3Krl:19:1 καὶ ἀνήγγειλεν Αχααβ τῇ Ιεζαβελ γυναικὶ αὐτοῦ πάντα, ἃ ἐποίησεν Ηλιου, καὶ ὡς ἀπέκτεινεν τοὺς προφήτας ἐν ῥομφαίᾳ.
3Krl:19:1 And Achaab told Jezabel his wife all that Eliu had done, and how he had slain the prophets with the sword. (1 Kings 19:1 Brenton)
3Krl:19:1 Kiedy Achab opowiedział Izebeli wszystko, co Eliasz uczynił, i jak pozabijał mieczem proroków, (1 Krl 19:1 BT_4)
3Krl:19:1 Καὶ ἀνήγγειλεν Αχααβ τῇ Ιεζαβελ γυναικὶ αὐτοῦ πάντα, ἐποίησεν Ηλιου, καὶ ὡς ἀπέκτεινεν τοὺς προφήτας ἐν ῥομφαίᾳ.
3Krl:19:1 καί ἀν·αγγέλλω (αν+αγγελλ-, αν+αγγελ(ε)·[σ]-, αν+αγγειλ·[σ]-, αν+ηγγελ·κ-, -, αν+αγγελ·[θ]-)   ὁ ἡ τό Ἰεζάβελ, ἡ γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι αὐτός αὐτή αὐτό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὅς ἥ ὅ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) Ἠλίας, -ου, ὁ; ἥλιος, -ου, ὁ καί ὡς ἀπο·κτείνω, απο·κτέννω/απο·κτένω (απο+κτειν-/απο+κτενν-/απο+κτεν-, απο+κτεν(ε)·[σ]-, απο+κτειν·[σ]-, απ+εκταγ·κ-/απ+εκτονη·κ-, απ+εκταν-/απ+εκτονη-, απο+κταν·θ-) ὁ ἡ τό προφήτης, -ου, ὁ ἐν ῥομφαία, -ας, ἡ (cf. μάχαιρα)
3Krl:19:1 I też, nawet, mianowicie By ogłaszać ogłaszaj, informuj Nierządnica Kobiety/żona On/ona/to/to samo Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Kto/, który/, który By czynić/rób Eliasz; słońce W Apollo mitologii , GREKI STAROŻYTNEJ bóg światła, gojąc się i poezja I też, nawet, mianowicie Jak/jak By zabijać Prorok W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Szpada
3Krl:19:1 *kai\ a)nE/ggeilen *aCHaab tE=| *ieDZabel gunaiki\ au)tou= pa/nta, a(/ e)poi/Esen *Eliou, kai\ O(s a)pe/kteinen tou\s profE/tas e)n r(omfai/a|.
3Krl:19:1 kai anEngeilen aCHaab tE ieDZabel gynaiki autu panta, ha epoiEsen Eliu, kai hOs apekteinen tus profEtas en romfaia.
3Krl:19:1 C VAI_AAI3S N_NSM RA_DSF N_DSF N3K_DSF RD_GSM A3_APN RR_APN VAI_AAI3S N_NSM C D VAI_AAI3S RA_APM N1M_APM P N1A_DSF
3Krl:19:1 and also, even, namely to proclaim proclaim, report ć the Jezebel woman/wife he/she/it/same every all, each, every, the whole of who/whom/which to do/make Elijah; sun In mythology Apollo, ancient Greek god of light, healing and poetry and also, even, namely as/like to kill the prophet in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among sword
3Krl:19:1 and he/she/it-PROCLAIM-ed   the (dat) Jezebel (indecl) woman/wife (dat) him/it/same (gen) all (nom|acc|voc), every (acc) who/whom/which (nom|acc) he/she/it-DO/MAKE-ed Elijah (gen); sun (gen) and as/like he/she/it-was-KILL-ing, he/she/it-KILL-ed the (acc) prophets (acc) in/among/by (+dat) sword (dat)
3Krl:19:1 3Krl_19:1_1 3Krl_19:1_2 3Krl_19:1_3 3Krl_19:1_4 3Krl_19:1_5 3Krl_19:1_6 3Krl_19:1_7 3Krl_19:1_8 3Krl_19:1_9 3Krl_19:1_10 3Krl_19:1_11 3Krl_19:1_12 3Krl_19:1_13 3Krl_19:1_14 3Krl_19:1_15 3Krl_19:1_16 3Krl_19:1_17 3Krl_19:1_18
3Krl:19:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:19:2 καὶ ἀπέστειλεν Ιεζαβελ πρὸς Ηλιου καὶ εἶπεν Εἰ σὺ εἶ Ηλιου καὶ ἐγὼ Ιεζαβελ, τάδε ποιήσαι μοι ὁ θεὸς καὶ τάδε προσθείη, ὅτι ταύτην τὴν ὥραν αὔριον θήσομαι τὴν ψυχήν σου καθὼς ψυχὴν ἑνὸς ἐξ αὐτῶν.
3Krl:19:2 And Jezabel sent to Eliu, and said, If thou art Eliu and I am Jezabel, God do so to me, and more also, if I do not make thy life by this time to-morrow as the life of one of them. (1 Kings 19:2 Brenton)
3Krl:19:2 wtedy Izebel wysłała do Eliasza posłańca, aby powiedział: «Chociaż ty jesteś Eliasz, to jednak ja jestem Izebel! Niech to sprawią bogowie i tamto dorzucą, jeśli nie postąpię jutro z twoim życiem, jak się stało z życiem każdego z nich». (1 Krl 19:2 BT_4)
3Krl:19:2 καὶ ἀπέστειλεν Ιεζαβελ πρὸς Ηλιου καὶ εἶπεν Εἰ σὺ εἶ Ηλιου καὶ ἐγὼ Ιεζαβελ, τάδε ποιήσαι μοι θεὸς καὶ τάδε προσθείη, ὅτι ταύτην τὴν ὥραν αὔριον θήσομαι τὴν ψυχήν σου καθὼς ψυχὴν ἑνὸς ἐξ αὐτῶν.
3Krl:19:2 καί ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) Ἰεζάβελ, ἡ πρός Ἠλίας, -ου, ὁ; ἥλιος, -ου, ὁ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) εἰ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) Ἠλίας, -ου, ὁ; ἥλιος, -ου, ὁ καί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς Ἰεζάβελ, ἡ ὅ·δε ἥ·δε τό·δε ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ καί ὅ·δε ἥ·δε τό·δε προσ·τίθημι (ath. προσ+τιθ(ε)-, προσ+θη·σ-, προσ+θη·κ- or 2nd ath. προσ+θ(ε)-, προσ+τεθει·κ-, προσ+τεθει-, προσ+τε·θ-) ὅτι οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό ὥρα, -ας, ἡ αὔριον τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) ὁ ἡ τό ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καθ·ώς ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός ἐκ αὐτός αὐτή αὐτό
3Krl:19:2 I też, nawet, mianowicie zamawiać Nierządnica Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Eliasz; słońce W Apollo mitologii , GREKI STAROŻYTNEJ bóg światła, gojąc się i poezja I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Jeżeli Ty By iść; by być Eliasz; słońce W Apollo mitologii , GREKI STAROŻYTNEJ bóg światła, gojąc się i poezja I też, nawet, mianowicie Ja Nierządnica Takie rzeczy [przedimek określony + ??] By czynić/rób Ja Bóg  I też, nawet, mianowicie Takie rzeczy [przedimek określony + ??] By dodawać do Ponieważ/tamto To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Godzina Następny dnia/jutro By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Ty; twój/twój(sg) Jak odpowiednio [stosownie do jak/w zgodności z jak] Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Jeden Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami On/ona/to/to samo
3Krl:19:2 kai\ a)pe/steilen *ieDZabel pro\s *Eliou kai\ ei)=pen *ei) su\ ei)= *Eliou kai\ e)gO\ *ieDZabel, ta/de poiE/sai moi o( Teo\s kai\ ta/de prosTei/E, o(/ti tau/tEn tE\n O(/ran au)/rion TE/somai tE\n PSuCHE/n sou kaTO\s PSuCHE\n e(no\s e)X au)tO=n.
3Krl:19:2 kai apesteilen ieDZabel pros Eliu kai eipen ei sy ei Eliu kai egO ieDZabel, tade poiEsai moi ho Teos kai tade prosTeiE, hoti tautEn tEn hOran aurion TEsomai tEn PSyCHEn su kaTOs PSyCHEn henos eX autOn.
3Krl:19:2 C VAI_AAI3S N_NSF P N_ASM C VBI_AAI3S C RP_NS V9_PAI2S N_NSM C RP_NS N_NSF RD_APN VA_AAO3S RP_DS RA_NSM N2_NSM C RD_APN VE_AAO3S C RD_ASF RA_ASF N1A_ASF D VF_FMI1S RA_ASF N1_ASF RP_GS D N1_ASF A3_GSM P RD_GPM
3Krl:19:2 and also, even, namely to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send Jezebel toward (+acc,+gen,+dat) Elijah; sun In mythology Apollo, ancient Greek god of light, healing and poetry and also, even, namely to say/tell if you to go; to be Elijah; sun In mythology Apollo, ancient Greek god of light, healing and poetry and also, even, namely I Jezebel such things [definite article + δέ] to do/make I the god [see theology] and also, even, namely such things [definite article + δέ] to add to because/that this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the hour next day/tomorrow to place lay, put, set, situate, station the life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person you; your/yours(sg) as accordingly [according to how/in accordance with how] life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person one out of (+gen) ἐξ before vowels he/she/it/same
3Krl:19:2 and he/she/it-ORDER FORTH-ed Jezebel (indecl) toward (+acc,+gen,+dat) Elijah (gen); sun (gen) and he/she/it-SAY/TELL-ed if you(sg) (nom) you(sg)-are-GO-ing; you(sg)-are Elijah (gen); sun (gen) and I (nom) Jezebel (indecl) these (nom|acc) to-DO/MAKE, be-you(sg)-DO/MAKE-ed!, he/she/it-happens-to-DO/MAKE (opt) me (dat) the (nom) god (nom) and these (nom|acc) he/she/it-happens-to-ADD-TO (opt) because/that this (acc) the (acc) hour (acc) next day/tomorrow I-will-be-PLACE-ed the (acc) life (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) as accordingly life (acc) one (gen) out of (+gen) them/same (gen)
3Krl:19:2 3Krl_19:2_1 3Krl_19:2_2 3Krl_19:2_3 3Krl_19:2_4 3Krl_19:2_5 3Krl_19:2_6 3Krl_19:2_7 3Krl_19:2_8 3Krl_19:2_9 3Krl_19:2_10 3Krl_19:2_11 3Krl_19:2_12 3Krl_19:2_13 3Krl_19:2_14 3Krl_19:2_15 3Krl_19:2_16 3Krl_19:2_17 3Krl_19:2_18 3Krl_19:2_19 3Krl_19:2_20 3Krl_19:2_21 3Krl_19:2_22 3Krl_19:2_23 3Krl_19:2_24 3Krl_19:2_25 3Krl_19:2_26 3Krl_19:2_27 3Krl_19:2_28 3Krl_19:2_29 3Krl_19:2_30 3Krl_19:2_31 3Krl_19:2_32 3Krl_19:2_33 3Krl_19:2_34 3Krl_19:2_35 3Krl_19:2_36
3Krl:19:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:19:3 καὶ ἐφοβήθη Ηλιου καὶ ἀνέστη καὶ ἀπῆλθεν κατὰ τὴν ψυχὴν ἑαυτοῦ καὶ ἔρχεται εἰς Βηρσαβεε τὴν Ιουδα καὶ ἀφῆκεν τὸ παιδάριον αὐτοῦ ἐκεῖ·
3Krl:19:3 And Eliu feared, and rose, and departed for his life: and he comes to Bersabee to the land of Juda, and he left his servant there. (1 Kings 19:3 Brenton)
3Krl:19:3 Wtedy Eliasz zląkłszy się, powstał i ratując się ucieczką, przyszedł do Beer-Szeby w Judzie i tam zostawił swego sługę, (1 Krl 19:3 BT_4)
3Krl:19:3 καὶ ἐφοβήθη Ηλιου καὶ ἀνέστη καὶ ἀπῆλθεν κατὰ τὴν ψυχὴν ἑαυτοῦ καὶ ἔρχεται εἰς Βηρσαβεε τὴν Ιουδα καὶ ἀφῆκεν τὸ παιδάριον αὐτοῦ ἐκεῖ·
3Krl:19:3 καί φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) Ἠλίας, -ου, ὁ; ἥλιος, -ου, ὁ καί ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) καί ἀπ·έρχομαι (απ+ερχ-, απ+ελευ·σ-, απ+ελθ·[σ]- or 2nd απ+ελθ-, απ+εληλυθ·[κ]-, -, -) κατά ὁ ἡ τό ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ καί ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] Βηρσαβεε[2], ἡ [LXX]; Βηρσαβεε[1] [LXX] ὁ ἡ τό Ἰούδας, -α and -ου, ὁ καί ἀφ·ίημι (ath. αφ+ι(ε)-, αφ+η·σ-, αφ+η·κ- or 2nd ath. αφ+(ε)-, -, αφ+ει-/αφ+εω-, αφ+ε·θ-); ἀφ·ήκω [EXTRA] (αφ+ηκ-, -, -, -, -, -) ὁ ἡ τό παιδάριον, -ου, τό (Dimin. of παῖς; see also παιδίον) αὐτός αὐτή αὐτό ἐκεῖ
3Krl:19:3 I też, nawet, mianowicie By bać się Eliasz; słońce W Apollo mitologii , GREKI STAROŻYTNEJ bóg światła, gojąc się i poezja I też, nawet, mianowicie By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych I też, nawet, mianowicie By odchodzić W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Samo /nasz /twój /siebie I też, nawet, mianowicie By przychodzić Do (+przyspieszenie) Bersabee/Bathsheba; Bersabee/Beersheba Judasz/Juda I też, nawet, mianowicie By pozwalać iść z; by porzucać porzucaj, opuszczaj, opuszczał {lewy} Dziecka/młody niewolnik On/ona/to/to samo Tam
3Krl:19:3 kai\ e)fobE/TE *Eliou kai\ a)ne/stE kai\ a)pE=lTen kata\ tE\n PSuCHE\n e(autou= kai\ e)/rCHetai ei)s *bErsabee tE\n *iouda kai\ a)fE=ken to\ paida/rion au)tou= e)kei=·
3Krl:19:3 kai efobETE Eliu kai anestE kai apElTen kata tEn PSyCHEn heautu kai erCHetai eis bErsabee tEn iuda kai afEken to paidarion autu ekei·
3Krl:19:3 C VCI_API3S N_NSM C VHI_AAI3S C VBI_AAI3S P RA_ASF N1_ASF RD_GSM C V1_PMI3S P N_ASF RA_ASF N_GSM C VAI_AAI3S RA_NSN N2N_NSN RD_GSM D
3Krl:19:3 and also, even, namely to fear Elijah; sun In mythology Apollo, ancient Greek god of light, healing and poetry and also, even, namely to stand up put up, raise, resurrect and also, even, namely to depart down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person self /our-/your-/themselves and also, even, namely to come into (+acc) Bersabee/Bathsheba; Bersabee/Beersheba the Judas/Judah and also, even, namely to let go of; to abandon forsake, leave, left the child/young slave he/she/it/same there
3Krl:19:3 and he/she/it-was-FEAR-ed Elijah (gen); sun (gen) and he/she/it-STand-ed-UP and he/she/it-DEPART-ed down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (acc) life (acc) self (gen) and he/she/it-is-being-COME-ed into (+acc) Bersabee/Bathsheba (indecl); Bersabee/Beersheba (indecl) the (acc) Judas/Judah (gen, voc) and he/she/it-LET-ed-GO-OF; he/she/it-was-ABandON-ing the (nom|acc) child/young slave (nom|acc|voc) him/it/same (gen) there
3Krl:19:3 3Krl_19:3_1 3Krl_19:3_2 3Krl_19:3_3 3Krl_19:3_4 3Krl_19:3_5 3Krl_19:3_6 3Krl_19:3_7 3Krl_19:3_8 3Krl_19:3_9 3Krl_19:3_10 3Krl_19:3_11 3Krl_19:3_12 3Krl_19:3_13 3Krl_19:3_14 3Krl_19:3_15 3Krl_19:3_16 3Krl_19:3_17 3Krl_19:3_18 3Krl_19:3_19 3Krl_19:3_20 3Krl_19:3_21 3Krl_19:3_22 3Krl_19:3_23
3Krl:19:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:19:4 καὶ αὐτὸς ἐπορεύθη ἐν τῇ ἐρήμῳ ὁδὸν ἡμέρας καὶ ἦλθεν καὶ ἐκάθισεν ὑπὸ ραθμ ἓν καὶ ᾐτήσατο τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἀποθανεῖν καὶ εἶπεν Ἱκανούσθω νῦν, λαβὲ δὴ τὴν ψυχήν μου ἀπ’ ἐμοῦ, κύριε, ὅτι οὐ κρείσσων ἐγώ εἰμι ὑπὲρ τοὺς πατέρας μου.
