Wj:23:1 Οὐ παραδέξῃ ἀκοὴν ματαίαν. οὐ συγκαταθήσῃ μετὰ τοῦ ἀδίκου γενέσθαι μάρτυς ἄδικος.
Wj:23:1 Thou shalt not receive a vain report: thou shalt not agree with the unjust man to become an unjust witness. (Exodus 23:1 Brenton)
Wj:23:1 Nie będziesz rozgłaszał fałszywych wieści i nie dołożysz ręki, ażeby z niesprawiedliwymi ludźmi świadczyć na korzyść bezprawia. (Wj 23:1 BT_4)
Wj:23:1 Οὐ παραδέξῃ ἀκοὴν ματαίαν. οὐ συγκαταθήσῃ μετὰ τοῦ ἀδίκου γενέσθαι μάρτυς ἄδικος.
Wj:23:1 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ παρα·δέχομαι (παρα+δεχ-, παρα+δεξ-, παρα+δεξ-, -, -, παρα+δεχ·θ-) ἀκοή, -ῆς, ἡ μάταιος -αία -ον οὐ[2]/οὐκ/οὐχ συγ·κατα·τίθημι (-, συγκατα+θη·σ-, 2nd ath. συγκατα+θ(ε)-, -, συγκατα+τεθει-, -) μετά ὁ ἡ τό ἄ·δικος -ον; ἀ·δικέω (αδικ(ε)-, αδικη·σ-, αδικη·σ-, ηδικη·κ-, ηδικη-, αδικη·θ-) γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) μάρτυ[ρ]ς, -υρος, ὁ, dat. pl. μάρτυ[ρ]σιν ἄ·δικος -ον
Wj:23:1 οὐχ przed nierównym oddechem akceptować, przyjmować od, przyznaję, pozwolić, przyznają, wyznać, przejęcia słuch głupi, próżny jangling, jałowy bełkot; próżno dysputa, bezmyślne, puste, nieważne, w stanie spoczynku, bezużyteczne, bezcelowe οὐχ przed nierównym oddechem do ??? po (+ acc), z (+ gen) μετ "przed gładką oddychanie, μεθ" przed nierównym oddechem niesprawiedliwe; do szkody / źle się stać się stać, stanie, świadek niesprawiedliwy
Wj:23:1 *ou) parade/XE| a)koE\n matai/an. ou) sugkataTE/sE| meta\ tou= a)di/kou gene/sTai ma/rtus a)/dikos.
Wj:23:1 u paradeXE akoEn mataian. u synkataTEsE meta tu adiku genesTai martys adikos.
Wj:23:1 D VF_FAI2S N1_ASF A1A_ASF D VF_FMI2S P RA_GSM A1B_GSM VB_AMN N3_NSM A1B_NSM
Wj:23:1 οὐχ before rough breathing to accept accept from, admit, allow, concede, confess, take over hearing foolish, vain jangling, Idle babbling; vain disputation, inane, empty, void, idle, useless, purposeless οὐχ before rough breathing to ??? after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the unjust; to harm/do wrong to to become become, happen witness unjust
Wj:23:1 not you(sg)-will-be-ACCEPT-ed, you(sg)-should-be-ACCEPT-ed hearing (acc) foolish, vain ([Adj] acc) not you(sg)-will-be-???-ed after (+acc), with (+gen) the (gen) unjust ([Adj] gen); be-you(sg)-being-WRONG-ed! to-be-BECOME-ed witness (nom|voc) unjust ([Adj] nom)
Wj:23:1 Wj_23:1_1 Wj_23:1_2 Wj_23:1_3 Wj_23:1_4 Wj_23:1_5 Wj_23:1_6 Wj_23:1_7 Wj_23:1_8 Wj_23:1_9 Wj_23:1_10 Wj_23:1_11 Wj_23:1_12
Wj:23:1 x x x x x x x x x x x x
Wj:23:2 οὐκ ἔσῃ μετὰ πλειόνων ἐπὶ κακίᾳ. οὐ προστεθήσῃ μετὰ πλήθους ἐκκλῖναι μετὰ πλειόνων ὥστε ἐκκλῖναι κρίσιν.
Wj:23:2 Thou shalt not associate with the multitude for evil; thou shalt not join thyself with a multitude to turn aside with the majority so as to shut out judgment. (Exodus 23:2 Brenton)
Wj:23:2 Nie łącz się z wielkim tłumem, aby wyrządzić zło. A zeznając w sądzie, nie stawaj po stronie tłumu, aby przechylić wyrok. (Wj 23:2 BT_4)
Wj:23:2 οὐκ ἔσῃ μετὰ πλειόνων ἐπὶ κακίᾳ. οὐ προστεθήσῃ μετὰ πλήθους ἐκκλῖναι μετὰ πλειόνων ὥστε ἐκκλῖναι κρίσιν.
Wj:23:2 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) μετά πλείων -ον and πλέων -ον, gen. sg. -ονος (Comp. of πολύς) ἐπί κακία, -ας, ἡ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ προσ·τίθημι (ath. προσ+τιθ(ε)-, προσ+θη·σ-, προσ+θη·κ- or 2nd ath. προσ+θ(ε)-, προσ+τεθει·κ-, προσ+τεθει-, προσ+τε·θ-) μετά πλῆθο·ς, -ους, τό ἐκ·κλίνω (εκ+κλιν-, εκ+κλιν(ε)·[σ]-, εκ+κλιν·[σ]-, -, -, -) μετά πλείων -ον and πλέων -ον, gen. sg. -ονος (Comp. of πολύς) ὥστε ἐκ·κλίνω (εκ+κλιν-, εκ+κλιν(ε)·[σ]-, εκ+κλιν·[σ]-, -, -, -) κρίσις, -εως, ἡ
Wj:23:2 οὐχ przed nierównym oddechem być po (+ acc), z (+ gen) μετ "przed gładką oddychanie, μεθ" przed nierównym oddechem więcej na / przez (+ ACC, +, + gen dat) ἐπ "przed gładkiej oddychaniu, ἐφ" przed nierównym oddechem zła zła, złośliwości οὐχ przed nierównym oddechem dodać do po (+ acc), z (+ gen) μετ "przed gładką oddychanie, μεθ" przed nierównym oddechem Wiele (tłum) do odrzutu / uniknąć po (+ acc), z (+ gen) μετ "przed gładką oddychanie, μεθ" przed nierównym oddechem więcej tak żeby do odrzutu / uniknąć Decyzja wyrok, punkt zwrotny, nagła zmiana, kryzys, oszacowanie, zarozumiałość
Wj:23:2 ou)k e)/sE| meta\ pleio/nOn e)pi\ kaki/a|. ou) prosteTE/sE| meta\ plE/Tous e)kkli=nai meta\ pleio/nOn O(/ste e)kkli=nai kri/sin.
Wj:23:2 uk esE meta pleionOn epi kakia. u prosteTEsE meta plETus ekklinai meta pleionOn hOste ekklinai krisin.
Wj:23:2 D VF_FMI2S P A3C_GPM P N1A_DSF D VC_FPI2S P N3E_GSN VA_AAN P A3C_GPM C VA_AAN N3I_ASF
Wj:23:2 οὐχ before rough breathing to be after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing more upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing evil evil, malice οὐχ before rough breathing to add to after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing lot (multitude ) to recoil/avoid after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing more so that to recoil/avoid judgment decision, turning point, sudden change, crisis, estimation, conceit
Wj:23:2 not you(sg)-will-be after (+acc), with (+gen) more (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) evil (dat) not you(sg)-will-be-ADD-ed-TO after (+acc), with (+gen) lot (gen) to-RECOIL/AVOID, be-you(sg)-RECOIL/AVOID-ed!, he/she/it-happens-to-RECOIL/AVOID (opt) after (+acc), with (+gen) more (gen) so that to-RECOIL/AVOID, be-you(sg)-RECOIL/AVOID-ed!, he/she/it-happens-to-RECOIL/AVOID (opt) judgment (acc)
Wj:23:2 Wj_23:2_1 Wj_23:2_2 Wj_23:2_3 Wj_23:2_4 Wj_23:2_5 Wj_23:2_6 Wj_23:2_7 Wj_23:2_8 Wj_23:2_9 Wj_23:2_10 Wj_23:2_11 Wj_23:2_12 Wj_23:2_13 Wj_23:2_14 Wj_23:2_15 Wj_23:2_16
Wj:23:2 x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:23:3 καὶ πένητα οὐκ ἐλεήσεις ἐν κρίσει. –
Wj:23:3 And thou shalt not spare a poor man in judgment. (Exodus 23:3 Brenton)
Wj:23:3 A także w procesie nie miej względów dla bogatych. (Wj 23:3 BT_4)
Wj:23:3 καὶ πένητα οὐκ ἐλεήσεις ἐν κρίσει.
Wj:23:3 καί πένη[τ]ς, -ητος, ὁ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐλεέω (cf. ἐλεάω) (ελε(ε)-, ελεη·σ-, ελεη·σ-, -, ηλεη-, ελεη·θ-) ἐν κρίσις, -εως, ἡ  
Wj:23:3 a także, nawet, a mianowicie biedak οὐχ przed nierównym oddechem okazać miłosierdzie w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między Decyzja wyrok, punkt zwrotny, nagła zmiana, kryzys, oszacowanie, zarozumiałość -
Wj:23:3 kai\ pe/nEta ou)k e)leE/seis e)n kri/sei.
Wj:23:3 kai penEta uk eleEseis en krisei.
Wj:23:3 C N3T_ASM D VF_FAI2S P N3I_DSF
Wj:23:3 and also, even, namely poor person οὐχ before rough breathing to show mercy in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among judgment decision, turning point, sudden change, crisis, estimation, conceit  
Wj:23:3 and poor person (acc) not you(sg)-will-SHOW-MERCY in/among/by (+dat) judgment (dat)  
Wj:23:3 Wj_23:3_1 Wj_23:3_2 Wj_23:3_3 Wj_23:3_4 Wj_23:3_5 Wj_23:3_6 Wj_23:3_7
Wj:23:3 x x x x x x x
Wj:23:4 ἐὰν δὲ συναντήσῃς τῷ βοὶ τοῦ ἐχθροῦ σου ἢ τῷ ὑποζυγίῳ αὐτοῦ πλανωμένοις, ἀποστρέψας ἀποδώσεις αὐτῷ.
Wj:23:4 And if thou meet thine enemy's ox or his ass going astray, thou shalt turn them back and restore them to him. (Exodus 23:4 Brenton)
Wj:23:4 Jeśli spotkasz wołu twego wroga albo jego osła błąkającego się, odprowadź je do niego. (Wj 23:4 BT_4)
Wj:23:4 ἐὰν δὲ συναντήσῃς τῷ βοὶ τοῦ ἐχθροῦ σου τῷ ὑποζυγίῳ αὐτοῦ πλανωμένοις, ἀποστρέψας ἀποδώσεις αὐτῷ.
Wj:23:4 ἐάν (εἰ ἄν) δέ συν·αντάω (συν+αντ(α)-, συν+αντη·σ-, συν+αντη·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό βοῦς, βοός, ὁ ὁ ἡ τό ἐχθρός -ά -όν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἤ[1] ὁ ἡ τό ὑπο·ζύγιον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό πλανάω (πλαν(α)-, πλανη·σ-, πλανη·σ-, πεπλανη·κ-, πεπλανη-, πλανη·θ-) ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) ἀπο·δίδωμι (ath. απο+διδ(ο)-/ath. απο+διδ(ω)-, απο+δω·σ-, απο+δω·κ- or 2nd ath. απο+δ(ο)-/ath. απο+δ(ω)-, -, απο+δεδο-, απο+δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Wj:23:4 jeśli w historii [ἐὰν μή (jeśli w historii nie) oznacza chyba, chyba] zaś spotkać wół wrogi ty; twój / twoje (SG) lub osioł on / ona / on / sama wędrować / bo z drogi [zobacz planety] odwrócić się od oddać przywrócić, przypisać, posądza, przekazać, patrz on / ona / on / sama
Wj:23:4 e)a\n de\ sunantE/sE|s tO=| boi\ tou= e)CHTrou= sou E)\ tO=| u(poDZugi/O| au)tou= planOme/nois, a)postre/PSas a)podO/seis au)tO=|.
Wj:23:4 ean de synantEsEs tO boi tu eCHTru su E tO hypoDZygiO autu planOmenois, apostrePSas apodOseis autO.
