Syr:4:1 Τέκνον, τὴν ζωὴν τοῦ πτωχοῦ μὴ ἀποστερήσῃς καὶ μὴ παρελκύσῃς ὀφθαλμοὺς ἐπιδεεῖς.
Syr:4:1 My son, defraud not the poor of his living, and make not the needy eyes to wait long. (Sirach 4:1 Brenton)
Syr:4:1 Synu, nie odmawiaj biedakowi rzeczy niezbędnych do życia i oczu potrzebującego nie męcz zwlekaniem! (Syr 4:1 BT_4)
Syr:4:1 Τέκνον, τὴν ζωὴν τοῦ πτωχοῦ μὴ ἀποστερήσῃς καὶ μὴ παρελκύσῃς ὀφθαλμοὺς ἐπιδεεῖς.
Syr:4:1 τέκνον, -ου, τό, voc. sg. τέκνον, voc. pl. τέκνα ὁ ἡ τό ζωή, -ῆς, ἡ; ζωός -ή -όν [EXTRA] ὁ ἡ τό πτωχός -ή -όν μή ἀπο·στερέω (απο+στερ(ε)-, απο+στερη·σ-, απο+στερη·σ-, -, απ+εστερη-, απο+στερη·θ-) καί μή   ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ ἐπι·δεής -ές; ἐπι·δέομαι [LXX] (επι+δε-/επι+δ(ε)-, επι+δε(ε)·[σ]-/επι+δεη·σ-, -, -, -, επι+δεη·θ-)
Syr:4:1 Dziecko Życie będące, żyjąc, duch {spirytus}; żywy Biedny Nie By okradać [wstrzymuj co jest byłe winnym] I też, nawet, mianowicie Nie Oko ???; do ???
Syr:4:1 *te/knon, tE\n DZOE\n tou= ptOCHou= mE\ a)posterE/sE|s kai\ mE\ parelku/sE|s o)fTalmou\s e)pideei=s.
Syr:4:1 teknon, tEn DZOEn tu ptOCHu mE aposterEsEs kai mE parelkysEs ofTalmus epideeis.
Syr:4:1 N2N_VSN RA_ASF N1_ASF RA_GSM N2_GSM D VA_AAS2S C D VA_AAS2S N2_APM A3H_APM
Syr:4:1 child the life being, living, spirit; alive the poor not to defraud [withhold what is owed] and also, even, namely not ć eye ???; to ???
Syr:4:1 child (nom|acc|voc) the (acc) life (acc); alive ([Adj] acc) the (gen) poor ([Adj] gen) not you(sg)-should-DEFRAUD and not   eyes (acc) ??? ([Adj] acc, nom|voc); you(sg)-will-???
Syr:4:1 Syr_4:1_1 Syr_4:1_2 Syr_4:1_3 Syr_4:1_4 Syr_4:1_5 Syr_4:1_6 Syr_4:1_7 Syr_4:1_8 Syr_4:1_9 Syr_4:1_10 Syr_4:1_11 Syr_4:1_12
Syr:4:1 x x x x x x x x x x x x
Syr:4:2 ψυχὴν πεινῶσαν μὴ λυπήσῃς καὶ μὴ παροργίσῃς ἄνδρα ἐν ἀπορίᾳ αὐτοῦ.
Syr:4:2 Make not an hungry soul sorrowful; neither provoke a man in his distress. (Sirach 4:2 Brenton)
Syr:4:2 Nie dręcz duszy głodnego i nie pobudzaj do gniewu człowieka w jego niedostatku! (Syr 4:2 BT_4)
Syr:4:2 ψυχὴν πεινῶσαν μὴ λυπήσῃς καὶ μὴ παροργίσῃς ἄνδρα ἐν ἀπορίᾳ αὐτοῦ.
Syr:4:2 ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή πεινάω (πειν(α)-, πεινα·σ-, πεινα·σ-, -, -, -) μή λυπέω (λυπ(ε)-, λυπη·σ-, λυπη·σ-, λελυπη·κ-, λελυπη-, λυπη·θ-) καί μή παρ·οργίζω (παρ+οργιζ-, παρ+οργι(ε)·[σ]-, παρ+οργι·σ-, -, παρ+ωργισ-, παρ+οργισ·θ-) ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ἐν ἀ·πορία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Syr:4:2 Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby By głodować być głodzony, metaph., głód, tęsknij potem, by potrzebować, brak, głodzony, głodny, żarłoczny, żądny: Datowany {Przestarzały}: Bardzo głodny Nie By smucić się I też, nawet, mianowicie Nie Do ??? Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Zakłopotanie On/ona/to/to samo
Syr:4:2 PSuCHE\n peinO=san mE\ lupE/sE|s kai\ mE\ parorgi/sE|s a)/ndra e)n a)pori/a| au)tou=.
Syr:4:2 PSyCHEn peinOsan mE lypEsEs kai mE parorgisEs andra en aporia autu.
Syr:4:2 N1_ASF V3_PAPASF D VA_AAS2S C D VA_AAS2S N3_ASM P N1A_DSF RD_GSM
Syr:4:2 life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person to hunger to be starved, metaph., hunger, crave after, to be in want of, lack, famished, peckish, ravenous, sharp-set: dated: very hungry not to sorrow and also, even, namely not to ??? man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among perplexity he/she/it/same
Syr:4:2 life (acc) while HUNGER-ing (acc) not you(sg)-should-SORROW and not you(sg)-should-??? man, husband (acc) in/among/by (+dat) perplexity (dat) him/it/same (gen)
Syr:4:2 Syr_4:2_1 Syr_4:2_2 Syr_4:2_3 Syr_4:2_4 Syr_4:2_5 Syr_4:2_6 Syr_4:2_7 Syr_4:2_8 Syr_4:2_9 Syr_4:2_10 Syr_4:2_11
Syr:4:2 x x x x x x x x x x x
Syr:4:3 καρδίαν παρωργισμένην μὴ προσταράξῃς καὶ μὴ παρελκύσῃς δόσιν προσδεομένου.
Syr:4:3 Add not more trouble to an heart that is vexed; and defer not to give to him that is in need. (Sirach 4:3 Brenton)
Syr:4:3 Serca rozgniewanego w większy zamęt nie wprowadzaj i nie zwlekaj z datkiem dla potrzebującego! (Syr 4:3 BT_4)
Syr:4:3 καρδίαν παρωργισμένην μὴ προσταράξῃς καὶ μὴ παρελκύσῃς δόσιν προσδεομένου.
Syr:4:3 καρδία, -ας, ἡ παρ·οργίζω (παρ+οργιζ-, παρ+οργι(ε)·[σ]-, παρ+οργι·σ-, -, παρ+ωργισ-, παρ+οργισ·θ-) μή   καί μή   δόσις, -εως, ἡ (cf. δόμα, δωρεά, δώρημα and δῶρον) προσ·δέομαι (προσ+δε-/προσ+δ(ε)-, -, -, -, -, προσ+δεη·θ-)
Syr:4:3 Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Do ??? Nie I też, nawet, mianowicie Nie Dawanie By potrzebować
Syr:4:3 kardi/an parOrgisme/nEn mE\ prostara/XE|s kai\ mE\ parelku/sE|s do/sin prosdeome/nou.
Syr:4:3 kardian parOrgismenEn mE prostaraXEs kai mE parelkysEs dosin prosdeomenu.
Syr:4:3 N1A_ASF VT_XMPASF D VA_AAS2S C D VA_AAS2S N3I_ASF V2_PMPGSM
Syr:4:3 heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) to ??? not ć and also, even, namely not ć giving to need
Syr:4:3 heart (acc) having-been-???-ed (acc) not   and not   giving (acc) while being-TO NEED-ed (gen)
Syr:4:3 Syr_4:3_1 Syr_4:3_2 Syr_4:3_3 Syr_4:3_4 Syr_4:3_5 Syr_4:3_6 Syr_4:3_7 Syr_4:3_8 Syr_4:3_9
Syr:4:3 x x x x x x x x x
Syr:4:4 ἱκέτην θλιβόμενον μὴ ἀπαναίνου καὶ μὴ ἀποστρέψῃς τὸ πρόσωπόν σου ἀπὸ πτωχοῦ.
Syr:4:4 Reject not the supplication of the afflicted; neither turn away thy face from a poor man. (Sirach 4:4 Brenton)
Syr:4:4 Nie odpychaj żebrzącego w strapieniu, a od ubogiego nie odwracaj swej twarzy! (Syr 4:4 BT_4)
Syr:4:4 ἱκέτην θλιβόμενον μὴ ἀπαναίνου καὶ μὴ ἀποστρέψῃς τὸ πρόσωπόν σου ἀπὸ πτωχοῦ.
Syr:4:4   θλίβω (θλιβ-, θλιψ-, θλιψ-, -, τεθλιβ-, θλιβ·[θ]-) μή ἀπ·αναίνομαι [LXX] (απ+αναιν-, -, απ+ανην·[σ]-, -, -, -) καί μή ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) ὁ ἡ τό πρόσ·ωπον, -ου, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἀπό πτωχός -ή -όν
Syr:4:4 By trapić osieroć, martw, ściskaj, dotykaj, smutek Nie By odrzucać I też, nawet, mianowicie Nie By odwracać się od Twarz Ty; twój/twój(sg) Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Biedny
Syr:4:4 i(ke/tEn Tlibo/menon mE\ a)panai/nou kai\ mE\ a)postre/PSE|s to\ pro/sOpo/n sou a)po\ ptOCHou=.
Syr:4:4 hiketEn Tlibomenon mE apanainu kai mE apostrePSEs to prosOpon su apo ptOCHu.
Syr:4:4 N1M_ASM V1_PMPASM D V2_PMD2S C D VA_AAS2S RA_ASN N2N_ASN RP_GS P N2_GSM
Syr:4:4 ć to distress bereave, chagrin, compress, afflict, grief not to reject and also, even, namely not to turn away from the face you; your/yours(sg) from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing poor
Syr:4:4   while being-DISTRESS-ed (acc, nom|acc|voc) not be-you(sg)-being-REJECT-ed! and not you(sg)-should-TURN-AWAY-FROM the (nom|acc) face (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) away from (+gen) poor ([Adj] gen)
Syr:4:4 Syr_4:4_1 Syr_4:4_2 Syr_4:4_3 Syr_4:4_4 Syr_4:4_5 Syr_4:4_6 Syr_4:4_7 Syr_4:4_8 Syr_4:4_9 Syr_4:4_10 Syr_4:4_11 Syr_4:4_12
Syr:4:4 x x x x x x x x x x x x
Syr:4:5 ἀπὸ δεομένου μὴ ἀποστρέψῃς ὀφθαλμὸν καὶ μὴ δῷς τόπον ἀνθρώπῳ καταράσασθαί σε·
Syr:4:5 Turn not away thine eye from the needy, and give him none occasion to curse thee: (Sirach 4:5 Brenton)
Syr:4:5 Nie odwracaj oka od proszącego i nie dawaj człowiekowi sposobności, aby cię przeklinał. (Syr 4:5 BT_4)
Syr:4:5 ἀπὸ δεομένου μὴ ἀποστρέψῃς ὀφθαλμὸν καὶ μὴ δῷς τόπον ἀνθρώπῳ καταράσασθαί σε·
Syr:4:5 ἀπό δέομαι (δε-/δ(ε)-, -, -, -, δεδεη-, δεη·θ-) μή ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ καί μή δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) τόπος, -ου, ὁ ἄνθρωπος, -ου, ὁ κατ·αράομαι (κατ+αρ(α)-, κατ+αρα·σ-, κατ+αρα·σ-, -, κατ+ηρα-/κεκατηρα-, κατ+αρα·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Syr:4:5 Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym By potrzebować/wymagać Nie By odwracać się od Oko I też, nawet, mianowicie Nie By dawać Miejsce Ludzki By kląć (klnij na dół) Ty; twój/twój(sg)
Syr:4:5 a)po\ deome/nou mE\ a)postre/PSE|s o)fTalmo\n kai\ mE\ dO=|s to/pon a)nTrO/pO| katara/sasTai/ se·
Syr:4:5 apo deomenu mE apostrePSEs ofTalmon kai mE dOs topon anTrOpO katarasasTai se·
Syr:4:5 P V2_PMPGSM D VA_AAS2S N2_ASM C D VO_AAS2S N2_ASM N2_DSM VA_AMN RP_AS
Syr:4:5 from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing to need/require not to turn away from eye and also, even, namely not to give place human to curse (curse down) you; your/yours(sg)
Syr:4:5 away from (+gen) while being-NEED/REQUIRE-ed (gen) not you(sg)-should-TURN-AWAY-FROM eye (acc) and not you(sg)-should-GIVE place (acc) human (dat) to-be-CURSE (CURSE DOWN)-ed you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc)
Syr:4:5 Syr_4:5_1 Syr_4:5_2 Syr_4:5_3 Syr_4:5_4 Syr_4:5_5 Syr_4:5_6 Syr_4:5_7 Syr_4:5_8 Syr_4:5_9 Syr_4:5_10 Syr_4:5_11 Syr_4:5_12
Syr:4:5 x x x x x x x x x x x x
Syr:4:6 καταρωμένου γάρ σε ἐν πικρίᾳ ψυχῆς αὐτοῦ τῆς δεήσεως αὐτοῦ ἐπακούσεται ὁ ποιήσας αὐτόν.