3Krl:19:4 And he himself went a day's journey in the wilderness, and came and sat under a juniper tree; and asked concerning his life that he might die, and said, Let it be enough now, O Lord, take, I pray thee, my life from me; for I am no better than my fathers. (1 Kings 19:4 Brenton)
3Krl:19:4 a sam na odległość jednego dnia drogi poszedł na pustynię. Przyszedłszy, usiadł pod jednym z janowców i pragnąc umrzeć, rzekł: «Wielki już czas, o Panie! Odbierz mi życie, bo nie jestem lepszy od moich przodków». (1 Krl 19:4 BT_4)
3Krl:19:4 καὶ αὐτὸς ἐπορεύθη ἐν τῇ ἐρήμῳ ὁδὸν ἡμέρας καὶ ἦλθεν καὶ ἐκάθισεν ὑπὸ ραθμ ἓν καὶ ᾐτήσατο τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἀποθανεῖν καὶ εἶπεν Ἱκανούσθω νῦν, λαβὲ δὴ τὴν ψυχήν μου ἀπ’ ἐμοῦ, κύριε, ὅτι οὐ κρείσσων ἐγώ εἰμι ὑπὲρ τοὺς πατέρας μου.
3Krl:19:4 καί αὐτός αὐτή αὐτό πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) ἐν ὁ ἡ τό ἔρημος -ον ὁδός, -οῦ, ἡ ἡμέρα, -ας -ἡ καί ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) καί καθίζω (καθιζ-, καθι(ε)·[σ]-/καθι·[σ]-/καθι·σ-, καθι·σ-, κεκαθι·κ-, -, -) ὑπό   εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός καί αἰτέω (αιτ(ε)-, αιτη·σ-, αιτη·σ-, ῃτη·κ-, ῃτη-, αιτη·θ-) ὁ ἡ τό ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή αὐτός αὐτή αὐτό ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἱκανόω (ικαν(ο)-, -, ικανω·σ-, -, -, ικανω·θ-) νῦν λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) δή ὁ ἡ τό ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀπό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὅτι οὐ[2]/οὐκ/οὐχ κρείττων -ον and κρείσσων -ον, gen. sg. -ονος ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὑπέρ ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
3Krl:19:4 I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo By iść W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Odludzie Drogi {Sposobu}/droga Dzień I też, nawet, mianowicie By przychodzić I też, nawet, mianowicie By siadać ???????), Rób siadać, siedzenie {siedziba}, brać swój siedzenie {siedzibę}, siedzieć, siedzieć jak sądź Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Jeden I też, nawet, mianowicie By prosić {By pytać} Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby On/ona/to/to samo By umierać I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj By wystarczać Teraz By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Naprawdę Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Ja Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ponieważ/tamto ??? Przed przydechem mocnym Lepiej Ja By iść; by być Powyżej (+przyspieszenie), w imieniu (+informacja) Ojciec Ja
3Krl:19:4 kai\ au)to\s e)poreu/TE e)n tE=| e)rE/mO| o(do\n E(me/ras kai\ E)=lTen kai\ e)ka/Tisen u(po\ raTm e(\n kai\ E)|tE/sato tE\n PSuCHE\n au)tou= a)poTanei=n kai\ ei)=pen *(ikanou/sTO nu=n, labe\ dE\ tE\n PSuCHE/n mou a)p’ e)mou=, ku/rie, o(/ti ou) krei/ssOn e)gO/ ei)mi u(pe\r tou\s pate/ras mou.
3Krl:19:4 kai autos eporeuTE en tE erEmO hodon hEmeras kai ElTen kai ekaTisen hypo raTm hen kai EtEsato tEn PSyCHEn autu apoTanein kai eipen ikanusTO nyn, labe dE tEn PSyCHEn mu ap’ emu, kyrie, hoti u kreissOn egO eimi hyper tus pateras mu.
3Krl:19:4 C RD_NSM VCI_API3S P RA_DSF N2_DSF N2_ASF N1A_GSF C VBI_AAI3S C VAI_AAI3S P N_GS A3_ASN C VAI_AMI3S RA_ASF N1_ASF RD_GSM VB_AAN C VBI_AAI3S V4_PMD3S D VB_AAD2S x RA_ASF N1_ASF RP_GS P RP_GS N2_VSM C D A3C_NSM RP_NS V9_PAI1S P RA_APM N3_APM RP_GS
3Krl:19:4 and also, even, namely he/she/it/same to go in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the wilderness way/road day and also, even, namely to come and also, even, namely to sit down καθέδρα), make to sit down, seat, take one's seat, sit, sit as judge under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing ć one and also, even, namely to ask the life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person he/she/it/same to die and also, even, namely to say/tell to suffice now to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand indeed the life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person I from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing I; my/mine lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. because/that οὐχ before rough breathing better I to go; to be above (+acc), on behalf of (+gen) the father I
3Krl:19:4 and he/it/same (nom) he/she/it-was-GO-ed in/among/by (+dat) the (dat) wilderness ([Adj] dat) way/road (acc) day (gen), days (acc) and he/she/it-COME-ed and he/she/it-SIT DOWN-ed under (+acc), by (+gen)   one (nom|acc) and he/she/it-was-ASK-ed the (acc) life (acc) him/it/same (gen) to-will-DIE, to-DIE and he/she/it-SAY/TELL-ed let-him/her/it-be-being-SUFFICE-ed! now do-TAKE HOLD OF-you(sg)! indeed the (acc) life (acc) me (gen) away from (+gen) me (gen); my/mine (gen) lord (voc); a lord ([Adj] voc) because/that not better ([Adj] nom) I (nom) I-am-GO-ing; I-am above (+acc), on behalf of (+gen) the (acc) fathers (acc) me (gen)
3Krl:19:4 3Krl_19:4_1 3Krl_19:4_2 3Krl_19:4_3 3Krl_19:4_4 3Krl_19:4_5 3Krl_19:4_6 3Krl_19:4_7 3Krl_19:4_8 3Krl_19:4_9 3Krl_19:4_10 3Krl_19:4_11 3Krl_19:4_12 3Krl_19:4_13 3Krl_19:4_14 3Krl_19:4_15 3Krl_19:4_16 3Krl_19:4_17 3Krl_19:4_18 3Krl_19:4_19 3Krl_19:4_20 3Krl_19:4_21 3Krl_19:4_22 3Krl_19:4_23 3Krl_19:4_24 3Krl_19:4_25 3Krl_19:4_26 3Krl_19:4_27 3Krl_19:4_28 3Krl_19:4_29 3Krl_19:4_30 3Krl_19:4_31 3Krl_19:4_32 3Krl_19:4_33 3Krl_19:4_34 3Krl_19:4_35 3Krl_19:4_36 3Krl_19:4_37 3Krl_19:4_38 3Krl_19:4_39 3Krl_19:4_40 3Krl_19:4_41 3Krl_19:4_42
3Krl:19:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:19:5 καὶ ἐκοιμήθη καὶ ὕπνωσεν ἐκεῖ ὑπὸ φυτόν, καὶ ἰδού τις ἥψατο αὐτοῦ καὶ εἶπεν αὐτῷ Ἀνάστηθι καὶ φάγε.
3Krl:19:5 And he lay down and slept there under a tree; and behold, some one touched him, and said to him, Arise and eat. (1 Kings 19:5 Brenton)
3Krl:19:5 Po czym położył się tam i zasnął. A oto anioł, trącając go, powiedział mu: «Wstań, jedz!» (1 Krl 19:5 BT_4)
3Krl:19:5 καὶ ἐκοιμήθη καὶ ὕπνωσεν ἐκεῖ ὑπὸ φυτόν, καὶ ἰδού τις ἥψατο αὐτοῦ καὶ εἶπεν αὐτῷ Ἀνάστηθι καὶ φάγε.
3Krl:19:5 καί κοιμάω (κοιμ(α)-, -, -, -, κεκοιμη-, κοιμη·θ-) καί ὑπνόω [LXX] (υπν(ο)-, υπνω·σ-, υπνω·σ-, -, -, -) ἐκεῖ ὑπό   καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) τὶ[ν]ς[2] τὶ[ν], gen. τινός, dat. τινί, acc. τινά τὶ ἅπτω (απτ-, αψ-, αψ-, -, ηπτ-, -) αὐτός αὐτή αὐτό καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) καί φάγος, -ου, ὁ; ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -)
3Krl:19:5 I też, nawet, mianowicie By dawać wytchnienie/snowi I też, nawet, mianowicie By spać Tam Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Jakiś/jakikolwiek Do kładą ręce na ustalonym ogniu, stykają się On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych I też, nawet, mianowicie Żarłok; by jeść
3Krl:19:5 kai\ e)koimE/TE kai\ u(/pnOsen e)kei= u(po\ futo/n, kai\ i)dou/ tis E(/PSato au)tou= kai\ ei)=pen au)tO=| *)ana/stETi kai\ fa/ge.
3Krl:19:5 kai ekoimETE kai hypnOsen ekei hypo fyton, kai idu tis hEPSato autu kai eipen autO anastETi kai fage.
3Krl:19:5 C VCI_API3S C VAI_AAI3S D P N2N_ASN C I RI_NSM VAI_AMI3S RD_GSM C VBI_AAI3S RD_DSM VH_AAD2S C VB_AAD2S
3Krl:19:5 and also, even, namely to repose/sleep and also, even, namely to sleep there under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing ć and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), some/any to lay hands on set fire, touch he/she/it/same and also, even, namely to say/tell he/she/it/same to stand up put up, raise, resurrect and also, even, namely glutton; to eat
3Krl:19:5 and he/she/it-was-REPOSE/SLEEP-ed and he/she/it-SLEEP-ed there under (+acc), by (+gen)   and be-you(sg)-SEE-ed! some/any (nom) he/she/it-was-LAY HandS ON-ed him/it/same (gen) and he/she/it-SAY/TELL-ed him/it/same (dat) do-STand-you(sg)-UP! and glutton (voc); do-EAT-you(sg)!
3Krl:19:5 3Krl_19:5_1 3Krl_19:5_2 3Krl_19:5_3 3Krl_19:5_4 3Krl_19:5_5 3Krl_19:5_6 3Krl_19:5_7 3Krl_19:5_8 3Krl_19:5_9 3Krl_19:5_10 3Krl_19:5_11 3Krl_19:5_12 3Krl_19:5_13 3Krl_19:5_14 3Krl_19:5_15 3Krl_19:5_16 3Krl_19:5_17 3Krl_19:5_18
3Krl:19:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:19:6 καὶ ἐπέβλεψεν Ηλιου, καὶ ἰδοὺ πρὸς κεφαλῆς αὐτοῦ ἐγκρυφίας ὀλυρίτης καὶ καψάκης ὕδατος· καὶ ἀνέστη καὶ ἔφαγεν καὶ ἔπιεν. καὶ ἐπιστρέψας ἐκοιμήθη.
3Krl:19:6 And Eliu looked, and, behold, at his head there was a cake of meal and a cruse of water; and he arose, and ate and drank, and returned and lay down. (1 Kings 19:6 Brenton)
3Krl:19:6 Eliasz spojrzał, a oto przy jego głowie podpłomyk i dzban z wodą. Zjadł więc i wypił, i znów się położył. (1 Krl 19:6 BT_4)
3Krl:19:6 καὶ ἐπέβλεψεν Ηλιου, καὶ ἰδοὺ πρὸς κεφαλῆς αὐτοῦ ἐγκρυφίας ὀλυρίτης καὶ καψάκης ὕδατος· καὶ ἀνέστη καὶ ἔφαγεν καὶ ἔπιεν. καὶ ἐπιστρέψας ἐκοιμήθη.