Wj:23:4 C x VA_AAS2S RA_DSM N3_DSM RA_GSM N2_GSM RP_GS C RA_DSN N2N_DSN RD_GSM V3_PPPDPM VA_AAPNSM VF_FAI2S RD_DSM
Wj:23:4 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to meet the ox the hostile you; your/yours(sg) or the donkey he/she/it/same to wander/cause to stray [see planet] to turn away from to give back restore, assign, impute, convey, refer he/she/it/same
Wj:23:4 if-ever Yet you(sg)-should-MEET the (dat) ox (dat) the (gen) hostile ([Adj] gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) or the (dat) donkey (dat) him/it/same (gen) while being-WandER/CAUSE-ed-TO-STRAY (dat) upon TURN-ing-AWAY-FROM (nom|voc) you(sg)-will-GIVE BACK him/it/same (dat)
Wj:23:4 Wj_23:4_1 Wj_23:4_2 Wj_23:4_3 Wj_23:4_4 Wj_23:4_5 Wj_23:4_6 Wj_23:4_7 Wj_23:4_8 Wj_23:4_9 Wj_23:4_10 Wj_23:4_11 Wj_23:4_12 Wj_23:4_13 Wj_23:4_14 Wj_23:4_15 Wj_23:4_16
Wj:23:4 x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:23:5 ἐὰν δὲ ἴδῃς τὸ ὑποζύγιον τοῦ ἐχθροῦ σου πεπτωκὸς ὑπὸ τὸν γόμον αὐτοῦ, οὐ παρελεύσῃ αὐτό, ἀλλὰ συνεγερεῖς αὐτὸ μετ’ αὐτοῦ. –
Wj:23:5 And if thou see thine enemy's ass fallen under its burden, thou shalt not pass by it, but shalt help to raise it with him. (Exodus 23:5 Brenton)
Wj:23:5 Jeśli ujrzysz, że osioł twego wroga upadł pod swoim ciężarem, nie ominiesz, ale razem z nim przyjdziesz mu z pomocą. (Wj 23:5 BT_4)
Wj:23:5 ἐὰν δὲ ἴδῃς τὸ ὑποζύγιον τοῦ ἐχθροῦ σου πεπτωκὸς ὑπὸ τὸν γόμον αὐτοῦ, οὐ παρελεύσῃ αὐτό, ἀλλὰ συνεγερεῖς αὐτὸ μετ’ αὐτοῦ.
Wj:23:5 ἐάν (εἰ ἄν) δέ ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό ὑπο·ζύγιον, -ου, τό ὁ ἡ τό ἐχθρός -ά -όν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν πίπτω (πιπτ-, πεσ(ε)·[σ]-, πεσ·[σ]- or 2nd πεσ-, πεπτω·κ-, -, -) ὑπό ὁ ἡ τό γόμος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ παρ·έρχομαι (παρ+ερχ-, παρ+ελευ·σ-, παρ+ελθ·[σ]- or 2nd παρ+ελθ-, παρ+εληλυθ·[κ]-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἀλλά συν·εγείρω (συν+εγειρ-, συν+εγερ(ε)·[σ]-, συν+εγειρ·[σ]-, -, -, συν+εγερ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό μετά αὐτός αὐτή αὐτό  
Wj:23:5 jeśli w historii [ἐὰν μή (jeśli w historii nie) oznacza chyba, chyba] zaś zobaczyć wzroku psychicznego, dostrzec, dostrzegać, Aby zobaczyć, spójrz, oto przyszłość; aoryst pasywny βλεπω:. ἑώρακα użyto później Gr, PPetr.2p.55 (iii pne), SIG685.74 (ii pne), osioł wrogi ty; twój / twoje (SG) spadać / bow - spadek (katastrofalnie spada, są nieskuteczne) lub [szybko] kłaniać nisko. pod (+ ACC), przez (+ gen) ὑπ "przed gładką oddychanie, ὑφ" przed nierównym oddechem fracht on / ona / on / sama οὐχ przed nierównym oddechem przejść przez mijają, obok lub przeszłość on / ona / on / sama ale obudzić się on / ona / on / sama po (+ acc), z (+ gen) μετ "przed gładką oddychanie, μεθ" przed nierównym oddechem on / ona / on / sama -
Wj:23:5 e)a\n de\ i)/dE|s to\ u(poDZu/gion tou= e)CHTrou= sou peptOko\s u(po\ to\n go/mon au)tou=, ou) pareleu/sE| au)to/, a)lla\ sunegerei=s au)to\ met’ au)tou=.
Wj:23:5 ean de idEs to hypoDZygion tu eCHTru su peptOkos hypo ton gomon autu, u pareleusE auto, alla synegereis auto met’ autu.
Wj:23:5 C x VB_AAS2S RA_ASN N2N_ASN RA_GSM N2_GSM RP_GS VX_XAPASN P RA_ASM N2_ASM RD_GSM D VF_FMI2S RD_ASN C VF2_FAI2S RD_ASN P RD_GSM
Wj:23:5 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the donkey the hostile you; your/yours(sg) to fall/bow – to fall (disastrously fall, be unsuccessful) or [quickly] bow low. under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing the freight he/she/it/same οὐχ before rough breathing to pass by go by, beside, or past he/she/it/same but to awaken with he/she/it/same after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same  
Wj:23:5 if-ever Yet you(sg)-should-SEE the (nom|acc) donkey (nom|acc|voc) the (gen) hostile ([Adj] gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) having FALL-ed (nom|acc|voc, voc) under (+acc), by (+gen) the (acc) freight (acc) him/it/same (gen) not you(sg)-will-be-PASS BY-ed it/same (nom|acc) but you(sg)-will-AWAKEN-WITH it/same (nom|acc) after (+acc), with (+gen) him/it/same (gen)  
Wj:23:5 Wj_23:5_1 Wj_23:5_2 Wj_23:5_3 Wj_23:5_4 Wj_23:5_5 Wj_23:5_6 Wj_23:5_7 Wj_23:5_8 Wj_23:5_9 Wj_23:5_10 Wj_23:5_11 Wj_23:5_12 Wj_23:5_13 Wj_23:5_14 Wj_23:5_15 Wj_23:5_16 Wj_23:5_17 Wj_23:5_18 Wj_23:5_19 Wj_23:5_20 Wj_23:5_21 Wj_23:5_22
Wj:23:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:23:6 οὐ διαστρέψεις κρίμα πένητος ἐν κρίσει αὐτοῦ.
Wj:23:6 Thou shalt not wrest the sentence of the poor in his judgment. (Exodus 23:6 Brenton)
Wj:23:6 Nie pozwolisz wydać przewrotnego wyroku na ubogiego, który się zwraca do ciebie w swym procesie. (Wj 23:6 BT_4)
Wj:23:6 οὐ διαστρέψεις κρίμα πένητος ἐν κρίσει αὐτοῦ.
Wj:23:6 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ δια·στρέφω (δια+στρεφ-, δια+στρεψ-, δια+στρεψ-, -, δι+εστραφ-, δια+στραφ·[θ]-) κρίμα[τ], -ατος, τό πένη[τ]ς, -ητος, ὁ ἐν κρίσις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Wj:23:6 οὐχ przed nierównym oddechem do ??? Zdanie pytanie, decyzja, orzeczenie, wyrok, rozdzielczość, potępienie biedak w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między Decyzja wyrok, punkt zwrotny, nagła zmiana, kryzys, oszacowanie, zarozumiałość on / ona / on / sama
Wj:23:6 ou) diastre/PSeis kri/ma pe/nEtos e)n kri/sei au)tou=.
Wj:23:6 u diastrePSeis krima penEtos en krisei autu.
Wj:23:6 D VF_FAI2S N3M_ASN N3T_GSM P N3I_DSF RD_GSM
Wj:23:6 οὐχ before rough breathing to ??? sentence question, decision, judgment, decree, resolution, condemnation poor person in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among judgment decision, turning point, sudden change, crisis, estimation, conceit he/she/it/same
Wj:23:6 not you(sg)-will-??? sentence (nom|acc|voc) poor person (gen) in/among/by (+dat) judgment (dat) him/it/same (gen)
Wj:23:6 Wj_23:6_1 Wj_23:6_2 Wj_23:6_3 Wj_23:6_4 Wj_23:6_5 Wj_23:6_6 Wj_23:6_7
Wj:23:6 x x x x x x x
Wj:23:7 ἀπὸ παντὸς ῥήματος ἀδίκου ἀποστήσῃ· ἀθῷον καὶ δίκαιον οὐκ ἀποκτενεῖς καὶ οὐ δικαιώσεις τὸν ἀσεβῆ ἕνεκεν δώρων.
Wj:23:7 Thou shalt abstain from every unjust thing: thou shalt not slay the innocent and just, and thou shalt not justify the wicked for gifts. (Exodus 23:7 Brenton)
Wj:23:7 Oddalisz sprawę kłamliwą i nie wydasz wyroku śmierci na niewinnego i sprawiedliwego, bo Ja nie uniewinnię nieprawego. (Wj 23:7 BT_4)
Wj:23:7 ἀπὸ παντὸς ῥήματος ἀδίκου ἀποστήσῃ· ἀθῷον καὶ δίκαιον οὐκ ἀποκτενεῖς καὶ οὐ δικαιώσεις τὸν ἀσεβῆ ἕνεκεν δώρων.
Wj:23:7 ἀπό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ῥῆμα[τ], -ατος, τό ἄ·δικος -ον; ἀ·δικέω (αδικ(ε)-, αδικη·σ-, αδικη·σ-, ηδικη·κ-, ηδικη-, αδικη·θ-) ἀφ·ίστημι (ath. αφ+ιστ(α)-/ath. αφ+ιστ(η)-, απο+στη·σ-, απο+στη·σ- or 2nd ath. απο+στ(η)-/ath. απο+στ(α)-, αφ+εστη·κ-/αφ+εστα·κ-, -, απο+στα·θ-) ἀ·θῷος -ον καί δίκαιος -αία -ον οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀπο·κτείνω, απο·κτέννω/απο·κτένω (απο+κτειν-/απο+κτενν-/απο+κτεν-, απο+κτεν(ε)·[σ]-, απο+κτειν·[σ]-, απ+εκταγ·κ-/απ+εκτονη·κ-, απ+εκταν-/απ+εκτονη-, απο+κταν·θ-) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ δικαίωσις, -εως, ἡ; δικαιόω (δικαι(ο)-, δικαιω·σ-, δικαιω·σ-, -, δεδικαιω-, δικαιω·θ-) ὁ ἡ τό ἀ·σεβής -ές ἕνεκα/ἕνεκεν/εἵνεκεν δῶρον, -ου, τό (cf. δόμα, δόσις, δωρεά, and δώρημα)
Wj:23:7 od (G575) - począwszy od (pochodzi, od [początku], w kolejności od), z dala / out z (spośród), wysłany przez, removingly z, receptively z, wynikające / wyprodukowane z lub z powodu ( z tytułu). ἀπ "przed gładkiej oddychaniu, ἀφ" przed nierównym oddechem każdy wszystkim, każde, każde, całość oświadczenie oświadczenie, wypowiedź niesprawiedliwe; do szkody / źle się aby odłączyć bez kary / exculpated a także, nawet, a mianowicie tylko sprawiedliwi, po prostu οὐχ przed nierównym oddechem zabić a także, nawet, a mianowicie οὐχ przed nierównym oddechem windykacja; do sprawiedliwego i takich jak on powinien być, po prostu, uczciwa, sprawiedliwa, prawo; Robię sprawiedliwy, obronić sprawę, prosić o sprawiedliwość (niewinność): ten uważam za sprawiedliwy bezbożny na skutek, na rzecz prezent
Wj:23:7 a)po\ panto\s r(E/matos a)di/kou a)postE/sE|· a)TO=|on kai\ di/kaion ou)k a)poktenei=s kai\ ou) dikaiO/seis to\n a)sebE= e(/neken dO/rOn.
Wj:23:7 apo pantos rEmatos adiku apostEsE· aTOon kai dikaion uk apokteneis kai u dikaiOseis ton asebE heneken dOrOn.
Wj:23:7 P A3_GSN N3M_GSN A1B_GSN VF_FMI2S A1_ASM C A1A_ASM D VF2_FAI2S C D VF_FAI2S RA_ASM A3H_ASM P N2N_GPN
Wj:23:7 from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of declaration statement, utterance unjust; to harm/do wrong to to disengage without penalty/exculpated and also, even, namely just righteous, just οὐχ before rough breathing to kill and also, even, namely οὐχ before rough breathing vindication; to make righteous or such as he ought to be, just, fair, equitable, right; I make righteous, defend the cause of, plead for the righteousness (innocence) hence: I regard as righteous the ungodly owing to for, for the sake of gift
Wj:23:7 away from (+gen) every (gen) declaration (gen) unjust ([Adj] gen); be-you(sg)-being-WRONG-ed! you(sg)-will-be-DISENGAGE-ed, he/she/it-should-DISENGAGE, you(sg)-should-be-DISENGAGE-ed without penalty/exculpated ([Adj] acc, nom|acc|voc) and just ([Adj] acc, nom|acc|voc) not you(sg)-will-KILL, you(sg)-are-KILL-ing and not vindications (acc, nom|voc); you(sg)-will-MAKE RIGHTEOUS the (acc) ungodly ([Adj] acc, nom|acc|voc) owing to gifts (gen)
Wj:23:7 Wj_23:7_1 Wj_23:7_2 Wj_23:7_3 Wj_23:7_4 Wj_23:7_5 Wj_23:7_6 Wj_23:7_7 Wj_23:7_8 Wj_23:7_9 Wj_23:7_10 Wj_23:7_11 Wj_23:7_12 Wj_23:7_13 Wj_23:7_14 Wj_23:7_15 Wj_23:7_16 Wj_23:7_17
Wj:23:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:23:8 καὶ δῶρα οὐ λήμψῃ· τὰ γὰρ δῶρα ἐκτυφλοῖ ὀφθαλμοὺς βλεπόντων καὶ λυμαίνεται ῥήματα δίκαια. –
Wj:23:8 And thou shalt not receive gifts; for gifts blind the eyes of the seeing, and corrupt just words. (Exodus 23:8 Brenton)
Wj:23:8 Nie będziesz przyjmował podarków, ponieważ podarki zaślepiają dobrze widzących i są zgubą spraw słusznych. (Wj 23:8 BT_4)
Wj:23:8 καὶ δῶρα οὐ λήμψῃ· τὰ γὰρ δῶρα ἐκτυφλοῖ ὀφθαλμοὺς βλεπόντων καὶ λυμαίνεται ῥήματα δίκαια.
