ou)=n O(s e)klektoi\ tou= Teou=, a(/gioi kai\ E)gapEme/noi, spla/gCHna oi)ktirmou=, CHrEsto/tEta, tapeinofrosu/nEn, prau/+tEta, makroTumi/an,
Kol 3:12 endysasTe un hOs eklektoi tu Teu, hagioi kai EgapEmenoi, splaNCHna oiktirmu, CHrEstotEta, tapeinofrosynEn, pra+ytEta, makroTymian,
Kol 3:12 v-2amd-p-- c--------- c--------- a-----npm- ra----gsm- n-----gsm- a-----npm- c--------- v--xppnpm- n-----apn- n-----gsm- n-----asf- n-----asf- n-----asf- n-----asf-
Kol 3:12 G1746 G3767 G5613 G1588 G3588 G2316 G0040 G2532 G0025 G4698 G3628 G5544 G5012 G4240 G3115
Kol 3:12 Jako więc wybrańcy Boży - święci i umiłowani - obleczcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość,
Kol 3:12
Kol 3:12 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Kol 3:12
Kol 3:12  Tak  Umieścić  jako  ulubionych  Bóg  Świętych  i  umiłowany  miłosierdzie  miłosierdzie  dobroć  pokora  łagodność  wytrzymały
Kol 3:12 G3767 G1746 G5613 G1588 G2316 G0040 G2532 G0025 G3628 G4698 G5544 G5012 G4236 G3115
Kol 3:13 ἀνεχόμενοι ἀλλήλων καὶ χαριζόμενοι ἑαυτοῖς ἐάν τις πρός τινα ἔχῃ μομφήν· καθὼς καὶ κύριος ἐχαρίσατο ὑμῖν οὕτως καὶ ὑμεῖς·                            
Kol 3:13 a)neCHo/menoi a)llE/lOn kai\ CHariDZo/menoi e(autoi=s e)a/n tis pro/s tina e)/CHE| momfE/n: kaTO\s kai\ o( ku/rios e)CHari/sato u(mi=n ou(/tOs kai\ u(mei=s:
Kol 3:13 aneCHomenoi allElOn kai CHariDZomenoi heautois ean tis pros tina eCHE momfEn: kaTOs kai ho kyrios eCHarisato hymin hutOs kai hymeis:
Kol 3:13 v--pmpnpm- rp----gpm- c--------- v--pmpnpm- rp----dpm- c--------- ri----nsm- p--------- ri----asm- v-3pas-s-- n-----asf- c--------- d--------- ra----nsm- n-----nsm- v-3ami-s-- rp----dp-- d--------- d--------- rp----np--
Kol 3:13 G0430 G0240 G2532 G5483 G1438 G1437 G5100 G4314 G5100 G2192 G3437 G2531 G2532 G3588 G2962 G5483 G5213 G3779 G2532 G5210
Kol 3:13 znosząc jedni drugich i wybaczając sobie nawzajem, jeśliby miał ktoś zarzut przeciw drugiemu: jak Pan wybaczył wam, tak i wy! 
Kol 3:13
Kol 3:13 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Kol 3:13
Kol 3:13  znosząc  przyjaciel  Przyjaciel  i  wyrozumiały  wzajemnie  jeśli  kto  w  kogo  ma  Nadużycie  jako  jako  Chrystus  odpuszczone  ty, wy  tak  i  ty, wy
Kol 3:13 G0430 G0240 G0240 G2532 G5483 G1438 G1437 G5100 G4314 G5100 G2192 G3437 G2531 G2532 G5547 G5483 G5213 G3779 G2532 G5210
Kol 3:14 ἐπὶ πᾶσιν δὲ τούτοις τὴν ἀγάπην, ἐστιν σύνδεσμος τῆς τελειότητος.                                              
Kol 3:14 e)pi\ pa=sin de\ tou/tois tE\n a)ga/pEn, o(/ e)stin su/ndesmos tE=s teleio/tEtos.
Kol 3:14 epi pasin de tutois tEn agapEn, ho estin syndesmos tEs teleiotEtos.
Kol 3:14 p--------- a-----dpn- c--------- rd----dpn- ra----asf- n-----asf- rr----nsn- v-3pai-s-- n-----nsm- ra----gsf- n-----gsf-
Kol 3:14 G1909 G3956 G1161 G5125 G3588 G0026 G3588 G2076 G4886 G3588 G5047
Kol 3:14 Na to zaś wszystko /przyobleczcie/ miłość, która jest więzią doskonałości.
