2Mch:2:1 Εὑρίσκεται δὲ ἐν ταῖς ἀπογραφαῖς Ιερεμιας ὁ προφήτης ὅτι ἐκέλευσεν τοῦ πυρὸς λαβεῖν τοὺς μεταγενομένους, ὡς σεσήμανται,
2Mch:2:1 It is also found in the records, that Jeremy the prophet commanded them that were carried away to take of the fire, as it hath been signified: (2 Maccabees 2:1 Brenton)
2Mch:2:1 W dokumentach można znaleźć wzmiankę, że prorok Jeremiasz rozkazał, aby ci, którzy byli uprowadzeni do niewoli, wzięli ze sobą ogień. Tak było powiedziane (2 Mch 2:1 BT_4)
2Mch:2:1 Εὑρίσκεται δὲ ἐν ταῖς ἀπογραφαῖς Ιερεμιας προφήτης ὅτι ἐκέλευσεν τοῦ πυρὸς λαβεῖν τοὺς μεταγενομένους, ὡς σεσήμανται,
2Mch:2:1 εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) δέ ἐν ὁ ἡ τό ἀπο·γραφή, -ῆς, ἡ Ἰερεμίας, -ου, ὁ ὁ ἡ τό προφήτης, -ου, ὁ ὅτι κελεύω (κελευ-, -, κελευ·σ-, -, -, κελευσ·θ-) ὁ ἡ τό πῦρ, -ρός, τό λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ὁ ἡ τό   ὡς σημαίνω (σημαιν-, σημαν(ε)·[σ]-, σημαν·[σ]-, -, σεσημαν-, σημαν·θ-)
2Mch:2:1 By znajdować zaś W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Spis działają rejestrowania, rejestrowania Jeremiasz Prorok Ponieważ/tamto By rozkazywać to jest, zachęcać przez słowo. Ogień By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Jak/jak By wskazywać znacz, wskazuj, oświadczaj
2Mch:2:1 *eu(ri/sketai de\ e)n tai=s a)pografai=s *ieremias o( profE/tEs o(/ti e)ke/leusen tou= puro\s labei=n tou\s metagenome/nous, O(s sesE/mantai,
2Mch:2:1 heurisketai de en tais apografais ieremias ho profEtEs hoti ekeleusen tu pyros labein tus metagenomenus, hOs sesEmantai,
2Mch:2:1 V1_PMI3S x P RA_DPF N1_DPF N1T_NSM RA_NSM N1M_NSM C VAI_AAI3S RA_GSN N3_GSN VB_AAN RA_APM VB_AMPAPM C VX_XPI3P
2Mch:2:1 to find δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the census act of registering, enrollment Jeremiah the prophet because/that to command i.e., urge on by word. the fire to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand the ć as/like to indicate signify, indicate, declare
2Mch:2:1 he/she/it-is-being-FIND-ed Yet in/among/by (+dat) the (dat) censuss (dat) Jeremiah (nom) the (nom) prophet (nom) because/that he/she/it-COMMand-ed the (gen) fire (gen) to-TAKE HOLD OF the (acc)   as/like he/she/it-has-been-INDICATE-ed
2Mch:2:1 2Mch_2:1_1 2Mch_2:1_2 2Mch_2:1_3 2Mch_2:1_4 2Mch_2:1_5 2Mch_2:1_6 2Mch_2:1_7 2Mch_2:1_8 2Mch_2:1_9 2Mch_2:1_10 2Mch_2:1_11 2Mch_2:1_12 2Mch_2:1_13 2Mch_2:1_14 2Mch_2:1_15 2Mch_2:1_16 2Mch_2:1_17
2Mch:2:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Mch:2:2 καὶ ὡς ἐνετείλατο τοῖς μεταγενομένοις ὁ προφήτης δοὺς αὐτοῖς τὸν νόμον, ἵνα μὴ ἐπιλάθωνται τῶν προσταγμάτων τοῦ κυρίου, καὶ ἵνα μὴ ἀποπλανηθῶσιν ταῖς διανοίαις βλέποντες ἀγάλματα χρυσᾶ καὶ ἀργυρᾶ καὶ τὸν περὶ αὐτὰ κόσμον·
2Mch:2:2 And how that the prophet, having given them the law, charged them not to forget the commandments of the Lord, and that they should not err in their minds, when they see images of silver and gold, with their ornaments. (2 Maccabees 2:2 Brenton)
2Mch:2:2 i tak prorok przykazał tym, których uprowadzono do niewoli. Dał im Prawo, aby nie zapomnieli przykazań Pana i aby nie zamąciły się ich myśli, kiedy będą widzieli wizerunki bóstw złote i srebrne, a wokoło nich ozdoby. (2 Mch 2:2 BT_4)
2Mch:2:2 καὶ ὡς ἐνετείλατο τοῖς μεταγενομένοις προφήτης δοὺς αὐτοῖς τὸν νόμον, ἵνα μὴ ἐπιλάθωνται τῶν προσταγμάτων τοῦ κυρίου, καὶ ἵνα μὴ ἀποπλανηθῶσιν ταῖς διανοίαις βλέποντες ἀγάλματα χρυσᾶ καὶ ἀργυρᾶ καὶ τὸν περὶ αὐτὰ κόσμον·
2Mch:2:2 καί ὡς ἐν·τέλλω (εν+τελλ-, εν+τελ(ε)·[σ]-, εν+τειλ·[σ]-, -, εν+τεταλ-, -) ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό προφήτης, -ου, ὁ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό νόμος, -ου, ὁ ἵνα μή ἐπι·λανθάνομαι (επι+λανθαν-, επι+λη·σ-, 2nd επι+λαθ-, -, επι+λεληθ-, επι+λησ·θ-) ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ἵνα μή ἀπο·πλανάω (απο+πλαν(α)-, απο+πλανη·σ-, απο+πλανη·σ-, -, -, απο+πλανη·θ-) ὁ ἡ τό διά·νοια, -ας, ἡ βλέπω (βλεπ-, βλεψ-, βλεψ-, -, -, -)   χρυσοῦς -ῆ -οῦν and χρύσεος -έα -ον, fem. acc. sg. -ῆν and -ᾶν καί ἀργυροῦς -ᾶ -οῦν a.k.a. ἀργύρεος καί ὁ ἡ τό περί αὐτός αὐτή αὐτό κόσμος, -ου, ὁ
2Mch:2:2 I też, nawet, mianowicie Jak/jak By zalecać rozkaz Prorok By dawać On/ona/to/to samo Prawo żeby / ażeby / bo Nie By zaniedbywać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie żeby / ażeby / bo Nie By wprowadzać w błąd Poznania umysł, umysłowość, cel, plan By widzieć Złoty/złoty I też, nawet, mianowicie Srebrny I też, nawet, mianowicie Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) On/ona/to/to samo Świat (wieczny świat) materialne królestwo
2Mch:2:2 kai\ O(s e)netei/lato toi=s metagenome/nois o( profE/tEs dou\s au)toi=s to\n no/mon, i(/na mE\ e)pila/TOntai tO=n prostagma/tOn tou= kuri/ou, kai\ i(/na mE\ a)poplanETO=sin tai=s dianoi/ais ble/pontes a)ga/lmata CHrusa= kai\ a)rgura= kai\ to\n peri\ au)ta\ ko/smon·
2Mch:2:2 kai hOs eneteilato tois metagenomenois ho profEtEs dus autois ton nomon, hina mE epilaTOntai tOn prostagmatOn tu kyriu, kai hina mE apoplanETOsin tais dianoiais blepontes agalmata CHrysa kai argyra kai ton peri auta kosmon·
2Mch:2:2 C C VAI_AMI3S RA_DPM VB_AMPDPM RA_NSM N1M_NSM VO_AAPNSM RD_DPM RA_ASM N2_ASM C D VB_AMS3P RA_GPN N3M_GPN RA_GSM N2_GSM C C D VC_APS3P RA_DPF N1A_DPF V1_PAPNPM N3M_APN A1C_APN C A1C_APN C RA_ASM P RD_APN N2_ASM
2Mch:2:2 and also, even, namely as/like to enjoin command the ć the prophet to give he/she/it/same the law so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell not to neglect the ć the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell not to mislead the cognition intellect, mentality, purpose, plan to see ć gold/golden and also, even, namely silver and also, even, namely the about (+acc,+gen) he/she/it/same world (secular world) material realm
2Mch:2:2 and as/like he/she/it-was-ENJOIN-ed the (dat)   the (nom) prophet (nom) upon GIVE-ing (nom|voc) them/same (dat) the (acc) law (acc) so that / in order to /because not they-should-be-NEGLECT-ed the (gen)   the (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) and so that / in order to /because not they-should-be-MISLEAD-ed the (dat) cognitions (dat) while SEE-ing (nom|voc)   gold/golden ([Adj] nom|acc|voc) and silver ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) and the (acc) about (+acc,+gen) they/them/same (nom|acc) world (acc)
2Mch:2:2 2Mch_2:2_1 2Mch_2:2_2 2Mch_2:2_3 2Mch_2:2_4 2Mch_2:2_5 2Mch_2:2_6 2Mch_2:2_7 2Mch_2:2_8 2Mch_2:2_9 2Mch_2:2_10 2Mch_2:2_11 2Mch_2:2_12 2Mch_2:2_13 2Mch_2:2_14 2Mch_2:2_15 2Mch_2:2_16 2Mch_2:2_17 2Mch_2:2_18 2Mch_2:2_19 2Mch_2:2_20 2Mch_2:2_21 2Mch_2:2_22 2Mch_2:2_23 2Mch_2:2_24 2Mch_2:2_25 2Mch_2:2_26 2Mch_2:2_27 2Mch_2:2_28 2Mch_2:2_29 2Mch_2:2_30 2Mch_2:2_31 2Mch_2:2_32 2Mch_2:2_33 2Mch_2:2_34
2Mch:2:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Mch:2:3 καὶ ἕτερα τοιαῦτα λέγων παρεκάλει μὴ ἀποστῆναι τὸν νόμον ἀπὸ τῆς καρδίας αὐτῶν.
2Mch:2:3 And with other such speeches exhorted he them, that the law should not depart from their hearts. (2 Maccabees 2:3 Brenton)
2Mch:2:3 Tymi i podobnymi słowami upomniał ich, aby nie dali usunąć Prawa ze swego serca. (2 Mch 2:3 BT_4)
2Mch:2:3 καὶ ἕτερα τοιαῦτα λέγων παρεκάλει μὴ ἀποστῆναι τὸν νόμον ἀπὸ τῆς καρδίας αὐτῶν.
2Mch:2:3 καί ἕτερος -α -ον (cf. ἄλλος) τοι·οῦτος -αύτη -οῦτο(ν) λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) παρα·καλέω (παρα+καλ(ε)-, παρα+καλε·σ-, παρα+καλε·σ-, -, παρα+κεκλη-, παρα+κλη·θ-) μή ἀφ·ίστημι (ath. αφ+ιστ(α)-/ath. αφ+ιστ(η)-, απο+στη·σ-, απο+στη·σ- or 2nd ath. απο+στ(η)-/ath. απο+στ(α)-, αφ+εστη·κ-/αφ+εστα·κ-, -, απο+στα·θ-) ὁ ἡ τό νόμος, -ου, ὁ ἀπό ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
2Mch:2:3 I też, nawet, mianowicie Inny Taki jak ten rodzaj taki, jak [????????] By mówić/opowiadaj By wnosić petycję do petycji, pocieszać, błagać, proszę, wołać {telefonować}, posyłać po, wezwać, zapraszać, napominać, zachęcać, odwoływać się do, żałować, żałować, pocieszać, błagać, przemawiać, prosić, prosić {pytać} poważnie, prośba, wstawiać się u Nie By uwalniać Prawo Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) On/ona/to/to samo
2Mch:2:3 kai\ e(/tera toiau=ta le/gOn pareka/lei mE\ a)postE=nai to\n no/mon a)po\ tE=s kardi/as au)tO=n.
2Mch:2:3 kai hetera toiauta legOn parekalei mE apostEnai ton nomon apo tEs kardias autOn.
2Mch:2:3 C A1A_APN A1_APN V1_PAPNSM V2I_IAI3S D VH_AAN RA_ASM N2_ASM P RA_GSF N1A_GSF RD_GPM
2Mch:2:3 and also, even, namely other such as this kind such, like [τοσαυτην] to say/tell to petition petition, comfort, beseech, please, call, send for, summon, invite, exhort, encourage, appeal to, repent, regret, console, entreat, plead, beg, ask earnestly, request, plead with not to disengage the law from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) he/she/it/same
2Mch:2:3 and other (nom|acc), other (nom) such as this kind (nom|acc) while SAY/TELL-ing (nom) he/she/it-was-PETITION-ing not to-DISENGAGE the (acc) law (acc) away from (+gen) the (gen) heart (gen), hearts (acc) them/same (gen)
2Mch:2:3 2Mch_2:3_1 2Mch_2:3_2 2Mch_2:3_3 2Mch_2:3_4 2Mch_2:3_5 2Mch_2:3_6 2Mch_2:3_7 2Mch_2:3_8 2Mch_2:3_9 2Mch_2:3_10 2Mch_2:3_11 2Mch_2:3_12 2Mch_2:3_13
2Mch:2:3 x x x x x x x x x x x x x
2Mch:2:4 ἦν δὲ ἐν τῇ γραφῇ ὡς τὴν σκηνὴν καὶ τὴν κιβωτὸν ἐκέλευσεν ὁ προφήτης χρηματισμοῦ γενηθέντος αὐτῷ συνακολουθεῖν· ὡς δὲ ἐξῆλθεν εἰς τὸ ὄρος, οὗ ὁ Μωϋσῆς ἀναβὰς ἐθεάσατο τὴν τοῦ θεοῦ κληρονομίαν.
2Mch:2:4 It was also contained in the same writing, that the prophet, being warned of God, commanded the tabernacle and the ark to go with him, as he went forth into the mountain, where Moses climbed up, and saw the heritage of God. (2 Maccabees 2:4 Brenton)
2Mch:2:4 Było w tym piśmie napisane, jak z Bożego polecenia prorok kazał nieść za sobą namiot i arkę, gdy wyszedł. Kiedy zaś wszedł na górę, na którą Mojżesz wstąpił i z której przyglądał się dziedzictwu Bożemu, (2 Mch 2:4 BT_4)
2Mch:2:4 ἦν δὲ ἐν τῇ γραφῇ ὡς τὴν σκηνὴν καὶ τὴν κιβωτὸν ἐκέλευσεν προφήτης χρηματισμοῦ γενηθέντος αὐτῷ συνακολουθεῖν· ὡς δὲ ἐξῆλθεν εἰς τὸ ὄρος, οὗ Μωϋσῆς ἀναβὰς ἐθεάσατο τὴν τοῦ θεοῦ κληρονομίαν.
2Mch:2:4 εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) δέ ἐν ὁ ἡ τό γραφή, -ῆς, ἡ; γράφω (γραφ-, γραψ-, γραψ-, γεγραφ·[κ]-, γεγραφ-, γραφ·[θ]-) ὡς ὁ ἡ τό σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος) καί ὁ ἡ τό κιβωτός, -οῦ, ἡ κελεύω (κελευ-, -, κελευ·σ-, -, -, κελευσ·θ-) ὁ ἡ τό προφήτης, -ου, ὁ χρηματισμός, -οῦ, ὁ γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό συν·ακολουθέω (συν+ακολουθ(ε)-, -, συν+ακολουθη·σ-, -, -, -) ὡς δέ ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ ὁ ἡ τό Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) θεάομαι (-, -, θεα·σ-, -, τεθεα-, θεα·θ-) ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ κληρο·νομία, -ας, ἡ
2Mch:2:4 By być zaś W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Pisanie; by pisać Jak/jak Namiotu mishkan, "miejsce zamieszkania" albo "mieszkające miejsce; miejsce modlitwy, scena {stadium}, stragan I też, nawet, mianowicie Arki pudełko, skrzynia, [Noah] arka, arka [Mojżesza] By rozkazywać to jest, zachęcać przez słowo. Prorok Wyrokujące odpowiedzi/odpowiedzi objawienie, dekret albo rozporządzenie, zrobione przez suwerena albo jakaś publiczna władza, dokument stanowiący tytuł prawny,boże zalecenie albo ostrzeżenie. By stawać się stawaj się, zdarzaj się On/ona/to/to samo By następować z Jak/jak zaś By wychodzić Do (+przyspieszenie) Wchodź Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który Mojżesz By podnosić By widzieć spojrzenie na (TORBA) Bóg  Dziedzictwo
2Mch:2:4 E)=n de\ e)n tE=| grafE=| O(s tE\n skEnE\n kai\ tE\n kibOto\n e)ke/leusen o( profE/tEs CHrEmatismou= genETe/ntos au)tO=| sunakolouTei=n· O(s de\ e)XE=lTen ei)s to\ o)/ros, ou(= o( *mou+sE=s a)naba\s e)Tea/sato tE\n tou= Teou= klEronomi/an.
2Mch:2:4 En de en tE grafE hOs tEn skEnEn kai tEn kibOton ekeleusen ho profEtEs CHrEmatismu genETentos autO synakoluTein· hOs de eXElTen eis to oros, hu ho mo+ysEs anabas eTeasato tEn tu Teu klEronomian.
