Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

NT_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po grecku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

do_Lk9      do_str_głównej      do_Lk11      
Lk 10:1 Μετὰ δὲ ταῦτα ἀνέδειξεν κύριος ἑτέρους ἑβδομήκοντα [δύο], καὶ ἀπέστειλεν αὐτοὺς ἀνὰ δύο [δύο] πρὸ προσώπου αὐτοῦ εἰς πᾶσαν πόλιν καὶ τόπον οὗ ἤμελλεν αὐτὸς ἔρχεσθαι.                                              
Lk 10:1 *meta\ de\ tau=ta a)ne/deiXen o( ku/rios e(te/rous e(bdomE/konta [du/o], kai\ a)pe/steilen au)tou\s a)na\ du/o [du/o] pro\ prosO/pou au)tou= ei)s pa=san po/lin kai\ to/pon ou(= E)/mellen au)to\s e)/rCHesTai.
Lk 10:1 meta de tauta anedeiXen ho kyrios heterus hebdomEkonta [dyo], kai apesteilen autus ana dyo [dyo] pro prosOpu autu eis pasan polin kai topon hu Emellen autos erCHesTai.
Lk 10:1 p--------- c--------- rd----apn- v-3aai-s-- ra----nsm- n-----nsm- a-----apm- a-----apm- a-----apm- c--------- v-3aai-s-- rp----apm- d--------- a-----apm- a-----apm- p--------- n-----gsn- rp----gsm- p--------- a-----asf- n-----asf- c--------- n-----asm- d--------- v-3iai-s-- rp----nsm- v--pmn----
Lk 10:1 G3326 G1161 G5023 G0322 G3588 G2962 G2087 G1440 G1417 G2532 G0649 G0846 G0303 G1417 G1417 G4253 G4383 G0846 G1519 G3956 G4172 G2532 G5117 G3739 G3195 G0846 G2064
Lk 10:1 Następnie wyznaczył Pan jeszcze innych siedemdziesięciu dwóch i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał.
Lk 10:1
Lk 10:1 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 10:1
Lk 10:1  Za  to  wybrany  Władca  i  inny  siedemdziesiąt  i  wysłane  ich  na  dwa  przed  twarz  Jego  w  każdy  miasto  i  miejsce  gdzie  Się  jak  iść
Lk 10:1 G3326 G5023 G0322 G2962 G2532 G2087 G1440 G2532 G0649 G0846 G0303 G1417 G4253 G4383 G0846 G1519 G3956 G4172 G2532 G5117 G3757 G0846 G3195 G2064
Lk 10:2 ἔλεγεν δὲ πρὸς αὐτούς, μὲν θερισμὸς πολύς, οἱ δὲ ἐργάται ὀλίγοι· δεήθητε οὖν τοῦ κυρίου τοῦ θερισμοῦ ὅπως ἐργάτας ἐκβάλῃ εἰς τὸν θερισμὸν αὐτοῦ.                                                  
Lk 10:2 e)/legen de\ pro\s au)tou/s, *(o me\n Terismo\s polu/s, oi( de\ e)rga/tai o)li/goi: deE/TEte ou)=n tou= kuri/ou tou= Terismou= o(/pOs e)rga/tas e)kba/lE| ei)s to\n Terismo\n au)tou=.
Lk 10:2 elegen de pros autus, ho men Terismos polys, hoi de ergatai oligoi: deETEte un tu kyriu tu Terismu hopOs ergatas ekbalE eis ton Terismon autu.
Lk 10:2 v-3iai-s-- c--------- p--------- rp----apm- ra----nsm- c--------- n-----nsm- a-----nsm- ra----npm- c--------- n-----npm- a-----npm- v-2apd-p-- c--------- ra----gsm- n-----gsm- ra----gsm- n-----gsm- c--------- n-----apm- v-3aas-s-- p--------- ra----asm- n-----asm- rp----gsm-
Lk 10:2 G3004 G1161 G4314 G0846 G3588 G3303 G2326 G4183 G3588 G1161 G2040 G3641 G1189 G3767 G3588 G2962 G3588 G2326 G3704 G2040 G1544 G1519 G3588 G2326 G0846
Lk 10:2 Powiedział też do nich: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało; proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo.
Lk 10:2
Lk 10:2 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 10:2
Lk 10:2  i  powiedział  ich  ich  zbiory  wiele  i  robotników  mało  tak  modlić się  Władca  zbiory  że  wysłane  robotników  w  zbiory  Jego
Lk 10:2 G3767 G3004 G0846 G4314 G2326 G4183 G1161 G2040 G3641 G3767 G1189 G2962 G2326 G3704 G1544 G2040 G1519 G2326 G0846
Lk 10:3 ὑπάγετε· ἰδοὺ ἀποστέλλω ὑμᾶς ὡς ἄρνας ἐν μέσῳ λύκων.                                                                                  
Lk 10:3 u(pa/gete: i)dou\ a)poste/llO u(ma=s O(s a)/rnas e)n me/sO| lu/kOn.