Kol 3:14
Kol 3:14 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Kol 3:14
Kol 3:14  Więcej  zaś  tylko  miłość  który  jest  całość  doskonałość
Kol 3:14 G1909 G1161 G3956 G0026 G3748 G2076 G4886 G5047
Kol 3:15 καὶ εἰρήνη τοῦ Χριστοῦ βραβευέτω ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν, εἰς ἣν καὶ ἐκλήθητε ἐν ἑνὶ σώματι· καὶ εὐχάριστοι γίνεσθε.                            
Kol 3:15 kai\ E( ei)rE/nE tou= *CHristou= brabeue/tO e)n tai=s kardi/ais u(mO=n, ei)s E(\n kai\ e)klE/TEte e)n e(ni\ sO/mati: kai\ eu)CHa/ristoi gi/nesTe.
Kol 3:15 kai hE eirEnE tu CHristu brabeuetO en tais kardiais hymOn, eis hEn kai eklETEte en heni sOmati: kai euCHaristoi ginesTe.
Kol 3:15 c--------- ra----nsf- n-----nsf- ra----gsm- n-----gsm- v-3pad-s-- p--------- ra----dpf- n-----dpf- rp----gp-- p--------- rr----asf- d--------- v-2api-p-- p--------- a-----dsn- n-----dsn- c--------- a-----npm- v-2pmd-p--
Kol 3:15 G2532 G3588 G1515 G3588 G5547 G1018 G1722 G3588 G2588 G5216 G1519 G3739 G2532 G2564 G1722 G1520 G4983 G2532 G2170 G1096
Kol 3:15 A sercami waszymi niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też zostaliście wezwani w jednym Ciele. I bądźcie wdzięczni! 
Kol 3:15
Kol 3:15 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Kol 3:15
Kol 3:15  I  gubernator  w  serca  swój  świat  Boski  do  który  i  przeznaczone  w  jeden  Telewizja  i  Być  przyjazny
Kol 3:15 G2532 G1018 G1722 G2588 G5216 G1515 G2316 G1519 G3739 G2532 G2564 G1722 G1520 G4983 G2532 G1096 G2170
Kol 3:16 λόγος τοῦ Χριστοῦ ἐνοικείτω ἐν ὑμῖν πλουσίως, ἐν πάσῃ σοφίᾳ διδάσκοντες καὶ νουθετοῦντες ἑαυτοὺς ψαλμοῖς, ὕμνοις, ᾠδαῖς πνευματικαῖς ἐν [τῇ] χάριτι ᾄδοντες ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν τῷ θεῷ·          
Kol 3:16 o( lo/gos tou= *CHristou= e)noikei/tO e)n u(mi=n plousi/Os, e)n pa/sE| sofi/a| dida/skontes kai\ nouTetou=ntes e(autou\s PSalmoi=s, u(/mnois, O)|dai=s pneumatikai=s e)n [tE=|] CHa/riti a)/|dontes e)n tai=s kardi/ais u(mO=n tO=| TeO=|:
Kol 3:16 ho logos tu CHristu enoikeitO en hymin plusiOs, en pasE sofia didaskontes kai nuTetuntes heautus PSalmois, hymnois, Odais pneumatikais en [tE] CHariti adontes en tais kardiais hymOn tO TeO:
Kol 3:16 ra----nsm- n-----nsm- ra----gsm- n-----gsm- v-3pad-s-- p--------- rp----dp-- d--------- p--------- a-----dsf- n-----dsf- v--papnpm- c--------- v--papnpm- rp----apm- n-----dpm- n-----dpm- n-----dpf- a-----dpf- p--------- ra----dsf- n-----dsf- v--papnpm- p--------- ra----dpf- n-----dpf- rp----gp-- ra----dsm- n-----dsm-
Kol 3:16 G3588 G3056 G3588 G5547 G1774 G1722 G5213 G4146 G1722 G3956 G4678 G1321 G2532 G3560 G1438 G5568 G5215 G5603 G4152 G1722 G3588 G5485 G0103 G1722 G3588 G2588 G5216 G3588 G2316
Kol 3:16 Słowo Chrystusa niech w was przebywa z /całym swym/ bogactwem: z wszelką mądrością nauczajcie i napominajcie samych siebie przez psalmy, hymny, pieśni pełne ducha, pod wpływem łaski śpiewając Bogu w waszych sercach.