2Mch:2:4 V9_IAI3S x P RA_DSF N1_DSF C RA_ASF N1_ASF C RA_ASF N2_ASF VAI_AAI3S RA_NSM N1M_NSM N2_GSM VC_APPGSM RD_DSM V2_PAN C x VBI_AAI3S P RA_ASN N3E_ASN RR_GSM RA_NSM N1M_NSM VZ_AAPNSM VAI_AMI3S RA_ASF RA_GSM N2_GSM N1A_ASF
2Mch:2:4 to be δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the writing; to write as/like the tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth and also, even, namely the ark box, chest, [Noah's] ark, the ark [of Moses] to command i.e., urge on by word. the prophet oracular response/answer revelation, decree or ordinance, made by sovereign or some public authority, legal instrument,divine injunction or warning. to become become, happen he/she/it/same to follow with as/like δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to come out into (+acc) the mount where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which the Moses to ascend to see look upon (BAG) the the god [see theology] inheritance
2Mch:2:4 he/she/it-was Yet in/among/by (+dat) the (dat) writing (dat); you(sg)-are-being-WRITE-ed, he/she/it-should-be-WRITE-ing, you(sg)-should-be-being-WRITE-ed, he/she/it-should-be-WRITE-ed as/like the (acc) tent (acc) and the (acc) ark (acc) he/she/it-COMMand-ed the (nom) prophet (nom) oracular response/answer (gen) upon being-BECOME-ed (gen) him/it/same (dat) to-be-FOLLOW-ing-WITH as/like Yet he/she/it-COME-ed-OUT into (+acc) the (nom|acc) mount (nom|acc|voc) where; who/whom/which (gen) the (nom) Moses (nom) upon ASCEND-ing (nom|voc) he/she/it-was-SEE-ed the (acc) the (gen) god (gen) inheritance (acc)
2Mch:2:4 2Mch_2:4_1 2Mch_2:4_2 2Mch_2:4_3 2Mch_2:4_4 2Mch_2:4_5 2Mch_2:4_6 2Mch_2:4_7 2Mch_2:4_8 2Mch_2:4_9 2Mch_2:4_10 2Mch_2:4_11 2Mch_2:4_12 2Mch_2:4_13 2Mch_2:4_14 2Mch_2:4_15 2Mch_2:4_16 2Mch_2:4_17 2Mch_2:4_18 2Mch_2:4_19 2Mch_2:4_20 2Mch_2:4_21 2Mch_2:4_22 2Mch_2:4_23 2Mch_2:4_24 2Mch_2:4_25 2Mch_2:4_26 2Mch_2:4_27 2Mch_2:4_28 2Mch_2:4_29 2Mch_2:4_30 2Mch_2:4_31 2Mch_2:4_32 2Mch_2:4_33
2Mch:2:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Mch:2:5 καὶ ἐλθὼν ὁ Ιερεμιας εὗρεν οἶκον ἀντρώδη καὶ τὴν σκηνὴν καὶ τὴν κιβωτὸν καὶ τὸ θυσιαστήριον τοῦ θυμιάματος εἰσήνεγκεν ἐκεῖ καὶ τὴν θύραν ἐνέφραξεν.
2Mch:2:5 And when Jeremy came thither, he found an hollow cave, wherein he laid the tabernacle, and the ark, and the altar of incense, and so stopped the door. (2 Maccabees 2:5 Brenton)
2Mch:2:5 przyszedłszy tam znalazł Jeremiasz pomieszczenie w postaci pieczary. Umieścił tam namiot, arkę i ołtarz kadzenia, a wejście zarzucił kamieniami. (2 Mch 2:5 BT_4)
2Mch:2:5 καὶ ἐλθὼν Ιερεμιας εὗρεν οἶκον ἀντρώδη καὶ τὴν σκηνὴν καὶ τὴν κιβωτὸν καὶ τὸ θυσιαστήριον τοῦ θυμιάματος εἰσήνεγκεν ἐκεῖ καὶ τὴν θύραν ἐνέφραξεν.
2Mch:2:5 καί ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό Ἰερεμίας, -ου, ὁ εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία)   καί ὁ ἡ τό σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος) καί ὁ ἡ τό κιβωτός, -οῦ, ἡ καί ὁ ἡ τό θυσιαστήριον, -ου, τό ὁ ἡ τό θυμίαμα[τ], -ατος, τό εἰσ·φέρω (εισ+φερ-, εισ+οι·σ-, εισ+ενεγκ·[σ]- or 2nd εισ+ενεγκ-, -, εισ+ενηνεγκ-, εισ+ενεχ·θ-) ἐκεῖ καί ὁ ἡ τό θύρα, -ας, ἡ  
2Mch:2:5 I też, nawet, mianowicie By przychodzić Jeremiasz By znajdować Dom I też, nawet, mianowicie Namiotu mishkan, "miejsce zamieszkania" albo "mieszkające miejsce; miejsce modlitwy, scena {stadium}, stragan I też, nawet, mianowicie Arki pudełko, skrzynia, [Noah] arka, arka [Mojżesza] I też, nawet, mianowicie Sanktuarium nie ołtarz ale 'MNIE (orig. 'święte miejsce): Od OFr. sanctuaire, od L. sanctuarium, od sanctus 'świętego'. Kadzidło By przynosić w {By wnosić} przynoś w {wnoś}, ??µ?? Archil.l.c. Tam I też, nawet, mianowicie Drzwi brama
2Mch:2:5 kai\ e)lTO\n o( *ieremias eu(=ren oi)=kon a)ntrO/dE kai\ tE\n skEnE\n kai\ tE\n kibOto\n kai\ to\ TusiastE/rion tou= Tumia/matos ei)sE/negken e)kei= kai\ tE\n Tu/ran e)ne/fraXen.
2Mch:2:5 kai elTOn ho ieremias heuren oikon antrOdE kai tEn skEnEn kai tEn kibOton kai to TysiastErion tu Tymiamatos eisEnenken ekei kai tEn Tyran enefraXen.
2Mch:2:5 C VB_AAPNSM RA_NSM N1T_NSM VB_AAI3S N2_ASM A3H_ASM C RA_ASF N1_ASF C RA_ASF N2_ASF C RA_ASN N2N_ASN RA_GSN N3M_GSN VAI_AAI3S D C RA_ASF N1A_ASF VAI_AAI3S
2Mch:2:5 and also, even, namely to come the Jeremiah to find house ć and also, even, namely the tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth and also, even, namely the ark box, chest, [Noah's] ark, the ark [of Moses] and also, even, namely the sanctuary not altar but 'ME (orig. 'a sacred place): from OFr. sanctuaire, from L. sanctuarium, from sanctus 'holy'. the incense to bring in bring in, τῖμον Archil.l.c. there and also, even, namely the door gate ć
2Mch:2:5 and upon COME-ing (nom) the (nom) Jeremiah (nom) he/she/it-FIND-ed house (acc)   and the (acc) tent (acc) and the (acc) ark (acc) and the (nom|acc) sanctuary (nom|acc|voc) the (gen) incense (gen) he/she/it-BRING IN-ed there and the (acc) door (acc)  
2Mch:2:5 2Mch_2:5_1 2Mch_2:5_2 2Mch_2:5_3 2Mch_2:5_4 2Mch_2:5_5 2Mch_2:5_6 2Mch_2:5_7 2Mch_2:5_8 2Mch_2:5_9 2Mch_2:5_10 2Mch_2:5_11 2Mch_2:5_12 2Mch_2:5_13 2Mch_2:5_14 2Mch_2:5_15 2Mch_2:5_16 2Mch_2:5_17 2Mch_2:5_18 2Mch_2:5_19 2Mch_2:5_20 2Mch_2:5_21 2Mch_2:5_22 2Mch_2:5_23 2Mch_2:5_24
2Mch:2:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Mch:2:6 καὶ προσελθόντες τινὲς τῶν συνακολουθούντων ὥστε ἐπισημάνασθαι τὴν ὁδὸν καὶ οὐκ ἐδυνήθησαν εὑρεῖν.
2Mch:2:6 And some of those that followed him came to mark the way, but they could not find it. (2 Maccabees 2:6 Brenton)
2Mch:2:6 Kilku z tych, którzy mu towarzyszyli, wróciło, aby zaznaczyć drogę, ale już nie mogli jej odnaleźć. (2 Mch 2:6 BT_4)
2Mch:2:6 καὶ προσελθόντες τινὲς τῶν συνακολουθούντων ὥστε ἐπισημάνασθαι τὴν ὁδὸν καὶ οὐκ ἐδυνήθησαν εὑρεῖν.
2Mch:2:6 καί προσ·έρχομαι (προσ+ερχ-, προσ+ελευ·σ-, προσ+ελθ·[σ]- or 2nd προσ+ελθ-, προσ+εληλυθ·[κ]-, -, -) τὶ[ν]ς[2] τὶ[ν], gen. τινός, dat. τινί, acc. τινά τὶ ὁ ἡ τό συν·ακολουθέω (συν+ακολουθ(ε)-, -, συν+ακολουθη·σ-, -, -, -) ὥστε   ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ δύνα·μαι (ath. δυν(α)-/ath. δυν(η)-, δυνη·σ-, -, -, -, δυνη·θ-/δυνασ·θ-) εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-)
2Mch:2:6 I też, nawet, mianowicie By nadchodzić Jakiś/jakikolwiek By następować z Tak tamto Drogi {Sposobu}/droga I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Do zdolnego By znajdować
2Mch:2:6 kai\ proselTo/ntes tine\s tO=n sunakolouTou/ntOn O(/ste e)pisEma/nasTai tE\n o(do\n kai\ ou)k e)dunE/TEsan eu(rei=n.
2Mch:2:6 kai proselTontes tines tOn synakoluTuntOn hOste episEmanasTai tEn hodon kai uk edynETEsan heurein.
2Mch:2:6 C VB_AAPNPM RI_NPM RA_GPM V2_PAPGPM C VA_AMN RA_ASF N2_ASF C D VCI_API3P VB_AAN
2Mch:2:6 and also, even, namely to approach some/any the to follow with so that ć the way/road and also, even, namely οὐχ before rough breathing to able to find
2Mch:2:6 and upon APPROACH-ing (nom|voc) some/any (nom) the (gen) let-them-be-FOLLOW-ing-WITH! (classical), while FOLLOW-ing-WITH (gen) so that   the (acc) way/road (acc) and not they-were-ABLE-ed to-FIND
2Mch:2:6 2Mch_2:6_1 2Mch_2:6_2 2Mch_2:6_3 2Mch_2:6_4 2Mch_2:6_5 2Mch_2:6_6 2Mch_2:6_7 2Mch_2:6_8 2Mch_2:6_9 2Mch_2:6_10 2Mch_2:6_11 2Mch_2:6_12 2Mch_2:6_13
2Mch:2:6 x x x x x x x x x x x x x
2Mch:2:7 ὡς δὲ ὁ Ιερεμιας ἔγνω, μεμψάμενος αὐτοῖς εἶπεν ὅτι καὶ ἄγνωστος ὁ τόπος ἔσται, ἕως ἂν συναγάγῃ ὁ θεὸς ἐπισυναγωγὴν τοῦ λαοῦ καὶ ἵλεως γένηται·
2Mch:2:7 Which when Jeremy perceived, he blamed them, saying, As for that place, it shall be unknown until the time that God gather his people again together, and receive them unto mercy. (2 Maccabees 2:7 Brenton)
2Mch:2:7 Kiedy zaś Jeremiasz dowiedział się o tym, czyniąc im wymówki powiedział: "Miejsce to pozostanie nieznane, aż Bóg na powrót zgromadzi swój lud i okaże mu miłosierdzie. (2 Mch 2:7 BT_4)
2Mch:2:7 ὡς δὲ Ιερεμιας ἔγνω, μεμψάμενος αὐτοῖς εἶπεν ὅτι Καὶ ἄγνωστος τόπος ἔσται, ἕως ἂν συναγάγῃ θεὸς ἐπισυναγωγὴν τοῦ λαοῦ καὶ ἵλεως γένηται·
2Mch:2:7 ὡς δέ ὁ ἡ τό Ἰερεμίας, -ου, ὁ γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) μέμφομαι (μεμφ-, μεμψ-, μεμψ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὅτι καί ἄ·γνωστος -ον ὁ ἡ τό τόπος, -ου, ὁ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ἄν συν·άγω (συν+αγ-, συν+αξ-, συν+ηξ- or 2nd συν+αγαγ-, συν+αγειοχ·[κ]-, συν+ηγ-, συν+αχ·θ-) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐπι·συν·αγωγή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ καί ἵλεως -ων γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-)
2Mch:2:7 Jak/jak zaś Jeremiasz By wiedzieć to jest rozpoznaj. Do ??? On/ona/to/to samo By mówić/opowiadaj Ponieważ/tamto I też, nawet, mianowicie Nieznany Miejsce By być Aż; świtaj Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) By zbierać się razem Bóg  Zbieranie się Ludzie I też, nawet, mianowicie Miłosierny łaskawy, niewolnik, chłop pańszczyźniany albo harują jak niewolnik, pomyślny By stawać się stawaj się, zdarzaj się
2Mch:2:7 O(s de\ o( *ieremias e)/gnO, memPSa/menos au)toi=s ei)=pen o(/ti *kai\ a)/gnOstos o( to/pos e)/stai, e(/Os a)/n sunaga/gE| o( Teo\s e)pisunagOgE\n tou= laou= kai\ i(/leOs ge/nEtai·
2Mch:2:7 hOs de ho ieremias egnO, memPSamenos autois eipen hoti kai agnOstos ho topos estai, heOs an synagagE ho Teos episynagOgEn tu lau kai hileOs genEtai·
2Mch:2:7 C x RA_NSM N1T_NSM VZI_AAI3S VA_AMPNSM RD_DPM VBI_AAI3S C C A1A_NSM RA_NSM N2_NSM VF_FMI3S P x VB_AAS3S RA_NSM N2_NSM N1_ASF RA_GSM N2_GSM C D VB_AMS3S
2Mch:2:7 as/like δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the Jeremiah to know i.e. recognize. to ??? he/she/it/same to say/tell because/that and also, even, namely unknown the place to be until; dawn ever (if ever) to gather together the god [see theology] assembling the people and also, even, namely merciful gracious, helot, a serf or slave, propitious to become become, happen
2Mch:2:7 as/like Yet the (nom) Jeremiah (nom) he/she/it-KNOW-ed upon being-???-ed (nom) them/same (dat) he/she/it-SAY/TELL-ed because/that and unknown ([Adj] nom) the (nom) place (nom) he/she/it-will-be until; dawn (nom|voc), dawns (acc) ever he/she/it-should-GATHER TOGETHER, you(sg)-should-be-GATHER TOGETHER-ed the (nom) god (nom) assembling (acc) the (gen) people (gen) and merciful ([Adj] acc, nom|voc) he/she/it-should-be-BECOME-ed
2Mch:2:7 2Mch_2:7_1 2Mch_2:7_2 2Mch_2:7_3 2Mch_2:7_4 2Mch_2:7_5 2Mch_2:7_6 2Mch_2:7_7 2Mch_2:7_8 2Mch_2:7_9 2Mch_2:7_10 2Mch_2:7_11 2Mch_2:7_12 2Mch_2:7_13 2Mch_2:7_14 2Mch_2:7_15 2Mch_2:7_16 2Mch_2:7_17 2Mch_2:7_18 2Mch_2:7_19 2Mch_2:7_20 2Mch_2:7_21 2Mch_2:7_22 2Mch_2:7_23 2Mch_2:7_24 2Mch_2:7_25
2Mch:2:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Mch:2:8 καὶ τότε ὁ κύριος ἀναδείξει ταῦτα, καὶ ὀφθήσεται ἡ δόξα τοῦ κυρίου καὶ ἡ νεφέλη, ὡς ἐπὶ Μωυσῇ ἐδηλοῦτο, ὡς καὶ ὁ Σαλωμων ἠξίωσεν ἵνα ὁ τόπος καθαγιασθῇ μεγάλως.
2Mch:2:8 Then shall the Lord shew them these things, and the glory of the Lord shall appear, and the cloud also, as it was shewed under Moses, and as when Solomon desired that the place might be honourably sanctified. (2 Maccabees 2:8 Brenton)
2Mch:2:8 Wtedy to Pan ponownie pokaże to wszystko i będzie można widzieć chwałę Pańską i obłok, podobnie jak za Mojżesza można ją było widzieć i jak wtedy, gdy Salomon modlił się, aby miejsce zostało w uroczysty sposób poświęcone". (2 Mch 2:8 BT_4)
2Mch:2:8 καὶ τότε κύριος ἀναδείξει ταῦτα, καὶ ὀφθήσεται δόξα τοῦ κυρίου καὶ νεφέλη, ὡς ἐπὶ Μωυσῇ ἐδηλοῦτο, ὡς καὶ Σαλωμων ἠξίωσεν ἵνα τόπος καθαγιασθῇ μεγάλως.