Lk 10:3 hypagete: idu apostellO hymas hOs arnas en mesO lykOn.
Lk 10:3 v-2pad-p-- x--------- v-1pai-s-- rp----ap-- c--------- n-----apm- p--------- a-----dsn- n-----gpm-
Lk 10:3 G5217 G2400 G0649 G5209 G5613 G0704 G1722 G3319 G3074
Lk 10:3 Idźcie, oto was posyłam jak owce między wilki.
Lk 10:3
Lk 10:3 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 10:3
Lk 10:3  Iść  Ja  wysłać  ty, wy  jako  jarek  między  między  Wilki
Lk 10:3 G5217 G1473 G0649 G5209 G5613 G0704 G1722 G3319 G3074
Lk 10:4 μὴ βαστάζετε βαλλάντιον, μὴ πήραν, μὴ ὑποδήματα, καὶ μηδένα κατὰ τὴν ὁδὸν ἀσπάσησθε.                                                                          
Lk 10:4 mE\ basta/DZete balla/ntion, mE\ pE/ran, mE\ u(podE/mata, kai\ mEde/na kata\ tE\n o(do\n a)spa/sEsTe.
Lk 10:4 mE bastaDZete ballantion, mE pEran, mE hypodEmata, kai mEdena kata tEn hodon aspasEsTe.
Lk 10:4 d--------- v-2pad-p-- n-----asn- d--------- n-----asf- d--------- n-----apn- c--------- a-----asm- p--------- ra----asf- n-----asf- v-2ams-p--
Lk 10:4 G3361 G0941 G0905 G3361 G4082 G3361 G5266 G2532 G3367 G2596 G3588 G3598 G0782
Lk 10:4 Nie noście z sobą trzosa ani torby, ani sandałów; i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie!
Lk 10:4
Lk 10:4 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 10:4
Lk 10:4  Nie  wziąć  worek  ani  scrip  ani  obuwie  i  nikt  w  droga  powitanie
Lk 10:4 G3361 G0941 G0905 G3361 G4082 G3366 G5266 G2532 G3367 G2596 G3598 G0782
Lk 10:5 εἰς ἣν δ᾿ ἂν εἰσέλθητε οἰκίαν, πρῶτον λέγετε, Εἰρήνη τῷ οἴκῳ τούτῳ.                                                                            
Lk 10:5 ei)s E(\n d' a)\n ei)se/lTEte oi)ki/an, prO=ton le/gete, *ei)rE/nE tO=| oi)/kO| tou/tO|.
Lk 10:5 eis hEn d' an eiselTEte oikian, prOton legete, eirEnE tO oikO tutO.
Lk 10:5 p--------- rr----asf- c--------- x--------- v-2aas-p-- n-----asf- a-----asn- v-2pad-p-- n-----nsf- ra----dsm- n-----dsm- rd----dsm-
Lk 10:5 G1519 G3739 G1161 G0302 G1525 G3614 G4412 G3004 G1515 G3588 G3624 G5129
Lk 10:5 Gdy do jakiego domu wejdziecie, najpierw mówcie: Pokój temu domowi!
Lk 10:5
Lk 10:5 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 10:5
Lk 10:5  W  co  co  do domu  log  pierwszy  powiedzieć  świat  do domu  do
Lk 10:5 G1519 G0302 G3739 G3614 G1525 G4412 G3004 G1515 G3624 G5129
Lk 10:6 καὶ ἐὰν ἐκεῖ υἱὸς εἰρήνης, ἐπαναπαήσεται ἐπ᾿ αὐτὸν εἰρήνη ὑμῶν· εἰ δὲ μή γε, ἐφ᾿ ὑμᾶς ἀνακάμψει.                                                              
Lk 10:6 kai\ e)a\n e)kei= E)=| ui(o\s ei)rE/nEs, e)panapaE/setai e)p' au)to\n E( ei)rE/nE u(mO=n: ei) de\ mE/ ge, e)f' u(ma=s a)naka/mPSei.
Lk 10:6 kai ean ekei E hyios eirEnEs, epanapaEsetai ep' auton hE eirEnE hymOn: ei de mE ge, ef' ymas anakamPSei.