Kol 3:16
Kol 3:16 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Kol 3:16
Kol 3:16  Słowo  Chrystus  we wlewie  w  ty, wy  obficie  z  wszelkiego rodzaju  mądrość  uczy  i  upomnienia  przyjaciel  inny  psalmy  psalmy  Doksologia  i  duchowy  piosenek  w  łaska  śpiew  w  serca  swój  Władca
Kol 3:16 G3056 G5547 G1774 G1722 G5213 G4146 G1722 G3956 G4678 G1321 G2532 G3560 G1438 G1438 G1722 G5568 G5215 G2532 G4152 G5603 G1722 G5485 G0103 G1722 G2588 G5216 G2962
Kol 3:17 καὶ πᾶν τι ἐὰν ποιῆτε ἐν λόγῳ ἐν ἔργῳ, πάντα ἐν ὀνόματι κυρίου Ἰησοῦ, εὐχαριστοῦντες τῷ θεῷ πατρὶ δι᾿ αὐτοῦ.                        
Kol 3:17 kai\ pa=n o(/ ti e)a\n poiE=te e)n lo/gO| E)\ e)n e)/rgO|, pa/nta e)n o)no/mati kuri/ou *)iEsou=, eu)CHaristou=ntes tO=| TeO=| patri\ di' au)tou=.
Kol 3:17 kai pan ho ti ean poiEte en logO E en ergO, panta en onomati kyriu iEsu, euCHaristuntes tO TeO patri di' autu.
Kol 3:17 c--------- a-----asn- rr----asn- ri----asn- x--------- v-2pas-p-- p--------- n-----dsm- c--------- p--------- n-----dsn- a-----apn- p--------- n-----dsn- n-----gsm- n-----gsm- v--papnpm- ra----dsm- n-----dsm- n-----dsm- p--------- rp----gsm-
Kol 3:17 G2532 G3956 G3739 G5100 G1437 G4160 G1722 G3056 G2228 G1722 G2041 G3956 G1722 G3686 G2962 G2424 G2168 G3588 G2316 G3962 G1223 G0846
Kol 3:17 I wszystko, cokolwiek działacie słowem lub czynem, wszystko /czyńcie/ w imię Pana Jezusa, dziękując Bogu Ojcu przez Niego.
Kol 3:17
Kol 3:17 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Kol 3:17
Kol 3:17  I  wszystko  że  robi  krótko mówiąc  krótko mówiąc  lub  sprawa  wszystko  w  nazwa  Władca  Jezus  przez  przez  To  Bóg  i  Ojciec
Kol 3:17 G2532 G3956 G3748 G4160 G1722 G3056 G2228 G2041 G3956 G1722 G3686 G2962 G2424 G2168 G1223 G0846 G2316 G2532 G3962
Kol 3:18 Αἱ γυναῖκες, ὑποτάσσεσθε τοῖς ἀνδράσιν, ὡς ἀνῆκεν ἐν κυρίῳ.                                                  
Kol 3:18 *ai( gunai=kes, u(pota/ssesTe toi=s a)ndra/sin, O(s a)nE=ken e)n kuri/O|.
Kol 3:18 hai gynaikes, hypotassesTe tois andrasin, hOs anEken en kyriO.
Kol 3:18 ra----vpf- n-----vpf- v-2ppd-p-- ra----dpm- n-----dpm- c--------- v-3iai-s-- p--------- n-----dsm-
Kol 3:18 G3588 G1135 G5293 G3588 G0435 G5613 G0433 G1722 G2962
Kol 3:18 Żony bądźcie poddane mężom, jak przystało w Panu.
Kol 3:18
Kol 3:18 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Kol 3:18
Kol 3:18  Żony  słuchać  mężów  jego  jako  przyzwoicie  w  Władca
Kol 3:18 G1135 G5293 G0435 G2398 G5613 G0433 G1722 G2962
Kol 3:19 Οἱ ἄνδρες, ἀγαπᾶτε τὰς γυναῖκας καὶ μὴ πικραίνεσθε πρὸς αὐτάς.                                                
Kol 3:19 *oi( a)/ndres, a)gapa=te ta\s gunai=kas kai\ mE\ pikrai/nesTe pro\s au)ta/s.
Kol 3:19 hoi andres, agapate tas gynaikas kai mE pikrainesTe pros autas.
Kol 3:19 ra----vpm- n-----vpm- v-2pad-p-- ra----apf- n-----apf- c--------- d--------- v-2ppd-p-- p--------- rp----apf-
Kol 3:19 G3588 G0435 G0025 G3588 G1135 G2532 G3361 G4087 G4314 G0846
Kol 3:19 Mężowie, miłujcie żony i nie bądźcie dla nich przykrymi! 