2Mch:2:8 καί τότε ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἀνά·δειξις, -εως, ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό δόξα, -ης, ἡ ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ὁ ἡ τό νεφέλη, -ης, ἡ (cf. νέφο·ς) ὡς ἐπί Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ δηλόω (δηλ(ο)-, δηλω·σ-, δηλω·σ-, -, δεδηλω-, δηλω·θ-) ὡς καί ὁ ἡ τό Σολομών[1], -ῶνος, ὁ and Σολομῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ and Σαλωμῶν[1], ὁ indecl. and Σαλωμῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ ἀξιόω (αξι(ο)-, αξιω·σ-, αξιω·σ-, -, ηξιω-, αξιω·θ-) ἵνα ὁ ἡ τό τόπος, -ου, ὁ καθ·αγιάζω [LXX] (-, καθ+αγια·σ-, καθ+αγια·σ-, -, καθ+ηγιασ-, καθ+αγιασ·θ-) μεγάλως
2Mch:2:8 I też, nawet, mianowicie Wtedy Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Upoważnianie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Sławy/wzbudzanie grozy Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie Chmura Jak/jak Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Mojżesz By wyjawiać Jak/jak I też, nawet, mianowicie Salomon By uważać godny żeby / ażeby / bo Miejsce Do ??? Wielce
2Mch:2:8 kai\ to/te o( ku/rios a)nadei/Xei tau=ta, kai\ o)fTE/setai E( do/Xa tou= kuri/ou kai\ E( nefe/lE, O(s e)pi\ *mousE=| e)dElou=to, O(s kai\ o( *salOmOn E)Xi/Osen i(/na o( to/pos kaTagiasTE=| mega/lOs.
2Mch:2:8 kai tote ho kyrios anadeiXei tauta, kai ofTEsetai hE doXa tu kyriu kai hE nefelE, hOs epi musE edEluto, hOs kai ho salOmOn EXiOsen hina ho topos kaTagiasTE megalOs.
2Mch:2:8 C D RA_NSM N2_NSM VF_FAI3S RD_APN C VV_FPI3S RA_NSF N1S_NSF RA_GSM N2_GSM C RA_NSF N1_NSF C P N1M_DSM V4I_IMI3S C C RA_NSM N_NSM VAI_AAI3S C RA_NSM N2_NSM VS_APS3S D
2Mch:2:8 and also, even, namely then the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. commissioning this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the glory/awesomeness the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely the cloud as/like upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing Moses to disclose as/like and also, even, namely the Solomon to deem worthy so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell the place to ??? greatly
2Mch:2:8 and then the (nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) commissioning (dat) these (nom|acc) and he/she/it-will-be-SEE-ed the (nom) glory/awesomeness (nom|voc) the (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) and the (nom) cloud (nom|voc) as/like upon/over (+acc,+gen,+dat) Moses (dat) he/she/it-was-being-DISCLOSE-ed as/like and the (nom) Solomon (indecl), Solomon (nom|voc) he/she/it-DEEM-ed-WORTHY so that / in order to /because the (nom) place (nom) he/she/it-should-be-???-ed greatly
2Mch:2:8 2Mch_2:8_1 2Mch_2:8_2 2Mch_2:8_3 2Mch_2:8_4 2Mch_2:8_5 2Mch_2:8_6 2Mch_2:8_7 2Mch_2:8_8 2Mch_2:8_9 2Mch_2:8_10 2Mch_2:8_11 2Mch_2:8_12 2Mch_2:8_13 2Mch_2:8_14 2Mch_2:8_15 2Mch_2:8_16 2Mch_2:8_17 2Mch_2:8_18 2Mch_2:8_19 2Mch_2:8_20 2Mch_2:8_21 2Mch_2:8_22 2Mch_2:8_23 2Mch_2:8_24 2Mch_2:8_25 2Mch_2:8_26 2Mch_2:8_27 2Mch_2:8_28 2Mch_2:8_29
2Mch:2:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Mch:2:9 διεσαφεῖτο δὲ καὶ ὡς σοφίαν ἔχων ἀνήνεγκεν θυσίαν ἐγκαινισμοῦ καὶ τῆς τελειώσεως τοῦ ἱεροῦ.
2Mch:2:9 It was also declared, that he being wise offered the sacrifice of dedication, and of the finishing of the temple. (2 Maccabees 2:9 Brenton)
2Mch:2:9 Wyjaśniono również, jak on pełen mądrości złożył ofiarę przy poświęceniu i zakończeniu budowy świątyni. (2 Mch 2:9 BT_4)
2Mch:2:9 διεσαφεῖτο δὲ καὶ ὡς σοφίαν ἔχων ἀνήνεγκεν θυσίαν ἐγκαινισμοῦ καὶ τῆς τελειώσεως τοῦ ἱεροῦ.
2Mch:2:9 δια·σαφέω (δια+σαφ(ε)-, -, δια+σαφη·σ-, -, -, -) δέ καί ὡς σοφία, -ας, ἡ ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) ἀνα·φέρω (ανα+φερ-, αν+οι·σ-, αν+ενεγκ·[σ]- or 2nd αν+ενεγκ-, αν+ενηνοχ·[κ]-, αν+ενηνεγκ-, αν+ενεχ·θ-) θυσία, -ας, ἡ   καί ὁ ἡ τό τελείωσις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό ἱερόν, -οῦ, τό (cf. ναός); ἱερός -ά -όν (cf. ἅγιος and ὅσιος)
2Mch:2:9 By udzielać wyjaśnienia jasno oświadczaj, jasno zaś I też, nawet, mianowicie Jak/jak Mądrości mądrość, ucząc się, mądrość, Sophia[najbardziej znajomy dzisiaj wiedzą jak "mądrość", ale mniej dokładny] By mieć By wychowywać {By podnosić} wab, cytuj, wspominaj, źle cytuj, odnoś się, wiąż się {opowiadaj}, informuj, wyrażaj Ofiara gnębią, poświęcają I też, nawet, mianowicie Zakończenie Sanktuarium; święty ??: Imiesłów bierny archaicznego raroga 'poświęcają', od OFr. sacrer, od L. sacrare, od sacer, sacr, 'święty'
2Mch:2:9 diesafei=to de\ kai\ O(s sofi/an e)/CHOn a)nE/negken Tusi/an e)gkainismou= kai\ tE=s teleiO/seOs tou= i(erou=.
2Mch:2:9 diesafeito de kai hOs sofian eCHOn anEnenken Tysian enkainismu kai tEs teleiOseOs tu hieru.
2Mch:2:9 V2_IPI3S x C C N1A_ASF V1_PAPNSM VAI_AAI3S N1A_ASF N2_GSM C RA_GSF N3I_GSF RA_GSN N2N_GSN
2Mch:2:9 to explain clearly declare, plainly δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] and also, even, namely as/like sapience sageness, learning, sapience, Sophia[most familiar today know as "wisdom", but less precise] to have to bring up allure, cite, mention, misquote, refer, relate, report, state sacrifice victimize, immolate ć and also, even, namely the completion the sanctuary; sacred ΜΕ: past participle of archaic sacre ‘consecrate’, from OFr. sacrer, from L. sacrare, from sacer, sacr, ‘holy’
2Mch:2:9 he/she/it-was-being-EXPLAIN-ed Yet and as/like sapience (acc) while HAVE-ing (nom) he/she/it-BRING UP-ed sacrifice (acc)   and the (gen) completion (gen) the (gen) sanctuary (gen); sacred ([Adj] gen)
2Mch:2:9 2Mch_2:9_1 2Mch_2:9_2 2Mch_2:9_3 2Mch_2:9_4 2Mch_2:9_5 2Mch_2:9_6 2Mch_2:9_7 2Mch_2:9_8 2Mch_2:9_9 2Mch_2:9_10 2Mch_2:9_11 2Mch_2:9_12 2Mch_2:9_13 2Mch_2:9_14
2Mch:2:9 x x x x x x x x x x x x x x
2Mch:2:10 καθὼς καὶ Μωϋσῆς προσηύξατο πρὸς κύριον, καὶ κατέβη πῦρ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καὶ τὰ τῆς θυσίας ἐδαπάνησεν, οὕτως καὶ Σαλωμων προσηύξατο, καὶ καταβὰν τὸ πῦρ ἀνήλωσεν τὰ ὁλοκαυτώματα.
2Mch:2:10 And as when Moses prayed unto the Lord, the fire came down from heaven, and consumed the sacrifices: even so prayed Solomon also, and the fire came down from heaven, and consumed the burnt offerings. (2 Maccabees 2:10 Brenton)
2Mch:2:10 Podobnie jak Mojżesz modlił się do Pana, a spadł ogień z nieba i pochłonął to, co złożono w ofierze, tak również Salomon modlił się, a ogień, który spadł, strawił całopalne żertwy. (2 Mch 2:10 BT_4)
2Mch:2:10 καθὼς καὶ Μωϋσῆς προσηύξατο πρὸς κύριον, καὶ κατέβη πῦρ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καὶ τὰ τῆς θυσίας ἐδαπάνησεν, οὕτως καὶ Σαλωμων προσηύξατο, καὶ καταβὰν τὸ πῦρ ἀνήλωσεν τὰ ὁλοκαυτώματα.
2Mch:2:10 καθ·ώς καί Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ προσ·εύχομαι (προσ+ευχ-, προσ+ευξ-, προσ+ευξ-, -, -, -) πρός κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί κατα·βαίνω (κατα+βαιν-, κατα+βη·σ-, 2nd ath. κατα+β(η)-/ath. κατα+β(α)-, κατα+βεβη·κ-, -, -) πῦρ, -ρός, τό ἐκ ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί καί ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό θυσία, -ας, ἡ δαπανάω (δαπαν(α)-, δαπανη·σ-, δαπανη·σ-, -, δεδαπανη-, δαπανη·θ-) οὕτως/οὕτω καί Σολομών[1], -ῶνος, ὁ and Σολομῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ and Σαλωμῶν[1], ὁ indecl. and Σαλωμῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ προσ·εύχομαι (προσ+ευχ-, προσ+ευξ-, προσ+ευξ-, -, -, -) καί κατα·βαίνω (κατα+βαιν-, κατα+βη·σ-, 2nd ath. κατα+β(η)-/ath. κατα+β(α)-, κατα+βεβη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό πῦρ, -ρός, τό ἀν·αλίσκω/-αλόω (αν+αλισκ-/αν+αλ(ο)-, αν+αλω·σ-, αν+αλω·σ-, -, αν+ηλω-, αν+αλω·θ-) ὁ ἡ τό ὁλο·καύτωμα[τ], -ατος, τό
2Mch:2:10 Jak odpowiednio [stosownie do jak/w zgodności z jak] I też, nawet, mianowicie Mojżesz By modlić się się Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By schodzić Ogień Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Nieba/niebo I też, nawet, mianowicie Ofiara gnębią, poświęcają By opróżniać thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] I też, nawet, mianowicie Salomon By modlić się się I też, nawet, mianowicie By schodzić Ogień By zużywać się Ofiara spalana [zobacz holokaust]
2Mch:2:10 kaTO\s kai\ *mou+sE=s prosEu/Xato pro\s ku/rion, kai\ kate/bE pu=r e)k tou= ou)ranou= kai\ ta\ tE=s Tusi/as e)dapa/nEsen, ou(/tOs kai\ *salOmOn prosEu/Xato, kai\ kataba\n to\ pu=r a)nE/lOsen ta\ o(lokautO/mata.
2Mch:2:10 kaTOs kai mo+ysEs prosEuXato pros kyrion, kai katebE pyr ek tu uranu kai ta tEs Tysias edapanEsen, hutOs kai salOmOn prosEuXato, kai kataban to pyr anElOsen ta holokautOmata.
2Mch:2:10 D C N1M_NSM VAI_AMI3S P N2_ASM C VZI_AAI3S N3_ASN P RA_GSM N2_GSM C RA_APN RA_GSF N1A_GSF VAI_AAI3S D C N_NSM VAI_AMI3S C VZ_AAPASN RA_ASN N3_ASN VAI_AAI3S RA_APN N3M_APN
2Mch:2:10 as accordingly [according to how/in accordance with how] and also, even, namely Moses to pray toward (+acc,+gen,+dat) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to go down fire out of (+gen) ἐξ before vowels the sky/heaven and also, even, namely the the sacrifice victimize, immolate to deplete thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] and also, even, namely Solomon to pray and also, even, namely to go down the fire to consume the burnt offering [see holocaust]
2Mch:2:10 as accordingly and Moses (nom) he/she/it-was-PRAY-ed toward (+acc,+gen,+dat) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) and he/she/it-GO DOWN-ed fire (nom|acc|voc) out of (+gen) the (gen) sky/heaven (gen) and the (nom|acc) the (gen) sacrifice (gen), sacrificial (acc) he/she/it-DEPLETE-ed thusly/like this and Solomon (indecl), Solomon (nom|voc) he/she/it-was-PRAY-ed and upon GO DOWN-ing (nom|acc|voc) the (nom|acc) fire (nom|acc|voc) he/she/it-CONSUME-ed the (nom|acc) burnt offerings (nom|acc|voc)
2Mch:2:10 2Mch_2:10_1 2Mch_2:10_2 2Mch_2:10_3 2Mch_2:10_4 2Mch_2:10_5 2Mch_2:10_6 2Mch_2:10_7 2Mch_2:10_8 2Mch_2:10_9 2Mch_2:10_10 2Mch_2:10_11 2Mch_2:10_12 2Mch_2:10_13 2Mch_2:10_14 2Mch_2:10_15 2Mch_2:10_16 2Mch_2:10_17 2Mch_2:10_18 2Mch_2:10_19 2Mch_2:10_20 2Mch_2:10_21 2Mch_2:10_22 2Mch_2:10_23 2Mch_2:10_24 2Mch_2:10_25 2Mch_2:10_26 2Mch_2:10_27 2Mch_2:10_28
2Mch:2:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Mch:2:11 καὶ εἶπεν Μωϋσῆς Διὰ τὸ μὴ βεβρῶσθαι τὸ περὶ τῆς ἁμαρτίας ἀνηλώθη.
2Mch:2:11 And Moses said, Because the sin offering was not to be eaten, it was consumed. (2 Maccabees 2:11 Brenton)
2Mch:2:11 Mojżesz powiedział: "Zostało spalone, aby nikt nie jadł tego, co jest ofiarowane za grzech". (2 Mch 2:11 BT_4)
2Mch:2:11 καὶ εἶπεν Μωϋσῆς Διὰ τὸ μὴ βεβρῶσθαι τὸ περὶ τῆς ἁμαρτίας ἀνηλώθη.
2Mch:2:11 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ διά ὁ ἡ τό μή βιβρώσκω (βιβρωσκ-, -, -, βεβρω·κ-, βεβρω-, βρω·θ-) ὁ ἡ τό περί ὁ ἡ τό ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ ἀν·αλίσκω/-αλόω (αν+αλισκ-/αν+αλ(ο)-, αν+αλω·σ-, αν+αλω·σ-, -, αν+ηλω-, αν+αλω·θ-)
2Mch:2:11 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Mojżesz Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Nie By jeść Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. By zużywać się
2Mch:2:11 kai\ ei)=pen *mou+sE=s *dia\ to\ mE\ bebrO=sTai to\ peri\ tE=s a(marti/as a)nElO/TE.
2Mch:2:11 kai eipen mo+ysEs dia to mE bebrOsTai to peri tEs hamartias anElOTE.
2Mch:2:11 C VBI_AAI3S N1M_NSM P RA_ASN D VX_XPN RA_ASN P RA_GSF N1A_GSF VCI_API3S
2Mch:2:11 and also, even, namely to say/tell Moses because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) the not to eat the about (+acc,+gen) the sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. to consume
2Mch:2:11 and he/she/it-SAY/TELL-ed Moses (nom) because of (+acc), through (+gen) the (nom|acc) not to-have-been-EAT-ed the (nom|acc) about (+acc,+gen) the (gen) sin (gen), sins (acc) he/she/it-was-CONSUME-ed
2Mch:2:11 2Mch_2:11_1 2Mch_2:11_2 2Mch_2:11_3 2Mch_2:11_4 2Mch_2:11_5 2Mch_2:11_6 2Mch_2:11_7 2Mch_2:11_8 2Mch_2:11_9 2Mch_2:11_10 2Mch_2:11_11 2Mch_2:11_12
2Mch:2:11 x x x x x x x x x x x x
2Mch:2:12 ὡσαύτως καὶ ὁ Σαλωμων τὰς ὀκτὼ ἡμέρας ἤγαγεν.
2Mch:2:12 So Solomon kept those eight days. (2 Maccabees 2:12 Brenton)
2Mch:2:12 Podobnie również Salomon przez osiem dni świętował. (2 Mch 2:12 BT_4)
2Mch:2:12 ὡσαύτως καὶ Σαλωμων τὰς ὀκτὼ ἡμέρας ἤγαγεν.
2Mch:2:12 ὡσ·αύτως (cf. ὁμοίως) καί ὁ ἡ τό Σολομών[1], -ῶνος, ὁ and Σολομῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ and Σαλωμῶν[1], ὁ indecl. and Σαλωμῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ ὁ ἡ τό ὀκτώ ἡμέρα, -ας -ἡ ἄγω (αγ-, αξ-, 2nd αγαγ-, αγειοχ·[κ]-, ηγ-, αχ·θ-)
2Mch:2:12 Podobnie I też, nawet, mianowicie Salomon Osiem Dzień By prowadzić
2Mch:2:12 O(sau/tOs kai\ o( *salOmOn ta\s o)ktO\ E(me/ras E)/gagen.