Wj:23:8 καί δῶρον, -ου, τό (cf. δόμα, δόσις, δωρεά, and δώρημα) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ὁ ἡ τό γάρ δῶρον, -ου, τό (cf. δόμα, δόσις, δωρεά, and δώρημα)   ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ βλέπω (βλεπ-, βλεψ-, βλεψ-, -, -, -) καί λυμαίνομαι (λυμαιν-, λυμαν(ε)·[σ]-, λυμην·[σ]-, -, -, -) ῥῆμα[τ], -ατος, τό δίκαιος -αία -ον  
Wj:23:8 a także, nawet, a mianowicie prezent οὐχ przed nierównym oddechem chwycić uchwycenia, sprzęgła, czepiać się, chwytać, odbierać, położył ręce na, wziąć przemocą, porwać, bóstwa, wykorzystać, posiadać, połów, dowiedzieć się, wykrywania, wyprzedzać, rozumiem na, ponieważ, jak prezent - oko widzieć a także, nawet, a mianowicie skaleczyć oświadczenie oświadczenie, wypowiedź tylko sprawiedliwi, po prostu -
Wj:23:8 kai\ dO=ra ou) lE/mPSE|· ta\ ga\r dO=ra e)ktufloi= o)fTalmou\s blepo/ntOn kai\ lumai/netai r(E/mata di/kaia.
Wj:23:8 kai dOra u lEmPSE· ta gar dOra ektyfloi ofTalmus blepontOn kai lymainetai rEmata dikaia.
Wj:23:8 C N2N_APN D VF_FMI2S RA_NPN x N2N_NPN V4_PAI3S N2_APM V1_PAPGPM C V1_PMI3S N3M_APN A1A_APN
Wj:23:8 and also, even, namely gift οὐχ before rough breathing to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand the for since, as gift ć eye to see and also, even, namely to injure declaration statement, utterance just righteous, just  
Wj:23:8 and gifts (nom|acc|voc) not you(sg)-will-be-TAKE HOLD OF-ed the (nom|acc) for gifts (nom|acc|voc)   eyes (acc) let-them-be-SEE-ing! (classical), while SEE-ing (gen) and he/she/it-is-being-INJURE-ed declarations (nom|acc|voc) just ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc)  
Wj:23:8 Wj_23:8_1 Wj_23:8_2 Wj_23:8_3 Wj_23:8_4 Wj_23:8_5 Wj_23:8_6 Wj_23:8_7 Wj_23:8_8 Wj_23:8_9 Wj_23:8_10 Wj_23:8_11 Wj_23:8_12 Wj_23:8_13 Wj_23:8_14 Wj_23:8_15
Wj:23:8 x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:23:9 καὶ προσήλυτον οὐ θλίψετε· ὑμεῖς γὰρ οἴδατε τὴν ψυχὴν τοῦ προσηλύτου· αὐτοὶ γὰρ προσήλυτοι ἦτε ἐν γῇ Αἰγύπτῳ.
Wj:23:9 And ye shall not afflict a stranger, for ye know the heart of a stranger; for ye were yourselves strangers in the land of Egypt. (Exodus 23:9 Brenton)
Wj:23:9 Nie będziesz uciskał cudzoziemców, gdyż znacie życie cudzoziemców, bo sami byliście cudzoziemcami w Egipcie. (Wj 23:9 BT_4)
Wj:23:9 καὶ προσήλυτον οὐ θλίψετε· ὑμεῖς γὰρ οἴδατε τὴν ψυχὴν τοῦ προσηλύτου· αὐτοὶ γὰρ προσήλυτοι ἦτε ἐν γῇ Αἰγύπτῳ.
Wj:23:9 καί προσ·ήλυτος, -ου, ὁ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ θλίβω (θλιβ-, θλιψ-, θλιψ-, -, τεθλιβ-, θλιβ·[θ]-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς γάρ οἶδα (ath. ιδ-/ath. ειδ(ε)-/ath. ειδ-, ειδη·σ-/ει[δ]·σ-, ειδη·σ-, οιδ·[κ]-/ειδ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ὁ ἡ τό προσ·ήλυτος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό γάρ προσ·ήλυτος, -ου, ὁ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ Αἴγυπτος, -ου, ἡ
Wj:23:9 a także, nawet, a mianowicie prozelitę [nawrócony na judaizm] οὐχ przed nierównym oddechem do zaburzeń, rozczarowaniu, żywotowi swemu ujmuję kompresji, dotknąć, smutek ty na, ponieważ, jak dostrzec, aby zobaczyć, wiedzieć, aby mieć świadomość, aby zapoznać się z samo życie A. życie "λύθη ψ. τε μένος τε "Il.5.296 itp; psyche = umysł osoby prozelitę [nawrócony na judaizm] on / ona / on / sama na, ponieważ, jak prozelitę [nawrócony na judaizm] być w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między ziemia / Ziemia Egipt [kraj]
Wj:23:9 kai\ prosE/luton ou) Tli/PSete· u(mei=s ga\r oi)/date tE\n PSuCHE\n tou= prosElu/tou· au)toi\ ga\r prosE/lutoi E)=te e)n gE=| *ai)gu/ptO|.
Wj:23:9 kai prosElyton u TliPSete· hymeis gar oidate tEn PSyCHEn tu prosElytu· autoi gar prosElytoi Ete en gE aigyptO.
Wj:23:9 C N2_ASM D VF_FAI2P RP_NP x VX_XAI2P RA_ASF N1_ASF RA_GSM N2_GSM RD_NPM x N2_NPM V9_IAI2P P N1_DSF N2_DSF
Wj:23:9 and also, even, namely proselyte [a convert to Judaism] οὐχ before rough breathing to distress bereave, chagrin, compress, afflict, grief you for since, as to perceive to see, to know, to be aware of, to be acquainted with the life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person the proselyte [a convert to Judaism] he/she/it/same for since, as proselyte [a convert to Judaism] to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among earth/land Egypt [country of]
Wj:23:9 and proselyte (acc) not you(pl)-will-DISTRESS you(pl) (nom) for you(pl)-have-PERCEIVE-ed the (acc) life (acc) the (gen) proselyte (gen) they/same (nom) for proselytes (nom|voc) you(pl)-were, you(pl)-should-be in/among/by (+dat) earth/land (dat) Egypt (dat)
Wj:23:9 Wj_23:9_1 Wj_23:9_2 Wj_23:9_3 Wj_23:9_4 Wj_23:9_5 Wj_23:9_6 Wj_23:9_7 Wj_23:9_8 Wj_23:9_9 Wj_23:9_10 Wj_23:9_11 Wj_23:9_12 Wj_23:9_13 Wj_23:9_14 Wj_23:9_15 Wj_23:9_16 Wj_23:9_17 Wj_23:9_18
Wj:23:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:23:10 Ἓξ ἔτη σπερεῖς τὴν γῆν σου καὶ συνάξεις τὰ γενήματα αὐτῆς·
Wj:23:10 Six years thou shalt sow thy land, and gather in the fruits of it. (Exodus 23:10 Brenton)
Wj:23:10 Przez sześć lat będziesz obsiewał ziemię i zbierał jej płody, (Wj 23:10 BT_4)
Wj:23:10 Ἓξ ἔτη σπερεῖς τὴν γῆν σου καὶ συνάξεις τὰ γενήματα αὐτῆς·
Wj:23:10 ἕξ ἔτο·ς, -ους, τό σπείρω (σπειρ-, σπερ(ε)·[σ]-, σπειρ·[σ]-, εσπαρ·κ-, εσπαρ-, σπαρ·[θ]-) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί συν·άγω (συν+αγ-, συν+αξ-, συν+ηξ- or 2nd συν+αγαγ-, συν+αγειοχ·[κ]-, συν+ηγ-, συν+αχ·θ-) ὁ ἡ τό γένημα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό
Wj:23:10 sześć rok siać ziemia / Ziemia ty; twój / twoje (SG) a także, nawet, a mianowicie aby zgromadzić owoce owoce on / ona / on / sama
Wj:23:10 *(\eX e)/tE sperei=s tE\n gE=n sou kai\ suna/Xeis ta\ genE/mata au)tE=s·
Wj:23:10 eX etE spereis tEn gEn su kai synaXeis ta genEmata autEs·
Wj:23:10 M N3E_APN VF2_FAI2S RA_ASF N1_ASF RP_GS C VF_FAI2S RA_APN N3M_APN RD_GSF
Wj:23:10 six year to sow the earth/land you; your/yours(sg) and also, even, namely to gather together the fruit fruit of he/she/it/same
Wj:23:10 six years (nom|acc|voc) you(sg)-will-SOW the (acc) earth/land (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and you(sg)-will-GATHER TOGETHER the (nom|acc) fruits (nom|acc|voc) her/it/same (gen)
Wj:23:10 Wj_23:10_1 Wj_23:10_2 Wj_23:10_3 Wj_23:10_4 Wj_23:10_5 Wj_23:10_6 Wj_23:10_7 Wj_23:10_8 Wj_23:10_9 Wj_23:10_10 Wj_23:10_11
Wj:23:10 x x x x x x x x x x x
Wj:23:11 τῷ δὲ ἑβδόμῳ ἄφεσιν ποιήσεις καὶ ἀνήσεις αὐτήν, καὶ ἔδονται οἱ πτωχοὶ τοῦ ἔθνους σου, τὰ δὲ ὑπολειπόμενα ἔδεται τὰ ἄγρια θηρία. οὕτως ποιήσεις τὸν ἀμπελῶνά σου καὶ τὸν ἐλαιῶνά σου. –
Wj:23:11 But in the seventh year thou shalt let it rest, and leave it, and the poor of thy nation shall feed; and the wild beasts of the field shall eat that which remains: thus shalt thou do to thy vineyard and to thine oliveyard. (Exodus 23:11 Brenton)
Wj:23:11 a siódmego pozwolisz jej leżeć odłogiem i nie dokonasz zbioru, aby mogli jeść ubodzy z twego ludu, a resztę zjedzą dzikie zwierzęta. Tak też postąpisz z twoją winnicą i z twoim ogrodem oliwnym. (Wj 23:11 BT_4)
Wj:23:11 τῷ δὲ ἑβδόμῳ ἄφεσιν ποιήσεις καὶ ἀνήσεις αὐτήν, καὶ ἔδονται οἱ πτωχοὶ τοῦ ἔθνους σου, τὰ δὲ ὑπολειπόμενα ἔδεται τὰ ἄγρια θηρία. οὕτως ποιήσεις τὸν ἀμπελῶνά σου καὶ τὸν ἐλαιῶνά σου.
Wj:23:11 ὁ ἡ τό δέ ἕβδομος -η -ον ἄφ·εσις, -εως, ἡ ποίησις, -εως, ἡ; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) καί ἀν·ίημι (ath. αν+ι(ε)-, αν+η·σ-, αν+η·κ- or 2nd ath. αν+(ε)-, -, αν+ει-, αν+ε·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) ὁ ἡ τό πτωχός -ή -όν ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό δέ ὑπο·λείπω (υπο+λειπ-, υπο+λειψ-, υπο+λιπ·[σ]- or 2nd υπο+λιπ-, -, υπο+λελειπ-, υπο+λειφ·θ-) ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ἄγριος -ία -ον θηρίον, -ου, τό οὕτως/οὕτω ποίησις, -εως, ἡ; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό ἀμπελών, -ῶνος, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ὁ ἡ τό ἐλαιών, -ῶνος, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν  
Wj:23:11 zaś siódmy pardon robi / decyzji; robić / zrobić a także, nawet, a mianowicie puścić on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie jeść biedny Naród [zobacz etnicznej] ty; twój / twoje (SG) zaś to Remain (lewa-alone -behind, ostatki, zastrzeżone {reszta}) jeść dziki bestia thusly / jak ten [οὕτως przed samogłosek i spółgłosek; οὕτω przed spółgłoskami tylko] robi / decyzji; robić / zrobić winnica ty; twój / twoje (SG) a także, nawet, a mianowicie gaj oliwny ty; twój / twoje (SG) -
Wj:23:11 tO=| de\ e(bdo/mO| a)/fesin poiE/seis kai\ a)nE/seis au)tE/n, kai\ e)/dontai oi( ptOCHoi\ tou= e)/Tnous sou, ta\ de\ u(poleipo/mena e)/detai ta\ a)/gria TEri/a. ou(/tOs poiE/seis to\n a)mpelO=na/ sou kai\ to\n e)laiO=na/ sou.