Lk 10:6 c--------- c--------- d--------- v-3pas-s-- n-----nsm- n-----gsf- v-3fpi-s-- p--------- rp----asm- ra----nsf- n-----nsf- rp----gp-- c--------- c--------- d--------- x--------- p--------- rp----ap-- v-3fai-s--
Lk 10:6 G2532 G1437 G1563 G3588 G5207 G1515 G1879 G1909 G0846 G3588 G1515 G5216 G1487 G1161 G3361 G1065 G1909 G5209 G0344
Lk 10:6 Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na nim; jeśli nie, powróci do was.
Lk 10:6
Lk 10:6 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 10:6
Lk 10:6  i  jeśli  jeśli  będzie  tam  syn  Świat  spoczywa  w  To  świat  swój  i  jeśli  nie  do  ty, wy  powrót
Lk 10:6 G2532 G1437 G3303 G5600 G1563 G5207 G1515 G1879 G1909 G0846 G1515 G5216 G1161 G1487 G3361 G1909 G5209 G0344
Lk 10:7 ἐν αὐτῇ δὲ τῇ οἰκίᾳ μένετε, ἐσθίοντες καὶ πίνοντες τὰ παρ᾿ αὐτῶν, ἄξιος γὰρ ἐργάτης τοῦ μισθοῦ αὐτοῦ. μὴ μεταβαίνετε ἐξ οἰκίας εἰς οἰκίαν.                                                  
Lk 10:7 e)n au)tE=| de\ tE=| oi)ki/a| me/nete, e)sTi/ontes kai\ pi/nontes ta\ par' au)tO=n, a)/Xios ga\r o( e)rga/tEs tou= misTou= au)tou=. mE\ metabai/nete e)X oi)ki/as ei)s oi)ki/an.
Lk 10:7 en autE de tE oikia menete, esTiontes kai pinontes ta par' autOn, aXios gar ho ergatEs tu misTu autu. mE metabainete eX oikias eis oikian.
Lk 10:7 p--------- rp----dsf- c--------- ra----dsf- n-----dsf- v-2pad-p-- v--papnpm- c--------- v--papnpm- ra----apn- p--------- rp----gpm- a-----nsm- c--------- ra----nsm- n-----nsm- ra----gsm- n-----gsm- rp----gsm- d--------- v-2pad-p-- p--------- n-----gsf- p--------- n-----asf-
Lk 10:7 G1722 G0846 G1161 G3588 G3614 G3306 G2068 G2532 G4095 G3588 G3844 G0846 G0514 G1063 G3588 G2040 G3588 G3408 G0846 G3361 G3327 G1537 G3614 G1519 G3614
Lk 10:7 W tym samym domu zostańcie, jedząc i pijąc, co mają: bo zasługuje robotnik na swoją zapłatę. Nie przechodźcie z domu do domu.
Lk 10:7
Lk 10:7 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 10:7
Lk 10:7  W  do domu  zaś  objętość  pobyt  Jeść  i  Pić  że  w  ich  dla  pracy  godny  postępowania  ich  nie  iść  z  do domu  w  do domu
Lk 10:7 G1722 G3614 G1161 G0846 G3306 G2068 G2532 G4095 G3588 G3844 G0846 G1063 G2040 G0514 G3408 G0846 G3361 G3327 G1537 G3614 G1519 G3614
Lk 10:8 καὶ εἰς ἣν ἂν πόλιν εἰσέρχησθε καὶ δέχωνται ὑμᾶς, ἐσθίετε τὰ παρατιθέμενα ὑμῖν,                                                                          
Lk 10:8 kai\ ei)s E(\n a)\n po/lin ei)se/rCHEsTe kai\ de/CHOntai u(ma=s, e)sTi/ete ta\ paratiTe/mena u(mi=n,
Lk 10:8 kai eis hEn an polin eiserCHEsTe kai deCHOntai hymas, esTiete ta paratiTemena hymin,
Lk 10:8 c--------- p--------- rr----asf- x--------- n-----asf- v-2pms-p-- c--------- v-3pms-p-- rp----ap-- v-2pad-p-- ra----apn- v--pppapn- rp----dp--
Lk 10:8 G2532 G1519 G3739 G0302 G4172 G1525 G2532 G1209 G5209 G2068 G3588 G3908 G5213
Lk 10:8 Jeśli do jakiego miasta wejdziecie i przyjmą was, jedzcie, co wam podadzą;
Lk 10:8
Lk 10:8 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 10:8
Lk 10:8  I  jeśli  przyjść  w  co  miasto  i  będzie  ty, wy  Jeść  ty, wy  oferta
Lk 10:8 G2532 G0302 G1525 G1519 G3739 G4172 G2532 G1209 G5209 G2068 G5213 G3908
Lk 10:9 καὶ θεραπεύετε τοὺς ἐν αὐτῇ ἀσθενεῖς, καὶ λέγετε αὐτοῖς, Ἤγγικεν ἐφ᾿ ὑμᾶς βασιλεία τοῦ θεοῦ.                                                                    
Lk 10:9 kai\ Terapeu/ete tou\s e)n au)tE=| a)sTenei=s, kai\ le/gete au)toi=s, *)/Eggiken e)f' u(ma=s E( basilei/a tou= Teou=.
