Rdz:24:1 καὶ Αβρααμ ἦν πρεσβύτερος προβεβηκὼς ἡμερῶν, καὶ κύριος εὐλόγησεν τὸν Αβρααμ κατὰ πάντα.
Rdz:24:1 And Abraam was old, advanced in days, and the Lord blessed Abraam in all things. (Genesis 24:1 Brenton)
Rdz:24:1 Abraham zestarzał się i doszedł do podeszłego wieku, a Bóg mu we wszystkim błogosławił. (Rdz 24:1 BT_4)
Rdz:24:1 Καὶ Αβρααμ ἦν πρεσβύτερος προβεβηκὼς ἡμερῶν, καὶ κύριος εὐλόγησεν τὸν Αβρααμ κατὰ πάντα.
Rdz:24:1 καί Ἀβραάμ, ὁ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) πρεσβύ·τερος -α -ον (Comp. of πρέσβυς) προ·βαίνω (προ+βαιν-, -, 2nd ath. προ+β(η)-/ath. προ+β(α)-, προ+βεβη·κ-, -, -) ἡμέρα, -ας -ἡ καί κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-) ὁ ἡ τό Ἀβραάμ, ὁ κατά πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός
Rdz:24:1 a także, nawet, a mianowicie Abraham być starszy Advance Advance, krok do przodu, idź przed dzień a także, nawet, a mianowicie panie? ??????, = Hebr. Jahwe; panem panie, łac. Dominus, bogów, Pind. , Soph. Itd: głowa rodziny, panem domu, Aesch. Itd: później ????? Była to forma szacunku adres, jak nasz Panie, NTest. błogosławić Abraham w dół / w zależności /, jak na (ACC), przed (gen) ???? przed gładkiej oddychaniu, ???? przed nierównym oddechem każdy wszystkim, każde, każde, całość
Rdz:24:1 *kai\ *abraam E)=n presbu/teros probebEkO\s E(merO=n, kai\ ku/rios eu)lo/gEsen to\n *abraam kata\ pa/nta.
Rdz:24:1 kai abraam En presbyteros probebEkOs hEmerOn, kai kyrios eulogEsen ton abraam kata panta.
Rdz:24:1 C N_NSM V9_IAI3S A1A_NSMC VX_XAPNSM N1A_GPF C N2_NSM VA_AAI3S RA_ASM N_ASM P A3_APN
Rdz:24:1 and also, even, namely Abraham to be elder to Advance Advance, step forward, go ahead of day and also, even, namely lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to bless the Abraham down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of
Rdz:24:1 and Abraham (indecl) he/she/it-was elder ([Adj] nom) having ADVANCE-ed (nom) days (gen) and lord (nom); a lord ([Adj] nom) he/she/it-BLESS-ed the (acc) Abraham (indecl) down/according to/as per (+acc), against (+gen) all (nom|acc|voc), every (acc)
Rdz:24:1 Rdz_24:1_1 Rdz_24:1_2 Rdz_24:1_3 Rdz_24:1_4 Rdz_24:1_5 Rdz_24:1_6 Rdz_24:1_7 Rdz_24:1_8 Rdz_24:1_9 Rdz_24:1_10 Rdz_24:1_11 Rdz_24:1_12 Rdz_24:1_13
Rdz:24:1 x x x x x x x x x x x x x
Rdz:24:2 καὶ εἶπεν Αβρααμ τῷ παιδὶ αὐτοῦ τῷ πρεσβυτέρῳ τῆς οἰκίας αὐτοῦ τῷ ἄρχοντι πάντων τῶν αὐτοῦ Θὲς τὴν χεῖρά σου ὑπὸ τὸν μηρόν μου,
Rdz:24:2 And Abraam said to his servant the elder of his house, who had rule over all his possessions, Put thy hand under my thigh, (Genesis 24:2 Brenton)
Rdz:24:2 I rzekł Abraham do swego sługi, który piastował w jego rodzinie godność zarządcy całej posiadłości: «Połóż mi twą rękę pod biodro, (Rdz 24:2 BT_4)
Rdz:24:2 καὶ εἶπεν Αβρααμ τῷ παιδὶ αὐτοῦ τῷ πρεσβυτέρῳ τῆς οἰκίας αὐτοῦ τῷ ἄρχοντι πάντων τῶν αὐτοῦ Θὲς τὴν χεῖρά σου ὑπὸ τὸν μηρόν μου,
Rdz:24:2 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Ἀβραάμ, ὁ ὁ ἡ τό παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό πρεσβύ·τερος -α -ον (Comp. of πρέσβυς) ὁ ἡ τό οἰκία, -ας, ἡ (cf. οἶκος) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό αὐτός αὐτή αὐτό τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὑπό ὁ ἡ τό μηρός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Rdz:24:2 a także, nawet, a mianowicie powiedzieć / powiedzieć Abraham Dziecko / sługa on / ona / on / sama starszy dom on / ona / on / sama Władca; zaczynać się każdy wszystkim, każde, każde, całość on / ona / on / sama umieścić położyć, postawić, zestaw, umiejscowienia, stację ręka ty; twój / twoje (SG) mocy (ACC), przez (gen) ??? przed gładkiej oddechu ??? przed nierównym oddechem udo JA
Rdz:24:2 kai\ ei)=pen *abraam tO=| paidi\ au)tou= tO=| presbute/rO| tE=s oi)ki/as au)tou= tO=| a)/rCHonti pa/ntOn tO=n au)tou= *Te\s tE\n CHei=ra/ sou u(po\ to\n mEro/n mou,
Rdz:24:2 kai eipen abraam tO paidi autu tO presbyterO tEs oikias autu tO arCHonti pantOn tOn autu Tes tEn CHeira su hypo ton mEron mu,
Rdz:24:2 C VBI_AAI3S N_NSM RA_DSM N3D_DSM RD_GSM RA_DSM A1A_DSMC RA_GSF N1A_GSF RD_GSM RA_DSM N3_DSM A3_GPN RA_GPN RD_GSM VE_AAD2S RA_ASF N3_ASF RP_GS P RA_ASM N2_ASM RP_GS
Rdz:24:2 and also, even, namely to say/tell Abraham the child/servant he/she/it/same the elder the house he/she/it/same the ruler; to begin every all, each, every, the whole of the he/she/it/same to place lay, put, set, situate, station the hand you; your/yours(sg) under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing the thigh I
Rdz:24:2 and he/she/it-SAY/TELL-ed Abraham (indecl) the (dat) child/servant (dat) him/it/same (gen) the (dat) elder ([Adj] dat) the (gen) house (gen), houses (acc) him/it/same (gen) the (dat) ruler (dat); while BEGIN-ing (dat) all (gen) the (gen) him/it/same (gen) do-PLACE-you(sg)! the (acc) hand (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) under (+acc), by (+gen) the (acc) thigh (acc) me (gen)
Rdz:24:2 Rdz_24:2_1 Rdz_24:2_2 Rdz_24:2_3 Rdz_24:2_4 Rdz_24:2_5 Rdz_24:2_6 Rdz_24:2_7 Rdz_24:2_8 Rdz_24:2_9 Rdz_24:2_10 Rdz_24:2_11 Rdz_24:2_12 Rdz_24:2_13 Rdz_24:2_14 Rdz_24:2_15 Rdz_24:2_16 Rdz_24:2_17 Rdz_24:2_18 Rdz_24:2_19 Rdz_24:2_20 Rdz_24:2_21 Rdz_24:2_22 Rdz_24:2_23 Rdz_24:2_24
Rdz:24:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:24:3 καὶ ἐξορκιῶ σε κύριον τὸν θεὸν τοῦ οὐρανοῦ καὶ τὸν θεὸν τῆς γῆς, ἵνα μὴ λάβῃς γυναῖκα τῷ υἱῷ μου Ισαακ ἀπὸ τῶν θυγατέρων τῶν Χαναναίων, μεθ’ ὧν ἐγὼ οἰκῶ ἐν αὐτοῖς,
Rdz:24:3 and I will adjure thee by the Lord the God of heaven, and the God of the earth, that thou take not a wife for my son Isaac from the daughters of the Chananites, with whom I dwell, in the midst of them. (Genesis 24:3 Brenton)
Rdz:24:3 bo chcę, żebyś mi przysiągł na Pana, Boga nieba i ziemi, że nie weźmiesz dla mego syna Izaaka żony spośród kobiet Kanaanu, w którym mieszkam, (Rdz 24:3 BT_4)
Rdz:24:3 καὶ ἐξορκιῶ σε κύριον τὸν θεὸν τοῦ οὐρανοῦ καὶ τὸν θεὸν τῆς γῆς, ἵνα μὴ λάβῃς γυναῖκα τῷ υἱῷ μου Ισαακ ἀπὸ τῶν θυγατέρων τῶν Χαναναίων, μεθ’ ὧν ἐγὼ οἰκῶ ἐν αὐτοῖς,
Rdz:24:3 καί ἐξ·ορκίζω (εξ+ορκιζ-, εξ+ορκι(ε)·[σ]-, εξ+ορκι·σ-, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί καί ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ἵνα μή λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς Ἰσαάκ, ὁ ἀπό ὁ ἡ τό θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ ὁ ἡ τό Χαναναῖος -α -ον μετά ὅς ἥ ὅ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό
Rdz:24:3 a także, nawet, a mianowicie egzorcyzmować ty; twój / twoje (SG) panie? ??????, = Hebr. Jahwe; panem panie, łac. Dominus, bogów, Pind. , Soph. Itd: głowa rodziny, panem domu, Aesch. Itd: później ????? Była to forma szacunku adres, jak nasz Panie, NTest. Bóg  niebo / Niebo a także, nawet, a mianowicie Bóg  ziemia / Ziemia żeby / ażeby / bo nie chwycić uchwycenia, sprzęgła, czepiać się, chwytać, odbierać, położył ręce na, wziąć przemocą, porwać, bóstwa, wykorzystać, posiadać, połów, dowiedzieć się, wykrywania, wyprzedzać, rozumiem kobieta / żona syn JA Isaac od (G575)? począwszy od (pochodzi, od [początku], w kolejności od), z dala / out z (spośród), wysłany przez, removingly z, receptively z, wynikające / wyprodukowane z lub z powodu (z tytułu). ??? przed gładkiej oddechu ??? przed nierównym oddechem córka Chananejczyk po (acc), z (gen) ???? przed gładkiej oddychaniu, ???? przed nierównym oddechem który / którego / których JA mieszkać w / z / przez (DAT) - ?? zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; ?? pron. ci i prep. w, w, między on / ona / on / sama
Rdz:24:3 kai\ e)XorkiO= se ku/rion to\n Teo\n tou= ou)ranou= kai\ to\n Teo\n tE=s gE=s, i(/na mE\ la/bE|s gunai=ka tO=| ui(O=| mou *isaak a)po\ tO=n Tugate/rOn tO=n *CHananai/On, meT’ O(=n e)gO\ oi)kO= e)n au)toi=s,
Rdz:24:3 kai eXorkiO se kyrion ton Teon tu uranu kai ton Teon tEs gEs, hina mE labEs gynaika tO hyiO mu isaak apo tOn TygaterOn tOn CHananaiOn, meT’ hOn egO oikO en autois,
Rdz:24:3 C VF_FAI1S RP_AS N2_ASM RA_ASM N2_ASM RA_GSM N2_GSM C RA_ASM N2_ASM RA_GSF N1_GSF C D VB_AAS2S N3K_ASF RA_DSM N2_DSM RP_GS N_DSM P RA_GPF N3_GPF RA_GPM N2_GPM P RR_GPM RP_NS V2_PAI1S P RD_DPM
Rdz:24:3 and also, even, namely to exorcise you; your/yours(sg) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] the sky/heaven and also, even, namely the god [see theology] the earth/land so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell not to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand woman/wife the son I Isaac from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the daughter the Canaanite after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing who/whom/which I to dwell in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same
Rdz:24:3 and I-will-EXORCISE you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (acc) god (acc) the (gen) sky/heaven (gen) and the (acc) god (acc) the (gen) earth/land (gen) so that / in order to /because not you(sg)-should-TAKE HOLD OF woman/wife (acc) the (dat) son (dat) me (gen) Isaac (indecl) away from (+gen) the (gen) daughters (gen) the (gen) Canaanite ([Adj] gen) after (+acc), with (+gen) who/whom/which (gen) I (nom) I-am-DWELL-ing, I-should-be-DWELL-ing in/among/by (+dat) them/same (dat)
Rdz:24:3 Rdz_24:3_1 Rdz_24:3_2 Rdz_24:3_3 Rdz_24:3_4 Rdz_24:3_5 Rdz_24:3_6 Rdz_24:3_7 Rdz_24:3_8 Rdz_24:3_9 Rdz_24:3_10 Rdz_24:3_11 Rdz_24:3_12 Rdz_24:3_13 Rdz_24:3_14 Rdz_24:3_15 Rdz_24:3_16 Rdz_24:3_17 Rdz_24:3_18 Rdz_24:3_19 Rdz_24:3_20 Rdz_24:3_21 Rdz_24:3_22 Rdz_24:3_23 Rdz_24:3_24 Rdz_24:3_25 Rdz_24:3_26 Rdz_24:3_27 Rdz_24:3_28 Rdz_24:3_29 Rdz_24:3_30 Rdz_24:3_31 Rdz_24:3_32
Rdz:24:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:24:4 ἀλλὰ εἰς τὴν γῆν μου, οὗ ἐγενόμην, πορεύσῃ καὶ εἰς τὴν φυλήν μου καὶ λήμψῃ γυναῖκα τῷ υἱῷ μου Ισαακ ἐκεῖθεν.
Rdz:24:4 But thou shalt go instead to my country, where I was born, and to my tribe, and thou shalt take from thence a wife for my son Isaac. (Genesis 24:4 Brenton)
Rdz:24:4 ale że pójdziesz do mego rodzinnego kraju i wybierzesz żonę dla mego syna Izaaka». (Rdz 24:4 BT_4)
Rdz:24:4 ἀλλὰ εἰς τὴν γῆν μου, οὗ ἐγενόμην, πορεύσῃ καὶ εἰς τὴν φυλήν μου καὶ λήμψῃ γυναῖκα τῷ υἱῷ μου Ισαακ ἐκεῖθεν.