Wj:23:11 tO de hebdomO afesin poiEseis kai anEseis autEn, kai edontai hoi ptOCHoi tu eTnus su, ta de hypoleipomena edetai ta agria TEria. hutOs poiEseis ton ampelOna su kai ton elaiOna su.
Wj:23:11 RA_DSN x A1_DSN N3I_ASF VF_FAI2S C VF_FAI2S RD_ASF C VF_FMI3P RA_NPM N2_NPM RA_GSN N3E_GSN RP_GS RA_APN x V1_PPPAPN VF_FMI3S RA_NPN A1A_NPN N2N_NPN D VF_FAI2S RA_ASM N3W_ASM RP_GS C RA_ASM N3W_ASM RP_GS
Wj:23:11 the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] seventh pardon doing/making; to do/make and also, even, namely to let go of he/she/it/same and also, even, namely to eat the poor the nation [see ethnic] you; your/yours(sg) the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to Remain (left-alone -behind, remnant, reserved {the rest of}) to eat the wild beast thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] doing/making; to do/make the vineyard you; your/yours(sg) and also, even, namely the olive grove you; your/yours(sg)  
Wj:23:11 the (dat) Yet seventh (dat) pardon (acc) doings/makings (acc, nom|voc); you(sg)-will-DO/MAKE and you(sg)-will-LET-GO-OF her/it/same (acc) and they-will-be-EAT-ed the (nom) poor ([Adj] nom|voc) the (gen) nation (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (nom|acc) Yet while being-REMAIN-ed (nom|acc|voc) he/she/it-will-be-EAT-ed the (nom|acc) wild ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) beasts (nom|acc|voc) thusly/like this doings/makings (acc, nom|voc); you(sg)-will-DO/MAKE the (acc) vineyard (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and the (acc) olive grove (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)  
Wj:23:11 Wj_23:11_1 Wj_23:11_2 Wj_23:11_3 Wj_23:11_4 Wj_23:11_5 Wj_23:11_6 Wj_23:11_7 Wj_23:11_8 Wj_23:11_9 Wj_23:11_10 Wj_23:11_11 Wj_23:11_12 Wj_23:11_13 Wj_23:11_14 Wj_23:11_15 Wj_23:11_16 Wj_23:11_17 Wj_23:11_18 Wj_23:11_19 Wj_23:11_20 Wj_23:11_21 Wj_23:11_22 Wj_23:11_23 Wj_23:11_24 Wj_23:11_25 Wj_23:11_26 Wj_23:11_27 Wj_23:11_28 Wj_23:11_29 Wj_23:11_30 Wj_23:11_31 Wj_23:11_32
Wj:23:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:23:12 ἓξ ἡμέρας ποιήσεις τὰ ἔργα σου, τῇ δὲ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ ἀνάπαυσις, ἵνα ἀναπαύσηται ὁ βοῦς σου καὶ τὸ ὑποζύγιόν σου, καὶ ἵνα ἀναψύξῃ ὁ υἱὸς τῆς παιδίσκης σου καὶ ὁ προσήλυτος. –
Wj:23:12 Six days shalt thou do thy works, and on the seventh day there shall be rest, that thine ox and thine ass may rest, and that the son of thy maid-servant and the stranger may be refreshed. (Exodus 23:12 Brenton)
Wj:23:12 Sześć dni będziesz pracował, a dnia siódmego zaprzestaniesz pracy, aby odpoczęły twój wół i osioł i odetchnęli syn twojej niewolnicy i cudzoziemiec. (Wj 23:12 BT_4)
Wj:23:12 ἓξ ἡμέρας ποιήσεις τὰ ἔργα σου, τῇ δὲ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ ἀνάπαυσις, ἵνα ἀναπαύσηται βοῦς σου καὶ τὸ ὑποζύγιόν σου, καὶ ἵνα ἀναψύξῃ υἱὸς τῆς παιδίσκης σου καὶ προσήλυτος.
Wj:23:12 ἕξ ἡμέρα, -ας -ἡ ποίησις, -εως, ἡ; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό ἔργον, -ου, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό δέ ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό ἕβδομος -η -ον ἀνά·παυσις, -εως, ἡ ἵνα ἀνα·παύω (ανα+παυ-, ανα+παυ·σ-, ανα+παυ·σ-, -, ανα+πεπαυ-, ανα+παυ·θ-/ανα+πα·[θ]-) ὁ ἡ τό βοῦς, βοός, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ὁ ἡ τό ὑπο·ζύγιον, -ου, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ἵνα ἀνα·ψύχω (ανα+ψυχ-, ανα+ψυξ-, ανα+ψυξ-, αν+εψυχ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ὁ ἡ τό παιδίσκη, -ης, ἡ (cf. δούλη) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ὁ ἡ τό προσ·ήλυτος, -ου, ὁ  
Wj:23:12 sześć dzień robi / decyzji; robić / zrobić praca ty; twój / twoje (SG) zaś dzień siódmy reszta żeby / ażeby / bo aby odświeżyć ożywić wół ty; twój / twoje (SG) a także, nawet, a mianowicie osioł ty; twój / twoje (SG) a także, nawet, a mianowicie żeby / ażeby / bo do ??? syn niewolnica ty; twój / twoje (SG) a także, nawet, a mianowicie prozelitę [nawrócony na judaizm] -
Wj:23:12 e(\X E(me/ras poiE/seis ta\ e)/rga sou, tE=| de\ E(me/ra| tE=| e(bdo/mE| a)na/pausis, i(/na a)napau/sEtai o( bou=s sou kai\ to\ u(poDZu/gio/n sou, kai\ i(/na a)naPSu/XE| o( ui(o\s tE=s paidi/skEs sou kai\ o( prosE/lutos.
Wj:23:12 heX hEmeras poiEseis ta erga su, tE de hEmera tE hebdomE anapausis, hina anapausEtai ho bus su kai to hypoDZygion su, kai hina anaPSyXE ho hyios tEs paidiskEs su kai ho prosElytos.
Wj:23:12 M N1A_APF VF_FAI2S RA_APN N2N_APN RP_GS RA_DSF x N1A_DSF RA_DSF A1_DSF N3I_NSF C VA_AMS3S RA_NSM N3_NSM RP_GS C RA_NSN N2N_NSN RP_GS C C VA_AAS3S RA_NSM N2_NSM RA_GSF N1_GSF RP_GS C RA_NSM N2_NSM
Wj:23:12 six day doing/making; to do/make the work you; your/yours(sg) the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] day the seventh rest so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell to refresh revive the ox you; your/yours(sg) and also, even, namely the donkey you; your/yours(sg) and also, even, namely so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell to ??? the son the slave girl you; your/yours(sg) and also, even, namely the proselyte [a convert to Judaism]  
Wj:23:12 six day (gen), days (acc) doings/makings (acc, nom|voc); you(sg)-will-DO/MAKE the (nom|acc) works (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (dat) Yet day (dat) the (dat) seventh (dat) rest (nom) so that / in order to /because he/she/it-should-be-REFRESH-ed the (nom) ox (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and the (nom|acc) donkey (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and so that / in order to /because you(sg)-will-be-???-ed, he/she/it-should-???, you(sg)-should-be-???-ed the (nom) son (nom) the (gen) slave girl (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and the (nom) proselyte (nom)  
Wj:23:12 Wj_23:12_1 Wj_23:12_2 Wj_23:12_3 Wj_23:12_4 Wj_23:12_5 Wj_23:12_6 Wj_23:12_7 Wj_23:12_8 Wj_23:12_9 Wj_23:12_10 Wj_23:12_11 Wj_23:12_12 Wj_23:12_13 Wj_23:12_14 Wj_23:12_15 Wj_23:12_16 Wj_23:12_17 Wj_23:12_18 Wj_23:12_19 Wj_23:12_20 Wj_23:12_21 Wj_23:12_22 Wj_23:12_23 Wj_23:12_24 Wj_23:12_25 Wj_23:12_26 Wj_23:12_27 Wj_23:12_28 Wj_23:12_29 Wj_23:12_30 Wj_23:12_31 Wj_23:12_32 Wj_23:12_33
Wj:23:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:23:13 πάντα, ὅσα εἴρηκα πρὸς ὑμᾶς, φυλάξασθε. καὶ ὄνομα θεῶν ἑτέρων οὐκ ἀναμνησθήσεσθε, οὐδὲ μὴ ἀκουσθῇ ἐκ τοῦ στόματος ὑμῶν.
Wj:23:13 Observe all things whatsoever I have commanded you; and ye shall make no mention of the name of other gods, neither shall they be heard out of your mouth. (Exodus 23:13 Brenton)
Wj:23:13 Przestrzegajcie wszystkiego, co wam powiedziałem, a imienia bogów obcych nie wymieniajcie, by nikt nie słyszał ich z ust waszych. (Wj 23:13 BT_4)
Wj:23:13 πάντα, ὅσα εἴρηκα πρὸς ὑμᾶς, φυλάξασθε. Καὶ ὄνομα θεῶν ἑτέρων οὐκ ἀναμνησθήσεσθε, οὐδὲ μὴ ἀκουσθῇ ἐκ τοῦ στόματος ὑμῶν.
Wj:23:13 πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὅσος -η -ον λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) καί ὄνομα[τ], -ατος, τό θεός, -οῦ, ὁ; θεά, -ᾶς, ἡ ἕτερος -α -ον (cf. ἄλλος) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀνα·μιμνῄσκω v.l. -μιμνή- (ανα+μιμνῃσκ-/ανα+μιμνησκ-, ανα+μνη·σ-, ανα+μνη·σ-, -, -, ανα+μνησ·θ-) οὐδέ (οὐ δέ) μή ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ἐκ ὁ ἡ τό στόμα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
Wj:23:13 każdy wszystkim, każde, każde, całość tyle, / aż powiedzieć / powiedzieć w kierunku (+ ACC +, + gen dat) ty chronić a także, nawet, a mianowicie w odniesieniu do nazwy Bóg ; bogini inny οὐχ przed nierównym oddechem przypominać οὐδ "przed samogłoskami czasem (mniejszość czasu) nie słyszeć z (+ gen) ἐξ przed samogłoskami usta / maw stomia ty
Wj:23:13 pa/nta, o(/sa ei)/rEka pro\s u(ma=s, fula/XasTe. *kai\ o)/noma TeO=n e(te/rOn ou)k a)namnEsTE/sesTe, ou)de\ mE\ a)kousTE=| e)k tou= sto/matos u(mO=n.
Wj:23:13 panta, hosa eirEka pros hymas, fylaXasTe. kai onoma TeOn heterOn uk anamnEsTEsesTe, ude mE akusTE ek tu stomatos hymOn.
Wj:23:13 A3_APN A1_APN VX_XAI1S P RP_AP VA_AMD2P C N3M_ASN N2_GPM A1A_GPM D VS_FPI2P C D VS_APS3S P RA_GSN N3M_GSN RP_GP
Wj:23:13 every all, each, every, the whole of as much/many as to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) you to guard and also, even, namely name with regard to god [see theology]; goddess other οὐχ before rough breathing to remind οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) not to hear out of (+gen) ἐξ before vowels the mouth/maw stoma you
Wj:23:13 all (nom|acc|voc), every (acc) as much/many as (nom|acc) I-have-SAY/TELL-ed toward (+acc,+gen,+dat) you(pl) (acc) be-you(pl)-GUARD-ed! and name (nom|acc|voc) gods (gen); goddesses (gen) other (gen) not you(pl)-will-be-REMIND-ed neither/nor not he/she/it-should-be-HEAR-ed out of (+gen) the (gen) mouth/maw (gen) you(pl) (gen)
Wj:23:13 Wj_23:13_1 Wj_23:13_2 Wj_23:13_3 Wj_23:13_4 Wj_23:13_5 Wj_23:13_6 Wj_23:13_7 Wj_23:13_8 Wj_23:13_9 Wj_23:13_10 Wj_23:13_11 Wj_23:13_12 Wj_23:13_13 Wj_23:13_14 Wj_23:13_15 Wj_23:13_16 Wj_23:13_17 Wj_23:13_18 Wj_23:13_19
Wj:23:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:23:14 τρεῖς καιροὺς τοῦ ἐνιαυτοῦ ἑορτάσατέ μοι.