3Krl:19:6 καί ἐπι·βλέπω (επι+βλεπ-, επι+βλεψ-, επι+βλεψ-, -, -, -) Ἠλίας, -ου, ὁ; ἥλιος, -ου, ὁ καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) πρός κεφαλή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό     καί   ὕδωρ, ὕδατος, τό καί ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) καί ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) καί πίνω (πιν-, πι·[σ]-, 2nd πι-, πεπω·κ-, -, πο·θ-) καί ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) κοιμάω (κοιμ(α)-, -, -, -, κεκοιμη-, κοιμη·θ-)
3Krl:19:6 I też, nawet, mianowicie By wyglądać na punkcie obserwacyjnym u góry, wyglądać uważnie Eliasz; słońce W Apollo mitologii , GREKI STAROŻYTNEJ bóg światła, gojąc się i poezja I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Głowa On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Woda I też, nawet, mianowicie By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych I też, nawet, mianowicie By jeść I też, nawet, mianowicie By pić I też, nawet, mianowicie By odwracać się dookoła By dawać wytchnienie/snowi
3Krl:19:6 kai\ e)pe/blePSen *Eliou, kai\ i)dou\ pro\s kefalE=s au)tou= e)gkrufi/as o)luri/tEs kai\ kaPSa/kEs u(/datos· kai\ a)ne/stE kai\ e)/fagen kai\ e)/pien. kai\ e)pistre/PSas e)koimE/TE.
3Krl:19:6 kai epeblePSen Eliu, kai idu pros kefalEs autu enkryfias olyritEs kai kaPSakEs hydatos· kai anestE kai efagen kai epien. kai epistrePSas ekoimETE.
3Krl:19:6 C VAI_AAI3S N_NSM C I P N1_GSF RD_GSM N1T_NSM N1M_NSM C N1M_NSM N3T_GSN C VHI_AAI3S C VBI_AAI3S C VBI_AAI3S C VA_AAPNSM VCI_API3S
3Krl:19:6 and also, even, namely to look upon overlook, look attentively Elijah; sun In mythology Apollo, ancient Greek god of light, healing and poetry and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), toward (+acc,+gen,+dat) head he/she/it/same ć ć and also, even, namely ć water and also, even, namely to stand up put up, raise, resurrect and also, even, namely to eat and also, even, namely to drink and also, even, namely to turn around to repose/sleep
3Krl:19:6 and he/she/it-LOOK UPON-ed Elijah (gen); sun (gen) and be-you(sg)-SEE-ed! toward (+acc,+gen,+dat) head (gen) him/it/same (gen)     and   water (gen) and he/she/it-STand-ed-UP and he/she/it-EAT-ed and he/she/it-DRINK-ed and upon TURN-ing-AROUND (nom|voc) he/she/it-was-REPOSE/SLEEP-ed
3Krl:19:6 3Krl_19:6_1 3Krl_19:6_2 3Krl_19:6_3 3Krl_19:6_4 3Krl_19:6_5 3Krl_19:6_6 3Krl_19:6_7 3Krl_19:6_8 3Krl_19:6_9 3Krl_19:6_10 3Krl_19:6_11 3Krl_19:6_12 3Krl_19:6_13 3Krl_19:6_14 3Krl_19:6_15 3Krl_19:6_16 3Krl_19:6_17 3Krl_19:6_18 3Krl_19:6_19 3Krl_19:6_20 3Krl_19:6_21 3Krl_19:6_22
3Krl:19:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:19:7 καὶ ἐπέστρεψεν ὁ ἄγγελος κυρίου ἐκ δευτέρου καὶ ἥψατο αὐτοῦ καὶ εἶπεν αὐτῷ Ἀνάστα φάγε, ὅτι πολλὴ ἀπὸ σοῦ ἡ ὁδός.
3Krl:19:7 And the angel of the Lord returned again, and touched him, and said to him, Arise, and eat, for the journey is far from thee. (1 Kings 19:7 Brenton)
3Krl:19:7 Powtórnie anioł Pański wrócił i trącając go, powiedział: «Wstań, jedz, bo przed tobą długa droga». (1 Krl 19:7 BT_4)
3Krl:19:7 καὶ ἐπέστρεψεν ἄγγελος κυρίου ἐκ δευτέρου καὶ ἥψατο αὐτοῦ καὶ εἶπεν αὐτῷ Ἀνάστα φάγε, ὅτι πολλὴ ἀπὸ σοῦ ὁδός.
3Krl:19:7 καί ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) ὁ ἡ τό ἄγγελος, -ου, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐκ δεύτερος -α -ον καί ἅπτω (απτ-, αψ-, αψ-, -, ηπτ-, -) αὐτός αὐτή αὐτό καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) φάγος, -ου, ὁ; ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) ὅτι πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ ἀπό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ
3Krl:19:7 I też, nawet, mianowicie By odwracać się dookoła Agenta/anioł - przedstawiający pracownik ([anielski] agent, ambasador, prowadzący) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Drugi I też, nawet, mianowicie Do kładą ręce na ustalonym ogniu, stykają się On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych Żarłok; by jeść Ponieważ/tamto Dużo Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) Drogi {Sposobu}/droga
3Krl:19:7 kai\ e)pe/strePSen o( a)/ggelos kuri/ou e)k deute/rou kai\ E(/PSato au)tou= kai\ ei)=pen au)tO=| *)ana/sta fa/ge, o(/ti pollE\ a)po\ sou= E( o(do/s.
3Krl:19:7 kai epestrePSen ho angelos kyriu ek deuteru kai hEPSato autu kai eipen autO anasta fage, hoti pollE apo su hE hodos.
3Krl:19:7 C VAI_AAI3S RA_NSM N2_NSM N2_GSM P A1A_GSM C VAI_AMI3S RD_GSM C VBI_AAI3S RD_DSM VH_AAD2S VB_AAD2S C A1_NSF P RP_GS RA_NSF N2_NSF
3Krl:19:7 and also, even, namely to turn around the agent/angel - a representing worker ([angelic] agent, ambasador, leader) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. out of (+gen) ἐξ before vowels second and also, even, namely to lay hands on set fire, touch he/she/it/same and also, even, namely to say/tell he/she/it/same to stand up put up, raise, resurrect glutton; to eat because/that much from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing you; your/yours(sg) the way/road
3Krl:19:7 and he/she/it-TURN-ed-AROUND the (nom) messenger/angel (nom) lord (gen); a lord ([Adj] gen) out of (+gen) second (gen) and he/she/it-was-LAY HandS ON-ed him/it/same (gen) and he/she/it-SAY/TELL-ed him/it/same (dat) do-STand-you(sg)-UP! glutton (voc); do-EAT-you(sg)! because/that much (nom) away from (+gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (nom) way/road (nom)
3Krl:19:7 3Krl_19:7_1 3Krl_19:7_2 3Krl_19:7_3 3Krl_19:7_4 3Krl_19:7_5 3Krl_19:7_6 3Krl_19:7_7 3Krl_19:7_8 3Krl_19:7_9 3Krl_19:7_10 3Krl_19:7_11 3Krl_19:7_12 3Krl_19:7_13 3Krl_19:7_14 3Krl_19:7_15 3Krl_19:7_16 3Krl_19:7_17 3Krl_19:7_18 3Krl_19:7_19 3Krl_19:7_20 3Krl_19:7_21
3Krl:19:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:19:8 καὶ ἀνέστη καὶ ἔφαγεν καὶ ἔπιεν· καὶ ἐπορεύθη ἐν τῇ ἰσχύι τῆς βρώσεως ἐκείνης τεσσαράκοντα ἡμέρας καὶ τεσσαράκοντα νύκτας ἕως ὄρους Χωρηβ.
3Krl:19:8 And he arose, and ate and drank, and went in the strength of that meat forty days and forty nights to mount Choreb. (1 Kings 19:8 Brenton)
3Krl:19:8 Powstawszy zatem, zjadł i wypił. Następnie mocą tego pożywienia szedł czterdzieści dni i czterdzieści nocy aż do Bożej góry Horeb. (1 Krl 19:8 BT_4)
3Krl:19:8 καὶ ἀνέστη καὶ ἔφαγεν καὶ ἔπιεν· καὶ ἐπορεύθη ἐν τῇ ἰσχύι τῆς βρώσεως ἐκείνης τεσσαράκοντα ἡμέρας καὶ τεσσαράκοντα νύκτας ἕως ὄρους Χωρηβ.
3Krl:19:8 καί ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) καί ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) καί πίνω (πιν-, πι·[σ]-, 2nd πι-, πεπω·κ-, -, πο·θ-) καί πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) ἐν ὁ ἡ τό ἰσχύς, -ύος, ἡ ὁ ἡ τό βρῶσις, -εως, ἡ ἐκεῖνος -η -ο τεσσερά·κοντα v.l. τεσσαρ- ἡμέρα, -ας -ἡ καί τεσσερά·κοντα v.l. τεσσαρ- νύξ, -υκτός, ἡ ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός)  
3Krl:19:8 I też, nawet, mianowicie By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych I też, nawet, mianowicie By jeść I też, nawet, mianowicie By pić I też, nawet, mianowicie By iść W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Siła Żywność (posiłek, żywność, mięso) Tamto Czterdzieści Dzień I też, nawet, mianowicie Czterdzieści Noc Aż; świtaj Wchodź
3Krl:19:8 kai\ a)ne/stE kai\ e)/fagen kai\ e)/pien· kai\ e)poreu/TE e)n tE=| i)sCHu/i tE=s brO/seOs e)kei/nEs tessara/konta E(me/ras kai\ tessara/konta nu/ktas e(/Os o)/rous *CHOrEb.
3Krl:19:8 kai anestE kai efagen kai epien· kai eporeuTE en tE isCHyi tEs brOseOs ekeinEs tessarakonta hEmeras kai tessarakonta nyktas heOs orus CHOrEb.
3Krl:19:8 C VHI_AAI3S C VBI_AAI3S C VBI_AAI3S C VCI_API3S P RA_DSF N3U_DSF RA_GSF N3I_GSF RD_GSF M N1A_APF C M N3_APF P N3E_GSN N_GS
3Krl:19:8 and also, even, namely to stand up put up, raise, resurrect and also, even, namely to eat and also, even, namely to drink and also, even, namely to go in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the strength the food (meal, food, meat) that forty day and also, even, namely forty night until; dawn mount ć
3Krl:19:8 and he/she/it-STand-ed-UP and he/she/it-EAT-ed and he/she/it-DRINK-ed and he/she/it-was-GO-ed in/among/by (+dat) the (dat) strength (dat) the (gen) food (gen) that (gen) forty day (gen), days (acc) and forty nights (acc) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) mount (gen)  
3Krl:19:8 3Krl_19:8_1 3Krl_19:8_2 3Krl_19:8_3 3Krl_19:8_4 3Krl_19:8_5 3Krl_19:8_6 3Krl_19:8_7 3Krl_19:8_8 3Krl_19:8_9 3Krl_19:8_10 3Krl_19:8_11 3Krl_19:8_12 3Krl_19:8_13 3Krl_19:8_14 3Krl_19:8_15 3Krl_19:8_16 3Krl_19:8_17 3Krl_19:8_18 3Krl_19:8_19 3Krl_19:8_20 3Krl_19:8_21 3Krl_19:8_22
3Krl:19:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:19:9 καὶ εἰσῆλθεν ἐκεῖ εἰς τὸ σπήλαιον καὶ κατέλυσεν ἐκεῖ· καὶ ἰδοὺ ῥῆμα κυρίου πρὸς αὐτὸν καὶ εἶπεν Τί σὺ ἐνταῦθα, Ηλιου;
3Krl:19:9 And he entered there into a cave, and rested there; and, behold, the word of the Lord came to him, and he said, What doest thou here, Eliu? (1 Kings 19:9 Brenton)
3Krl:19:9 Tan wszedł do pewnej groty, gdzie przenocował. Wtedy Pan skierował do niego słowo i przemówił: «Co ty tu robisz, Eliaszu?» (1 Krl 19:9 BT_4)
3Krl:19:9 καὶ εἰσῆλθεν ἐκεῖ εἰς τὸ σπήλαιον καὶ κατέλυσεν ἐκεῖ· καὶ ἰδοὺ ῥῆμα κυρίου πρὸς αὐτὸν καὶ εἶπεν Τί σὺ ἐνταῦθα, Ηλιου;
3Krl:19:9 καί εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐκεῖ εἰς[1] ὁ ἡ τό σπήλαιον, -ου, τό καί κατα·λύω (κατα+λυ-, κατα+λυ·σ-, κατα+λυ·σ-, κατα+λελυ·κ-, -, κατα+λυ·θ-) ἐκεῖ καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ῥῆμα[τ], -ατος, τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός αὐτός αὐτή αὐτό καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς   Ἠλίας, -ου, ὁ; ἥλιος, -ου, ὁ
3Krl:19:9 I też, nawet, mianowicie By wchodzić Tam Do (+przyspieszenie) Kryjówka I też, nawet, mianowicie By obalać rozluźniaj na dół, niszcz, anuluj, przynoś do końca Tam I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Ty Eliasz; słońce W Apollo mitologii , GREKI STAROŻYTNEJ bóg światła, gojąc się i poezja
3Krl:19:9 kai\ ei)sE=lTen e)kei= ei)s to\ spE/laion kai\ kate/lusen e)kei=· kai\ i)dou\ r(E=ma kuri/ou pro\s au)to\n kai\ ei)=pen *ti/ su\ e)ntau=Ta, *Eliou;
3Krl:19:9 kai eisElTen ekei eis to spElaion kai katelysen ekei· kai idu rEma kyriu pros auton kai eipen ti sy entauTa, Eliu;
3Krl:19:9 C VBI_AAI3S D P RA_ASN N2N_ASN C VAI_AAI3S D C I N3M_NSN N2_GSM P RD_ASM C VBI_AAI3S RI_ASN RP_NS D N_NSM
3Krl:19:9 and also, even, namely to enter there into (+acc) the hideout and also, even, namely to abolish unloose down, destroy, annul, bring to an end there and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), declaration statement, utterance lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same and also, even, namely to say/tell who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. you ć Elijah; sun In mythology Apollo, ancient Greek god of light, healing and poetry
3Krl:19:9 and he/she/it-ENTER-ed there into (+acc) the (nom|acc) hideout (nom|acc|voc) and he/she/it-ABOLISH-ed there and be-you(sg)-SEE-ed! declaration (nom|acc|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) toward (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) and he/she/it-SAY/TELL-ed who/what/why (nom|acc) you(sg) (nom)   Elijah (gen); sun (gen)
3Krl:19:9 3Krl_19:9_1 3Krl_19:9_2 3Krl_19:9_3 3Krl_19:9_4 3Krl_19:9_5 3Krl_19:9_6 3Krl_19:9_7 3Krl_19:9_8 3Krl_19:9_9 3Krl_19:9_10 3Krl_19:9_11 3Krl_19:9_12 3Krl_19:9_13 3Krl_19:9_14 3Krl_19:9_15 3Krl_19:9_16 3Krl_19:9_17 3Krl_19:9_18 3Krl_19:9_19 3Krl_19:9_20 3Krl_19:9_21
3Krl:19:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:19:10 καὶ εἶπεν Ηλιου Ζηλῶν ἐζήλωκα τῷ κυρίῳ παντοκράτορι, ὅτι ἐγκατέλιπόν σε οἱ υἱοὶ Ισραηλ· τὰ θυσιαστήριά σου κατέσκαψαν καὶ τοὺς προφήτας σου ἀπέκτειναν ἐν ῥομφαίᾳ, καὶ ὑπολέλειμμαι ἐγὼ μονώτατος, καὶ ζητοῦσι τὴν ψυχήν μου λαβεῖν αὐτήν.