Rdz:24:4 ἀλλά εἰς[1] ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) καί εἰς[1] ὁ ἡ τό φυλή, -ῆς, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς Ἰσαάκ, ὁ ἐκεῖ·θεν
Rdz:24:4 ale do (acc) ziemia / Ziemia JA gdzie ??? ?? oznacza "aż gdzie (w czasie)", to znaczy ", aż po", "do czasu" lub "do tego stopnia, że"; który / którego / których stać się stać, stanie, iść a także, nawet, a mianowicie do (acc) plemię JA a także, nawet, a mianowicie chwycić uchwycenia, sprzęgła, czepiać się, chwytać, odbierać, położył ręce na, wziąć przemocą, porwać, bóstwa, wykorzystać, posiadać, połów, dowiedzieć się, wykrywania, wyprzedzać, rozumiem kobieta / żona syn JA Isaac stamtąd
Rdz:24:4 a)lla\ ei)s tE\n gE=n mou, ou(= e)geno/mEn, poreu/sE| kai\ ei)s tE\n fulE/n mou kai\ lE/mPSE| gunai=ka tO=| ui(O=| mou *isaak e)kei=Ten.
Rdz:24:4 alla eis tEn gEn mu, hu egenomEn, poreusE kai eis tEn fylEn mu kai lEmPSE gynaika tO hyiO mu isaak ekeiTen.
Rdz:24:4 C P RA_ASF N1_ASF RP_GS D VBI_AMI1S VA_AAS3S C P RA_ASF N1_ASF RP_GS C VF_FMI2S N3K_ASF RA_DSM N2_DSM RP_GS N_DSM D
Rdz:24:4 but into (+acc) the earth/land I where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which to become become, happen to go and also, even, namely into (+acc) the tribe I and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand woman/wife the son I Isaac from there
Rdz:24:4 but into (+acc) the (acc) earth/land (acc) me (gen) where; who/whom/which (gen) I-was-BECOME-ed you(sg)-will-be-GO-ed, he/she/it-should-GO, you(sg)-should-be-GO-ed and into (+acc) the (acc) tribe (acc) me (gen) and you(sg)-will-be-TAKE HOLD OF-ed woman/wife (acc) the (dat) son (dat) me (gen) Isaac (indecl) from there
Rdz:24:4 Rdz_24:4_1 Rdz_24:4_2 Rdz_24:4_3 Rdz_24:4_4 Rdz_24:4_5 Rdz_24:4_6 Rdz_24:4_7 Rdz_24:4_8 Rdz_24:4_9 Rdz_24:4_10 Rdz_24:4_11 Rdz_24:4_12 Rdz_24:4_13 Rdz_24:4_14 Rdz_24:4_15 Rdz_24:4_16 Rdz_24:4_17 Rdz_24:4_18 Rdz_24:4_19 Rdz_24:4_20 Rdz_24:4_21
Rdz:24:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:24:5 εἶπεν δὲ πρὸς αὐτὸν ὁ παῖς Μήποτε οὐ βούλεται ἡ γυνὴ πορευθῆναι μετ’ ἐμοῦ ὀπίσω εἰς τὴν γῆν ταύτην· ἀποστρέψω τὸν υἱόν σου εἰς τὴν γῆν, ὅθεν ἐξῆλθες ἐκεῖθεν;
Rdz:24:5 And the servant said to him, Shall I carry back thy son to the land whence thou camest forth, if haply the woman should not be willing to return with me to this land? (Genesis 24:5 Brenton)
Rdz:24:5 Odpowiedział mu sługa: «A gdyby taka kobieta nie zechciała przyjść ze mną do tego kraju, czy mogę wtedy zaprowadzić twego syna do kraju, z którego pochodzisz?» (Rdz 24:5 BT_4)
Rdz:24:5 εἶπεν δὲ πρὸς αὐτὸν παῖς Μήποτε οὐ βούλεται γυνὴ πορευθῆναι μετ’ ἐμοῦ ὀπίσω εἰς τὴν γῆν ταύτην· ἀποστρέψω τὸν υἱόν σου εἰς τὴν γῆν, ὅθεν ἐξῆλθες ἐκεῖθεν;
Rdz:24:5 λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) δέ πρός αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ μήποτε (μή ποτέ) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ βούλομαι (βουλ-, βουλη·σ-, -, -, -, βουλη·θ-) ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) μετά ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν ὀπίσω εἰς[1] ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ οὗτος αὕτη τοῦτο ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν εἰς[1] ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὅ·θεν ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐκεῖ·θεν
Rdz:24:5 powiedzieć / powiedzieć zaś kierunku (wg, gen, dat) on / ona / on / sama Dziecko / sługa nigdy ??? przed nierównym oddechem planować / określenie / zamierzają kobieta / żona iść po (acc), z (gen) ???? przed gładkiej oddychaniu, ???? przed nierównym oddechem JA; mój / moja za plecami, z tyłu, po do (acc) ziemia / Ziemia to [????? ????? Oznacza to, że jest i. e. , Ja. e. ] odwrócić się od syn ty; twój / twoje (SG) do (acc) ziemia / Ziemia Skąd ujawnić się stamtąd
Rdz:24:5 ei)=pen de\ pro\s au)to\n o( pai=s *mE/pote ou) bou/letai E( gunE\ poreuTE=nai met’ e)mou= o)pi/sO ei)s tE\n gE=n tau/tEn· a)postre/PSO to\n ui(o/n sou ei)s tE\n gE=n, o(/Ten e)XE=lTes e)kei=Ten;
Rdz:24:5 eipen de pros auton ho pais mEpote u buletai hE gynE poreuTEnai met’ emu opisO eis tEn gEn tautEn· apostrePSO ton hyion su eis tEn gEn, hoTen eXElTes ekeiTen;
Rdz:24:5 VBI_AAI3S x P RD_ASM RA_NSM N3D_NSM D D V1_PMI3S RA_NSF N3K_NSF VC_APN P RP_GS P P RA_ASF N1_ASF RD_ASF VF_FAI1S RA_ASM N2_ASM RP_GS P RA_ASF N1_ASF D VBI_AAI2S D
Rdz:24:5 to say/tell δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same the child/servant never οὐχ before rough breathing to plan/determine/intend the woman/wife to go after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing I; my/mine behind back, behind, after into (+acc) the earth/land this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to turn away from the son you; your/yours(sg) into (+acc) the earth/land from where to come out from there
Rdz:24:5 he/she/it-SAY/TELL-ed Yet toward (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) the (nom) child/servant (nom) never not he/she/it-is-being-PLAN/DETERMINE/INTEND-ed the (nom) woman/wife (nom) to-be-GO-ed after (+acc), with (+gen) me (gen); my/mine (gen) behind into (+acc) the (acc) earth/land (acc) this (acc) I-will-TURN-AWAY-FROM, I-should-TURN-AWAY-FROM the (acc) son (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) into (+acc) the (acc) earth/land (acc) from where you(sg)-COME-ed-OUT from there
Rdz:24:5 Rdz_24:5_1 Rdz_24:5_2 Rdz_24:5_3 Rdz_24:5_4 Rdz_24:5_5 Rdz_24:5_6 Rdz_24:5_7 Rdz_24:5_8 Rdz_24:5_9 Rdz_24:5_10 Rdz_24:5_11 Rdz_24:5_12 Rdz_24:5_13 Rdz_24:5_14 Rdz_24:5_15 Rdz_24:5_16 Rdz_24:5_17 Rdz_24:5_18 Rdz_24:5_19 Rdz_24:5_20 Rdz_24:5_21 Rdz_24:5_22 Rdz_24:5_23 Rdz_24:5_24 Rdz_24:5_25 Rdz_24:5_26 Rdz_24:5_27 Rdz_24:5_28 Rdz_24:5_29
Rdz:24:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:24:6 εἶπεν δὲ πρὸς αὐτὸν Αβρααμ Πρόσεχε σεαυτῷ, μὴ ἀποστρέψῃς τὸν υἱόν μου ἐκεῖ.
Rdz:24:6 And Abraam said to him, Take heed to thyself that thou carry not my son back thither. (Genesis 24:6 Brenton)
Rdz:24:6 Rzekł do niego Abraham: «Nie czyń tego nigdy, abyś miał tam wracać z moim synem! (Rdz 24:6 BT_4)
Rdz:24:6 εἶπεν δὲ πρὸς αὐτὸν Αβρααμ Πρόσεχε σεαυτῷ, μὴ ἀποστρέψῃς τὸν υἱόν μου ἐκεῖ.
Rdz:24:6 λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) δέ πρός αὐτός αὐτή αὐτό Ἀβραάμ, ὁ προσ·έχω (προσ+εχ-, προσ+εξ-, 2nd προσ+σχ-/ath. προσ+σχε-, προσ+εσχη·κ-, -, -) σε·αυτοῦ/σ·αυτοῦ -ῆς -οῦ μή ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐκεῖ
Rdz:24:6 powiedzieć / powiedzieć zaś kierunku (wg, gen, dat) on / ona / on / sama Abraham by zwracać uwagę Reck [z negatywną lub pytania] archaiczny zwracać uwagę na coś. (To recks) to jest ważne. się nie odwrócić się od syn JA tam
Rdz:24:6 ei)=pen de\ pro\s au)to\n *abraam *pro/seCHe seautO=|, mE\ a)postre/PSE|s to\n ui(o/n mou e)kei=.
Rdz:24:6 eipen de pros auton abraam proseCHe seautO, mE apostrePSEs ton hyion mu ekei.
Rdz:24:6 VBI_AAI3S x P RD_ASM N_NSM V1_PAD2S RD_DSM D VA_AAS2S RA_ASM N2_ASM RP_GS D
Rdz:24:6 to say/tell δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same Abraham to pay heed reck [with negative or in questions] archaic pay heed to something. (it recks) it is important. yourself not to turn away from the son I there
Rdz:24:6 he/she/it-SAY/TELL-ed Yet toward (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) Abraham (indecl) be-you(sg)-PAY HEED-ing! yourself (dat) not you(sg)-should-TURN-AWAY-FROM the (acc) son (acc) me (gen) there
Rdz:24:6 Rdz_24:6_1 Rdz_24:6_2 Rdz_24:6_3 Rdz_24:6_4 Rdz_24:6_5 Rdz_24:6_6 Rdz_24:6_7 Rdz_24:6_8 Rdz_24:6_9 Rdz_24:6_10 Rdz_24:6_11 Rdz_24:6_12 Rdz_24:6_13
Rdz:24:6 x x x x x x x x x x x x x
Rdz:24:7 κύριος ὁ θεὸς τοῦ οὐρανοῦ καὶ ὁ θεὸς τῆς γῆς, ὃς ἔλαβέν με ἐκ τοῦ οἴκου τοῦ πατρός μου καὶ ἐκ τῆς γῆς, ἧς ἐγενήθην, ὃς ἐλάλησέν μοι καὶ ὤμοσέν μοι λέγων Σοὶ δώσω τὴν γῆν ταύτην καὶ τῷ σπέρματί σου, αὐτὸς ἀποστελεῖ τὸν ἄγγελον αὐτοῦ ἔμπροσθέν σου, καὶ λήμψῃ γυναῖκα τῷ υἱῷ μου Ισαακ ἐκεῖθεν.
Rdz:24:7 The Lord the God of heaven, and the God of the earth, who took me out of my father's house, and out of the land whence I sprang, who spoke to me, and who swore to me, saying, I will give this land to thee and to thy seed, he shall send his angel before thee, and thou shalt take a wife to my son from thence. (Genesis 24:7 Brenton)
Rdz:24:7 Pan, Bóg niebios, który mnie wywiódł z domu mego ojca i z mego kraju rodzinnego, który mi uroczyście obiecał: Potomstwu twemu dam ten kraj, On pośle swego anioła przed tobą; znajdziesz tam żonę dla mego syna. (Rdz 24:7 BT_4)
Rdz:24:7 κύριος θεὸς τοῦ οὐρανοῦ καὶ θεὸς τῆς γῆς, ὃς ἔλαβέν με ἐκ τοῦ οἴκου τοῦ πατρός μου καὶ ἐκ τῆς γῆς, ἧς ἐγενήθην, ὃς ἐλάλησέν μοι καὶ ὤμοσέν μοι λέγων Σοὶ δώσω τὴν γῆν ταύτην καὶ τῷ σπέρματί σου, αὐτὸς ἀποστελεῖ τὸν ἄγγελον αὐτοῦ ἔμπροσθέν σου, καὶ λήμψῃ γυναῖκα τῷ υἱῷ μου Ισαακ ἐκεῖθεν.
Rdz:24:7 κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί καί ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὅς ἥ ὅ λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐκ ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ἐκ ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὅς ἥ ὅ γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὅς ἥ ὅ λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ὀμνύω (ομνυ-, ομο·σ-, ομο·σ-, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ οὗτος αὕτη τοῦτο καί ὁ ἡ τό σπέρμα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν αὐτός αὐτή αὐτό ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) ὁ ἡ τό ἄγγελος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ἔμ·προσ·θεν/-θε σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς Ἰσαάκ, ὁ ἐκεῖ·θεν
Rdz:24:7 panie? ??????, = Hebr. Jahwe; panem panie, łac. Dominus, bogów, Pind. , Soph. Itd: głowa rodziny, panem domu, Aesch. Itd: później ????? Była to forma szacunku adres, jak nasz Panie, NTest. Bóg  niebo / Niebo a także, nawet, a mianowicie Bóg  ziemia / Ziemia który / którego / których chwycić uchwycenia, sprzęgła, czepiać się, chwytać, odbierać, położył ręce na, wziąć przemocą, porwać, bóstwa, wykorzystać, posiadać, połów, dowiedzieć się, wykrywania, wyprzedzać, rozumiem JA z (gen) ?? przed samogłoskami dom; mieszkać ojciec JA a także, nawet, a mianowicie z (gen) ?? przed samogłoskami ziemia / Ziemia który / którego / których stać się stać, stanie, który / którego / których mówić JA a także, nawet, a mianowicie przeklinać JA powiedzieć / powiedzieć ty; twój / twoje (SG); pocierać lekko uszkodzone, rub dawać ziemia / Ziemia to [????? ????? Oznacza to, że jest i. e. , Ja. e. ] a także, nawet, a mianowicie sperma, nasiona, kiełki (Kiełbik, bud) ty; twój / twoje (SG) on / ona / on / sama zamawiać Agent / angel - reprezentujący pracownika ([anielski] agent, ambasador, lider) on / ona / on / sama Przed / z przodu ty; twój / twoje (SG) a także, nawet, a mianowicie chwycić uchwycenia, sprzęgła, czepiać się, chwytać, odbierać, położył ręce na, wziąć przemocą, porwać, bóstwa, wykorzystać, posiadać, połów, dowiedzieć się, wykrywania, wyprzedzać, rozumiem kobieta / żona syn JA Isaac stamtąd
Rdz:24:7 ku/rios o( Teo\s tou= ou)ranou= kai\ o( Teo\s tE=s gE=s, o(\s e)/labe/n me e)k tou= oi)/kou tou= patro/s mou kai\ e)k tE=s gE=s, E(=s e)genE/TEn, o(\s e)la/lEse/n moi kai\ O)/mose/n moi le/gOn *soi\ dO/sO tE\n gE=n tau/tEn kai\ tO=| spe/rmati/ sou, au)to\s a)postelei= to\n a)/ggelon au)tou= e)/mprosTe/n sou, kai\ lE/mPSE| gunai=ka tO=| ui(O=| mou *isaak e)kei=Ten.