Wj:23:14 Keep ye a feast to me three times in the year. (Exodus 23:14 Brenton)
Wj:23:14 Trzy uroczyste święta będziesz dla Mnie obchodził w każdym roku. (Wj 23:14 BT_4)
Wj:23:14 τρεῖς καιροὺς τοῦ ἐνιαυτοῦ ἑορτάσατέ μοι.
Wj:23:14 τρεῖς τρία, gen. pl. τριῶν, dat. pl. τρισίν καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) ὁ ἡ τό ἐνιαυτός, -οῦ, ὁ ἑορτάζω (εορταζ-, εορτα·σ-, εορτα·σ-, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Wj:23:14 trzy okres czasu rok do ??? JA
Wj:23:14 trei=s kairou\s tou= e)niautou= e(orta/sate/ moi.
Wj:23:14 treis kairus tu eniautu heortasate moi.
Wj:23:14 A3_APM N2_APM RA_GSM N2_GSM VA_AAD2P RP_DS
Wj:23:14 three period of time the year to ??? I
Wj:23:14 three (acc, nom) periods of time (acc) the (gen) year (gen) do-???-you(pl)! me (dat)
Wj:23:14 Wj_23:14_1 Wj_23:14_2 Wj_23:14_3 Wj_23:14_4 Wj_23:14_5 Wj_23:14_6
Wj:23:14 x x x x x x
Wj:23:15 τὴν ἑορτὴν τῶν ἀζύμων φυλάξασθε ποιεῖν· ἑπτὰ ἡμέρας ἔδεσθε ἄζυμα, καθάπερ ἐνετειλάμην σοι, κατὰ τὸν καιρὸν τοῦ μηνὸς τῶν νέων· ἐν γὰρ αὐτῷ ἐξῆλθες ἐξ Αἰγύπτου. οὐκ ὀφθήσῃ ἐνώπιόν μου κενός.
Wj:23:15 Take heed to keep the feast of unleavened bread: seven days ye shall eat unleavened bread, as I charged thee at the season of the month of new corn, for in it thou camest out of Egypt: thou shalt not appear before me empty. (Exodus 23:15 Brenton)
Wj:23:15 Obchodząc Święto Przaśników będziesz jadł, jak ci to nakazałem, przez siedem dni chleb z niekwaszonej mąki, w oznaczonym dniu miesiąca Abib, gdyż w tym miesiącu wyszedłeś z Egiptu. I nie powinniście pokazywać się przede Mną z próżnymi rękami. (Wj 23:15 BT_4)
Wj:23:15 τὴν ἑορτὴν τῶν ἀζύμων φυλάξασθε ποιεῖν· ἑπτὰ ἡμέρας ἔδεσθε ἄζυμα, καθάπερ ἐνετειλάμην σοι, κατὰ τὸν καιρὸν τοῦ μηνὸς τῶν νέων· ἐν γὰρ αὐτῷ ἐξῆλθες ἐξ Αἰγύπτου. οὐκ ὀφθήσῃ ἐνώπιόν μου κενός.
Wj:23:15 ὁ ἡ τό ἑορτή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό ἄ·ζυμος -ον φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἑπτά ἡμέρα, -ας -ἡ ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) ἄ·ζυμος -ον καθάπερ ἐν·τέλλω (εν+τελλ-, εν+τελ(ε)·[σ]-, εν+τειλ·[σ]-, -, εν+τεταλ-, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) κατά ὁ ἡ τό καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) ὁ ἡ τό μήν[2], μηνός, ὁ ὁ ἡ τό ναῦς, νεώς, ἡ; νέος -α -ον ἐν γάρ αὐτός αὐτή αὐτό ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐκ Αἴγυπτος, -ου, ἡ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κενός -ή -όν
Wj:23:15 festiwal przaśny chronić robić / zrobić siedem dzień jeść przaśny tak jak do polecenia nakazują ty; twój / twoje (SG); pocierać lekko uszkodzone, rub w dół / w zależności / jak na (+ ACC), przed (+ gen) κατ "przed gładkiej oddychaniu, καθ" przed nierównym oddechem okres czasu miesiąc statek; nowe / młode w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między na, ponieważ, jak on / ona / on / sama ujawnić się z (+ gen) ἐξ przed samogłoskami Egipt [kraj] οὐχ przed nierównym oddechem zobaczyć wzroku psychicznego, dostrzec, dostrzegać, Aby zobaczyć, spójrz, oto przyszłość; aoryst pasywny βλεπω:. ἑώρακα użyto później Gr, PPetr.2p.55 (iii pne), SIG685.74 (ii pne), w obecności (+ gen); ??? JA pusty / pozbawiony
Wj:23:15 tE\n e(ortE\n tO=n a)DZu/mOn fula/XasTe poiei=n· e(pta\ E(me/ras e)/desTe a)/DZuma, kaTa/per e)neteila/mEn soi, kata\ to\n kairo\n tou= mEno\s tO=n ne/On· e)n ga\r au)tO=| e)XE=lTes e)X *ai)gu/ptou. ou)k o)fTE/sE| e)nO/pio/n mou keno/s.
Wj:23:15 tEn heortEn tOn aDZymOn fylaXasTe poiein· hepta hEmeras edesTe aDZyma, kaTaper eneteilamEn soi, kata ton kairon tu mEnos tOn neOn· en gar autO eXElTes eX aigyptu. uk ofTEsE enOpion mu kenos.
Wj:23:15 RA_ASF N1_ASF RA_GPM A1B_GPM VA_AMD2P V2_PAN M N1A_APF VF_FMI2P A1B_APN D VAI_AMI1S RP_DS P RA_ASM N2_ASM RA_GSM N3_GSM RA_GPM A1A_GPM P x RD_DSM VBI_AAI2S P N2_GSF D VV_FPI2S P RP_GS A1_NSM
Wj:23:15 the festival the unleavened to guard to do/make seven day to eat unleavened even as to enjoin command you; your/yours(sg); to rub worn, rub down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the period of time the month the ship; new/young in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among for since, as he/she/it/same to come out out of (+gen) ἐξ before vowels Egypt [country of] οὐχ before rough breathing to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), in the presence of (+gen); ??? I empty/devoid
Wj:23:15 the (acc) festival (acc) the (gen) unleavened ([Adj] gen) be-you(pl)-GUARD-ed! to-be-DO/MAKE-ing seven day (gen), days (acc) you(pl)-will-be-EAT-ed unleavened ([Adj] nom|acc|voc) even as I-was-ENJOIN-ed you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (acc) period of time (acc) the (gen) month (gen) the (gen) ships (gen); new/young ([Adj] gen) in/among/by (+dat) for him/it/same (dat) you(sg)-COME-ed-OUT out of (+gen) Egypt (gen) not you(sg)-will-be-SEE-ed in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) me (gen) empty/devoid ([Adj] nom)
Wj:23:15 Wj_23:15_1 Wj_23:15_2 Wj_23:15_3 Wj_23:15_4 Wj_23:15_5 Wj_23:15_6 Wj_23:15_7 Wj_23:15_8 Wj_23:15_9 Wj_23:15_10 Wj_23:15_11 Wj_23:15_12 Wj_23:15_13 Wj_23:15_14 Wj_23:15_15 Wj_23:15_16 Wj_23:15_17 Wj_23:15_18 Wj_23:15_19 Wj_23:15_20 Wj_23:15_21 Wj_23:15_22 Wj_23:15_23 Wj_23:15_24 Wj_23:15_25 Wj_23:15_26 Wj_23:15_27 Wj_23:15_28 Wj_23:15_29 Wj_23:15_30 Wj_23:15_31
Wj:23:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:23:16 καὶ ἑορτὴν θερισμοῦ πρωτογενημάτων ποιήσεις τῶν ἔργων σου, ὧν ἐὰν σπείρῃς ἐν τῷ ἀγρῷ σου, καὶ ἑορτὴν συντελείας ἐπ’ ἐξόδου τοῦ ἐνιαυτοῦ ἐν τῇ συναγωγῇ τῶν ἔργων σου τῶν ἐκ τοῦ ἀγροῦ σου.
Wj:23:16 And thou shalt keep the feast of the harvest of first-fruits of thy labours, whatsoever thou shalt have sown in thy field, and the feast of completion at the end of the year in the gathering in of thy fruits out of thy field. (Exodus 23:16 Brenton)
Wj:23:16 I Święto Żniw pierwszych twoich zbiorów z tego, co posiałeś na roli, oraz Święto Zbiorów na końcu roku, gdy zbierzesz z pola twój plon. (Wj 23:16 BT_4)
Wj:23:16 καὶ ἑορτὴν θερισμοῦ πρωτογενημάτων ποιήσεις τῶν ἔργων σου, ὧν ἐὰν σπείρῃς ἐν τῷ ἀγρῷ σου, καὶ ἑορτὴν συντελείας ἐπ’ ἐξόδου τοῦ ἐνιαυτοῦ ἐν τῇ συναγωγῇ τῶν ἔργων σου τῶν ἐκ τοῦ ἀγροῦ σου.
Wj:23:16 καί ἑορτή, -ῆς, ἡ θερισμός, -οῦ, ὁ   ποίησις, -εως, ἡ; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό ἔργον, -ου, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὅς ἥ ὅ ἐάν (εἰ ἄν) σπείρω (σπειρ-, σπερ(ε)·[σ]-, σπειρ·[σ]-, εσπαρ·κ-, εσπαρ-, σπαρ·[θ]-) ἐν ὁ ἡ τό ἀγρός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ἑορτή, -ῆς, ἡ συν·τέλεια, -ας, ἡ ἐπί ἔξ·οδος, -ου, ἡ ὁ ἡ τό ἐνιαυτός, -οῦ, ὁ ἐν ὁ ἡ τό συν·αγωγή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό ἔργον, -ου, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό ἐκ ὁ ἡ τό ἀγρός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Wj:23:16 a także, nawet, a mianowicie festiwal żniwa - robi / decyzji; robić / zrobić praca ty; twój / twoje (SG) który / którego / których jeśli w historii [ἐὰν μή (jeśli w historii nie) oznacza chyba, chyba] siać w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między pole ty; twój / twoje (SG) a także, nawet, a mianowicie festiwal ukończenie na / przez (+ ACC, +, + gen dat) ἐπ "przed gładkiej oddychaniu, ἐφ" przed nierównym oddechem exodus rok w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między zebranie praca ty; twój / twoje (SG) z (+ gen) ἐξ przed samogłoskami pole ty; twój / twoje (SG)
Wj:23:16 kai\ e(ortE\n Terismou= prOtogenEma/tOn poiE/seis tO=n e)/rgOn sou, O(=n e)a\n spei/rE|s e)n tO=| a)grO=| sou, kai\ e(ortE\n suntelei/as e)p’ e)Xo/dou tou= e)niautou= e)n tE=| sunagOgE=| tO=n e)/rgOn sou tO=n e)k tou= a)grou= sou.
Wj:23:16 kai heortEn Terismu prOtogenEmatOn poiEseis tOn ergOn su, hOn ean speirEs en tO agrO su, kai heortEn synteleias ep’ eXodu tu eniautu en tE synagOgE tOn ergOn su tOn ek tu agru su.
Wj:23:16 C N1_ASF N2_GSM N3M_GPN VF_FAI2S RA_GPN N2N_GPN RP_GS RR_GPN C VA_AAS2S P RA_DSM N2_DSM RP_GS C N1_ASF N1_APF P N2_GSF RA_GSM N2_GSM P RA_DSF N1_DSF RA_GPN N2N_GPN RP_GS RA_GPN P RA_GSM N2_GSM RP_GS
Wj:23:16 and also, even, namely festival harvest ć doing/making; to do/make the work you; your/yours(sg) who/whom/which if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to sow in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the field you; your/yours(sg) and also, even, namely festival completion upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing exodus the year in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the gathering the work you; your/yours(sg) the out of (+gen) ἐξ before vowels the field you; your/yours(sg)
Wj:23:16 and festival (acc) harvest (gen)   doings/makings (acc, nom|voc); you(sg)-will-DO/MAKE the (gen) works (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) who/whom/which (gen) if-ever you(sg)-should-be-SOW-ing, you(sg)-should-SOW in/among/by (+dat) the (dat) field (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and festival (acc) completion (gen), completions (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) exodus (gen) the (gen) year (gen) in/among/by (+dat) the (dat) gathering (dat) the (gen) works (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (gen) out of (+gen) the (gen) field (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Wj:23:16 Wj_23:16_1 Wj_23:16_2 Wj_23:16_3 Wj_23:16_4 Wj_23:16_5 Wj_23:16_6 Wj_23:16_7 Wj_23:16_8 Wj_23:16_9 Wj_23:16_10 Wj_23:16_11 Wj_23:16_12 Wj_23:16_13 Wj_23:16_14 Wj_23:16_15 Wj_23:16_16 Wj_23:16_17 Wj_23:16_18 Wj_23:16_19 Wj_23:16_20 Wj_23:16_21 Wj_23:16_22 Wj_23:16_23 Wj_23:16_24 Wj_23:16_25 Wj_23:16_26 Wj_23:16_27 Wj_23:16_28 Wj_23:16_29 Wj_23:16_30 Wj_23:16_31 Wj_23:16_32 Wj_23:16_33
Wj:23:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:23:17 τρεῖς καιροὺς τοῦ ἐνιαυτοῦ ὀφθήσεται πᾶν ἀρσενικόν σου ἐνώπιον κυρίου τοῦ θεοῦ σου.
