Wj:35:1 καὶ συνήθροισεν Μωϋσῆς πᾶσαν συναγωγὴν υἱῶν Ισραηλ καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς Οὗτοι οἱ λόγοι, οὓς εἶπεν κύριος ποιῆσαι αὐτούς.
Wj:35:1 And Moses gathered all the congregation of the children of Israel together, and said, These are the words which the Lord has spoken for you to do them. (Exodus 35:1 Brenton)
Wj:35:1 Mojżesz zebrał całe zgromadzenie Izraelitów i powiedział do nich: «Oto, co Pan nakazał wam wypełnić: (Wj 35:1 BT_4)
Wj:35:1 Καὶ συνήθροισεν Μωϋσῆς πᾶσαν συναγωγὴν υἱῶν Ισραηλ καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς Οὗτοι οἱ λόγοι, οὓς εἶπεν κύριος ποιῆσαι αὐτούς.
Wj:35:1 καί συν·αθροίζω (συν+αθροιζ-, -, συν+αθροι·σ-, -, συν+ηθροισ-, συν+αθροισ·θ-) Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) συν·αγωγή, -ῆς, ἡ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ ὅς ἥ ὅ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Wj:35:1 I też, nawet, mianowicie Do ??? Mojżesz Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Zebranie Syn Izrael I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Kto/, który/, który By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By czynić/rób On/ona/to/to samo
Wj:35:1 *kai\ sunE/Troisen *mou+sE=s pa=san sunagOgE\n ui(O=n *israEl kai\ ei)=pen pro\s au)tou/s *ou(=toi oi( lo/goi, ou(\s ei)=pen ku/rios poiE=sai au)tou/s.
Wj:35:1 kai synETroisen mo+ysEs pasan synagOgEn hyiOn israEl kai eipen pros autus hutoi hoi logoi, hus eipen kyrios poiEsai autus.
Wj:35:1 C VAI_AAI3S N1M_NSM A1S_ASF N1_ASF N2_GPM N_GSM C VBI_AAI3S P RD_APM RD_NPM RA_NPM N2_NPM RR_APM VBI_AAI3S N2_NSM VA_AAN RD_APM
Wj:35:1 and also, even, namely to ??? Moses every all, each, every, the whole of; to sprinkle gathering son Israel and also, even, namely to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. who/whom/which to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to do/make he/she/it/same
Wj:35:1 and he/she/it-???-ed Moses (nom) every (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|acc|voc) gathering (acc) sons (gen) Israel (indecl) and he/she/it-SAY/TELL-ed toward (+acc,+gen,+dat) them/same (acc) these (nom) the (nom) words (nom|voc) who/whom/which (acc) he/she/it-SAY/TELL-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) to-DO/MAKE, be-you(sg)-DO/MAKE-ed!, he/she/it-happens-to-DO/MAKE (opt) them/same (acc)
Wj:35:1 Wj_35:1_1 Wj_35:1_2 Wj_35:1_3 Wj_35:1_4 Wj_35:1_5 Wj_35:1_6 Wj_35:1_7 Wj_35:1_8 Wj_35:1_9 Wj_35:1_10 Wj_35:1_11 Wj_35:1_12 Wj_35:1_13 Wj_35:1_14 Wj_35:1_15 Wj_35:1_16 Wj_35:1_17 Wj_35:1_18 Wj_35:1_19
Wj:35:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:35:2 ἓξ ἡμέρας ποιήσεις ἔργα, τῇ δὲ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ κατάπαυσις, ἅγιον, σάββατα, ἀνάπαυσις κυρίῳ· πᾶς ὁ ποιῶν ἔργον ἐν αὐτῇ τελευτάτω.
Wj:35:2 Six days shalt thou perform works, but on the seventh day shall be rest--a holy sabbath--a rest for the Lord: every one that does work on it, let him die. (Exodus 35:2 Brenton)
Wj:35:2 Sześć dni będziesz wykonywał pracę, ale dzień siódmy będzie dla was świętym szabatem odpoczynku dla Pana; ktokolwiek zaś pracowałby w tym dniu, ma być ukarany śmiercią. (Wj 35:2 BT_4)
Wj:35:2 ἓξ ἡμέρας ποιήσεις ἔργα, τῇ δὲ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ κατάπαυσις, ἅγιον, σάββατα, ἀνάπαυσις κυρίῳ· πᾶς ποιῶν ἔργον ἐν αὐτῇ τελευτάτω.
Wj:35:2 ἕξ ἡμέρα, -ας -ἡ ποίησις, -εως, ἡ; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἔργον, -ου, τό ὁ ἡ τό δέ ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό ἕβδομος -η -ον κατά·παυσις, -εως, ἡ ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) σάββατον, -ου, τό ἀνά·παυσις, -εως, ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ποῖος -α -ον; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἔργον, -ου, τό ἐν αὐτός αὐτή αὐτό τελευτάω (τελευτ(α)-, τελευτη·σ-, τελευτη·σ-, τετελευτη·κ-, -, -)
Wj:35:2 Sześć Dzień Robienie/robienie; by czynić/rób Praca zaś Dzień Siódmy Wytrzymywane schronienie, strona zawietrzna, zwracaj się ((przez hebrajszczyznę) mieszkanie: - Odpoczynek {Reszta}.) Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) Szabas Odpoczynek {Reszta} Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Jaki rodzaj; by czynić/rób Praca W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo By kończyć się
Wj:35:2 e(\X E(me/ras poiE/seis e)/rga, tE=| de\ E(me/ra| tE=| e(bdo/mE| kata/pausis, a(/gion, sa/bbata, a)na/pausis kuri/O|· pa=s o( poiO=n e)/rgon e)n au)tE=| teleuta/tO.
Wj:35:2 heX hEmeras poiEseis erga, tE de hEmera tE hebdomE katapausis, hagion, sabbata, anapausis kyriO· pas ho poiOn ergon en autE teleutatO.
Wj:35:2 M N1A_APF VF_FAI2S N2N_APN RA_DSF x N1A_DSF RA_DSF A1_DSF N3I_NSF A1A_NSN N2N_NPN N3I_NSF N2_DSM A3_NSM RA_NSM V2_PAPNSM N2N_ASN P RD_DSF V3_PAD3S
Wj:35:2 six day doing/making; to do/make work the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] day the seventh abode refuge, lee, resort ((by Hebraism) abode: - rest.) dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) sabbath rest lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. every all, each, every, the whole of the what kind; to do/make work in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same to end
Wj:35:2 six day (gen), days (acc) doings/makings (acc, nom|voc); you(sg)-will-DO/MAKE works (nom|acc|voc) the (dat) Yet day (dat) the (dat) seventh (dat) abode (nom) holy ([Adj] acc, nom|acc|voc) sabbaths (nom|acc|voc) rest (nom) lord (dat); a lord ([Adj] dat) every (nom|voc) the (nom) what kind (gen); while DO/MAKE-ing (nom) work (nom|acc|voc) in/among/by (+dat) her/it/same (dat) let-him/her/it-be-END-ing!
Wj:35:2 Wj_35:2_1 Wj_35:2_2 Wj_35:2_3 Wj_35:2_4 Wj_35:2_5 Wj_35:2_6 Wj_35:2_7 Wj_35:2_8 Wj_35:2_9 Wj_35:2_10 Wj_35:2_11 Wj_35:2_12 Wj_35:2_13 Wj_35:2_14 Wj_35:2_15 Wj_35:2_16 Wj_35:2_17 Wj_35:2_18 Wj_35:2_19 Wj_35:2_20 Wj_35:2_21
Wj:35:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:35:3 οὐ καύσετε πῦρ ἐν πάσῃ κατοικίᾳ ὑμῶν τῇ ἡμέρᾳ τῶν σαββάτων· ἐγὼ κύριος.
Wj:35:3 Ye shall not burn a fire in any of your dwellings on the sabbath-day; I am the Lord. (Exodus 35:3 Brenton)
Wj:35:3 Nie będziecie rozpalać ognia w dniu szabatu w waszych mieszkaniach». (Wj 35:3 BT_4)
Wj:35:3 οὐ καύσετε πῦρ ἐν πάσῃ κατοικίᾳ ὑμῶν τῇ ἡμέρᾳ τῶν σαββάτων· ἐγὼ κύριος.
Wj:35:3 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ καίω/κάω (και-/κα-, καυ·σ-, καυ·σ-, -, κεκαυ-, καυ·θ-/κα·[θ]-) πῦρ, -ρός, τό ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) κατ·οικία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό σάββατον, -ου, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Wj:35:3 ??? Przed przydechem mocnym Do prażonego zmniejszaj istotę do proszkowatej konsystencji przez stosowanie wysokiego ciepła; przygasaj, zwapniaj się, susz, posługuj, mrow, pal w krematorium Ogień W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Mieszkanie Ty Dzień Szabas Ja Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Wj:35:3 ou) kau/sete pu=r e)n pa/sE| katoiki/a| u(mO=n tE=| E(me/ra| tO=n sabba/tOn· e)gO\ ku/rios.
Wj:35:3 u kausete pyr en pasE katoikia hymOn tE hEmera tOn sabbatOn· egO kyrios.
Wj:35:3 D VF_FAI2P N3_ASN P A1S_DSF N1A_DSF RP_GP RA_DSF N1A_DSF RA_GPN N2N_GPN RP_NS N2_NSM
Wj:35:3 οὐχ before rough breathing to calcinated reduce a substance to a powdery consistency by the application of a high heat; burn down, calcine, kiln, char, tingle, cremate fire in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of; to sprinkle dwelling you the day the sabbath I lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Wj:35:3 not you(pl)-will-CALCINATED fire (nom|acc|voc) in/among/by (+dat) every (dat); he/she/it-should-SPRINKLE, you(sg)-should-be-SPRINKLE-ed dwelling (dat) you(pl) (gen) the (dat) day (dat) the (gen) sabbaths (gen) I (nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom)
Wj:35:3 Wj_35:3_1 Wj_35:3_2 Wj_35:3_3 Wj_35:3_4 Wj_35:3_5 Wj_35:3_6 Wj_35:3_7 Wj_35:3_8 Wj_35:3_9 Wj_35:3_10 Wj_35:3_11 Wj_35:3_12 Wj_35:3_13
Wj:35:3 x x x x x x x x x x x x x
Wj:35:4 καὶ εἶπεν Μωϋσῆς πρὸς πᾶσαν συναγωγὴν υἱῶν Ισραηλ λέγων Τοῦτο τὸ ῥῆμα, ὃ συνέταξεν κύριος λέγων
Wj:35:4 And Moses spoke to all the congregation of the children of Israel, saying, This is the thing which the Lord has appointed you, saying, (Exodus 35:4 Brenton)
Wj:35:4 Tak przemówił następnie Mojżesz do całego zgromadzenia Izraelitów: «Oto co nakazał Pan mówiąc: (Wj 35:4 BT_4)
Wj:35:4 Καὶ εἶπεν Μωϋσῆς πρὸς πᾶσαν συναγωγὴν υἱῶν Ισραηλ λέγων Τοῦτο τὸ ῥῆμα, συνέταξεν κύριος λέγων
Wj:35:4 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ πρός πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) συν·αγωγή, -ῆς, ἡ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό ῥῆμα[τ], -ατος, τό ὅς ἥ ὅ συν·τάσσω (συν+τασσ-, συν+ταξ-, συν+ταξ-, συν+τεταχ·[κ]-, συν+τετασσ-, συν+ταγ·[θ]-/συν+ταχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
Wj:35:4 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Mojżesz Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Zebranie Syn Izrael By mówić/opowiadaj To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie Kto/, który/, który Do ??? Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By mówić/opowiadaj
Wj:35:4 *kai\ ei)=pen *mou+sE=s pro\s pa=san sunagOgE\n ui(O=n *israEl le/gOn *tou=to to\ r(E=ma, o(\ sune/taXen ku/rios le/gOn
Wj:35:4 kai eipen mo+ysEs pros pasan synagOgEn hyiOn israEl legOn tuto to rEma, ho synetaXen kyrios legOn
Wj:35:4 C VBI_AAI3S N1M_NSM P A1S_ASF N1_ASF N2_GPM N_GSM V1_PAPNSM RD_NSN RA_NSN N3M_NSN RR_NSN VAI_AAI3S N2_NSM V1_PAPNSM
Wj:35:4 and also, even, namely to say/tell Moses toward (+acc,+gen,+dat) every all, each, every, the whole of; to sprinkle gathering son Israel to say/tell this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the declaration statement, utterance who/whom/which to ??? lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to say/tell
Wj:35:4 and he/she/it-SAY/TELL-ed Moses (nom) toward (+acc,+gen,+dat) every (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|acc|voc) gathering (acc) sons (gen) Israel (indecl) while SAY/TELL-ing (nom) this (nom|acc) the (nom|acc) declaration (nom|acc|voc) who/whom/which (nom|acc) he/she/it-???-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) while SAY/TELL-ing (nom)
Wj:35:4 Wj_35:4_1 Wj_35:4_2 Wj_35:4_3 Wj_35:4_4 Wj_35:4_5 Wj_35:4_6 Wj_35:4_7 Wj_35:4_8 Wj_35:4_9 Wj_35:4_10 Wj_35:4_11 Wj_35:4_12 Wj_35:4_13 Wj_35:4_14 Wj_35:4_15 Wj_35:4_16
Wj:35:4 x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:35:5 Λάβετε παρ’ ὑμῶν αὐτῶν ἀφαίρεμα κυρίῳ· πᾶς ὁ καταδεχόμενος τῇ καρδίᾳ οἴσουσιν τὰς ἀπαρχὰς κυρίῳ, χρυσίον, ἀργύριον, χαλκόν,