Lk 10:9 kai Terapeuete tus en autE asTeneis, kai legete autois, ENgiken ef' ymas hE basileia tu Teu.
Lk 10:9 c--------- v-2pad-p-- ra----apm- p--------- rp----dsf- a-----apm- c--------- v-2pad-p-- rp----dpm- v-3xai-s-- p--------- rp----ap-- ra----nsf- n-----nsf- ra----gsm- n-----gsm-
Lk 10:9 G2532 G2323 G3588 G1722 G0846 G0772 G2532 G3004 G0846 G1448 G1909 G5209 G3588 G0932 G3588 G2316
Lk 10:9 uzdrawiajcie chorych, którzy tam są, i mówcie im: Przybliżyło się do was królestwo Boże.
Lk 10:9
Lk 10:9 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 10:9
Lk 10:9  i  Uzdrowić  w  To  pacjentów  i  powiedzieć  ich  zbliżył  do  ty, wy  Królestwo  Bóg
Lk 10:9 G2532 G2323 G1722 G0846 G0772 G2532 G3004 G0846 G1448 G1909 G5209 G0932 G2316
Lk 10:10 εἰς ἣν δ᾿ ἂν πόλιν εἰσέλθητε καὶ μὴ δέχωνται ὑμᾶς, ἐξελθόντες εἰς τὰς πλατείας αὐτῆς εἴπατε,                                                                    
Lk 10:10 ei)s E(\n d' a)\n po/lin ei)se/lTEte kai\ mE\ de/CHOntai u(ma=s, e)XelTo/ntes ei)s ta\s platei/as au)tE=s ei)/pate,
Lk 10:10 eis hEn d' an polin eiselTEte kai mE deCHOntai hymas, eXelTontes eis tas plateias autEs eipate,
Lk 10:10 p--------- rr----asf- c--------- x--------- n-----asf- v-2aas-p-- c--------- d--------- v-3pms-p-- rp----ap-- v--aapnpm- p--------- ra----apf- a-----apf- rp----gsf- v-2aad-p--
Lk 10:10 G1519 G3739 G1161 G0302 G4172 G1525 G2532 G3361 G1209 G5209 G1831 G1519 G3588 G4113 G0846 G2036
Lk 10:10 Lecz jeśli do jakiego miasta wejdziecie, a nie przyjmą was, wyjdźcie na jego ulice i powiedzcie:
Lk 10:10
Lk 10:10 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 10:10
Lk 10:10  Jeśli  zaś  przyjść  w  co  miasto  i  nie  będzie  ty, wy  nadchodzący  w  ulica  powiedzieć
Lk 10:10 G0302 G1161 G1525 G1519 G3739 G4172 G2532 G3361 G1209 G5209 G1831 G1519 G4113 G2036
Lk 10:11 Καὶ τὸν κονιορτὸν τὸν κολληθέντα ἡμῖν ἐκ τῆς πόλεως ὑμῶν εἰς τοὺς πόδας ἀπομασσόμεθα ὑμῖν· πλὴν τοῦτο γινώσκετε ὅτι ἤγγικεν βασιλεία τοῦ θεοῦ.                                                    
Lk 10:11 *kai\ to\n koniorto\n to\n kollETe/nta E(mi=n e)k tE=s po/leOs u(mO=n ei)s tou\s po/das a)pomasso/meTa u(mi=n: plE\n tou=to ginO/skete o(/ti E)/ggiken E( basilei/a tou= Teou=.
Lk 10:11 kai ton koniorton ton kollETenta hEmin ek tEs poleOs hymOn eis tus podas apomassomeTa hymin: plEn tuto ginOskete hoti ENgiken hE basileia tu Teu.
Lk 10:11 d--------- ra----asm- n-----asm- ra----asm- v--appasm- rp----dp-- p--------- ra----gsf- n-----gsf- rp----gp-- p--------- ra----apm- n-----apm- v-1pmi-p-- rp----dp-- c--------- rd----asn- v-2pad-p-- d--------- v-3xai-s-- ra----nsf- n-----nsf- ra----gsm- n-----gsm-
Lk 10:11 G2532 G3588 G2868 G3588 G2853 G2254 G1537 G3588 G4172 G5216 G1519 G3588 G4228 G0631 G5213 G4133 G5124 G1097 G3754 G1448 G3588 G0932 G3588 G2316
Lk 10:11 Nawet proch, który z waszego miasta przylgnął nam do nóg, strząsamy wam. Wszakże to wiedzcie, że bliskie jest królestwo Boże.