3Krl:19:10 And Eliu said, I have been very jealous for the Lord Almighty, because the children of Israel have forsaken thee: they have digged down thine altars, and have slain thy prophets with the sword; and I only am left alone, and they seek my life to take it. (1 Kings 19:10 Brenton)
3Krl:19:10 A on odpowiedział: «Żarliwością rozpaliłem się o chwałę Pana, Boga Zastępów, gdyż Izraelici opuścili Twoje przymierze, rozwalili Twoje ołtarze i Twoich proroków zabili mieczem. Tak że ja sam tylko zostałem, a oni godzą jeszcze i na moje życie». (1 Krl 19:10 BT_4)
3Krl:19:10 καὶ εἶπεν Ηλιου Ζηλῶν ἐζήλωκα τῷ κυρίῳ παντοκράτορι, ὅτι ἐγκατέλιπόν σε οἱ υἱοὶ Ισραηλ· τὰ θυσιαστήριά σου κατέσκαψαν καὶ τοὺς προφήτας σου ἀπέκτειναν ἐν ῥομφαίᾳ, καὶ ὑπολέλειμμαι ἐγὼ μονώτατος, καὶ ζητοῦσι τὴν ψυχήν μου λαβεῖν αὐτήν.
3Krl:19:10 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Ἠλίας, -ου, ὁ; ἥλιος, -ου, ὁ ζῆλος, -ου, ὁ and -ους, τό; ζηλόω (ζηλ(ο)-, ζηλω·σ-, ζηλω·σ-, εζηλω·κ-, -, -) ζηλόω (ζηλ(ο)-, ζηλω·σ-, ζηλω·σ-, εζηλω·κ-, -, -) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] παντο·κράτωρ, -ορος, ὁ ὅτι ἐγ·κατα·λείπω (εγκατα+λειπ-, εγκατα+λειψ-, εγκατα+λιπ·[σ]- or 2nd εγκατα+λιπ-, εγκατα+λελοιπ·[κ]-, εγκατα+λελειπ-, εγκατα+λειφ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ ὁ ἡ τό θυσιαστήριον, -ου, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν κατα·σκάπτω (κατα+σκαπτ-, κατα+σκαψ-, κατα+σκαψ-, -, κατ+εσκαπτ-, κατα+σκαφ·[θ]-) καί ὁ ἡ τό προφήτης, -ου, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἀπο·κτείνω, απο·κτέννω/απο·κτένω (απο+κτειν-/απο+κτενν-/απο+κτεν-, απο+κτεν(ε)·[σ]-, απο+κτειν·[σ]-, απ+εκταγ·κ-/απ+εκτονη·κ-, απ+εκταν-/απ+εκτονη-, απο+κταν·θ-) ἐν ῥομφαία, -ας, ἡ (cf. μάχαιρα) καί ὑπο·λείπω (υπο+λειπ-, υπο+λειψ-, υπο+λιπ·[σ]- or 2nd υπο+λιπ-, -, υπο+λελειπ-, υπο+λειφ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς μονώ·τατος -η -ον [LXX] (Superl. of μόνος) καί ζητέω (ζητ(ε)-, ζητη·σ-, ζητη·σ-, -, -, ζητη·θ-) ὁ ἡ τό ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
3Krl:19:10 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Eliasz; słońce W Apollo mitologii , GREKI STAROŻYTNEJ bóg światła, gojąc się i poezja Gorliwości/ferwor; do gorliwości Do gorliwości Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Wszechmocny władca wszystkiego chodzenia przed wszystkim Ponieważ/tamto By zaniechać porzucaj, porzucaj (do głębi ??????) Dawaj się porównaj Ty; twój/twój(sg) Syn Izrael Sanktuarium nie ołtarz ale 'MNIE (orig. 'święte miejsce): Od OFr. sanctuaire, od L. sanctuarium, od sanctus 'świętego'. Ty; twój/twój(sg) By niszczyć I też, nawet, mianowicie Prorok Ty; twój/twój(sg) By zabijać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Szpada I też, nawet, mianowicie By pozostawać (zostawiany samego -z tyłu, reszta, rezerwował {odpoczynek {resztę} z}) Ja Pojedynczy najwięcej I też, nawet, mianowicie By szukać Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Ja By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć On/ona/to/to samo
3Krl:19:10 kai\ ei)=pen *Eliou *DZElO=n e)DZE/lOka tO=| kuri/O| pantokra/tori, o(/ti e)gkate/lipo/n se oi( ui(oi\ *israEl· ta\ TusiastE/ria/ sou kate/skaPSan kai\ tou\s profE/tas sou a)pe/kteinan e)n r(omfai/a|, kai\ u(pole/leimmai e)gO\ monO/tatos, kai\ DZEtou=si tE\n PSuCHE/n mou labei=n au)tE/n.
3Krl:19:10 kai eipen Eliu DZElOn eDZElOka tO kyriO pantokratori, hoti enkatelipon se hoi hyioi israEl· ta TysiastEria su kateskaPSan kai tus profEtas su apekteinan en romfaia, kai hypoleleimmai egO monOtatos, kai DZEtusi tEn PSyCHEn mu labein autEn.
3Krl:19:10 C VBI_AAI3S N_NSM V4_PAPNSM VXI_YAI1S RA_DSM N2_DSM N3R_DSM C VBI_AAI3P RP_AS RA_NPM N2_NPM N_GSM RA_APN N2N_APN RP_GS VAI_AAI3P C RA_APM N1M_APM RP_GS VAI_AAI3P P N1A_DSF C VP_XMI1S RP_NS A1_NSMS C V2_PAI3P RA_ASF N1_ASF RP_GS VB_AAN RD_ASF
3Krl:19:10 and also, even, namely to say/tell Elijah; sun In mythology Apollo, ancient Greek god of light, healing and poetry zeal/fervor; to zeal to zeal the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. Almighty ruler of all going before all because/that to give up forsake, abandon (to the depths έγκατα) compare you; your/yours(sg) the son Israel the sanctuary not altar but 'ME (orig. 'a sacred place): from OFr. sanctuaire, from L. sanctuarium, from sanctus 'holy'. you; your/yours(sg) to destroy and also, even, namely the prophet you; your/yours(sg) to kill in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among sword and also, even, namely to Remain (left-alone -behind, remnant, reserved {the rest of}) I single most and also, even, namely to seek the life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person I to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand he/she/it/same
3Krl:19:10 and he/she/it-SAY/TELL-ed Elijah (gen); sun (gen) zeal/fervors (gen); while ZEAL-ing (nom) I-have-ZEAL-ed the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) Almighty ruler of all (dat) because/that I-GIVE UP-ed, they-GIVE UP-ed you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) the (nom) sons (nom|voc) Israel (indecl) the (nom|acc) Holy of Holies (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) they-DESTROY-ed and the (acc) prophets (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) they-KILL-ed in/among/by (+dat) sword (dat) and I-have-been-REMAIN-ed I (nom) single most ([Adj] nom) and they-are-SEEK-ing, while SEEK-ing (dat) the (acc) life (acc) me (gen) to-TAKE HOLD OF her/it/same (acc)
3Krl:19:10 3Krl_19:10_1 3Krl_19:10_2 3Krl_19:10_3 3Krl_19:10_4 3Krl_19:10_5 3Krl_19:10_6 3Krl_19:10_7 3Krl_19:10_8 3Krl_19:10_9 3Krl_19:10_10 3Krl_19:10_11 3Krl_19:10_12 3Krl_19:10_13 3Krl_19:10_14 3Krl_19:10_15 3Krl_19:10_16 3Krl_19:10_17 3Krl_19:10_18 3Krl_19:10_19 3Krl_19:10_20 3Krl_19:10_21 3Krl_19:10_22 3Krl_19:10_23 3Krl_19:10_24 3Krl_19:10_25 3Krl_19:10_26 3Krl_19:10_27 3Krl_19:10_28 3Krl_19:10_29 3Krl_19:10_30 3Krl_19:10_31 3Krl_19:10_32 3Krl_19:10_33 3Krl_19:10_34 3Krl_19:10_35 3Krl_19:10_36
3Krl:19:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:19:11 καὶ εἶπεν Ἐξελεύσῃ αὔριον καὶ στήσῃ ἐνώπιον κυρίου ἐν τῷ ὄρει· ἰδοὺ παρελεύσεται κύριος. καὶ πνεῦμα μέγα κραταιὸν διαλῦον ὄρη καὶ συντρῖβον πέτρας ἐνώπιον κυρίου, οὐκ ἐν τῷ πνεύματι κύριος· καὶ μετὰ τὸ πνεῦμα συσσεισμός, οὐκ ἐν τῷ συσσεισμῷ κύριος·
3Krl:19:11 And he said, Thou shalt go forth to-morrow, and shalt stand before the Lord in the mount; behold, the Lord will pass by. And, behold, a great and strong wind rending the mountains, and crushing the rocks before the Lord; but the Lord was not in the wind; and after the wind an earthquake; but the Lord was not in the earthquake: (1 Kings 19:11 Brenton)
3Krl:19:11 Wtedy rzekł: «Wyjdź, aby stanąć na górze wobec Pana!» A oto Pan przechodził. Gwałtowna wichura rozwalająca góry i druzgocąca skały szła przed Panem; ale Pan nie był w wichurze. A po wichurze - trzęsienie ziemi: Pan nie był w trzęsieniu ziemi. (1 Krl 19:11 BT_4)
3Krl:19:11 καὶ εἶπεν Ἐξελεύσῃ αὔριον καὶ στήσῃ ἐνώπιον κυρίου ἐν τῷ ὄρει· ἰδοὺ παρελεύσεται κύριος. καὶ πνεῦμα μέγα κραταιὸν διαλῦον ὄρη καὶ συντρῖβον πέτρας ἐνώπιον κυρίου, οὐκ ἐν τῷ πνεύματι κύριος· καὶ μετὰ τὸ πνεῦμα συσσεισμός, οὐκ ἐν τῷ συσσεισμῷ κύριος·
3Krl:19:11 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) αὔριον καί ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐν ὁ ἡ τό ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) παρ·έρχομαι (παρ+ερχ-, παρ+ελευ·σ-, παρ+ελθ·[σ]- or 2nd παρ+ελθ-, παρ+εληλυθ·[κ]-, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί πνεῦμα[τ], -ατος, τό μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α κραταιός -ά -όν δια·λύω (δια+λυ-, δια+λυ·σ-, δια+λυ·σ-, -, δια+λελυ-, δια+λυ·θ-) ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) καί συν·τρίβω (συν+τριβ-, συν+τριψ-, συν+τριψ-, -, συν+τετριβ-, συν+τριβ·[θ]-) πέτρα, -ας, ἡ ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐν ὁ ἡ τό πνεῦμα[τ], -ατος, τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί μετά ὁ ἡ τό πνεῦμα[τ], -ατος, τό   οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐν ὁ ἡ τό   κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
3Krl:19:11 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj By wychodzić Następny dnia/jutro I też, nawet, mianowicie By powodować stać W obecności z (+informacja); ??? Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wchodź By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), By mijać mijaj, obok, albo przeszły Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie Ducha {Spirytusu} oddech, duchowe wyrażanie, wiatr Wielki Poruszaj się kołysać berło By rozpraszać się Wchodź I też, nawet, mianowicie By łamać się gnieść się zupełnie, łamać się (w kawałkach) Skała W obecności z (+informacja); ??? Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. ??? Przed przydechem mocnym W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ducha {Spirytusu} oddech, duchowe wyrażanie, wiatr Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ducha {Spirytusu} oddech, duchowe wyrażanie, wiatr ??? Przed przydechem mocnym W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
3Krl:19:11 kai\ ei)=pen *)eXeleu/sE| au)/rion kai\ stE/sE| e)nO/pion kuri/ou e)n tO=| o)/rei· i)dou\ pareleu/setai ku/rios. kai\ pneu=ma me/ga krataio\n dialu=on o)/rE kai\ suntri=bon pe/tras e)nO/pion kuri/ou, ou)k e)n tO=| pneu/mati ku/rios· kai\ meta\ to\ pneu=ma susseismo/s, ou)k e)n tO=| susseismO=| ku/rios·
3Krl:19:11 kai eipen eXeleusE aurion kai stEsE enOpion kyriu en tO orei· idu pareleusetai kyrios. kai pneuma mega krataion dialyon orE kai syntribon petras enOpion kyriu, uk en tO pneumati kyrios· kai meta to pneuma sysseismos, uk en tO sysseismO kyrios·
3Krl:19:11 C VBI_AAI3S VB_AAS3S D C VA_AAS3S P N2_GSM P RA_DSN N3E_DSN I VF_FMI3S N2_NSM C N3M_NSN A1P_NSN A1A_NSN V1_PAPNSN N3E_APN C V1_PAPNSN N1A_APF P N2_GSM D P RA_DSN N3M_DSN N2_NSM C P RA_ASN N3M_ASN N2_NSM D P RA_DSM N2_DSM N2_NSM
3Krl:19:11 and also, even, namely to say/tell to come out next day/tomorrow and also, even, namely to cause to stand in the presence of (+gen); ??? lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the mount to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), to pass by go by, beside, or past lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely spirit breath, spiritual utterance, wind great sway to sway the scepter to scatter mount and also, even, namely to break to crush completely, break (in pieces) rock in the presence of (+gen); ??? lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. οὐχ before rough breathing in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the spirit breath, spiritual utterance, wind lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the spirit breath, spiritual utterance, wind ć οὐχ before rough breathing in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
3Krl:19:11 and he/she/it-SAY/TELL-ed you(sg)-will-be-COME-ed-OUT next day/tomorrow and you(sg)-will-be-CAUSE-ed-TO-STand, he/she/it-should-CAUSE-TO-STand, you(sg)-should-be-CAUSE-ed-TO-STand in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) in/among/by (+dat) the (dat) mount (dat) be-you(sg)-SEE-ed! he/she/it-will-be-PASS BY-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) and spirit (nom|acc|voc) great ([Adj] nom|acc|voc) sway ([Adj] acc, nom|acc|voc) while SCATTER-ing (nom|acc|voc, voc) mounts (nom|acc|voc) and while BREAK-ing (nom|acc|voc, voc) rock (gen), rocks (acc) in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) not in/among/by (+dat) the (dat) spirit (dat) lord (nom); a lord ([Adj] nom) and after (+acc), with (+gen) the (nom|acc) spirit (nom|acc|voc)   not in/among/by (+dat) the (dat)   lord (nom); a lord ([Adj] nom)
3Krl:19:11 3Krl_19:11_1 3Krl_19:11_2 3Krl_19:11_3 3Krl_19:11_4 3Krl_19:11_5 3Krl_19:11_6 3Krl_19:11_7 3Krl_19:11_8 3Krl_19:11_9 3Krl_19:11_10 3Krl_19:11_11 3Krl_19:11_12 3Krl_19:11_13 3Krl_19:11_14 3Krl_19:11_15 3Krl_19:11_16 3Krl_19:11_17 3Krl_19:11_18 3Krl_19:11_19 3Krl_19:11_20 3Krl_19:11_21 3Krl_19:11_22 3Krl_19:11_23 3Krl_19:11_24 3Krl_19:11_25 3Krl_19:11_26 3Krl_19:11_27 3Krl_19:11_28 3Krl_19:11_29 3Krl_19:11_30 3Krl_19:11_31 3Krl_19:11_32 3Krl_19:11_33 3Krl_19:11_34 3Krl_19:11_35 3Krl_19:11_36 3Krl_19:11_37 3Krl_19:11_38 3Krl_19:11_39 3Krl_19:11_40
3Krl:19:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:19:12 καὶ μετὰ τὸν συσσεισμὸν πῦρ, οὐκ ἐν τῷ πυρὶ κύριος· καὶ μετὰ τὸ πῦρ φωνὴ αὔρας λεπτῆς, κακεῖ κύριος.