2Mch:2:12 hOsautOs kai ho salOmOn tas oktO hEmeras Egagen.
2Mch:2:12 D C RA_NSM N_NSM RA_APF M N1A_APF VBI_AAI3S
2Mch:2:12 likewise and also, even, namely the Solomon the eight day to lead
2Mch:2:12 likewise and the (nom) Solomon (indecl), Solomon (nom|voc) the (acc) eight day (gen), days (acc) he/she/it-LEAD-ed
2Mch:2:12 2Mch_2:12_1 2Mch_2:12_2 2Mch_2:12_3 2Mch_2:12_4 2Mch_2:12_5 2Mch_2:12_6 2Mch_2:12_7 2Mch_2:12_8
2Mch:2:12 x x x x x x x x
2Mch:2:13 ἐξηγοῦντο δὲ καὶ ἐν ταῖς ἀναγραφαῖς καὶ ἐν τοῖς ὑπομνηματισμοῖς τοῖς κατὰ τὸν Νεεμιαν τὰ αὐτὰ καὶ ὡς καταβαλλόμενος βιβλιοθήκην ἐπισυνήγαγεν τὰ περὶ τῶν βασιλέων βιβλία καὶ προφητῶν καὶ τὰ τοῦ Δαυιδ καὶ ἐπιστολὰς βασιλέων περὶ ἀναθεμάτων.
2Mch:2:13 The same things also were reported in the writings and commentaries of Neemias; and how he founding a library gathered together the acts of the kings, and the prophets, and of David, and the epistles of the kings concerning the holy gifts. (2 Maccabees 2:13 Brenton)
2Mch:2:13 W pismach i pamiętnikach Nehemiasza jest opowiedziane nie tylko to, ale również o tym, jak zakładając bibliotekę zebrał on księgi o królach i księgi proroków, księgi Dawida i listy królów o ofiarach. (2 Mch 2:13 BT_4)
2Mch:2:13 ἐξηγοῦντο δὲ καὶ ἐν ταῖς ἀναγραφαῖς καὶ ἐν τοῖς ὑπομνηματισμοῖς τοῖς κατὰ τὸν Νεεμιαν τὰ αὐτὰ καὶ ὡς καταβαλλόμενος βιβλιοθήκην ἐπισυνήγαγεν τὰ περὶ τῶν βασιλέων βιβλία καὶ προφητῶν καὶ τὰ τοῦ Δαυιδ καὶ ἐπιστολὰς βασιλέων περὶ ἀναθεμάτων.
2Mch:2:13 ἐξ·ηγέομαι (εξ+ηγ(ε)-, εξ+ηγη·σ-, εξ+ηγη·σ-, -, -, -) δέ καί ἐν ὁ ἡ τό   καί ἐν ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό κατά ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό αὐτός αὐτή αὐτό καί ὡς κατα·βάλλω (κατα+βαλλ-, κατα+βαλ(ε)·[σ]-, κατα+βαλ·[σ]- or 2nd κατα+βαλ-, κατα+βεβλη·κ-, κατα+βεβλη-, κατα+βλη·θ-)   ἐπι·συν·άγω (επισυν+αγ-, επισυν+αξ-, επισυν+αξ- or 2nd επισυν+αγαγ-, -, επισυν+ηγ-, επισυν+αχ·θ-) ὁ ἡ τό περί ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ βιβλίον/βυβλίον, -ου, τό (Dimin. of βίβλος) καί προφήτης, -ου, ὁ καί ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ καί ἐπι·στολή, -ῆς, ἡ βασιλεύς, -έως, ὁ περί ἀνάθεμα[τ], -ατος, τό
2Mch:2:13 By objaśniać [zobacz egzegezę, egzegezę] głównie, by prowadzić poza. wtórnie, by objaśniać, to jest, oświadczać albo opisywać i, w tak robieniu, by prowadzić inni przez opowiadanie tak , że oni mogą doświadczać sprawy również. zaś I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Jak/jak Do ??? Do ??? Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Król Książka I też, nawet, mianowicie Prorok I też, nawet, mianowicie David I też, nawet, mianowicie List [list apostolski] Król Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Klnij
2Mch:2:13 e)XEgou=nto de\ kai\ e)n tai=s a)nagrafai=s kai\ e)n toi=s u(pomnEmatismoi=s toi=s kata\ to\n *neemian ta\ au)ta\ kai\ O(s kataballo/menos biblioTE/kEn e)pisunE/gagen ta\ peri\ tO=n basile/On bibli/a kai\ profEtO=n kai\ ta\ tou= *dauid kai\ e)pistola\s basile/On peri\ a)naTema/tOn.
2Mch:2:13 eXEgunto de kai en tais anagrafais kai en tois hypomnEmatismois tois kata ton neemian ta auta kai hOs kataballomenos biblioTEkEn episynEgagen ta peri tOn basileOn biblia kai profEtOn kai ta tu dauid kai epistolas basileOn peri anaTematOn.
2Mch:2:13 V2_IPI3P x C P RA_DPF N1_DPF C P RA_DPM N2_DPM RA_DPM P RA_ASM N1T_ASM RA_APN RD_APN C C V1_PMPNSM N1_ASF VBI_AAI3S RA_APN P RA_GPM N3V_GPM N2N_APN C N1M_GPM C RA_APN RA_GSM N_GSM C N1_APF N3V_GPM P N3M_GPN
2Mch:2:13 to expound [see exegesis, exegete] primarily, to lead the way out. secondarily, to expound, i.e., declare or describe and, in so doing, to lead others through the narrative so that they may experience the matter too. δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć the down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the ć the he/she/it/same and also, even, namely as/like to ??? ć to ??? the about (+acc,+gen) the king book and also, even, namely prophet and also, even, namely the the David and also, even, namely letter [epistle] king about (+acc,+gen) curse
2Mch:2:13 they-were-being-EXPOUND-ed Yet and in/among/by (+dat) the (dat)   and in/among/by (+dat) the (dat)   the (dat) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (acc)   the (nom|acc) they/them/same (nom|acc) and as/like while being-???-ed (nom)   he/she/it-???-ed the (nom|acc) about (+acc,+gen) the (gen) kings (gen) books (nom|acc|voc) and prophets (gen) and the (nom|acc) the (gen) David (indecl) and letters (acc) kings (gen) about (+acc,+gen) curses (gen)
2Mch:2:13 2Mch_2:13_1 2Mch_2:13_2 2Mch_2:13_3 2Mch_2:13_4 2Mch_2:13_5 2Mch_2:13_6 2Mch_2:13_7 2Mch_2:13_8 2Mch_2:13_9 2Mch_2:13_10 2Mch_2:13_11 2Mch_2:13_12 2Mch_2:13_13 2Mch_2:13_14 2Mch_2:13_15 2Mch_2:13_16 2Mch_2:13_17 2Mch_2:13_18 2Mch_2:13_19 2Mch_2:13_20 2Mch_2:13_21 2Mch_2:13_22 2Mch_2:13_23 2Mch_2:13_24 2Mch_2:13_25 2Mch_2:13_26 2Mch_2:13_27 2Mch_2:13_28 2Mch_2:13_29 2Mch_2:13_30 2Mch_2:13_31 2Mch_2:13_32 2Mch_2:13_33 2Mch_2:13_34 2Mch_2:13_35 2Mch_2:13_36 2Mch_2:13_37
2Mch:2:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Mch:2:14 ὡσαύτως δὲ καὶ Ιουδας τὰ διαπεπτωκότα διὰ τὸν γεγονότα πόλεμον ἡμῖν ἐπισυνήγαγεν πάντα, καὶ ἔστιν παρ’ ἡμῖν·
2Mch:2:14 In like manner also Judas gathered together all those things that were lost by reason of the war we had, and they remain with us, (2 Maccabees 2:14 Brenton)
2Mch:2:14 Tak samo również Juda zebrał nam wszystkie księgi, które były rozrzucone wskutek prowadzonej wojny, i mamy je u siebie. (2 Mch 2:14 BT_4)
2Mch:2:14 ὡσαύτως δὲ καὶ Ιουδας τὰ διαπεπτωκότα διὰ τὸν γεγονότα πόλεμον ἡμῖν ἐπισυνήγαγεν πάντα, καὶ ἔστιν παρ’ ἡμῖν·
2Mch:2:14 ὡσ·αύτως (cf. ὁμοίως) δέ καί Ἰούδας, -α and -ου, ὁ ὁ ἡ τό δια·πίπτω [LXX] (δια+πιπτ-, δια+πεσ(ε)·[σ]-, δια+πεσ·[σ]- or 2nd δια+πεσ-, δια+πεπτω·κ-, -, -) διά ὁ ἡ τό γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) πόλεμος, -ου, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐπι·συν·άγω (επισυν+αγ-, επισυν+αξ-, επισυν+αξ- or 2nd επισυν+αγαγ-, -, επισυν+ηγ-, επισυν+αχ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) παρά ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
2Mch:2:14 Podobnie zaś I też, nawet, mianowicie Judasz/Juda Do ??? Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) By stawać się stawaj się, zdarzaj się Wojna [zobacz polemiczny] Ja Do ??? Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z I też, nawet, mianowicie By być fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Ja
2Mch:2:14 O(sau/tOs de\ kai\ *ioudas ta\ diapeptOko/ta dia\ to\n gegono/ta po/lemon E(mi=n e)pisunE/gagen pa/nta, kai\ e)/stin par’ E(mi=n·
2Mch:2:14 hOsautOs de kai iudas ta diapeptOkota dia ton gegonota polemon hEmin episynEgagen panta, kai estin par’ hEmin·
2Mch:2:14 D x C N1T_NSM RA_APN VX_XAPAPN P RA_ASM VX_XAPASM N2_ASM RP_DP VBI_AAI3S A3_APN C V9_PAI3S P RP_DP
2Mch:2:14 likewise δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] and also, even, namely Judas/Judah the to ??? because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) the to become become, happen war [see polemic] I to ??? every all, each, every, the whole of and also, even, namely to be frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together I
2Mch:2:14 likewise Yet and Judas/Judah (nom) the (nom|acc) having ???-ed (acc, nom|acc|voc) because of (+acc), through (+gen) the (acc) having BECOME-ed (acc, nom|acc|voc) war (acc) us (dat) he/she/it-???-ed all (nom|acc|voc), every (acc) and he/she/it-is frοm beside (+acc,+gen,+dat) us (dat)
2Mch:2:14 2Mch_2:14_1 2Mch_2:14_2 2Mch_2:14_3 2Mch_2:14_4 2Mch_2:14_5 2Mch_2:14_6 2Mch_2:14_7 2Mch_2:14_8 2Mch_2:14_9 2Mch_2:14_10 2Mch_2:14_11 2Mch_2:14_12 2Mch_2:14_13 2Mch_2:14_14 2Mch_2:14_15 2Mch_2:14_16 2Mch_2:14_17
2Mch:2:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Mch:2:15 ὧν οὖν ἐὰν χρείαν ἔχητε, τοὺς ἀποκομιοῦντας ὑμῖν ἀποστέλλετε.
2Mch:2:15 Wherefore if ye have need thereof, send some to fetch them unto you. (2 Maccabees 2:15 Brenton)
2Mch:2:15 Jeżeli więc potrzebujecie ich, przyślijcie tych, którzy by wam je zanieśli. (2 Mch 2:15 BT_4)
2Mch:2:15 ὧν οὖν ἐὰν χρείαν ἔχητε, τοὺς ἀποκομιοῦντας ὑμῖν ἀποστέλλετε.
2Mch:2:15 ὅς ἥ ὅ οὖν ἐάν (εἰ ἄν) χρεία, -ας, ἡ ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) ὁ ἡ τό   σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-)
2Mch:2:15 Kto/, który/, który Dlatego/wtedy Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] Potrzebuje By mieć Ty zamawiać
2Mch:2:15 O(=n ou)=n e)a\n CHrei/an e)/CHEte, tou\s a)pokomiou=ntas u(mi=n a)poste/llete.
2Mch:2:15 hOn un ean CHreian eCHEte, tus apokomiuntas hymin apostellete.
2Mch:2:15 RR_GPM x C N1A_ASF V1_PAS2P RA_APM VF2_FAPAPM RP_DP V1_PAD2P
2Mch:2:15 who/whom/which therefore/then if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] need to have the ć you to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send
2Mch:2:15 who/whom/which (gen) therefore/then if-ever need (acc) you(pl)-should-be-HAVE-ing the (acc)   you(pl) (dat) you(pl)-are-ORDER FORTH-ing, be-you(pl)-ORDER FORTH-ing!
2Mch:2:15 2Mch_2:15_1 2Mch_2:15_2 2Mch_2:15_3 2Mch_2:15_4 2Mch_2:15_5 2Mch_2:15_6 2Mch_2:15_7 2Mch_2:15_8 2Mch_2:15_9
2Mch:2:15 x x x x x x x x x
2Mch:2:16 Μέλλοντες οὖν ἄγειν τὸν καθαρισμὸν ἐγράψαμεν ὑμῖν· καλώς οὖν ποιήσετε ἄγοντες τὰς ἡμέρας.
2Mch:2:16 Whereas we then are about to celebrate the purification, we have written unto you, and ye shall do well, if ye keep the same days. (2 Maccabees 2:16 Brenton)
2Mch:2:16 Piszemy do was mając obchodzić Święto Oczyszczenia Świątyni. Dobrze więc uczynicie, świętując w te dni. (2 Mch 2:16 BT_4)
2Mch:2:16 Μέλλοντες οὖν ἄγειν τὸν καθαρισμὸν ἐγράψαμεν ὑμῖν· καλώς οὖν ποιήσετε ἄγοντες τὰς ἡμέρας.
2Mch:2:16 μέλλω (μελλ-, μελλη·σ-, -, -, -, -) οὖν ἄγω (αγ-, αξ-, 2nd αγαγ-, αγειοχ·[κ]-, ηγ-, αχ·θ-) ὁ ἡ τό καθαρισμός, -οῦ, ὁ γράφω (γραφ-, γραψ-, γραψ-, γεγραφ·[κ]-, γεγραφ-, γραφ·[θ]-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καλῶς οὖν ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἄγω (αγ-, αξ-, 2nd αγαγ-, αγειοχ·[κ]-, ηγ-, αχ·θ-) ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ
2Mch:2:16 By mieć dookoła być przeznaczony Dlatego/wtedy By prowadzić Oczyszczanie By pisać Ty Dobrze/słusznie Dlatego/wtedy By czynić/rób By prowadzić Dzień
2Mch:2:16 *me/llontes ou)=n a)/gein to\n kaTarismo\n e)gra/PSamen u(mi=n· kalO/s ou)=n poiE/sete a)/gontes ta\s E(me/ras.
2Mch:2:16 mellontes un agein ton kaTarismon egraPSamen hymin· kalOs un poiEsete agontes tas hEmeras.