Syr:4:6 For if he curse thee in the bitterness of his soul, his prayer shall be heard of him that made him. (Sirach 4:6 Brenton)
Syr:4:6 Gdy bowiem przeklnie cię w gorzkości duszy, Ten, co go stworzył, wysłucha jego życzenia. (Syr 4:6 BT_4)
Syr:4:6 καταρωμένου γάρ σε ἐν πικρίᾳ ψυχῆς αὐτοῦ τῆς δεήσεως αὐτοῦ ἐπακούσεται ποιήσας αὐτόν.
Syr:4:6 κατ·αράομαι (κατ+αρ(α)-, κατ+αρα·σ-, κατ+αρα·σ-, -, κατ+ηρα-/κεκατηρα-, κατ+αρα·θ-) γάρ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐν πικρία, -ας, ἡ ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό δέησις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἐπ·ακούω (επ+ακου-, επ+ακου·σ-, επ+ακου·σ-, επ+ακηκο·[κ]-, -, επ+ακουσ·θ-) ὁ ἡ τό ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Syr:4:6 By kląć (klnij na dół) Dla odtąd, jak Ty; twój/twój(sg) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Gorycz Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby On/ona/to/to samo Obrona On/ona/to/to samo By słyszeć By czynić/rób On/ona/to/to samo
Syr:4:6 katarOme/nou ga/r se e)n pikri/a| PSuCHE=s au)tou= tE=s deE/seOs au)tou= e)pakou/setai o( poiE/sas au)to/n.
Syr:4:6 katarOmenu gar se en pikria PSyCHEs autu tEs deEseOs autu epakusetai ho poiEsas auton.
Syr:4:6 V3_PMPGSM x RP_AS P N1A_DSF N1_GSF RD_GSM RA_GSF N3I_GSF RD_GSM VF_FMI3S RA_NSM VA_AAPNSM RD_ASM
Syr:4:6 to curse (curse down) for since, as you; your/yours(sg) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among bitterness life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person he/she/it/same the plea he/she/it/same to hear the to do/make he/she/it/same
Syr:4:6 while being-CURSE (CURSE DOWN)-ed (gen) for you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) in/among/by (+dat) bitterness (dat) life (gen) him/it/same (gen) the (gen) plea (gen) him/it/same (gen) he/she/it-will-be-HEAR-ed the (nom) upon DO/MAKE-ing (nom|voc) him/it/same (acc)
Syr:4:6 Syr_4:6_1 Syr_4:6_2 Syr_4:6_3 Syr_4:6_4 Syr_4:6_5 Syr_4:6_6 Syr_4:6_7 Syr_4:6_8 Syr_4:6_9 Syr_4:6_10 Syr_4:6_11 Syr_4:6_12 Syr_4:6_13 Syr_4:6_14
Syr:4:6 x x x x x x x x x x x x x x
Syr:4:7 προσφιλῆ συναγωγῇ σεαυτὸν ποίει καὶ μεγιστᾶνι ταπείνου τὴν κεφαλήν σου.
Syr:4:7 Get thyself the love of the congregation, and bow thy head to a great man. (Sirach 4:7 Brenton)
Syr:4:7 Czyń siebie godnym kochania w zgromadzeniu, a przed władcą skłaniaj głowę! (Syr 4:7 BT_4)
Syr:4:7 προσφιλῆ συναγωγῇ σεαυτὸν ποίει καὶ μεγιστᾶνι ταπείνου τὴν κεφαλήν σου.
Syr:4:7 προσ·φιλής -ές συν·αγωγή, -ῆς, ἡ σε·αυτοῦ/σ·αυτοῦ -ῆς -οῦ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) καί μεγιστάν, -ᾶνος, ὁ ταπεινός -ή -όν; ταπεινόω (ταπειν(ο)-, ταπεινω·σ-, ταπεινω·σ-, -, τεταπεινω-, ταπεινω·θ-) ὁ ἡ τό κεφαλή, -ῆς, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Syr:4:7 Wdzięczny Zebranie Siebie By czynić/rób I też, nawet, mianowicie Urzędnik mający władzę sędziowską Biedny skromny, poniżaj, upokarzaj, gangrenuj się, osłabiaj, upokarzaj; do niżej Głowa Ty; twój/twój(sg)
Syr:4:7 prosfilE= sunagOgE=| seauto\n poi/ei kai\ megista=ni tapei/nou tE\n kefalE/n sou.
Syr:4:7 prosfilE synagOgE seauton poiei kai megistani tapeinu tEn kefalEn su.
Syr:4:7 A3H_ASM N1_DSF RD_ASM V2_PAD2S C N3_DSM V4_PAD2S RA_ASF N1_ASF RP_GS
Syr:4:7 grateful gathering yourself to do/make and also, even, namely magistrate poor lowly, abase, humble, mortify, depress, humiliate; to lower the head you; your/yours(sg)
Syr:4:7 grateful ([Adj] acc, nom|acc|voc) gathering (dat) yourself (acc) he/she/it-is-DO/MAKE-ing, you(sg)-are-being-DO/MAKE-ed (classical), be-you(sg)-DO/MAKE-ing! and magistrate (dat) poor ([Adj] gen); be-you(sg)-LOWER-ing!, be-you(sg)-being-LOWER-ed! the (acc) head (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Syr:4:7 Syr_4:7_1 Syr_4:7_2 Syr_4:7_3 Syr_4:7_4 Syr_4:7_5 Syr_4:7_6 Syr_4:7_7 Syr_4:7_8 Syr_4:7_9 Syr_4:7_10
Syr:4:7 x x x x x x x x x x
Syr:4:8 κλῖνον πτωχῷ τὸ οὖς σου καὶ ἀποκρίθητι αὐτῷ εἰρηνικὰ ἐν πραύτητι.
Syr:4:8 Let it not grieve thee to bow down thine ear to the poor, and give him a friendly answer with meekness. (Sirach 4:8 Brenton)
Syr:4:8 Nakłoń ucha swego biednemu i łagodnie odpowiedz mu spokojnymi słowami! (Syr 4:8 BT_4)
Syr:4:8 κλῖνον πτωχῷ τὸ οὖς σου καὶ ἀποκρίθητι αὐτῷ εἰρηνικὰ ἐν πραύτητι.
Syr:4:8 κλίνω (κλιν-, -, κλιν·[σ]-, κεκλι·κ-, κεκλι-, κλι·θ-) πτωχός -ή -όν ὁ ἡ τό οὖς, ὠτός, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ἀπο·κρίνομαι (απο+κριν-, -, απο+κριν·[σ]-, -, απο+κεκρι-, απο+κρι·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό εἰρηνικός -ή -όν ἐν πραΰτη[τ]ς v.l. πρᾳΰτη[τ]ς and πραότη[τ]ς v.l. πρᾳότη[τ]ς, -ητος, ἡ
Syr:4:8 By zginać/zmniejszanie się [zobacz nachylenie, opadaj, leż] Biedny Ucho Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By odpowiadać On/ona/to/to samo Spokojny W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Pokora
Syr:4:8 kli=non ptOCHO=| to\ ou)=s sou kai\ a)pokri/TEti au)tO=| ei)rEnika\ e)n prau/tEti.
Syr:4:8 klinon ptOCHO to us su kai apokriTEti autO eirEnika en prautEti.
Syr:4:8 VA_AAD2S N2_DSM RA_ASN N3T_ASN RP_GS C VC_APD2S RD_DSM A1_APN P N3T_DSF
Syr:4:8 to bend/wane [see incline, decline, recline] poor the ear you; your/yours(sg) and also, even, namely to answer he/she/it/same peaceful in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among humility
Syr:4:8 do-BEND/WANE-you(sg)!, while BEND/WANE-ing (nom|acc|voc, voc) poor ([Adj] dat) the (nom|acc) ear (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and be-you(sg)-ANSWER-ed! him/it/same (dat) peaceful ([Adj] nom|acc|voc) in/among/by (+dat) humility (dat)
Syr:4:8 Syr_4:8_1 Syr_4:8_2 Syr_4:8_3 Syr_4:8_4 Syr_4:8_5 Syr_4:8_6 Syr_4:8_7 Syr_4:8_8 Syr_4:8_9 Syr_4:8_10 Syr_4:8_11
Syr:4:8 x x x x x x x x x x x
Syr:4:9 ἐξελοῦ ἀδικούμενον ἐκ χειρὸς ἀδικοῦντος καὶ μὴ ὀλιγοψυχήσῃς ἐν τῷ κρίνειν σε.
Syr:4:9 Deliver him that suffereth wrong from the hand of the oppressor; and be not fainthearted when thou sittest in judgment. (Sirach 4:9 Brenton)
Syr:4:9 Wyrwij krzywdzonego z ręki krzywdzącego, a gdy sądzić będziesz, nie bądź małodusznym! (Syr 4:9 BT_4)
Syr:4:9 ἐξελοῦ ἀδικούμενον ἐκ χειρὸς ἀδικοῦντος καὶ μὴ ὀλιγοψυχήσῃς ἐν τῷ κρίνειν σε.
Syr:4:9 ἐξ·αιρέω (εξ+αιρ(ε)-, εξ+ελ(ε)·[σ]-, εξ+ελ·[σ]- or 2nd εξ+ελ-, -, εξ+ῃρη-, εξ+αιρε·θ-) ἀ·δικέω (αδικ(ε)-, αδικη·σ-, αδικη·σ-, ηδικη·κ-, ηδικη-, αδικη·θ-) ἐκ χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ἀ·δικέω (αδικ(ε)-, αδικη·σ-, αδικη·σ-, ηδικη·κ-, ηδικη-, αδικη·θ-) καί μή   ἐν ὁ ἡ τό κρίνω (κριν-, κριν(ε)·[σ]-, κριν·[σ]-, κεκρι·κ-, κεκρι-, κρι·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Syr:4:9 By wyjmować Do szkody/popełniaj wykroczenie do Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ręka Do szkody/popełniaj wykroczenie do I też, nawet, mianowicie Nie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By sądzić decyduj się, myśl, rozumuj, rozdzielaj się, kładź w oddaleniu, odróżniaj, wybieraj, wybieraj, potępiaj Ty; twój/twój(sg)
Syr:4:9 e)Xelou= a)dikou/menon e)k CHeiro\s a)dikou=ntos kai\ mE\ o)ligoPSuCHE/sE|s e)n tO=| kri/nein se.