3Krl:19:12 and after the earthquake a fire; but the Lord was not in the fire: and after the fire the voice of a gentle breeze. (1 Kings 19:12 Brenton)
3Krl:19:12 Po trzęsieniu ziemi powstał ogień: Pan nie był w ogniu. A po tym ogniu - szmer łagodnego powiewu. (1 Krl 19:12 BT_4)
3Krl:19:12 καὶ μετὰ τὸν συσσεισμὸν πῦρ, οὐκ ἐν τῷ πυρὶ κύριος· καὶ μετὰ τὸ πῦρ φωνὴ αὔρας λεπτῆς, κακεῖ κύριος.
3Krl:19:12 καί μετά ὁ ἡ τό   πῦρ, -ρός, τό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐν ὁ ἡ τό πῦρ, -ρός, τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί μετά ὁ ἡ τό πῦρ, -ρός, τό φωνή, -ῆς, ἡ   λεπτός -ή -όν κἀκεῖ (καὶ ἐκεῖ) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
3Krl:19:12 I też, nawet, mianowicie Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ogień ??? Przed przydechem mocnym W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ogień Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ogień Dźwięku/głos płacze Drobiazg mała moneta I/też tam Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
3Krl:19:12 kai\ meta\ to\n susseismo\n pu=r, ou)k e)n tO=| puri\ ku/rios· kai\ meta\ to\ pu=r fOnE\ au)/ras leptE=s, kakei= ku/rios.
3Krl:19:12 kai meta ton sysseismon pyr, uk en tO pyri kyrios· kai meta to pyr fOnE auras leptEs, kakei kyrios.
3Krl:19:12 C P RA_ASM N2_ASM N3_ASN D P RA_DSN N3_DSN N2_NSM C P RA_ASN N3_ASN N1_NSF N1A_GSF A1_GSF C+D N2_NSM
3Krl:19:12 and also, even, namely after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the ć fire οὐχ before rough breathing in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the fire lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the fire sound/voice cries ć mite small coin and/also there lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
3Krl:19:12 and after (+acc), with (+gen) the (acc)   fire (nom|acc|voc) not in/among/by (+dat) the (dat) fire (dat) lord (nom); a lord ([Adj] nom) and after (+acc), with (+gen) the (nom|acc) fire (nom|acc|voc) sound/voice (nom|voc)   mite ([Adj] gen) and/also there lord (nom); a lord ([Adj] nom)
3Krl:19:12 3Krl_19:12_1 3Krl_19:12_2 3Krl_19:12_3 3Krl_19:12_4 3Krl_19:12_5 3Krl_19:12_6 3Krl_19:12_7 3Krl_19:12_8 3Krl_19:12_9 3Krl_19:12_10 3Krl_19:12_11 3Krl_19:12_12 3Krl_19:12_13 3Krl_19:12_14 3Krl_19:12_15 3Krl_19:12_16 3Krl_19:12_17 3Krl_19:12_18 3Krl_19:12_19
3Krl:19:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:19:13 καὶ ἐγένετο ὡς ἤκουσεν Ηλιου, καὶ ἐπεκάλυψεν τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ἐν τῇ μηλωτῇ ἑαυτοῦ καὶ ἐξῆλθεν καὶ ἔστη ὑπὸ τὸ σπήλαιον· καὶ ἰδοὺ πρὸς αὐτὸν φωνὴ καὶ εἶπεν Τί σὺ ἐνταῦθα, Ηλιου;
3Krl:19:13 And it came to pass when Eliu heard, that he wrapt his face in his mantle, and went forth and stood in the cave: and, behold, a voice came to him and said, What doest thou here, Eliu? (1 Kings 19:13 Brenton)
3Krl:19:13 Kiedy tylko Eliasz go usłyszał, zasłoniwszy twarz płaszczem, wyszedł i stanął przy wejściu do groty. A wtedy rozległ się głos mówiący do niego: «Co ty tu robisz, Eliaszu?» (1 Krl 19:13 BT_4)
3Krl:19:13 καὶ ἐγένετο ὡς ἤκουσεν Ηλιου, καὶ ἐπεκάλυψεν τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ἐν τῇ μηλωτῇ ἑαυτοῦ καὶ ἐξῆλθεν καὶ ἔστη ὑπὸ τὸ σπήλαιον· καὶ ἰδοὺ πρὸς αὐτὸν φωνὴ καὶ εἶπεν Τί σὺ ἐνταῦθα, Ηλιου;
3Krl:19:13 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὡς ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) Ἠλίας, -ου, ὁ; ἥλιος, -ου, ὁ καί ἐπι·καλύπτω (επι+καλυπτ-, επι+καλυψ-, επι+καλυψ-, -, επι+κεκαλυπτ-, επι+καλυφ·θ-) ὁ ἡ τό πρόσ·ωπον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὁ ἡ τό μηλωτή, -ῆς, ἡ ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ καί ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) καί ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) ὑπό ὁ ἡ τό σπήλαιον, -ου, τό καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό φωνή, -ῆς, ἡ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς   Ἠλίας, -ου, ὁ; ἥλιος, -ου, ὁ
3Krl:19:13 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Jak/jak By słyszeć Eliasz; słońce W Apollo mitologii , GREKI STAROŻYTNEJ bóg światła, gojąc się i poezja I też, nawet, mianowicie By pokrywać wszędzie {skończony} Twarz On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Barania skóra Samo /nasz /twój /siebie I też, nawet, mianowicie By wychodzić I też, nawet, mianowicie By powodować stać Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Kryjówka I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo Dźwięku/głos płacze I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Ty Eliasz; słońce W Apollo mitologii , GREKI STAROŻYTNEJ bóg światła, gojąc się i poezja
3Krl:19:13 kai\ e)ge/neto O(s E)/kousen *Eliou, kai\ e)peka/luPSen to\ pro/sOpon au)tou= e)n tE=| mElOtE=| e(autou= kai\ e)XE=lTen kai\ e)/stE u(po\ to\ spE/laion· kai\ i)dou\ pro\s au)to\n fOnE\ kai\ ei)=pen *ti/ su\ e)ntau=Ta, *Eliou;
3Krl:19:13 kai egeneto hOs Ekusen Eliu, kai epekalyPSen to prosOpon autu en tE mElOtE heautu kai eXElTen kai estE hypo to spElaion· kai idu pros auton fOnE kai eipen ti sy entauTa, Eliu;
3Krl:19:13 C VBI_AMI3S C VAI_AAI3S N_NSM C VAI_AAI3S RA_ASN N2N_ASN RD_GSM P RA_DSF N1_DSF RD_GSM C VBI_AAI3S C VHI_AAI3S P RA_ASN N2N_ASN C I P RD_ASM N1_NSF C VBI_AAI3S RI_ASN RP_NS D N_NSM
3Krl:19:13 and also, even, namely to become become, happen as/like to hear Elijah; sun In mythology Apollo, ancient Greek god of light, healing and poetry and also, even, namely to cover over the face he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the sheepskin self /our-/your-/themselves and also, even, namely to come out and also, even, namely to cause to stand under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing the hideout and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same sound/voice cries and also, even, namely to say/tell who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. you ć Elijah; sun In mythology Apollo, ancient Greek god of light, healing and poetry
3Krl:19:13 and he/she/it-was-BECOME-ed as/like he/she/it-HEAR-ed Elijah (gen); sun (gen) and he/she/it-COVER-ed-OVER the (nom|acc) face (nom|acc|voc) him/it/same (gen) in/among/by (+dat) the (dat) sheepskin (dat) self (gen) and he/she/it-COME-ed-OUT and he/she/it-CAUSE-ed-TO-STand under (+acc), by (+gen) the (nom|acc) hideout (nom|acc|voc) and be-you(sg)-SEE-ed! toward (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) sound/voice (nom|voc) and he/she/it-SAY/TELL-ed who/what/why (nom|acc) you(sg) (nom)   Elijah (gen); sun (gen)
3Krl:19:13 3Krl_19:13_1 3Krl_19:13_2 3Krl_19:13_3 3Krl_19:13_4 3Krl_19:13_5 3Krl_19:13_6 3Krl_19:13_7 3Krl_19:13_8 3Krl_19:13_9 3Krl_19:13_10 3Krl_19:13_11 3Krl_19:13_12 3Krl_19:13_13 3Krl_19:13_14 3Krl_19:13_15 3Krl_19:13_16 3Krl_19:13_17 3Krl_19:13_18 3Krl_19:13_19 3Krl_19:13_20 3Krl_19:13_21 3Krl_19:13_22 3Krl_19:13_23 3Krl_19:13_24 3Krl_19:13_25 3Krl_19:13_26 3Krl_19:13_27 3Krl_19:13_28 3Krl_19:13_29 3Krl_19:13_30 3Krl_19:13_31 3Krl_19:13_32
3Krl:19:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:19:14 καὶ εἶπεν Ηλιου Ζηλῶν ἐζήλωκα τῷ κυρίῳ παντοκράτορι, ὅτι ἐγκατέλιπον τὴν διαθήκην σου οἱ υἱοὶ Ισραηλ· τὰ θυσιαστήριά σου καθεῖλαν καὶ τοὺς προφήτας σου ἀπέκτειναν ἐν ῥομφαίᾳ, καὶ ὑπολέλειμμαι ἐγὼ μονώτατος, καὶ ζητοῦσι τὴν ψυχήν μου λαβεῖν αὐτήν.
3Krl:19:14 And Eliu said, I have been very jealous for the Lord Almighty; for the children of Israel have forsaken thy covenant, and they have overthrown thine altars, and have slain thy prophets with the sword! and I am left entirely alone, and they seek my life to take it. (1 Kings 19:14 Brenton)
3Krl:19:14 Eliasz zaś odpowiedział: «Żarliwością rozpaliłem się o chwałę Pana, Boga Zastępów, gdyż Izraelici opuścili Twoje przymierze, rozwalili Twoje ołtarze i Twoich proroków zabili mieczem. Tak że ja sam tylko zostałem, a oni godzą jeszcze i na moje życie». (1 Krl 19:14 BT_4)
3Krl:19:14 καὶ εἶπεν Ηλιου Ζηλῶν ἐζήλωκα τῷ κυρίῳ παντοκράτορι, ὅτι ἐγκατέλιπον τὴν διαθήκην σου οἱ υἱοὶ Ισραηλ· τὰ θυσιαστήριά σου καθεῖλαν καὶ τοὺς προφήτας σου ἀπέκτειναν ἐν ῥομφαίᾳ, καὶ ὑπολέλειμμαι ἐγὼ μονώτατος, καὶ ζητοῦσι τὴν ψυχήν μου λαβεῖν αὐτήν.
3Krl:19:14 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Ἠλίας, -ου, ὁ; ἥλιος, -ου, ὁ ζῆλος, -ου, ὁ and -ους, τό; ζηλόω (ζηλ(ο)-, ζηλω·σ-, ζηλω·σ-, εζηλω·κ-, -, -) ζηλόω (ζηλ(ο)-, ζηλω·σ-, ζηλω·σ-, εζηλω·κ-, -, -) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] παντο·κράτωρ, -ορος, ὁ ὅτι ἐγ·κατα·λείπω (εγκατα+λειπ-, εγκατα+λειψ-, εγκατα+λιπ·[σ]- or 2nd εγκατα+λιπ-, εγκατα+λελοιπ·[κ]-, εγκατα+λελειπ-, εγκατα+λειφ·θ-) ὁ ἡ τό δια·θήκη, -ης, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ ὁ ἡ τό θυσιαστήριον, -ου, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καθ·αιρέω (καθ+αιρ(ε)-, καθ+ελ(ε)·[σ]-, καθ+ελ·[σ]- or 2nd καθ+ελ-, -, καθ+ῃρη-, καθ+αιρε·θ-) καί ὁ ἡ τό προφήτης, -ου, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἀπο·κτείνω, απο·κτέννω/απο·κτένω (απο+κτειν-/απο+κτενν-/απο+κτεν-, απο+κτεν(ε)·[σ]-, απο+κτειν·[σ]-, απ+εκταγ·κ-/απ+εκτονη·κ-, απ+εκταν-/απ+εκτονη-, απο+κταν·θ-) ἐν ῥομφαία, -ας, ἡ (cf. μάχαιρα) καί ὑπο·λείπω (υπο+λειπ-, υπο+λειψ-, υπο+λιπ·[σ]- or 2nd υπο+λιπ-, -, υπο+λελειπ-, υπο+λειφ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς μονώ·τατος -η -ον [LXX] (Superl. of μόνος) καί ζητέω (ζητ(ε)-, ζητη·σ-, ζητη·σ-, -, -, ζητη·θ-) ὁ ἡ τό ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
3Krl:19:14 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Eliasz; słońce W Apollo mitologii , GREKI STAROŻYTNEJ bóg światła, gojąc się i poezja Gorliwości/ferwor; do gorliwości Do gorliwości Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Wszechmocny władca wszystkiego chodzenia przed wszystkim Ponieważ/tamto By zaniechać porzucaj, porzucaj (do głębi ??????) Dawaj się porównaj Konwencja Ty; twój/twój(sg) Syn Izrael Sanktuarium nie ołtarz ale 'MNIE (orig. 'święte miejsce): Od OFr. sanctuaire, od L. sanctuarium, od sanctus 'świętego'. Ty; twój/twój(sg) By zdejmować czyść I też, nawet, mianowicie Prorok Ty; twój/twój(sg) By zabijać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Szpada I też, nawet, mianowicie By pozostawać (zostawiany samego -z tyłu, reszta, rezerwował {odpoczynek {resztę} z}) Ja Pojedynczy najwięcej I też, nawet, mianowicie By szukać Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Ja By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć On/ona/to/to samo
3Krl:19:14 kai\ ei)=pen *Eliou *DZElO=n e)DZE/lOka tO=| kuri/O| pantokra/tori, o(/ti e)gkate/lipon tE\n diaTE/kEn sou oi( ui(oi\ *israEl· ta\ TusiastE/ria/ sou kaTei=lan kai\ tou\s profE/tas sou a)pe/kteinan e)n r(omfai/a|, kai\ u(pole/leimmai e)gO\ monO/tatos, kai\ DZEtou=si tE\n PSuCHE/n mou labei=n au)tE/n.