Rdz:24:7 kyrios ho Teos tu uranu kai ho Teos tEs gEs, hos elaben me ek tu oiku tu patros mu kai ek tEs gEs, hEs egenETEn, hos elalEsen moi kai Omosen moi legOn soi dOsO tEn gEn tautEn kai tO spermati su, autos apostelei ton angelon autu emprosTen su, kai lEmPSE gynaika tO hyiO mu isaak ekeiTen.
Rdz:24:7 N2_NSM RA_NSM N2_NSM RA_GSM N2_GSM C RA_NSM N2_NSM RA_GSF N1_GSF RR_NSM VBI_AAI3S RP_AS P RA_GSM N2_GSM RA_GSM N3_GSM RP_GS C P RA_GSF N1_GSF RR_GSF VCI_API1S RR_NSM VAI_AAI3S RP_DS C VAI_AAI3S RP_DS V1_PAPNSM RP_DS VF_FAI1S RA_ASF N1_ASF RD_ASF C RA_DSN N3M_DSN RP_GS RD_NSM VF2_FAI3S RA_ASM N2_ASM RD_GSM P RP_GS C VF_FMI2S N3K_ASF RA_DSM N2_DSM RP_GS N_DSM D
Rdz:24:7 lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] the sky/heaven and also, even, namely the god [see theology] the earth/land who/whom/which to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand I out of (+gen) ἐξ before vowels the house; to dwell the father I and also, even, namely out of (+gen) ἐξ before vowels the earth/land who/whom/which to become become, happen who/whom/which to speak I and also, even, namely to swear I to say/tell you; your/yours(sg); to rub worn, rub to give the earth/land this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely the seed sperm, seed, germ (sprout, bud) you; your/yours(sg) he/she/it/same to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send the agent/angel - a representing worker ([angelic] agent, ambasador, leader) he/she/it/same before/in front of you; your/yours(sg) and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand woman/wife the son I Isaac from there
Rdz:24:7 lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) the (gen) sky/heaven (gen) and the (nom) god (nom) the (gen) earth/land (gen) who/whom/which (nom) he/she/it-TAKE HOLD OF-ed me (acc) out of (+gen) the (gen) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! the (gen) father (gen) me (gen) and out of (+gen) the (gen) earth/land (gen) who/whom/which (gen) I-was-BECOME-ed who/whom/which (nom) he/she/it-SPEAK-ed me (dat) and he/she/it-SWEAR-ed me (dat) while SAY/TELL-ing (nom) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) I-will-GIVE, I-should-GIVE the (acc) earth/land (acc) this (acc) and the (dat) seed (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) he/it/same (nom) he/she/it-will-ORDER FORTH, you(sg)-will-be-ORDER FORTH-ed (classical) the (acc) messenger/angel (acc) him/it/same (gen) before/in front of you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and you(sg)-will-be-TAKE HOLD OF-ed woman/wife (acc) the (dat) son (dat) me (gen) Isaac (indecl) from there
Rdz:24:7 Rdz_24:7_1 Rdz_24:7_2 Rdz_24:7_3 Rdz_24:7_4 Rdz_24:7_5 Rdz_24:7_6 Rdz_24:7_7 Rdz_24:7_8 Rdz_24:7_9 Rdz_24:7_10 Rdz_24:7_11 Rdz_24:7_12 Rdz_24:7_13 Rdz_24:7_14 Rdz_24:7_15 Rdz_24:7_16 Rdz_24:7_17 Rdz_24:7_18 Rdz_24:7_19 Rdz_24:7_20 Rdz_24:7_21 Rdz_24:7_22 Rdz_24:7_23 Rdz_24:7_24 Rdz_24:7_25 Rdz_24:7_26 Rdz_24:7_27 Rdz_24:7_28 Rdz_24:7_29 Rdz_24:7_30 Rdz_24:7_31 Rdz_24:7_32 Rdz_24:7_33 Rdz_24:7_34 Rdz_24:7_35 Rdz_24:7_36 Rdz_24:7_37 Rdz_24:7_38 Rdz_24:7_39 Rdz_24:7_40 Rdz_24:7_41 Rdz_24:7_42 Rdz_24:7_43 Rdz_24:7_44 Rdz_24:7_45 Rdz_24:7_46 Rdz_24:7_47 Rdz_24:7_48 Rdz_24:7_49 Rdz_24:7_50 Rdz_24:7_51 Rdz_24:7_52 Rdz_24:7_53 Rdz_24:7_54 Rdz_24:7_55 Rdz_24:7_56
Rdz:24:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:24:8 ἐὰν δὲ μὴ θέλῃ ἡ γυνὴ πορευθῆναι μετὰ σοῦ εἰς τὴν γῆν ταύτην, καθαρὸς ἔσῃ ἀπὸ τοῦ ὅρκου τούτου· μόνον τὸν υἱόν μου μὴ ἀποστρέψῃς ἐκεῖ.
Rdz:24:8 And if the woman should not be willing to come with thee into this land, thou shalt be clear from my oath, only carry not my son thither again. (Genesis 24:8 Brenton)
Rdz:24:8 A gdyby owa kobieta nie chciała przyjść z tobą, wtedy jesteś zwolniony z przysięgi; byleś tylko z synem moim tam nie wracał». (Rdz 24:8 BT_4)
Rdz:24:8 ἐὰν δὲ μὴ θέλῃ γυνὴ πορευθῆναι μετὰ σοῦ εἰς τὴν γῆν ταύτην, καθαρὸς ἔσῃ ἀπὸ τοῦ ὅρκου τούτου· μόνον τὸν υἱόν μου μὴ ἀποστρέψῃς ἐκεῖ.
Rdz:24:8 ἐάν (εἰ ἄν) δέ μή θέλω (θελ-, θελη·σ-, θελη·σ-, τεθελη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) μετά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν εἰς[1] ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ οὗτος αὕτη τοῦτο καθαρός -ά -όν εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἀπό ὁ ἡ τό ὅρκος, -ου, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο μόνον (Adv. of μόνος); μόνος -η -ον ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς μή ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) ἐκεῖ
Rdz:24:8 Jeśli kiedykolwiek [??? ?? (Jeśli w historii nie) oznacza chyba, chyba] zaś nie chce Kupię, życzenie, pragnienie kobieta / żona iść po (acc), z (gen) ???? przed gładkiej oddychaniu, ???? przed nierównym oddechem ty; twój / twoje (SG) do (acc) ziemia / Ziemia to [????? ????? Oznacza to, że jest i. e. , Ja. e. ] czysty być od (G575)? począwszy od (pochodzi, od [początku], w kolejności od), z dala / out z (spośród), wysłany przez, removingly z, receptively z, wynikające / wyprodukowane z lub z powodu (z tytułu). ??? przed gładkiej oddechu ??? przed nierównym oddechem przysięga to [????? ????? Oznacza to, że jest i. e. , Ja. e. ] tylko; Jedynym wyjątkiem, sola, tylko, sam (patrz ????????? G2651 siebie, tylko, tylko, sam) syn JA nie odwrócić się od tam
Rdz:24:8 e)a\n de\ mE\ Te/lE| E( gunE\ poreuTE=nai meta\ sou= ei)s tE\n gE=n tau/tEn, kaTaro\s e)/sE| a)po\ tou= o(/rkou tou/tou· mo/non to\n ui(o/n mou mE\ a)postre/PSE|s e)kei=.
Rdz:24:8 ean de mE TelE hE gynE poreuTEnai meta su eis tEn gEn tautEn, kaTaros esE apo tu horku tutu· monon ton hyion mu mE apostrePSEs ekei.
Rdz:24:8 C x D V1_PAS3S RA_NSF N3K_NSF VC_APN P RP_GS P RA_ASF N1_ASF RD_ASF A1A_NSM VF_FMI2S P RA_GSM N2_GSM RD_GSM D RA_ASM N2_ASM RP_GS D VA_AAS2S D
Rdz:24:8 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] not to want want, wish, desire the woman/wife to go after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing you; your/yours(sg) into (+acc) the earth/land this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] clean to be from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the oath this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] only; sole apart, sole, only, alone (see κατάμόνος G2651 apart, solely, only, alone) the son I not to turn away from there
Rdz:24:8 if-ever Yet not you(sg)-are-being-WANT-ed, he/she/it-should-be-WANT-ing, you(sg)-should-be-being-WANT-ed the (nom) woman/wife (nom) to-be-GO-ed after (+acc), with (+gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) into (+acc) the (acc) earth/land (acc) this (acc) clean ([Adj] nom) you(sg)-will-be away from (+gen) the (gen) oath (gen) this (gen) only; sole ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (acc) son (acc) me (gen) not you(sg)-should-TURN-AWAY-FROM there
Rdz:24:8 Rdz_24:8_1 Rdz_24:8_2 Rdz_24:8_3 Rdz_24:8_4 Rdz_24:8_5 Rdz_24:8_6 Rdz_24:8_7 Rdz_24:8_8 Rdz_24:8_9 Rdz_24:8_10 Rdz_24:8_11 Rdz_24:8_12 Rdz_24:8_13 Rdz_24:8_14 Rdz_24:8_15 Rdz_24:8_16 Rdz_24:8_17 Rdz_24:8_18 Rdz_24:8_19 Rdz_24:8_20 Rdz_24:8_21 Rdz_24:8_22 Rdz_24:8_23 Rdz_24:8_24 Rdz_24:8_25 Rdz_24:8_26
Rdz:24:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:24:9 καὶ ἔθηκεν ὁ παῖς τὴν χεῖρα αὐτοῦ ὑπὸ τὸν μηρὸν Αβρααμ τοῦ κυρίου αὐτοῦ καὶ ὤμοσεν αὐτῷ περὶ τοῦ ῥήματος τούτου
Rdz:24:9 And the servant put his hand under the thigh of his master Abraam, and swore to him concerning this matter. (Genesis 24:9 Brenton)
Rdz:24:9 Wtedy sługa położył rękę pod biodro Abrahama, pana swego, i przysiągł, że spełni, jak mu powiedziano. (Rdz 24:9 BT_4)
Rdz:24:9 καὶ ἔθηκεν παῖς τὴν χεῖρα αὐτοῦ ὑπὸ τὸν μηρὸν Αβρααμ τοῦ κυρίου αὐτοῦ καὶ ὤμοσεν αὐτῷ περὶ τοῦ ῥήματος τούτου
Rdz:24:9 καί τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) ὁ ἡ τό παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν αὐτός αὐτή αὐτό ὑπό ὁ ἡ τό μηρός, -οῦ, ὁ Ἀβραάμ, ὁ ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό καί ὀμνύω (ομνυ-, ομο·σ-, ομο·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό περί ὁ ἡ τό ῥῆμα[τ], -ατος, τό οὗτος αὕτη τοῦτο
Rdz:24:9 a także, nawet, a mianowicie umieścić położyć, postawić, zestaw, umiejscowienia, stację Dziecko / sługa ręka on / ona / on / sama mocy (ACC), przez (gen) ??? przed gładkiej oddechu ??? przed nierównym oddechem udo Abraham panie? ??????, = Hebr. Jahwe; panem panie, łac. Dominus, bogów, Pind. , Soph. Itd: głowa rodziny, panem domu, Aesch. Itd: później ????? Była to forma szacunku adres, jak nasz Panie, NTest. on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie przeklinać on / ona / on / sama o (wg, gen) oświadczenie oświadczenie, wypowiedź to [????? ????? Oznacza to, że jest i. e. , Ja. e. ]
Rdz:24:9 kai\ e)/TEken o( pai=s tE\n CHei=ra au)tou= u(po\ to\n mEro\n *abraam tou= kuri/ou au)tou= kai\ O)/mosen au)tO=| peri\ tou= r(E/matos tou/tou
Rdz:24:9 kai eTEken ho pais tEn CHeira autu hypo ton mEron abraam tu kyriu autu kai Omosen autO peri tu rEmatos tutu
Rdz:24:9 C VAI_AAI3S RA_NSM N3D_NSM RA_ASF N3_ASF RD_GSM P RA_ASM N2_ASM N_GSM RA_GSM N2_GSM RD_GSM C VAI_AAI3S RD_DSM P RA_GSN N3M_GSN RD_GSN
Rdz:24:9 and also, even, namely to place lay, put, set, situate, station the child/servant the hand he/she/it/same under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing the thigh Abraham the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. he/she/it/same and also, even, namely to swear he/she/it/same about (+acc,+gen) the declaration statement, utterance this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.]
Rdz:24:9 and he/she/it-PLACE-ed the (nom) child/servant (nom) the (acc) hand (acc) him/it/same (gen) under (+acc), by (+gen) the (acc) thigh (acc) Abraham (indecl) the (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) him/it/same (gen) and he/she/it-SWEAR-ed him/it/same (dat) about (+acc,+gen) the (gen) declaration (gen) this (gen)
Rdz:24:9 Rdz_24:9_1 Rdz_24:9_2 Rdz_24:9_3 Rdz_24:9_4 Rdz_24:9_5 Rdz_24:9_6 Rdz_24:9_7 Rdz_24:9_8 Rdz_24:9_9 Rdz_24:9_10 Rdz_24:9_11 Rdz_24:9_12 Rdz_24:9_13 Rdz_24:9_14 Rdz_24:9_15 Rdz_24:9_16 Rdz_24:9_17 Rdz_24:9_18 Rdz_24:9_19 Rdz_24:9_20 Rdz_24:9_21
Rdz:24:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:24:10 καὶ ἔλαβεν ὁ παῖς δέκα καμήλους ἀπὸ τῶν καμήλων τοῦ κυρίου αὐτοῦ καὶ ἀπὸ πάντων τῶν ἀγαθῶν τοῦ κυρίου αὐτοῦ μεθ’ ἑαυτοῦ καὶ ἀναστὰς ἐπορεύθη εἰς τὴν Μεσοποταμίαν εἰς τὴν πόλιν Ναχωρ.