2Mch:2:16 V1_PAPNPM x V1_PAN RA_ASM N2_ASM VAI_AAI1P RP_DP D x VF_FAI2P V1_PAPNPM RA_APF N1A_APF
2Mch:2:16 to am about to be destined therefore/then to lead the purification to write you well/rightly therefore/then to do/make to lead the day
2Mch:2:16 while ABOUT-ing (nom|voc) therefore/then to-be-LEAD-ing the (acc) purification (acc) we-WRITE-ed you(pl) (dat) well/rightly therefore/then you(pl)-will-DO/MAKE while LEAD-ing (nom|voc) the (acc) day (gen), days (acc)
2Mch:2:16 2Mch_2:16_1 2Mch_2:16_2 2Mch_2:16_3 2Mch_2:16_4 2Mch_2:16_5 2Mch_2:16_6 2Mch_2:16_7 2Mch_2:16_8 2Mch_2:16_9 2Mch_2:16_10 2Mch_2:16_11 2Mch_2:16_12 2Mch_2:16_13
2Mch:2:16 x x x x x x x x x x x x x
2Mch:2:17 ὁ δὲ θεὸς ὁ σώσας τὸν πάντα λαὸν αὐτοῦ καὶ ἀποδοὺς τὴν κληρονομίαν πᾶσιν καὶ τὸ βασίλειον καὶ τὸ ἱεράτευμα καὶ τὸν ἁγιασμόν,
2Mch:2:17 We hope also, that the God, that delivered all his people, and gave them all an heritage, and the kingdom, and the priesthood, and the sanctuary, (2 Maccabees 2:17 Brenton)
2Mch:2:17 Bóg zaś jest tym, który wyratował cały swój naród i który dał wszystkim dziedzictwo, królestwo, kapłaństwo i uświęcenie, (2 Mch 2:17 BT_4)
2Mch:2:17 δὲ θεὸς σώσας τὸν πάντα λαὸν αὐτοῦ καὶ ἀποδοὺς τὴν κληρονομίαν πᾶσιν καὶ τὸ βασίλειον καὶ τὸ ἱεράτευμα καὶ τὸν ἁγιασμόν,
2Mch:2:17 ὁ ἡ τό δέ θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό σῴζω (σῳζ-, σω·σ-, σω·σ-, σεσω·κ-, σεσω-/σεσωσ-/σεσῳσ-, σω·θ-) ὁ ἡ τό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός λαός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί ἀπο·δίδωμι (ath. απο+διδ(ο)-/ath. απο+διδ(ω)-, απο+δω·σ-, απο+δω·κ- or 2nd ath. απο+δ(ο)-/ath. απο+δ(ω)-, -, απο+δεδο-, απο+δο·θ-) ὁ ἡ τό κληρο·νομία, -ας, ἡ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός καί ὁ ἡ τό βασίλειος -ον καί ὁ ἡ τό ἱεράτευμα[τ], -ατος, τό καί ὁ ἡ τό ἁγιασμός, -οῦ, ὁ
2Mch:2:17 zaś Bóg  By oszczędzać oszczędzać albo dostarczać od ruiny, albo zniszczenie, albo od szkody, wybawiać, maść, oszczędzać Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ludzie On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By oddawać przywracaj, wyznaczaj, przypisuj, przenoś, odnoś się Dziedzictwo Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z I też, nawet, mianowicie Królewski I też, nawet, mianowicie Stan duchowny I też, nawet, mianowicie Uświęcenie (świętość, uświęcenie)
2Mch:2:17 o( de\ Teo\s o( sO/sas to\n pa/nta lao\n au)tou= kai\ a)podou\s tE\n klEronomi/an pa=sin kai\ to\ basi/leion kai\ to\ i(era/teuma kai\ to\n a(giasmo/n,
2Mch:2:17 ho de Teos ho sOsas ton panta laon autu kai apodus tEn klEronomian pasin kai to basileion kai to hierateuma kai ton hagiasmon,
2Mch:2:17 RA_NSM x N2_NSM RA_NSM VA_AAPNSM RA_ASM A3_ASM N2_ASM RD_GSM C VO_AAPNSM RA_ASF N1A_ASF A3_DPM C RA_ASN N2N_ASN C RA_ASN N3M_ASN C RA_ASM N2_ASM
2Mch:2:17 the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] god [see theology] the to save to save or deliver from ruin, or destruction, or from harm, rescue, salve, save the every all, each, every, the whole of people he/she/it/same and also, even, namely to give back restore, assign, impute, convey, refer the inheritance every all, each, every, the whole of and also, even, namely the royal and also, even, namely the priesthood and also, even, namely the sanctification (holiness, sanctification)
2Mch:2:17 the (nom) Yet god (nom) the (nom) upon SAVE-ing (nom|voc) the (acc) all (nom|acc|voc), every (acc) people (acc) him/it/same (gen) and upon GIVE BACK-ing (nom|voc) the (acc) inheritance (acc) all (dat) and the (nom|acc) royal ([Adj] acc, nom|acc|voc) and the (nom|acc) priesthood (nom|acc|voc) and the (acc) sanctification (acc)
2Mch:2:17 2Mch_2:17_1 2Mch_2:17_2 2Mch_2:17_3 2Mch_2:17_4 2Mch_2:17_5 2Mch_2:17_6 2Mch_2:17_7 2Mch_2:17_8 2Mch_2:17_9 2Mch_2:17_10 2Mch_2:17_11 2Mch_2:17_12 2Mch_2:17_13 2Mch_2:17_14 2Mch_2:17_15 2Mch_2:17_16 2Mch_2:17_17 2Mch_2:17_18 2Mch_2:17_19 2Mch_2:17_20 2Mch_2:17_21 2Mch_2:17_22 2Mch_2:17_23
2Mch:2:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Mch:2:18 καθὼς ἐπηγγείλατο διὰ τοῦ νόμου· ἐλπίζομεν γὰρ ἐπὶ τῷ θεῷ ὅτι ταχέως ἡμᾶς ἐλεήσει καὶ ἐπισυνάξει ἐκ τῆς ὑπὸ τὸν οὐρανὸν εἰς τὸν ἅγιον τόπον· ἐξείλετο γὰρ ἡμᾶς ἐκ μεγάλων κακῶν καὶ τὸν τόπον ἐκαθάρισεν.
2Mch:2:18 As he promised in the law, will shortly have mercy upon us, and gather us together out of every land under heaven into the holy place: for he hath delivered us out of great troubles, and hath purified the place. (2 Maccabees 2:18 Brenton)
2Mch:2:18 zgodnie z tym, co obiecał w Prawie, w tym Bogu nadzieję pokładamy, że niedługo nad nami się zmiłuje i że zgromadzi nas na święte miejsce z całej ziemi, która jest pod niebem. Uwolnił nas bowiem z wielkich nieszczęść i oczyścił miejsce święte». (2 Mch 2:18 BT_4)
2Mch:2:18 καθὼς ἐπηγγείλατο διὰ τοῦ νόμου· ἐλπίζομεν γὰρ ἐπὶ τῷ θεῷ ὅτι ταχέως ἡμᾶς ἐλεήσει καὶ ἐπισυνάξει ἐκ τῆς ὑπὸ τὸν οὐρανὸν εἰς τὸν ἅγιον τόπον· ἐξείλετο γὰρ ἡμᾶς ἐκ μεγάλων κακῶν καὶ τὸν τόπον ἐκαθάρισεν.
2Mch:2:18 καθ·ώς ἐπ·αγγέλλομαι (επ+αγγελλ-, -, επ+αγγειλ·[σ]-, -, επ+ηγγελ-, -) διά ὁ ἡ τό νόμος, -ου, ὁ ἐλπίζω (ελπιζ-, ελπι(ε)·[σ]-, ελπι·σ-, ηλπι·κ-, -, -) γάρ ἐπί ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὅτι ταχέως (Adv. of ταχύς); ταχύς -εῖα -ύ, gen. -έος and -έως ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐλεέω (cf. ἐλεάω) (ελε(ε)-, ελεη·σ-, ελεη·σ-, -, ηλεη-, ελεη·θ-) καί ἐπι·συν·άγω (επισυν+αγ-, επισυν+αξ-, επισυν+αξ- or 2nd επισυν+αγαγ-, -, επισυν+ηγ-, επισυν+αχ·θ-) ἐκ ὁ ἡ τό ὑπό ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί εἰς[1] ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) τόπος, -ου, ὁ ἐξ·αιρέω (εξ+αιρ(ε)-, εξ+ελ(ε)·[σ]-, εξ+ελ·[σ]- or 2nd εξ+ελ-, -, εξ+ῃρη-, εξ+αιρε·θ-) γάρ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐκ μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α κακός -ή -όν (cf. φαῦλος); κακόω (κακ(ο)-, κακω·σ-, κακω·σ-, κεκακω·κ-, κεκακω-, κακω·θ-) καί ὁ ἡ τό τόπος, -ου, ὁ καθαρίζω (καθαριζ-, καθαρι(ε)·[σ]-/καθαρι·σ-, καθαρι·σ-, -, κεκαθαρισ-, καθαρισ·θ-)
2Mch:2:18 Jak odpowiednio [stosownie do jak/w zgodności z jak] By obiecywać Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Prawo By mieć nadzieję utrzymuj się przy życiu, żyj na wskroś, trwaj dłużej, przeżyj Dla odtąd, jak Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Bóg  Ponieważ/tamto Szybko pobieżny, szybki, wyraźny {ekspresowy}, mocno {szybko}, pośpieszny, szybko; szybko pośpieszny, szybko, 'rzucaj głową naprzód' mocno {szybko}, ????. Strącaj Ja By okazać miłosierdzie I też, nawet, mianowicie Do ??? Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Nieba/niebo Do (+przyspieszenie) Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) Miejsce By wyjmować Dla odtąd, jak Ja Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Wielki Niegodziwie by czynić źle; by robić rzeczy trudne dla I też, nawet, mianowicie Miejsce By oczyszczać się oczyszczaj
2Mch:2:18 kaTO\s e)pEggei/lato dia\ tou= no/mou· e)lpi/DZomen ga\r e)pi\ tO=| TeO=| o(/ti taCHe/Os E(ma=s e)leE/sei kai\ e)pisuna/Xei e)k tE=s u(po\ to\n ou)rano\n ei)s to\n a(/gion to/pon· e)Xei/leto ga\r E(ma=s e)k mega/lOn kakO=n kai\ to\n to/pon e)kaTa/risen.
2Mch:2:18 kaTOs epEngeilato dia tu nomu· elpiDZomen gar epi tO TeO hoti taCHeOs hEmas eleEsei kai episynaXei ek tEs hypo ton uranon eis ton hagion topon· eXeileto gar hEmas ek megalOn kakOn kai ton topon ekaTarisen.
2Mch:2:18 D VAI_AMI3S P RA_GSM N2_GSM V1_PAI1P x P RA_DSM N2_DSM C D RP_AP VF_FAI3S C VF_FAI3S P RA_GSF P RA_ASM N2_ASM P RA_ASM A1A_ASM N2_ASM VBI_AMI3S x RP_AP P A1_GPM A1_GPM C RA_ASM N2_ASM VAI_AAI3S
2Mch:2:18 as accordingly [according to how/in accordance with how] to promise because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) the law to hope survive, live through, outlast, outlive for since, as upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the god [see theology] because/that quickly cursory, expeditious, express, fast, speedy, swift; quick speedy, swift, ‘throw headlong’ fast, επίθ. precipitate I to show mercy and also, even, namely to ??? out of (+gen) ἐξ before vowels the under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing the sky/heaven into (+acc) the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) place to take out for since, as I out of (+gen) ἐξ before vowels great wickedly to do evil; to make things difficult for and also, even, namely the place to purify cleanse
2Mch:2:18 as accordingly he/she/it-was-PROMISE-ed because of (+acc), through (+gen) the (gen) law (gen) we-are-HOPE-ing for upon/over (+acc,+gen,+dat) the (dat) god (dat) because/that quickly; quick ([Adj] gen) us (acc) he/she/it-will-SHOW-MERCY, you(sg)-will-be-SHOW-ed-MERCY (classical) and he/she/it-will-???, you(sg)-will-be-???-ed (classical) out of (+gen) the (gen) under (+acc), by (+gen) the (acc) sky/heaven (acc) into (+acc) the (acc) holy ([Adj] acc, nom|acc|voc) place (acc) he/she/it-was-TAKE OUT-ed for us (acc) out of (+gen) great ([Adj] gen) wickedly ([Adj] gen); while MAKE-ing-THINGS-DIFFICULT-FOR (nom) and the (acc) place (acc) he/she/it-PURIFIED-ed
2Mch:2:18 2Mch_2:18_1 2Mch_2:18_2 2Mch_2:18_3 2Mch_2:18_4 2Mch_2:18_5 2Mch_2:18_6 2Mch_2:18_7 2Mch_2:18_8 2Mch_2:18_9 2Mch_2:18_10 2Mch_2:18_11 2Mch_2:18_12 2Mch_2:18_13 2Mch_2:18_14 2Mch_2:18_15 2Mch_2:18_16 2Mch_2:18_17 2Mch_2:18_18 2Mch_2:18_19 2Mch_2:18_20 2Mch_2:18_21 2Mch_2:18_22 2Mch_2:18_23 2Mch_2:18_24 2Mch_2:18_25 2Mch_2:18_26 2Mch_2:18_27 2Mch_2:18_28 2Mch_2:18_29 2Mch_2:18_30 2Mch_2:18_31 2Mch_2:18_32 2Mch_2:18_33 2Mch_2:18_34 2Mch_2:18_35
2Mch:2:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Mch:2:19 Τὰ δὲ κατὰ τὸν Ιουδαν τὸν Μακκαβαῖον καὶ τοὺς τούτου ἀδελφοὺς καὶ τὸν τοῦ ἱεροῦ τοῦ μεγίστου καθαρισμὸν καὶ τὸν τοῦ βωμοῦ ἐγκαινισμὸν
2Mch:2:19 Now as concerning Judas Maccabeus, and his brethren, and the purification of the great temple, and the dedication of the altar, (2 Maccabees 2:19 Brenton)
2Mch:2:19 Opowiadanie o Judzie Machabeuszu i o jego braciach, o oczyszczeniu wielkiej świątyni i o poświęceniu ołtarza, (2 Mch 2:19 BT_4)
2Mch:2:19 Τὰ δὲ κατὰ τὸν Ιουδαν τὸν Μακκαβαῖον καὶ τοὺς τούτου ἀδελφοὺς καὶ τὸν τοῦ ἱεροῦ τοῦ μεγίστου καθαρισμὸν καὶ τὸν τοῦ βωμοῦ ἐγκαινισμὸν
2Mch:2:19 ὁ ἡ τό δέ κατά ὁ ἡ τό Ἰούδας, -α and -ου, ὁ ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό οὗτος αὕτη τοῦτο ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί καί ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό ἱερόν, -οῦ, τό (cf. ναός); ἱερός -ά -όν (cf. ἅγιος and ὅσιος) ὁ ἡ τό μέγιστος -η -ον (Superl. of μέγας) καθαρισμός, -οῦ, ὁ καί ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό βωμός, -οῦ, ὁ  
2Mch:2:19 zaś W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Judasz/Juda I też, nawet, mianowicie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Brat I też, nawet, mianowicie Sanktuarium; święty ??: Imiesłów bierny archaicznego raroga 'poświęcają', od OFr. sacrer, od L. sacrare, od sacer, sacr, 'święty' Największy Oczyszczanie I też, nawet, mianowicie Ołtarz
2Mch:2:19 *ta\ de\ kata\ to\n *ioudan to\n *makkabai=on kai\ tou\s tou/tou a)delfou\s kai\ to\n tou= i(erou= tou= megi/stou kaTarismo\n kai\ to\n tou= bOmou= e)gkainismo\n
2Mch:2:19 ta de kata ton iudan ton makkabaion kai tus tutu adelfus kai ton tu hieru tu megistu kaTarismon kai ton tu bOmu enkainismon
2Mch:2:19 RA_APN x P RA_ASM N1T_ASM RA_ASM N2_ASM C RA_APM RD_GSM N2_APM C RA_ASM RA_GSN N2N_GSN RA_GSN A1_GSNS N2_ASM C RA_ASM RA_GSM N2_GSM N2_ASM
2Mch:2:19 the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the Judas/Judah the ć and also, even, namely the this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] brother and also, even, namely the the sanctuary; sacred ΜΕ: past participle of archaic sacre ‘consecrate’, from OFr. sacrer, from L. sacrare, from sacer, sacr, ‘holy’ the greatest purification and also, even, namely the the altar ć
2Mch:2:19 the (nom|acc) Yet down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (acc) Judas/Judah (acc) the (acc)   and the (acc) this (gen) brothers (acc) and the (acc) the (gen) sanctuary (gen); sacred ([Adj] gen) the (gen) greatest ([Adj] gen) purification (acc) and the (acc) the (gen) altar (gen)  
2Mch:2:19 2Mch_2:19_1 2Mch_2:19_2 2Mch_2:19_3 2Mch_2:19_4 2Mch_2:19_5 2Mch_2:19_6 2Mch_2:19_7 2Mch_2:19_8 2Mch_2:19_9 2Mch_2:19_10 2Mch_2:19_11 2Mch_2:19_12 2Mch_2:19_13 2Mch_2:19_14 2Mch_2:19_15 2Mch_2:19_16 2Mch_2:19_17 2Mch_2:19_18 2Mch_2:19_19 2Mch_2:19_20 2Mch_2:19_21 2Mch_2:19_22 2Mch_2:19_23
2Mch:2:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Mch:2:20 ἔτι τε τοὺς πρὸς Ἀντίοχον τὸν Ἐπιφανῆ καὶ τὸν τούτου υἱὸν Εὐπάτορα πολέμους
2Mch:2:20 And the wars against Antiochus Epiphanes, and Eupator his son, (2 Maccabees 2:20 Brenton)
2Mch:2:20 ponadto o walkach przeciwko Antiochowi Epifanesowi i przeciw jego synowi Eupatorowi, (2 Mch 2:20 BT_4)
2Mch:2:20 ἔτι τε τοὺς πρὸς Ἀντίοχον τὸν Ἐπιφανῆ καὶ τὸν τούτου υἱὸν Εὐπάτορα πολέμους
2Mch:2:20 ἔτι τέ ὁ ἡ τό πρός   ὁ ἡ τό ἐπι·φανής -ές καί ὁ ἡ τό οὗτος αὕτη τοῦτο υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Εὐ·πάτωρ, -ορος, ὁ [LXX] πόλεμος, -ου, ὁ
2Mch:2:20 Jeszcze/jeszcze I [umieszczona z tyłu współrzędna] Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) W pełnym widoku {zamiarze} I też, nawet, mianowicie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Syn Eupator Wojna [zobacz polemiczny]
2Mch:2:20 e)/ti te tou\s pro\s *)anti/oCHon to\n *)epifanE= kai\ to\n tou/tou ui(o\n *eu)pa/tora pole/mous
2Mch:2:20 eti te tus pros antioCHon ton epifanE kai ton tutu hyion eupatora polemus
2Mch:2:20 D x RA_APM P N2_ASM RA_ASM N1M_ASM C RA_ASM RD_GSM N2_ASM N_GSM N2_APM
2Mch:2:20 yet/still and [postpositive coordinate] the toward (+acc,+gen,+dat) ć the in full view and also, even, namely the this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] son Eupator war [see polemic]