Wj:35:5 Take of yourselves an offering for the Lord: every one that engages in his heart shall bring the first-fruits to the Lord; gold, silver, brass, (Exodus 35:5 Brenton)
Wj:35:5 "Dajcie z dóbr waszych daninę dla Pana". Każdy więc, którego skłoni do tego serce, winien złożyć jako daninę dla Pana złoto, srebro, brąz, (Wj 35:5 BT_4)
Wj:35:5 Λάβετε παρ’ ὑμῶν αὐτῶν ἀφαίρεμα κυρίῳ· πᾶς καταδεχόμενος τῇ καρδίᾳ οἴσουσιν τὰς ἀπαρχὰς κυρίῳ, χρυσίον, ἀργύριον, χαλκόν,
Wj:35:5 λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) παρά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς αὐτός αὐτή αὐτό   κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ φέρω (φερ-, οι·σ-, ενεγκ·[σ]- or 2nd ενεγκ-, ενηνοχ·[κ]-, -, ενεχ·θ-) ὁ ἡ τό ἀπ·αρχή, -ῆς, ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] χρυσίον, -ου, τό (Dimin. of χρυσός) ἀργύριον, -ου, τό (Dimin. of ἄργυρος) χαλκός, -οῦ, ὁ
Wj:35:5 By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Ty On/ona/to/to samo Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) By przynosić (inf = ????????) Totalizator, niedźwiedź albo przewożą ładunek, przynoszą, przynoszą, przynosił, zabierają, rodzą Po pierwsze owoc Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Kawałek złota Kawałek srebra Miedź albo brąz
Wj:35:5 *la/bete par’ u(mO=n au)tO=n a)fai/rema kuri/O|· pa=s o( katadeCHo/menos tE=| kardi/a| oi)/sousin ta\s a)parCHa\s kuri/O|, CHrusi/on, a)rgu/rion, CHalko/n,
Wj:35:5 labete par’ hymOn autOn afairema kyriO· pas ho katadeCHomenos tE kardia oisusin tas aparCHas kyriO, CHrysion, argyrion, CHalkon,
Wj:35:5 VB_AAD2P P RP_GP RD_GPM N3M_ASN N2_DSM A3_NSM RA_NSM V1_PMPNSM RA_DSF N1A_DSF VF_FAI3P RA_APF N1_APF N2_DSM N2N_ASN N2N_ASN N2_ASM
Wj:35:5 to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together you he/she/it/same ć lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. every all, each, every, the whole of the ć the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) to bring (inf = ενεγκειν) tote, bear or carry a load, bring, fetch, brought, carry off, give birth the first-fruit lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. piece of gold piece of silver copper or bronze
Wj:35:5 do-TAKE HOLD OF-you(pl)! frοm beside (+acc,+gen,+dat) you(pl) (gen) them/same (gen)   lord (dat); a lord ([Adj] dat) every (nom|voc) the (nom)   the (dat) heart (dat) they-will-BRING, going-to-BRING (fut ptcp) (dat) the (acc) first-fruits (acc) lord (dat); a lord ([Adj] dat) piece of gold (nom|acc|voc) piece of silver (nom|acc|voc) copper or bronze (acc)
Wj:35:5 Wj_35:5_1 Wj_35:5_2 Wj_35:5_3 Wj_35:5_4 Wj_35:5_5 Wj_35:5_6 Wj_35:5_7 Wj_35:5_8 Wj_35:5_9 Wj_35:5_10 Wj_35:5_11 Wj_35:5_12 Wj_35:5_13 Wj_35:5_14 Wj_35:5_15 Wj_35:5_16 Wj_35:5_17 Wj_35:5_18
Wj:35:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:35:6 ὑάκινθον, πορφύραν, κόκκινον διπλοῦν διανενησμένον καὶ βύσσον κεκλωσμένην καὶ τρίχας αἰγείας
Wj:35:6 blue, purple, double scarlet spun, and fine linen spun, and goats' hair, (Exodus 35:6 Brenton)
Wj:35:6 purpurę fioletową i czerwoną, karmazyn, bisior oraz sierść kozią, (Wj 35:6 BT_4)
Wj:35:6 ὑάκινθον, πορφύραν, κόκκινον διπλοῦν διανενησμένον καὶ βύσσον κεκλωσμένην καὶ τρίχας αἰγείας
Wj:35:6 ὑάκινθος, -ου, ὁ πορφύρα, -ας, ἡ; πορφυροῦς -ᾶ -οῦν a.k.a. πορφύρεος κόκκινος -η -ον δι·πλοῦς -ῆ -οῦν a.k.a. δι·πλόος δια·νήθω [LXX] (-, -, -, -, δια+νενηθ-, -) καί βύσσος, -ου, ἡ κλώθω [LXX] (-, -, -, -, κεκλωθ-, -) καί θρίξ, τριχός, ἡ, dat. pl. θριξίν αἴγειος -εία -ον
Wj:35:6 Hiacynt Purpurowy [materiał]; purpurowy Szkarłatny Podwójnie/podwójnie Do ??? I też, nawet, mianowicie Świetne płótno By kręcić się I też, nawet, mianowicie Włosy Kozła [zuchwały. do kozła albo kozły]
Wj:35:6 u(a/kinTon, porfu/ran, ko/kkinon diplou=n dianenEsme/non kai\ bu/sson keklOsme/nEn kai\ tri/CHas ai)gei/as
Wj:35:6 hyakinTon, porfyran, kokkinon diplun dianenEsmenon kai bysson keklOsmenEn kai triCHas aigeias
Wj:35:6 N2_ASF N1A_ASF A1_ASN A1C_ASN VM_XPPASN C N2_ASF VT_XPPASF C N3_APF A1A_APF
Wj:35:6 hyacinth purple [cloth]; purple scarlet double/twofold to ??? and also, even, namely fine linen to spin and also, even, namely hair of goat [pert. to a goat or goats]
Wj:35:6 hyacinth (acc) purple (acc); purple ([Adj] acc) scarlet ([Adj] acc, nom|acc|voc) double/twofold (acc, nom|acc|voc) having-been-???-ed (acc, nom|acc|voc) and fine linen (acc) having-been-SPIN-ed (acc) and hairs (acc) of goat ([Adj] acc, gen)
Wj:35:6 Wj_35:6_1 Wj_35:6_2 Wj_35:6_3 Wj_35:6_4 Wj_35:6_5 Wj_35:6_6 Wj_35:6_7 Wj_35:6_8 Wj_35:6_9 Wj_35:6_10 Wj_35:6_11
Wj:35:6 x x x x x x x x x x x
Wj:35:7 καὶ δέρματα κριῶν ἠρυθροδανωμένα καὶ δέρματα ὑακίνθινα καὶ ξύλα ἄσηπτα
Wj:35:7 and rams' skins dyed red, and skins dyed blue, and incorruptible wood, (Exodus 35:7 Brenton)
Wj:35:7 baranie skóry barwione na czerwono i skóry delfinów oraz drzewo akacjowe, (Wj 35:7 BT_4)
Wj:35:7 καὶ δέρματα κριῶν ἠρυθροδανωμένα καὶ δέρματα ὑακίνθινα καὶ ξύλα ἄσηπτα
Wj:35:7 καί δέρμα[τ], -ατος, τό     καί δέρμα[τ], -ατος, τό ὑακίνθινος -ίνη -ον καί ξύλον, -ου, τό  
Wj:35:7 I też, nawet, mianowicie Skóra [zobacz dermatologię] I też, nawet, mianowicie Skóra [zobacz dermatologię] Hiacyntu kolorowany I też, nawet, mianowicie Drzewo/drewniany rzeczy Kawałek lasku {drewna}; drewniane narzędzie; szubienice albo, w NT, krzyżują się.
Wj:35:7 kai\ de/rmata kriO=n E)ruTrodanOme/na kai\ de/rmata u(aki/nTina kai\ Xu/la a)/sEpta
Wj:35:7 kai dermata kriOn EryTrodanOmena kai dermata hyakinTina kai Xyla asEpta
Wj:35:7 C N3M_APN N2_GPM VM_XPPAPN C N3M_APN A1_APN C N2N_APN A1B_APN
Wj:35:7 and also, even, namely skin [see dermatology] ć ć and also, even, namely skin [see dermatology] hyacinth-colored and also, even, namely tree/wooden thing Piece of wood; wooden implement; gallows or, in NT, cross. ć
Wj:35:7 and skins (nom|acc|voc)     and skins (nom|acc|voc) hyacinth-colored ([Adj] nom|acc|voc) and trees/wooden things (nom|acc|voc)  
Wj:35:7 Wj_35:7_1 Wj_35:7_2 Wj_35:7_3 Wj_35:7_4 Wj_35:7_5 Wj_35:7_6 Wj_35:7_7 Wj_35:7_8 Wj_35:7_9 Wj_35:7_10
Wj:35:7 x x x x x x x x x x
Wj:35:9 καὶ λίθους σαρδίου καὶ λίθους εἰς τὴν γλυφὴν εἰς τὴν ἐπωμίδα καὶ τὸν ποδήρη.
Wj:35:9 and sardine stones, and stones for engraving for the shoulder-piece and full-length robe. (Exodus 35:8 Brenton)
Wj:35:9 kamienie onyksowe i inne drogie kamienie dla ozdobienia efodu i pektorału. (Wj 35:9 BT_4)
Wj:35:9 καὶ λίθους σαρδίου καὶ λίθους εἰς τὴν γλυφὴν εἰς τὴν ἐπωμίδα καὶ τὸν ποδήρη.
Wj:35:9 καί λίθος, -ου, ὁ σάρδιον, -ου, τό καί λίθος, -ου, ὁ εἰς[1] ὁ ἡ τό   εἰς[1] ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό ποδήρης -ες
Wj:35:9 I też, nawet, mianowicie Kamień Sardoniks I też, nawet, mianowicie Kamień Do (+przyspieszenie) Do (+przyspieszenie) I też, nawet, mianowicie Sięganie do stóp
Wj:35:9 kai\ li/Tous sardi/ou kai\ li/Tous ei)s tE\n glufE\n ei)s tE\n e)pOmi/da kai\ to\n podE/rE.
Wj:35:9 kai liTus sardiu kai liTus eis tEn glyfEn eis tEn epOmida kai ton podErE.
Wj:35:9 C N2_APM N2N_GSN C N2_APM P RA_ASF N1_ASF P RA_ASF N3D_ASF C RA_ASM A3_ASM
Wj:35:9 and also, even, namely stone sardonyx and also, even, namely stone into (+acc) the ć into (+acc) the ć and also, even, namely the reaching to the feet
Wj:35:9 and stones (acc) sardonyx (gen) and stones (acc) into (+acc) the (acc)   into (+acc) the (acc)   and the (acc) reaching to the feet ([Adj] acc, nom|acc|voc)
Wj:35:9 Wj_35:9_1 Wj_35:9_2 Wj_35:9_3 Wj_35:9_4 Wj_35:9_5 Wj_35:9_6 Wj_35:9_7 Wj_35:9_8 Wj_35:9_9 Wj_35:9_10 Wj_35:9_11 Wj_35:9_12 Wj_35:9_13 Wj_35:9_14
Wj:35:9 x x x x x x x x x x x x x x
Wj:35:10 καὶ πᾶς σοφὸς τῇ καρδίᾳ ἐν ὑμῖν ἐλθὼν ἐργαζέσθω πάντα, ὅσα συνέταξεν κύριος·
Wj:35:10 And every man that is wise in heart among you, let him come and work all things whatsoever the Lord has commanded. (Exodus 35:9 Brenton)
Wj:35:10 Każdy uzdolniony z was winien przyjść i wykonać to, co Pan nakazał, (Wj 35:10 BT_4)
Wj:35:10 καὶ πᾶς σοφὸς τῇ καρδίᾳ ἐν ὑμῖν ἐλθὼν ἐργαζέσθω πάντα, ὅσα συνέταξεν κύριος·
Wj:35:10 καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός σοφός -ή -όν ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ ἐν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐργάζομαι (εργαζ-, εργ(α)·[σ]-, εργα·σ-, -, ειργασ-, εργασ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὅσος -η -ον συν·τάσσω (συν+τασσ-, συν+ταξ-, συν+ταξ-, συν+τεταχ·[κ]-, συν+τετασσ-, συν+ταγ·[θ]-/συν+ταχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Wj:35:10 I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Mądry Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ty By przychodzić By pracować/dąż Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Tyleż/wiele jak Do ??? Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Wj:35:10 kai\ pa=s sofo\s tE=| kardi/a| e)n u(mi=n e)lTO\n e)rgaDZe/sTO pa/nta, o(/sa sune/taXen ku/rios·
Wj:35:10 kai pas sofos tE kardia en hymin elTOn ergaDZesTO panta, hosa synetaXen kyrios·
Wj:35:10 C A3_NSM A1_NSM RA_DSF N1A_DSF P RP_DP VB_AAPNSM V1_PMD3S A3_APN A1_APN VAI_AAI3S N2_NSM
Wj:35:10 and also, even, namely every all, each, every, the whole of wise the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among you to come to work/strive every all, each, every, the whole of as much/many as to ??? lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Wj:35:10 and every (nom|voc) wise ([Adj] nom) the (dat) heart (dat) in/among/by (+dat) you(pl) (dat) upon COME-ing (nom) let-him/her/it-be-being-WORK/STRIVE-ed! all (nom|acc|voc), every (acc) as much/many as (nom|acc) he/she/it-???-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom)
Wj:35:10 Wj_35:10_1 Wj_35:10_2 Wj_35:10_3 Wj_35:10_4 Wj_35:10_5 Wj_35:10_6 Wj_35:10_7 Wj_35:10_8 Wj_35:10_9 Wj_35:10_10 Wj_35:10_11 Wj_35:10_12 Wj_35:10_13
Wj:35:10 x x x x x x x x x x x x x
Wj:35:11 τὴν σκηνὴν καὶ τὰ παραρρύματα καὶ τὰ καλύμματα καὶ τὰ διατόνια καὶ τοὺς μοχλοὺς καὶ τοὺς στύλους
Wj:35:11 The tabernacle, and the cords, and the coverings, and the rings, and the bars, and the posts, (Exodus 35:10 Brenton)
Wj:35:11 to jest przybytek i jego namiot, przykrycia, kółka, deski, poprzeczki, słupy i podstawy; (Wj 35:11 BT_4)
Wj:35:11 τὴν σκηνὴν καὶ τὰ παραρρύματα καὶ τὰ καλύμματα καὶ τὰ διατόνια καὶ τοὺς μοχλοὺς καὶ τοὺς στύλους
Wj:35:11 ὁ ἡ τό σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος) καί ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό κάλυμμα[τ], -ατος, τό καί ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό στῦλος, -ου, ὁ
Wj:35:11 Namiotu mishkan, "miejsce zamieszkania" albo "mieszkające miejsce; miejsce modlitwy, scena {stadium}, stragan I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Zasłona I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Filar