Rdz:24:10 And the servant took ten camels of his master's camels, and he took of all the goods of his master with him, and he arose and went into Mesopotamia to the city of Nachor. (Genesis 24:10 Brenton)
Rdz:24:10 Sługa ów zabrał z sobą dziesięć wielbłądów oraz kosztowności swego pana i wyruszył do Aram-Naharaim, do miasta, w którym mieszkał Nachor. (Rdz 24:10 BT_4)
Rdz:24:10 Καὶ ἔλαβεν παῖς δέκα καμήλους ἀπὸ τῶν καμήλων τοῦ κυρίου αὐτοῦ καὶ ἀπὸ πάντων τῶν ἀγαθῶν τοῦ κυρίου αὐτοῦ μεθ’ ἑαυτοῦ καὶ ἀναστὰς ἐπορεύθη εἰς τὴν Μεσοποταμίαν εἰς τὴν πόλιν Ναχωρ.
Rdz:24:10 καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ὁ ἡ τό παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ δέκα κάμηλος, -ου, ὁ and ἡ ἀπό ὁ ἡ τό κάμηλος, -ου, ὁ and ἡ ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό καί ἀπό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό μετά ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ καί ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) εἰς[1] ὁ ἡ τό Μεσοποταμία, -ας, ἡ εἰς[1] ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ Ναχώρ, ὁ
Rdz:24:10 a także, nawet, a mianowicie chwycić uchwycenia, sprzęgła, czepiać się, chwytać, odbierać, położył ręce na, wziąć przemocą, porwać, bóstwa, wykorzystać, posiadać, połów, dowiedzieć się, wykrywania, wyprzedzać, rozumiem Dziecko / sługa dziesięć wielbłąd od (G575)? począwszy od (pochodzi, od [początku], w kolejności od), z dala / out z (spośród), wysłany przez, removingly z, receptively z, wynikające / wyprodukowane z lub z powodu (z tytułu). ??? przed gładkiej oddechu ??? przed nierównym oddechem wielbłąd panie? ??????, = Hebr. Jahwe; panem panie, łac. Dominus, bogów, Pind. , Soph. Itd: głowa rodziny, panem domu, Aesch. Itd: później ????? Była to forma szacunku adres, jak nasz Panie, NTest. on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie od (G575)? począwszy od (pochodzi, od [początku], w kolejności od), z dala / out z (spośród), wysłany przez, removingly z, receptively z, wynikające / wyprodukowane z lub z powodu (z tytułu). ??? przed gładkiej oddechu ??? przed nierównym oddechem każdy wszystkim, każde, każde, całość dobre z natury dobrzy, i. e. Bóg-kute. panie? ??????, = Hebr. Jahwe; panem panie, łac. Dominus, bogów, Pind. , Soph. Itd: głowa rodziny, panem domu, Aesch. Itd: później ????? Była to forma szacunku adres, jak nasz Panie, NTest. on / ona / on / sama po (acc), z (gen) ???? przed gładkiej oddychaniu, ???? przed nierównym oddechem self / our- / your- / się a także, nawet, a mianowicie wstać znosić, podnieść, wskrzesić iść do (acc) Mezopotamia do (acc) miasto Nahor
Rdz:24:10 *kai\ e)/laben o( pai=s de/ka kamE/lous a)po\ tO=n kamE/lOn tou= kuri/ou au)tou= kai\ a)po\ pa/ntOn tO=n a)gaTO=n tou= kuri/ou au)tou= meT’ e(autou= kai\ a)nasta\s e)poreu/TE ei)s tE\n *mesopotami/an ei)s tE\n po/lin *naCHOr.
Rdz:24:10 kai elaben ho pais deka kamElus apo tOn kamElOn tu kyriu autu kai apo pantOn tOn agaTOn tu kyriu autu meT’ heautu kai anastas eporeuTE eis tEn mesopotamian eis tEn polin naCHOr.
Rdz:24:10 C VBI_AAI3S RA_NSM N3D_NSM M N2_AP P RA_GP N2_GP RA_GSM N2_GSM RD_GSM C P A3_GPN RA_GPN A1_GPN RA_GSM N2_GSM RD_GSM P RD_GSM C VH_AAPNSM VCI_API3S P RA_ASF N1A_ASF P RA_ASF N3I_ASF N_S
Rdz:24:10 and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand the child/servant ten camel from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the camel the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. he/she/it/same and also, even, namely from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of the good inherently good, i.e. God-wrought. the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. he/she/it/same after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing self /our-/your-/themselves and also, even, namely to stand up put up, raise, resurrect to go into (+acc) the Mesopotamia into (+acc) the city Nahor
Rdz:24:10 and he/she/it-TAKE HOLD OF-ed the (nom) child/servant (nom) ten camels (acc) away from (+gen) the (gen) camels (gen) the (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) him/it/same (gen) and away from (+gen) all (gen) the (gen) good ([Adj] gen) the (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) him/it/same (gen) after (+acc), with (+gen) self (gen) and upon STand-ing-UP (nom|voc) he/she/it-was-GO-ed into (+acc) the (acc) Mesopotamia (acc) into (+acc) the (acc) city (acc) Nahor (indecl)
Rdz:24:10 Rdz_24:10_1 Rdz_24:10_2 Rdz_24:10_3 Rdz_24:10_4 Rdz_24:10_5 Rdz_24:10_6 Rdz_24:10_7 Rdz_24:10_8 Rdz_24:10_9 Rdz_24:10_10 Rdz_24:10_11 Rdz_24:10_12 Rdz_24:10_13 Rdz_24:10_14 Rdz_24:10_15 Rdz_24:10_16 Rdz_24:10_17 Rdz_24:10_18 Rdz_24:10_19 Rdz_24:10_20 Rdz_24:10_21 Rdz_24:10_22 Rdz_24:10_23 Rdz_24:10_24 Rdz_24:10_25 Rdz_24:10_26 Rdz_24:10_27 Rdz_24:10_28 Rdz_24:10_29 Rdz_24:10_30 Rdz_24:10_31 Rdz_24:10_32
Rdz:24:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:24:11 καὶ ἐκοίμισεν τὰς καμήλους ἔξω τῆς πόλεως παρὰ τὸ φρέαρ τοῦ ὕδατος τὸ πρὸς ὀψέ, ἡνίκα ἐκπορεύονται αἱ ὑδρευόμεναι.
Rdz:24:11 And he rested his camels without the city by the well of water towards evening, when damsels go forth to draw water. (Genesis 24:11 Brenton)
Rdz:24:11 Tam rozsiodłał wielbłądy przy studni poza miastem w porze wieczornej, wtedy właśnie, kiedy kobiety wychodziły czerpać wodę. (Rdz 24:11 BT_4)
Rdz:24:11 καὶ ἐκοίμισεν τὰς καμήλους ἔξω τῆς πόλεως παρὰ τὸ φρέαρ τοῦ ὕδατος τὸ πρὸς ὀψέ, ἡνίκα ἐκπορεύονται αἱ ὑδρευόμεναι.
Rdz:24:11 καί κοιμίζω [LXX] (κοιμιζ-, -, κοιμι·σ-, -, κεκοιμισ-, -) ὁ ἡ τό κάμηλος, -ου, ὁ and ἡ ἔξω; ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-); ἔξ·εστιν a.k.a. ἔξ·ειμι[2] fr. εἰμί[1] (ath. εξ+(εσ)-/εξ+(εσ)-, -, -, -, -, -) ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ παρά ὁ ἡ τό φρέαρ, φρέατος, τό ὁ ἡ τό ὕδωρ, ὕδατος, τό ὁ ἡ τό πρός ὀψέ ἡνίκα ἐκ·πορεύομαι (εκ+πορευ-, εκ+πορευ·σ-, εκ+πορευ·σ-, -, εκ+πεπορευ-, -) ὁ ἡ τό  
Rdz:24:11 a także, nawet, a mianowicie do ??? wielbłąd na zewnątrz; mieć; być dozwolone miasto fr? m obok (acc, gen, dat) ???? przed samogłoskami I. obok, w pobliżu, przez, II. razem, III. przeszłości, poza. 1. z czasowników nadchodzi, będzie, itp, z boku, do, z czasownikami od złożenia, badania, itd., U boku, w pobliżu, wraz dobrze / pit woda kierunku (wg, gen, dat) późno kiedy wychodzić ?
Rdz:24:11 kai\ e)koi/misen ta\s kamE/lous e)/XO tE=s po/leOs para\ to\ fre/ar tou= u(/datos to\ pro\s o)PSe/, E(ni/ka e)kporeu/ontai ai( u(dreuo/menai.
Rdz:24:11 kai ekoimisen tas kamElus eXO tEs poleOs para to frear tu hydatos to pros oPSe, hEnika ekporeuontai hai hydreuomenai.
Rdz:24:11 C VAI_AAI3S RA_APF N2_APF D RA_GSF N3I_GSF P RA_ASN N3T_ASN RA_GSN N3T_GSN RA_ASN P D D V1_PMI3P RA_NPF V1_PMPNPF
Rdz:24:11 and also, even, namely to ??? the camel outside; to have; to be permitted the city frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together the well/pit the water the toward (+acc,+gen,+dat) late when to go out the ć
Rdz:24:11 and he/she/it-???-ed the (acc) camels (acc) outside; I-will-HAVE; I-should-be-BE-ing-PERMITTED the (gen) city (gen) frοm beside (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) well/pit (nom|acc|voc) the (gen) water (gen) the (nom|acc) toward (+acc,+gen,+dat) late when they-are-being-GO-ed-OUT the (nom)  
Rdz:24:11 Rdz_24:11_1 Rdz_24:11_2 Rdz_24:11_3 Rdz_24:11_4 Rdz_24:11_5 Rdz_24:11_6 Rdz_24:11_7 Rdz_24:11_8 Rdz_24:11_9 Rdz_24:11_10 Rdz_24:11_11 Rdz_24:11_12 Rdz_24:11_13 Rdz_24:11_14 Rdz_24:11_15 Rdz_24:11_16 Rdz_24:11_17 Rdz_24:11_18 Rdz_24:11_19
Rdz:24:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:24:12 καὶ εἶπεν Κύριε ὁ θεὸς τοῦ κυρίου μου Αβρααμ, εὐόδωσον ἐναντίον ἐμοῦ σήμερον καὶ ποίησον ἔλεος μετὰ τοῦ κυρίου μου Αβρααμ.
Rdz:24:12 And he said, O Lord God of my master Abraam, prosper my way before me to day, and deal mercifully with my master Abraam. (Genesis 24:12 Brenton)
Rdz:24:12 I modlił się: Panie, Boże «Pana mego Abrahama, spraw, abym spotkał ją dzisiaj; bądź łaskaw dla mego pana Abrahama! (Rdz 24:12 BT_4)
Rdz:24:12 καὶ εἶπεν Κύριε θεὸς τοῦ κυρίου μου Αβρααμ, εὐόδωσον ἐναντίον ἐμοῦ σήμερον καὶ ποίησον ἔλεος μετὰ τοῦ κυρίου μου Αβρααμ.
Rdz:24:12 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς Ἀβραάμ, ὁ εὐ·οδόω (ευ+οδ(ο)-/ευοδ(ο)-, ευ+οδω·σ-, ευ+οδω·σ-/ευοδω·σ-, ευοδω·κ-, -, ευ+οδω·θ-/ευοδω·θ-) ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν σήμερον καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἔλεο·ς, -ους, τό v.l. ἔλεος, -ου, ὁ μετά ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς Ἀβραάμ, ὁ
Rdz:24:12 a także, nawet, a mianowicie powiedzieć / powiedzieć panie? ??????, = Hebr. Jahwe; panem panie, łac. Dominus, bogów, Pind. , Soph. Itd: głowa rodziny, panem domu, Aesch. Itd: później ????? Była to forma szacunku adres, jak nasz Panie, NTest. Bóg  panie? ??????, = Hebr. Jahwe; panem panie, łac. Dominus, bogów, Pind. , Soph. Itd: głowa rodziny, panem domu, Aesch. Itd: później ????? Była to forma szacunku adres, jak nasz Panie, NTest. JA Abraham prosperować dosłownie: mieć dobrą drogę; metaforycznie: by dobrze, aby odnieść sukces z przodu (gen); wbrew przeciwnie, niekorzystne, przeciw, JA; mój / moja dziś dzień a także, nawet, a mianowicie robić / zrobić miłosierdzie po (acc), z (gen) ???? przed gładkiej oddychaniu, ???? przed nierównym oddechem panie? ??????, = Hebr. Jahwe; panem panie, łac. Dominus, bogów, Pind. , Soph. Itd: głowa rodziny, panem domu, Aesch. Itd: później ????? Była to forma szacunku adres, jak nasz Panie, NTest. JA Abraham
Rdz:24:12 kai\ ei)=pen *ku/rie o( Teo\s tou= kuri/ou mou *abraam, eu)o/dOson e)nanti/on e)mou= sE/meron kai\ poi/Eson e)/leos meta\ tou= kuri/ou mou *abraam.
Rdz:24:12 kai eipen kyrie ho Teos tu kyriu mu abraam, euodOson enantion emu sEmeron kai poiEson eleos meta tu kyriu mu abraam.