2Mch:2:20 yet/still and [postpositive coordinate] the (acc) toward (+acc,+gen,+dat)   the (acc) in full view ([Adj] acc, nom|acc|voc) and the (acc) this (gen) son (acc) Eupator (acc) wars (acc)
2Mch:2:20 2Mch_2:20_1 2Mch_2:20_2 2Mch_2:20_3 2Mch_2:20_4 2Mch_2:20_5 2Mch_2:20_6 2Mch_2:20_7 2Mch_2:20_8 2Mch_2:20_9 2Mch_2:20_10 2Mch_2:20_11 2Mch_2:20_12 2Mch_2:20_13
2Mch:2:20 x x x x x x x x x x x x x
2Mch:2:21 καὶ τὰς ἐξ οὐρανοῦ γενομένας ἐπιφανείας τοῖς ὑπὲρ τοῦ Ιουδαισμοῦ φιλοτίμως ἀνδραγαθήσασιν, ὥστε τὴν ὅλην χώραν ὀλίγους ὄντας λεηλατεῖν καὶ τὰ βάρβαρα πλήθη διώκειν,
2Mch:2:21 And the manifest signs that came from heaven unto those that behaved themselves manfully to their honour for Judaism: so that, being but a few, they overcame the whole country, and chased barbarous multitudes, (2 Maccabees 2:21 Brenton)
2Mch:2:21 o objawieniach pochodzących z nieba, jakie mieli ci, którzy w obronie żydowskiego obyczaju dokonywali czynów tak bohaterskich, że chociaż byli nieliczni, to jednak opanowali cały kraj i zmusili do ucieczki barbarzyńskie wojska, (2 Mch 2:21 BT_4)
2Mch:2:21 καὶ τὰς ἐξ οὐρανοῦ γενομένας ἐπιφανείας τοῖς ὑπὲρ τοῦ Ιουδαισμοῦ φιλοτίμως ἀνδραγαθήσασιν, ὥστε τὴν ὅλην χώραν ὀλίγους ὄντας λεηλατεῖν καὶ τὰ βάρβαρα πλήθη διώκειν,
2Mch:2:21 καί ὁ ἡ τό ἐκ οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἐπι·φάνεια, -ας, ἡ; ἐπι·φαίνω (επι+φαιν-, επι+φαν(ε)·[σ]-, επι+φαν·[σ]-, -, -, επι+φαν·[θ]-) ὁ ἡ τό ὑπέρ ὁ ἡ τό Ἰουδαϊσμός, -οῦ, ὁ     ὥστε ὁ ἡ τό ὅλος -η -ον χώρα, -ας, ἡ ὀλίγος -η -ον εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)   καί ὁ ἡ τό βάρβαρος -ον πλῆθο·ς, -ους, τό διώκω (διωκ-, διωξ-, διωξ-, -, δεδιωκ-, διωχ·θ-)
2Mch:2:21 I też, nawet, mianowicie Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Nieba/niebo By stawać się stawaj się, zdarzaj się Zjawienie się {Wygląd} [święto Trzech Króli]; by być widocznym Powyżej (+przyspieszenie), w imieniu (+informacja) Judaizm Tak tamto Cały Okolicy królestwo (cl?Mnie); ziemia, kraj, terytorium, obszar {traktat} Mało [zobacz oligarchię] By być I też, nawet, mianowicie Barbarzyński Los (mnóstwo ) By wstępować na drogę sądową/ścigaj wstępuj na drogę sądową: Kładziony na próbę
2Mch:2:21 kai\ ta\s e)X ou)ranou= genome/nas e)pifanei/as toi=s u(pe\r tou= *ioudaismou= filoti/mOs a)ndragaTE/sasin, O(/ste tE\n o(/lEn CHO/ran o)li/gous o)/ntas leElatei=n kai\ ta\ ba/rbara plE/TE diO/kein,
2Mch:2:21 kai tas eX uranu genomenas epifaneias tois hyper tu iudaismu filotimOs andragaTEsasin, hOste tEn holEn CHOran oligus ontas leElatein kai ta barbara plETE diOkein,
2Mch:2:21 C RA_APF P N2_GSM VB_AMPAPF N1A_APF RA_DPM P RA_GSM N2_GSM D VA_AAPDPM C RA_ASF A1_ASF N1A_ASF A1_APM V9_PAPAPM V2_PAN C RA_APN A1B_APN N3E_APN V1_PAN
2Mch:2:21 and also, even, namely the out of (+gen) ἐξ before vowels sky/heaven to become become, happen appearance [epiphany]; to show the above (+acc), on behalf of (+gen) the Judaism ć ć so that the whole region realm (clίme); land, country, territory, tract little [see oligarchy] to be ć and also, even, namely the barbaric lot (multitude ) to prosecute/pursue prosecute: put on trial
2Mch:2:21 and the (acc) out of (+gen) sky/heaven (gen) upon being-BECOME-ed (acc) appearance (gen), appearances (acc); you(sg)-happen-to-SHOW (classical opt) the (dat) above (+acc), on behalf of (+gen) the (gen) Judaism (gen)     so that the (acc) whole (acc) region (acc) few (acc) while being (acc)   and the (nom|acc) barbaric ([Adj] nom|acc|voc) lots (nom|acc|voc) to-be-PROSECUTE/PURSUE-ing
2Mch:2:21 2Mch_2:21_1 2Mch_2:21_2 2Mch_2:21_3 2Mch_2:21_4 2Mch_2:21_5 2Mch_2:21_6 2Mch_2:21_7 2Mch_2:21_8 2Mch_2:21_9 2Mch_2:21_10 2Mch_2:21_11 2Mch_2:21_12 2Mch_2:21_13 2Mch_2:21_14 2Mch_2:21_15 2Mch_2:21_16 2Mch_2:21_17 2Mch_2:21_18 2Mch_2:21_19 2Mch_2:21_20 2Mch_2:21_21 2Mch_2:21_22 2Mch_2:21_23 2Mch_2:21_24
2Mch:2:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Mch:2:22 καὶ τὸ περιβόητον καθ’ ὅλην τὴν οἰκουμένην ἱερὸν ἀνακομίσασθαι καὶ τὴν πόλιν ἐλευθερῶσαι καὶ τοὺς μέλλοντας καταλύεσθαι νόμους ἐπανορθῶσαι, τοῦ κυρίου μετὰ πάσης ἐπιεικείας ἵλεω γενομένου αὐτοῖς,
2Mch:2:22 And recovered again the temple renowned all the world over, and freed the city, and upheld the laws which were going down, the Lord being gracious unto them with all favour: (2 Maccabees 2:22 Brenton)
2Mch:2:22 odzyskali ponownie słynną na cały świat świątynię, uwolnili miasto, prawom, które zanikały, nadali moc obowiązującą - gdyż Pan w całej swej dobroci był dla nich łaskawy - (2 Mch 2:22 BT_4)
2Mch:2:22 καὶ τὸ περιβόητον καθ’ ὅλην τὴν οἰκουμένην ἱερὸν ἀνακομίσασθαι καὶ τὴν πόλιν ἐλευθερῶσαι καὶ τοὺς μέλλοντας καταλύεσθαι νόμους ἐπανορθῶσαι, τοῦ κυρίου μετὰ πάσης ἐπιεικείας ἵλεω γενομένου αὐτοῖς,
2Mch:2:22 καί ὁ ἡ τό   κατά ὅλος -η -ον ὁ ἡ τό οἰκουμένη, -ης, ἡ; οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) ἱερόν, -οῦ, τό (cf. ναός); ἱερός -ά -όν (cf. ἅγιος and ὅσιος)   καί ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ ἐλευθερόω (ελευθερ(ο)-, ελευθερω·σ-, ελευθερω·σ-, -, -, ελευθερω·θ-) καί ὁ ἡ τό μέλλω (μελλ-, μελλη·σ-, -, -, -, -) κατα·λύω (κατα+λυ-, κατα+λυ·σ-, κατα+λυ·σ-, κατα+λελυ·κ-, -, κατα+λυ·θ-) νόμος, -ου, ὁ   ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] μετά πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἐπι·είκεια, -ας, ἡ ἵλεως -ων γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
2Mch:2:22 I też, nawet, mianowicie W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Cały Mieszkany rzymski świat ? ?????? ???µ?? Mieszkany rzymski świat, mieszkaną okolicę, całe ziemskie zwierzchnictwo; by mieszkać Sanktuarium; święty ??: Imiesłów bierny archaicznego raroga 'poświęcają', od OFr. sacrer, od L. sacrare, od sacer, sacr, 'święty' I też, nawet, mianowicie Miasto By uwalniać I też, nawet, mianowicie By mieć dookoła być przeznaczony By obalać rozluźniaj na dół, niszcz, anuluj, przynoś do końca Prawo Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Łaska Miłosierny łaskawy, niewolnik, chłop pańszczyźniany albo harują jak niewolnik, pomyślny By stawać się stawaj się, zdarzaj się On/ona/to/to samo
2Mch:2:22 kai\ to\ peribo/Eton kaT’ o(/lEn tE\n oi)koume/nEn i(ero\n a)nakomi/sasTai kai\ tE\n po/lin e)leuTerO=sai kai\ tou\s me/llontas katalu/esTai no/mous e)panorTO=sai, tou= kuri/ou meta\ pa/sEs e)pieikei/as i(/leO genome/nou au)toi=s,
2Mch:2:22 kai to periboEton kaT’ holEn tEn oikumenEn hieron anakomisasTai kai tEn polin eleuTerOsai kai tus mellontas katalyesTai nomus epanorTOsai, tu kyriu meta pasEs epieikeias hileO genomenu autois,
2Mch:2:22 C RA_ASN A1B_ASN P A1_ASF RA_ASF V2_PMPASF N2N_ASN VA_AMN C RA_ASF N3I_ASF VA_AAN C RA_APM V1_PAPAPM V1_PMN N2_APM VA_AAN RA_GSM N2_GSM P A1S_GSF N1A_GSF D VB_AMPGSM RD_DPM
2Mch:2:22 and also, even, namely the ć down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing whole the inhabited Roman world ὁ ἀγαθὸς δαίμων inhabited Roman world, inhabited region, whole earthly dominion; to dwell sanctuary; sacred ΜΕ: past participle of archaic sacre ‘consecrate’, from OFr. sacrer, from L. sacrare, from sacer, sacr, ‘holy’ ć and also, even, namely the city to liberate and also, even, namely the to am about to be destined to abolish unloose down, destroy, annul, bring to an end law ć the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of clemency merciful gracious, helot, a serf or slave, propitious to become become, happen he/she/it/same
2Mch:2:22 and the (nom|acc)   down/according to/as per (+acc), against (+gen) whole (acc) the (acc) inhabited Roman world (acc); while being-DWELL-ed (acc) sanctuary (nom|acc|voc); sacred ([Adj] acc, nom|acc|voc)   and the (acc) city (acc) to-LIBERATE, be-you(sg)-LIBERATE-ed!, he/she/it-happens-to-LIBERATE (opt) and the (acc) while ABOUT-ing (acc) to-be-being-ABOLISH-ed laws (acc)   the (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) after (+acc), with (+gen) every (gen) clemency (gen), clemencies (acc) merciful ([Adj] gen) upon being-BECOME-ed (gen) them/same (dat)
2Mch:2:22 2Mch_2:22_1 2Mch_2:22_2 2Mch_2:22_3 2Mch_2:22_4 2Mch_2:22_5 2Mch_2:22_6 2Mch_2:22_7 2Mch_2:22_8 2Mch_2:22_9 2Mch_2:22_10 2Mch_2:22_11 2Mch_2:22_12 2Mch_2:22_13 2Mch_2:22_14 2Mch_2:22_15 2Mch_2:22_16 2Mch_2:22_17 2Mch_2:22_18 2Mch_2:22_19 2Mch_2:22_20 2Mch_2:22_21 2Mch_2:22_22 2Mch_2:22_23 2Mch_2:22_24 2Mch_2:22_25 2Mch_2:22_26 2Mch_2:22_27
2Mch:2:22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Mch:2:23 ὑπὸ Ἰάσωνος τοῦ Κυρηναίου δεδηλωμένα διὰ πέντε βιβλίων πειρασόμεθα δι’ ἑνὸς συντάγματος ἐπιτεμεῖν.
2Mch:2:23 All these things, I say, being declared by Jason of Cyrene in five books, we will assay to abridge in one volume. (2 Maccabees 2:23 Brenton)
2Mch:2:23 wszystko to, co Jazon Cyrenejczyk opisał w pięciu księgach, usiłowaliśmy streścić w jednym dziele. (2 Mch 2:23 BT_4)
2Mch:2:23 ὑπὸ Ἰάσωνος τοῦ Κυρηναίου δεδηλωμένα διὰ πέντε βιβλίων πειρασόμεθα δι’ ἑνὸς συντάγματος ἐπιτεμεῖν.
2Mch:2:23 ὑπό Ἰάσων, -ονος and -ωνος, ὁ ὁ ἡ τό Κυρηναῖος, -ου, ὁ δηλόω (δηλ(ο)-, δηλω·σ-, δηλω·σ-, -, δεδηλω-, δηλω·θ-) διά πέντε βιβλίον/βυβλίον, -ου, τό (Dimin. of βίβλος) πειράω (πειρ(α)-, πειρα·σ-, πειρα·σ-, -, πεπειρα-, πειρα·θ-); πειράζω (πειραζ-, πειρα·σ-, πειρα·σ-, -, πεπειρασ-, πειρασ·θ-) διά εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός    
2Mch:2:23 Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Jazon Cyrenian By wyjawiać Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Pięć Książka spróbować / próbę; udowodnić / test kusić, Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Jeden
2Mch:2:23 u(po\ *)ia/sOnos tou= *kurEnai/ou dedElOme/na dia\ pe/nte bibli/On peiraso/meTa di’ e(no\s sunta/gmatos e)pitemei=n.
2Mch:2:23 hypo iasOnos tu kyrEnaiu dedElOmena dia pente bibliOn peirasomeTa di’ henos syntagmatos epitemein.
2Mch:2:23 P N3W_GSM RA_GSM N2_GSM VM_XMPAPN P M N2N_GPN VF_FMI1P P A3_GSN N3M_GSN VF2_FAN
2Mch:2:23 under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing Jason the Cyrenian to disclose because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) five book to try/attempt; to prove/test to tempt, attempt, make trial of, are tried, proved, seek to seduce, tempt, experiment, kidder vex, teaser [mocker] compare [1381] rallier [one who gathers together] annoy, gall, badinage, grate on, banter, haze, chaff, jar on, josh, peeve, rally, rile because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) one ć ć
2Mch:2:23 under (+acc), by (+gen) Jason (gen) the (gen) Cyrenian (gen) having-been-DISCLOSE-ed (nom|acc|voc) because of (+acc), through (+gen) five books (gen) we-will-be-TRY/ATTEMPT-ed; we-will-be-PROVE/TEST-ed because of (+acc), through (+gen) one (gen)    
2Mch:2:23 2Mch_2:23_1 2Mch_2:23_2 2Mch_2:23_3 2Mch_2:23_4 2Mch_2:23_5 2Mch_2:23_6 2Mch_2:23_7 2Mch_2:23_8 2Mch_2:23_9 2Mch_2:23_10 2Mch_2:23_11 2Mch_2:23_12 2Mch_2:23_13
2Mch:2:23 x x x x x x x x x x x x x
2Mch:2:24 συνορῶντες γὰρ τὸ χύμα τῶν ἀριθμῶν καὶ τὴν οὖσαν δυσχέρειαν τοῖς θέλουσιν εἰσκυκλεῖσθαι τοῖς τῆς ἱστορίας διηγήμασιν διὰ τὸ πλῆθος τῆς ὕλης
2Mch:2:24 For considering the infinite number, and the difficulty which they find that desire to look into the narrations of the story, for the variety of the matter, (2 Maccabees 2:24 Brenton)
2Mch:2:24 Mając bowiem na uwadze wielką ilość cyfr i trudność, jaką bogactwo materiału sprawiało tym, którzy chcieliby się zagłębić w historyczne opowiadania, (2 Mch 2:24 BT_4)
2Mch:2:24 συνορῶντες γὰρ τὸ χύμα τῶν ἀριθμῶν καὶ τὴν οὖσαν δυσχέρειαν τοῖς θέλουσιν εἰσκυκλεῖσθαι τοῖς τῆς ἱστορίας διηγήμασιν διὰ τὸ πλῆθος τῆς ὕλης
2Mch:2:24 συν·οράω a.k.a. συν·εῖδον (συν+ορ(α)-, -, 2nd συν+ιδ-, -, -, -) γάρ ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό ἀριθμός, -οῦ, ὁ; ἀριθμέω (αριθμ(ε)-, αριθμη·σ-, αριθμη·σ-, -, ηριθμη-, αριθμη·θ-) καί ὁ ἡ τό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)   ὁ ἡ τό θέλω (θελ-, θελη·σ-, θελη·σ-, τεθελη·κ-, -, -)   ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό ἱστορία, -ας, ἡ [LXX]   διά ὁ ἡ τό πλῆθο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό ὕλη, -ης, ἡ
2Mch:2:24 Do ??? Dla odtąd, jak Liczba {Numer} [zobacz arytmetyczny]; by liczyć się I też, nawet, mianowicie By być By chcieć braku, pragnąć, życzyć sobie Pytanie {Informacja} [zobacz historię] Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Los (mnóstwo ) Las
2Mch:2:24 sunorO=ntes ga\r to\ CHu/ma tO=n a)riTmO=n kai\ tE\n ou)=san dusCHe/reian toi=s Te/lousin ei)skuklei=sTai toi=s tE=s i(stori/as diEgE/masin dia\ to\ plE=Tos tE=s u(/lEs
2Mch:2:24 synorOntes gar to CHyma tOn ariTmOn kai tEn usan dysCHereian tois Telusin eiskykleisTai tois tEs historias diEgEmasin dia to plETos tEs hylEs
2Mch:2:24 V3_PAPNPM x RA_ASN N3M_ASN RA_GPM N2_GPM C RA_ASF V9_PAPASF N1A_ASF RA_DPM V1_PAI3P V2_PMN RA_DPM RA_GSF N1A_GSF N3M_DPN P RA_ASN N3E_ASN RA_GSF N1_GSF
2Mch:2:24 to ??? for since, as the ć the number [see arithmetic]; to count and also, even, namely the to be ć the to want want, wish, desire ć the the inquiry [see history] ć because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) the lot (multitude ) the forest
2Mch:2:24 while ???-ing (nom|voc) for the (nom|acc)   the (gen) numbers (gen); while COUNT-ing (nom) and the (acc) while being (acc)   the (dat) they-are-WANT-ing, while WANT-ing (dat)   the (dat) the (gen) inquiry (gen), inquiries (acc)   because of (+acc), through (+gen) the (nom|acc) lot (nom|acc|voc) the (gen) forest (gen)
2Mch:2:24 2Mch_2:24_1 2Mch_2:24_2 2Mch_2:24_3 2Mch_2:24_4 2Mch_2:24_5 2Mch_2:24_6 2Mch_2:24_7 2Mch_2:24_8 2Mch_2:24_9 2Mch_2:24_10 2Mch_2:24_11 2Mch_2:24_12 2Mch_2:24_13 2Mch_2:24_14 2Mch_2:24_15 2Mch_2:24_16 2Mch_2:24_17 2Mch_2:24_18 2Mch_2:24_19 2Mch_2:24_20 2Mch_2:24_21 2Mch_2:24_22
2Mch:2:24 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Mch:2:25 ἐφροντίσαμεν τοῖς μὲν βουλομένοις ἀναγινώσκειν ψυχαγωγίαν, τοῖς δὲ φιλοφρονοῦσιν εἰς τὸ διὰ μνήμης ἀναλαβεῖν εὐκοπίαν, πᾶσιν δὲ τοῖς ἐντυγχάνουσιν ὠφέλειαν.