Syr:4:9 eXelu adikumenon ek CHeiros adikuntos kai mE oligoPSyCHEsEs en tO krinein se.
Syr:4:9 VB_AMD2S V2_PMPASM P N3_GSF V2_PAPGSM C D VA_AAS2S P RA_DSN V1_PAN RP_AS
Syr:4:9 to take out to harm/do wrong to out of (+gen) ἐξ before vowels hand to harm/do wrong to and also, even, namely not ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to judge decide, think, reason, separate, put asunder, distinguish, pick out, choose, condemn you; your/yours(sg)
Syr:4:9 be-you(sg)-TAKE OUT-ed! while being-WRONG-ed (acc, nom|acc|voc) out of (+gen) hand (gen) while WRONG-ing (gen) and not   in/among/by (+dat) the (dat) to-be-JUDGE-ing, to-will-JUDGE you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc)
Syr:4:9 Syr_4:9_1 Syr_4:9_2 Syr_4:9_3 Syr_4:9_4 Syr_4:9_5 Syr_4:9_6 Syr_4:9_7 Syr_4:9_8 Syr_4:9_9 Syr_4:9_10 Syr_4:9_11 Syr_4:9_12
Syr:4:9 x x x x x x x x x x x x
Syr:4:10 γίνου ὀρφανοῖς ὡς πατὴρ καὶ ἀντὶ ἀνδρὸς τῇ μητρὶ αὐτῶν· καὶ ἔσῃ ὡς υἱὸς ὑψίστου, καὶ ἀγαπήσει σε μᾶλλον ἢ μήτηρ σου.
Syr:4:10 Be as a father unto the fatherless, and instead of an husband unto their mother: so shalt thou be as the son of the most High, and he shall love thee more than thy mother doth. (Sirach 4:10 Brenton)
Syr:4:10 Bądź ojcem dla sierot, jakby mężem dla ich matki, a staniesz się jakby synem Najwyższego, i miłować cię On będzie bardziej niż twoja matka. (Syr 4:10 BT_4)
Syr:4:10 γίνου ὀρφανοῖς ὡς πατὴρ καὶ ἀντὶ ἀνδρὸς τῇ μητρὶ αὐτῶν· καὶ ἔσῃ ὡς υἱὸς ὑψίστου, καὶ ἀγαπήσει σε μᾶλλον μήτηρ σου.
Syr:4:10 γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὀρφανός -ή -όν ὡς πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες καί ἀντί ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ὁ ἡ τό μήτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὡς υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ὕψιστος -η -ον (Superl. of ὕψι) καί ἀγαπάω (αγαπ(α)-, αγαπη·σ-, αγαπη·σ-, ηγαπη·κ-, ηγαπη-, αγαπη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν μᾶλλον ἤ[1] μήτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Syr:4:10 By stawać się stawaj się, zdarzaj się Osierocony Jak/jak Ojciec I też, nawet, mianowicie Przeciw (+informacja) Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Matka On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By być Jak/jak Syn Najwyższy I też, nawet, mianowicie By kochać Ty; twój/twój(sg) Bardziej/raczej (zamiast tego) Albo Matka Ty; twój/twój(sg)
Syr:4:10 gi/nou o)rfanoi=s O(s patE\r kai\ a)nti\ a)ndro\s tE=| mEtri\ au)tO=n· kai\ e)/sE| O(s ui(o\s u(PSi/stou, kai\ a)gapE/sei se ma=llon E)\ mE/tEr sou.
Syr:4:10 ginu orfanois hOs patEr kai anti andros tE mEtri autOn· kai esE hOs hyios hyPSistu, kai agapEsei se mallon E mEtEr su.
Syr:4:10 V1_PMD2S A1_DPM C N3_NSM C P N3_GSM RA_DSF N3_DSF RD_GPM C VF_FMI2S C N2_NSM A1_GSM C VF_FAI3S RP_AS D D N3_NSF RP_GS
Syr:4:10 to become become, happen orphaned as/like father and also, even, namely against (+gen) man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". the mother he/she/it/same and also, even, namely to be as/like son highest and also, even, namely to love you; your/yours(sg) more/rather (instead) or mother you; your/yours(sg)
Syr:4:10 be-you(sg)-being-BECOME-ed! orphaned ([Adj] dat) as/like father (nom) and against (+gen) man, husband (gen) the (dat) mother (dat) them/same (gen) and you(sg)-will-be as/like son (nom) highest ([Adj] gen) and he/she/it-will-LOVE, you(sg)-will-be-LOVE-ed (classical) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) more/rather or mother (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Syr:4:10 Syr_4:10_1 Syr_4:10_2 Syr_4:10_3 Syr_4:10_4 Syr_4:10_5 Syr_4:10_6 Syr_4:10_7 Syr_4:10_8 Syr_4:10_9 Syr_4:10_10 Syr_4:10_11 Syr_4:10_12 Syr_4:10_13 Syr_4:10_14 Syr_4:10_15 Syr_4:10_16 Syr_4:10_17 Syr_4:10_18 Syr_4:10_19 Syr_4:10_20 Syr_4:10_21 Syr_4:10_22
Syr:4:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Syr:4:11 Ἡ σοφία υἱοὺς αὐτῆς ἀνύψωσεν καὶ ἐπιλαμβάνεται τῶν ζητοῦντων αὐτήν.
Syr:4:11 Wisdom exalteth her children, and layeth hold of them that seek her. (Sirach 4:11 Brenton)
Syr:4:11 Mądrość wywyższa swych synów i ma pieczę o tych, którzy jej szukają. (Syr 4:11 BT_4)
Syr:4:11 σοφία υἱοὺς αὐτῆς ἀνύψωσεν καὶ ἐπιλαμβάνεται τῶν ζητοῦντων αὐτήν.
Syr:4:11 ὁ ἡ τό σοφία, -ας, ἡ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό   καί ἐπι·λαμβάνομαι (επι+λαμβαν-, επι+λημψ-, 2nd επι+λαβ-, -, επι+ειληβ-, επι+λημφ·θ-) ὁ ἡ τό ζητέω (ζητ(ε)-, ζητη·σ-, ζητη·σ-, -, -, ζητη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Syr:4:11 Mądrości mądrość, ucząc się, mądrość, Sophia[najbardziej znajomy dzisiaj wiedzą jak "mądrość", ale mniej dokładny] Syn On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt z By szukać On/ona/to/to samo
Syr:4:11 *(E sofi/a ui(ou\s au)tE=s a)nu/PSOsen kai\ e)pilamba/netai tO=n DZEtou=ntOn au)tE/n.
Syr:4:11 hE sofia hyius autEs anyPSOsen kai epilambanetai tOn DZEtuntOn autEn.
Syr:4:11 RA_NSF N1A_NSF N2_APM RD_GSF VAI_AAI3S C V1_PMI3S RA_GPM V2_PAPGPM RD_ASF
Syr:4:11 the sapience sageness, learning, sapience, Sophia[most familiar today know as "wisdom", but less precise] son he/she/it/same ć and also, even, namely to take hold of the to seek he/she/it/same
Syr:4:11 the (nom) sapience (nom|voc) sons (acc) her/it/same (gen)   and he/she/it-is-being-TAKE-ed-HOLD-OF the (gen) let-them-be-SEEK-ing! (classical), while SEEK-ing (gen) her/it/same (acc)
Syr:4:11 Syr_4:11_1 Syr_4:11_2 Syr_4:11_3 Syr_4:11_4 Syr_4:11_5 Syr_4:11_6 Syr_4:11_7 Syr_4:11_8 Syr_4:11_9 Syr_4:11_10
Syr:4:11 x x x x x x x x x x
Syr:4:12 ὁ ἀγαπῶν αὐτὴν ἀγαπᾷ ζωήν, καὶ οἱ ὀρθρίζοντες πρὸς αὐτὴν ἐμπλησθήσονται εὐφροσύνης.
Syr:4:12 He that loveth her loveth life; and they that seek to her early shall be filled with joy. (Sirach 4:12 Brenton)
Syr:4:12 Kto ją miłuje, miłuje życie, a kto dla niej rano wstaje, będzie napełniony weselem. (Syr 4:12 BT_4)
Syr:4:12 ἀγαπῶν αὐτὴν ἀγαπᾷ ζωήν, καὶ οἱ ὀρθρίζοντες πρὸς αὐτὴν ἐμπλησθήσονται εὐφροσύνης.
Syr:4:12 ὁ ἡ τό ἀγάπη, -ης, ἡ; ἀγαπάω (αγαπ(α)-, αγαπη·σ-, αγαπη·σ-, ηγαπη·κ-, ηγαπη-, αγαπη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἀγαπάω (αγαπ(α)-, αγαπη·σ-, αγαπη·σ-, ηγαπη·κ-, ηγαπη-, αγαπη·θ-) ζωή, -ῆς, ἡ; ζωός -ή -όν [EXTRA] καί ὁ ἡ τό ὀρθρίζω (ορθριζ-, ορθρι(ε)·[σ]-/ορθρι·σ-, ορθρι·σ-, -, -, -) πρός αὐτός αὐτή αὐτό ἐμ·πίμπλημι/-πίπ- (ath. εν+πιμπλ(α)-/ath. εν+πιπλ(α)-, εν+πλη·σ-, εν+πλη·σ-, -, εν+πεπλησ-, εν+πλησ·θ-) εὐ·φρο·σύνη, -ης, ἡ
Syr:4:12 Miłość specjalnie miłość Boga dla człowieka i człowieka dla Boga; by kochać On/ona/to/to samo By kochać Życie będące, żyjąc, duch {spirytus}; żywy I też, nawet, mianowicie By przychodzić wcześnie rano Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo By zaspokajać {By zadowalać} pełność w górze Wesołość
Syr:4:12 o( a)gapO=n au)tE\n a)gapa=| DZOE/n, kai\ oi( o)rTri/DZontes pro\s au)tE\n e)mplEsTE/sontai eu)frosu/nEs.
Syr:4:12 ho agapOn autEn agapa DZOEn, kai hoi orTriDZontes pros autEn emplEsTEsontai eufrosynEs.
Syr:4:12 RA_NSM V3_PAPNSM RD_ASF V3_PAI3S N1_ASF C RA_NPM V1_PAPNPM P RD_ASF VS_FPI3P N1_GSF
Syr:4:12 the love especially love of God for man and of man for God; to love he/she/it/same to love life being, living, spirit; alive and also, even, namely the to come early in the morning toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same to satisfy fill up cheerfulness
Syr:4:12 the (nom) loves (gen); while LOVE-ing (nom, nom|acc|voc, voc) her/it/same (acc) he/she/it-is-LOVE-ing, you(sg)-are-being-LOVE-ed, you(sg)-are-being-LOVE-ed (classical), he/she/it-should-be-LOVE-ing, you(sg)-should-be-being-LOVE-ed life (acc); alive ([Adj] acc) and the (nom) while COME EARLY IN THE MORNING-ing (nom|voc) toward (+acc,+gen,+dat) her/it/same (acc) they-will-be-SATISFY-ed cheerfulness (gen)
Syr:4:12 Syr_4:12_1 Syr_4:12_2 Syr_4:12_3 Syr_4:12_4 Syr_4:12_5 Syr_4:12_6 Syr_4:12_7 Syr_4:12_8 Syr_4:12_9 Syr_4:12_10 Syr_4:12_11 Syr_4:12_12
Syr:4:12 x x x x x x x x x x x x
Syr:4:13 ὁ κρατῶν αὐτῆς κληρονομήσει δόξαν, καὶ οὗ εἰσπορεύεται, εὐλογεῖ κύριος.