Wj:35:11 tE\n skEnE\n kai\ ta\ pararru/mata kai\ ta\ kalu/mmata kai\ ta\ diato/nia kai\ tou\s moCHlou\s kai\ tou\s stu/lous
Wj:35:11 tEn skEnEn kai ta pararrymata kai ta kalymmata kai ta diatonia kai tus moCHlus kai tus stylus
Wj:35:11 RA_ASF N1_ASF C RA_APN N3M_APN C RA_APN N3M_APN C RA_APN N2N_APN C RA_APM N2_APM C RA_APM N2_APM
Wj:35:11 the tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth and also, even, namely the ć and also, even, namely the veil and also, even, namely the ć and also, even, namely the ć and also, even, namely the pillar
Wj:35:11 the (acc) tent (acc) and the (nom|acc)   and the (nom|acc) veils (nom|acc|voc) and the (nom|acc)   and the (acc)   and the (acc) pillars (acc)
Wj:35:11 Wj_35:11_1 Wj_35:11_2 Wj_35:11_3 Wj_35:11_4 Wj_35:11_5 Wj_35:11_6 Wj_35:11_7 Wj_35:11_8 Wj_35:11_9 Wj_35:11_10 Wj_35:11_11 Wj_35:11_12 Wj_35:11_13 Wj_35:11_14 Wj_35:11_15 Wj_35:11_16 Wj_35:11_17
Wj:35:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:35:12 καὶ τὴν κιβωτὸν τοῦ μαρτυρίου καὶ τοὺς ἀναφορεῖς αὐτῆς καὶ τὸ ἱλαστήριον αὐτῆς καὶ τὸ καταπέτασμα
Wj:35:12 and the ark of the testimony, and its staves, and its propitiatory, and the veil, (Exodus 35:11 Brenton)
Wj:35:12 arkę z drążkami, przebłagalnię i okrywającą ją zasłonę; (Wj 35:12 BT_4)
Wj:35:12 καὶ τὴν κιβωτὸν τοῦ μαρτυρίου καὶ τοὺς ἀναφορεῖς αὐτῆς καὶ τὸ ἱλαστήριον αὐτῆς καὶ τὸ καταπέτασμα
Wj:35:12 καί ὁ ἡ τό κιβωτός, -οῦ, ἡ ὁ ἡ τό μαρτύριον, -ου, τὁ καί ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό ἱλαστήριον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό κατα·πέτασμα[τ], -ατος, τό
Wj:35:12 I też, nawet, mianowicie Arki pudełko, skrzynia, [Noah] arka, arka [Mojżesza] Świadectwo I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Ułagodzenie , które pokuta/pokutująca ofiarę , która ucisza gniew i godzi partie {przyjęcia, strony}. Bardziej ogólnie, znaczy {ma na myśli} albo miejsce ułagodzenie. W LXX typowo odnosi się do siedzenia {siedziby} litości sądzenia Boga. On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Zasłona
Wj:35:12 kai\ tE\n kibOto\n tou= marturi/ou kai\ tou\s a)naforei=s au)tE=s kai\ to\ i(lastE/rion au)tE=s kai\ to\ katape/tasma
Wj:35:12 kai tEn kibOton tu martyriu kai tus anaforeis autEs kai to hilastErion autEs kai to katapetasma
Wj:35:12 C RA_ASF N2_ASF RA_GSN N2N_GSN C RA_APM N3V_APM RD_GSF C RA_ASN N2_ASN RD_GSF C RA_ASN N3M_ASN
Wj:35:12 and also, even, namely the ark box, chest, [Noah's] ark, the ark [of Moses] the testimony and also, even, namely the ć he/she/it/same and also, even, namely the propitiation An expiation/atoning sacrifice that appeases wrath and reconciles the parties. More generally, means or place of propitiation. In the LXX typically refers to the mercy seat of God's judgment. he/she/it/same and also, even, namely the curtain
Wj:35:12 and the (acc) ark (acc) the (gen) testimony (gen) and the (acc)   her/it/same (gen) and the (nom|acc) propitiation (nom|acc|voc) her/it/same (gen) and the (nom|acc) curtain (nom|acc|voc)
Wj:35:12 Wj_35:12_1 Wj_35:12_2 Wj_35:12_3 Wj_35:12_4 Wj_35:12_5 Wj_35:12_6 Wj_35:12_7 Wj_35:12_8 Wj_35:12_9 Wj_35:12_10 Wj_35:12_11 Wj_35:12_12 Wj_35:12_13 Wj_35:12_14 Wj_35:12_15 Wj_35:12_16
Wj:35:12 x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:35:12a καὶ τὰ ἱστία τῆς αὐλῆς καὶ τοὺς στύλους αὐτῆς καὶ τοὺς λίθους τῆς σμαράγδου καὶ τὸ θυμίαμα καὶ τὸ ἔλαιον τοῦ χρίσματος
Wj:35:12a and the curtains of the court, and its posts, (Exodus 35:12 Brenton) and the emerald stones, (Exodus 35:13 Brenton) and the incense, and the anointing oil, (Exodus 35:14 Brenton)
Wj:35:12a  
Wj:35:12a καὶ τὰ ἱστία τῆς αὐλῆς καὶ τοὺς στύλους αὐτῆς καὶ τοὺς λίθους τῆς σμαράγδου καὶ τὸ θυμίαμα καὶ τὸ ἔλαιον τοῦ χρίσματος
Wj:35:12a καί ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό αὐλή, -ῆς, ἡ καί ὁ ἡ τό στῦλος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό λίθος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό σμάραγδος, -ου, ὁ καί ὁ ἡ τό θυμίαμα[τ], -ατος, τό καί ὁ ἡ τό ἔλαιον, -ου, τό ὁ ἡ τό χρῖσμα[τ], -ατος, τό
Wj:35:12a I też, nawet, mianowicie Dziedzińca owczarnia, pałac, dom I też, nawet, mianowicie Filar On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Kamień Szmaragd I też, nawet, mianowicie Kadzidło I też, nawet, mianowicie Oliwa z oliwek Namaszczanie
Wj:35:12a kai\ ta\ i(sti/a tE=s au)lE=s kai\ tou\s stu/lous au)tE=s kai\ tou\s li/Tous tE=s smara/gdou kai\ to\ Tumi/ama kai\ to\ e)/laion tou= CHri/smatos
Wj:35:12a kai ta histia tEs aulEs kai tus stylus autEs kai tus liTus tEs smaragdu kai to Tymiama kai to elaion tu CHrismatos
Wj:35:12a C RA_APN N2N_APN RA_GSF N1_GSF C RA_APM N2_APM RD_GSF C RA_APM N2_APM RA_GSF N2_GSF C RA_ASN N3M_ASN C RA_ASN N2N_ASN RA_GSN N3M_GSN
Wj:35:12a and also, even, namely the ć the courtyard sheep-fold, palace, house and also, even, namely the pillar he/she/it/same and also, even, namely the stone the emerald and also, even, namely the incense and also, even, namely the olive oil the anointing
Wj:35:12a and the (nom|acc)   the (gen) courtyard (gen) and the (acc) pillars (acc) her/it/same (gen) and the (acc) stones (acc) the (gen) emerald (gen) and the (nom|acc) incense (nom|acc|voc) and the (nom|acc) olive oil (nom|acc|voc) the (gen) anointing (gen)
Wj:35:12a Wj_35:12a_1 Wj_35:12a_2 Wj_35:12a_3 Wj_35:12a_4 Wj_35:12a_5 Wj_35:12a_6 Wj_35:12a_7 Wj_35:12a_8 Wj_35:12a_9 Wj_35:12a_10 Wj_35:12a_11 Wj_35:12a_12 Wj_35:12a_13 Wj_35:12a_14 Wj_35:12a_15 Wj_35:12a_16 Wj_35:12a_17 Wj_35:12a_18 Wj_35:12a_19 Wj_35:12a_20 Wj_35:12a_21 Wj_35:12a_22
Wj:35:12a x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:35:13 καὶ τὴν τράπεζαν καὶ πάντα τὰ σκεύη αὐτῆς
Wj:35:13 and the table and all its furniture, (Exodus 35:15 Brenton)
Wj:35:13 stół z drążkami i z należącym do niego sprzętem oraz chlebem pokładnym; (Wj 35:13 BT_4)
Wj:35:13 καὶ τὴν τράπεζαν καὶ πάντα τὰ σκεύη αὐτῆς
Wj:35:13 καί ὁ ἡ τό τράπεζα, -ης, ἡ καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό σκεῦο·ς, -ους, τό; σκευή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Wj:35:13 I też, nawet, mianowicie Stołowy I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Naczynie; towary żelazne naczynia , sprzęty, narzędzie On/ona/to/to samo
Wj:35:13 kai\ tE\n tra/peDZan kai\ pa/nta ta\ skeu/E au)tE=s
Wj:35:13 kai tEn trapeDZan kai panta ta skeuE autEs
Wj:35:13 C RA_ASF N1S_ASF C A3_APN RA_APN N1_APN RD_GSF
Wj:35:13 and also, even, namely the table and also, even, namely every all, each, every, the whole of the vessel; vessel hardware, utensils, implement he/she/it/same
Wj:35:13 and the (acc) table (acc) and all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) vessels (nom|acc|voc); vessel (nom|voc) her/it/same (gen)
Wj:35:13 Wj_35:13_1 Wj_35:13_2 Wj_35:13_3 Wj_35:13_4 Wj_35:13_5 Wj_35:13_6 Wj_35:13_7 Wj_35:13_8
Wj:35:13 x x x x x x x x
Wj:35:14 καὶ τὴν λυχνίαν τοῦ φωτὸς καὶ πάντα τὰ σκεύη αὐτῆς
Wj:35:14 and the candle-stick for the light and all its furniture, (Exodus 35:16 Brenton)
Wj:35:14 świecznik do oświetlenia z należącymi do niego sprzętami, z lampami oraz z oliwą do świecenia; (Wj 35:14 BT_4)
Wj:35:14 καὶ τὴν λυχνίαν τοῦ φωτὸς καὶ πάντα τὰ σκεύη αὐτῆς
Wj:35:14 καί ὁ ἡ τό λυχνία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό φῶ[τ]ς, -ωτός, τό καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό σκεῦο·ς, -ους, τό; σκευή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Wj:35:14 I też, nawet, mianowicie lampstand Lekki {Jasny} I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Naczynie; towary żelazne naczynia , sprzęty, narzędzie On/ona/to/to samo
Wj:35:14 kai\ tE\n luCHni/an tou= fOto\s kai\ pa/nta ta\ skeu/E au)tE=s
Wj:35:14 kai tEn lyCHnian tu fOtos kai panta ta skeuE autEs
Wj:35:14 C RA_ASF N1A_ASF RA_GSN N3T_GSN C A3_APN RA_APN N1_APN RD_GSF
Wj:35:14 and also, even, namely the lampstand the light and also, even, namely every all, each, every, the whole of the vessel; vessel hardware, utensils, implement he/she/it/same
Wj:35:14 and the (acc) lampstand (acc) the (gen) light (gen) and all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) vessels (nom|acc|voc); vessel (nom|voc) her/it/same (gen)
Wj:35:14 Wj_35:14_1 Wj_35:14_2 Wj_35:14_3 Wj_35:14_4 Wj_35:14_5 Wj_35:14_6 Wj_35:14_7 Wj_35:14_8 Wj_35:14_9 Wj_35:14_10
Wj:35:14 x x x x x x x x x x
Wj:35:16 καὶ τὸ θυσιαστήριον καὶ πάντα τὰ σκεύη αὐτοῦ
Wj:35:16 and the altar and all its furniture; (Exodus 35:17 Brenton)
Wj:35:16 ołtarz kadzenia z drążkami, olejek do namaszczania, pachnące kadzidło i zasłonę na wejście do przybytku; (Wj 35:15 BT_4)
Wj:35:16 καὶ τὸ θυσιαστήριον καὶ πάντα τὰ σκεύη αὐτοῦ
Wj:35:16 καί ὁ ἡ τό θυσιαστήριον, -ου, τό καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό σκεῦο·ς, -ους, τό; σκευή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Wj:35:16 I też, nawet, mianowicie Sanktuarium nie ołtarz ale 'MNIE (orig. 'święte miejsce): Od OFr. sanctuaire, od L. sanctuarium, od sanctus 'świętego'. I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Naczynie; towary żelazne naczynia , sprzęty, narzędzie On/ona/to/to samo
Wj:35:16 kai\ to\ TusiastE/rion kai\ pa/nta ta\ skeu/E au)tou=
Wj:35:16 kai to TysiastErion kai panta ta skeuE autu
Wj:35:16 C RA_ASN N2N_ASN C A3_APN RA_APN N1_APN RD_GSN
Wj:35:16 and also, even, namely the sanctuary not altar but 'ME (orig. 'a sacred place): from OFr. sanctuaire, from L. sanctuarium, from sanctus 'holy'. and also, even, namely every all, each, every, the whole of the vessel; vessel hardware, utensils, implement he/she/it/same
Wj:35:16 and the (nom|acc) sanctuary (nom|acc|voc) and all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) vessels (nom|acc|voc); vessel (nom|voc) him/it/same (gen)
Wj:35:16 Wj_35:16_1 Wj_35:16_2 Wj_35:16_3 Wj_35:16_4 Wj_35:16_5 Wj_35:16_6 Wj_35:16_7 Wj_35:16_8
Wj:35:16 x x x x x x x x
Wj:35:19 καὶ τὰς στολὰς τὰς ἁγίας Ααρων τοῦ ἱερέως καὶ τὰς στολάς, ἐν αἷς λειτουργήσουσιν ἐν αὐταῖς, καὶ τοὺς χιτῶνας τοῖς υἱοῖς Ααρων τῆς ἱερατείας καὶ τὸ ἔλαιον τοῦ χρίσματος καὶ τὸ θυμίαμα τῆς συνθέσεως. –
Wj:35:19 and the holy garments of Aaron the priest, and the garments in which they shall do service; (Exodus 35:18 Brenton) and the garments of priesthood for the sons of Aaron and the anointing oil, and the compound incense. (Exodus 35:19 Brenton)
Wj:35:19 szaty z drogocennej tkaniny do służby w świętym przybytku, święte szaty dla Aarona kapłana i szaty dla jego synów, dla sprawowania czynności kapłańskich». (Wj 35:15 BT_4)
Wj:35:19 καὶ τὰς στολὰς τὰς ἁγίας Ααρων τοῦ ἱερέως καὶ τὰς στολάς, ἐν αἷς λειτουργήσουσιν ἐν αὐταῖς, καὶ τοὺς χιτῶνας τοῖς υἱοῖς Ααρων τῆς ἱερατείας καὶ τὸ ἔλαιον τοῦ χρίσματος καὶ τὸ θυμίαμα τῆς συνθέσεως.