2Mch:2:25 We have been careful, that they that will read may have delight, and that they that are desirous to commit to memory might have ease, and that all into whose hands it comes might have profit. (2 Maccabees 2:25 Brenton)
2Mch:2:25 usiłowaliśmy dać tym, którzy chcą czytać, przyjemne opowiadanie; tym, którzy w pamięci zachować chcą wypadki, ułatwienie, a wszystkim czytelnikom - pomoc. (2 Mch 2:25 BT_4)
2Mch:2:25 ἐφροντίσαμεν τοῖς μὲν βουλομένοις ἀναγινώσκειν ψυχαγωγίαν, τοῖς δὲ φιλοφρονοῦσιν εἰς τὸ διὰ μνήμης ἀναλαβεῖν εὐκοπίαν, πᾶσιν δὲ τοῖς ἐντυγχάνουσιν ὠφέλειαν.
2Mch:2:25 φροντίζω (φροντιζ-, φροντι(ε)·[σ]-, φροντι·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό μέν βούλομαι (βουλ-, βουλη·σ-, -, -, -, βουλη·θ-) ἀνα·γινώσκω/-γιγν- (ανα+γινωσκ-/ανα+γιγνωσκ-, ανα+γνω·σ-, 2nd ath. ανα+γν(ω)-/ath. ανα+γν(ο)-, -, ανα+εγνωσ-, ανα+γνωσ·θ-)   ὁ ἡ τό δέ   εἰς[1] ὁ ἡ τό διά μνήμη, -ης, ἡ ἀνα·λαμβάνω (ανα+λαμβαν-, ανα+λημψ-, 2nd ανα+λαβ-, -, -, ανα+λημφ·θ-/ανα+ληφ·θ-)   πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός δέ ὁ ἡ τό ἐν·τυγχάνω (εν+τυγχαν-, -, 2nd εν+τυχ-, -, -, -) ὠφέλεια, -ας, ἡ
2Mch:2:25 Do ??? Naprawdę (jeszcze, na pewno, pewnie) By planować/decyduj się/zamierzaj By czytać zaś Do (+przyspieszenie) Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Pamięć By zaprzyjaźniać się zaprzyjaźniaj się, podnoś, zabieraj, bierz do swój samo, adoptuj, zagarniaj, bierz w robocie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z zaś By odwoływać się/interweniuj Korzyść
2Mch:2:25 e)fronti/samen toi=s me\n boulome/nois a)naginO/skein PSuCHagOgi/an, toi=s de\ filofronou=sin ei)s to\ dia\ mnE/mEs a)nalabei=n eu)kopi/an, pa=sin de\ toi=s e)ntugCHa/nousin O)fe/leian.
2Mch:2:25 efrontisamen tois men bulomenois anaginOskein PSyCHagOgian, tois de filofronusin eis to dia mnEmEs analabein eukopian, pasin de tois entynCHanusin Ofeleian.
2Mch:2:25 VAI_AAI1P RA_DPM x V1_PMPDPM V1_PAN N1A_ASF RA_DPM x V2_PAI3P P RA_ASN P N1_GSF VB_AAN N1A_ASF A3_DPM x RA_DPM V1_PAI3P N1A_ASF
2Mch:2:25 to ??? the indeed (yet, certainly, surely) to plan/determine/intend to read ć the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] ć into (+acc) the because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) recollection to take up take up, lift up, carry away, take to one's self, adopt, take along, take in hand ć every all, each, every, the whole of δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the to appeal/intercede benefit
2Mch:2:25 we-???-ed the (dat) indeed while being-PLAN/DETERMINE/INTEND-ed (dat) to-be-READ-ing   the (dat) Yet   into (+acc) the (nom|acc) because of (+acc), through (+gen) recollection (gen) to-TAKE UP   all (dat) Yet the (dat) they-are-APPEAL/INTERCEDE-ing, while APPEAL/INTERCEDE-ing (dat) benefit (acc)
2Mch:2:25 2Mch_2:25_1 2Mch_2:25_2 2Mch_2:25_3 2Mch_2:25_4 2Mch_2:25_5 2Mch_2:25_6 2Mch_2:25_7 2Mch_2:25_8 2Mch_2:25_9 2Mch_2:25_10 2Mch_2:25_11 2Mch_2:25_12 2Mch_2:25_13 2Mch_2:25_14 2Mch_2:25_15 2Mch_2:25_16 2Mch_2:25_17 2Mch_2:25_18 2Mch_2:25_19 2Mch_2:25_20
2Mch:2:25 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Mch:2:26 καὶ ἡμῖν μὲν τοῖς τὴν κακοπάθειαν ἐπιδεδεγμένοις τῆς ἐπιτομῆς οὐ ῥᾴδιον, ἱδρῶτος δὲ καὶ ἀγρυπνίας τὸ πρᾶγμα,
2Mch:2:26 Therefore to us, that have taken upon us this painful labour of abridging, it was not easy, but a matter of sweat and watching; (2 Maccabees 2:26 Brenton)
2Mch:2:26 Dla nas zaś samych, którzy podjęliśmy się trudu skracania, było to niełatwe zadanie: dzieło wymagające znoju i niedosypiania. (2 Mch 2:26 BT_4)
2Mch:2:26 καὶ ἡμῖν μὲν τοῖς τὴν κακοπάθειαν ἐπιδεδεγμένοις τῆς ἐπιτομῆς οὐ ῥᾴδιον, ἱδρῶτος δὲ καὶ ἀγρυπνίας τὸ πρᾶγμα,
2Mch:2:26 καί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς μέν ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό κακο·παθία v.l. -θεια, -ας, ἡ ἐπι·δέχομαι (επι+δεχ-, επι+δεξ-, επι+δεξ-, -, επι+δεδεχ-, -) ὁ ἡ τό   οὐ[2]/οὐκ/οὐχ   ἱδρώ[τ]ς, -ῶτος, ὁ δέ καί ἀγρ·υπνία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό πρᾶγμα[τ], -ατος, τό
2Mch:2:26 I też, nawet, mianowicie Ja Naprawdę (jeszcze, na pewno, pewnie) Cierpienie By przyjmować ??? Przed przydechem mocnym Pot zaś I też, nawet, mianowicie Bezsenność Sprawa [zobacz pragmatyczny]
2Mch:2:26 kai\ E(mi=n me\n toi=s tE\n kakopa/Teian e)pidedegme/nois tE=s e)pitomE=s ou) r(a/|dion, i(drO=tos de\ kai\ a)grupni/as to\ pra=gma,
2Mch:2:26 kai hEmin men tois tEn kakopaTeian epidedegmenois tEs epitomEs u radion, hidrOtos de kai agrypnias to pragma,
2Mch:2:26 C RP_DP x RA_DPM RA_ASF N1A_ASF VK_XMPDPM RA_GSF N1_GSF D A1A_ASM N3T_GSM x C N1A_GSF RA_ASN N3M_ASN
2Mch:2:26 and also, even, namely I indeed (yet, certainly, surely) the the suffering to receive the ć οὐχ before rough breathing ć sweat δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] and also, even, namely sleeplessness the matter [see pragmatic]
2Mch:2:26 and us (dat) indeed the (dat) the (acc) suffering (acc) having-been-RECEIVE-ed (dat) the (gen)   not   sweat (gen) Yet and sleeplessness (gen), sleeplessnesss (acc) the (nom|acc) matter (nom|acc|voc)
2Mch:2:26 2Mch_2:26_1 2Mch_2:26_2 2Mch_2:26_3 2Mch_2:26_4 2Mch_2:26_5 2Mch_2:26_6 2Mch_2:26_7 2Mch_2:26_8 2Mch_2:26_9 2Mch_2:26_10 2Mch_2:26_11 2Mch_2:26_12 2Mch_2:26_13 2Mch_2:26_14 2Mch_2:26_15 2Mch_2:26_16 2Mch_2:26_17
2Mch:2:26 x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Mch:2:27 καθάπερ τῷ παρασκευάζοντι συμπόσιον καὶ ζητοῦντι τὴν ἑτέρων λυσιτέλειαν οὐκ εὐχερές, ὅμως διὰ τὴν τῶν πολλῶν εὐχαριστίαν ἡδέως τὴν κακοπάθειαν ὑποίσομεν
2Mch:2:27 Even as it is no ease unto him that prepareth a banquet, and seeketh the benefit of others: yet for the pleasuring of many we will undertake gladly this great pains; (2 Maccabees 2:27 Brenton)
2Mch:2:27 Podobnie niełatwo jest temu, kto przygotowuje ucztę i pragnie zaspokoić upodobania innych. My również chętnie podjęliśmy się trudu dlatego, aby zasłużyć na wdzięczność u wielu. (2 Mch 2:27 BT_4)
2Mch:2:27 καθάπερ τῷ παρασκευάζοντι συμπόσιον καὶ ζητοῦντι τὴν ἑτέρων λυσιτέλειαν οὐκ εὐχερές, ὅμως διὰ τὴν τῶν πολλῶν εὐχαριστίαν ἡδέως τὴν κακοπάθειαν ὑποίσομεν
2Mch:2:27 καθάπερ ὁ ἡ τό παρα·σκευάζω (παρα+σκευαζ-, παρα+σκευα·σ-, παρα+σκευα·σ-, -, παρ+εσκευασ-, παρα+σκευασ·θ-) συμ·πόσιον, -ου, τό καί ζητέω (ζητ(ε)-, ζητη·σ-, ζητη·σ-, -, -, ζητη·θ-) ὁ ἡ τό ἕτερος -α -ον (cf. ἄλλος)   οὐ[2]/οὐκ/οὐχ   ὅμως διά ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ εὐ·χαριστία, -ας, ἡ ἡδέως (Adv. of ἡδύς); ἡδύς -εῖα -ύ [LXX], gen. sg. -έος and -έως ὁ ἡ τό κακο·παθία v.l. -θεια, -ας, ἡ ὑπο·φέρω (υπο+φερ-, υπ+οι·σ-, υπ+ενεγκ·[σ]- or 2nd υπ+ενεγκ-, -, -, -)
2Mch:2:27 Nawet jak By przygotowywać się Święta bankiet, sympozjum I też, nawet, mianowicie By szukać Inny ??? Przed przydechem mocnym Podobnie Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Dużo Wdzięczność Dobrze zadowolony zadowolony, słodko, mile, z przyjemnością, życzliwie usposobiony?????? (Przysłówek z ????); miły Cierpienie Do ???
2Mch:2:27 kaTa/per tO=| paraskeua/DZonti sumpo/sion kai\ DZEtou=nti tE\n e(te/rOn lusite/leian ou)k eu)CHere/s, o(/mOs dia\ tE\n tO=n pollO=n eu)CHaristi/an E(de/Os tE\n kakopa/Teian u(poi/somen
2Mch:2:27 kaTaper tO paraskeuaDZonti symposion kai DZEtunti tEn heterOn lysiteleian uk euCHeres, homOs dia tEn tOn pollOn euCHaristian hEdeOs tEn kakopaTeian hypoisomen
2Mch:2:27 D RA_DSM V1_PAPDSM N2N_ASN C V2_PAPDSM RA_ASF A1A_GPF N1A_ASF D A3H_ASN C P RA_ASF RA_GPM A1_GPM N1A_ASF D RA_ASF N1A_ASF VF_FAI1P
2Mch:2:27 even as the to prepare feast banquet, symposium and also, even, namely to seek the other ć οὐχ before rough breathing ć likewise because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) the the much gratitude well-pleased glad, sweetly, pleasantly, with pleasure, well-disposed΄ἡδέως (Adv. of ἡδύς); pleasant the suffering to ???
2Mch:2:27 even as the (dat) while PREPARE-ing (dat) feast (nom|acc|voc) and while SEEK-ing (dat) the (acc) other (gen)   not   likewise because of (+acc), through (+gen) the (acc) the (gen) many (gen) gratitude (acc) well-pleased; pleasant ([Adj] gen) the (acc) suffering (acc) we-will-???
2Mch:2:27 2Mch_2:27_1 2Mch_2:27_2 2Mch_2:27_3 2Mch_2:27_4 2Mch_2:27_5 2Mch_2:27_6 2Mch_2:27_7 2Mch_2:27_8 2Mch_2:27_9 2Mch_2:27_10 2Mch_2:27_11 2Mch_2:27_12 2Mch_2:27_13 2Mch_2:27_14 2Mch_2:27_15 2Mch_2:27_16 2Mch_2:27_17 2Mch_2:27_18 2Mch_2:27_19 2Mch_2:27_20 2Mch_2:27_21
2Mch:2:27 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Mch:2:28 τὸ μὲν διακριβοῦν περὶ ἑκάστων τῷ συγγραφεῖ παραχωρήσαντες, τὸ δὲ ἐπιπορεύεσθαι τοῖς ὑπογραμμοῖς τῆς ἐπιτομῆς διαπονοῦντες.
2Mch:2:28 Leaving to the author the exact handling of every particular, and labouring to follow the rules of an abridgement. (2 Maccabees 2:28 Brenton)
2Mch:2:28 Staranie o szczegóły pozostawiamy autorowi, sami zaś usiłujemy ułożyć streszczenie opowiadania. (2 Mch 2:28 BT_4)
2Mch:2:28 τὸ μὲν διακριβοῦν περὶ ἑκάστων τῷ συγγραφεῖ παραχωρήσαντες, τὸ δὲ ἐπιπορεύεσθαι τοῖς ὑπογραμμοῖς τῆς ἐπιτομῆς διαπονοῦντες.
2Mch:2:28 ὁ ἡ τό μέν   περί ἕκαστος -η -ον ὁ ἡ τό     ὁ ἡ τό δέ ἐπι·πορεύομαι (επι+πορευ-, -, επι+πορευ·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό ὑπο·γραμμός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό   δια·πονέομαι (δια+πον(ε)-, -, -, -, -, δια+πονη·θ-)
2Mch:2:28 Naprawdę (jeszcze, na pewno, pewnie) Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Każdy zaś Do ??? Przykład By być zmartwiony to jest zupełnie "wspinał się"
2Mch:2:28 to\ me\n diakribou=n peri\ e(ka/stOn tO=| suggrafei= paraCHOrE/santes, to\ de\ e)piporeu/esTai toi=s u(pogrammoi=s tE=s e)pitomE=s diaponou=ntes.
2Mch:2:28 to men diakribun peri hekastOn tO syngrafei paraCHOrEsantes, to de epiporeuesTai tois hypogrammois tEs epitomEs diaponuntes.