Syr:4:13 He that holdeth her fast shall inherit glory; and wheresoever she entereth, the Lord will bless. (Sirach 4:13 Brenton)
Syr:4:13 Kto ją posiądzie, odziedziczy chwałę, a gdzie ona wejdzie, tam Pan błogosławi. (Syr 4:13 BT_4)
Syr:4:13 κρατῶν αὐτῆς κληρονομήσει δόξαν, καὶ οὗ εἰσπορεύεται, εὐλογεῖ κύριος.
Syr:4:13 ὁ ἡ τό κράτο·ς, -ους, τό; κρατέω (κρατ(ε)-, κρατη·σ-, κρατη·σ-, κεκρατη·κ-, κεκρατη-, κρατη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό κληρο·νομέω (κληρονομ(ε)-, κληρονομη·σ-, κληρονομη·σ-, κεκληρονομη·κ-, -, -) δόξα, -ης, ἡ; δοκέω (δοκ(ε)-, δοξ-, δοξ-, -, δεδοκ-, -) καί οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ εἰσ·πορεύομαι (εισ+πορευ-, εισ+πορευ·σ-, -, -, εισ+πεπορευ-, εισ+πορευ·θ-) εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Syr:4:13 Poruszaj się kołysać berło, posiadanie, stan, warunek {stan}, władzę polityczną; by chwytać/rzucenie się by brać uchwyt z, by być potężne, by chwytać, nieść, nieść, zatrzymywać On/ona/to/to samo By dziedziczyć Sławy/wzbudzanie grozy; by oczekiwać zdawać się, do proszę, by zdawać się dobrym do I też, nawet, mianowicie Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który By wchodzić By błogosławić Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Syr:4:13 o( kratO=n au)tE=s klEronomE/sei do/Xan, kai\ ou(= ei)sporeu/etai, eu)logei= ku/rios.
Syr:4:13 ho kratOn autEs klEronomEsei doXan, kai hu eisporeuetai, eulogei kyrios.
Syr:4:13 RA_NSM V2_PAPNSM RD_GSF VF_FAI3S N1S_ASF C D V1_PMI3S V2_PAI3S N2_NSM
Syr:4:13 the sway to sway the scepter, possession, state, condition, political power; to seize/grab hold to take hold of, to be powerful, to seize, bear, carry, detain he/she/it/same to inherit glory/awesomeness; to expect to seem, to please, to seem good to and also, even, namely where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which to enter to bless lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Syr:4:13 the (nom) swaies (gen); while SEIZE/GRAB-ing-HOLD (nom) her/it/same (gen) he/she/it-will-INHERIT, you(sg)-will-be-INHERIT-ed (classical) glory/awesomeness (acc); upon GLORY-ing (nom|acc|voc) and where; who/whom/which (gen) he/she/it-is-being-ENTER-ed he/she/it-is-BLESS-ing, you(sg)-are-being-BLESS-ed (classical), be-you(sg)-BLESS-ing!, he/she/it-was-BLESS-ing lord (nom); a lord ([Adj] nom)
Syr:4:13 Syr_4:13_1 Syr_4:13_2 Syr_4:13_3 Syr_4:13_4 Syr_4:13_5 Syr_4:13_6 Syr_4:13_7 Syr_4:13_8 Syr_4:13_9 Syr_4:13_10
Syr:4:13 x x x x x x x x x x
Syr:4:14 οἱ λατρεύοντες αὐτῇ λειτουργήσουσιν ἁγίῳ, καὶ τοὺς ἀγαπῶντας αὐτὴν ἀγαπᾷ ὁ κύριος.
Syr:4:14 They that serve her shall minister to the Holy One: and them that love her the Lord doth love. (Sirach 4:14 Brenton)
Syr:4:14 Którzy jej służą, oddają cześć Świętemu, a miłujących ją Pan będzie miłował. (Syr 4:14 BT_4)
Syr:4:14 οἱ λατρεύοντες αὐτῇ λειτουργήσουσιν ἁγίῳ, καὶ τοὺς ἀγαπῶντας αὐτὴν ἀγαπᾷ κύριος.
Syr:4:14 ὁ ἡ τό λατρεύω (λατρευ-, λατρευ·σ-, λατρευ·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό λειτ·ουργέω (λειτουργ(ε)-, λειτουργη·σ-, λειτουργη·σ-, -, -, -) ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) καί ὁ ἡ τό ἀγαπάω (αγαπ(α)-, αγαπη·σ-, αγαπη·σ-, ηγαπη·κ-, ηγαπη-, αγαπη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἀγαπάω (αγαπ(α)-, αγαπη·σ-, αγαπη·σ-, ηγαπη·κ-, ηγαπη-, αγαπη·θ-) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Syr:4:14 By wykonywać rytuałów/obrządki zniewolone, niewola, z modlitwami i ofiarami On/ona/to/to samo By pełnić obowiązki [zobacz liturgię, osobę sprzyjającą liturgii] Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) I też, nawet, mianowicie By kochać On/ona/to/to samo By kochać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Syr:4:14 oi( latreu/ontes au)tE=| leitourgE/sousin a(gi/O|, kai\ tou\s a)gapO=ntas au)tE\n a)gapa=| o( ku/rios.
Syr:4:14 hoi latreuontes autE leiturgEsusin hagiO, kai tus agapOntas autEn agapa ho kyrios.
Syr:4:14 RA_NPM V1_PAPNPM RD_DSF VF_FAI3P A1A_DSM C RA_APM V3_PAPAPM RD_ASF V3_PAI3S RA_NSM N2_NSM
Syr:4:14 the to perform rituals/rites enslaved, servitude, with prayers and sacrifices he/she/it/same to officiate [see liturgy, liturgist] dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) and also, even, namely the to love he/she/it/same to love the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Syr:4:14 the (nom) while PERFORM-ing-RITUALS/RITES (nom|voc) her/it/same (dat) they-will-OFFICIATE, going-to-OFFICIATE (fut ptcp) (dat) holy ([Adj] dat) and the (acc) while LOVE-ing (acc) her/it/same (acc) he/she/it-is-LOVE-ing, you(sg)-are-being-LOVE-ed, you(sg)-are-being-LOVE-ed (classical), he/she/it-should-be-LOVE-ing, you(sg)-should-be-being-LOVE-ed the (nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom)
Syr:4:14 Syr_4:14_1 Syr_4:14_2 Syr_4:14_3 Syr_4:14_4 Syr_4:14_5 Syr_4:14_6 Syr_4:14_7 Syr_4:14_8 Syr_4:14_9 Syr_4:14_10 Syr_4:14_11 Syr_4:14_12
Syr:4:14 x x x x x x x x x x x x
Syr:4:15 ὁ ὑπακούων αὐτῆς κρινεῖ ἔθνη, καὶ ὁ προσέχων αὐτῇ κατασκηνώσει πεποιθώς.
Syr:4:15 Whoso giveth ear unto her shall judge the nations: and he that attendeth unto her shall dwell securely. (Sirach 4:15 Brenton)
Syr:4:15 Kto jej słucha, sądzić będzie narody, a kto do niej się przykłada, mieszkać będzie spokojnie. (Syr 4:15 BT_4)
Syr:4:15 ὑπακούων αὐτῆς κρινεῖ ἔθνη, καὶ προσέχων αὐτῇ κατασκηνώσει πεποιθώς.
Syr:4:15 ὁ ἡ τό ὑπ·ακούω (υπ+ακου-, υπ+ακου·σ-, υπ+ακου·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό κρίνω (κριν-, κριν(ε)·[σ]-, κριν·[σ]-, κεκρι·κ-, κεκρι-, κρι·θ-) ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη καί ὁ ἡ τό προσ·έχω (προσ+εχ-, προσ+εξ-, 2nd προσ+σχ-/ath. προσ+σχε-, προσ+εσχη·κ-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό κατα·σκήνωσις, -εως, ἡ; κατα·σκηνόω (κατα+σκην(ο)-, κατα+σκηνω·σ-, κατα+σκηνω·σ-, -, -, -) πείθω (πειθ-, πει[θ]·σ-, πει[θ]·σ-, πεποιθ·[κ]-, πεπειθ-, πεισ·θ-)
Syr:4:15 By być posłusznym On/ona/to/to samo By sądzić decyduj się, myśl, rozumuj, rozdzielaj się, kładź w oddaleniu, odróżniaj, wybieraj, wybieraj, potępiaj Naród [zobacz etniczny] I też, nawet, mianowicie By zważać troszczą się [z przeczeniem albo w pytaniach] archaiczna zapłata uważają do czegoś. (to troszczy się) to jest ważne. On/ona/to/to samo Osiedlanie się {Decydowanie się}; by osiedlać się {by decydować się} By przekonywać/przekonuj decyduj się, bądź posłusznym, nakłaniaj, omawiaj, wprowadzaj w błąd, kuś, ufaj, zależ {polegaj} dalej, wierz z, zaufanie
Syr:4:15 o( u(pakou/On au)tE=s krinei= e)/TnE, kai\ o( prose/CHOn au)tE=| kataskEnO/sei pepoiTO/s.
Syr:4:15 ho hypakuOn autEs krinei eTnE, kai ho proseCHOn autE kataskEnOsei pepoiTOs.