Wj:35:19 καί ὁ ἡ τό στολή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) Ἀαρών, ὁ ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ καί ὁ ἡ τό στολή, -ῆς, ἡ ἐν ὅς ἥ ὅ λειτ·ουργέω (λειτουργ(ε)-, λειτουργη·σ-, λειτουργη·σ-, -, -, -) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό χιτών, -ῶνος, ὁ ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἀαρών, ὁ ὁ ἡ τό ἱερατεία, -ας, ἡ καί ὁ ἡ τό ἔλαιον, -ου, τό ὁ ἡ τό χρῖσμα[τ], -ατος, τό καί ὁ ἡ τό θυμίαμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό    
Wj:35:19 I też, nawet, mianowicie Szyku uniform, kostium, prośba Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) Aaron Duchowny I też, nawet, mianowicie Szyku uniform, kostium, prośba W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Kto/, który/, który By pełnić obowiązki [zobacz liturgię, osobę sprzyjającą liturgii] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Długo opasywany tuniki kaftan, długo opasywał tunika, gabardyna, stanik, sutanna Syn Aaron Księże biuro {urząd} I też, nawet, mianowicie Oliwa z oliwek Namaszczanie I też, nawet, mianowicie Kadzidło
Wj:35:19 kai\ ta\s stola\s ta\s a(gi/as *aarOn tou= i(ere/Os kai\ ta\s stola/s, e)n ai(=s leitourgE/sousin e)n au)tai=s, kai\ tou\s CHitO=nas toi=s ui(oi=s *aarOn tE=s i(eratei/as kai\ to\ e)/laion tou= CHri/smatos kai\ to\ Tumi/ama tE=s sunTe/seOs.
Wj:35:19 kai tas stolas tas hagias aarOn tu hiereOs kai tas stolas, en hais leiturgEsusin en autais, kai tus CHitOnas tois hyiois aarOn tEs hierateias kai to elaion tu CHrismatos kai to Tymiama tEs synTeseOs.
Wj:35:19 C RA_APF N1_APF RA_APF A1A_APF N_GSM RA_GSM N3V_GSM C RA_APF N1_APF P RR_DPF VF_FAI3P P RD_DPF C RA_APM N3W_APM RA_DPM N2_DPM N_GSM RA_GSF N1A_GSF C RA_ASN N2N_ASN RA_GSN N3M_GSN C RA_ASN N3M_ASN RA_GSF N3I_GSF
Wj:35:19 and also, even, namely the array uniform, costume, suit the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) Aaron the priest and also, even, namely the array uniform, costume, suit in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among who/whom/which to officiate [see liturgy, liturgist] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same and also, even, namely the long belted tunic caftan, long belted tunic, gaberdine, camisole, cassock the son Aaron the priestly office and also, even, namely the olive oil the anointing and also, even, namely the incense the ć  
Wj:35:19 and the (acc) arraies (acc) the (acc) holy ([Adj] acc, gen) Aaron (indecl) the (gen) priest (gen) and the (acc) arraies (acc) in/among/by (+dat) who/whom/which (dat) they-will-OFFICIATE, going-to-OFFICIATE (fut ptcp) (dat) in/among/by (+dat) them/same (dat) and the (acc) long belted tunics (acc) the (dat) sons (dat) Aaron (indecl) the (gen) priestly office (gen), priestly offices (acc) and the (nom|acc) olive oil (nom|acc|voc) the (gen) anointing (gen) and the (nom|acc) incense (nom|acc|voc) the (gen)    
Wj:35:19 Wj_35:19_1 Wj_35:19_2 Wj_35:19_3 Wj_35:19_4 Wj_35:19_5 Wj_35:19_6 Wj_35:19_7 Wj_35:19_8 Wj_35:19_9 Wj_35:19_10 Wj_35:19_11 Wj_35:19_12 Wj_35:19_13 Wj_35:19_14 Wj_35:19_15 Wj_35:19_16 Wj_35:19_17 Wj_35:19_18 Wj_35:19_19 Wj_35:19_20 Wj_35:19_21 Wj_35:19_22 Wj_35:19_23 Wj_35:19_24 Wj_35:19_25 Wj_35:19_26 Wj_35:19_27 Wj_35:19_28 Wj_35:19_29 Wj_35:19_30 Wj_35:19_31 Wj_35:19_32 Wj_35:19_33 Wj_35:19_34 Wj_35:19_35
Wj:35:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:35:20 καὶ ἐξῆλθεν πᾶσα συναγωγὴ υἱῶν Ισραηλ ἀπὸ Μωυσῆ
Wj:35:20 And all the congregation of the children of Israel went out from Moses. (Exodus 35:20 Brenton)
Wj:35:20 Potem całe zgromadzenie Izraelitów odeszło od Mojżesza. (Wj 35:20 BT_4)
Wj:35:20 καὶ ἐξῆλθεν πᾶσα συναγωγὴ υἱῶν Ισραηλ ἀπὸ Μωυσῆ
Wj:35:20 καί ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός συν·αγωγή, -ῆς, ἡ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ ἀπό Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ
Wj:35:20 I też, nawet, mianowicie By wychodzić Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Zebranie Syn Izrael Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Mojżesz
Wj:35:20 kai\ e)XE=lTen pa=sa sunagOgE\ ui(O=n *israEl a)po\ *mousE=
Wj:35:20 kai eXElTen pasa synagOgE hyiOn israEl apo musE
Wj:35:20 C VBI_AAI3S A1S_NSF N1_NSF N2_GPM N_GSM P N1M_GSM
Wj:35:20 and also, even, namely to come out every all, each, every, the whole of gathering son Israel from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing Moses
Wj:35:20 and he/she/it-COME-ed-OUT every (nom|voc) gathering (nom|voc) sons (gen) Israel (indecl) away from (+gen) Moses (gen, voc)
Wj:35:20 Wj_35:20_1 Wj_35:20_2 Wj_35:20_3 Wj_35:20_4 Wj_35:20_5 Wj_35:20_6 Wj_35:20_7 Wj_35:20_8
Wj:35:20 x x x x x x x x
Wj:35:21 καὶ ἤνεγκαν ἕκαστος ὧν ἔφερεν αὐτῶν ἡ καρδία, καὶ ὅσοις ἔδοξεν τῇ ψυχῇ αὐτῶν, ἤνεγκαν ἀφαίρεμα κυρίῳ εἰς πάντα τὰ ἔργα τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου καὶ εἰς πάντα τὰ κάτεργα αὐτῆς καὶ εἰς πάσας τὰς στολὰς τοῦ ἁγίου.
Wj:35:21 And they brought, they whose heart prompted them, and they to whomsoever it seemed good in their mind, each and offering: (Exodus 35:20 Brenton)
Wj:35:21 Wnet jednak wszyscy, których skłoniło serce i duch ochoczy, przynieśli daninę dla Pana na budowę Namiotów Spotkania i na wszelką służbę w nim, oraz na święte szaty. (Wj 35:21 BT_4)
Wj:35:21 καὶ ἤνεγκαν ἕκαστος ὧν ἔφερεν αὐτῶν καρδία, καὶ ὅσοις ἔδοξεν τῇ ψυχῇ αὐτῶν, ἤνεγκαν ἀφαίρεμα κυρίῳ εἰς πάντα τὰ ἔργα τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου καὶ εἰς πάντα τὰ κάτεργα αὐτῆς καὶ εἰς πάσας τὰς στολὰς τοῦ ἁγίου.
Wj:35:21 καί φέρω (φερ-, οι·σ-, ενεγκ·[σ]- or 2nd ενεγκ-, ενηνοχ·[κ]-, -, ενεχ·θ-) ἕκαστος -η -ον ὅς ἥ ὅ φέρω (φερ-, οι·σ-, ενεγκ·[σ]- or 2nd ενεγκ-, ενηνοχ·[κ]-, -, ενεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ καί ὅσος -η -ον δοκέω (δοκ(ε)-, δοξ-, δοξ-, -, δεδοκ-, -) ὁ ἡ τό ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή; ψύχω (ψυχ-, ψυξ-, ψυξ-, -, -, ψυγ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό φέρω (φερ-, οι·σ-, ενεγκ·[σ]- or 2nd ενεγκ-, ενηνοχ·[κ]-, -, ενεχ·θ-)   κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] εἰς[1] πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἔργον, -ου, τό ὁ ἡ τό σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος) ὁ ἡ τό μαρτύριον, -ου, τὁ καί εἰς[1] πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό καί εἰς[1] πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό στολή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός)
Wj:35:21 I też, nawet, mianowicie By przynosić (inf = ????????) Totalizator, niedźwiedź albo przewożą ładunek, przynoszą, przynoszą, przynosił, zabierają, rodzą Każdy Kto/, który/, który By przynosić (inf = ????????) Totalizator, niedźwiedź albo przewożą ładunek, przynoszą, przynoszą, przynosił, zabierają, rodzą On/ona/to/to samo Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) I też, nawet, mianowicie Tyleż/wiele jak By oczekiwać zdawać się, do proszę, by zdawać się dobrym do Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby; by ochładzać się On/ona/to/to samo By przynosić (inf = ????????) Totalizator, niedźwiedź albo przewożą ładunek, przynoszą, przynoszą, przynosił, zabierają, rodzą Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Do (+przyspieszenie) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Praca Namiotu mishkan, "miejsce zamieszkania" albo "mieszkające miejsce; miejsce modlitwy, scena {stadium}, stragan Świadectwo I też, nawet, mianowicie Do (+przyspieszenie) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Do (+przyspieszenie) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Szyku uniform, kostium, prośba Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży)
Wj:35:21 kai\ E)/negkan e(/kastos O(=n e)/feren au)tO=n E( kardi/a, kai\ o(/sois e)/doXen tE=| PSuCHE=| au)tO=n, E)/negkan a)fai/rema kuri/O| ei)s pa/nta ta\ e)/rga tE=s skEnE=s tou= marturi/ou kai\ ei)s pa/nta ta\ ka/terga au)tE=s kai\ ei)s pa/sas ta\s stola\s tou= a(gi/ou.
Wj:35:21 kai Enenkan hekastos hOn eferen autOn hE kardia, kai hosois edoXen tE PSyCHE autOn, Enenkan afairema kyriO eis panta ta erga tEs skEnEs tu martyriu kai eis panta ta katerga autEs kai eis pasas tas stolas tu hagiu.
Wj:35:21 C VAI_AAI3P A1_NSM RR_GPM V1I_IAI3S RD_GPM RA_NSF N1A_NSF C A1_DPM VAI_AAI3S RA_DSF N1_DSF RD_GPM VAI_AAI3P N3M_ASN N2_DSM P A3_APN RA_APN N2N_APN RA_GSF N1_GSF RA_GSN N2N_GSN C P A3_APN RA_APN N2N_APN RD_GSF C P A1S_APF RA_APF N1_APF RA_GSN A1A_GSN
Wj:35:21 and also, even, namely to bring (inf = ενεγκειν) tote, bear or carry a load, bring, fetch, brought, carry off, give birth each who/whom/which to bring (inf = ενεγκειν) tote, bear or carry a load, bring, fetch, brought, carry off, give birth he/she/it/same the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) and also, even, namely as much/many as to expect to seem, to please, to seem good to the life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person; to cool he/she/it/same to bring (inf = ενεγκειν) tote, bear or carry a load, bring, fetch, brought, carry off, give birth ć lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. into (+acc) every all, each, every, the whole of the work the tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth the testimony and also, even, namely into (+acc) every all, each, every, the whole of the ć he/she/it/same and also, even, namely into (+acc) every all, each, every, the whole of; to sprinkle the array uniform, costume, suit the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine)
Wj:35:21 and they-BRING-ed each (of two) (nom) who/whom/which (gen) he/she/it-was-BRING-ing them/same (gen) the (nom) heart (nom|voc) and as much/many as (dat) he/she/it-GLORY-ed the (dat) life (dat); you(sg)-are-being-COOL-ed, he/she/it-should-be-COOL-ing, you(sg)-should-be-being-COOL-ed them/same (gen) they-BRING-ed   lord (dat); a lord ([Adj] dat) into (+acc) all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) works (nom|acc|voc) the (gen) tent (gen) the (gen) testimony (gen) and into (+acc) all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) her/it/same (gen)   and into (+acc) all (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|voc) the (acc) arraies (acc) the (gen) holy ([Adj] gen)
Wj:35:21 Wj_35:21_1 Wj_35:21_2 Wj_35:21_3 Wj_35:21_4 Wj_35:21_5 Wj_35:21_6 Wj_35:21_7 Wj_35:21_8 Wj_35:21_9 Wj_35:21_10 Wj_35:21_11 Wj_35:21_12 Wj_35:21_13 Wj_35:21_14 Wj_35:21_15 Wj_35:21_16 Wj_35:21_17 Wj_35:21_18 Wj_35:21_19 Wj_35:21_20 Wj_35:21_21 Wj_35:21_22 Wj_35:21_23 Wj_35:21_24 Wj_35:21_25 Wj_35:21_26 Wj_35:21_27 Wj_35:21_28 Wj_35:21_29 Wj_35:21_30 Wj_35:21_31 Wj_35:21_32 Wj_35:21_33 Wj_35:21_34 Wj_35:21_35 Wj_35:21_36 Wj_35:21_37 Wj_35:21_38
Wj:35:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:35:22 καὶ ἤνεγκαν οἱ ἄνδρες παρὰ τῶν γυναικῶν· πᾶς, ᾧ ἔδοξεν τῇ διανοίᾳ, ἤνεγκαν σφραγῖδας καὶ ἐνώτια καὶ δακτυλίους καὶ ἐμπλόκια καὶ περιδέξια, πᾶν σκεῦος χρυσοῦν, καὶ πάντες, ὅσοι ἤνεγκαν ἀφαιρέματα χρυσίου κυρίῳ.