3Krl:19:14 kai eipen Eliu DZElOn eDZElOka tO kyriO pantokratori, hoti enkatelipon tEn diaTEkEn su hoi hyioi israEl· ta TysiastEria su kaTeilan kai tus profEtas su apekteinan en romfaia, kai hypoleleimmai egO monOtatos, kai DZEtusi tEn PSyCHEn mu labein autEn.
3Krl:19:14 C VBI_AAI3S N_NSM V4_PAPNSM VXI_YAI1S RA_DSM N2_DSM N3R_DSM C VBI_AAI3P RA_ASF N1_ASF RP_GS RA_NPM N2_NPM N_GSM RA_APN N2N_APN RP_GS VBI_AAI3P C RA_APM N1M_APM RP_GS VAI_AAI3P P N1A_DSF C VP_XMI1S RP_NS A1_NSMS C V2_PAI3P RA_ASF N1_ASF RP_GS VB_AAN RD_ASF
3Krl:19:14 and also, even, namely to say/tell Elijah; sun In mythology Apollo, ancient Greek god of light, healing and poetry zeal/fervor; to zeal to zeal the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. Almighty ruler of all going before all because/that to give up forsake, abandon (to the depths έγκατα) compare the covenant you; your/yours(sg) the son Israel the sanctuary not altar but 'ME (orig. 'a sacred place): from OFr. sanctuaire, from L. sanctuarium, from sanctus 'holy'. you; your/yours(sg) to take down purge and also, even, namely the prophet you; your/yours(sg) to kill in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among sword and also, even, namely to Remain (left-alone -behind, remnant, reserved {the rest of}) I single most and also, even, namely to seek the life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person I to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand he/she/it/same
3Krl:19:14 and he/she/it-SAY/TELL-ed Elijah (gen); sun (gen) zeal/fervors (gen); while ZEAL-ing (nom) I-have-ZEAL-ed the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) Almighty ruler of all (dat) because/that I-GIVE UP-ed, they-GIVE UP-ed the (acc) covenant (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (nom) sons (nom|voc) Israel (indecl) the (nom|acc) Holy of Holies (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) they-TAKE-ed-DOWN and the (acc) prophets (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) they-KILL-ed in/among/by (+dat) sword (dat) and I-have-been-REMAIN-ed I (nom) single most ([Adj] nom) and they-are-SEEK-ing, while SEEK-ing (dat) the (acc) life (acc) me (gen) to-TAKE HOLD OF her/it/same (acc)
3Krl:19:14 3Krl_19:14_1 3Krl_19:14_2 3Krl_19:14_3 3Krl_19:14_4 3Krl_19:14_5 3Krl_19:14_6 3Krl_19:14_7 3Krl_19:14_8 3Krl_19:14_9 3Krl_19:14_10 3Krl_19:14_11 3Krl_19:14_12 3Krl_19:14_13 3Krl_19:14_14 3Krl_19:14_15 3Krl_19:14_16 3Krl_19:14_17 3Krl_19:14_18 3Krl_19:14_19 3Krl_19:14_20 3Krl_19:14_21 3Krl_19:14_22 3Krl_19:14_23 3Krl_19:14_24 3Krl_19:14_25 3Krl_19:14_26 3Krl_19:14_27 3Krl_19:14_28 3Krl_19:14_29 3Krl_19:14_30 3Krl_19:14_31 3Krl_19:14_32 3Krl_19:14_33 3Krl_19:14_34 3Krl_19:14_35 3Krl_19:14_36 3Krl_19:14_37 3Krl_19:14_38
3Krl:19:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:19:15 καὶ εἶπεν κύριος πρὸς αὐτόν Πορεύου ἀνάστρεφε εἰς τὴν ὁδόν σου καὶ ἥξεις εἰς τὴν ὁδὸν ἐρήμου Δαμασκοῦ καὶ χρίσεις τὸν Αζαηλ εἰς βασιλέα τῆς Συρίας·
3Krl:19:15 And the Lord said to him, Go, return, and thou shalt come into the way of the wilderness of Damascus: and thou shalt go and anoint Azael to be king over Syria. (1 Kings 19:15 Brenton)
3Krl:19:15 Wtedy Pan rzekł do niego: «Idź, wracaj twoją drogą ku pustyni Damaszku. A kiedy tam przybędziesz, namaścisz Chazaela na króla Aramu. (1 Krl 19:15 BT_4)
3Krl:19:15 καὶ εἶπεν κύριος πρὸς αὐτόν Πορεύου ἀνάστρεφε εἰς τὴν ὁδόν σου καὶ ἥξεις εἰς τὴν ὁδὸν ἐρήμου Δαμασκοῦ καὶ χρίσεις τὸν Αζαηλ εἰς βασιλέα τῆς Συρίας·
3Krl:19:15 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός αὐτός αὐτή αὐτό πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) ἀνα·στρέφω (ανα+στρεφ-, ανα+στρεψ-, ανα+στρεψ-, -, αν+εστραφ-, ανα+στραφ·[θ]-) εἰς[1] ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ ἔρημος -ον; ἐρημόω (ερημ(ο)-, ερημω·σ-, ερημω·σ-, ηρημω·κ-, ηρημω-, ερημω·θ-) Δαμασκός, -οῦ, ὁ καί χρίω (χρι-, χρι·σ-, χρι·σ-, κεχρι·κ-, κεχρισ-, χρισ·θ-) ὁ ἡ τό   εἰς[1] βασιλεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό Συρία, -ας, ἡ
3Krl:19:15 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo By iść By przewracać się odwracaj, powalaj, wywracaj się, przewracaj się, obalaj, wywracaj się, Do (+przyspieszenie) Drogi {Sposobu}/droga Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem. Do (+przyspieszenie) Drogi {Sposobu}/droga Odludzie; by leżeć odłogiem Damaszek I też, nawet, mianowicie Do chrisen danego nazwisko {imię} od L. suffus --, suffundere 'leją do'. Do (+przyspieszenie) Król Syria [Rzymska prowincja z]
3Krl:19:15 kai\ ei)=pen ku/rios pro\s au)to/n *poreu/ou a)na/strefe ei)s tE\n o(do/n sou kai\ E(/Xeis ei)s tE\n o(do\n e)rE/mou *damaskou= kai\ CHri/seis to\n *aDZaEl ei)s basile/a tE=s *suri/as·
3Krl:19:15 kai eipen kyrios pros auton poreuu anastrefe eis tEn hodon su kai hEXeis eis tEn hodon erEmu damasku kai CHriseis ton aDZaEl eis basilea tEs syrias·
3Krl:19:15 C VBI_AAI3S N2_NSM P RD_ASM V1_PAD2S V1_PAD2S P RA_ASF N2_ASF RP_GS C VF_FAI2S P RA_ASF N2_ASF N2_GSF N2_GSF C VF2_FAI2S RA_ASM N_ASM P N3V_ASM RA_GSF N1A_GSF
3Krl:19:15 and also, even, namely to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same to go to upset invert, overthrow, upturn, overturn, subvert, tip over, into (+acc) the way/road you; your/yours(sg) and also, even, namely to have come I have come. I have arrived. into (+acc) the way/road wilderness; to lay waste Damascus and also, even, namely to chrisen given a name from L. suffus-, suffundere 'pour into'. the ć into (+acc) king the Syria [Roman province of]
3Krl:19:15 and he/she/it-SAY/TELL-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) toward (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) be-you(sg)-being-GO-ed! be-you(sg)-UPSET-ing! into (+acc) the (acc) way/road (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and you(sg)-will-HAVE COME into (+acc) the (acc) way/road (acc) wilderness ([Adj] gen); be-you(sg)-LAY-ing-WASTE!, be-you(sg)-being-LAY-ed-WASTE! Damascus (gen) and you(sg)-will-CHRISEN the (acc)   into (+acc) king (acc) the (gen) Syria (gen)
3Krl:19:15 3Krl_19:15_1 3Krl_19:15_2 3Krl_19:15_3 3Krl_19:15_4 3Krl_19:15_5 3Krl_19:15_6 3Krl_19:15_7 3Krl_19:15_8 3Krl_19:15_9 3Krl_19:15_10 3Krl_19:15_11 3Krl_19:15_12 3Krl_19:15_13 3Krl_19:15_14 3Krl_19:15_15 3Krl_19:15_16 3Krl_19:15_17 3Krl_19:15_18 3Krl_19:15_19 3Krl_19:15_20 3Krl_19:15_21 3Krl_19:15_22 3Krl_19:15_23 3Krl_19:15_24 3Krl_19:15_25 3Krl_19:15_26
3Krl:19:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:19:16 καὶ τὸν Ιου υἱὸν Ναμεσσι χρίσεις εἰς βασιλέα ἐπὶ Ισραηλ· καὶ τὸν Ελισαιε υἱὸν Σαφατ ἀπὸ Αβελμαουλα χρίσεις εἰς προφήτην ἀντὶ σοῦ.
3Krl:19:16 And Ju the son of Namessi shalt thou anoint to be king over Israel; and Elisaie the son of Saphat shalt thou anoint to be prophet in thy room. (1 Kings 19:16 Brenton)
3Krl:19:16 Później namaścisz Jehu, syna Nimsziego, na króla Izraela. A wreszcie Elizeusza, syna Szafata z Abel-Mechola, namaścisz na proroka po tobie. (1 Krl 19:16 BT_4)
3Krl:19:16 καὶ τὸν Ιου υἱὸν Ναμεσσι χρίσεις εἰς βασιλέα ἐπὶ Ισραηλ· καὶ τὸν Ελισαιε υἱὸν Σαφατ ἀπὸ Αβελμαουλα χρίσεις εἰς προφήτην ἀντὶ σοῦ.
3Krl:19:16 καί ὁ ἡ τό ἰός, -οῦ, ὁ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   χρίω (χρι-, χρι·σ-, χρι·σ-, κεχρι·κ-, κεχρισ-, χρισ·θ-) εἰς[1] βασιλεύς, -έως, ὁ ἐπί Ἰσραήλ, ὁ καί ὁ ἡ τό Ἐλισαῖος v.l. Ἐλισσαῖ-, -ου, ὁ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   ἀπό   χρίω (χρι-, χρι·σ-, χρι·σ-, κεχρι·κ-, κεχρισ-, χρισ·θ-) εἰς[1] προφήτης, -ου, ὁ ἀντί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
3Krl:19:16 I też, nawet, mianowicie Wirus MNIE (wskazujący węża jad): Od L., świecony. 'szlamowaty płyn, trucizna'. Syn Do chrisen danego nazwisko {imię} od L. suffus --, suffundere 'leją do'. Do (+przyspieszenie) Król Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Izrael I też, nawet, mianowicie Elisza Syn Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Do chrisen danego nazwisko {imię} od L. suffus --, suffundere 'leją do'. Do (+przyspieszenie) Prorok Przeciw (+informacja) Ty; twój/twój(sg)
3Krl:19:16 kai\ to\n *iou ui(o\n *namessi CHri/seis ei)s basile/a e)pi\ *israEl· kai\ to\n *elisaie ui(o\n *safat a)po\ *abelmaoula CHri/seis ei)s profE/tEn a)nti\ sou=.
3Krl:19:16 kai ton iu hyion namessi CHriseis eis basilea epi israEl· kai ton elisaie hyion safat apo abelmaula CHriseis eis profEtEn anti su.
3Krl:19:16 C RA_ASM N_ASM N2_ASM N_GSM VF2_FAI2S P N3V_ASM P N_ASM C RA_ASM N_ASM N2_ASM N_GSM P N_GS VF2_FAI2S P N1M_ASM P RP_GS
3Krl:19:16 and also, even, namely the vīrus ME (denoting snake venom): from L., lit. 'slimy liquid, poison'. son ć to chrisen given a name from L. suffus-, suffundere 'pour into'. into (+acc) king upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing Israel and also, even, namely the Elisha son ć from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing ć to chrisen given a name from L. suffus-, suffundere 'pour into'. into (+acc) prophet against (+gen) you; your/yours(sg)
3Krl:19:16 and the (acc) vīrus (gen) son (acc)   you(sg)-will-CHRISEN into (+acc) king (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) Israel (indecl) and the (acc) Elisha (voc) son (acc)   away from (+gen)   you(sg)-will-CHRISEN into (+acc) prophet (acc) against (+gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
3Krl:19:16 3Krl_19:16_1 3Krl_19:16_2 3Krl_19:16_3 3Krl_19:16_4 3Krl_19:16_5 3Krl_19:16_6 3Krl_19:16_7 3Krl_19:16_8 3Krl_19:16_9 3Krl_19:16_10 3Krl_19:16_11 3Krl_19:16_12 3Krl_19:16_13 3Krl_19:16_14 3Krl_19:16_15 3Krl_19:16_16 3Krl_19:16_17 3Krl_19:16_18 3Krl_19:16_19 3Krl_19:16_20 3Krl_19:16_21 3Krl_19:16_22
3Krl:19:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:19:17 καὶ ἔσται τὸν σῳζόμενον ἐκ ῥομφαίας Αζαηλ θανατώσει Ιου, καὶ τὸν σῳζόμενον ἐκ ῥομφαίας Ιου θανατώσει Ελισαιε.
3Krl:19:17 And it shall come to pass, that him that escapes from the sword of Azael, Ju shall slay; and him that escapes from the sword of Ju, Elisaie shall slay. (1 Kings 19:17 Brenton)
3Krl:19:17 A stanie się tak: uratowanego przed mieczem Chazaela zabije Jehu, a uratowanego przed mieczem Jehu zabije Elizeusz. (1 Krl 19:17 BT_4)
3Krl:19:17 καὶ ἔσται τὸν σῳζόμενον ἐκ ῥομφαίας Αζαηλ θανατώσει Ιου, καὶ τὸν σῳζόμενον ἐκ ῥομφαίας Ιου θανατώσει Ελισαιε.