Lk 10:11
Lk 10:11 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 10:11
Lk 10:11  i  pył  zatrzymany  nas  z  swój  Miasto  wstrząsnąć  ty, wy  ale  Wiedzieć  że  zbliżył  do  ty, wy  Królestwo  Bóg
Lk 10:11 G2532 G2868 G2853 G2254 G1537 G5216 G4172 G0631 G5213 G4133 G1097 G3754 G1448 G1909 G5209 G0932 G2316
Lk 10:12 λέγω ὑμῖν ὅτι Σοδόμοις ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἀνεκτότερον ἔσται τῇ πόλει ἐκείνῃ.                                                                        
Lk 10:12 le/gO u(mi=n o(/ti *sodo/mois e)n tE=| E(me/ra| e)kei/nE| a)nekto/teron e)/stai E)\ tE=| po/lei e)kei/nE|.
Lk 10:12 legO hymin hoti sodomois en tE hEmera ekeinE anektoteron estai E tE polei ekeinE.
Lk 10:12 v-1pai-s-- rp----dp-- c--------- n-----dpn- p--------- ra----dsf- n-----dsf- rd----dsf- a-----nsnc v-3fmi-s-- c--------- ra----dsf- n-----dsf- rd----dsf-
Lk 10:12 G3004 G5213 G3754 G4670 G1722 G3588 G2250 G1565 G0414 G2071 G2228 G3588 G4172 G1565
Lk 10:12 Powiadam wam: Sodomie lżej będzie w ów dzień niż temu miastu.
Lk 10:12
Lk 10:12 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 10:12
Lk 10:12  Mówię  ty, wy  że  Sodom  w  dzień  wyżej wymieniony  będzie  niedojrzały  niż  Miasto  do
Lk 10:12 G3004 G5213 G3754 G4670 G1722 G2250 G1565 G2071 G0414 G2228 G4172 G1565
Lk 10:13 Οὐαί σοι, Χοραζίν· οὐαί σοι, Βηθσαϊδά· ὅτι εἰ ἐν Τύρῳ καὶ Σιδῶνι ἐγενήθησαν αἱ δυνάμεις αἱ γενόμεναι ἐν ὑμῖν, πάλαι ἂν ἐν σάκκῳ καὶ σποδῷ καθήμενοι μετενόησαν.                                              
Lk 10:13 *ou)ai/ soi, *CHoraDZi/n: ou)ai/ soi, *bETsai+da/: o(/ti ei) e)n *tu/rO| kai\ *sidO=ni e)genE/TEsan ai( duna/meis ai( geno/menai e)n u(mi=n, pa/lai a)\n e)n sa/kkO| kai\ spodO=| kaTE/menoi meteno/Esan.
Lk 10:13 uai soi, CHoraDZin: uai soi, bETsa+ida: hoti ei en tyrO kai sidOni egenETEsan hai dynameis hai genomenai en hymin, palai an en sakkO kai spodO kaTEmenoi metenoEsan.
Lk 10:13 x--------- rp----ds-- n-----vsf- i--------- rp----ds-- n-----vsf- c--------- c--------- p--------- n-----dsf- c--------- n-----dsf- v-3api-p-- ra----npf- n-----npf- ra----npf- v--ampnpf- p--------- rp----dp-- d--------- x--------- p--------- n-----dsm- c--------- n-----dsf- v--pmpnpm- v-3aai-p--
Lk 10:13 G3759 G4671 G5523 G3759 G4671 G0966 G3754 G1487 G1722 G5184 G2532 G4605 G1096 G3588 G1411 G3588 G1096 G1722 G5213 G3819 G0302 G1722 G4526 G2532 G4700 G2521 G3340
Lk 10:13 Biada tobie, Korozain! Biada tobie, Betsaido! Bo gdyby w Tyrze i Sydonie działy się cuda, które u was się dokonały, już dawno by się nawróciły, siedząc w worze pokutnym i w popiele.
Lk 10:13
Lk 10:13 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 10:13
Lk 10:13  Żal  ty, wy  Korozain  żal  ty, wy  Betsaidy  dla  jeśli  w  Myślnik  i  Sydon  ujawniły  były  siła  objawione  w  ty, wy  długi  by  posiedzenie  w  wór  i  popiół  żałować
Lk 10:13 G3759 G4671 G5523 G3759 G4671 G0966 G3754 G1487 G4605 G5184 G2532 G4605 G1096 G1096 G1411 G1096 G1722 G5213 G3819 G0302 G2521 G1722 G4526 G2532 G4700 G3340
Lk 10:14 πλὴν Τύρῳ καὶ Σιδῶνι ἀνεκτότερον ἔσται ἐν τῇ κρίσει ὑμῖν.                                                                              
Lk 10:14 plE\n *tu/rO| kai\ *sidO=ni a)nekto/teron e)/stai e)n tE=| kri/sei E)\ u(mi=n.