Wj:35:22 And the men, even every one to whom it seemed good in his heart, brought from the women, even brought seals and ear-rings, and finger-rings, and necklaces, and bracelets, every article of gold. (Exodus 35:22 Brenton)
Wj:35:22 Przyszli mężczyźni i kobiety, wszyscy ochoczego serca, przynosząc spinki, kolczyki, pierścienie, naszyjniki i wszelkie przedmioty ze złota; wszyscy złożyli Panu dary ze złota dokonując gestu kołysania. (Wj 35:22 BT_4)
Wj:35:22 καὶ ἤνεγκαν οἱ ἄνδρες παρὰ τῶν γυναικῶν· πᾶς, ἔδοξεν τῇ διανοίᾳ, ἤνεγκαν σφραγῖδας καὶ ἐνώτια καὶ δακτυλίους καὶ ἐμπλόκια καὶ περιδέξια, πᾶν σκεῦος χρυσοῦν, καὶ πάντες, ὅσοι ἤνεγκαν ἀφαιρέματα χρυσίου κυρίῳ.
Wj:35:22 καί φέρω (φερ-, οι·σ-, ενεγκ·[σ]- or 2nd ενεγκ-, ενηνοχ·[κ]-, -, ενεχ·θ-) ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ παρά ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὅς ἥ ὅ δοκέω (δοκ(ε)-, δοξ-, δοξ-, -, δεδοκ-, -) ὁ ἡ τό διά·νοια, -ας, ἡ φέρω (φερ-, οι·σ-, ενεγκ·[σ]- or 2nd ενεγκ-, ενηνοχ·[κ]-, -, ενεχ·θ-) σφραγί[δ]ς, -ίδος, ἡ καί   καί δακτύλιος, -ου, ὁ καί   καί   πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός σκεῦο·ς, -ους, τό χρυσοῦς -ῆ -οῦν and χρύσεος -έα -ον, fem. acc. sg. -ῆν and -ᾶν; χρυσόω (χρυσ(ο)-, χρυσω·σ-, χρυσω·σ-, -, κεχρυσω-, -) καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὅσος -η -ον φέρω (φερ-, οι·σ-, ενεγκ·[σ]- or 2nd ενεγκ-, ενηνοχ·[κ]-, -, ενεχ·θ-)   χρυσίον, -ου, τό (Dimin. of χρυσός) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Wj:35:22 I też, nawet, mianowicie By przynosić (inf = ????????) Totalizator, niedźwiedź albo przewożą ładunek, przynoszą, przynoszą, przynosił, zabierają, rodzą Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Kobiety/żona Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Kto/, który/, który By oczekiwać zdawać się, do proszę, by zdawać się dobrym do Poznania umysł, umysłowość, cel, plan By przynosić (inf = ????????) Totalizator, niedźwiedź albo przewożą ładunek, przynoszą, przynoszą, przynosił, zabierają, rodzą Cechy cecha, pieczęć {znaczek} by wskazywać czystość albo autentyczność; druk[???????? Pieczęć] I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Pierścień I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Naczynie Złoty/złoty; by złocić I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Tyleż/wiele jak By przynosić (inf = ????????) Totalizator, niedźwiedź albo przewożą ładunek, przynoszą, przynoszą, przynosił, zabierają, rodzą Kawałek złota Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Wj:35:22 kai\ E)/negkan oi( a)/ndres para\ tO=n gunaikO=n· pa=s, O(=| e)/doXen tE=| dianoi/a|, E)/negkan sfragi=das kai\ e)nO/tia kai\ daktuli/ous kai\ e)mplo/kia kai\ peride/Xia, pa=n skeu=os CHrusou=n, kai\ pa/ntes, o(/soi E)/negkan a)faire/mata CHrusi/ou kuri/O|.
Wj:35:22 kai Enenkan hoi andres para tOn gynaikOn· pas, hO edoXen tE dianoia, Enenkan sfragidas kai enOtia kai daktylius kai emplokia kai perideXia, pan skeuos CHrysun, kai pantes, hosoi Enenkan afairemata CHrysiu kyriO.
Wj:35:22 C VAI_AAI3P RA_NPM N3_NPM P RA_GPF N3K_GPF A3_NSM RR_DSM VAI_AAI3S RA_DSF N1A_DSF VAI_AAI3P N3D_APF C N2N_APN C N2_APM C N2N_APN C N2N_APN A3_ASN N3E_ASN A1C_NSN C A3_NPM A1_NPM VAI_AAI3P N3M_APN N2N_GSN N2_DSM
Wj:35:22 and also, even, namely to bring (inf = ενεγκειν) tote, bear or carry a load, bring, fetch, brought, carry off, give birth the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together the woman/wife every all, each, every, the whole of who/whom/which to expect to seem, to please, to seem good to the cognition intellect, mentality, purpose, plan to bring (inf = ενεγκειν) tote, bear or carry a load, bring, fetch, brought, carry off, give birth hallmark hallmark, a stamp to indicate purity or authenticity; print[σφράγιζα seal] and also, even, namely ć and also, even, namely ring and also, even, namely ć and also, even, namely ć every all, each, every, the whole of vessel gold/golden; to gild and also, even, namely every all, each, every, the whole of as much/many as to bring (inf = ενεγκειν) tote, bear or carry a load, bring, fetch, brought, carry off, give birth ć piece of gold lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Wj:35:22 and they-BRING-ed the (nom) men, husbands (nom|voc) frοm beside (+acc,+gen,+dat) the (gen) women/wives (gen) every (nom|voc) who/whom/which (dat) he/she/it-GLORY-ed the (dat) cognition (dat) they-BRING-ed hallmarks (acc) and   and rings (acc) and   and   every (nom|acc|voc) vessel (nom|acc|voc) gold/golden ([Adj] acc, nom|acc|voc); to-be-GILD-ing, while GILD-ing (nom|acc|voc, voc) and all (nom|voc) as much/many as (nom) they-BRING-ed   piece of gold (gen) lord (dat); a lord ([Adj] dat)
Wj:35:22 Wj_35:22_1 Wj_35:22_2 Wj_35:22_3 Wj_35:22_4 Wj_35:22_5 Wj_35:22_6 Wj_35:22_7 Wj_35:22_8 Wj_35:22_9 Wj_35:22_10 Wj_35:22_11 Wj_35:22_12 Wj_35:22_13 Wj_35:22_14 Wj_35:22_15 Wj_35:22_16 Wj_35:22_17 Wj_35:22_18 Wj_35:22_19 Wj_35:22_20 Wj_35:22_21 Wj_35:22_22 Wj_35:22_23 Wj_35:22_24 Wj_35:22_25 Wj_35:22_26 Wj_35:22_27 Wj_35:22_28 Wj_35:22_29 Wj_35:22_30 Wj_35:22_31 Wj_35:22_32
Wj:35:22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:35:23 καὶ παρ’ ᾧ εὑρέθη βύσσος καὶ δέρματα ὑακίνθινα καὶ δέρματα κριῶν ἠρυθροδανωμένα, ἤνεγκαν.
Wj:35:23 And all as many as brought ornaments of gold to the Lord, and with whomsoever fine linen was found; and they brought skins dyed blue, and rams' skins dyed red. (Exodus 35:23 Brenton)
Wj:35:23 A także fioletową i czerwoną purpurę, karmazyn, bisior i sierść kozią, baranie skóry barwione na czerwono i skóry delfinów przynosili wszyscy, którzy je znaleźli u siebie. (Wj 35:23 BT_4)
Wj:35:23 καὶ παρ’ εὑρέθη βύσσος καὶ δέρματα ὑακίνθινα καὶ δέρματα κριῶν ἠρυθροδανωμένα, ἤνεγκαν.
Wj:35:23 καί παρά ὅς ἥ ὅ εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) βύσσος, -ου, ἡ καί δέρμα[τ], -ατος, τό ὑακίνθινος -ίνη -ον καί δέρμα[τ], -ατος, τό     φέρω (φερ-, οι·σ-, ενεγκ·[σ]- or 2nd ενεγκ-, ενηνοχ·[κ]-, -, ενεχ·θ-)
Wj:35:23 I też, nawet, mianowicie fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Kto/, który/, który By znajdować Świetne płótno I też, nawet, mianowicie Skóra [zobacz dermatologię] Hiacyntu kolorowany I też, nawet, mianowicie Skóra [zobacz dermatologię] By przynosić (inf = ????????) Totalizator, niedźwiedź albo przewożą ładunek, przynoszą, przynoszą, przynosił, zabierają, rodzą
Wj:35:23 kai\ par’ O(=| eu(re/TE bu/ssos kai\ de/rmata u(aki/nTina kai\ de/rmata kriO=n E)ruTrodanOme/na, E)/negkan.
Wj:35:23 kai par’ hO heureTE byssos kai dermata hyakinTina kai dermata kriOn EryTrodanOmena, Enenkan.
Wj:35:23 C P RR_DSM VC_API3S N2_NSF C N3M_NPN A1_NPN C N3M_NPN N2_GPM VM_XPPNPN VAI_AAI3P
Wj:35:23 and also, even, namely frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together who/whom/which to find fine linen and also, even, namely skin [see dermatology] hyacinth-colored and also, even, namely skin [see dermatology] ć ć to bring (inf = ενεγκειν) tote, bear or carry a load, bring, fetch, brought, carry off, give birth
Wj:35:23 and frοm beside (+acc,+gen,+dat) who/whom/which (dat) he/she/it-was-FIND-ed fine linen (nom) and skins (nom|acc|voc) hyacinth-colored ([Adj] nom|acc|voc) and skins (nom|acc|voc)     they-BRING-ed
Wj:35:23 Wj_35:23_1 Wj_35:23_2 Wj_35:23_3 Wj_35:23_4 Wj_35:23_5 Wj_35:23_6 Wj_35:23_7 Wj_35:23_8 Wj_35:23_9 Wj_35:23_10 Wj_35:23_11 Wj_35:23_12 Wj_35:23_13
Wj:35:23 x x x x x x x x x x x x x
Wj:35:24 καὶ πᾶς ὁ ἀφαιρῶν ἀφαίρεμα ἀργύριον καὶ χαλκὸν ἤνεγκαν τὰ ἀφαιρέματα κυρίῳ, καὶ παρ’ οἷς εὑρέθη ξύλα ἄσηπτα εἰς πάντα τὰ ἔργα τῆς κατασκευῆς, ἤνεγκαν.
Wj:35:24 And every one that offered an offering brought silver and brass, the offerings to the Lord; and they with whom was found incorruptible wood; and they brought offerings for all the works of the preparation. (Exodus 35:24 Brenton)
Wj:35:24 Każdy, kto chciał złożyć daninę ze srebra czy brązu, przynosił tę daninę dla Pana, a każdy kto posiadał drzewo akacjowe przydatne na coś do świętej służby, przynosił je również. (Wj 35:24 BT_4)
Wj:35:24 καὶ πᾶς ἀφαιρῶν ἀφαίρεμα ἀργύριον καὶ χαλκὸν ἤνεγκαν τὰ ἀφαιρέματα κυρίῳ, καὶ παρ’ οἷς εὑρέθη ξύλα ἄσηπτα εἰς πάντα τὰ ἔργα τῆς κατασκευῆς, ἤνεγκαν.
Wj:35:24 καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἀφ·αιρέω (αφ+αιρ(ε)-, αφ+ελ(ε)·[σ]-, αφ+ελ·[σ]- or 2nd αφ+ελ-, αφ+ῃρη·κ-, αφ+ῃρη-, αφ+αιρε·θ-)   ἀργύριον, -ου, τό (Dimin. of ἄργυρος) καί χαλκός, -οῦ, ὁ φέρω (φερ-, οι·σ-, ενεγκ·[σ]- or 2nd ενεγκ-, ενηνοχ·[κ]-, -, ενεχ·θ-) ὁ ἡ τό   κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί παρά ὅς ἥ ὅ εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) ξύλον, -ου, τό   εἰς[1] πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἔργον, -ου, τό ὁ ἡ τό   φέρω (φερ-, οι·σ-, ενεγκ·[σ]- or 2nd ενεγκ-, ενηνοχ·[κ]-, -, ενεχ·θ-)
Wj:35:24 I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By pozbawiać Kawałek srebra I też, nawet, mianowicie Miedź albo brąz By przynosić (inf = ????????) Totalizator, niedźwiedź albo przewożą ładunek, przynoszą, przynoszą, przynosił, zabierają, rodzą Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Kto/, który/, który By znajdować Drzewo/drewniany rzeczy Kawałek lasku {drewna}; drewniane narzędzie; szubienice albo, w NT, krzyżują się. Do (+przyspieszenie) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Praca By przynosić (inf = ????????) Totalizator, niedźwiedź albo przewożą ładunek, przynoszą, przynoszą, przynosił, zabierają, rodzą
Wj:35:24 kai\ pa=s o( a)fairO=n a)fai/rema a)rgu/rion kai\ CHalko\n E)/negkan ta\ a)faire/mata kuri/O|, kai\ par’ oi(=s eu(re/TE Xu/la a)/sEpta ei)s pa/nta ta\ e)/rga tE=s kataskeuE=s, E)/negkan.
Wj:35:24 kai pas ho afairOn afairema argyrion kai CHalkon Enenkan ta afairemata kyriO, kai par’ hois heureTE Xyla asEpta eis panta ta erga tEs kataskeuEs, Enenkan.