3Krl:19:17 καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό σῴζω (σῳζ-, σω·σ-, σω·σ-, σεσω·κ-, σεσω-/σεσωσ-/σεσῳσ-, σω·θ-) ἐκ ῥομφαία, -ας, ἡ (cf. μάχαιρα)   θανατόω (θανατ(ο)-, θανατω·σ-, θανατω·σ-, -, τεθανατω-, θανατω·θ-) ἰός, -οῦ, ὁ καί ὁ ἡ τό σῴζω (σῳζ-, σω·σ-, σω·σ-, σεσω·κ-, σεσω-/σεσωσ-/σεσῳσ-, σω·θ-) ἐκ ῥομφαία, -ας, ἡ (cf. μάχαιρα) ἰός, -οῦ, ὁ θανατόω (θανατ(ο)-, θανατω·σ-, θανατω·σ-, -, τεθανατω-, θανατω·θ-) Ἐλισαῖος v.l. Ἐλισσαῖ-, -ου, ὁ
3Krl:19:17 I też, nawet, mianowicie By być By oszczędzać oszczędzać albo dostarczać od ruiny, albo zniszczenie, albo od szkody, wybawiać, maść, oszczędzać Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Szpada By zgładzać Wirus MNIE (wskazujący węża jad): Od L., świecony. 'szlamowaty płyn, trucizna'. I też, nawet, mianowicie By oszczędzać oszczędzać albo dostarczać od ruiny, albo zniszczenie, albo od szkody, wybawiać, maść, oszczędzać Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Szpada Wirus MNIE (wskazujący węża jad): Od L., świecony. 'szlamowaty płyn, trucizna'. By zgładzać Elisza
3Krl:19:17 kai\ e)/stai to\n sO|DZo/menon e)k r(omfai/as *aDZaEl TanatO/sei *iou, kai\ to\n sO|DZo/menon e)k r(omfai/as *iou TanatO/sei *elisaie.
3Krl:19:17 kai estai ton sODZomenon ek romfaias aDZaEl TanatOsei iu, kai ton sODZomenon ek romfaias iu TanatOsei elisaie.
3Krl:19:17 C VF_FMI3S RA_ASM V1_PMPASM P N1A_GSF N_GSM VF_FAI3S N_NSM C RA_ASM V1_PMPASM P N1A_GSF N_GSM VF_FAI3S N_NSM
3Krl:19:17 and also, even, namely to be the to save to save or deliver from ruin, or destruction, or from harm, rescue, salve, save out of (+gen) ἐξ before vowels sword ć to put to death vīrus ME (denoting snake venom): from L., lit. 'slimy liquid, poison'. and also, even, namely the to save to save or deliver from ruin, or destruction, or from harm, rescue, salve, save out of (+gen) ἐξ before vowels sword vīrus ME (denoting snake venom): from L., lit. 'slimy liquid, poison'. to put to death Elisha
3Krl:19:17 and he/she/it-will-be the (acc) while being-SAVE-ed (acc, nom|acc|voc) out of (+gen) sword (gen), swords (acc)   he/she/it-will-PUT-TO-DEATH, you(sg)-will-be-PUT-ed-TO-DEATH (classical) vīrus (gen) and the (acc) while being-SAVE-ed (acc, nom|acc|voc) out of (+gen) sword (gen), swords (acc) vīrus (gen) he/she/it-will-PUT-TO-DEATH, you(sg)-will-be-PUT-ed-TO-DEATH (classical) Elisha (voc)
3Krl:19:17 3Krl_19:17_1 3Krl_19:17_2 3Krl_19:17_3 3Krl_19:17_4 3Krl_19:17_5 3Krl_19:17_6 3Krl_19:17_7 3Krl_19:17_8 3Krl_19:17_9 3Krl_19:17_10 3Krl_19:17_11 3Krl_19:17_12 3Krl_19:17_13 3Krl_19:17_14 3Krl_19:17_15 3Krl_19:17_16 3Krl_19:17_17
3Krl:19:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:19:18 καὶ καταλείψεις ἐν Ισραηλ ἑπτὰ χιλιάδας ἀνδρῶν, πάντα γόνατα, ἃ οὐκ ὤκλασαν γόνυ τῷ Βααλ, καὶ πᾶν στόμα, ὃ οὐ προσεκύνησεν αὐτῷ.
3Krl:19:18 And thou shalt leave in Israel seven thousand men, all the knees which had not bowed themselves to Baal, and every mouth which had not worshipped him. (1 Kings 19:18 Brenton)
3Krl:19:18 Zostawię jednak w Izraelu siedem tysięcy takich, których kolana nie ugięły się przed Baalem i których usta go nie ucałowały». (1 Krl 19:18 BT_4)
3Krl:19:18 καὶ καταλείψεις ἐν Ισραηλ ἑπτὰ χιλιάδας ἀνδρῶν, πάντα γόνατα, οὐκ ὤκλασαν γόνυ τῷ Βααλ, καὶ πᾶν στόμα, οὐ προσεκύνησεν αὐτῷ.
3Krl:19:18 καί κατα·λείπω (κατα+λειπ-, κατα+λειψ-, κατα+λειψ- or 2nd κατα+λιπ-, κατα+λελοιπ·[κ]-, κατα+λελειπ-, κατα+λειφ·θ-) ἐν Ἰσραήλ, ὁ ἑπτά χιλιά[δ]ς, -άδος, ἡ ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός γόνυ, γόνατος, τό ὅς ἥ ὅ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ   γόνυ, γόνατος, τό ὁ ἡ τό Βάαλ, ὁ καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός στόμα[τ], -ατος, τό ὅς ἥ ὅ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ προσ·κυνέω (προσ+κυν(ε)-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κεκυνη·κ-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό
3Krl:19:18 I też, nawet, mianowicie By pozostawiać za sobą pozwolenie z tyłu, by być opuszczany {lewy}, pozostawaj z tyłu, porzucaj, porzucaj, zaniechaj W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Izrael Siedem Kilo [jednostka tysiąc] Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Kolano Kto/, który/, który ??? Przed przydechem mocnym Kolano Baal I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ust/żołądka por Kto/, który/, który ??? Przed przydechem mocnym By chodzić do kościoła - by zaszczycać [jakiś jedna/rzecz] jak wyższy od siebie On/ona/to/to samo
3Krl:19:18 kai\ katalei/PSeis e)n *israEl e(pta\ CHilia/das a)ndrO=n, pa/nta go/nata, a(/ ou)k O)/klasan go/nu tO=| *baal, kai\ pa=n sto/ma, o(\ ou) proseku/nEsen au)tO=|.
3Krl:19:18 kai kataleiPSeis en israEl hepta CHiliadas andrOn, panta gonata, ha uk Oklasan gony tO baal, kai pan stoma, ho u prosekynEsen autO.
3Krl:19:18 C VF_FAI2S P N_DSM M N3D_APF N3_GPM A3_APN N3_APN RR_APN D VAI_AAI3P N3_ASN RA_DSM N_DSM C A3_ASN N3M_ASN RR_ASN D VAI_AAI3S RD_DSM
3Krl:19:18 and also, even, namely to leave behind leave behind, to be left, remain behind, forsake, abandon, give up in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Israel seven kilo [unit of one thousand] man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". every all, each, every, the whole of knee who/whom/which οὐχ before rough breathing ć knee the Baal and also, even, namely every all, each, every, the whole of mouth/maw stoma who/whom/which οὐχ before rough breathing to worship - to honor [some one/thing] as superior to oneself he/she/it/same
3Krl:19:18 and you(sg)-will-LEAVE-BEHIND in/among/by (+dat) Israel (indecl) seven kilos (acc) men, husbands (gen) all (nom|acc|voc), every (acc) knees (nom|acc|voc) who/whom/which (nom|acc) not   knee (nom|acc|voc) the (dat) Baal (indecl) and every (nom|acc|voc) mouth/maw (nom|acc|voc) who/whom/which (nom|acc) not he/she/it-WORSHIP/MAKE-ed-OBEISANCE him/it/same (dat)
3Krl:19:18 3Krl_19:18_1 3Krl_19:18_2 3Krl_19:18_3 3Krl_19:18_4 3Krl_19:18_5 3Krl_19:18_6 3Krl_19:18_7 3Krl_19:18_8 3Krl_19:18_9 3Krl_19:18_10 3Krl_19:18_11 3Krl_19:18_12 3Krl_19:18_13 3Krl_19:18_14 3Krl_19:18_15 3Krl_19:18_16 3Krl_19:18_17 3Krl_19:18_18 3Krl_19:18_19 3Krl_19:18_20 3Krl_19:18_21 3Krl_19:18_22
3Krl:19:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:19:19 καὶ ἀπῆλθεν ἐκεῖθεν καὶ εὑρίσκει τὸν Ελισαιε υἱὸν Σαφατ, καὶ αὐτὸς ἠροτρία ἐν βουσίν – δώδεκα ζεύγη βοῶν ἐνώπιον αὐτοῦ, καὶ αὐτὸς ἐν τοῖς δώδεκα – , καὶ ἐπῆλθεν ἐπ’ αὐτὸν καὶ ἐπέρριψε τὴν μηλωτὴν αὐτοῦ ἐπ’ αὐτόν.
3Krl:19:19 And he departed thence, and finds Elisaie the son of Saphat, and he was ploughing with oxen; there were twelve yoke before him, and he with the twelve, and he passed by to him, and cast his mantle upon him. (1 Kings 19:19 Brenton)
3Krl:19:19 Eliasz stamtąd poszedł i odnalazł Elizeusza, syna Szafata, orzącego: dwanaście par wołów przed nim, a on przy dwunastej. Wtedy Eliasz, podszedłszy do niego, zarzucił na niego swój płaszcz. (1 Krl 19:19 BT_4)
3Krl:19:19 Καὶ ἀπῆλθεν ἐκεῖθεν καὶ εὑρίσκει τὸν Ελισαιε υἱὸν Σαφατ, καὶ αὐτὸς ἠροτρία ἐν βουσίν δώδεκα ζεύγη βοῶν ἐνώπιον αὐτοῦ, καὶ αὐτὸς ἐν τοῖς δώδεκα , καὶ ἐπῆλθεν ἐπ’ αὐτὸν καὶ ἐπέρριψε τὴν μηλωτὴν αὐτοῦ ἐπ’ αὐτόν.
3Krl:19:19 καί ἀπ·έρχομαι (απ+ερχ-, απ+ελευ·σ-, απ+ελθ·[σ]- or 2nd απ+ελθ-, απ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐκεῖ·θεν καί εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) ὁ ἡ τό Ἐλισαῖος v.l. Ἐλισσαῖ-, -ου, ὁ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   καί αὐτός αὐτή αὐτό ἀροτριάω (αροτρι(α)-, αροτρια·σ-, αροτρια·σ-, -, -, αροτρια·θ-) ἐν βοῦς, βοός, ὁ   δώ·δεκα/δεκα·δύο ζεῦγο·ς, -ους, τό βοῦς, βοός, ὁ; βοή, -ῆς, ἡ; βοάω (βο(α)-, βοη·σ-, βοη·σ-, -, -, βοη·θ-) ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό καί αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὁ ἡ τό δώ·δεκα/δεκα·δύο     καί ἐπ·έρχομαι (επ+ερχ-, επ+ελευ·σ-, επ+ελθ·[σ]- or 2nd επ+ελθ-, επ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐπι·ρρίπτω/-ρίπτω (-, επι+ρριψ-, επι+ρριψ-/επι+ριψ-, επι+ερριφ·[κ]-, -, επι+ρριφ·[θ]-) ὁ ἡ τό μηλωτή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό
3Krl:19:19 I też, nawet, mianowicie By odchodzić Stamtąd I też, nawet, mianowicie By znajdować Elisza Syn I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo By orać ziemię W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wół   Dwanaście Jarzma/para Wół; krzyk {aukcja}; by ryczeć W obecności z (+informacja); ??? On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dwanaście     I też, nawet, mianowicie Do zbliżanie siebie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By rzucać rzut na Barania skóra On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo
3Krl:19:19 *kai\ a)pE=lTen e)kei=Ten kai\ eu(ri/skei to\n *elisaie ui(o\n *safat, kai\ au)to\s E)rotri/a e)n bousi/n dO/deka DZeu/gE boO=n e)nO/pion au)tou=, kai\ au)to\s e)n toi=s dO/deka , kai\ e)pE=lTen e)p’ au)to\n kai\ e)pe/rriPSe tE\n mElOtE\n au)tou= e)p’ au)to/n.
3Krl:19:19 kai apElTen ekeiTen kai heuriskei ton elisaie hyion safat, kai autos Erotria en busin dOdeka DZeugE boOn enOpion autu, kai autos en tois dOdeka , kai epElTen ep’ auton kai eperriPSe tEn mElOtEn autu ep’ auton.
3Krl:19:19 C VBI_AAI3S D C V1_PAI3S RA_ASM N_ASM N2_ASM N_GSM C RD_NSM V3I_IAI3S P N3_DPM M N3E_APN N3_GPM P RD_GSM C RD_NSM P RA_DPM M , C VBI_AAI3S P RD_ASM C VAI_AAI3S RA_ASF N1_ASF RD_GSM P RD_ASM
3Krl:19:19 and also, even, namely to depart from there and also, even, namely to find the Elisha son ć and also, even, namely he/she/it/same to plow in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ox   twelve yoke/pair ox; outcry; to bellow in the presence of (+gen); ??? he/she/it/same and also, even, namely he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the twelve     and also, even, namely to oncoming upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same and also, even, namely to cast throw upon the sheepskin he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same
3Krl:19:19 and he/she/it-DEPART-ed from there and he/she/it-is-FIND-ing, you(sg)-are-being-FIND-ed (classical) the (acc) Elisha (voc) son (acc)   and he/it/same (nom) he/she/it-was-PLOW-ing in/among/by (+dat) oxen (dat)   twelve yokes/pairs (nom|acc|voc) oxen (gen); outcries (gen); while BELLOW-ing (nom, nom|acc|voc, voc) in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) him/it/same (gen) and he/it/same (nom) in/among/by (+dat) the (dat) twelve     and he/she/it-ONCOMING-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) and he/she/it-CAST-ed the (acc) sheepskin (acc) him/it/same (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc)
3Krl:19:19 3Krl_19:19_1 3Krl_19:19_2 3Krl_19:19_3 3Krl_19:19_4 3Krl_19:19_5 3Krl_19:19_6 3Krl_19:19_7 3Krl_19:19_8 3Krl_19:19_9 3Krl_19:19_10 3Krl_19:19_11 3Krl_19:19_12 3Krl_19:19_13 3Krl_19:19_14 3Krl_19:19_15 3Krl_19:19_16 3Krl_19:19_17 3Krl_19:19_18 3Krl_19:19_19 3Krl_19:19_20 3Krl_19:19_21 3Krl_19:19_22 3Krl_19:19_23 3Krl_19:19_24 3Krl_19:19_25 3Krl_19:19_26 3Krl_19:19_27 3Krl_19:19_28 3Krl_19:19_29 3Krl_19:19_30 3Krl_19:19_31 3Krl_19:19_32 3Krl_19:19_33 3Krl_19:19_34 3Krl_19:19_35 3Krl_19:19_36 3Krl_19:19_37 3Krl_19:19_38
3Krl:19:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:19:20 καὶ κατέλιπεν Ελισαιε τὰς βόας καὶ κατέδραμεν ὀπίσω Ηλιου καὶ εἶπεν Καταφιλήσω τὸν πατέρα μου καὶ ἀκολουθήσω ὀπίσω σου· καὶ εἶπεν Ηλιου Ἀνάστρεφε, ὅτι πεποίηκά σοι.