Syr:4:15 RA_NSM V1_PAPNSM RD_GSF VF2_FAI3S N3E_APN C RA_NSM V1_PAPNSM RD_DSF VF_FAI3S VX_XAPNSM
Syr:4:15 the to obey he/she/it/same to judge decide, think, reason, separate, put asunder, distinguish, pick out, choose, condemn nation [see ethnic] and also, even, namely the to pay heed reck [with negative or in questions] archaic pay heed to something. (it recks) it is important. he/she/it/same settling; to settle to persuade/convince determine, obey, prevail on, talk over, mislead, tempt, trust, rely on, believe of, confidence
Syr:4:15 the (nom) while OBEY-ing (nom) her/it/same (gen) he/she/it-is-JUDGE-ing, you(sg)-are-being-JUDGE-ed (classical), he/she/it-will-JUDGE, you(sg)-will-be-JUDGE-ed (classical) nations (nom|acc|voc) and the (nom) while PAY HEED-ing (nom) her/it/same (dat) settling (dat); he/she/it-will-SETTLE, you(sg)-will-be-SETTLE-ed (classical) having PERSUADE/CONVINCE-ed (nom)
Syr:4:15 Syr_4:15_1 Syr_4:15_2 Syr_4:15_3 Syr_4:15_4 Syr_4:15_5 Syr_4:15_6 Syr_4:15_7 Syr_4:15_8 Syr_4:15_9 Syr_4:15_10 Syr_4:15_11
Syr:4:15 x x x x x x x x x x x
Syr:4:16 ἐὰν ἐμπιστεύσῃ, κατακληρονομήσει αὐτήν, καὶ ἐν κατασχέσει ἔσονται αἱ γενεαὶ αὐτοῦ·
Syr:4:16 If a man commit himself unto her, he shall inherit her; and his generation shall hold her in possession. (Sirach 4:16 Brenton)
Syr:4:16 Kto jej zaufa, ten ją odziedziczy i posiadać ją będą jego pokolenia. (Syr 4:16 BT_4)
Syr:4:16 ἐὰν ἐμπιστεύσῃ, κατακληρονομήσει αὐτήν, καὶ ἐν κατασχέσει ἔσονται αἱ γενεαὶ αὐτοῦ·
Syr:4:16 ἐάν (εἰ ἄν)   κατα·κληρο·νομέω (κατα+κληρονομ(ε)-, κατα+κληρονομη·σ-, κατα+κληρονομη·σ-, -, -, κατα+κληρονομη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐν κατά·σχεσις, -εως, ἡ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό γενεά, -ᾶς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Syr:4:16 Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By przenosić tytuł On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Posiadanie konfiskują, powstrzymując się, mobilizują, chwytane chwilowo podczas wyniku roszczenia prawnego, miejsce/oddają się do rąk kuratora; rozdzielaj się, usuwaj By być Pokolenia Rasa {Wyścig}, Naród; czasami "pokolenie" On/ona/to/to samo
Syr:4:16 e)a\n e)mpisteu/sE|, kataklEronomE/sei au)tE/n, kai\ e)n katasCHe/sei e)/sontai ai( geneai\ au)tou=·
Syr:4:16 ean empisteusE, kataklEronomEsei autEn, kai en katasCHesei esontai hai geneai autu·
Syr:4:16 C VA_AAS3S VF_FAI3S RD_ASF C P N3I_DSF VF_FMI3P RA_NPF N1A_NPF RD_GSM
Syr:4:16 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] ć to transfer title he/she/it/same and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among possession sequestrate, holding back, commandeer, seized temporarily pending the outcome of a legal claim, place/surrender into hands of trustee; separate, remove to be the generation Race, Nation; sometimes "generation" he/she/it/same
Syr:4:16 if-ever   he/she/it-will-TRANSFER-TITLE, you(sg)-will-be-TRANSFER-ed-TITLE (classical) her/it/same (acc) and in/among/by (+dat) possession (dat) they-will-be the (nom) generations (nom|voc) him/it/same (gen)
Syr:4:16 Syr_4:16_1 Syr_4:16_2 Syr_4:16_3 Syr_4:16_4 Syr_4:16_5 Syr_4:16_6 Syr_4:16_7 Syr_4:16_8 Syr_4:16_9 Syr_4:16_10 Syr_4:16_11
Syr:4:16 x x x x x x x x x x x
Syr:4:17 ὅτι διεστραμμένως πορεύσεται μετ’ αὐτοῦ ἐν πρώτοις, φόβον καὶ δειλίαν ἐπάξει ἐπ’ αὐτὸν καὶ βασανίσει αὐτὸν ἐν παιδείᾳ αὐτῆς, ἕως οὗ ἐμπιστεύσῃ τῇ ψυχῇ αὐτοῦ, καὶ πειράσει αὐτὸν ἐν τοῖς δικαιώμασιν αὐτῆς·
Syr:4:17 For at the first she will walk with him by crooked ways, and bring fear and dread upon him, and torment him with her discipline, until she may trust his soul, and try him by her laws. (Sirach 4:17 Brenton)
Syr:4:17 W początkach powiedzie go trudnymi drogami, bojaźnią i strachem go przejmie, dręczyć go będzie swoją nauką, aż nabierze zaufania do jego duszy i wypróbuje go przez swe nakazy; (Syr 4:17 BT_4)
Syr:4:17 ὅτι διεστραμμένως πορεύσεται μετ’ αὐτοῦ ἐν πρώτοις, φόβον καὶ δειλίαν ἐπάξει ἐπ’ αὐτὸν καὶ βασανίσει αὐτὸν ἐν παιδείᾳ αὐτῆς, ἕως οὗ ἐμπιστεύσῃ τῇ ψυχῇ αὐτοῦ, καὶ πειράσει αὐτὸν ἐν τοῖς δικαιώμασιν αὐτῆς·
Syr:4:17 ὅτι   πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) μετά αὐτός αὐτή αὐτό ἐν πρῶτος -η -ον φόβος, -ου, ὁ καί δειλία, -ας, ἡ; δειλιάω (δειλι(α)-, δειλια·σ-, δειλια·σ-, -, -, -) ἐπ·άγω (επ+αγ-, επ+αξ-, επ+αξ- or 2nd επ+αγαγ-, -, επ+ηγ-, επ+αχ·θ-) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό καί βασανίζω (βασανιζ-, βασανι(ε)·[σ]-/βασανι·σ-, βασανι·σ-, -, -, βασανισ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν παιδεία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ   ὁ ἡ τό ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή; ψύχω (ψυχ-, ψυξ-, ψυξ-, -, -, ψυγ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό καί πειράω (πειρ(α)-, πειρα·σ-, πειρα·σ-, -, πεπειρα-, πειρα·θ-); πειράζω (πειραζ-, πειρα·σ-, πειρα·σ-, -, πεπειρασ-, πειρασ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὁ ἡ τό δικαίωμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό
Syr:4:17 Ponieważ/tamto By iść Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Po pierwsze Obawa [zobacz fobię] I też, nawet, mianowicie Tchórzostwa/nieśmiałość; by bać się obawiać się Do na prowadź Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By zamęczać badaj dokładnie, bierz w ogień krzyżowych pytań On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Kary edukacja; Kultura(v. t.) By uprawiać; by kształcić; trening, ucząc, edukacja, przygotowując ziemię dla nasienia i podnoszących zbiorów przez uprawę ziemi. On/ona/to/to samo Aż; świtaj Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby; by ochładzać się On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie spróbować / próbę; udowodnić / test kusić, On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród ??? On/ona/to/to samo
Syr:4:17 o(/ti diestramme/nOs poreu/setai met’ au)tou= e)n prO/tois, fo/bon kai\ deili/an e)pa/Xei e)p’ au)to\n kai\ basani/sei au)to\n e)n paidei/a| au)tE=s, e(/Os ou(= e)mpisteu/sE| tE=| PSuCHE=| au)tou=, kai\ peira/sei au)to\n e)n toi=s dikaiO/masin au)tE=s·
Syr:4:17 hoti diestrammenOs poreusetai met’ autu en prOtois, fobon kai deilian epaXei ep’ auton kai basanisei auton en paideia autEs, heOs hu empisteusE tE PSyCHE autu, kai peirasei auton en tois dikaiOmasin autEs·
Syr:4:17 C D VF_FMI3S P RD_GSM P A1_DPN N2_ASM C N1A_ASF VF_FAI3S P RD_ASM C VF_FAI3S RD_ASM P N1A_DSF RD_GSF C D VA_AAS3S RA_DSF N1_DSF RD_GSM C VF_FAI3S RD_ASM P RA_DPN N3M_DPN RD_GSF
Syr:4:17 because/that ć to go after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among first fear [see phobia] and also, even, namely cowardice/timidity; to fear To be afraid to upon-lead upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same and also, even, namely to torment examine closely, cross-question he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among chastisement education; Culture(v. t.) To cultivate; to educate; training, teaching, education, preparing the earth for seed and raising crops by tillage. he/she/it/same until; dawn where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which ć the life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person; to cool he/she/it/same and also, even, namely to try/attempt; to prove/test to tempt, attempt, make trial of, are tried, proved, seek to seduce, tempt, experiment, kidder vex, teaser [mocker] compare [1381] rallier [one who gathers together] annoy, gall, badinage, grate on, banter, haze, chaff, jar on, josh, peeve, rally, rile he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ??? he/she/it/same
Syr:4:17 because/that   he/she/it-will-be-GO-ed after (+acc), with (+gen) him/it/same (gen) in/among/by (+dat) first (dat) fear (acc) and cowardice/timidity (acc); to-be-FEAR-ing he/she/it-will-UPON-LEAD, you(sg)-will-be-UPON-LEAD-ed (classical) upon/over (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) and he/she/it-will-TORMENT, you(sg)-will-be-TORMENT-ed (classical) him/it/same (acc) in/among/by (+dat) chastisement (dat) her/it/same (gen) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) where; who/whom/which (gen)   the (dat) life (dat); you(sg)-are-being-COOL-ed, he/she/it-should-be-COOL-ing, you(sg)-should-be-being-COOL-ed him/it/same (gen) and he/she/it-will-TRY/ATTEMPT, you(sg)-will-be-TRY/ATTEMPT-ed (classical); he/she/it-will-PROVE/TEST, you(sg)-will-be-PROVE/TEST-ed (classical) him/it/same (acc) in/among/by (+dat) the (dat) ???s (dat) her/it/same (gen)
Syr:4:17 Syr_4:17_1 Syr_4:17_2 Syr_4:17_3 Syr_4:17_4 Syr_4:17_5 Syr_4:17_6 Syr_4:17_7 Syr_4:17_8 Syr_4:17_9 Syr_4:17_10 Syr_4:17_11 Syr_4:17_12 Syr_4:17_13 Syr_4:17_14 Syr_4:17_15 Syr_4:17_16 Syr_4:17_17 Syr_4:17_18 Syr_4:17_19 Syr_4:17_20 Syr_4:17_21 Syr_4:17_22 Syr_4:17_23 Syr_4:17_24 Syr_4:17_25 Syr_4:17_26 Syr_4:17_27 Syr_4:17_28 Syr_4:17_29 Syr_4:17_30 Syr_4:17_31 Syr_4:17_32
Syr:4:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Syr:4:18 καὶ πάλιν ἐπανήξει κατ’ εὐθεῖαν πρὸς αὐτὸν καὶ εὐφρανεῖ αὐτὸν καὶ ἀποκαλύψει αὐτῷ τὰ κρυπτὰ αὐτῆς.
Syr:4:18 Then will she return the straight way unto him, and comfort him, and shew him her secrets. (Sirach 4:18 Brenton)
Syr:4:18 następnie powróci do niego po drodze gładkiej i rozraduje go, i odkryje mu swe tajemnice. (Syr 4:18 BT_4)
Syr:4:18 καὶ πάλιν ἐπανήξει κατ’ εὐθεῖαν πρὸς αὐτὸν καὶ εὐφρανεῖ αὐτὸν καὶ ἀποκαλύψει αὐτῷ τὰ κρυπτὰ αὐτῆς.
Syr:4:18 καί πάλιν   κατά εὐ·θύς[1] -εῖα -ύ, gen. sg. -έος and -έως πρός αὐτός αὐτή αὐτό καί εὐ·φραίνω (ευφραιν-, ευφραν(ε)·[σ]-, ευφραν·[σ]-, -, -, ευφραν·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί ἀπο·κάλυψις, -εως, ἡ; ἀπο·καλύπτω (απο+καλυπτ-, απο+καλυψ-, απο+καλυψ-, -, απο+κεκαλυπτ-, απο+καλυφ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό κρυπτός -ή -όν αὐτός αὐτή αὐτό
Syr:4:18 I też, nawet, mianowicie Ponownie na nowo, ponownie, niebawem, jeszcze raz, w tył, wstecz, przywracaj W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Prosto Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By celebrować/bądź wesoły On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Apokalipsa; by odkrywać się/objawiaj On/ona/to/to samo Tajny On/ona/to/to samo
Syr:4:18 kai\ pa/lin e)panE/Xei kat’ eu)Tei=an pro\s au)to\n kai\ eu)franei= au)to\n kai\ a)pokalu/PSei au)tO=| ta\ krupta\ au)tE=s.
Syr:4:18 kai palin epanEXei kat’ euTeian pros auton kai eufranei auton kai apokalyPSei autO ta krypta autEs.
Syr:4:18 C D VF_FAI3S P A3U_ASF P RD_ASM C VF2_FAI3S RD_ASM C VF_FAI3S RD_DSM RA_APN A1_APN RD_GSF
Syr:4:18 and also, even, namely again afresh, again, anon, once more, back, backwards, restore ć down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing straight toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same and also, even, namely to celebrate/be merry he/she/it/same and also, even, namely apocalypse; to uncover/reveal he/she/it/same the secret he/she/it/same
Syr:4:18 and again   down/according to/as per (+acc), against (+gen) straight ([Adj] acc) toward (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) and he/she/it-will-CELEBRATE/BE-MERRY, you(sg)-will-be-CELEBRATE/BE-ed-MERRY (classical) him/it/same (acc) and apocalypse (dat); he/she/it-will-UNCOVER/REVEAL, you(sg)-will-be-UNCOVER/REVEAL-ed (classical) him/it/same (dat) the (nom|acc) secret ([Adj] nom|acc|voc) her/it/same (gen)
Syr:4:18 Syr_4:18_1 Syr_4:18_2 Syr_4:18_3 Syr_4:18_4 Syr_4:18_5 Syr_4:18_6 Syr_4:18_7 Syr_4:18_8 Syr_4:18_9 Syr_4:18_10 Syr_4:18_11 Syr_4:18_12 Syr_4:18_13 Syr_4:18_14 Syr_4:18_15 Syr_4:18_16
Syr:4:18 x x x x x x x x x x x x x x x x
Syr:4:19 ἐὰν ἀποπλανηθῇ, ἐγκαταλείψει αὐτὸν καὶ παραδώσει αὐτὸν εἰς χεῖρας πτώσεως αὐτοῦ.