Rdz:24:12 C VBI_AAI3S N2_VSM RA_NSM N2_NSM RA_GSM N2_GSM RP_GS N_GSM VA_AAD2S P RP_GS D C VA_AAD2S N3E_ASN P RA_GSM N2_GSM RP_GS N_GSM
Rdz:24:12 and also, even, namely to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. I Abraham to prosper literally: to have a good journey; metaphorically: to prosper, to succeed in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, I; my/mine today day and also, even, namely to do/make mercy after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. I Abraham
Rdz:24:12 and he/she/it-SAY/TELL-ed lord (voc); a lord ([Adj] voc) the (nom) god (nom) the (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) me (gen) Abraham (indecl) do-PROSPER-you(sg)!, going-to-PROSPER (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) me (gen); my/mine (gen) today and do-DO/MAKE-you(sg)!, going-to-DO/MAKE (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) mercy (nom, nom|acc|voc) after (+acc), with (+gen) the (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) me (gen) Abraham (indecl)
Rdz:24:12 Rdz_24:12_1 Rdz_24:12_2 Rdz_24:12_3 Rdz_24:12_4 Rdz_24:12_5 Rdz_24:12_6 Rdz_24:12_7 Rdz_24:12_8 Rdz_24:12_9 Rdz_24:12_10 Rdz_24:12_11 Rdz_24:12_12 Rdz_24:12_13 Rdz_24:12_14 Rdz_24:12_15 Rdz_24:12_16 Rdz_24:12_17 Rdz_24:12_18 Rdz_24:12_19 Rdz_24:12_20 Rdz_24:12_21
Rdz:24:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:24:13 ἰδοὺ ἐγὼ ἕστηκα ἐπὶ τῆς πηγῆς τοῦ ὕδατος, αἱ δὲ θυγατέρες τῶν οἰκούντων τὴν πόλιν ἐκπορεύονται ἀντλῆσαι ὕδωρ,
Rdz:24:13 Lo! I stand by the well of water, and the daughters of them that inhabit the city come forth to draw water. (Genesis 24:13 Brenton)
Rdz:24:13 Gdy teraz stoję przy źródle i gdy córki mieszkańców tego miasta wychodzą, aby czerpać wodę, (Rdz 24:13 BT_4)
Rdz:24:13 ἰδοὺ ἐγὼ ἕστηκα ἐπὶ τῆς πηγῆς τοῦ ὕδατος, αἱ δὲ θυγατέρες τῶν οἰκούντων τὴν πόλιν ἐκπορεύονται ἀντλῆσαι ὕδωρ,
Rdz:24:13 ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό πηγή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό ὕδωρ, ὕδατος, τό ὁ ἡ τό δέ θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ ὁ ἡ τό οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ ἐκ·πορεύομαι (εκ+πορευ-, εκ+πορευ·σ-, εκ+πορευ·σ-, -, εκ+πεπορευ-, -) ἀντλέω (αντλ(ε)-, αντλη·σ-, αντλη·σ-, ηντλη·κ-, -, -) ὕδωρ, ὕδατος, τό
Rdz:24:13 zobaczyć wzroku psychicznego, dostrzec, dostrzegać, Aby zobaczyć, spójrz, oto przyszłość; aoryst pasywny ?????: ?????? użyto w późniejszym gr. , PPetr. 2p. 55 (iii B. C.), SIG685. 74 (ii B. C), JA spowodować stać na / nad (ACC, gen, DAT) ??? przed gładkiej oddechu ??? przed nierównym oddechem wiosna woda zaś córka mieszkać miasto wychodzić rysować woda
Rdz:24:13 i)dou\ e)gO\ e(/stEka e)pi\ tE=s pEgE=s tou= u(/datos, ai( de\ Tugate/res tO=n oi)kou/ntOn tE\n po/lin e)kporeu/ontai a)ntlE=sai u(/dOr,
Rdz:24:13 idu egO hestEka epi tEs pEgEs tu hydatos, hai de Tygateres tOn oikuntOn tEn polin ekporeuontai antlEsai hydOr,
Rdz:24:13 I RP_NS VXI_XAI1S P RA_GSF N1_GSF RA_GSN N3T_GSN RA_NPF x N3_NPF RA_GPM V2_PAPGPM RA_ASF N3I_ASF V1_PMI3P VA_AAN N3_ASN
Rdz:24:13 to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), I to cause to stand upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the spring the water the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] daughter the to dwell the city to go out to draw water
Rdz:24:13 be-you(sg)-SEE-ed! I (nom) I-have-CAUSE-ed-TO-STand upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) spring (gen) the (gen) water (gen) the (nom) Yet daughters (nom|voc) the (gen) let-them-be-DWELL-ing! (classical), while DWELL-ing (gen) the (acc) city (acc) they-are-being-GO-ed-OUT to-DRAW, be-you(sg)-DRAW-ed!, he/she/it-happens-to-DRAW (opt) water (nom|acc|voc)
Rdz:24:13 Rdz_24:13_1 Rdz_24:13_2 Rdz_24:13_3 Rdz_24:13_4 Rdz_24:13_5 Rdz_24:13_6 Rdz_24:13_7 Rdz_24:13_8 Rdz_24:13_9 Rdz_24:13_10 Rdz_24:13_11 Rdz_24:13_12 Rdz_24:13_13 Rdz_24:13_14 Rdz_24:13_15 Rdz_24:13_16 Rdz_24:13_17 Rdz_24:13_18
Rdz:24:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:24:14 καὶ ἔσται ἡ παρθένος, ᾗ ἂν ἐγὼ εἴπω Ἐπίκλινον τὴν ὑδρίαν σου, ἵνα πίω, καὶ εἴπῃ μοι Πίε, καὶ τὰς καμήλους σου ποτιῶ, ἕως ἂν παύσωνται πίνουσαι, ταύτην ἡτοίμασας τῷ παιδί σου Ισαακ, καὶ ἐν τούτῳ γνώσομαι ὅτι ἐποίησας ἔλεος τῷ κυρίῳ μου Αβρααμ.
Rdz:24:14 And it shall be, the virgin to whomsoever I shall say, Incline thy water-pot, that I may drink, and she shall say, Drink thou, and I will give thy camels drink, until they shall have done drinking--even this one thou hast prepared for thy servant Isaac, and hereby shall I know that thou hast dealt mercifully with my master Abraam. (Genesis 24:14 Brenton)
Rdz:24:14 niechaj dziewczyna, której powiem: "Nachyl mi dzban twój, abym się mógł napić", a ona mi odpowie: "Pij, a i wielbłądy twoje napoję", będzie tą, którą przeznaczyłeś dla sługi swego Izaaka; wtedy poznam, że jesteś łaskaw dla mego pana». (Rdz 24:14 BT_4)
Rdz:24:14 καὶ ἔσται παρθένος, ἂν ἐγὼ εἴπω Ἐπίκλινον τὴν ὑδρίαν σου, ἵνα πίω, καὶ εἴπῃ μοι Πίε, καὶ τὰς καμήλους σου ποτιῶ, ἕως ἂν παύσωνται πίνουσαι, ταύτην ἡτοίμασας τῷ παιδί σου Ισαακ, καὶ ἐν τούτῳ γνώσομαι ὅτι ἐποίησας ἔλεος τῷ κυρίῳ μου Αβρααμ.
Rdz:24:14 καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό παρθένος, -ου, ἡ ὅς ἥ ὅ ἄν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)   ὁ ἡ τό ὑδρία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἵνα πίων -ον [LXX], gen. sg. -ονος; πίνω (πιν-, πι·[σ]-, 2nd πι-, πεπω·κ-, -, πο·θ-) καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς πίνω (πιν-, πι·[σ]-, 2nd πι-, πεπω·κ-, -, πο·θ-) καί ὁ ἡ τό κάμηλος, -ου, ὁ and ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ποτίζω (ποτιζ-, ποτι(ε)·[σ]-/ποτι·σ-, ποτι·σ-, πεποτι·κ-, -, ποτισ·θ-) ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ἄν παύω (παυ-, παυ·σ-, παυ·σ-, -, πεπαυ-, -) πίνω (πιν-, πι·[σ]-, 2nd πι-, πεπω·κ-, -, πο·θ-) οὗτος αὕτη τοῦτο ἑτοιμάζω (ετοιμαζ-, ετοιμα·σ-, ετοιμα·σ-, ητοιμα·κ-, ητοιμασ-, ετοιμασ·θ-) ὁ ἡ τό παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν Ἰσαάκ, ὁ καί ἐν οὗτος αὕτη τοῦτο γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) ὅτι ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἔλεο·ς, -ους, τό v.l. ἔλεος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς Ἀβραάμ, ὁ
Rdz:24:14 a także, nawet, a mianowicie być dziewica który / którego / których kiedykolwiek (jeśli w ogóle) JA powiedzieć / powiedzieć ? Woda słój ty; twój / twoje (SG) żeby / ażeby / bo tłuszcz; pić a także, nawet, a mianowicie powiedzieć / powiedzieć JA pić a także, nawet, a mianowicie wielbłąd ty; twój / twoje (SG) dać do picia aż do; świt kiedykolwiek (jeśli w ogóle) zaprzestać pić to [????? ????? Oznacza to, że jest i. e. , Ja. e. ] na gotowe Dziecko / sługa ty; twój / twoje (SG) Isaac a także, nawet, a mianowicie w / z / przez (DAT) - ?? zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; ?? pron. ci i prep. w, w, między to [????? ????? Oznacza to, że jest i. e. , Ja. e. ] wiedzieć i. e. rozpoznać. dlatego, że robić / zrobić miłosierdzie panie? ??????, = Hebr. Jahwe; panem panie, łac. Dominus, bogów, Pind. , Soph. Itd: głowa rodziny, panem domu, Aesch. Itd: później ????? Była to forma szacunku adres, jak nasz Panie, NTest. JA Abraham
Rdz:24:14 kai\ e)/stai E( parTe/nos, E(=| a)/n e)gO\ ei)/pO *)epi/klinon tE\n u(dri/an sou, i(/na pi/O, kai\ ei)/pE| moi *pi/e, kai\ ta\s kamE/lous sou potiO=, e(/Os a)/n pau/sOntai pi/nousai, tau/tEn E(toi/masas tO=| paidi/ sou *isaak, kai\ e)n tou/tO| gnO/somai o(/ti e)poi/Esas e)/leos tO=| kuri/O| mou *abraam.
Rdz:24:14 kai estai hE parTenos, hE an egO eipO epiklinon tEn hydrian su, hina piO, kai eipE moi pie, kai tas kamElus su potiO, heOs an pausOntai pinusai, tautEn hEtoimasas tO paidi su isaak, kai en tutO gnOsomai hoti epoiEsas eleos tO kyriO mu abraam.
Rdz:24:14 C VF_FMI3S RA_NSF N2_NSF RR_DSF x RP_NS VBI_AAS1S VB_AAD2S RA_ASF N1A_ASF RP_GS C VB_AAS1S C VBI_AAS3S RP_DS VB_AAD2S C RA_APF N2_APF RP_GS VF_FAI1S C x VA_AMS3P V1_PAPNPF RD_ASF VAI_AAI2S RA_DSM N3D_DSM RP_GS N_DSM C P RD_DSM VF_FMI1S C VAI_AAI2S N3E_ASN RA_DSM N2_DSM RP_GS N_DSM
Rdz:24:14 and also, even, namely to be the virgin who/whom/which ever (if ever) I to say/tell ć the water jar you; your/yours(sg) so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell fat; to drink and also, even, namely to say/tell I to drink and also, even, namely the camel you; your/yours(sg) to give to drink until; dawn ever (if ever) to cease to drink this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to ready the child/servant you; your/yours(sg) Isaac and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to know i.e. recognize. because/that to do/make mercy the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. I Abraham
Rdz:24:14 and he/she/it-will-be the (nom) virgin (nom) who/whom/which (dat) ever I (nom) you(sg)-were-SAY/TELL-ed, I-should-SAY/TELL   the (acc) water jar (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) so that / in order to /because fat ([Adj] acc, nom|acc|voc); I-will-DRINK, I-should-DRINK and he/she/it-should-SAY/TELL, you(sg)-should-be-SAY/TELL-ed me (dat) do-DRINK-you(sg)! and the (acc) camels (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) I-will-GIVE-TO-DRINK until; dawn (nom|voc), dawns (acc) ever they-should-be-CEASE-ed while DRINK-ing (nom|voc) this (acc) you(sg)-READY-ed the (dat) child/servant (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) Isaac (indecl) and in/among/by (+dat) this (dat) I-will-be-KNOW-ed because/that you(sg)-DO/MAKE-ed mercy (nom, nom|acc|voc) the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) me (gen) Abraham (indecl)
Rdz:24:14 Rdz_24:14_1 Rdz_24:14_2 Rdz_24:14_3 Rdz_24:14_4 Rdz_24:14_5 Rdz_24:14_6 Rdz_24:14_7 Rdz_24:14_8 Rdz_24:14_9 Rdz_24:14_10 Rdz_24:14_11 Rdz_24:14_12 Rdz_24:14_13 Rdz_24:14_14 Rdz_24:14_15 Rdz_24:14_16 Rdz_24:14_17 Rdz_24:14_18 Rdz_24:14_19 Rdz_24:14_20 Rdz_24:14_21 Rdz_24:14_22 Rdz_24:14_23 Rdz_24:14_24 Rdz_24:14_25 Rdz_24:14_26 Rdz_24:14_27 Rdz_24:14_28 Rdz_24:14_29 Rdz_24:14_30 Rdz_24:14_31 Rdz_24:14_32 Rdz_24:14_33 Rdz_24:14_34 Rdz_24:14_35 Rdz_24:14_36 Rdz_24:14_37 Rdz_24:14_38 Rdz_24:14_39 Rdz_24:14_40 Rdz_24:14_41 Rdz_24:14_42 Rdz_24:14_43 Rdz_24:14_44
Rdz:24:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:24:15 καὶ ἐγένετο πρὸ τοῦ συντελέσαι αὐτὸν λαλοῦντα ἐν τῇ διανοίᾳ, καὶ ἰδοὺ Ρεβεκκα ἐξεπορεύετο ἡ τεχθεῖσα Βαθουηλ υἱῷ Μελχας τῆς γυναικὸς Ναχωρ ἀδελφοῦ δὲ Αβρααμ ἔχουσα τὴν ὑδρίαν ἐπὶ τῶν ὤμων αὐτῆς.
Rdz:24:15 And it came to pass before he had done speaking in his mind, that behold, Rebecca the daughter of Bathuel, the son of Melcha, the wife of Nachor, and the same the brother of Abraam, came forth, having a water-pot on her shoulders. (Genesis 24:15 Brenton)
Rdz:24:15 Zanim przestał się modlić, nadeszła Rebeka córka Betuela, syna Milki, żony Nachora, brata Abrahama; wyszła z dzbanem na ramieniu. (Rdz 24:15 BT_4)
Rdz:24:15 καὶ ἐγένετο πρὸ τοῦ συντελέσαι αὐτὸν λαλοῦντα ἐν τῇ διανοίᾳ, καὶ ἰδοὺ Ρεβεκκα ἐξεπορεύετο τεχθεῖσα Βαθουηλ υἱῷ Μελχας τῆς γυναικὸς Ναχωρ ἀδελφοῦ δὲ Αβρααμ ἔχουσα τὴν ὑδρίαν ἐπὶ τῶν ὤμων αὐτῆς.