Lk 10:14 plEn tyrO kai sidOni anektoteron estai en tE krisei E hymin.
Lk 10:14 c--------- n-----dsf- c--------- n-----dsf- a-----nsnc v-3fmi-s-- p--------- ra----dsf- n-----dsf- c--------- rp----dp--
Lk 10:14 G4133 G5184 G2532 G4605 G0414 G2071 G1722 G3588 G2920 G2228 G5213
Lk 10:14 Toteż Tyrowi i Sydonowi lżej będzie na sądzie niżeli wam.
Lk 10:14
Lk 10:14 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 10:14
Lk 10:14  ale  Thiru  i  Sydon  niedojrzały  będzie  w  sąd  niż  ty, wy
Lk 10:14 G4133 G5184 G2532 G4605 G0414 G2071 G1722 G2920 G2228 G5213
Lk 10:15 καὶ σύ, Καφαρναούμ, μὴ ἕως οὐρανοῦ ὑψωθήσῃ; ἕως τοῦ ᾅδου καταβήσῃ.                                                                              
Lk 10:15 kai\ su/, *kafarnaou/m, mE\ e(/Os ou)ranou= u(PSOTE/sE|; e(/Os tou= a(/|dou katabE/sE|.
Lk 10:15 kai sy, kafarnaum, mE heOs uranu hyPSOTEsE; heOs tu hadu katabEsE.
Lk 10:15 c--------- rp----ns-- n-----vsf- x--------- p--------- n-----gsm- v-2fpi-s-- p--------- ra----gsm- n-----gsm- v-2fmi-s--
Lk 10:15 G2532 G4771 G2584 G3361 G2193 G3772 G5312 G2193 G3588 G0086 G2597
Lk 10:15 A ty, Kafarnaum, czy aż do nieba masz być wyniesione? Aż do otchłani zejdziesz!
Lk 10:15
Lk 10:15 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 10:15
Lk 10:15  I  ty, wy  Kafarnaum  do  niebo  wywyższony  do  Piekło  sprowadzona
Lk 10:15 G2532 G4771 G2584 G2193 G3772 G5312 G2193 G0086 G2601
Lk 10:16 ἀκούων ὑμῶν ἐμοῦ ἀκούει, καὶ ἀθετῶν ὑμᾶς ἐμὲ ἀθετεῖ· δὲ ἐμὲ ἀθετῶν ἀθετεῖ τὸν ἀποστείλαντά με.                                                              
Lk 10:16 *(o a)kou/On u(mO=n e)mou= a)kou/ei, kai\ o( a)TetO=n u(ma=s e)me\ a)Tetei=: o( de\ e)me\ a)TetO=n a)Tetei= to\n a)postei/lanta/ me.
Lk 10:16 ho akuOn hymOn emu akuei, kai ho aTetOn hymas eme aTetei: ho de eme aTetOn aTetei ton aposteilanta me.
Lk 10:16 ra----nsm- v--papnsm- rp----gp-- rp----gs-- v-3pai-s-- c--------- ra----nsm- v--papnsm- rp----ap-- rp----as-- v-3pai-s-- ra----nsm- c--------- rp----as-- v--papnsm- v-3pai-s-- ra----asm- v--aapasm- rp----as--
Lk 10:16 G3588 G0191 G5216 G1700 G0191 G2532 G3588 G0114 G5209 G1691 G0114 G3588 G1161 G1691 G0114 G0114 G3588 G0649 G3165
Lk 10:16 Kto was słucha, Mnie słucha, a kto wami gardzi, Mną gardzi; lecz kto Mną gardzi, gardzi Tym, który Mnie posłał.
Lk 10:16
Lk 10:16 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 10:16
Lk 10:16  Słuchanie  ty, wy  Mnie  Słuchanie  i  odrzuca  ty, wy  Mnie  odrzucone  i  odrzuca  Mnie  odrzucone  , Który wysłał  Mnie
Lk 10:16 G0191 G5216 G1700 G0191 G2532 G0114 G5209 G1691 G0114 G1161 G0114 G1691 G0114 G0649 G3165
Lk 10:17 Ὑπέστρεψαν δὲ οἱ ἑβδομήκοντα [δύο] μετὰ χαρᾶς λέγοντες, Κύριε, καὶ τὰ δαιμόνια ὑποτάσσεται ἡμῖν ἐν τῷ ὀνόματί σου.                                                                
Lk 10:17 *(upe/strePSan de\ oi( e(bdomE/konta [du/o] meta\ CHara=s le/gontes, *ku/rie, kai\ ta\ daimo/nia u(pota/ssetai E(mi=n e)n tO=| o)no/mati/ sou.