Syr:4:19 But if he go wrong, she will forsake him, and give him over to his own ruin. (Sirach 4:19 Brenton)
Syr:4:19 A jeśliby zszedł na bezdroża, opuści go i odda w moc jego upadku. (Syr 4:19 BT_4)
Syr:4:19 ἐὰν ἀποπλανηθῇ, ἐγκαταλείψει αὐτὸν καὶ παραδώσει αὐτὸν εἰς χεῖρας πτώσεως αὐτοῦ.
Syr:4:19 ἐάν (εἰ ἄν) ἀπο·πλανάω (απο+πλαν(α)-, απο+πλανη·σ-, απο+πλανη·σ-, -, -, απο+πλανη·θ-) ἐγ·κατα·λείπω (εγκατα+λειπ-, εγκατα+λειψ-, εγκατα+λιπ·[σ]- or 2nd εγκατα+λιπ-, εγκατα+λελοιπ·[κ]-, εγκατα+λελειπ-, εγκατα+λειφ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί παρα·δίδωμι (ath. παρα+διδ(ο)-/ath. παρα+διδ(ω)-, παρα+δω·σ-, παρα+δω·κ- or 2nd ath. παρα+δ(ο)-/ath. παρα+δ(ω)-, παρα+δεδω·κ-, παρα+δεδο-, παρα+δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν πτῶσις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Syr:4:19 Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By wprowadzać w błąd By zaniechać porzucaj, porzucaj (do głębi ??????) Dawaj się porównaj On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By wręczać popełniaj, oddawaj się, by być wręczany, oddawaj, poddawaj się, oddawaj, odwracaj się w, wysyłaj, zaniechaj, przyznaj, dawaj, ucz doktrynę On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Ręka Spadaj On/ona/to/to samo
Syr:4:19 e)a\n a)poplanETE=|, e)gkatalei/PSei au)to\n kai\ paradO/sei au)to\n ei)s CHei=ras ptO/seOs au)tou=.
Syr:4:19 ean apoplanETE, enkataleiPSei auton kai paradOsei auton eis CHeiras ptOseOs autu.
Syr:4:19 C VC_APS3S VF_FAI3S RD_ASM C VF_FAI3S RD_ASM P N3_APF N3I_GSF RD_GSM
Syr:4:19 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to mislead to give up forsake, abandon (to the depths έγκατα) compare he/she/it/same and also, even, namely to hand over commit, surrender, to be handed over, deliver up, give in, give over, turn in, consign, give up, grant, bestow, teach doctrine he/she/it/same into (+acc) hand fall he/she/it/same
Syr:4:19 if-ever he/she/it-should-be-MISLEAD-ed he/she/it-will-GIVE UP, you(sg)-will-be-GIVE UP-ed (classical) him/it/same (acc) and he/she/it-will-Hand OVER, you(sg)-will-be-Hand OVER-ed (classical) him/it/same (acc) into (+acc) hands (acc) fall (gen) him/it/same (gen)
Syr:4:19 Syr_4:19_1 Syr_4:19_2 Syr_4:19_3 Syr_4:19_4 Syr_4:19_5 Syr_4:19_6 Syr_4:19_7 Syr_4:19_8 Syr_4:19_9 Syr_4:19_10 Syr_4:19_11
Syr:4:19 x x x x x x x x x x x
Syr:4:20 Συντήρησον καιρὸν καὶ φύλαξαι ἀπὸ πονηροῦ καὶ περὶ τῆς ψυχῆς σου μὴ αἰσχυνθῇς·
Syr:4:20 Observe the opportunity, and beware of evil; and be not ashamed when it concerneth thy soul. (Sirach 4:20 Brenton)
Syr:4:20 Uważaj na okoliczności i strzeż się złego, a nie będziesz się wstydził samego siebie. (Syr 4:20 BT_4)
Syr:4:20 Συντήρησον καιρὸν καὶ φύλαξαι ἀπὸ πονηροῦ καὶ περὶ τῆς ψυχῆς σου μὴ αἰσχυνθῇς·
Syr:4:20 συν·τηρέω (συν+τηρ(ε)-, συν+τηρη·σ-, συν+τηρη·σ-, -, -, συν+τηρη·θ-) καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) καί φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) ἀπό πονηρός -ά -όν καί περί ὁ ἡ τό ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν μή αἰσχύνω (αισχυν-, -, αισχυν·[σ]-, -, ῃσχυν-, αισχυν·θ-)
Syr:4:20 By oszczędzać od ochraniacz zniszczenia , oszczędza albo broni od zniszczenia, szkody albo chyl się ku upadkowi; istniej istniej, żyj; pobyt żywy Okres czasu I też, nawet, mianowicie By zabezpieczać się Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Niegodziwe wietrzenie (podnoszenie, radując się w, albo przedkładające) twardo {ciężko}, żmudny, praca. Od ???? ??? ????? I też, nawet, mianowicie Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Ty; twój/twój(sg) Nie By zawstydzać
Syr:4:20 *suntE/rEson kairo\n kai\ fu/laXai a)po\ ponErou= kai\ peri\ tE=s PSuCHE=s sou mE\ ai)sCHunTE=|s·
Syr:4:20 syntErEson kairon kai fylaXai apo ponEru kai peri tEs PSyCHEs su mE aisCHynTEs·
Syr:4:20 VA_AAD2S N2_ASM C VA_AMD2S P A1A_GSM C P RA_GSF N1_GSF RP_GS D VC_APS2S
Syr:4:20 to save from destruction preserver, saves or defends from destruction, injury or decay; subsist exist, live; stay alive period of time and also, even, namely to guard from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing wicked airing (lifting up, exulting in, or propounding) hard, toilsome, labor. From αἴρω και πόνος and also, even, namely about (+acc,+gen) the life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person you; your/yours(sg) not to put to shame
Syr:4:20 do-SAVE FROM DESTRUCTION-you(sg)!, going-to-SAVE FROM DESTRUCTION (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) period of time (acc) and to-GUARD, be-you(sg)-GUARD-ed!, he/she/it-happens-to-GUARD (opt) away from (+gen) wicked ([Adj] gen) and about (+acc,+gen) the (gen) life (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) not you(sg)-should-be-PUT-ed-TO-SHAME
Syr:4:20 Syr_4:20_1 Syr_4:20_2 Syr_4:20_3 Syr_4:20_4 Syr_4:20_5 Syr_4:20_6 Syr_4:20_7 Syr_4:20_8 Syr_4:20_9 Syr_4:20_10 Syr_4:20_11 Syr_4:20_12 Syr_4:20_13
Syr:4:20 x x x x x x x x x x x x x
Syr:4:21 ἔστιν γὰρ αἰσχύνη ἐπάγουσα ἁμαρτίαν, καὶ ἔστιν αἰσχύνη δόξα καὶ χάρις.
Syr:4:21 For there is a shame that bringeth sin; and there is a shame which is glory and grace. (Sirach 4:21 Brenton)
Syr:4:21 Jest bowiem wstyd, co grzech sprowadza, i wstyd, który jest chwałą i łaską. (Syr 4:21 BT_4)
Syr:4:21 ἔστιν γὰρ αἰσχύνη ἐπάγουσα ἁμαρτίαν, καὶ ἔστιν αἰσχύνη δόξα καὶ χάρις.
Syr:4:21 εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) γάρ αἰσχύνη, -ης, ἡ ἐπ·άγω (επ+αγ-, επ+αξ-, επ+αξ- or 2nd επ+αγαγ-, -, επ+ηγ-, επ+αχ·θ-) ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) αἰσχύνη, -ης, ἡ δόξα, -ης, ἡ καί χάρι[τ]ς, -ιτος, ἡ, acc. χάρι[τ]ν and χάριτα
Syr:4:21 By być Dla odtąd, jak ??? Do na prowadź Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. I też, nawet, mianowicie By być ??? Sławy/wzbudzanie grozy I też, nawet, mianowicie Względów {Przysług}/wdzięk {łaskawość} [zobacz miłosierdzie]
Syr:4:21 e)/stin ga\r ai)sCHu/nE e)pa/gousa a(marti/an, kai\ e)/stin ai)sCHu/nE do/Xa kai\ CHa/ris.
Syr:4:21 estin gar aisCHynE epagusa hamartian, kai estin aisCHynE doXa kai CHaris.
Syr:4:21 V9_PAI3S x N1_NSF V1_PAPNSF N1A_ASF C V9_PAI3S N1_NSF N1S_NSF C N3_NSF
Syr:4:21 to be for since, as ??? to upon-lead sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. and also, even, namely to be ??? glory/awesomeness and also, even, namely favor/grace [see charity]
Syr:4:21 he/she/it-is for ??? (nom|voc) while UPON-LEAD-ing (nom|voc) sin (acc) and he/she/it-is ??? (nom|voc) glory/awesomeness (nom|voc) and grace (nom)
Syr:4:21 Syr_4:21_1 Syr_4:21_2 Syr_4:21_3 Syr_4:21_4 Syr_4:21_5 Syr_4:21_6 Syr_4:21_7 Syr_4:21_8 Syr_4:21_9 Syr_4:21_10 Syr_4:21_11
Syr:4:21 x x x x x x x x x x x
Syr:4:22 μὴ λάβῃς πρόσωπον κατὰ τῆς ψυχῆς σου καὶ μὴ ἐντραπῇς εἰς πτῶσίν σου.
Syr:4:22 Accept no person against thy soul, and let not the reverence of any man cause thee to fall. (Sirach 4:22 Brenton)
Syr:4:22 Nie miej względu na osobę ze szkodą dla swej duszy i nie wstydź się aż tak, by to było twoim upadkiem. (Syr 4:22 BT_4)
Syr:4:22 μὴ λάβῃς πρόσωπον κατὰ τῆς ψυχῆς σου καὶ μὴ ἐντραπῇς εἰς πτῶσίν σου.
Syr:4:22 μή λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) πρόσ·ωπον, -ου, τό κατά ὁ ἡ τό ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί μή ἐν·τρέπω (εν+τρεπ-, -, -, -, εν+τετραπ-, εν+τραπ·[θ]-) εἰς[1] πτῶσις, -εως, ἡ; πέτομαι/πέτα·μαι (πετ-/ath. πετ(α)-/ath. πετ(η)-, -, 2nd ath. πτ(α)-/ath. πτ(η)-, -, -, πετασ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Syr:4:22 Nie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Twarz W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Nie By wstydzić się wstydził się Do (+przyspieszenie) Spadaj; by lecieć Ty; twój/twój(sg)
Syr:4:22 mE\ la/bE|s pro/sOpon kata\ tE=s PSuCHE=s sou kai\ mE\ e)ntrapE=|s ei)s ptO=si/n sou.
Syr:4:22 mE labEs prosOpon kata tEs PSyCHEs su kai mE entrapEs eis ptOsin su.