Wj:23:17 Three times in the year shall all thy males appear before the Lord thy God. (Exodus 23:17 Brenton)
Wj:23:17 Trzy razy w roku zjawić się winien każdy twój mężczyzna przed Panem, Bogiem swoim. (Wj 23:17 BT_4)
Wj:23:17 τρεῖς καιροὺς τοῦ ἐνιαυτοῦ ὀφθήσεται πᾶν ἀρσενικόν σου ἐνώπιον κυρίου τοῦ θεοῦ σου.
Wj:23:17 τρεῖς τρία, gen. pl. τριῶν, dat. pl. τρισίν καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) ὁ ἡ τό ἐνιαυτός, -οῦ, ὁ ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός   σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Wj:23:17 trzy okres czasu rok zobaczyć wzroku psychicznego, dostrzec, dostrzegać, Aby zobaczyć, spójrz, oto przyszłość; aoryst pasywny βλεπω:. ἑώρακα użyto później Gr, PPetr.2p.55 (iii pne), SIG685.74 (ii pne), każdy wszystkim, każde, każde, całość - ty; twój / twoje (SG) w obecności (+ gen); ??? panie ὁ Κύριος, = Hebr. Jahwe; panem panie, łac. Dominus, bogów, Pind, Soph, itp .: głową rodziny, panem domu, Aesch, etc: -.... później κύριε był formą szacunku adres, jak nasz Panie, NTest. Bóg  ty; twój / twoje (SG)
Wj:23:17 trei=s kairou\s tou= e)niautou= o)fTE/setai pa=n a)rseniko/n sou e)nO/pion kuri/ou tou= Teou= sou.
Wj:23:17 treis kairus tu eniautu ofTEsetai pan arsenikon su enOpion kyriu tu Teu su.
Wj:23:17 A3_APM N2_APM RA_GSM N2_GSM VV_FPI3S A3_NSN A1_NSN RP_GS P N2_GSM RA_GSM N2_GSM RP_GS
Wj:23:17 three period of time the year to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), every all, each, every, the whole of ć you; your/yours(sg) in the presence of (+gen); ??? lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you; your/yours(sg)
Wj:23:17 three (acc, nom) periods of time (acc) the (gen) year (gen) he/she/it-will-be-SEE-ed every (nom|acc|voc)   you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) the (gen) god (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Wj:23:17 Wj_23:17_1 Wj_23:17_2 Wj_23:17_3 Wj_23:17_4 Wj_23:17_5 Wj_23:17_6 Wj_23:17_7 Wj_23:17_8 Wj_23:17_9 Wj_23:17_10 Wj_23:17_11 Wj_23:17_12 Wj_23:17_13
Wj:23:17 x x x x x x x x x x x x x
Wj:23:18 ὅταν γὰρ ἐκβάλω ἔθνη ἀπὸ προσώπου σου καὶ ἐμπλατύνω τὰ ὅριά σου, οὐ θύσεις ἐπὶ ζύμῃ αἷμα θυσιάσματός μου, οὐδὲ μὴ κοιμηθῇ στέαρ τῆς ἑορτῆς μου ἕως πρωί.
Wj:23:18 For when I shall have cast out the nations from before thee, and shall have widened thy borders, thou shalt not offer the blood of my sacrifice with leaven, neither must the fat of my feast abide till the morning. (Exodus 23:18 Brenton)
Wj:23:18 Nie będziesz składał krwi mojej ofiary z chlebem kwaszonym i nie będziesz przechowywał do rana tłuszczu mojej świątecznej ofiary. (Wj 23:18 BT_4)
Wj:23:18 ὅταν γὰρ ἐκβάλω ἔθνη ἀπὸ προσώπου σου καὶ ἐμπλατύνω τὰ ὅριά σου, οὐ θύσεις ἐπὶ ζύμῃ αἷμα θυσιάσματός μου, οὐδὲ μὴ κοιμηθῇ στέαρ τῆς ἑορτῆς μου ἕως πρωί.
Wj:23:18 ὅταν (ὅτε ἄν) γάρ ἐκ·βάλλω (εκ+βαλλ-, εκ+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd εκ+βαλ-, εκ+βεβλη·κ-, εκ+βεβλη-, εκ+βλη·θ-) ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη ἀπό πρόσ·ωπον, -ου, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί   ὁ ἡ τό ὅριον, -ου, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν οὐ[2]/οὐκ/οὐχ θύω (θυ-, θυ·σ-, θυ·σ-, τεθυ·κ-, τεθυ-, τυ·θ-) ἐπί ζύμη, -ης, ἡ αἷμα[τ], -ατος, τό   ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς οὐδέ (οὐ δέ) μή κοιμάω (κοιμ(α)-, -, -, -, κεκοιμη-, κοιμη·θ-) στέαρ, στέατος, τό [LXX] ὁ ἡ τό ἑορτή, -ῆς, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω πρωΐ
Wj:23:18 ilekroć na, ponieważ, jak do rozpraszania / wyciąg Naród [zobacz etnicznej] od (G575) - począwszy od (pochodzi, od [początku], w kolejności od), z dala / out z (spośród), wysłany przez, removingly z, receptively z, wynikające / wyprodukowane z lub z powodu ( z tytułu). ἀπ "przed gładkiej oddychaniu, ἀφ" przed nierównym oddechem twarz ty; twój / twoje (SG) a także, nawet, a mianowicie - granica ty; twój / twoje (SG) οὐχ przed nierównym oddechem poświęcić w ofierze, represjonować [τεθυμενα] na / przez (+ ACC, +, + gen dat) ἐπ "przed gładkiej oddychaniu, ἐφ" przed nierównym oddechem drożdże krew - JA οὐδ "przed samogłoskami czasem (mniejszość czasu) nie spoczywać / uśpienia łój festiwal JA aż do; świt wcześnie
Wj:23:18 o(/tan ga\r e)kba/lO e)/TnE a)po\ prosO/pou sou kai\ e)mplatu/nO ta\ o(/ria/ sou, ou) Tu/seis e)pi\ DZu/mE| ai(=ma Tusia/smato/s mou, ou)de\ mE\ koimETE=| ste/ar tE=s e(ortE=s mou e(/Os prOi/.
Wj:23:18 hotan gar ekbalO eTnE apo prosOpu su kai emplatynO ta horia su, u Tyseis epi DZymE haima Tysiasmatos mu, ude mE koimETE stear tEs heortEs mu heOs prOi.
Wj:23:18 D x VB_AAS1S N3E_APN P N2N_GSN RP_GS C V1_PAI1S RA_APN N2N_APN RP_GS D VF_FAI2S P N1_DSF N3M_ASN N3M_GSN RP_GS C D VC_APS3S N3_NSN RA_GSF N1_GSF RP_GS P D
Wj:23:18 whenever for since, as to disperse/extract nation [see ethnic] from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing face you; your/yours(sg) and also, even, namely ć the boundary you; your/yours(sg) οὐχ before rough breathing to sacrifice immolate, victimize [τεθυμενα] upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing yeast blood ć I οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) not to repose/sleep suet the festival I until; dawn early
Wj:23:18 whenever for I-will-DISPERSE/EXTRACT, I-should-DISPERSE/EXTRACT nations (nom|acc|voc) away from (+gen) face (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and   the (nom|acc) boundaries (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) not you(sg)-will-SACRIFICE upon/over (+acc,+gen,+dat) yeast (dat) blood (nom|acc|voc)   me (gen) neither/nor not he/she/it-should-be-REPOSE/SLEEP-ed suet (nom|acc|voc) the (gen) festival (gen) me (gen) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) early
Wj:23:18 Wj_23:18_1 Wj_23:18_2 Wj_23:18_3 Wj_23:18_4 Wj_23:18_5 Wj_23:18_6 Wj_23:18_7 Wj_23:18_8 Wj_23:18_9 Wj_23:18_10 Wj_23:18_11 Wj_23:18_12 Wj_23:18_13 Wj_23:18_14 Wj_23:18_15 Wj_23:18_16 Wj_23:18_17 Wj_23:18_18 Wj_23:18_19 Wj_23:18_20 Wj_23:18_21 Wj_23:18_22 Wj_23:18_23 Wj_23:18_24 Wj_23:18_25 Wj_23:18_26 Wj_23:18_27 Wj_23:18_28
Wj:23:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:23:19 τὰς ἀπαρχὰς τῶν πρωτογενημάτων τῆς γῆς σου εἰσοίσεις εἰς τὸν οἶκον κυρίου τοῦ θεοῦ σου. οὐχ ἑψήσεις ἄρνα ἐν γάλακτι μητρὸς αὐτοῦ.
Wj:23:19 Thou shalt bring the first-offerings of the first-fruits of thy land into the house of the Lord thy God. Thou shalt not seethe a lamb in its mother's milk. (Exodus 23:19 Brenton)
Wj:23:19 Przyniesiesz do domu Boga twego, Pana, pierwociny z płodów ziemi. I nie będziesz gotował koźlęcia w mleku jego matki. (Wj 23:19 BT_4)
Wj:23:19 τὰς ἀπαρχὰς τῶν πρωτογενημάτων τῆς γῆς σου εἰσοίσεις εἰς τὸν οἶκον κυρίου τοῦ θεοῦ σου. οὐχ ἑψήσεις ἄρνα ἐν γάλακτι μητρὸς αὐτοῦ.
Wj:23:19 ὁ ἡ τό ἀπ·αρχή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν εἰσ·φέρω (εισ+φερ-, εισ+οι·σ-, εισ+ενεγκ·[σ]- or 2nd εισ+ενεγκ-, -, εισ+ενηνεγκ-, εισ+ενεχ·θ-) εἰς[1] ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἕψω [LXX] (εψ-, εψη·σ-, εψη·σ-, -, ηψη-, εψη·θ-) ἀρήν, ἀρνός, ὁ (cf. ἀρνίον, ἀμνός, and πρόβατον) ἐν γάλα[κτ], -ακτος, τό μήτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Wj:23:19 pierwszej owoce - ziemia / Ziemia ty; twój / twoje (SG) przynieść przynieść, τῖμον Archil.l.c. do (+ acc) dom panie ὁ Κύριος, = Hebr. Jahwe; panem panie, łac. Dominus, bogów, Pind, Soph, itp .: głową rodziny, panem domu, Aesch, etc: -.... później κύριε był formą szacunku adres, jak nasz Panie, NTest. Bóg  ty; twój / twoje (SG) οὐχ przed nierównym oddechem zagotować jagnięcina w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między mleko matka on / ona / on / sama
Wj:23:19 ta\s a)parCHa\s tO=n prOtogenEma/tOn tE=s gE=s sou ei)soi/seis ei)s to\n oi)=kon kuri/ou tou= Teou= sou. ou)CH e(PSE/seis a)/rna e)n ga/lakti mEtro\s au)tou=.
Wj:23:19 tas aparCHas tOn prOtogenEmatOn tEs gEs su eisoiseis eis ton oikon kyriu tu Teu su. uCH hePSEseis arna en galakti mEtros autu.
Wj:23:19 RA_APF N1_APF RA_GPN N3M_GPN RA_GSF N1_GSF RP_GS VF_FAI2S P RA_ASM N2_ASM N2_GSM RA_GSM N2_GSM RP_GS D VF_FAI2S N3_ASM P N3_DSN N3_GSF RD_GSM
Wj:23:19 the first-fruit the ć the earth/land you; your/yours(sg) to bring in bring in, τῖμον Archil.l.c. into (+acc) the house lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you; your/yours(sg) οὐχ before rough breathing to boil lamb in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among milk mother he/she/it/same
Wj:23:19 the (acc) first-fruits (acc) the (gen)   the (gen) earth/land (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) you(sg)-will-BRING IN into (+acc) the (acc) house (acc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) the (gen) god (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) not you(sg)-will-BOIL lamb (acc) in/among/by (+dat) milk (dat) mother (gen) him/it/same (gen)
Wj:23:19 Wj_23:19_1 Wj_23:19_2 Wj_23:19_3 Wj_23:19_4 Wj_23:19_5 Wj_23:19_6 Wj_23:19_7 Wj_23:19_8 Wj_23:19_9 Wj_23:19_10 Wj_23:19_11 Wj_23:19_12 Wj_23:19_13 Wj_23:19_14 Wj_23:19_15 Wj_23:19_16 Wj_23:19_17 Wj_23:19_18 Wj_23:19_19 Wj_23:19_20 Wj_23:19_21 Wj_23:19_22
Wj:23:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:23:20 καὶ ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω τὸν ἄγγελόν μου πρὸ προσώπου σου, ἵνα φυλάξῃ σε ἐν τῇ ὁδῷ, ὅπως εἰσαγάγῃ σε εἰς τὴν γῆν, ἣν ἡτοίμασά σοι.