Rdz:24:15 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) πρό ὁ ἡ τό συν·τελέω (συν+τελ(ε)-, συν+τελε·σ-, συν+τελε·σ-, συν+τετελε·κ-, συν+τετελεσ-, συν+τελεσ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) ἐν ὁ ἡ τό διά·νοια, -ας, ἡ καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) Ῥεβέκκα, -ας, ἡ ἐκ·πορεύομαι (εκ+πορευ-, εκ+πορευ·σ-, εκ+πορευ·σ-, -, εκ+πεπορευ-, -) ὁ ἡ τό τίκτω (τικτ-, τεξ-, 2nd τεκ-, τετοκ·[κ]-, -, τεχ·θ-)   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι Ναχώρ, ὁ ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί δέ Ἀβραάμ, ὁ ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) ὁ ἡ τό ὑδρία, -ας, ἡ ἐπί ὁ ἡ τό ὦμος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό
Rdz:24:15 a także, nawet, a mianowicie stać się stać, stanie, przed (gen) wypełnić on / ona / on / sama mówić w / z / przez (DAT) - ?? zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; ?? pron. ci i prep. w, w, między poznanie intelekt, mentalność, cel, plan a także, nawet, a mianowicie zobaczyć wzroku psychicznego, dostrzec, dostrzegać, Aby zobaczyć, spójrz, oto przyszłość; aoryst pasywny ?????: ?????? użyto w późniejszym gr. , PPetr. 2p. 55 (iii B. C.), SIG685. 74 (ii B. C), Rebecca wychodzić urodzić ? syn ? kobieta / żona Nahor brat zaś Abraham mieć Woda słój na / nad (ACC, gen, DAT) ??? przed gładkiej oddechu ??? przed nierównym oddechem ramię on / ona / on / sama
Rdz:24:15 kai\ e)ge/neto pro\ tou= suntele/sai au)to\n lalou=nta e)n tE=| dianoi/a|, kai\ i)dou\ *rebekka e)Xeporeu/eto E( teCHTei=sa *baTouEl ui(O=| *melCHas tE=s gunaiko\s *naCHOr a)delfou= de\ *abraam e)/CHousa tE\n u(dri/an e)pi\ tO=n O)/mOn au)tE=s.
Rdz:24:15 kai egeneto pro tu syntelesai auton lalunta en tE dianoia, kai idu rebekka eXeporeueto hE teCHTeisa baTuEl hyiO melCHas tEs gynaikos naCHOr adelfu de abraam eCHusa tEn hydrian epi tOn OmOn autEs.
Rdz:24:15 C VBI_AMI3S P RA_GSN VA_AAN RD_ASM V2_PAPASM P RA_DSF N1A_DSF C I N_NSF V1I_IMI3S RA_NSF VQ_APPNSF N_DSM N2_DSM N_GSF RA_GSF N3K_GSF N_GSM N2_GSM x N_GSM V1_PAPNSF RA_ASF N1A_ASF P RA_GPM N2_GPM RD_GSF
Rdz:24:15 and also, even, namely to become become, happen before (+gen) the to complete he/she/it/same to speak in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the cognition intellect, mentality, purpose, plan and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Rebecca to go out the to give birth ć son ć the woman/wife Nahor brother δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] Abraham to have the water jar upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the shoulder he/she/it/same
Rdz:24:15 and he/she/it-was-BECOME-ed before (+gen) the (gen) to-COMPLETE, be-you(sg)-COMPLETE-ed!, he/she/it-happens-to-COMPLETE (opt) him/it/same (acc) while SPEAK-ing (acc, nom|acc|voc) in/among/by (+dat) the (dat) cognition (dat) and be-you(sg)-SEE-ed! Rebecca (nom|voc) he/she/it-was-being-GO-ed-OUT the (nom) upon being-GIVE-ed-BIRTH (nom|voc)   son (dat)   the (gen) woman/wife (gen) Nahor (indecl) brother (gen) Yet Abraham (indecl) while HAVE-ing (nom|voc) the (acc) water jar (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) shoulders (gen) her/it/same (gen)
Rdz:24:15 Rdz_24:15_1 Rdz_24:15_2 Rdz_24:15_3 Rdz_24:15_4 Rdz_24:15_5 Rdz_24:15_6 Rdz_24:15_7 Rdz_24:15_8 Rdz_24:15_9 Rdz_24:15_10 Rdz_24:15_11 Rdz_24:15_12 Rdz_24:15_13 Rdz_24:15_14 Rdz_24:15_15 Rdz_24:15_16 Rdz_24:15_17 Rdz_24:15_18 Rdz_24:15_19 Rdz_24:15_20 Rdz_24:15_21 Rdz_24:15_22 Rdz_24:15_23 Rdz_24:15_24 Rdz_24:15_25 Rdz_24:15_26 Rdz_24:15_27 Rdz_24:15_28 Rdz_24:15_29 Rdz_24:15_30 Rdz_24:15_31 Rdz_24:15_32
Rdz:24:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:24:16 ἡ δὲ παρθένος ἦν καλὴ τῇ ὄψει σφόδρα· παρθένος ἦν, ἀνὴρ οὐκ ἔγνω αὐτήν. καταβᾶσα δὲ ἐπὶ τὴν πηγὴν ἔπλησεν τὴν ὑδρίαν καὶ ἀνέβη.
Rdz:24:16 And the virgin was very beautiful in appearance, she was a virgin, a man had not known her; and she went down to the well, and filled her water-pot, and came up. (Genesis 24:16 Brenton)
Rdz:24:16 Panna to była bardzo piękna, dziewica, która nie obcowała jeszcze z mężem. Ona to zeszła do źródła i napełniwszy swój dzban, wracała. (Rdz 24:16 BT_4)
Rdz:24:16 δὲ παρθένος ἦν καλὴ τῇ ὄψει σφόδρα· παρθένος ἦν, ἀνὴρ οὐκ ἔγνω αὐτήν. καταβᾶσα δὲ ἐπὶ τὴν πηγὴν ἔπλησεν τὴν ὑδρίαν καὶ ἀνέβη.
Rdz:24:16 ὁ ἡ τό δέ παρθένος, -ου, ἡ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) καλός -ή -όν (cf. ἀγαθός) ὁ ἡ τό ὄψις, -εως, ἡ; ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) σφόδρα παρθένος, -ου, ἡ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό κατα·βαίνω (κατα+βαιν-, κατα+βη·σ-, 2nd ath. κατα+β(η)-/ath. κατα+β(α)-, κατα+βεβη·κ-, -, -) δέ ἐπί ὁ ἡ τό πηγή, -ῆς, ἡ πίμπλημι (ath. πιμπλ(α)-, πλη·σ-, πλη·σ-, -, -, πλησ·θ-) ὁ ἡ τό ὑδρία, -ας, ἡ καί ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -)
Rdz:24:16 zaś dziewica być prawo nadające się (dosłownie), stąd też dobrze, właściwe, dobrze, dobrze, urodziwa, itd. (W przeciwieństwie do ??????, który jest z natury dobry, czyli Boga-kute). widok; zobaczyć wzroku psychicznego, dostrzec, dostrzegać, Aby zobaczyć, spójrz, oto przyszłość; aoryst pasywny ?????: ?????? użyto w późniejszym gr. , PPetr. 2p. 55 (iii B. C.), SIG685. 74 (ii B. C), gwałtowny, intensywny, chętni, inveighingly, chętny dziewica być mężczyzna, mąż zazwyczaj "człowiek", w odróżnieniu od kobiety, bestia, Bóg, itp; czasem, "mąż". ??? przed nierównym oddechem wiedzieć i. e. rozpoznać. on / ona / on / sama zejść zaś na / nad (ACC, gen, DAT) ??? przed gładkiej oddechu ??? przed nierównym oddechem wiosna do ??? Woda słój a także, nawet, a mianowicie wznieść
Rdz:24:16 E( de\ parTe/nos E)=n kalE\ tE=| o)/PSei sfo/dra· parTe/nos E)=n, a)nE\r ou)k e)/gnO au)tE/n. kataba=sa de\ e)pi\ tE\n pEgE\n e)/plEsen tE\n u(dri/an kai\ a)ne/bE.
Rdz:24:16 hE de parTenos En kalE tE oPSei sfodra· parTenos En, anEr uk egnO autEn. katabasa de epi tEn pEgEn eplEsen tEn hydrian kai anebE.
Rdz:24:16 RA_NSF x N2_NSF V9_IAI3S A1_NSF RA_DSF N3I_DSF D N2_NSF V9_IAI3S N3_NSM D VZI_AAI3S RD_ASF VZ_AAPNSF x P RA_ASF N1_ASF VAI_AAI3S RA_ASF N1A_ASF C VZI_AAI3S
Rdz:24:16 the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] virgin to be right fit (literally), hence also, well, appropriate, right, good, comely, etc. (In contrast to αγαθος, which is inherently good, i.e. God-wrought). the sight; to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), vehement, intense, keen, inveighingly, eager virgin to be man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". οὐχ before rough breathing to know i.e. recognize. he/she/it/same to go down δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the spring to ??? the water jar and also, even, namely to ascend
Rdz:24:16 the (nom) Yet virgin (nom) he/she/it-was right ([Adj] nom|voc) the (dat) sight (dat); he/she/it-will-SEE, you(sg)-will-be-SEE-ed (classical) vehement, virgin (nom) he/she/it-was man, husband (nom) not he/she/it-KNOW-ed her/it/same (acc) upon GO DOWN-ing (nom|voc) Yet upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) spring (acc) he/she/it-???-ed the (acc) water jar (acc) and he/she/it-ASCEND-ed
Rdz:24:16 Rdz_24:16_1 Rdz_24:16_2 Rdz_24:16_3 Rdz_24:16_4 Rdz_24:16_5 Rdz_24:16_6 Rdz_24:16_7 Rdz_24:16_8 Rdz_24:16_9 Rdz_24:16_10 Rdz_24:16_11 Rdz_24:16_12 Rdz_24:16_13 Rdz_24:16_14 Rdz_24:16_15 Rdz_24:16_16 Rdz_24:16_17 Rdz_24:16_18 Rdz_24:16_19 Rdz_24:16_20 Rdz_24:16_21 Rdz_24:16_22 Rdz_24:16_23 Rdz_24:16_24
Rdz:24:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:24:17 ἐπέδραμεν δὲ ὁ παῖς εἰς συνάντησιν αὐτῆς καὶ εἶπεν Πότισόν με μικρὸν ὕδωρ ἐκ τῆς ὑδρίας σου.
Rdz:24:17 And the servant ran up to meet her, and said, Give me a little water to drink out of thy pitcher; (Genesis 24:17 Brenton)
Rdz:24:17 Wtedy sługa ów szybko zabiegł jej drogę i rzekł: «Daj mi się napić trochę wody z twego dzbana!» (Rdz 24:17 BT_4)
Rdz:24:17 ἐπέδραμεν δὲ παῖς εἰς συνάντησιν αὐτῆς καὶ εἶπεν Πότισόν με μικρὸν ὕδωρ ἐκ τῆς ὑδρίας σου.
Rdz:24:17   δέ ὁ ἡ τό παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ εἰς[1] συν·άντησις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ποτίζω (ποτιζ-, ποτι(ε)·[σ]-/ποτι·σ-, ποτι·σ-, πεποτι·κ-, -, ποτισ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς μικρός -ά -όν ὕδωρ, ὕδατος, τό ἐκ ὁ ἡ τό ὑδρία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Rdz:24:17 ? zaś Dziecko / sługa do (acc) spotkanie on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie powiedzieć / powiedzieć dać do picia JA mała [zobacz mikro] woda z (gen) ?? przed samogłoskami Woda słój ty; twój / twoje (SG)
Rdz:24:17 e)pe/dramen de\ o( pai=s ei)s suna/ntEsin au)tE=s kai\ ei)=pen *po/tiso/n me mikro\n u(/dOr e)k tE=s u(dri/as sou.
Rdz:24:17 epedramen de ho pais eis synantEsin autEs kai eipen potison me mikron hydOr ek tEs hydrias su.
Rdz:24:17 VBI_AAI3S x RA_NSM N3D_NSM P N3I_ASF RD_GSF C VBI_AAI3S VA_AAD2S RP_AS A1A_ASN N3_ASN P RA_GSF N1A_GSF RP_GS
Rdz:24:17 ć δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the child/servant into (+acc) meeting he/she/it/same and also, even, namely to say/tell to give to drink I small [see micro] water out of (+gen) ἐξ before vowels the water jar you; your/yours(sg)
Rdz:24:17   Yet the (nom) child/servant (nom) into (+acc) meeting (acc) her/it/same (gen) and he/she/it-SAY/TELL-ed do-GIVE-you(sg)-TO-DRINK!, going-to-GIVE (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) me (acc) small ([Adj] acc, nom|acc|voc) water (nom|acc|voc) out of (+gen) the (gen) water jar (gen), water jars (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Rdz:24:17 Rdz_24:17_1 Rdz_24:17_2 Rdz_24:17_3 Rdz_24:17_4 Rdz_24:17_5 Rdz_24:17_6 Rdz_24:17_7 Rdz_24:17_8 Rdz_24:17_9 Rdz_24:17_10 Rdz_24:17_11 Rdz_24:17_12 Rdz_24:17_13 Rdz_24:17_14 Rdz_24:17_15 Rdz_24:17_16 Rdz_24:17_17
Rdz:24:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:24:18 ἡ δὲ εἶπεν Πίε, κύριε. καὶ ἔσπευσεν καὶ καθεῖλεν τὴν ὑδρίαν ἐπὶ τὸν βραχίονα αὐτῆς καὶ ἐπότισεν αὐτόν,
Rdz:24:18 and she said, Drink, Sir; and she hasted, and let down the pitcher upon her arm, and gave him to drink, till he ceased drinking. (Genesis 24:18 Brenton)
Rdz:24:18 A ona powiedziała: «Pij, panie mój» - i szybko pochyliła swój dzban, i dała mu pić. (Rdz 24:18 BT_4)
Rdz:24:18 δὲ εἶπεν Πίε, κύριε. καὶ ἔσπευσεν καὶ καθεῖλεν τὴν ὑδρίαν ἐπὶ τὸν βραχίονα αὐτῆς καὶ ἐπότισεν αὐτόν,
Rdz:24:18 ὁ ἡ τό δέ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πίνω (πιν-, πι·[σ]-, 2nd πι-, πεπω·κ-, -, πο·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί σπεύδω (σπευδ-, σπευ[δ]·σ-, σπευ[δ]·σ-, -, -, -) καί καθ·αιρέω (καθ+αιρ(ε)-, καθ+ελ(ε)·[σ]-, καθ+ελ·[σ]- or 2nd καθ+ελ-, -, καθ+ῃρη-, καθ+αιρε·θ-) ὁ ἡ τό ὑδρία, -ας, ἡ ἐπί ὁ ἡ τό βραχίων, -ονος, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί ποτίζω (ποτιζ-, ποτι(ε)·[σ]-/ποτι·σ-, ποτι·σ-, πεποτι·κ-, -, ποτισ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Rdz:24:18 zaś powiedzieć / powiedzieć pić panie? ??????, = Hebr. Jahwe; panem panie, łac. Dominus, bogów, Pind. , Soph. Itd: głowa rodziny, panem domu, Aesch. Itd: później ????? Była to forma szacunku adres, jak nasz Panie, NTest. a także, nawet, a mianowicie do ??? a także, nawet, a mianowicie do likwidacji czystkę Woda słój na / nad (ACC, gen, DAT) ??? przed gładkiej oddechu ??? przed nierównym oddechem ramię on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie dać do picia on / ona / on / sama
Rdz:24:18 E( de\ ei)=pen *pi/e, ku/rie. kai\ e)/speusen kai\ kaTei=len tE\n u(dri/an e)pi\ to\n braCHi/ona au)tE=s kai\ e)po/tisen au)to/n,
Rdz:24:18 hE de eipen pie, kyrie. kai espeusen kai kaTeilen tEn hydrian epi ton braCHiona autEs kai epotisen auton,
Rdz:24:18 RA_NSF x VBI_AAI3S VB_AAD2S N2_VSM C VAI_AAI3S C VAI_AAI3S RA_ASF N1A_ASF P RA_ASM N3N_ASM RD_GSF C VAI_AAI3S RD_ASM
Rdz:24:18 the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to say/tell to drink lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to ??? and also, even, namely to take down purge the water jar upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the arm he/she/it/same and also, even, namely to give to drink he/she/it/same
Rdz:24:18 the (nom) Yet he/she/it-SAY/TELL-ed do-DRINK-you(sg)! lord (voc); a lord ([Adj] voc) and he/she/it-???-ed and he/she/it-TAKE-ed-DOWN the (acc) water jar (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) arm (acc) her/it/same (gen) and he/she/it-GIVE-ed-TO-DRINK him/it/same (acc)
Rdz:24:18 Rdz_24:18_1 Rdz_24:18_2 Rdz_24:18_3 Rdz_24:18_4 Rdz_24:18_5 Rdz_24:18_6 Rdz_24:18_7 Rdz_24:18_8 Rdz_24:18_9 Rdz_24:18_10 Rdz_24:18_11 Rdz_24:18_12 Rdz_24:18_13 Rdz_24:18_14 Rdz_24:18_15 Rdz_24:18_16 Rdz_24:18_17 Rdz_24:18_18
Rdz:24:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:24:19 ἕως ἐπαύσατο πίνων. καὶ εἶπεν καὶ ταῖς καμήλοις σου ὑδρεύσομαι, ἕως ἂν πᾶσαι πίωσιν.