Syr:4:22 D VB_AAS2S N2N_ASN P RA_GSF N1_GSF RP_GS C D VB_AAS2S P N3I_ASF RP_GS
Syr:4:22 not to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand face down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person you; your/yours(sg) and also, even, namely not to shame shamed into (+acc) fall; to fly you; your/yours(sg)
Syr:4:22 not you(sg)-should-TAKE HOLD OF face (nom|acc|voc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (gen) life (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and not you(sg)-should-be-SHAME-ed into (+acc) fall (acc); they-should-FLY you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Syr:4:22 Syr_4:22_1 Syr_4:22_2 Syr_4:22_3 Syr_4:22_4 Syr_4:22_5 Syr_4:22_6 Syr_4:22_7 Syr_4:22_8 Syr_4:22_9 Syr_4:22_10 Syr_4:22_11 Syr_4:22_12 Syr_4:22_13
Syr:4:22 x x x x x x x x x x x x x
Syr:4:23 μὴ κωλύσῃς λόγον ἐν καιρῷ χρείας·
Syr:4:23 And refrain not to speak, when there is occasion to do good, and hide not thy wisdom in her beauty. (Sirach 4:23 Brenton)
Syr:4:23 Nie powstrzymuj mowy, gdy jej potrzeba, (Syr 4:23 BT_4)
Syr:4:23 μὴ κωλύσῃς λόγον ἐν καιρῷ χρείας·
Syr:4:23 μή κωλύω (cf. φράσσω) (κωλυ-, κωλυ·σ-, κωλυ·σ-, -, -, κωλυ·θ-) λόγος, -ου, ὁ ἐν καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) χρεία, -ας, ἡ
Syr:4:23 Nie By przeszkadzać Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Okres czasu Potrzebuje
Syr:4:23 mE\ kOlu/sE|s lo/gon e)n kairO=| CHrei/as·
Syr:4:23 mE kOlysEs logon en kairO CHreias·
Syr:4:23 D VA_AAS2S N2_ASM P N2_DSM N1A_GSF
Syr:4:23 not to hinder word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among period of time need
Syr:4:23 not you(sg)-should-HINDER word (acc) in/among/by (+dat) period of time (dat) need (gen), needs (acc)
Syr:4:23 Syr_4:23_1 Syr_4:23_2 Syr_4:23_3 Syr_4:23_4 Syr_4:23_5 Syr_4:23_6
Syr:4:23 x x x x x x
Syr:4:24 ἐν γὰρ λόγῳ γνωσθήσεται σοφία καὶ παιδεία ἐν ῥήματι γλώσσης.
Syr:4:24 For by speech wisdom shall be known: and learning by the word of the tongue. (Sirach 4:24 Brenton)
Syr:4:24 mądrość bowiem poznaje się z mowy, a naukę - ze słów języka. (Syr 4:24 BT_4)
Syr:4:24 ἐν γὰρ λόγῳ γνωσθήσεται σοφία καὶ παιδεία ἐν ῥήματι γλώσσης.
Syr:4:24 ἐν γάρ λόγος, -ου, ὁ γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) σοφία, -ας, ἡ καί παιδεία, -ας, ἡ ἐν ῥῆμα[τ], -ατος, τό γλῶσσα/γλῶττα, -ης, ἡ
Syr:4:24 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dla odtąd, jak Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. By wiedzieć to jest rozpoznaj. Mądrości mądrość, ucząc się, mądrość, Sophia[najbardziej znajomy dzisiaj wiedzą jak "mądrość", ale mniej dokładny] I też, nawet, mianowicie Kary edukacja; Kultura(v. t.) By uprawiać; by kształcić; trening, ucząc, edukacja, przygotowując ziemię dla nasienia i podnoszących zbiorów przez uprawę ziemi. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie Język przez metonimia, język
Syr:4:24 e)n ga\r lo/gO| gnOsTE/setai sofi/a kai\ paidei/a e)n r(E/mati glO/ssEs.
Syr:4:24 en gar logO gnOsTEsetai sofia kai paideia en rEmati glOssEs.
Syr:4:24 P x N2_DSM VS_FPI3S N1A_NSF C N1A_NSF P N3M_DSN N1S_GSF
Syr:4:24 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among for since, as word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. to know i.e. recognize. sapience sageness, learning, sapience, Sophia[most familiar today know as "wisdom", but less precise] and also, even, namely chastisement education; Culture(v. t.) To cultivate; to educate; training, teaching, education, preparing the earth for seed and raising crops by tillage. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among declaration statement, utterance tongue by metonymy, a language
Syr:4:24 in/among/by (+dat) for word (dat) he/she/it-will-be-KNOW-ed sapience (nom|voc) and chastisement (nom|voc) in/among/by (+dat) declaration (dat) tongue (gen)
Syr:4:24 Syr_4:24_1 Syr_4:24_2 Syr_4:24_3 Syr_4:24_4 Syr_4:24_5 Syr_4:24_6 Syr_4:24_7 Syr_4:24_8 Syr_4:24_9 Syr_4:24_10
Syr:4:24 x x x x x x x x x x
Syr:4:25 μὴ ἀντίλεγε τῇ ἀληθείᾳ καὶ περὶ τῆς ἀπαιδευσίας σου ἐντράπηθι.
Syr:4:25 In no wise speak against the truth; but be abashed of the error of thine ignorance. (Sirach 4:25 Brenton)
Syr:4:25 Nie sprzeciwiaj się prawdzie, ale wstydź się swej nieumiejętności! (Syr 4:25 BT_4)
Syr:4:25 μὴ ἀντίλεγε τῇ ἀληθείᾳ καὶ περὶ τῆς ἀπαιδευσίας σου ἐντράπηθι.
Syr:4:25 μή ἀντι·λέγω (αντι+λεγ-, -, 2nd αντ+ειπ-, -, -, -) ὁ ἡ τό ἀ·λήθεια, -ας, ἡ καί περί ὁ ἡ τό   σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐν·τρέπω (εν+τρεπ-, -, -, -, εν+τετραπ-, εν+τραπ·[θ]-)
Syr:4:25 Nie By mówić przeciw PRAWDA I też, nawet, mianowicie Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Ty; twój/twój(sg) By wstydzić się wstydził się
Syr:4:25 mE\ a)nti/lege tE=| a)lETei/a| kai\ peri\ tE=s a)paideusi/as sou e)ntra/pETi.
Syr:4:25 mE antilege tE alETeia kai peri tEs apaideusias su entrapETi.
Syr:4:25 D V1_PAD2S RA_DSF N1A_DSF C P RA_GSF N1A_GSF RP_GS VD_APD2S
Syr:4:25 not to speak against the truth and also, even, namely about (+acc,+gen) the ć you; your/yours(sg) to shame shamed
Syr:4:25 not be-you(sg)-SPEAK-ing-AGAINST! the (dat) truth (dat) and about (+acc,+gen) the (gen)   you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) be-you(sg)-SHAME-ed!
Syr:4:25 Syr_4:25_1 Syr_4:25_2 Syr_4:25_3 Syr_4:25_4 Syr_4:25_5 Syr_4:25_6 Syr_4:25_7 Syr_4:25_8 Syr_4:25_9 Syr_4:25_10
Syr:4:25 x x x x x x x x x x
Syr:4:26 μὴ αἰσχυνθῇς ὁμολογῆσαι ἐφ’ ἁμαρτίαις σου καὶ μὴ βιάζου ῥοῦν ποταμοῦ.
Syr:4:26 Be not ashamed to confess thy sins; and force not the course of the river. (Sirach 4:26 Brenton)
Syr:4:26 Nie wstydź się wyznać swych grzechów, a nie zmagaj się z prądem rzeki! (Syr 4:26 BT_4)
Syr:4:26 μὴ αἰσχυνθῇς ὁμολογῆσαι ἐφ’ ἁμαρτίαις σου καὶ μὴ βιάζου ῥοῦν ποταμοῦ.
Syr:4:26 μή αἰσχύνω (αισχυν-, -, αισχυν·[σ]-, -, ῃσχυν-, αισχυν·θ-) ὁμο·λογέω (ομολογ(ε)-, ομολογη·σ-, ομολογη·σ-, -, -, -) ἐπί ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί μή βιάζω (βιαζ-, -, βια·σ-, -, -, βιασ·θ-) ῥέω (ρε-/ρ(ε)-, ρευ·σ-, ρευ·σ-, -, -, ρυ·[θ]-) ποταμός, -οῦ, ὁ
Syr:4:26 Nie By zawstydzać By uznawać dopuszczaj, wyznaj, przyznaj się, zgadzaj się, przyznaj, przyznaj, przyznaj, własny, twierdź Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Nie By znosić voilence (bądź przymusowy) By płynąć jedź, płyń, tryskaj Rzeka
Syr:4:26 mE\ ai)sCHunTE=|s o(mologE=sai e)f’ a(marti/ais sou kai\ mE\ bia/DZou r(ou=n potamou=.
Syr:4:26 mE aisCHynTEs homologEsai ef’ hamartiais su kai mE biaDZu run potamu.
Syr:4:26 D VC_APS2S VA_AAN P N1A_DPF RP_GS C D V1_PMD2S N3_ASM N2_GSM
Syr:4:26 not to put to shame to acknowledge admit, avow, come clean, agree, grant, concede, confess, own, profess upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. you; your/yours(sg) and also, even, namely not to suffer voilence (be forced) to flow run, stream, gush river
Syr:4:26 not you(sg)-should-be-PUT-ed-TO-SHAME to-ACKNOWLEDGE, be-you(sg)-ACKNOWLEDGE-ed!, he/she/it-happens-to-ACKNOWLEDGE (opt) upon/over (+acc,+gen,+dat) sins (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and not be-you(sg)-being-SUFFER VOILENCE-ed! while FLOW-ing (nom|acc|voc, voc) river (gen)
Syr:4:26 Syr_4:26_1 Syr_4:26_2 Syr_4:26_3 Syr_4:26_4 Syr_4:26_5 Syr_4:26_6 Syr_4:26_7 Syr_4:26_8 Syr_4:26_9 Syr_4:26_10 Syr_4:26_11
Syr:4:26 x x x x x x x x x x x
Syr:4:27 καὶ μὴ ὑποστρώσῃς ἀνθρώπῳ μωρῷ σεαυτὸν καὶ μὴ λάβῃς πρόσωπον δυνάστου.
Syr:4:27 Make not thyself an underling to a foolish man; neither accept the person of the mighty. (Sirach 4:27 Brenton)
Syr:4:27 Nie płaszcz się przed człowiekiem głupim i nie kieruj się względem na osobę władcy. (Syr 4:27 BT_4)
Syr:4:27 καὶ μὴ ὑποστρώσῃς ἀνθρώπῳ μωρῷ σεαυτὸν καὶ μὴ λάβῃς πρόσωπον δυνάστου.
Syr:4:27 καί μή ὑπο·στρωννύω/ὑπο·στρώννυμι (υπο+στρωννυ-, υπο+στρω·σ-, υπο+στρω·σ-, -, -, -) ἄνθρωπος, -ου, ὁ μωρός -ά -όν (cf. ἄφρων) σε·αυτοῦ/σ·αυτοῦ -ῆς -οῦ καί μή λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) πρόσ·ωπον, -ου, τό δυνάστης, -ου, ὁ
Syr:4:27 I też, nawet, mianowicie Nie Do ??? Ludzki Debilny Siebie I też, nawet, mianowicie Nie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Twarz Najwyższy
Syr:4:27 kai\ mE\ u(postrO/sE|s a)nTrO/pO| mOrO=| seauto\n kai\ mE\ la/bE|s pro/sOpon duna/stou.
Syr:4:27 kai mE hypostrOsEs anTrOpO mOrO seauton kai mE labEs prosOpon dynastu.