Wj:23:20 And, behold, I send my angel before thy face, that he may keep thee in the way, that he may bring thee into the land which I have prepared for thee. (Exodus 23:20 Brenton)
Wj:23:20 Oto Ja posyłam anioła przed tobą, aby cię strzegł w czasie twojej drogi i doprowadził cię do miejsca, które ci wyznaczyłem. (Wj 23:20 BT_4)
Wj:23:20 Καὶ ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω τὸν ἄγγελόν μου πρὸ προσώπου σου, ἵνα φυλάξῃ σε ἐν τῇ ὁδῷ, ὅπως εἰσαγάγῃ σε εἰς τὴν γῆν, ἣν ἡτοίμασά σοι.
Wj:23:20 καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) ὁ ἡ τό ἄγγελος, -ου, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς πρό πρόσ·ωπον, -ου, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἵνα φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐν ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ ὅπως εἰσ·άγω (εισ+αγ-, εισ+αξ-, 2nd εισ+αγαγ-, εισ+αγειοχ·[κ]-, -, εισ+αχ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν εἰς[1] ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὅς ἥ ὅ ἑτοιμάζω (ετοιμαζ-, ετοιμα·σ-, ετοιμα·σ-, ητοιμα·κ-, ητοιμασ-, ετοιμασ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -)
Wj:23:20 a także, nawet, a mianowicie zobaczyć wzroku psychicznego, dostrzec, dostrzegać, Aby zobaczyć, spójrz, oto przyszłość; aoryst pasywny βλεπω:. ἑώρακα użyto później Gr, PPetr.2p.55 (iii pne), SIG685.74 (ii pne), JA zamawiać Agent / angel - reprezentujący pracownika ([anielski] agent, ambasador, lider) JA wcześniej (+ gen) twarz ty; twój / twoje (SG) żeby / ażeby / bo chronić ty; twój / twoje (SG) w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między Sposób / droga tak, że - co powoduje, że (co powoduje) z zamiarem, że z faktu, że (tak) lub celem jest to, że (co występuje, tak aby). Tryb przypuszczający, że przychodzi po tym słowem jest: mógł. prowadzić do ty; twój / twoje (SG) do (+ acc) ziemia / Ziemia który / którego / których na gotowe ty; twój / twoje (SG); pocierać lekko uszkodzone, rub
Wj:23:20 *kai\ i)dou\ e)gO\ a)poste/llO to\n a)/ggelo/n mou pro\ prosO/pou sou, i(/na fula/XE| se e)n tE=| o(dO=|, o(/pOs ei)saga/gE| se ei)s tE\n gE=n, E(\n E(toi/masa/ soi.
Wj:23:20 kai idu egO apostellO ton angelon mu pro prosOpu su, hina fylaXE se en tE hodO, hopOs eisagagE se eis tEn gEn, hEn hEtoimasa soi.
Wj:23:20 C I RP_NS V1_PAI1S RA_ASM N2_ASM RP_GS P N2N_GSN RP_GS C VA_AAS3S RP_AS P RA_DSF N2_DSF C VB_AAS3S RP_AS P RA_ASF N1_ASF RR_ASF VAI_AAI1S RP_DS
Wj:23:20 and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), I to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send the agent/angel - a representing worker ([angelic] agent, ambasador, leader) I before (+gen) face you; your/yours(sg) so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell to guard you; your/yours(sg) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the way/road so that – causing that (which causes), intending that, the reason being that (so that), or the purpose of this is that (this occurs so that). The subjunctive that comes after this word is: could. to lead into you; your/yours(sg) into (+acc) the earth/land who/whom/which to ready you; your/yours(sg); to rub worn, rub
Wj:23:20 and be-you(sg)-SEE-ed! I (nom) I-am-ORDER FORTH-ing, I-should-be-ORDER FORTH-ing the (acc) messenger/angel (acc) me (gen) before (+gen) face (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) so that / in order to /because you(sg)-will-be-GUARD-ed, he/she/it-should-GUARD, you(sg)-should-be-GUARD-ed you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) in/among/by (+dat) the (dat) way/road (dat) this is how he/she/it-should-LEAD-INTO, you(sg)-should-be-LEAD-ed-INTO you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) into (+acc) the (acc) earth/land (acc) who/whom/which (acc) I-READY-ed you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt)
Wj:23:20 Wj_23:20_1 Wj_23:20_2 Wj_23:20_3 Wj_23:20_4 Wj_23:20_5 Wj_23:20_6 Wj_23:20_7 Wj_23:20_8 Wj_23:20_9 Wj_23:20_10 Wj_23:20_11 Wj_23:20_12 Wj_23:20_13 Wj_23:20_14 Wj_23:20_15 Wj_23:20_16 Wj_23:20_17 Wj_23:20_18 Wj_23:20_19 Wj_23:20_20 Wj_23:20_21 Wj_23:20_22 Wj_23:20_23 Wj_23:20_24 Wj_23:20_25
Wj:23:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:23:21 πρόσεχε σεαυτῷ καὶ εἰσάκουε αὐτοῦ καὶ μὴ ἀπείθει αὐτῷ· οὐ γὰρ μὴ ὑποστείληταί σε, τὸ γὰρ ὄνομά μού ἐστιν ἐπ’ αὐτῷ.
Wj:23:21 Take heed to thyself and hearken to him, and disobey him not; for he will not give way to thee, for my name is on him. (Exodus 23:21 Brenton)
Wj:23:21 Szanuj go i bądź uważny na jego słowa. Nie sprzeciwiaj się mu w niczym, gdyż nie przebaczy waszych przewinień, bo imię moje jest w nim. (Wj 23:21 BT_4)
Wj:23:21 πρόσεχε σεαυτῷ καὶ εἰσάκουε αὐτοῦ καὶ μὴ ἀπείθει αὐτῷ· οὐ γὰρ μὴ ὑποστείληταί σε, τὸ γὰρ ὄνομά μού ἐστιν ἐπ’ αὐτῷ.
Wj:23:21 προσ·έχω (προσ+εχ-, προσ+εξ-, 2nd προσ+σχ-/ath. προσ+σχε-, προσ+εσχη·κ-, -, -) σε·αυτοῦ/σ·αυτοῦ -ῆς -οῦ καί εἰσ·ακούω (εισ+ακου-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακηκο·[κ]-, -, εισ+ακουσ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί μή ἀ·πειθής -ές; ἀ·πειθέω (απειθ(ε)-, απειθη·σ-, απειθη·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ γάρ μή ὑπο·στέλλω (υπο+στελλ-, υπο+στελ(ε)·[σ]-, υπο+στειλ·[σ]-, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό γάρ ὄνομα[τ], -ατος, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό
Wj:23:21 by zwracać uwagę Reck [z negatywną lub pytania] archaiczny zwracać uwagę na coś. (To recks) to jest ważne. się a także, nawet, a mianowicie do słyszał (bycia wysłuchanym, słuchać się, wysłuchaj) on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie nie nieprzekonane; nieposłuszeństwo, gdy wiąże się z Ewangelii, nie wierzyć on / ona / on / sama οὐχ przed nierównym oddechem na, ponieważ, jak nie wycofać się ty; twój / twoje (SG) na, ponieważ, jak w odniesieniu do nazwy JA być na / przez (+ ACC, +, + gen dat) ἐπ "przed gładkiej oddychaniu, ἐφ" przed nierównym oddechem on / ona / on / sama
Wj:23:21 pro/seCHe seautO=| kai\ ei)sa/koue au)tou= kai\ mE\ a)pei/Tei au)tO=|· ou) ga\r mE\ u(postei/lEtai/ se, to\ ga\r o)/noma/ mou/ e)stin e)p’ au)tO=|.
Wj:23:21 proseCHe seautO kai eisakue autu kai mE apeiTei autO· u gar mE hyposteilEtai se, to gar onoma mu estin ep’ autO.
Wj:23:21 V1_PAD2S RD_DSM C V1_PAD2S RD_GSM C D V2_PAD2S RD_DSM D x D VA_AMS3S RP_AS RA_NSN x N3M_NSN RP_GS V9_PAI3S P RD_DSM
Wj:23:21 to pay heed reck [with negative or in questions] archaic pay heed to something. (it recks) it is important. yourself and also, even, namely to heard (being heard, listen into, hearken) he/she/it/same and also, even, namely not unpersuaded; to disobey when related to the gospel, to disbelieve he/she/it/same οὐχ before rough breathing for since, as not to withdraw you; your/yours(sg) the for since, as name with regard to I to be upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same
Wj:23:21 be-you(sg)-PAY HEED-ing! yourself (dat) and be-you(sg)-HEARD-ing! him/it/same (gen) and not unpersuaded ([Adj] dat); he/she/it-is-DISOBEY-ing, you(sg)-are-being-DISOBEY-ed (classical), be-you(sg)-DISOBEY-ing! him/it/same (dat) not for not he/she/it-should-be-WITHDRAW-ed you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) the (nom|acc) for name (nom|acc|voc) me (gen) he/she/it-is upon/over (+acc,+gen,+dat) him/it/same (dat)
Wj:23:21 Wj_23:21_1 Wj_23:21_2 Wj_23:21_3 Wj_23:21_4 Wj_23:21_5 Wj_23:21_6 Wj_23:21_7 Wj_23:21_8 Wj_23:21_9 Wj_23:21_10 Wj_23:21_11 Wj_23:21_12 Wj_23:21_13 Wj_23:21_14 Wj_23:21_15 Wj_23:21_16 Wj_23:21_17 Wj_23:21_18 Wj_23:21_19 Wj_23:21_20 Wj_23:21_21
Wj:23:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:23:22 ἐὰν ἀκοῇ ἀκούσητε τῆς ἐμῆς φωνῆς καὶ ποιήσῃς πάντα, ὅσα ἂν ἐντείλωμαί σοι, καὶ φυλάξητε τὴν διαθήκην μου, ἔσεσθέ μοι λαὸς περιούσιος ἀπὸ πάντων τῶν ἐθνῶν· ἐμὴ γάρ ἐστιν πᾶσα ἡ γῆ, ὑμεῖς δὲ ἔσεσθέ μοι βασίλειον ἱεράτευμα καὶ ἔθνος ἅγιον. ταῦτα τὰ ῥήματα ἐρεῖς τοῖς υἱοῖς Ισραηλ Ἐὰν ἀκοῇ ἀκούσητε τῆς φωνῆς μου καὶ ποιήσῃς πάντα, ὅσα ἂν εἴπω σοι, ἐχθρεύσω τοῖς ἐχθροῖς σου καὶ ἀντικείσομαι τοῖς ἀντικειμένοις σοι.
Wj:23:22 If ye will indeed hear my voice, and if thou wilt do all the things I shall charge thee with, and keep my covenant, ye shall be to me a peculiar people above all nations, for the whole earth is mine; and ye shall be to me a royal priesthood, and a holy nation: these words shall ye speak to the children of Israel, If ye shall indeed hear my voice, and do all the things I shall tell thee, I will be an enemy to thine enemies, and an adversary to thine adversaries. (Exodus 23:22 Brenton)
Wj:23:22 Jeśli będziesz wiernie słuchał jego głosu i wykonywał to wszystko, co ci polecam, będę nieprzyjacielem twoich nieprzyjaciół i będę odnosił się wrogo do odnoszących się tak do ciebie. (Wj 23:22 BT_4)
Wj:23:22 ἐὰν ἀκοῇ ἀκούσητε τῆς ἐμῆς φωνῆς καὶ ποιήσῃς πάντα, ὅσα ἂν ἐντείλωμαί σοι, καὶ φυλάξητε τὴν διαθήκην μου, ἔσεσθέ μοι λαὸς περιούσιος ἀπὸ πάντων τῶν ἐθνῶν· ἐμὴ γάρ ἐστιν πᾶσα γῆ, ὑμεῖς δὲ ἔσεσθέ μοι βασίλειον ἱεράτευμα καὶ ἔθνος ἅγιον. ταῦτα τὰ ῥήματα ἐρεῖς τοῖς υἱοῖς Ισραηλ Ἐὰν ἀκοῇ ἀκούσητε τῆς φωνῆς μου καὶ ποιήσῃς πάντα, ὅσα ἂν εἴπω σοι, ἐχθρεύσω τοῖς ἐχθροῖς σου καὶ ἀντικείσομαι τοῖς ἀντικειμένοις σοι.