Lk 10:17 hypestrePSan de hoi hebdomEkonta [dyo] meta CHaras legontes, kyrie, kai ta daimonia hypotassetai hEmin en tO onomati su.
Lk 10:17 v-3aai-p-- c--------- ra----npm- a-----npm- a-----npm- p--------- n-----gsf- v--papnpm- n-----vsm- d--------- ra----npn- n-----npn- v-3ppi-s-- rp----dp-- p--------- ra----dsn- n-----dsn- rp----gs--
Lk 10:17 G5290 G1161 G3588 G1440 G1417 G3326 G5479 G3004 G2962 G2532 G3588 G1140 G5293 G2254 G1722 G3588 G3686 G4675
Lk 10:17 Wróciło siedemdziesięciu dwóch z radością mówiąc: Panie, przez wzgląd na Twoje imię, nawet złe duchy nam się poddają.
Lk 10:17
Lk 10:17 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 10:17
Lk 10:17  Siedemdziesiąt  zwróciło  z  radość  powiedział  Władca  i  demony  słuchać  nas  o  nazwa  Twój
Lk 10:17 G1440 G5290 G3326 G5479 G3004 G2962 G2532 G1140 G5293 G2254 G1722 G4675 G3686
Lk 10:18 εἶπεν δὲ αὐτοῖς, Ἐθεώρουν τὸν Σατανᾶν ὡς ἀστραπὴν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ πεσόντα.                                                                            
Lk 10:18 ei)=pen de\ au)toi=s, *)eTeO/roun to\n *satana=n O(s a)strapE\n e)k tou= ou)ranou= peso/nta.
Lk 10:18 eipen de autois, eTeOrun ton satanan hOs astrapEn ek tu uranu pesonta.
Lk 10:18 v-3aai-s-- c--------- rp----dpm- v-1iai-s-- ra----asm- n-----asm- c--------- n-----asf- p--------- ra----gsm- n-----gsm- v--aapasm-
Lk 10:18 G2036 G1161 G0846 G2334 G3588 G4567 G5613 G0796 G1537 G3588 G3772 G4098
Lk 10:18 Wtedy rzekł do nich: Widziałem szatana, spadającego z nieba jak błyskawica.
Lk 10:18
Lk 10:18 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 10:18
Lk 10:18  zaś  powiedział  ich  online  Szatan  spadshego  z  niebo  jako  zamek błyskawiczny
Lk 10:18 G1161 G2036 G0846 G2334 G4567 G4098 G1537 G3772 G5613 G0796
Lk 10:19 ἰδοὺ δέδωκα ὑμῖν τὴν ἐξουσίαν τοῦ πατεῖν ἐπάνω ὄφεων καὶ σκορπίων, καὶ ἐπὶ πᾶσαν τὴν δύναμιν τοῦ ἐχθροῦ, καὶ οὐδὲν ὑμᾶς οὐ μὴ ἀδικήσῃ.                                                    
Lk 10:19 i)dou\ de/dOka u(mi=n tE\n e)Xousi/an tou= patei=n e)pa/nO o)/feOn kai\ skorpi/On, kai\ e)pi\ pa=san tE\n du/namin tou= e)CHTrou=, kai\ ou)de\n u(ma=s ou) mE\ a)dikE/sE|.
Lk 10:19 idu dedOka hymin tEn eXusian tu patein epanO ofeOn kai skorpiOn, kai epi pasan tEn dynamin tu eCHTru, kai uden hymas u mE adikEsE.
Lk 10:19 x--------- v-1xai-s-- rp----dp-- ra----asf- n-----asf- ra----gsn- v--pan---- p--------- n-----gpm- c--------- n-----gpm- c--------- p--------- a-----asf- ra----asf- n-----asf- ra----gsm- a-----gsm- c--------- a-----nsn- rp----ap-- d--------- d--------- v-3aas-s--
Lk 10:19 G2400 G1325 G5213 G3588 G1849 G3588 G3961 G1883 G3789 G2532 G4651 G2532 G1909 G3956 G3588 G1411 G3588 G2190 G2532 G3762 G5209 G3756 G3361 G0091
Lk 10:19 Oto dałem wam władzę stąpania po wężach i skorpionach, i po całej potędze przeciwnika, a nic wam nie zaszkodzi.