Wj:35:24 C A3_NSM RA_NSM V2_PAPNSM N3M_ASN N2N_ASN C N2_ASM VAI_AAI3P RA_APN N3M_APN N2_DSM C P RR_DPM VC_API3S N2N_NPN A1B_NPN P A3_APN RA_APN N2N_APN RA_GSF N1_GSF VAI_AAI3P
Wj:35:24 and also, even, namely every all, each, every, the whole of the to deprive ć piece of silver and also, even, namely copper or bronze to bring (inf = ενεγκειν) tote, bear or carry a load, bring, fetch, brought, carry off, give birth the ć lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together who/whom/which to find tree/wooden thing Piece of wood; wooden implement; gallows or, in NT, cross. ć into (+acc) every all, each, every, the whole of the work the ć to bring (inf = ενεγκειν) tote, bear or carry a load, bring, fetch, brought, carry off, give birth
Wj:35:24 and every (nom|voc) the (nom) while DEPRIVE-ing (nom)   piece of silver (nom|acc|voc) and copper or bronze (acc) they-BRING-ed the (nom|acc)   lord (dat); a lord ([Adj] dat) and frοm beside (+acc,+gen,+dat) who/whom/which (dat) he/she/it-was-FIND-ed trees/wooden things (nom|acc|voc)   into (+acc) all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) works (nom|acc|voc) the (gen)   they-BRING-ed
Wj:35:24 Wj_35:24_1 Wj_35:24_2 Wj_35:24_3 Wj_35:24_4 Wj_35:24_5 Wj_35:24_6 Wj_35:24_7 Wj_35:24_8 Wj_35:24_9 Wj_35:24_10 Wj_35:24_11 Wj_35:24_12 Wj_35:24_13 Wj_35:24_14 Wj_35:24_15 Wj_35:24_16 Wj_35:24_17 Wj_35:24_18 Wj_35:24_19 Wj_35:24_20 Wj_35:24_21 Wj_35:24_22 Wj_35:24_23 Wj_35:24_24 Wj_35:24_25
Wj:35:24 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:35:25 καὶ πᾶσα γυνὴ σοφὴ τῇ διανοίᾳ ταῖς χερσὶν νήθειν ἤνεγκαν νενησμένα, τὴν ὑάκινθον καὶ τὴν πορφύραν καὶ τὸ κόκκινον καὶ τὴν βύσσον·
Wj:35:25 And every woman skilled in her heart to spin with her hands, brought spun articles, the blue, and purple, and scarlet and fine linen. (Exodus 35:25 Brenton)
Wj:35:25 Wszystkie zaś kobiety biegłe w tej pracy przędły własnoręcznie przędzę na fioletową i czerwoną purpurę, karmazyn i bisior. (Wj 35:25 BT_4)
Wj:35:25 καὶ πᾶσα γυνὴ σοφὴ τῇ διανοίᾳ ταῖς χερσὶν νήθειν ἤνεγκαν νενησμένα, τὴν ὑάκινθον καὶ τὴν πορφύραν καὶ τὸ κόκκινον καὶ τὴν βύσσον·
Wj:35:25 καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι σοφός -ή -όν ὁ ἡ τό διά·νοια, -ας, ἡ ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν νήθω (νηθ-, -, νη[θ]·σ-, -, νενηθ-, -) φέρω (φερ-, οι·σ-, ενεγκ·[σ]- or 2nd ενεγκ-, ενηνοχ·[κ]-, -, ενεχ·θ-) νήθω (νηθ-, -, νη[θ]·σ-, -, νενηθ-, -) ὁ ἡ τό ὑάκινθος, -ου, ὁ καί ὁ ἡ τό πορφύρα, -ας, ἡ; πορφυροῦς -ᾶ -οῦν a.k.a. πορφύρεος καί ὁ ἡ τό κόκκινος -η -ον καί ὁ ἡ τό βύσσος, -ου, ἡ
Wj:35:25 I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Kobiety/żona Mądry Poznania umysł, umysłowość, cel, plan Ręka Do ??? By przynosić (inf = ????????) Totalizator, niedźwiedź albo przewożą ładunek, przynoszą, przynoszą, przynosił, zabierają, rodzą Do ??? Hiacynt I też, nawet, mianowicie Purpurowy [materiał]; purpurowy I też, nawet, mianowicie Szkarłatny I też, nawet, mianowicie Świetne płótno
Wj:35:25 kai\ pa=sa gunE\ sofE\ tE=| dianoi/a| tai=s CHersi\n nE/Tein E)/negkan nenEsme/na, tE\n u(a/kinTon kai\ tE\n porfu/ran kai\ to\ ko/kkinon kai\ tE\n bu/sson·
Wj:35:25 kai pasa gynE sofE tE dianoia tais CHersin nETein Enenkan nenEsmena, tEn hyakinTon kai tEn porfyran kai to kokkinon kai tEn bysson·
Wj:35:25 C A1S_NSF N3K_NSF A1_NSF RA_DSF N1A_DSF RA_DPF N3_DPF V1_PAN VAI_AAI3P VT_XMPAPN RA_ASF N2_ASF C RA_ASF N1A_ASF C RA_ASN A1_ASN C RA_ASF N2_ASF
Wj:35:25 and also, even, namely every all, each, every, the whole of woman/wife wise the cognition intellect, mentality, purpose, plan the hand to ??? to bring (inf = ενεγκειν) tote, bear or carry a load, bring, fetch, brought, carry off, give birth to ??? the hyacinth and also, even, namely the purple [cloth]; purple and also, even, namely the scarlet and also, even, namely the fine linen
Wj:35:25 and every (nom|voc) woman/wife (nom) wise ([Adj] nom|voc) the (dat) cognition (dat) the (dat) hands (dat) to-be-???-ing they-BRING-ed having-been-???-ed (nom|acc|voc) the (acc) hyacinth (acc) and the (acc) purple (acc); purple ([Adj] acc) and the (nom|acc) scarlet ([Adj] acc, nom|acc|voc) and the (acc) fine linen (acc)
Wj:35:25 Wj_35:25_1 Wj_35:25_2 Wj_35:25_3 Wj_35:25_4 Wj_35:25_5 Wj_35:25_6 Wj_35:25_7 Wj_35:25_8 Wj_35:25_9 Wj_35:25_10 Wj_35:25_11 Wj_35:25_12 Wj_35:25_13 Wj_35:25_14 Wj_35:25_15 Wj_35:25_16 Wj_35:25_17 Wj_35:25_18 Wj_35:25_19 Wj_35:25_20 Wj_35:25_21 Wj_35:25_22
Wj:35:25 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:35:26 καὶ πᾶσαι αἱ γυναῖκες, αἷς ἔδοξεν τῇ διανοίᾳ αὐτῶν ἐν σοφίᾳ, ἔνησαν τὰς τρίχας τὰς αἰγείας.
Wj:35:26 And all the women to whom it seemed good in their heart in their wisdom, spun the goats' hair. (Exodus 35:26 Brenton)
Wj:35:26 A wszystkie kobiety, które skłoniło do tego serce, przędły umiejętnie sierść kozią. (Wj 35:26 BT_4)
Wj:35:26 καὶ πᾶσαι αἱ γυναῖκες, αἷς ἔδοξεν τῇ διανοίᾳ αὐτῶν ἐν σοφίᾳ, ἔνησαν τὰς τρίχας τὰς αἰγείας.
Wj:35:26 καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι ὅς ἥ ὅ δοκέω (δοκ(ε)-, δοξ-, δοξ-, -, δεδοκ-, -) ὁ ἡ τό διά·νοια, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἐν σοφία, -ας, ἡ ἔν·ειμι fr. εἰμί[1] (ath. εν+(εσ)-/εν+(εσ)-, -, -, -, -, -); νήθω (νηθ-, -, νη[θ]·σ-, -, νενηθ-, -) ὁ ἡ τό θρίξ, τριχός, ἡ, dat. pl. θριξίν ὁ ἡ τό αἴγειος -εία -ον
Wj:35:26 I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Kobiety/żona Kto/, który/, który By oczekiwać zdawać się, do proszę, by zdawać się dobrym do Poznania umysł, umysłowość, cel, plan On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Mądrości mądrość, ucząc się, mądrość, Sophia[najbardziej znajomy dzisiaj wiedzą jak "mądrość", ale mniej dokładny] By być wewnątrz; do ??? Włosy Kozła [zuchwały. do kozła albo kozły]
Wj:35:26 kai\ pa=sai ai( gunai=kes, ai(=s e)/doXen tE=| dianoi/a| au)tO=n e)n sofi/a|, e)/nEsan ta\s tri/CHas ta\s ai)gei/as.
Wj:35:26 kai pasai hai gynaikes, hais edoXen tE dianoia autOn en sofia, enEsan tas triCHas tas aigeias.
Wj:35:26 C A1S_NPF RA_NPF N3K_NPF RR_DPF VAI_AAI3S RA_DSF N1A_DSF RD_GPF P N1A_DSF VAI_AAI3P RA_APF N3_APF RA_APF A1A_APF
Wj:35:26 and also, even, namely every all, each, every, the whole of; to sprinkle the woman/wife who/whom/which to expect to seem, to please, to seem good to the cognition intellect, mentality, purpose, plan he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among sapience sageness, learning, sapience, Sophia[most familiar today know as "wisdom", but less precise] to be within; to ??? the hair the of goat [pert. to a goat or goats]
Wj:35:26 and all (nom|voc); to-SPRINKLE, be-you(sg)-SPRINKLE-ed!, he/she/it-happens-to-SPRINKLE (opt) the (nom) women/wives (nom|voc) who/whom/which (dat) he/she/it-GLORY-ed the (dat) cognition (dat) them/same (gen) in/among/by (+dat) sapience (dat) they-were-BE-ing-WITHIN; they-???-ed the (acc) hairs (acc) the (acc) of goat ([Adj] acc, gen)
Wj:35:26 Wj_35:26_1 Wj_35:26_2 Wj_35:26_3 Wj_35:26_4 Wj_35:26_5 Wj_35:26_6 Wj_35:26_7 Wj_35:26_8 Wj_35:26_9 Wj_35:26_10 Wj_35:26_11 Wj_35:26_12 Wj_35:26_13 Wj_35:26_14 Wj_35:26_15 Wj_35:26_16
Wj:35:26 x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:35:27 καὶ οἱ ἄρχοντες ἤνεγκαν τοὺς λίθους τῆς σμαράγδου καὶ τοὺς λίθους τῆς πληρώσεως εἰς τὴν ἐπωμίδα καὶ εἰς τὸ λογεῖον
Wj:35:27 And the rulers brought the emerald stones, and the stones for setting in the ephod, and the oracle, (Exodus 35:27 Brenton)
Wj:35:27 Książęta zaś przynieśli kamienie onyksowe i inne drogie kamienie dla ozdobienia efodu i pektorału, (Wj 35:27 BT_4)
Wj:35:27 καὶ οἱ ἄρχοντες ἤνεγκαν τοὺς λίθους τῆς σμαράγδου καὶ τοὺς λίθους τῆς πληρώσεως εἰς τὴν ἐπωμίδα καὶ εἰς τὸ λογεῖον
Wj:35:27 καί ὁ ἡ τό ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) φέρω (φερ-, οι·σ-, ενεγκ·[σ]- or 2nd ενεγκ-, ενηνοχ·[κ]-, -, ενεχ·θ-) ὁ ἡ τό λίθος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό σμάραγδος, -ου, ὁ καί ὁ ἡ τό λίθος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό   εἰς[1] ὁ ἡ τό   καί εἰς[1] ὁ ἡ τό  
Wj:35:27 I też, nawet, mianowicie Władca; by zaczynać się By przynosić (inf = ????????) Totalizator, niedźwiedź albo przewożą ładunek, przynoszą, przynoszą, przynosił, zabierają, rodzą Kamień Szmaragd I też, nawet, mianowicie Kamień Do (+przyspieszenie) I też, nawet, mianowicie Do (+przyspieszenie)
Wj:35:27 kai\ oi( a)/rCHontes E)/negkan tou\s li/Tous tE=s smara/gdou kai\ tou\s li/Tous tE=s plErO/seOs ei)s tE\n e)pOmi/da kai\ ei)s to\ logei=on
Wj:35:27 kai hoi arCHontes Enenkan tus liTus tEs smaragdu kai tus liTus tEs plErOseOs eis tEn epOmida kai eis to logeion
Wj:35:27 C RA_NPM N3_NPM VAI_AAI3P RA_APM N2_APM RA_GSF N2_GSF C RA_APM N2_APM RA_GSF N3I_GSF P RA_ASF N3D_ASF C P RA_ASN N2N_ASN
Wj:35:27 and also, even, namely the ruler; to begin to bring (inf = ενεγκειν) tote, bear or carry a load, bring, fetch, brought, carry off, give birth the stone the emerald and also, even, namely the stone the ć into (+acc) the ć and also, even, namely into (+acc) the ć
Wj:35:27 and the (nom) rulers (nom|voc); while BEGIN-ing (nom|voc) they-BRING-ed the (acc) stones (acc) the (gen) emerald (gen) and the (acc) stones (acc) the (gen)   into (+acc) the (acc)   and into (+acc) the (nom|acc)  
Wj:35:27 Wj_35:27_1 Wj_35:27_2 Wj_35:27_3 Wj_35:27_4 Wj_35:27_5 Wj_35:27_6 Wj_35:27_7 Wj_35:27_8 Wj_35:27_9 Wj_35:27_10 Wj_35:27_11 Wj_35:27_12 Wj_35:27_13 Wj_35:27_14 Wj_35:27_15 Wj_35:27_16 Wj_35:27_17 Wj_35:27_18 Wj_35:27_19 Wj_35:27_20
Wj:35:27 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:35:28 καὶ τὰς συνθέσεις καὶ τὸ ἔλαιον τῆς χρίσεως καὶ τὴν σύνθεσιν τοῦ θυμιάματος.
Wj:35:28 and the compounds both for the anointing oil, and the composition of the incense. (Exodus 35:28 Brenton)
Wj:35:28 a ponadto wonności i oliwę do świecznika i do wyrobu oleju namaszczania i pachnącego kadzidła. (Wj 35:28 BT_4)
Wj:35:28 καὶ τὰς συνθέσεις καὶ τὸ ἔλαιον τῆς χρίσεως καὶ τὴν σύνθεσιν τοῦ θυμιάματος.
Wj:35:28 καί ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό ἔλαιον, -ου, τό ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό θυμίαμα[τ], -ατος, τό
Wj:35:28 I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Oliwa z oliwek I też, nawet, mianowicie Kadzidło
Wj:35:28 kai\ ta\s sunTe/seis kai\ to\ e)/laion tE=s CHri/seOs kai\ tE\n su/nTesin tou= Tumia/matos.
Wj:35:28 kai tas synTeseis kai to elaion tEs CHriseOs kai tEn synTesin tu Tymiamatos.