Kol 3:19
Kol 3:19 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Kol 3:19
Kol 3:19  Mężów  miłość  żony  i  nie  Być  do  go  ciężkie
Kol 3:19 G0435 G0025 G1135 G2532 G3361 G4087 G4314 G0846 G4087
Kol 3:20 Τὰ τέκνα, ὑπακούετε τοῖς γονεῦσιν κατὰ πάντα, τοῦτο γὰρ εὐάρεστόν ἐστιν ἐν κυρίῳ.                                          
Kol 3:20 *ta\ te/kna, u(pakou/ete toi=s goneu=sin kata\ pa/nta, tou=to ga\r eu)a/resto/n e)stin e)n kuri/O|.
Kol 3:20 ta tekna, hypakuete tois goneusin kata panta, tuto gar euareston estin en kyriO.
Kol 3:20 ra----vpn- n-----vpn- v-2pad-p-- ra----dpm- n-----dpm- p--------- a-----apn- rd----nsn- c--------- a-----nsn- v-3pai-s-- p--------- n-----dsm-
Kol 3:20 G3588 G5043 G5219 G3588 G1118 G2596 G3956 G5124 G1063 G2101 G2076 G1722 G2962
Kol 3:20 Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom we wszystkim, bo to jest miłe w Panu.
Kol 3:20
Kol 3:20 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Kol 3:20
Kol 3:20  Dzieci  Być  posłuszny  rodzice  w  wszystko  dla  to  przyjemny  Władca
Kol 3:20 G5043 G5219 G5219 G1118 G2596 G3956 G1063 G5124 G2101 G2962
Kol 3:21 Οἱ πατέρες, μὴ ἐρεθίζετε τὰ τέκνα ὑμῶν, ἵνα μὴ ἀθυμῶσιν.                                                
Kol 3:21 *oi( pate/res, mE\ e)reTi/DZete ta\ te/kna u(mO=n, i(/na mE\ a)TumO=sin.
Kol 3:21 hoi pateres, mE ereTiDZete ta tekna hymOn, hina mE aTymOsin.
Kol 3:21 ra----vpm- n-----vpm- d--------- v-2pad-p-- ra----apn- n-----apn- rp----gp-- c--------- d--------- v-3pas-p--
Kol 3:21 G3588 G3962 G3361 G2042 G3588 G5043 G5216 G2443 G3361 G0120
Kol 3:21 Ojcowie, nie rozdrażniajcie waszych dzieci, aby nie traciły ducha.
Kol 3:21
Kol 3:21 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Kol 3:21
Kol 3:21  Ojców  nie  sprowokować  Dzieci  swój  tak  nie  zniechęcony
Kol 3:21 G3962 G3361 G2042 G5043 G5216 G2443 G3361 G0120
Kol 3:22 Οἱ δοῦλοι, ὑπακούετε κατὰ πάντα τοῖς κατὰ σάρκα κυρίοις, μὴ ἐν ὀφθαλμοδουλίᾳ ὡς ἀνθρωπάρεσκοι, ἀλλ᾿ ἐν ἁπλότητι καρδίας, φοβούμενοι τὸν κύριον.                          
Kol 3:22 *oi( dou=loi, u(pakou/ete kata\ pa/nta toi=s kata\ sa/rka kuri/ois, mE\ e)n o)fTalmodouli/a| O(s a)nTrOpa/reskoi, a)ll' e)n a(plo/tEti kardi/as, fobou/menoi to\n ku/rion.
Kol 3:22 hoi duloi, hypakuete kata panta tois kata sarka kyriois, mE en ofTalmodulia hOs anTrOpareskoi, all' en haplotEti kardias, fobumenoi ton kyrion.
Kol 3:22 ra----vpm- n-----vpm- v-2pad-p-- p--------- a-----apn- ra----dpm- p--------- n-----asf- n-----dpm- d--------- p--------- n-----dsf- c--------- a-----npm- c--------- p--------- n-----dsf- n-----gsf- v--pmpnpm- ra----asm- n-----asm-
Kol 3:22 G3588 G1401 G5219 G2596 G3956 G3588 G2596 G4561 G2962 G3361 G1722 G3787 G5613 G0441 G0235 G1722 G0572 G2588 G5399 G3588 G2962
Kol 3:22 Niewolnicy, bądźcie we wszystkim posłuszni doczesnym panom, nie służąc tylko dla oka, jak gdybyście się mieli ludziom przypodobać, lecz w szczerości serca, bojąc się /prawdziwego/ Pana.