Rdz:24:19 And she said, I will also draw water for thy camels, till they shall all have drunk. (Genesis 24:19 Brenton)
Rdz:24:19 A gdy go napoiła, rzekła: «Także dla twych wielbłądów naczerpię wody, aby mogły pić do woli». (Rdz 24:19 BT_4)
Rdz:24:19 ἕως ἐπαύσατο πίνων. καὶ εἶπεν Καὶ ταῖς καμήλοις σου ὑδρεύσομαι, ἕως ἂν πᾶσαι πίωσιν.
Rdz:24:19 ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω παύω (παυ-, παυ·σ-, παυ·σ-, -, πεπαυ-, -) πίνω (πιν-, πι·[σ]-, 2nd πι-, πεπω·κ-, -, πο·θ-) καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) καί ὁ ἡ τό κάμηλος, -ου, ὁ and ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν   ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ἄν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) πίνω (πιν-, πι·[σ]-, 2nd πι-, πεπω·κ-, -, πο·θ-)
Rdz:24:19 aż do; świt zaprzestać pić a także, nawet, a mianowicie powiedzieć / powiedzieć a także, nawet, a mianowicie wielbłąd ty; twój / twoje (SG) ? aż do; świt kiedykolwiek (jeśli w ogóle) każdy wszystkim, każde, każde, całość; do posypania pić
Rdz:24:19 e(/Os e)pau/sato pi/nOn. kai\ ei)=pen *kai\ tai=s kamE/lois sou u(dreu/somai, e(/Os a)/n pa=sai pi/Osin.
Rdz:24:19 heOs epausato pinOn. kai eipen kai tais kamElois su hydreusomai, heOs an pasai piOsin.
Rdz:24:19 C VAI_AMI3S V1_PAPNSM C VBI_AAI3S C RA_DPF N2_DPF RP_GS VF_FMI1S C x A1S_NPF VB_AAS3P
Rdz:24:19 until; dawn to cease to drink and also, even, namely to say/tell and also, even, namely the camel you; your/yours(sg) ć until; dawn ever (if ever) every all, each, every, the whole of; to sprinkle to drink
Rdz:24:19 until; dawn (nom|voc), dawns (acc) he/she/it-was-CEASE-ed while DRINK-ing (nom) and he/she/it-SAY/TELL-ed and the (dat) camels (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)   until; dawn (nom|voc), dawns (acc) ever all (nom|voc); to-SPRINKLE, be-you(sg)-SPRINKLE-ed!, he/she/it-happens-to-SPRINKLE (opt) they-should-DRINK
Rdz:24:19 Rdz_24:19_1 Rdz_24:19_2 Rdz_24:19_3 Rdz_24:19_4 Rdz_24:19_5 Rdz_24:19_6 Rdz_24:19_7 Rdz_24:19_8 Rdz_24:19_9 Rdz_24:19_10 Rdz_24:19_11 Rdz_24:19_12 Rdz_24:19_13 Rdz_24:19_14
Rdz:24:19 x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:24:20 καὶ ἔσπευσεν καὶ ἐξεκένωσεν τὴν ὑδρίαν εἰς τὸ ποτιστήριον καὶ ἔδραμεν ἔτι ἐπὶ τὸ φρέαρ ἀντλῆσαι καὶ ὑδρεύσατο πάσαις ταῖς καμήλοις.
Rdz:24:20 And she hasted, and emptied the water-pot into the trough, and ran to the well to draw again, and drew water for all the camels. (Genesis 24:20 Brenton)
Rdz:24:20 Po czym szybko wylała ze swego dzbana wodę do koryta i pobiegła znów do studni czerpać wodę, aż nanosiła dla wszystkich wielbłądów. (Rdz 24:20 BT_4)
Rdz:24:20 καὶ ἔσπευσεν καὶ ἐξεκένωσεν τὴν ὑδρίαν εἰς τὸ ποτιστήριον καὶ ἔδραμεν ἔτι ἐπὶ τὸ φρέαρ ἀντλῆσαι καὶ ὑδρεύσατο πάσαις ταῖς καμήλοις.
Rdz:24:20 καί σπεύδω (σπευδ-, σπευ[δ]·σ-, σπευ[δ]·σ-, -, -, -) καί   ὁ ἡ τό ὑδρία, -ας, ἡ εἰς[1] ὁ ἡ τό   καί τρέχω (τρεχ-, δραμ(ε)·[σ]-, 2nd δραμ-, -, -, -) ἔτι ἐπί ὁ ἡ τό φρέαρ, φρέατος, τό ἀντλέω (αντλ(ε)-, αντλη·σ-, αντλη·σ-, ηντλη·κ-, -, -) καί   πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό κάμηλος, -ου, ὁ and ἡ
Rdz:24:20 a także, nawet, a mianowicie do ??? a także, nawet, a mianowicie ? Woda słój do (acc) ? a także, nawet, a mianowicie biegać ale nadal na / nad (ACC, gen, DAT) ??? przed gładkiej oddechu ??? przed nierównym oddechem dobrze / pit rysować a także, nawet, a mianowicie ? każdy wszystkim, każde, każde, całość; do posypania wielbłąd
Rdz:24:20 kai\ e)/speusen kai\ e)Xeke/nOsen tE\n u(dri/an ei)s to\ potistE/rion kai\ e)/dramen e)/ti e)pi\ to\ fre/ar a)ntlE=sai kai\ u(dreu/sato pa/sais tai=s kamE/lois.
Rdz:24:20 kai espeusen kai eXekenOsen tEn hydrian eis to potistErion kai edramen eti epi to frear antlEsai kai hydreusato pasais tais kamElois.
Rdz:24:20 C VAI_AAI3S C VAI_AAI3S RA_ASF N1A_ASF P RA_ASN N2N_ASN C VBI_AAI3S D P RA_ASN N3T_ASN VA_AAN C VAI_AMI3S A1S_DPF RA_DPF N2_DPF
Rdz:24:20 and also, even, namely to ??? and also, even, namely ć the water jar into (+acc) the ć and also, even, namely to run yet/still upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the well/pit to draw and also, even, namely ć every all, each, every, the whole of; to sprinkle the camel
Rdz:24:20 and he/she/it-???-ed and   the (acc) water jar (acc) into (+acc) the (nom|acc)   and he/she/it-RUN-ed yet/still upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) well/pit (nom|acc|voc) to-DRAW, be-you(sg)-DRAW-ed!, he/she/it-happens-to-DRAW (opt) and   all (dat); you(sg)-happen-to-SPRINKLE (opt) the (dat) camels (dat)
Rdz:24:20 Rdz_24:20_1 Rdz_24:20_2 Rdz_24:20_3 Rdz_24:20_4 Rdz_24:20_5 Rdz_24:20_6 Rdz_24:20_7 Rdz_24:20_8 Rdz_24:20_9 Rdz_24:20_10 Rdz_24:20_11 Rdz_24:20_12 Rdz_24:20_13 Rdz_24:20_14 Rdz_24:20_15 Rdz_24:20_16 Rdz_24:20_17 Rdz_24:20_18 Rdz_24:20_19 Rdz_24:20_20 Rdz_24:20_21
Rdz:24:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:24:21 ὁ δὲ ἄνθρωπος κατεμάνθανεν αὐτὴν καὶ παρεσιώπα τοῦ γνῶναι εἰ εὐόδωκεν κύριος τὴν ὁδὸν αὐτοῦ ἢ οὔ.
Rdz:24:21 And the man took great notice of her, and remained silent to know whether the Lord had made his way prosperous or not. (Genesis 24:21 Brenton)
Rdz:24:21 On zaś zdziwiony czekał w milczeniu, aby się przekonać, czy Pan pozwoli mu dopiąć celu podróży, czy nie. (Rdz 24:21 BT_4)
Rdz:24:21 δὲ ἄνθρωπος κατεμάνθανεν αὐτὴν καὶ παρεσιώπα τοῦ γνῶναι εἰ εὐόδωκεν κύριος τὴν ὁδὸν αὐτοῦ οὔ.
Rdz:24:21 ὁ ἡ τό δέ ἄνθρωπος, -ου, ὁ κατα·μανθάνω (κατα+μανθαν-, -, 2nd κατα+μαθ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό καί   ὁ ἡ τό γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) εἰ εὐ·οδόω (ευ+οδ(ο)-/ευοδ(ο)-, ευ+οδω·σ-, ευ+οδω·σ-/ευοδω·σ-, ευοδω·κ-, -, ευ+οδω·θ-/ευοδω·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἤ[1] οὐ[2]/οὐκ/οὐχ
Rdz:24:21 zaś człowiek aby dowiedzieć się co się w, wiedzieć o on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie ? wiedzieć i. e. rozpoznać. Jeśli prosperować dosłownie: mieć dobrą drogę; metaforycznie: by dobrze, aby odnieść sukces panie? ??????, = Hebr. Jahwe; panem panie, łac. Dominus, bogów, Pind. , Soph. Itd: głowa rodziny, panem domu, Aesch. Itd: później ????? Była to forma szacunku adres, jak nasz Panie, NTest. Sposób / droga on / ona / on / sama lub Nie; ??? przed sprawnego oddychania; ??? przed nierównym oddechem
Rdz:24:21 o( de\ a)/nTrOpos katema/nTanen au)tE\n kai\ paresiO/pa tou= gnO=nai ei) eu)o/dOken ku/rios tE\n o(do\n au)tou= E)\ ou)/.
Rdz:24:21 ho de anTrOpos katemanTanen autEn kai paresiOpa tu gnOnai ei euodOken kyrios tEn hodon autu E u.
Rdz:24:21 RA_NSM x N2_NSM V1I_IAI3S RD_ASF C V3I_IAI3S RA_GSN VZ_AAN C VX_XAI3S N2_NSM RA_ASF N2_ASF RD_GSM C D
Rdz:24:21 the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] human to learn at getting into, know about he/she/it/same and also, even, namely ć the to know i.e. recognize. if to prosper literally: to have a good journey; metaphorically: to prosper, to succeed lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the way/road he/she/it/same or not; οὐκ before smooth breathing; οὐχ before rough breathing
Rdz:24:21 the (nom) Yet human (nom) he/she/it-was-LEARN-ing her/it/same (acc) and   the (gen) to-KNOW if he/she/it-has-PROSPER-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (acc) way/road (acc) him/it/same (gen) or not
Rdz:24:21 Rdz_24:21_1 Rdz_24:21_2 Rdz_24:21_3 Rdz_24:21_4 Rdz_24:21_5 Rdz_24:21_6 Rdz_24:21_7 Rdz_24:21_8 Rdz_24:21_9 Rdz_24:21_10 Rdz_24:21_11 Rdz_24:21_12 Rdz_24:21_13 Rdz_24:21_14 Rdz_24:21_15 Rdz_24:21_16 Rdz_24:21_17
Rdz:24:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:24:22 ἐγένετο δὲ ἡνίκα ἐπαύσαντο πᾶσαι αἱ κάμηλοι πίνουσαι, ἔλαβεν ὁ ἄνθρωπος ἐνώτια χρυσᾶ ἀνὰ δραχμὴν ὁλκῆς καὶ δύο ψέλια ἐπὶ τὰς χεῖρας αὐτῆς, δέκα χρυσῶν ὁλκὴ αὐτῶν.
Rdz:24:22 And it came to pass when all the camels ceased drinking, that the man took golden ear-rings, each of a drachm weight, and he put two bracelets on her hands, their weight was ten pieces of gold. (Genesis 24:22 Brenton)
Rdz:24:22 Ale gdy się wielbłądy napiły, wyjął kolczyk złoty wagi pół sykla oraz włożył na jej ręce dwie bransolety złote ważące dziesięć syklów (Rdz 24:22 BT_4)
Rdz:24:22 ἐγένετο δὲ ἡνίκα ἐπαύσαντο πᾶσαι αἱ κάμηλοι πίνουσαι, ἔλαβεν ἄνθρωπος ἐνώτια χρυσᾶ ἀνὰ δραχμὴν ὁλκῆς καὶ δύο ψέλια ἐπὶ τὰς χεῖρας αὐτῆς, δέκα χρυσῶν ὁλκὴ αὐτῶν.