Wj:23:22 ἐάν (εἰ ἄν) ἀκοή, -ῆς, ἡ ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ὁ ἡ τό ἐμός -ή -όν φωνή, -ῆς, ἡ καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὅσος -η -ον ἄν ἐν·τέλλω (εν+τελλ-, εν+τελ(ε)·[σ]-, εν+τειλ·[σ]-, -, εν+τεταλ-, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) καί φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) ὁ ἡ τό δια·θήκη, -ης, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς λαός, -οῦ, ὁ περι·ούσιος -ον ἀπό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη ἐμός -ή -όν γάρ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς δέ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς βασίλειος -ον ἱεράτευμα[τ], -ατος, τό καί ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό ῥῆμα[τ], -ατος, τό ἔρι[δ]ς, -ιδος, ἡ, acc. sg. ἔρι[δ]ν and ἔριδα, nom. pl. ἔριδες and ἔρεις, acc. pl. ἔρεις; λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ ἐάν (εἰ ἄν) ἀκοή, -ῆς, ἡ ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ὁ ἡ τό φωνή, -ῆς, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὅσος -η -ον ἄν λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -)   ὁ ἡ τό ἐχθρός -ά -όν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί   ὁ ἡ τό ἀντί·κει·μαι (ath. αντι+κει-, -, -, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -)
Wj:23:22 jeśli w historii [ἐὰν μή (jeśli w historii nie) oznacza chyba, chyba] słuch słyszeć mój / moja wydawać okrzyki / głosowych a także, nawet, a mianowicie robić / zrobić każdy wszystkim, każde, każde, całość tyle, / aż kiedykolwiek (jeśli w ogóle) do polecenia nakazują ty; twój / twoje (SG); pocierać lekko uszkodzone, rub a także, nawet, a mianowicie chronić przymierze JA być JA ludzie wybrany od (G575) - począwszy od (pochodzi, od [początku], w kolejności od), z dala / out z (spośród), wysłany przez, removingly z, receptively z, wynikające / wyprodukowane z lub z powodu ( z tytułu). ἀπ "przed gładkiej oddychaniu, ἀφ" przed nierównym oddechem każdy wszystkim, każde, każde, całość Naród [zobacz etnicznej] mój / moja na, ponieważ, jak być każdy wszystkim, każde, każde, całość ziemia / Ziemia ty zaś być JA królewski kapłaństwo a także, nawet, a mianowicie Naród [zobacz etnicznej] Dedykowany / boska - w / w ramach określonej funkcji / użytkowania (w / poniżej poświęcenie, dedykowane, skazany, boskie) Ten [τοῦτ 'ἔστιν oznacza, że ​​jest, to znaczy, tj] oświadczenie oświadczenie, wypowiedź konflikty; powiedzieć / powiedzieć syn Izrael jeśli w historii [ἐὰν μή (jeśli w historii nie) oznacza chyba, chyba] słuch słyszeć wydawać okrzyki / głosowych JA a także, nawet, a mianowicie robić / zrobić każdy wszystkim, każde, każde, całość tyle, / aż kiedykolwiek (jeśli w ogóle) powiedzieć / powiedzieć ty; twój / twoje (SG); pocierać lekko uszkodzone, rub - wrogi ty; twój / twoje (SG) a także, nawet, a mianowicie - kłamać odwrotnie ty; twój / twoje (SG); pocierać lekko uszkodzone, rub
Wj:23:22 e)a\n a)koE=| a)kou/sEte tE=s e)mE=s fOnE=s kai\ poiE/sE|s pa/nta, o(/sa a)/n e)ntei/lOmai/ soi, kai\ fula/XEte tE\n diaTE/kEn mou, e)/sesTe/ moi lao\s periou/sios a)po\ pa/ntOn tO=n e)TnO=n· e)mE\ ga/r e)stin pa=sa E( gE=, u(mei=s de\ e)/sesTe/ moi basi/leion i(era/teuma kai\ e)/Tnos a(/gion. tau=ta ta\ r(E/mata e)rei=s toi=s ui(oi=s *israEl *)ea\n a)koE=| a)kou/sEte tE=s fOnE=s mou kai\ poiE/sE|s pa/nta, o(/sa a)/n ei)/pO soi, e)CHTreu/sO toi=s e)CHTroi=s sou kai\ a)ntikei/somai toi=s a)ntikeime/nois soi.
Wj:23:22 ean akoE akusEte tEs emEs fOnEs kai poiEsEs panta, hosa an enteilOmai soi, kai fylaXEte tEn diaTEkEn mu, esesTe moi laos periusios apo pantOn tOn eTnOn· emE gar estin pasa hE gE, hymeis de esesTe moi basileion hierateuma kai eTnos hagion. tauta ta rEmata ereis tois hyiois israEl ean akoE akusEte tEs fOnEs mu kai poiEsEs panta, hosa an eipO soi, eCHTreusO tois eCHTrois su kai antikeisomai tois antikeimenois soi.
Wj:23:22 C N1_DSF VA_AAS2P RA_GSF A1_GSF N1_GSF C VA_AAS2S A3_APN A1_APN x VA_AMS1S RP_DS C VA_AAS2P RA_ASF N1_ASF RP_GS VF_FMI2P RP_DS N2_NSM A1B_NSM P A3_GPN RA_GPN N3E_GPN A1_NSF x V9_PAI3S A1S_NSF RA_NSF N1_NSF RP_NP x VF_FMI2P RP_DS A1A_NSN N3M_NSN C N3E_NSN A1A_NSN RD_APN RA_APN N3M_APN VF2_FAI2S RA_DPM N2_DPM N_GSM C N1_DSF VA_AAS2P RA_GSF N1_GSF RP_GS C VA_AAS2S A3_APN A1_APN x VB_AAS1S RP_DS VF_FAI1S RA_DPM N2_DPM RP_GS C VF_FMI1S RA_DPM V5_PMPDPM RP_DS
Wj:23:22 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] hearing to hear the my/mine sound/voice cries and also, even, namely to do/make every all, each, every, the whole of as much/many as ever (if ever) to enjoin command you; your/yours(sg); to rub worn, rub and also, even, namely to guard the covenant I to be I people chosen from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of the nation [see ethnic] my/mine for since, as to be every all, each, every, the whole of the earth/land you δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to be I royal priesthood and also, even, namely nation [see ethnic] dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the declaration statement, utterance strife; to say/tell the son Israel if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] hearing to hear the sound/voice cries I and also, even, namely to do/make every all, each, every, the whole of as much/many as ever (if ever) to say/tell you; your/yours(sg); to rub worn, rub ć the hostile you; your/yours(sg) and also, even, namely ć the to lie opposite you; your/yours(sg); to rub worn, rub
Wj:23:22 if-ever hearing (dat) you(pl)-should-HEAR the (gen) my/mine (gen) sound/voice (gen) and you(sg)-should-DO/MAKE all (nom|acc|voc), every (acc) as much/many as (nom|acc) ever I-should-be-ENJOIN-ed you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) and you(pl)-should-GUARD the (acc) covenant (acc) me (gen) you(pl)-will-be me (dat) people (nom) chosen ([Adj] nom) away from (+gen) all (gen) the (gen) nations (gen) my/mine (nom|voc) for he/she/it-is every (nom|voc) the (nom) earth/land (nom|voc) you(pl) (nom) Yet you(pl)-will-be me (dat) royal ([Adj] acc, nom|acc|voc) priesthood (nom|acc|voc) and nation (nom|acc|voc) holy ([Adj] acc, nom|acc|voc) these (nom|acc) the (nom|acc) declarations (nom|acc|voc) strifes (acc, nom|voc); you(sg)-will-SAY/TELL the (dat) sons (dat) Israel (indecl) if-ever hearing (dat) you(pl)-should-HEAR the (gen) sound/voice (gen) me (gen) and you(sg)-should-DO/MAKE all (nom|acc|voc), every (acc) as much/many as (nom|acc) ever you(sg)-were-SAY/TELL-ed, I-should-SAY/TELL you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt)   the (dat) hostile ([Adj] dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and   the (dat) while being-LIE-ed-OPPOSITE (dat) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt)
Wj:23:22 Wj_23:22_1 Wj_23:22_2 Wj_23:22_3 Wj_23:22_4 Wj_23:22_5 Wj_23:22_6 Wj_23:22_7 Wj_23:22_8 Wj_23:22_9 Wj_23:22_10 Wj_23:22_11 Wj_23:22_12 Wj_23:22_13 Wj_23:22_14 Wj_23:22_15 Wj_23:22_16 Wj_23:22_17 Wj_23:22_18 Wj_23:22_19 Wj_23:22_20 Wj_23:22_21 Wj_23:22_22 Wj_23:22_23 Wj_23:22_24 Wj_23:22_25 Wj_23:22_26 Wj_23:22_27 Wj_23:22_28 Wj_23:22_29 Wj_23:22_30 Wj_23:22_31 Wj_23:22_32 Wj_23:22_33 Wj_23:22_34 Wj_23:22_35 Wj_23:22_36 Wj_23:22_37 Wj_23:22_38 Wj_23:22_39 Wj_23:22_40 Wj_23:22_41 Wj_23:22_42 Wj_23:22_43 Wj_23:22_44 Wj_23:22_45 Wj_23:22_46 Wj_23:22_47 Wj_23:22_48 Wj_23:22_49 Wj_23:22_50 Wj_23:22_51 Wj_23:22_52 Wj_23:22_53 Wj_23:22_54 Wj_23:22_55 Wj_23:22_56 Wj_23:22_57 Wj_23:22_58 Wj_23:22_59 Wj_23:22_60 Wj_23:22_61 Wj_23:22_62 Wj_23:22_63 Wj_23:22_64 Wj_23:22_65 Wj_23:22_66 Wj_23:22_67 Wj_23:22_68 Wj_23:22_69 Wj_23:22_70
Wj:23:22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:23:23 πορεύσεται γὰρ ὁ ἄγγελός μου ἡγούμενός σου καὶ εἰσάξει σε πρὸς τὸν Αμορραῖον καὶ Χετταῖον καὶ Φερεζαῖον καὶ Χαναναῖον καὶ Γεργεσαῖον καὶ Ευαῖον καὶ Ιεβουσαῖον, καὶ ἐκτρίψω αὐτούς.
Wj:23:23 For my angel shall go as thy leader, and shall bring thee to the Amorite, and Chettite, and Pherezite, and Chananite, and Gergesite, and Evite, and Jebusite, and I will destroy them. (Exodus 23:23 Brenton)
Wj:23:23 Mój anioł poprzedzi cię i zaprowadzi do Amoryty, Chetyty, Peryzzyty, Kananejczyka, Chiwwity, Jebusyty, a Ja ich wygładzę. (Wj 23:23 BT_4)
Wj:23:23 πορεύσεται γὰρ ἄγγελός μου ἡγούμενός σου καὶ εἰσάξει σε πρὸς τὸν Αμορραῖον καὶ Χετταῖον καὶ Φερεζαῖον καὶ Χαναναῖον καὶ Γεργεσαῖον καὶ Ευαῖον καὶ Ιεβουσαῖον, καὶ ἐκτρίψω αὐτούς.
Wj:23:23 πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) γάρ ὁ ἡ τό ἄγγελος, -ου, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἡγέομαι (ηγ(ε)-, -, ηγη·σ-, -, ηγη-, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί εἰσ·άγω (εισ+αγ-, εισ+αξ-, 2nd εισ+αγαγ-, εισ+αγειοχ·[κ]-, -, εισ+αχ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν πρός ὁ ἡ τό   καί   καί   καί Χαναναῖος -α -ον καί   καί   καί   καί ἐκ·τρίβω [LXX] (εκ+τριβ-, εκ+τριψ-, εκ+τριψ-, -, -, εκ+τριβ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό
Wj:23:23 iść na, ponieważ, jak Agent / angel - reprezentujący pracownika ([anielski] agent, ambasador, lider) JA uznać, ty; twój / twoje (SG) a także, nawet, a mianowicie prowadzić do ty; twój / twoje (SG) w kierunku (+ ACC +, + gen dat) - a także, nawet, a mianowicie - a także, nawet, a mianowicie - a także, nawet, a mianowicie Chananejczyk a także, nawet, a mianowicie - a także, nawet, a mianowicie - a także, nawet, a mianowicie - a także, nawet, a mianowicie do ??? on / ona / on / sama
Wj:23:23 poreu/setai ga\r o( a)/ggelo/s mou E(gou/meno/s sou kai\ ei)sa/Xei se pro\s to\n *amorrai=on kai\ *CHettai=on kai\ *fereDZai=on kai\ *CHananai=on kai\ *gergesai=on kai\ *euai=on kai\ *iebousai=on, kai\ e)ktri/PSO au)tou/s.
Wj:23:23 poreusetai gar ho angelos mu hEgumenos su kai eisaXei se pros ton amorraion kai CHettaion kai fereDZaion kai CHananaion kai gergesaion kai euaion kai iebusaion, kai ektriPSO autus.
Wj:23:23 VF_FMI3S x RA_NSM N2_NSM RP_GS V2_PMPNSM RP_GS C VF_FAI3S RP_AS P RA_ASM N2_ASM C N2_ASM C N2_ASM C N2_ASM C N2_ASM C N2_ASM C N2_ASM C VF_FAI1S RD_APM