Syr:4:27 C D VA_AAS2S N2_DSM A1A_DSM RD_ASM C D VB_AAS2S N2N_ASN N1M_GSM
Syr:4:27 and also, even, namely not to ??? human moronic yourself and also, even, namely not to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand face sovereign
Syr:4:27 and not you(sg)-should-??? human (dat) moronic ([Adj] dat) yourself (acc) and not you(sg)-should-TAKE HOLD OF face (nom|acc|voc) sovereign (gen)
Syr:4:27 Syr_4:27_1 Syr_4:27_2 Syr_4:27_3 Syr_4:27_4 Syr_4:27_5 Syr_4:27_6 Syr_4:27_7 Syr_4:27_8 Syr_4:27_9 Syr_4:27_10 Syr_4:27_11
Syr:4:27 x x x x x x x x x x x
Syr:4:28 ἕως θανάτου ἀγώνισαι περὶ τῆς ἀληθείας, καὶ κύριος ὁ θεὸς πολεμήσει ὑπὲρ σοῦ.
Syr:4:28 Strive for the truth unto death, and the Lord shall fight for thee. (Sirach 4:28 Brenton)
Syr:4:28 Aż do śmierci stawaj do zapasów o prawdę, a Pan Bóg będzie walczył o ciebie. (Syr 4:28 BT_4)
Syr:4:28 ἕως θανάτου ἀγώνισαι περὶ τῆς ἀληθείας, καὶ κύριος θεὸς πολεμήσει ὑπὲρ σοῦ.
Syr:4:28 ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω θάνατος, -ου, ὁ; θανατόω (θανατ(ο)-, θανατω·σ-, θανατω·σ-, -, τεθανατω-, θανατω·θ-) ἀγωνίζομαι (αγωνιζ-, -, αγωνι·σ-, -, ηγωνισ-, -) περί ὁ ἡ τό ἀ·λήθεια, -ας, ἡ καί κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ πολεμέω (πολεμ(ε)-, πολεμη·σ-, πολεμη·σ-, -, -, πολεμη·θ-) ὑπέρ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Syr:4:28 Aż; świtaj Śmierć; by zgładzać By walczyć Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) PRAWDA I też, nawet, mianowicie Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  By walczyć z wojną Powyżej (+przyspieszenie), w imieniu (+informacja) Ty; twój/twój(sg)
Syr:4:28 e(/Os Tana/tou a)gO/nisai peri\ tE=s a)lETei/as, kai\ ku/rios o( Teo\s polemE/sei u(pe\r sou=.
Syr:4:28 heOs Tanatu agOnisai peri tEs alETeias, kai kyrios ho Teos polemEsei hyper su.
Syr:4:28 P N2_GSM VA_AMD2S P RA_GSF N1A_GSF C N2_NSM RA_NSM N2_NSM VF_FAI3S P RP_GS
Syr:4:28 until; dawn death; to put to death to struggle about (+acc,+gen) the truth and also, even, namely lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] to fight war above (+acc), on behalf of (+gen) you; your/yours(sg)
Syr:4:28 until; dawn (nom|voc), dawns (acc) death (gen); be-you(sg)-PUT-ing-TO-DEATH!, be-you(sg)-being-PUT-ed-TO-DEATH! be-you(sg)-STRUGGLE-ed! about (+acc,+gen) the (gen) truth (gen), truths (acc) and lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) he/she/it-will-FIGHT, you(sg)-will-be-FIGHT-ed (classical) above (+acc), on behalf of (+gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Syr:4:28 Syr_4:28_1 Syr_4:28_2 Syr_4:28_3 Syr_4:28_4 Syr_4:28_5 Syr_4:28_6 Syr_4:28_7 Syr_4:28_8 Syr_4:28_9 Syr_4:28_10 Syr_4:28_11 Syr_4:28_12 Syr_4:28_13
Syr:4:28 x x x x x x x x x x x x x
Syr:4:29 μὴ γίνου θρασὺς ἐν γλώσσῃ σου καὶ νωθρὸς καὶ παρειμένος ἐν τοῖς ἔργοις σου.
Syr:4:29 Be not hasty in thy tongue, and in thy deeds slack and remiss. (Sirach 4:29 Brenton)
Syr:4:29 Nie bądź odważny w języku, a gnuśny i leniwy w swych czynach. (Syr 4:29 BT_4)
Syr:4:29 μὴ γίνου θρασὺς ἐν γλώσσῃ σου καὶ νωθρὸς καὶ παρειμένος ἐν τοῖς ἔργοις σου.
Syr:4:29 μή γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-)   ἐν γλῶσσα/γλῶττα, -ης, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί νωθρός -ά -όν καί παρ·ίημι (-, παρ+η·σ-, παρ+η·κ- or 2nd ath. παρ+(ε)-, -, παρ+ει-, παρ+ε·θ-) ἐν ὁ ἡ τό ἔργον, -ου, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Syr:4:29 Nie By stawać się stawaj się, zdarzaj się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Język przez metonimia, język Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Leniwy I też, nawet, mianowicie By zwisać mijaj, przechodź, lekceważ, dopuszczaj, pozwalaj, zaniechaj, odprężany, osłabiany W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Praca Ty; twój/twój(sg)
Syr:4:29 mE\ gi/nou Trasu\s e)n glO/ssE| sou kai\ nOTro\s kai\ pareime/nos e)n toi=s e)/rgois sou.
Syr:4:29 mE ginu Trasys en glOssE su kai nOTros kai pareimenos en tois ergois su.
Syr:4:29 D V1_PMD2S A3U_NSM P N1S_DSF RP_GS C A1A_NSM C VM_XMPNSM P RA_DPN N2N_DPN RP_GS
Syr:4:29 not to become become, happen ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among tongue by metonymy, a language you; your/yours(sg) and also, even, namely sluggish and also, even, namely to hang down pass by, pass over, disregard, permit, allow, give up, relaxed, weakened in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the work you; your/yours(sg)
Syr:4:29 not be-you(sg)-being-BECOME-ed!   in/among/by (+dat) tongue (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and sluggish ([Adj] nom) and having-been-HANG DOWN-ed (nom) in/among/by (+dat) the (dat) works (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Syr:4:29 Syr_4:29_1 Syr_4:29_2 Syr_4:29_3 Syr_4:29_4 Syr_4:29_5 Syr_4:29_6 Syr_4:29_7 Syr_4:29_8 Syr_4:29_9 Syr_4:29_10 Syr_4:29_11 Syr_4:29_12 Syr_4:29_13 Syr_4:29_14
Syr:4:29 x x x x x x x x x x x x x x
Syr:4:30 μὴ ἴσθι ὡς λέων ἐν τῷ οἴκῳ σου καὶ φαντασιοκοπῶν ἐν τοῖς οἰκέταις σου.
Syr:4:30 Be not as a lion in thy house, nor frantick among thy servants. (Sirach 4:30 Brenton)
Syr:4:30 Nie bądź jak lew we własnym domu: nie podejrzewaj domowników z urojonych przyczyn. (Syr 4:30 BT_4)
Syr:4:30 μὴ ἴσθι ὡς λέων ἐν τῷ οἴκῳ σου καὶ φαντασιοκοπῶν ἐν τοῖς οἰκέταις σου.
Syr:4:30 μή οἶδα (ath. ιδ-/ath. ειδ(ε)-/ath. ειδ-, ειδη·σ-/ει[δ]·σ-, ειδη·σ-, οιδ·[κ]-/ειδ·[κ]-, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὡς λέων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. λέουσιν ἐν ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί   ἐν ὁ ἡ τό οἰκέτης, -ου, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Syr:4:30 Nie By spostrzegać widzieć, by wiedzieć, by być świadomy z, by być zaznajamiany z; by być Jak/jak Lew W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dom Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Rodziny niewolnik Ty; twój/twój(sg)
Syr:4:30 mE\ i)/sTi O(s le/On e)n tO=| oi)/kO| sou kai\ fantasiokopO=n e)n toi=s oi)ke/tais sou.
Syr:4:30 mE isTi hOs leOn en tO oikO su kai fantasiokopOn en tois oiketais su.
Syr:4:30 D V9_PAD2S C N3W_NSM P RA_DSM N2_DSM RP_GS C V2_PAPNSM P RA_DPM N1M_DPM RP_GS
Syr:4:30 not to perceive to see, to know, to be aware of, to be acquainted with; to be as/like lion in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the house you; your/yours(sg) and also, even, namely ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the household slave you; your/yours(sg)
Syr:4:30 not be-you(sg)-PERCEIVE-ing!; be-you(sg)! as/like lion (nom) in/among/by (+dat) the (dat) house (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and   in/among/by (+dat) the (dat) household slaves (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Syr:4:30 Syr_4:30_1 Syr_4:30_2 Syr_4:30_3 Syr_4:30_4 Syr_4:30_5 Syr_4:30_6 Syr_4:30_7 Syr_4:30_8 Syr_4:30_9 Syr_4:30_10 Syr_4:30_11 Syr_4:30_12 Syr_4:30_13 Syr_4:30_14
Syr:4:30 x x x x x x x x x x x x x x
Syr:4:31 μὴ ἔστω ἡ χείρ σου ἐκτεταμένη εἰς τὸ λαβεῖν καὶ ἐν τῷ ἀποδιδόναι συνεσταλμένη.
Syr:4:31 Let not thine hand be stretched out to receive, and shut when thou shouldest repay. (Sirach 4:31 Brenton)
Syr:4:31 Nie miej ręki wydłużonej do brania, a do dawania - skróconej. (Syr 4:31 BT_4)
Syr:4:31 μὴ ἔστω χείρ σου ἐκτεταμένη εἰς τὸ λαβεῖν καὶ ἐν τῷ ἀποδιδόναι συνεσταλμένη.
Syr:4:31 μή ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐκ·τείνω (εκ+τειν-, εκ+τεν(ε)·[σ]-, εκ+τειν·[σ]-, εκ+τετα·κ-, εκ+τετα-, εκ+τα·θ-) εἰς[1] ὁ ἡ τό λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) καί ἐν ὁ ἡ τό ἀπο·δίδωμι (ath. απο+διδ(ο)-/ath. απο+διδ(ω)-, απο+δω·σ-, απο+δω·κ- or 2nd ath. απο+δ(ο)-/ath. απο+δ(ω)-, -, απο+δεδο-, απο+δο·θ-) συ·στέλλω (συν+στελλ-, -, συν+στειλ·[σ]-, -, συν+εσταλ-, συν+σταλ·[θ]-)
Syr:4:31 Nie By powodować stać; by być Ręka Ty; twój/twój(sg) By rozszerzać się Do (+przyspieszenie) By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By oddawać przywracaj, wyznaczaj, przypisuj, przenoś, odnoś się By cofać się
Syr:4:31 mE\ e)/stO E( CHei/r sou e)ktetame/nE ei)s to\ labei=n kai\ e)n tO=| a)podido/nai sunestalme/nE.
Syr:4:31 mE estO hE CHeir su ektetamenE eis to labein kai en tO apodidonai synestalmenE.
Syr:4:31 D V9_PAD3S RA_NSF N3_NSF RP_GS VM_XMPNSF P RA_ASN VB_AAN C P RA_DSN V8_PAN VM_XMPNSF
Syr:4:31 not to cause to stand; to be the hand you; your/yours(sg) to extend into (+acc) the to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to give back restore, assign, impute, convey, refer to retract
Syr:4:31 not I-should-have-CAUSE-ed-TO-STand; let-him/her/it-be! the (nom) hand (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) having-been-EXTEND-ed (nom|voc) into (+acc) the (nom|acc) to-TAKE HOLD OF and in/among/by (+dat) the (dat) to-be-GIVE BACK-ing having-been-RETRACT-ed (nom|voc)
Syr:4:31 Syr_4:31_1 Syr_4:31_2 Syr_4:31_3 Syr_4:31_4 Syr_4:31_5 Syr_4:31_6 Syr_4:31_7 Syr_4:31_8 Syr_4:31_9 Syr_4:31_10 Syr_4:31_11 Syr_4:31_12 Syr_4:31_13 Syr_4:31_14
Syr:4:31 x x x x x x x x x x x x x x