Rdz:24:22 γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) δέ ἡνίκα παύω (παυ-, παυ·σ-, παυ·σ-, -, πεπαυ-, -) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό κάμηλος, -ου, ὁ and ἡ πίνω (πιν-, πι·[σ]-, 2nd πι-, πεπω·κ-, -, πο·θ-) λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ὁ ἡ τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ   χρυσοῦς -ῆ -οῦν and χρύσεος -έα -ον, fem. acc. sg. -ῆν and -ᾶν ἀνά δραχμή, -ῆς, ἡ   καί δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο   ἐπί ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν αὐτός αὐτή αὐτό δέκα χρυσοῦς -ῆ -οῦν and χρύσεος -έα -ον, fem. acc. sg. -ῆν and -ᾶν; χρυσόω (χρυσ(ο)-, χρυσω·σ-, χρυσω·σ-, -, κεχρυσω-, -)   αὐτός αὐτή αὐτό
Rdz:24:22 stać się stać, stanie, zaś kiedy zaprzestać każdy wszystkim, każde, każde, całość; do posypania wielbłąd pić chwycić uchwycenia, sprzęgła, czepiać się, chwytać, odbierać, położył ręce na, wziąć przemocą, porwać, bóstwa, wykorzystać, posiadać, połów, dowiedzieć się, wykrywania, wyprzedzać, rozumiem człowiek ? złoty / złoty w górę / każdy / przez (acc) drachma [grecka jednostka monetarna] ? a także, nawet, a mianowicie dwa ? na / nad (ACC, gen, DAT) ??? przed gładkiej oddechu ??? przed nierównym oddechem ręka on / ona / on / sama dziesięć złoty / złoty; do cechu ? on / ona / on / sama
Rdz:24:22 e)ge/neto de\ E(ni/ka e)pau/santo pa=sai ai( ka/mEloi pi/nousai, e)/laben o( a)/nTrOpos e)nO/tia CHrusa= a)na\ draCHmE\n o(lkE=s kai\ du/o PSe/lia e)pi\ ta\s CHei=ras au)tE=s, de/ka CHrusO=n o(lkE\ au)tO=n.
Rdz:24:22 egeneto de hEnika epausanto pasai hai kamEloi pinusai, elaben ho anTrOpos enOtia CHrysa ana draCHmEn holkEs kai dyo PSelia epi tas CHeiras autEs, deka CHrysOn holkE autOn.
Rdz:24:22 VBI_AMI3S x D VAI_AMI3P A1S_NPF RA_NPF N2_NPF V1_PAPNPF VBI_AAI3S RA_NSM N2_NSM N2N_APN A1_APN P N1_ASF N1_GSF C M N2N_APN P RA_APF N3_APF RD_GSF M A1C_GPM N1_NSF RD_GPM
Rdz:24:22 to become become, happen δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] when to cease every all, each, every, the whole of; to sprinkle the camel to drink to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand the human ć gold/golden up/each/by (+acc) drachma [Greek monetary unit] ć and also, even, namely two ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the hand he/she/it/same ten gold/golden; to gild ć he/she/it/same
Rdz:24:22 he/she/it-was-BECOME-ed Yet when they-were-CEASE-ed all (nom|voc); to-SPRINKLE, be-you(sg)-SPRINKLE-ed!, he/she/it-happens-to-SPRINKLE (opt) the (nom) camels (nom|voc) while DRINK-ing (nom|voc) he/she/it-TAKE HOLD OF-ed the (nom) human (nom)   gold/golden ([Adj] nom|acc|voc) up (+acc) drachma (acc)   and two (nom, acc, gen)   upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) hands (acc) her/it/same (gen) ten gold/golden ([Adj] gen); while GILD-ing (nom)   them/same (gen)
Rdz:24:22 Rdz_24:22_1 Rdz_24:22_2 Rdz_24:22_3 Rdz_24:22_4 Rdz_24:22_5 Rdz_24:22_6 Rdz_24:22_7 Rdz_24:22_8 Rdz_24:22_9 Rdz_24:22_10 Rdz_24:22_11 Rdz_24:22_12 Rdz_24:22_13 Rdz_24:22_14 Rdz_24:22_15 Rdz_24:22_16 Rdz_24:22_17 Rdz_24:22_18 Rdz_24:22_19 Rdz_24:22_20 Rdz_24:22_21 Rdz_24:22_22 Rdz_24:22_23 Rdz_24:22_24 Rdz_24:22_25 Rdz_24:22_26 Rdz_24:22_27
Rdz:24:22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:24:23 καὶ ἐπηρώτησεν αὐτὴν καὶ εἶπεν Θυγάτηρ τίνος εἶ; ἀνάγγειλόν μοι· εἰ ἔστιν παρὰ τῷ πατρί σου τόπος ἡμῖν καταλῦσαι;
Rdz:24:23 And he asked her, and said, Whose daughter art thou? Tell me if there is room for us to lodge with thy father. (Genesis 24:23 Brenton)
Rdz:24:23 i zapytał: «Czyją jesteś córką, powiedzże mi; czy w domu twego ojca jest miejsce dla nas na nocleg?» (Rdz 24:23 BT_4)
Rdz:24:23 καὶ ἐπηρώτησεν αὐτὴν καὶ εἶπεν Θυγάτηρ τίνος εἶ; ἀνάγγειλόν μοι· εἰ ἔστιν παρὰ τῷ πατρί σου τόπος ἡμῖν καταλῦσαι;
Rdz:24:23 καί ἐπ·ερωτάω (επ+ερωτ(α)-, επ+ερωτη·σ-, επ+ερωτη·σ-, -, -, επ+ερωτη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἀν·αγγέλλω (αν+αγγελλ-, αν+αγγελ(ε)·[σ]-, αν+αγγειλ·[σ]-, αν+ηγγελ·κ-, -, αν+αγγελ·[θ]-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) παρά ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες; πατρί[δ]ς, -ίδος, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν τόπος, -ου, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κατα·λύω (κατα+λυ-, κατα+λυ·σ-, κατα+λυ·σ-, κατα+λελυ·κ-, -, κατα+λυ·θ-)
Rdz:24:23 a także, nawet, a mianowicie kwestionować on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie powiedzieć / powiedzieć córka kto / co / dlaczego zaimek pytający: kto? co? czemu? itd. iść; być głosić głosić raport JA Jeśli być fr? m obok (acc, gen, dat) ???? przed samogłoskami I. obok, w pobliżu, przez, II. razem, III. przeszłości, poza. 1. z czasowników nadchodzi, będzie, itp, z boku, do, z czasownikami od złożenia, badania, itd., U boku, w pobliżu, wraz ojciec; ojczyzna ty; twój / twoje (SG) miejsce JA zniesienie unloose dół, zniszczyć, stwierdzenie nieważności, w celu zakończenia
Rdz:24:23 kai\ e)pErO/tEsen au)tE\n kai\ ei)=pen *Tuga/tEr ti/nos ei)=; a)na/ggeilo/n moi· ei) e)/stin para\ tO=| patri/ sou to/pos E(mi=n katalu=sai;
Rdz:24:23 kai epErOtEsen autEn kai eipen TygatEr tinos ei; anangeilon moi· ei estin para tO patri su topos hEmin katalysai;
Rdz:24:23 C VAI_AAI3S RD_ASF C VBI_AAI3S N3_NSF RI_GSM V9_PAI2S VA_AAD2S RP_DS C V9_PAI3S P RA_DSM N3_DSM RP_GS N2_NSM RP_DP VA_AAN
Rdz:24:23 and also, even, namely to question he/she/it/same and also, even, namely to say/tell daughter who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to go; to be to proclaim proclaim, report I if to be frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together the father; fatherland you; your/yours(sg) place I to abolish unloose down, destroy, annul, bring to an end
Rdz:24:23 and he/she/it-QUESTION-ed her/it/same (acc) and he/she/it-SAY/TELL-ed daughter (nom) who/what/why (gen) you(sg)-are-GO-ing; you(sg)-are do-PROCLAIM-you(sg)! me (dat) if he/she/it-is frοm beside (+acc,+gen,+dat) the (dat) father (dat); fatherland (voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) place (nom) us (dat) to-ABOLISH, be-you(sg)-ABOLISH-ed!, he/she/it-happens-to-ABOLISH (opt)
Rdz:24:23 Rdz_24:23_1 Rdz_24:23_2 Rdz_24:23_3 Rdz_24:23_4 Rdz_24:23_5 Rdz_24:23_6 Rdz_24:23_7 Rdz_24:23_8 Rdz_24:23_9 Rdz_24:23_10 Rdz_24:23_11 Rdz_24:23_12 Rdz_24:23_13 Rdz_24:23_14 Rdz_24:23_15 Rdz_24:23_16 Rdz_24:23_17 Rdz_24:23_18 Rdz_24:23_19
Rdz:24:23 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:24:24 καὶ εἶπεν αὐτῷ Θυγάτηρ Βαθουηλ εἰμὶ ἐγὼ τοῦ Μελχας, ὃν ἔτεκεν τῷ Ναχωρ.
Rdz:24:24 And she said to him, I am the daughter of Bathuel the son of Melcha, whom she bore to Nachor. (Genesis 24:24 Brenton)
Rdz:24:24 A ona rzekła: «Jestem córką Betuela, syna Milki, którego ona urodziła Nachorowi». (Rdz 24:24 BT_4)
Rdz:24:24 καὶ εἶπεν αὐτῷ Θυγάτηρ Βαθουηλ εἰμὶ ἐγὼ τοῦ Μελχας, ὃν ἔτεκεν τῷ Ναχωρ.
Rdz:24:24 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ   εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό   ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) τίκτω (τικτ-, τεξ-, 2nd τεκ-, τετοκ·[κ]-, -, τεχ·θ-) ὁ ἡ τό Ναχώρ, ὁ
Rdz:24:24 a także, nawet, a mianowicie powiedzieć / powiedzieć on / ona / on / sama córka ? iść; być JA ? który / którego / których; być urodzić Nahor
Rdz:24:24 kai\ ei)=pen au)tO=| *Tuga/tEr *baTouEl ei)mi\ e)gO\ tou= *melCHas, o(\n e)/teken tO=| *naCHOr.
Rdz:24:24 kai eipen autO TygatEr baTuEl eimi egO tu melCHas, hon eteken tO naCHOr.
Rdz:24:24 C VBI_AAI3S RD_DSM N3_NSF N_GSM V9_PAI1S RP_NS RA_GSM N_GSF RR_ASM VBI_AAI3S RA_DSM N_DSM
Rdz:24:24 and also, even, namely to say/tell he/she/it/same daughter ć to go; to be I the ć who/whom/which; to be to give birth the Nahor
Rdz:24:24 and he/she/it-SAY/TELL-ed him/it/same (dat) daughter (nom)   I-am-GO-ing; I-am I (nom) the (gen)   who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) he/she/it-GIVE-ed-BIRTH the (dat) Nahor (indecl)
Rdz:24:24 Rdz_24:24_1 Rdz_24:24_2 Rdz_24:24_3 Rdz_24:24_4 Rdz_24:24_5 Rdz_24:24_6 Rdz_24:24_7 Rdz_24:24_8 Rdz_24:24_9 Rdz_24:24_10 Rdz_24:24_11 Rdz_24:24_12 Rdz_24:24_13
Rdz:24:24 x x x x x x x x x x x x x
Rdz:24:25 καὶ εἶπεν αὐτῷ καὶ ἄχυρα καὶ χορτάσματα πολλὰ παρ’ ἡμῖν καὶ τόπος τοῦ καταλῦσαι.
Rdz:24:25 And she said to him, We have both straw and much provender, and a place for resting. (Genesis 24:25 Brenton)
Rdz:24:25 Po czym dodała: «Dość u nas słomy i paszy oraz miejsca do przenocowania». (Rdz 24:25 BT_4)
Rdz:24:25 καὶ εἶπεν αὐτῷ Καὶ ἄχυρα καὶ χορτάσματα πολλὰ παρ’ ἡμῖν καὶ τόπος τοῦ καταλῦσαι.
Rdz:24:25 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί ἄχυρον, -ου, τό καί χόρτασμα[τ], -ατος, τό πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ παρά ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί τόπος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό κατα·λύω (κατα+λυ-, κατα+λυ·σ-, κατα+λυ·σ-, κατα+λελυ·κ-, -, κατα+λυ·θ-)
Rdz:24:25 a także, nawet, a mianowicie powiedzieć / powiedzieć on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie plewy a także, nawet, a mianowicie jedzenie wiele fr? m obok (acc, gen, dat) ???? przed samogłoskami I. obok, w pobliżu, przez, II. razem, III. przeszłości, poza. 1. z czasowników nadchodzi, będzie, itp, z boku, do, z czasownikami od złożenia, badania, itd., U boku, w pobliżu, wraz JA a także, nawet, a mianowicie miejsce zniesienie unloose dół, zniszczyć, stwierdzenie nieważności, w celu zakończenia
Rdz:24:25 kai\ ei)=pen au)tO=| *kai\ a)/CHura kai\ CHorta/smata polla\ par’ E(mi=n kai\ to/pos tou= katalu=sai.
Rdz:24:25 kai eipen autO kai aCHyra kai CHortasmata polla par’ hEmin kai topos tu katalysai.
Rdz:24:25 C VBI_AAI3S RD_DSM C N2N_NPN C N3M_NPN A1_NPN P RP_DP C N2_NSM RA_GSN VA_AAN
Rdz:24:25 and also, even, namely to say/tell he/she/it/same and also, even, namely chaff and also, even, namely food much frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together I and also, even, namely place the to abolish unloose down, destroy, annul, bring to an end
Rdz:24:25 and he/she/it-SAY/TELL-ed him/it/same (dat) and chaffs (nom|acc|voc) and foods (nom|acc|voc) many (nom|acc) frοm beside (+acc,+gen,+dat) us (dat) and place (nom) the (gen) to-ABOLISH, be-you(sg)-ABOLISH-ed!, he/she/it-happens-to-ABOLISH (opt)
Rdz:24:25 Rdz_24:25_1 Rdz_24:25_2 Rdz_24:25_3 Rdz_24:25_4 Rdz_24:25_5 Rdz_24:25_6 Rdz_24:25_7 Rdz_24:25_8 Rdz_24:25_9 Rdz_24:25_10 Rdz_24:25_11 Rdz_24:25_12 Rdz_24:25_13 Rdz_24:25_14
Rdz:24:25 x x x x x x x x x x x x x x