Kol 3:22
Kol 3:22 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Kol 3:22
Kol 3:22  Niewolników  w  wszystko  słuchać  mistrzów  na  ciało  nie  w  oczy  obsługujących  jako  menpleasers  ale  w  prostota  serce  strach  Bóg
Kol 3:22 G1401 G2596 G3956 G5219 G2962 G2596 G4561 G3361 G1722 G3787 G3787 G5613 G0441 G0235 G1722 G0572 G2588 G5399 G2316
Kol 3:23 ἐὰν ποιῆτε, ἐκ ψυχῆς ἐργάζεσθε, ὡς τῷ κυρίῳ καὶ οὐκ ἀνθρώποις,                                            
Kol 3:23 o(\ e)a\n poiE=te, e)k PSuCHE=s e)rga/DZesTe, O(s tO=| kuri/O| kai\ ou)k a)nTrO/pois,
Kol 3:23 ho ean poiEte, ek PSyCHEs ergaDZesTe, hOs tO kyriO kai uk anTrOpois,
Kol 3:23 rr----asn- x--------- v-2pas-p-- p--------- n-----gsf- v-2pmd-p-- c--------- ra----dsm- n-----dsm- c--------- d--------- n-----dpm-
Kol 3:23 G3739 G1437 G4160 G1537 G5590 G2038 G5613 G3588 G2962 G2532 G3756 G0444
Kol 3:23 Cokolwiek czynicie, z serca wykonujcie jak dla Pana, a nie dla ludzi, świadomi,
Kol 3:23
Kol 3:23 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Kol 3:23
Kol 3:23  I  wszystko  że  że  robi  do  z  dusza  jako  Władca  i  nie  mężczyzn
Kol 3:23 G2532 G3956 G1437 G3748 G4160 G2038 G1537 G5590 G5613 G2962 G2532 G3756 G0444
Kol 3:24 εἰδότες ὅτι ἀπὸ κυρίου ἀπολήμψεσθε τὴν ἀνταπόδοσιν τῆς κληρονομίας. τῷ κυρίῳ Χριστῷ δουλεύετε·                                          
Kol 3:24 ei)do/tes o(/ti a)po\ kuri/ou a)polE/mPSesTe tE\n a)ntapo/dosin tE=s klEronomi/as. tO=| kuri/O| *CHristO=| douleu/ete:
Kol 3:24 eidotes hoti apo kyriu apolEmPSesTe tEn antapodosin tEs klEronomias. tO kyriO CHristO duleuete:
Kol 3:24 v--xapnpm- c--------- p--------- n-----gsm- v-2fmi-p-- ra----asf- n-----asf- ra----gsf- n-----gsf- ra----dsm- n-----dsm- n-----dsm- v-2pad-p--
Kol 3:24 G1492 G3754 G0575 G2962 G0618 G3588 G0469 G3588 G2817 G3588 G2962 G5547 G1398
Kol 3:24 że od Pana otrzymacie dziedzictwo /wiekuiste/ jako zapłatę. Służycie Chrystusowi jako Panu! 
Kol 3:24
Kol 3:24 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Kol 3:24
Kol 3:24  wiedząc,  że  nagroda  z  Władca  dostać  dziedzictwo  dla  służyć  Władca  Chrystus
Kol 3:24 G1492 G3754 G0469 G0575 G2962 G0618 G2817 G1063 G1398 G2962 G5547
Kol 3:25 γὰρ ἀδικῶν κομίσεται ἠδίκησεν, καὶ οὐκ ἔστιν προσωπολημψία.                                                
Kol 3:25 o( ga\r a)dikO=n komi/setai o(\ E)di/kEsen, kai\ ou)k e)/stin prosOpolEmPSi/a.
Kol 3:25 ho gar adikOn komisetai ho EdikEsen, kai uk estin prosOpolEmPSia.
Kol 3:25 ra----nsm- c--------- v--papnsm- v-3fmi-s-- rr----asn- v-3aai-s-- c--------- d--------- v-3pai-s-- n-----nsf-
Kol 3:25 G3588 G1063 G0091 G2865 G3739 G0091 G2532 G3756 G2076 G4382
Kol 3:25 Kto bowiem popełnia bezprawie, poniesie skutki popełnionego bezprawia; a /u Niego/ nie ma względu na osoby.
Kol 3:25
Kol 3:25 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Kol 3:25
Kol 3:25 A  kto  prawo  przybyć  będzie  na  kłamstwo  nie  nie  stronniczość
Kol 3:25 G1161 G0091 G0091 G0091 G2865 G3739 G0091 G2076 G3756 G4382
Copyright by Cezary Podolski