Wj:35:28 C RA_APF N3I_APF C RA_ASN N2N_ASN RA_GSF N3I_GSF C RA_ASF N3I_ASF RA_GSN N3M_GSN
Wj:35:28 and also, even, namely the ć and also, even, namely the olive oil the ć and also, even, namely the ć the incense
Wj:35:28 and the (acc)   and the (nom|acc) olive oil (nom|acc|voc) the (gen)   and the (acc)   the (gen) incense (gen)
Wj:35:28 Wj_35:28_1 Wj_35:28_2 Wj_35:28_3 Wj_35:28_4 Wj_35:28_5 Wj_35:28_6 Wj_35:28_7 Wj_35:28_8 Wj_35:28_9 Wj_35:28_10 Wj_35:28_11 Wj_35:28_12 Wj_35:28_13
Wj:35:28 x x x x x x x x x x x x x
Wj:35:29 καὶ πᾶς ἀνὴρ καὶ γυνή, ὧν ἔφερεν ἡ διάνοια αὐτῶν εἰσελθόντας ποιεῖν πάντα τὰ ἔργα, ὅσα συνέταξεν κύριος ποιῆσαι αὐτὰ διὰ Μωυσῆ, ἤνεγκαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ ἀφαίρεμα κυρίῳ.
Wj:35:29 And every man and woman whose mind inclined them to come in and do all the works as many as the Lord appointed them to do by Moses--they the children of Israel brought an offering to the Lord. (Exodus 35:29 Brenton)
Wj:35:29 Wszyscy Izraelici, mężczyźni i kobiety, których skłoniło serce do składania darów niezbędnych do wykonywania tego, co Pan nakazał wykonać przez pośrednictwo Mojżesza, przynieśli to dla Pana dobrowolnie. (Wj 35:29 BT_4)
Wj:35:29 καὶ πᾶς ἀνὴρ καὶ γυνή, ὧν ἔφερεν διάνοια αὐτῶν εἰσελθόντας ποιεῖν πάντα τὰ ἔργα, ὅσα συνέταξεν κύριος ποιῆσαι αὐτὰ διὰ Μωυσῆ, ἤνεγκαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ ἀφαίρεμα κυρίῳ.
Wj:35:29 καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ καί γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι ὅς ἥ ὅ φέρω (φερ-, οι·σ-, ενεγκ·[σ]- or 2nd ενεγκ-, ενηνοχ·[κ]-, -, ενεχ·θ-) ὁ ἡ τό διά·νοια, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἔργον, -ου, τό ὅσος -η -ον συν·τάσσω (συν+τασσ-, συν+ταξ-, συν+ταξ-, συν+τεταχ·[κ]-, συν+τετασσ-, συν+ταγ·[θ]-/συν+ταχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό διά Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ φέρω (φερ-, οι·σ-, ενεγκ·[σ]- or 2nd ενεγκ-, ενηνοχ·[κ]-, -, ενεχ·θ-) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ   κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Wj:35:29 I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". I też, nawet, mianowicie Kobiety/żona Kto/, który/, który By przynosić (inf = ????????) Totalizator, niedźwiedź albo przewożą ładunek, przynoszą, przynoszą, przynosił, zabierają, rodzą Poznania umysł, umysłowość, cel, plan On/ona/to/to samo By wchodzić By czynić/rób Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Praca Tyleż/wiele jak Do ??? Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By czynić/rób On/ona/to/to samo Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Mojżesz By przynosić (inf = ????????) Totalizator, niedźwiedź albo przewożą ładunek, przynoszą, przynoszą, przynosił, zabierają, rodzą Syn Izrael Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Wj:35:29 kai\ pa=s a)nE\r kai\ gunE/, O(=n e)/feren E( dia/noia au)tO=n ei)selTo/ntas poiei=n pa/nta ta\ e)/rga, o(/sa sune/taXen ku/rios poiE=sai au)ta\ dia\ *mousE=, E)/negkan oi( ui(oi\ *israEl a)fai/rema kuri/O|.
Wj:35:29 kai pas anEr kai gynE, hOn eferen hE dianoia autOn eiselTontas poiein panta ta erga, hosa synetaXen kyrios poiEsai auta dia musE, Enenkan hoi hyioi israEl afairema kyriO.
Wj:35:29 C A3_NSM N3_NSM C N3K_NSF RR_GPM V1I_IAI3S RA_NSF N1A_NSF RD_GPM VB_AAPAPM V2_PAN A3_APN RA_APN N2N_APN A1_APN VAI_AAI3S N2_NSM VA_AAN RD_APN P N1M_GSM VAI_AAI3P RA_NPM N2_NPM N_GSM N3M_ASN N2_DSM
Wj:35:29 and also, even, namely every all, each, every, the whole of man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". and also, even, namely woman/wife who/whom/which to bring (inf = ενεγκειν) tote, bear or carry a load, bring, fetch, brought, carry off, give birth the cognition intellect, mentality, purpose, plan he/she/it/same to enter to do/make every all, each, every, the whole of the work as much/many as to ??? lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to do/make he/she/it/same because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) Moses to bring (inf = ενεγκειν) tote, bear or carry a load, bring, fetch, brought, carry off, give birth the son Israel ć lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Wj:35:29 and every (nom|voc) man, husband (nom) and woman/wife (nom) who/whom/which (gen) he/she/it-was-BRING-ing the (nom) cognition (nom|voc) them/same (gen) upon ENTER-ing (acc) to-be-DO/MAKE-ing all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) works (nom|acc|voc) as much/many as (nom|acc) he/she/it-???-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) to-DO/MAKE, be-you(sg)-DO/MAKE-ed!, he/she/it-happens-to-DO/MAKE (opt) they/them/same (nom|acc) because of (+acc), through (+gen) Moses (gen, voc) they-BRING-ed the (nom) sons (nom|voc) Israel (indecl)   lord (dat); a lord ([Adj] dat)
Wj:35:29 Wj_35:29_1 Wj_35:29_2 Wj_35:29_3 Wj_35:29_4 Wj_35:29_5 Wj_35:29_6 Wj_35:29_7 Wj_35:29_8 Wj_35:29_9 Wj_35:29_10 Wj_35:29_11 Wj_35:29_12 Wj_35:29_13 Wj_35:29_14 Wj_35:29_15 Wj_35:29_16 Wj_35:29_17 Wj_35:29_18 Wj_35:29_19 Wj_35:29_20 Wj_35:29_21 Wj_35:29_22 Wj_35:29_23 Wj_35:29_24 Wj_35:29_25 Wj_35:29_26 Wj_35:29_27 Wj_35:29_28
Wj:35:29 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:35:30 καὶ εἶπεν Μωϋσῆς τοῖς υἱοῖς Ισραηλ Ἰδοὺ ἀνακέκληκεν ὁ θεὸς ἐξ ὀνόματος τὸν Βεσελεηλ τὸν τοῦ Ουριου τὸν Ωρ ἐκ φυλῆς Ιουδα
Wj:35:30 And Moses said to the children of Israel, Behold, God has called by name Beseleel the son of Urias the son of Or, of the tribe of Juda, (Exodus 35:30 Brenton)
Wj:35:30 Wówczas Mojżesz przemówił do Izraelitów: «Oto Pan powołał imiennie Besaleela, syna Uriego, syna Chura z pokolenia Judy, (Wj 35:30 BT_4)
Wj:35:30 Καὶ εἶπεν Μωϋσῆς τοῖς υἱοῖς Ισραηλ Ἰδοὺ ἀνακέκληκεν θεὸς ἐξ ὀνόματος τὸν Βεσελεηλ τὸν τοῦ Ουριου τὸν Ωρ ἐκ φυλῆς Ιουδα
Wj:35:30 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἀνα·καλέω [LXX] (ανα+καλ(ε)-, -, ανα+καλε·σ-, ανα+κεκλη·κ-, ανα+κεκλη-, ανα+κλη·θ-) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐκ ὄνομα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό Οὐρίας, -ου, ὁ ὁ ἡ τό   ἐκ φυλή, -ῆς, ἡ Ἰούδας, -α and -ου, ὁ
Wj:35:30 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Mojżesz Syn Izrael By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), By wezwać Bóg  Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Nazwisko {Imię} co do Uriasz Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Szczep Judasz/Juda
Wj:35:30 *kai\ ei)=pen *mou+sE=s toi=s ui(oi=s *israEl *)idou\ a)nake/klEken o( Teo\s e)X o)no/matos to\n *beseleEl to\n tou= *ouriou to\n *Or e)k fulE=s *iouda
Wj:35:30 kai eipen mo+ysEs tois hyiois israEl idu anakeklEken ho Teos eX onomatos ton beseleEl ton tu uriu ton Or ek fylEs iuda
Wj:35:30 C VBI_AAI3S N1M_NSM RA_DPM N2_DPM N_GSM I VX_XAI3S RA_NSM N2_NSM P N3M_GSN RA_ASM N_ASM RA_ASM RA_GSM N_GSM RA_ASM N_ASM P N1_GSF N_GSM
Wj:35:30 and also, even, namely to say/tell Moses the son Israel to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), to summon the god [see theology] out of (+gen) ἐξ before vowels name with regard to the ć the the Urias the ć out of (+gen) ἐξ before vowels tribe Judas/Judah
Wj:35:30 and he/she/it-SAY/TELL-ed Moses (nom) the (dat) sons (dat) Israel (indecl) be-you(sg)-SEE-ed! he/she/it-has-SUMMON-ed the (nom) god (nom) out of (+gen) name (gen) the (acc)   the (acc) the (gen) Urias (gen) the (acc)   out of (+gen) tribe (gen) Judas/Judah (gen, voc)
Wj:35:30 Wj_35:30_1 Wj_35:30_2 Wj_35:30_3 Wj_35:30_4 Wj_35:30_5 Wj_35:30_6 Wj_35:30_7 Wj_35:30_8 Wj_35:30_9 Wj_35:30_10 Wj_35:30_11 Wj_35:30_12 Wj_35:30_13 Wj_35:30_14 Wj_35:30_15 Wj_35:30_16 Wj_35:30_17 Wj_35:30_18 Wj_35:30_19 Wj_35:30_20 Wj_35:30_21 Wj_35:30_22
Wj:35:30 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:35:31 καὶ ἐνέπλησεν αὐτὸν πνεῦμα θεῖον σοφίας καὶ συνέσεως καὶ ἐπιστήμης πάντων
Wj:35:31 and has filled him with a divine spirit of wisdom and understanding, and knowledge of all things, (Exodus 35:31 Brenton)
Wj:35:31 i napełnił go duchem Bożym, mądrością, rozumem, wiedzą i znajomością wszelkiego rzemiosła, (Wj 35:31 BT_4)
Wj:35:31 καὶ ἐνέπλησεν αὐτὸν πνεῦμα θεῖον σοφίας καὶ συνέσεως καὶ ἐπιστήμης πάντων
Wj:35:31 καί ἐμ·πίμπλημι/-πίπ- (ath. εν+πιμπλ(α)-/ath. εν+πιπλ(α)-, εν+πλη·σ-, εν+πλη·σ-, -, εν+πεπλησ-, εν+πλησ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό πνεῦμα[τ], -ατος, τό θεῖον, -ου, τό; θεῖος -α -ον σοφία, -ας, ἡ καί σύν·εσις, -εως, ἡ καί   πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός
Wj:35:31 I też, nawet, mianowicie By zaspokajać {By zadowalać} pełność w górze On/ona/to/to samo Ducha {Spirytusu} oddech, duchowe wyrażanie, wiatr Boży; boży Mądrości mądrość, ucząc się, mądrość, Sophia[najbardziej znajomy dzisiaj wiedzą jak "mądrość", ale mniej dokładny] I też, nawet, mianowicie Wglądu/orientacja I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z
Wj:35:31 kai\ e)ne/plEsen au)to\n pneu=ma Tei=on sofi/as kai\ sune/seOs kai\ e)pistE/mEs pa/ntOn
Wj:35:31 kai eneplEsen auton pneuma Teion sofias kai syneseOs kai epistEmEs pantOn
Wj:35:31 C VAI_AAI3S RD_ASM N3M_ASN A1A_ASN N1A_GSF C N3I_GSF C N1_GSF A3_GPN
Wj:35:31 and also, even, namely to satisfy fill up he/she/it/same spirit breath, spiritual utterance, wind divine; divine sapience sageness, learning, sapience, Sophia[most familiar today know as "wisdom", but less precise] and also, even, namely insight/discernment and also, even, namely ć every all, each, every, the whole of
Wj:35:31 and he/she/it-SATISFY-ed him/it/same (acc) spirit (nom|acc|voc) divine (nom|acc|voc); divine ([Adj] acc, nom|acc|voc) sapience (gen) and insight/discernment (gen) and   all (gen)
Wj:35:31 Wj_35:31_1 Wj_35:31_2 Wj_35:31_3 Wj_35:31_4 Wj_35:31_5 Wj_35:31_6 Wj_35:31_7 Wj_35:31_8 Wj_35:31_9 Wj_35:31_10 Wj_35:31_11
Wj:35:31 x x x x x x x x x x x
Wj:35:32 ἀρχιτεκτονεῖν κατὰ πάντα τὰ ἔργα τῆς ἀρχιτεκτονίας ποιεῖν τὸ χρυσίον καὶ τὸ ἀργύριον καὶ τὸν χαλκὸν
Wj:35:32 to labour skillfully in all works of cunning workmanship, to form the gold and the silver and the brass, (Exodus 35:32 Brenton)
Wj:35:32 by obmyślił plany robót w złocie, w srebrze, w brązie, (Wj 35:32 BT_4)
Wj:35:32 ἀρχιτεκτονεῖν κατὰ πάντα τὰ ἔργα τῆς ἀρχιτεκτονίας ποιεῖν τὸ χρυσίον καὶ τὸ ἀργύριον καὶ τὸν χαλκὸν
Wj:35:32 ἀρχι·τεκτονέω [LXX] (αρχιτεκτον(ε)-, -, αρχιτεκτονη·σ-, -, -, -) κατά πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἔργον, -ου, τό ὁ ἡ τό ἀρχι·τεκτονία, -ας, ἡ [LXX] ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό χρυσίον, -ου, τό (Dimin. of χρυσός) καί ὁ ἡ τό ἀργύριον, -ου, τό (Dimin. of ἄργυρος) καί ὁ ἡ τό χαλκός, -οῦ, ὁ