3Krl:19:20 And Elisaie left the cattle, and ran after Eliu and said, I will kiss my father, and follow after thee. And Eliu said, Return, for I have done a work for thee. (1 Kings 19:20 Brenton)
3Krl:19:20 Wówczas Elizeusz zostawił woły i pobiegłszy za Eliaszem, powiedział: «Pozwól mi ucałować mego ojca i moją matkę, abym potem poszedł za tobą». On mu odpowiedział: «Idź i wracaj, bo po co to ci uczyniłem?» (1 Krl 19:20 BT_4)
3Krl:19:20 καὶ κατέλιπεν Ελισαιε τὰς βόας καὶ κατέδραμεν ὀπίσω Ηλιου καὶ εἶπεν Καταφιλήσω τὸν πατέρα μου καὶ ἀκολουθήσω ὀπίσω σου· καὶ εἶπεν Ηλιου Ἀνάστρεφε, ὅτι πεποίηκά σοι.
3Krl:19:20 καί κατα·λείπω (κατα+λειπ-, κατα+λειψ-, κατα+λειψ- or 2nd κατα+λιπ-, κατα+λελοιπ·[κ]-, κατα+λελειπ-, κατα+λειφ·θ-) Ἐλισαῖος v.l. Ἐλισσαῖ-, -ου, ὁ ὁ ἡ τό βοῦς, βοός, ὁ; βοή, -ῆς, ἡ καί κατα·τρέχω (κατα+τρεχ-, -, 2nd κατα+δραμ-, -, -, -) ὀπίσω Ἠλίας, -ου, ὁ; ἥλιος, -ου, ὁ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κατα·φιλέω (κατα+φιλ(ε)-, κατα+φιλη·σ-, κατα+φιλη·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ἀκολουθέω (ακολουθ(ε)-, ακολουθη·σ-, ακολουθη·σ-, ηκολουθη·κ-, -, -) ὀπίσω σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Ἠλίας, -ου, ὁ; ἥλιος, -ου, ὁ ἀνα·στρέφω (ανα+στρεφ-, ανα+στρεψ-, ανα+στρεψ-, -, αν+εστραφ-, ανα+στραφ·[θ]-) ὅτι ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -)
3Krl:19:20 I też, nawet, mianowicie By pozostawiać za sobą pozwolenie z tyłu, by być opuszczany {lewy}, pozostawaj z tyłu, porzucaj, porzucaj, zaniechaj Elisza Wół; krzyk {aukcja} I też, nawet, mianowicie By wyczerpywać się Z tyłu w tył, z tyłu, potem Eliasz; słońce W Apollo mitologii , GREKI STAROŻYTNEJ bóg światła, gojąc się i poezja I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj By całować pieszczotę, zakochany pocałunek Ojciec Ja I też, nawet, mianowicie By następować Z tyłu w tył, z tyłu, potem Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Eliasz; słońce W Apollo mitologii , GREKI STAROŻYTNEJ bóg światła, gojąc się i poezja By przewracać się odwracaj, powalaj, wywracaj się, przewracaj się, obalaj, wywracaj się, Ponieważ/tamto By czynić/rób Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się
3Krl:19:20 kai\ kate/lipen *elisaie ta\s bo/as kai\ kate/dramen o)pi/sO *Eliou kai\ ei)=pen *katafilE/sO to\n pate/ra mou kai\ a)kolouTE/sO o)pi/sO sou· kai\ ei)=pen *Eliou *)ana/strefe, o(/ti pepoi/Eka/ soi.
3Krl:19:20 kai katelipen elisaie tas boas kai katedramen opisO Eliu kai eipen katafilEsO ton patera mu kai akoluTEsO opisO su· kai eipen Eliu anastrefe, hoti pepoiEka soi.
3Krl:19:20 C VBI_AAI3S N_NSM RA_APF N3_APF C VBI_AAI3S P N_GSM C VBI_AAI3S VF_FAI1S RA_ASM N3_ASM RP_GS C VF_FAI1S P RP_GS C VBI_AAI3S N_NSM V1_PAD2S C VX_XAI1S RP_DS
3Krl:19:20 and also, even, namely to leave behind leave behind, to be left, remain behind, forsake, abandon, give up Elisha the ox; outcry and also, even, namely to run down behind back, behind, after Elijah; sun In mythology Apollo, ancient Greek god of light, healing and poetry and also, even, namely to say/tell to kiss caress, amorous kiss the father I and also, even, namely to follow behind back, behind, after you; your/yours(sg) and also, even, namely to say/tell Elijah; sun In mythology Apollo, ancient Greek god of light, healing and poetry to upset invert, overthrow, upturn, overturn, subvert, tip over, because/that to do/make you; your/yours(sg); to rub worn, rub
3Krl:19:20 and he/she/it-LEAVE-ed-BEHIND Elisha (voc) the (acc) oxen (acc); outcries (acc) and he/she/it-RUN-ed-DOWN behind Elijah (gen); sun (gen) and he/she/it-SAY/TELL-ed I-will-KISS, I-should-KISS the (acc) father (acc) me (gen) and I-will-FOLLOW, I-should-FOLLOW behind you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and he/she/it-SAY/TELL-ed Elijah (gen); sun (gen) be-you(sg)-UPSET-ing! because/that I-have-DO/MAKE-ed you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt)
3Krl:19:20 3Krl_19:20_1 3Krl_19:20_2 3Krl_19:20_3 3Krl_19:20_4 3Krl_19:20_5 3Krl_19:20_6 3Krl_19:20_7 3Krl_19:20_8 3Krl_19:20_9 3Krl_19:20_10 3Krl_19:20_11 3Krl_19:20_12 3Krl_19:20_13 3Krl_19:20_14 3Krl_19:20_15 3Krl_19:20_16 3Krl_19:20_17 3Krl_19:20_18 3Krl_19:20_19 3Krl_19:20_20 3Krl_19:20_21 3Krl_19:20_22 3Krl_19:20_23 3Krl_19:20_24 3Krl_19:20_25 3Krl_19:20_26
3Krl:19:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:19:21 καὶ ἀνέστρεψεν ἐξόπισθεν αὐτοῦ καὶ ἔλαβεν τὰ ζεύγη τῶν βοῶν καὶ ἔθυσεν καὶ ἥψησεν αὐτὰ ἐν τοῖς σκεύεσι τῶν βοῶν καὶ ἔδωκεν τῷ λαῷ, καὶ ἔφαγον· καὶ ἀνέστη καὶ ἐπορεύθη ὀπίσω Ηλιου καὶ ἐλειτούργει αὐτῷ.
3Krl:19:21 And he returned from following him, and took a yoke of oxen, and slew them, and boiled them with the instruments of the oxen, and gave to the people, and they ate: and he arose, and went after Eliu, and ministered to him. (1 Kings 19:21 Brenton)
3Krl:19:21 Wtedy powrócił do niego i zaraz wziął parę wołów, złożył je na ofiarę, a na jarzmie wołów ugotował ich mięso oraz dał ludziom, aby zjedli. Następnie wybrał się i poszedłszy za Eliaszem, stał się jego sługą. (1 Krl 19:21 BT_4)
3Krl:19:21 καὶ ἀνέστρεψεν ἐξόπισθεν αὐτοῦ καὶ ἔλαβεν τὰ ζεύγη τῶν βοῶν καὶ ἔθυσεν καὶ ἥψησεν αὐτὰ ἐν τοῖς σκεύεσι τῶν βοῶν καὶ ἔδωκεν τῷ λαῷ, καὶ ἔφαγον· καὶ ἀνέστη καὶ ἐπορεύθη ὀπίσω Ηλιου καὶ ἐλειτούργει αὐτῷ.
3Krl:19:21 καί ἀνα·στρέφω (ανα+στρεφ-, ανα+στρεψ-, ανα+στρεψ-, -, αν+εστραφ-, ανα+στραφ·[θ]-)   αὐτός αὐτή αὐτό καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ὁ ἡ τό ζεῦγο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό βοῦς, βοός, ὁ; βοή, -ῆς, ἡ; βοάω (βο(α)-, βοη·σ-, βοη·σ-, -, -, βοη·θ-) καί θύω (θυ-, θυ·σ-, θυ·σ-, τεθυ·κ-, τεθυ-, τυ·θ-) καί ἕψω [LXX] (εψ-, εψη·σ-, εψη·σ-, -, ηψη-, εψη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὁ ἡ τό σκεῦο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό βοῦς, βοός, ὁ; βοή, -ῆς, ἡ; βοάω (βο(α)-, βοη·σ-, βοη·σ-, -, -, βοη·θ-) καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ καί ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) καί ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) καί πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) ὀπίσω Ἠλίας, -ου, ὁ; ἥλιος, -ου, ὁ καί λειτ·ουργέω (λειτουργ(ε)-, λειτουργη·σ-, λειτουργη·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό
3Krl:19:21 I też, nawet, mianowicie By przewracać się odwracaj, powalaj, wywracaj się, przewracaj się, obalaj, wywracaj się, On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Jarzma/para Wół; krzyk {aukcja}; by ryczeć I też, nawet, mianowicie By składać ofiarę poświęcaj, gnęb [????µ???] I też, nawet, mianowicie By gotować się On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Naczynie Wół; krzyk {aukcja}; by ryczeć I też, nawet, mianowicie By dawać Ludzie I też, nawet, mianowicie By jeść I też, nawet, mianowicie By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych I też, nawet, mianowicie By iść Z tyłu w tył, z tyłu, potem Eliasz; słońce W Apollo mitologii , GREKI STAROŻYTNEJ bóg światła, gojąc się i poezja I też, nawet, mianowicie By pełnić obowiązki [zobacz liturgię, osobę sprzyjającą liturgii] On/ona/to/to samo
3Krl:19:21 kai\ a)ne/strePSen e)Xo/pisTen au)tou= kai\ e)/laben ta\ DZeu/gE tO=n boO=n kai\ e)/Tusen kai\ E(/PSEsen au)ta\ e)n toi=s skeu/esi tO=n boO=n kai\ e)/dOken tO=| laO=|, kai\ e)/fagon· kai\ a)ne/stE kai\ e)poreu/TE o)pi/sO *Eliou kai\ e)leitou/rgei au)tO=|.
3Krl:19:21 kai anestrePSen eXopisTen autu kai elaben ta DZeugE tOn boOn kai eTysen kai hEPSEsen auta en tois skeuesi tOn boOn kai edOken tO laO, kai efagon· kai anestE kai eporeuTE opisO Eliu kai eleiturgei autO.
3Krl:19:21 C VAI_AAI3S D RD_GSM C VBI_AAI3S RA_APN N3E_APN RA_GPM N3_GPM C VAI_AAI3S C VAI_AAI3S RD_APN P RA_DPN N3E_DPN RA_GPM N3_GPM C VAI_AAI3S RA_DSM N2_DSM C VBI_AAI3P C VHI_AAI3S C VCI_API3S P N_GSM C V2I_IAI3S RD_DSM
3Krl:19:21 and also, even, namely to upset invert, overthrow, upturn, overturn, subvert, tip over, ć he/she/it/same and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand the yoke/pair the ox; outcry; to bellow and also, even, namely to sacrifice immolate, victimize [τεθυμενα] and also, even, namely to boil he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the vessel the ox; outcry; to bellow and also, even, namely to give the people and also, even, namely to eat and also, even, namely to stand up put up, raise, resurrect and also, even, namely to go behind back, behind, after Elijah; sun In mythology Apollo, ancient Greek god of light, healing and poetry and also, even, namely to officiate [see liturgy, liturgist] he/she/it/same
3Krl:19:21 and he/she/it-UPSET-ed   him/it/same (gen) and he/she/it-TAKE HOLD OF-ed the (nom|acc) yokes/pairs (nom|acc|voc) the (gen) oxen (gen); outcries (gen); while BELLOW-ing (nom, nom|acc|voc, voc) and he/she/it-SACRIFICE-ed and he/she/it-BOIL-ed they/them/same (nom|acc) in/among/by (+dat) the (dat) vessels (dat) the (gen) oxen (gen); outcries (gen); while BELLOW-ing (nom, nom|acc|voc, voc) and he/she/it-GIVE-ed the (dat) people (dat) and I-EAT-ed, they-EAT-ed and he/she/it-STand-ed-UP and he/she/it-was-GO-ed behind Elijah (gen); sun (gen) and he/she/it-was-OFFICIATE-ing him/it/same (dat)
3Krl:19:21 3Krl_19:21_1 3Krl_19:21_2 3Krl_19:21_3 3Krl_19:21_4 3Krl_19:21_5 3Krl_19:21_6 3Krl_19:21_7 3Krl_19:21_8 3Krl_19:21_9 3Krl_19:21_10 3Krl_19:21_11 3Krl_19:21_12 3Krl_19:21_13 3Krl_19:21_14 3Krl_19:21_15 3Krl_19:21_16 3Krl_19:21_17 3Krl_19:21_18 3Krl_19:21_19 3Krl_19:21_20 3Krl_19:21_21 3Krl_19:21_22 3Krl_19:21_23 3Krl_19:21_24 3Krl_19:21_25 3Krl_19:21_26 3Krl_19:21_27 3Krl_19:21_28 3Krl_19:21_29 3Krl_19:21_30 3Krl_19:21_31 3Krl_19:21_32 3Krl_19:21_33 3Krl_19:21_34 3Krl_19:21_35
3Krl:19:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x