2Mch:2:28 RA_ASN x V4_PAN P A1_GPM RA_DSM N3V_DSM VA_AAPNPM RA_ASN x V1_PMN RA_DPM N2_DPM RA_GSF N1_GSF V2_PAPNPM
2Mch:2:28 the indeed (yet, certainly, surely) ć about (+acc,+gen) each the ć ć the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to ??? the example the ć to be annoyed i.e. thoroughly "worked" up
2Mch:2:28 the (nom|acc) indeed   about (+acc,+gen) each (of two) (gen) the (dat)     the (nom|acc) Yet to-be-being-???-ed the (dat) examples (dat) the (gen)   while BE ANNOYED-ing (nom|voc)
2Mch:2:28 2Mch_2:28_1 2Mch_2:28_2 2Mch_2:28_3 2Mch_2:28_4 2Mch_2:28_5 2Mch_2:28_6 2Mch_2:28_7 2Mch_2:28_8 2Mch_2:28_9 2Mch_2:28_10 2Mch_2:28_11 2Mch_2:28_12 2Mch_2:28_13 2Mch_2:28_14 2Mch_2:28_15 2Mch_2:28_16
2Mch:2:28 x x x x x x x x x x x x x x x x
2Mch:2:29 καθάπερ γὰρ τῆς καινῆς οἰκίας ἀρχιτέκτονι τῆς ὅλης καταβολῆς φροντιστέον, τῷ δὲ ἐγκαίειν καὶ Ζωγραφεῖν ἐπιχειροῦντι τὰ ἐπιτήδεια πρὸς διακόσμησιν ἐξεταστέον, οὕτως δοκῶ καὶ ἐπὶ ἡμῶν.
2Mch:2:29 For as the master builder of a new house must care for the whole building; but he that undertaketh to set it out, and paint it, must seek out fit things for the adorning thereof: even so I think it is with us. (2 Maccabees 2:29 Brenton)
2Mch:2:29 Podobnie bowiem jak w nowym domu budowniczy musi się zajmować całą budową, a ten, kto się podejmuje ozdobienia i pomalowania, zajmuje się tylko tym, co dotyczy wystroju, tak samo, jak się to wydaje, jest z nami. (2 Mch 2:29 BT_4)
2Mch:2:29 καθάπερ γὰρ τῆς καινῆς οἰκίας ἀρχιτέκτονι τῆς ὅλης καταβολῆς φροντιστέον, τῷ δὲ ἐγκαίειν καὶ Ζωγραφεῖν ἐπιχειροῦντι τὰ ἐπιτήδεια πρὸς διακόσμησιν ἐξεταστέον, οὕτως δοκῶ καὶ ἐπὶ ἡμῶν.
2Mch:2:29 καθάπερ γάρ ὁ ἡ τό καινός -ή -όν οἰκία, -ας, ἡ (cf. οἶκος) ἀρχι·τέκτων, -ονος, ὁ ὁ ἡ τό ὅλος -η -ον κατα·βολή, -ῆς, ἡ φροντιστέον [LXX] ὁ ἡ τό δέ   καί   ἐπι·χειρέω (επι+χειρ(ε)-, -, επι+χειρη·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό ἐπιτήδειος -εία -ον πρός   ἐξεταστέον [LXX] οὕτως/οὕτω δοκέω (δοκ(ε)-, δοξ-, δοξ-, -, δεδοκ-, -) καί ἐπί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
2Mch:2:29 Nawet jak Dla odtąd, jak Nowy Dom Architekt Cały Deponuj odkładanie. od zakładań ??? zaś I też, nawet, mianowicie By przedsiębrać Stosowny Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??? thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By oczekiwać zdawać się, do proszę, by zdawać się dobrym do I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja
2Mch:2:29 kaTa/per ga\r tE=s kainE=s oi)ki/as a)rCHite/ktoni tE=s o(/lEs katabolE=s frontiste/on, tO=| de\ e)gkai/ein kai\ *DZOgrafei=n e)piCHeirou=nti ta\ e)pitE/deia pro\s diako/smEsin e)Xetaste/on, ou(/tOs dokO= kai\ e)pi\ E(mO=n.
2Mch:2:29 kaTaper gar tEs kainEs oikias arCHitektoni tEs holEs katabolEs frontisteon, tO de enkaiein kai DZOgrafein epiCHeirunti ta epitEdeia pros diakosmEsin eXetasteon, hutOs dokO kai epi hEmOn.
2Mch:2:29 D x RA_GSF A1_GSF N1A_GSF N3W_DSM RA_GSF A1_GSF N1_GSF A1_ASN RA_DSM x V1_PAN C V2_PAN V2_PAPDSM RA_APN A1A_APN P N3I_ASF VB_AAI3S D V2_PAI1S C P RP_GP
2Mch:2:29 even as for since, as the new house architect the whole deposit a laying down. from the foundations ??? the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] ć and also, even, namely ć to undertake the appropriate toward (+acc,+gen,+dat) ć ??? thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to expect to seem, to please, to seem good to and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing I
2Mch:2:29 even as for the (gen) new ([Adj] gen) house (gen), houses (acc) architect (dat) the (gen) whole (gen) deposit (gen) ??? the (dat) Yet   and   while UNDERTAKE-ing (dat) the (nom|acc) appropriate ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) toward (+acc,+gen,+dat)   ??? thusly/like this I-am-GLORY-ing, I-should-be-GLORY-ing and upon/over (+acc,+gen,+dat) us (gen)
2Mch:2:29 2Mch_2:29_1 2Mch_2:29_2 2Mch_2:29_3 2Mch_2:29_4 2Mch_2:29_5 2Mch_2:29_6 2Mch_2:29_7 2Mch_2:29_8 2Mch_2:29_9 2Mch_2:29_10 2Mch_2:29_11 2Mch_2:29_12 2Mch_2:29_13 2Mch_2:29_14 2Mch_2:29_15 2Mch_2:29_16 2Mch_2:29_17 2Mch_2:29_18 2Mch_2:29_19 2Mch_2:29_20 2Mch_2:29_21 2Mch_2:29_22 2Mch_2:29_23 2Mch_2:29_24 2Mch_2:29_25 2Mch_2:29_26
2Mch:2:29 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Mch:2:30 τὸ μὲν ἐμβατεύειν καὶ περίπατον ποιεῖσθαι λόγων καὶ πολυπραγμονεῖν ἐν τοῖς κατὰ μέρος τῷ τῆς ἱστορίας ἀρχηγέτῃ καθήκει·
2Mch:2:30 To stand upon every point, and go over things at large, and to be curious in particulars, belongeth to the first author of the story: (2 Maccabees 2:30 Brenton)
2Mch:2:30 Zagłębić się i swobodnie obracać się w opowiadaniach oraz dokładnie rozpoznać się w szczegółach, to zadanie tego, który układa historię. (2 Mch 2:30 BT_4)
2Mch:2:30 τὸ μὲν ἐμβατεύειν καὶ περίπατον ποιεῖσθαι λόγων καὶ πολυπραγμονεῖν ἐν τοῖς κατὰ μέρος τῷ τῆς ἱστορίας ἀρχηγέτῃ καθήκει·
2Mch:2:30 ὁ ἡ τό μέν ἐμ·βατεύω (εν+βατευ-, -, εν+βατευ·σ-, -, -, -) καί περίπατος, -ου, ὁ [LXX] ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) λόγος, -ου, ὁ καί   ἐν ὁ ἡ τό κατά μέρο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό ἱστορία, -ας, ἡ [LXX]   καθ·ήκω (καθ+ηκ-, -, -, -, -, -)
2Mch:2:30 Naprawdę (jeszcze, na pewno, pewnie) By wchodzić w (wtrącaj się, dzieląc się, maszeruj do, najeżdżaj, do posiadania) I też, nawet, mianowicie Chodź By czynić/rób Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Części/kawałka okolice Pytanie {Informacja} [zobacz historię] By siedzieć/zasięg
2Mch:2:30 to\ me\n e)mbateu/ein kai\ peri/paton poiei=sTai lo/gOn kai\ polupragmonei=n e)n toi=s kata\ me/ros tO=| tE=s i(stori/as a)rCHEge/tE| kaTE/kei·
2Mch:2:30 to men embateuein kai peripaton poieisTai logOn kai polypragmonein en tois kata meros tO tEs historias arCHEgetE kaTEkei·
2Mch:2:30 RA_ASN x V1_PAN C N2_ASM V2_PMN N2_GPM C V2_PAN P RA_DPM P N3E_ASN RA_DSM RA_GSF N1A_GSF N1M_DSM V1_PAI3S
2Mch:2:30 the indeed (yet, certainly, surely) to enter in (intrude, dividing, march into, invade, into possession) and also, even, namely walk to do/make word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. and also, even, namely ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing part/piece regions the the inquiry [see history] ć to sit/reach
2Mch:2:30 the (nom|acc) indeed to-be-ENTER IN-ing and walk (acc) to-be-being-DO/MAKE-ed words (gen) and   in/among/by (+dat) the (dat) down/according to/as per (+acc), against (+gen) part/piece (nom|acc|voc) the (dat) the (gen) inquiry (gen), inquiries (acc)   he/she/it-is-SIT/REACH-ing, you(sg)-are-being-SIT/REACH-ed (classical)
2Mch:2:30 2Mch_2:30_1 2Mch_2:30_2 2Mch_2:30_3 2Mch_2:30_4 2Mch_2:30_5 2Mch_2:30_6 2Mch_2:30_7 2Mch_2:30_8 2Mch_2:30_9 2Mch_2:30_10 2Mch_2:30_11 2Mch_2:30_12 2Mch_2:30_13 2Mch_2:30_14 2Mch_2:30_15 2Mch_2:30_16 2Mch_2:30_17 2Mch_2:30_18
2Mch:2:30 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Mch:2:31 τὸ δὲ σύντομον τῆς λέξεως μεταδιώκειν καὶ τὸ ἐξεργαστικὸν τῆς πραγματείας παραιτεῖσθαι τῷ τὴν μετάφρασιν ποιουμένῳ συγχωρητέον.
2Mch:2:31 But to use brevity, and avoid much labouring of the work, is to be granted to him that will make an abridgment. (2 Maccabees 2:31 Brenton)
2Mch:2:31 Ułożyć zaś w krótkości opowiadanie, a strzec się szczegółowego przedstawienia wydarzeń, jest zadaniem tego, kto przygotowuje streszczenie. (2 Mch 2:31 BT_4)
2Mch:2:31 τὸ δὲ σύντομον τῆς λέξεως μεταδιώκειν καὶ τὸ ἐξεργαστικὸν τῆς πραγματείας παραιτεῖσθαι τῷ τὴν μετάφρασιν ποιουμένῳ συγχωρητέον.
2Mch:2:31 ὁ ἡ τό δέ   ὁ ἡ τό     καί ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό πραγματεία, -ας, ἡ παρ·αιτέομαι (παρ+αιτ(ε)-, -, παρ+αιτη·σ-, -, παρ+ῃτη-, -) ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό   ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-)  
2Mch:2:31 zaś I też, nawet, mianowicie Praktyczna sprawa By odrzucać porzucaj, zrzekaj się, zaniechaj, uwolniony, zarzucaj, podawaj się do dymisji od, opuszczaj, proś, proś {pytaj}, opadaj, potępiaj By czynić/rób
2Mch:2:31 to\ de\ su/ntomon tE=s le/XeOs metadiO/kein kai\ to\ e)Xergastiko\n tE=s pragmatei/as paraitei=sTai tO=| tE\n meta/frasin poioume/nO| sugCHOrEte/on.
2Mch:2:31 to de syntomon tEs leXeOs metadiOkein kai to eXergastikon tEs pragmateias paraiteisTai tO tEn metafrasin poiumenO synCHOrEteon.
2Mch:2:31 RA_ASN x A1B_ASN RA_GSF N3I_GSF V1_PAN C RA_ASN A1_ASN RA_GSF N1A_GSF V2_PMN RA_DSM RA_ASF N3I_ASF V2_PMPDSM A1_ASN
2Mch:2:31 the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] ć the ć ć and also, even, namely the ć the practical matter to reject abandon, forgo, give up, quit, relinquish, resign from, leave, beg, ask, decline, deprecate the the ć to do/make ć
2Mch:2:31 the (nom|acc) Yet   the (gen)     and the (nom|acc)   the (gen) practical matter (gen), practical matters (acc) to-be-being-REJECT-ed the (dat) the (acc)   while being-DO/MAKE-ed (dat)  
2Mch:2:31 2Mch_2:31_1 2Mch_2:31_2 2Mch_2:31_3 2Mch_2:31_4 2Mch_2:31_5 2Mch_2:31_6 2Mch_2:31_7 2Mch_2:31_8 2Mch_2:31_9 2Mch_2:31_10 2Mch_2:31_11 2Mch_2:31_12 2Mch_2:31_13 2Mch_2:31_14 2Mch_2:31_15 2Mch_2:31_16 2Mch_2:31_17
2Mch:2:31 x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Mch:2:32 ἐντεῦθεν οὖν ἀρξώμεθα τῆς διηγήσεως τοῖς προειρημένοις τοσοῦτον ἐπιζεύξαντες· εὔηθες γὰρ τὸ μὲν πρὸ τῆς ἱστορίας πλεονάζειν, τὴν δὲ ἱστορίαν ἐπιτεμεῖν.
2Mch:2:32 Here then will we begin the story: only adding thus much to that which hath been said, that it is a foolish thing to make a long prologue, and to be short in the story itself. (2 Maccabees 2:32 Brenton)
2Mch:2:32 Teraz więc po tak długim zatrzymywaniu się nad wstępem rozpoczynamy opowiadanie. Niemądrze byłoby bowiem zbytnio się rozwodzić przed rozpoczęciem historii, a samą historię przedstawić krótko. (2 Mch 2:32 BT_4)
2Mch:2:32 ἐντεῦθεν οὖν ἀρξώμεθα τῆς διηγήσεως τοῖς προειρημένοις τοσοῦτον ἐπιζεύξαντες· εὔηθες γὰρ τὸ μὲν πρὸ τῆς ἱστορίας πλεονάζειν, τὴν δὲ ἱστορίαν ἐπιτεμεῖν.
2Mch:2:32 ἐντεῦ·θεν οὖν ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) ὁ ἡ τό δι·ήγησις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό προ·λέγω (προ+λεγ-, -, προ+ειπ·[σ]- or 2nd προ+ειπ-, προ+ειρη·κ-, προ+ειρη-, -) τοσ·οῦτος -αύτη -οῦτο(ν)     γάρ ὁ ἡ τό μέν πρό ὁ ἡ τό ἱστορία, -ας, ἡ [LXX] πλεονάζω (πλεοναζ-, πλεονα·σ-, πλεονα·σ-, -, -, πλεονασ·θ-) ὁ ἡ τό δέ ἱστορία, -ας, ἡ [LXX]  
2Mch:2:32 Stąd Dlatego/wtedy By zaczynać się Gawędziarski Do ??? Taki jak Dla odtąd, jak Naprawdę (jeszcze, na pewno, pewnie) Przedtem (+informacja) Pytanie {Informacja} [zobacz historię] By wzrastać/rób więcej zaś Pytanie {Informacja} [zobacz historię]
2Mch:2:32 e)nteu=Ten ou)=n a)rXO/meTa tE=s diEgE/seOs toi=s proeirEme/nois tosou=ton e)piDZeu/Xantes· eu)/ETes ga\r to\ me\n pro\ tE=s i(stori/as pleona/DZein, tE\n de\ i(stori/an e)pitemei=n.
2Mch:2:32 enteuTen un arXOmeTa tEs diEgEseOs tois proeirEmenois tosuton epiDZeuXantes· euETes gar to men pro tEs historias pleonaDZein, tEn de historian epitemein.
2Mch:2:32 D x VA_AMS1P RA_GSF N3I_GSF RA_DPM VM_XMPDPM A1_ASM VA_AAPNPM A3H_ASN x RA_ASN x P RA_GSF N1A_GSF V1_PAN RA_ASF x N1A_ASF VF2_FAN
2Mch:2:32 from here therefore/then to begin the narrative the to ??? such as ć ć for since, as the indeed (yet, certainly, surely) before (+gen) the inquiry [see history] to increase/make more the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] inquiry [see history] ć
2Mch:2:32 from here therefore/then we-should-be-BEGIN-ed the (gen) narrative (gen) the (dat) having-been-???-ed (dat) such as (acc, nom|acc)     for the (nom|acc) indeed before (+gen) the (gen) inquiry (gen), inquiries (acc) to-be-INCREASE/MAKE-ing-MORE the (acc) Yet inquiry (acc)  
2Mch:2:32 2Mch_2:32_1 2Mch_2:32_2 2Mch_2:32_3 2Mch_2:32_4 2Mch_2:32_5 2Mch_2:32_6 2Mch_2:32_7 2Mch_2:32_8 2Mch_2:32_9 2Mch_2:32_10 2Mch_2:32_11 2Mch_2:32_12 2Mch_2:32_13 2Mch_2:32_14 2Mch_2:32_15 2Mch_2:32_16 2Mch_2:32_17 2Mch_2:32_18 2Mch_2:32_19 2Mch_2:32_20 2Mch_2:32_21
2Mch:2:32 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x