Wj:35:32 Do architekta W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Praca Architektura By czynić/rób Kawałek złota I też, nawet, mianowicie Kawałek srebra I też, nawet, mianowicie Miedź albo brąz
Wj:35:32 a)rCHitektonei=n kata\ pa/nta ta\ e)/rga tE=s a)rCHitektoni/as poiei=n to\ CHrusi/on kai\ to\ a)rgu/rion kai\ to\n CHalko\n
Wj:35:32 arCHitektonein kata panta ta erga tEs arCHitektonias poiein to CHrysion kai to argyrion kai ton CHalkon
Wj:35:32 V2_PAN P A3_APN RA_APN N2N_APN RA_GSF N1A_GSF V2_PAN RA_ASN N2N_ASN C RA_ASN N2N_ASN C RA_ASM N2_ASM
Wj:35:32 to architect down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of the work the architecture to do/make the piece of gold and also, even, namely the piece of silver and also, even, namely the copper or bronze
Wj:35:32 to-be-ARCHITECT-ing down/according to/as per (+acc), against (+gen) all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) works (nom|acc|voc) the (gen) architecture (gen), architectures (acc) to-be-DO/MAKE-ing the (nom|acc) piece of gold (nom|acc|voc) and the (nom|acc) piece of silver (nom|acc|voc) and the (acc) copper or bronze (acc)
Wj:35:32 Wj_35:32_1 Wj_35:32_2 Wj_35:32_3 Wj_35:32_4 Wj_35:32_5 Wj_35:32_6 Wj_35:32_7 Wj_35:32_8 Wj_35:32_9 Wj_35:32_10 Wj_35:32_11 Wj_35:32_12 Wj_35:32_13 Wj_35:32_14 Wj_35:32_15 Wj_35:32_16
Wj:35:32 x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:35:33 καὶ λιθουργῆσαι τὸν λίθον καὶ κατεργάζεσθαι τὰ ξύλα καὶ ποιεῖν ἐν παντὶ ἔργῳ σοφίας·
Wj:35:33 and to work in stone, and to fashion the wood, and to work in every work of wisdom. (Exodus 35:33 Brenton)
Wj:35:33 oraz prac nad przystosowaniem kamieni do ozdoby i nad obróbką drzewa potrzebnego do wykonania wszelkich zamierzonych dzieł. (Wj 35:33 BT_4)
Wj:35:33 καὶ λιθουργῆσαι τὸν λίθον καὶ κατεργάζεσθαι τὰ ξύλα καὶ ποιεῖν ἐν παντὶ ἔργῳ σοφίας·
Wj:35:33 καί   ὁ ἡ τό λίθος, -ου, ὁ καί κατ·εργάζομαι (κατ+εργαζ-, κατ+εργ(α)·[σ]-, κατ+εργα·σ-, -, κατ+ειργασ-, κατ+εργασ·θ-) ὁ ἡ τό ξύλον, -ου, τό καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἔργον, -ου, τό σοφία, -ας, ἡ
Wj:35:33 I też, nawet, mianowicie Kamień I też, nawet, mianowicie By dokonywać/dokonuj/w pełni realizuj {rozumiej} Drzewo/drewniany rzeczy Kawałek lasku {drewna}; drewniane narzędzie; szubienice albo, w NT, krzyżują się. I też, nawet, mianowicie By czynić/rób W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Praca Mądrości mądrość, ucząc się, mądrość, Sophia[najbardziej znajomy dzisiaj wiedzą jak "mądrość", ale mniej dokładny]
Wj:35:33 kai\ liTourgE=sai to\n li/Ton kai\ katerga/DZesTai ta\ Xu/la kai\ poiei=n e)n panti\ e)/rgO| sofi/as·
Wj:35:33 kai liTurgEsai ton liTon kai katergaDZesTai ta Xyla kai poiein en panti ergO sofias·
Wj:35:33 C VA_AAN RA_ASM N2_ASM C V1_PMN RA_APN N2N_APN C V2_PAN P A3_DSN N2N_DSN N1A_GSF
Wj:35:33 and also, even, namely ć the stone and also, even, namely to accomplish/achieve/fully realize the tree/wooden thing Piece of wood; wooden implement; gallows or, in NT, cross. and also, even, namely to do/make in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of work sapience sageness, learning, sapience, Sophia[most familiar today know as "wisdom", but less precise]
Wj:35:33 and   the (acc) stone (acc) and to-be-being-ACCOMPLISH/ACHIEVE/FULLY REALIZE-ed the (nom|acc) trees/wooden things (nom|acc|voc) and to-be-DO/MAKE-ing in/among/by (+dat) every (dat) work (dat) sapience (gen)
Wj:35:33 Wj_35:33_1 Wj_35:33_2 Wj_35:33_3 Wj_35:33_4 Wj_35:33_5 Wj_35:33_6 Wj_35:33_7 Wj_35:33_8 Wj_35:33_9 Wj_35:33_10 Wj_35:33_11 Wj_35:33_12 Wj_35:33_13 Wj_35:33_14
Wj:35:33 x x x x x x x x x x x x x x
Wj:35:34 καὶ προβιβάσαι γε ἔδωκεν αὐτῷ ἐν τῇ διανοίᾳ, αὐτῷ τε καὶ Ελιαβ τῷ τοῦ Αχισαμακ ἐκ φυλῆς Δαν·
Wj:35:34 And God gave improvement in understanding both to him, and to Eliab the son of Achisamach of the tribe of Dan. (Exodus 35:34 Brenton)
Wj:35:34 Dał mu też zdolność pouczania innych, jak i Oholiabowi, synowi Achisamaka z pokolenia Dana. (Wj 35:34 BT_4)
Wj:35:34 καὶ προβιβάσαι γε ἔδωκεν αὐτῷ ἐν τῇ διανοίᾳ, αὐτῷ τε καὶ Ελιαβ τῷ τοῦ Αχισαμακ ἐκ φυλῆς Δαν·
Wj:35:34 καί προ·βιβάζω (-, προ+βιβα·σ-, προ+βιβα·σ-, -, -, προ+βιβασ·θ-) γέ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὁ ἡ τό διά·νοια, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό τέ καί   ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό   ἐκ φυλή, -ῆς, ἡ  
Wj:35:34 I też, nawet, mianowicie By indoktrynować przedtem nauczał; Przechodź., by być nauczany albo popędzany, ??? ??? µ????? Ev.Matt.14.8 przenoszą do przodu ale lepszy LXX nauczają ??? By dawać On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Poznania umysł, umysłowość, cel, plan On/ona/to/to samo I [umieszczona z tyłu współrzędna] I też, nawet, mianowicie Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Szczep
Wj:35:34 kai\ probiba/sai ge e)/dOken au)tO=| e)n tE=| dianoi/a|, au)tO=| te kai\ *eliab tO=| tou= *aCHisamak e)k fulE=s *dan·
Wj:35:34 kai probibasai ge edOken autO en tE dianoia, autO te kai eliab tO tu aCHisamak ek fylEs dan·
Wj:35:34 C VA_AAN x VAI_AAI3S RD_DSM P RA_DSF N1A_DSF RD_DSM x C N_DSM RA_DSM RA_GSM N_GSM P N1_GSF N_GSM
Wj:35:34 and also, even, namely to indoctrinate before instructed; Pass., to be instructed or egged on, ὑπὸ τῆς μητρός Ev.Matt.14.8 bring forward but better LXX instruct ??? to give he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the cognition intellect, mentality, purpose, plan he/she/it/same and [postpositive coordinate] and also, even, namely ć the the ć out of (+gen) ἐξ before vowels tribe ć
Wj:35:34 and to-INDOCTRINATE, be-you(sg)-INDOCTRINATE-ed!, he/she/it-happens-to-INDOCTRINATE (opt) ??? he/she/it-GIVE-ed him/it/same (dat) in/among/by (+dat) the (dat) cognition (dat) him/it/same (dat) and [postpositive coordinate] and   the (dat) the (gen)   out of (+gen) tribe (gen)  
Wj:35:34 Wj_35:34_1 Wj_35:34_2 Wj_35:34_3 Wj_35:34_4 Wj_35:34_5 Wj_35:34_6 Wj_35:34_7 Wj_35:34_8 Wj_35:34_9 Wj_35:34_10 Wj_35:34_11 Wj_35:34_12 Wj_35:34_13 Wj_35:34_14 Wj_35:34_15 Wj_35:34_16 Wj_35:34_17 Wj_35:34_18
Wj:35:34 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:35:35 ἐνέπλησεν αὐτοὺς σοφίας καὶ συνέσεως διανοίας πάντα συνιέναι ποιῆσαι τὰ ἔργα τοῦ ἁγίου καὶ τὰ ὑφαντὰ καὶ ποικιλτὰ ὑφᾶναι τῷ κοκκίνῳ καὶ τῇ βύσσῳ ποιεῖν πᾶν ἔργον ἀρχιτεκτονίας ποικιλίας.
Wj:35:35 And God filled them with wisdom, understanding and perception, to understand to work all the works of the sanctuary, and to weave the woven and embroidered work with scarlet and fine linen, to do all work of curious workmanship and embroidery. (Exodus 35:35 Brenton)
Wj:35:35 Napełnił ich mądrością umysłu do wykonania wszelkich prac, zarówno kamieniarskich, jak i tkackich, oraz barwienia fioletowej i czerwonej purpury, karmazynu, bisioru, a wreszcie zwyczajnych prac tkackich, tak że mogą sporządzać wszelkie przedmioty, a zarazem obmyślać ich plany. (Wj 35:35 BT_4)
Wj:35:35 ἐνέπλησεν αὐτοὺς σοφίας καὶ συνέσεως διανοίας πάντα συνιέναι ποιῆσαι τὰ ἔργα τοῦ ἁγίου καὶ τὰ ὑφαντὰ καὶ ποικιλτὰ ὑφᾶναι τῷ κοκκίνῳ καὶ τῇ βύσσῳ ποιεῖν πᾶν ἔργον ἀρχιτεκτονίας ποικιλίας.
Wj:35:35 ἐμ·πίμπλημι/-πίπ- (ath. εν+πιμπλ(α)-/ath. εν+πιπλ(α)-, εν+πλη·σ-, εν+πλη·σ-, -, εν+πεπλησ-, εν+πλησ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό σοφία, -ας, ἡ καί σύν·εσις, -εως, ἡ διά·νοια, -ας, ἡ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός σύν·ειμι[2] fr. εἶμι[2] (ath. συν+ι-/ath. συν+ει-, -, -, -, -, -); συν·ίημι (ath. συν+ι(ε)-, συν+η·σ-, συν+η·κ- or 2nd ath. συν+(ε)-, -, -, -) ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό ἔργον, -ου, τό ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) καί ὁ ἡ τό ὑφαντός -ή -όν καί   ὑφαίνω [LXX] (υφαιν-, -, υφαν·[σ]-, -, υφαν-, -) ὁ ἡ τό κόκκινος -η -ον καί ὁ ἡ τό βύσσος, -ου, ἡ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἔργον, -ου, τό ἀρχι·τεκτονία, -ας, ἡ [LXX]  
Wj:35:35 By zaspokajać {By zadowalać} pełność w górze On/ona/to/to samo Mądrości mądrość, ucząc się, mądrość, Sophia[najbardziej znajomy dzisiaj wiedzą jak "mądrość", ale mniej dokładny] I też, nawet, mianowicie Wglądu/orientacja Poznania umysł, umysłowość, cel, plan Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By być razem; by rozumieć By czynić/rób Praca Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) I też, nawet, mianowicie Tkany I też, nawet, mianowicie Do ??? Szkarłatny I też, nawet, mianowicie Świetne płótno By czynić/rób Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Praca Architektura
Wj:35:35 e)ne/plEsen au)tou\s sofi/as kai\ sune/seOs dianoi/as pa/nta sunie/nai poiE=sai ta\ e)/rga tou= a(gi/ou kai\ ta\ u(fanta\ kai\ poikilta\ u(fa=nai tO=| kokki/nO| kai\ tE=| bu/ssO| poiei=n pa=n e)/rgon a)rCHitektoni/as poikili/as.
Wj:35:35 eneplEsen autus sofias kai syneseOs dianoias panta synienai poiEsai ta erga tu hagiu kai ta hyfanta kai poikilta hyfanai tO kokkinO kai tE byssO poiein pan ergon arCHitektonias poikilias.
Wj:35:35 VAI_AAI3S RD_APM N1A_GSF C N3I_GSF N1A_GSF A3_ASN V7_PAN VA_AAN RA_APN N2N_APN RA_GSN A1A_GSN C RA_APN A1_APN C A1_APN VA_AAN RA_DSN A1_DSN C RA_DSF N2_DSF V2_PAN A3_ASN N2N_ASN N1A_GSF N1A_GSF
Wj:35:35 to satisfy fill up he/she/it/same sapience sageness, learning, sapience, Sophia[most familiar today know as "wisdom", but less precise] and also, even, namely insight/discernment cognition intellect, mentality, purpose, plan every all, each, every, the whole of to be together; to understand to do/make the work the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) and also, even, namely the woven and also, even, namely ć to ??? the scarlet and also, even, namely the fine linen to do/make every all, each, every, the whole of work architecture ć
Wj:35:35 he/she/it-SATISFY-ed them/same (acc) sapience (gen) and insight/discernment (gen) cognition (gen), cognitions (acc) all (nom|acc|voc), every (acc) to-be-BE-ing-TOGETHER; to-be-UNDERSTand-ing to-DO/MAKE, be-you(sg)-DO/MAKE-ed!, he/she/it-happens-to-DO/MAKE (opt) the (nom|acc) works (nom|acc|voc) the (gen) holy ([Adj] gen) and the (nom|acc) woven ([Adj] nom|acc|voc) and   to-???, be-you(sg)-???-ed!, he/she/it-happens-to-??? (opt) the (dat) scarlet ([Adj] dat) and the (dat) fine linen (dat) to-be-DO/MAKE-ing every (nom|acc|voc) work (nom|acc|voc) architecture (gen), architectures (acc)  
Wj:35:35 Wj_35:35_1 Wj_35:35_2 Wj_35:35_3 Wj_35:35_4 Wj_35:35_5 Wj_35:35_6 Wj_35:35_7 Wj_35:35_8 Wj_35:35_9 Wj_35:35_10 Wj_35:35_11 Wj_35:35_12 Wj_35:35_13 Wj_35:35_14 Wj_35:35_15 Wj_35:35_16 Wj_35:35_17 Wj_35:35_18 Wj_35:35_19 Wj_35:35_20 Wj_35:35_21 Wj_35:35_22 Wj_35:35_23 Wj_35:35_24 Wj_35:35_25 Wj_35:35_26 Wj_35:35_27 Wj_35:35_28 Wj_35:35_29
Wj:35:35 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x