Lk 10:19
Lk 10:19 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 10:19
Lk 10:19  ce  dać  ty, wy  moc  atak  w  wąż  i  Skorpion  i  w  wszystko  siła  wróg:  i  nic  nie  zranić  ty, wy
Lk 10:19 G2400 G1325 G5213 G1849 G3961 G1883 G3789 G2532 G4651 G2532 G1909 G3956 G1411 G2190 G2532 G3762 G3364 G0091 G5209
Lk 10:20 πλὴν ἐν τούτῳ μὴ χαίρετε ὅτι τὰ πνεύματα ὑμῖν ὑποτάσσεται, χαίρετε δὲ ὅτι τὰ ὀνόματα ὑμῶν ἐγγέγραπται ἐν τοῖς οὐρανοῖς.                                                            
Lk 10:20 plE\n e)n tou/tO| mE\ CHai/rete o(/ti ta\ pneu/mata u(mi=n u(pota/ssetai, CHai/rete de\ o(/ti ta\ o)no/mata u(mO=n e)gge/graptai e)n toi=s ou)ranoi=s.
Lk 10:20 plEn en tutO mE CHairete hoti ta pneumata hymin hypotassetai, CHairete de hoti ta onomata hymOn eNgegraptai en tois uranois.
Lk 10:20 c--------- p--------- rd----dsn- d--------- v-2pad-p-- d--------- ra----npn- n-----npn- rp----dp-- v-3ppi-s-- v-2pad-p-- c--------- c--------- ra----npn- n-----npn- rp----gp-- v-3xpi-s-- p--------- ra----dpm- n-----dpm-
Lk 10:20 G4133 G1722 G5129 G3361 G5463 G3754 G3588 G4151 G5213 G5293 G5463 G1161 G3754 G3588 G3686 G5216 G1449 G1722 G3588 G3772
Lk 10:20 Jednak nie z tego się cieszcie, że duchy się wam poddają, lecz cieszcie się, że wasze imiona zapisane są w niebie.
Lk 10:20
Lk 10:20 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 10:20
Lk 10:20  Bez względu na  do  do  nie  Cieszyć  że  perfumy  ty, wy  słuchać  ale  Cieszyć  do  że  Nazwy  swój  napisany  w  niebo
Lk 10:20 G4133 G1722 G5129 G3361 G5463 G3754 G4151 G5213 G5293 G1161 G5463 G3123 G3754 G3686 G5216 G1125 G1722 G3772
Lk 10:21 Ἐν αὐτῇ τῇ ὥρᾳ ἠγαλλιάσατο [ἐν] τῷ πνεύματι τῷ ἁγίῳ καὶ εἶπεν, Ἐξομολογοῦμαί σοι, πάτερ, κύριε τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς, ὅτι ἀπέκρυψας ταῦτα ἀπὸ σοφῶν καὶ συνετῶν, καὶ ἀπεκάλυψας αὐτὰ νηπίοις· ναί, πατήρ, ὅτι οὕτως εὐδοκία ἐγένετο ἔμπροσθέν σου.                  
Lk 10:21 *)en au)tE=| tE=| O(/ra| E)gallia/sato [e)n] tO=| pneu/mati tO=| a(gi/O| kai\ ei)=pen, *)eXomologou=mai/ soi, pa/ter, ku/rie tou= ou)ranou= kai\ tE=s gE=s, o(/ti a)pe/kruPSas tau=ta a)po\ sofO=n kai\ sunetO=n, kai\ a)peka/luPSas au)ta\ nEpi/ois: nai/, o( patE/r, o(/ti ou(/tOs eu)doki/a e)ge/neto e)/mprosTe/n sou.
Lk 10:21 en autE tE hOra Egalliasato [en] tO pneumati tO hagiO kai eipen, eXomologumai soi, pater, kyrie tu uranu kai tEs gEs, hoti apekryPSas tauta apo sofOn kai synetOn, kai apekalyPSas auta nEpiois: nai, ho patEr, hoti hutOs eudokia egeneto emprosTen su.
Lk 10:21 p--------- rp----dsf- ra----dsf- n-----dsf- v-3ami-s-- p--------- ra----dsn- n-----dsn- ra----dsn- a-----dsn- c--------- v-3aai-s-- v-1pmi-s-- rp----ds-- n-----vsm- n-----vsm- ra----gsm- n-----gsm- c--------- ra----gsf- n-----gsf- c--------- v-2aai-s-- rd----apn- p--------- a-----gpm- c--------- a-----gpm- c--------- v-2aai-s-- rp----apn- a-----dpm- x--------- ra----vsm- n-----nsm- c--------- d--------- n-----nsf- v-3ami-s-- p--------- rp----gs--
Lk 10:21 G1722 G0846 G3588 G5610 G0021 G1722 G3588 G4151 G3588 G0040 G2532 G2036 G1843 G4671 G3962 G2962 G3588 G3772 G2532 G3588 G1093 G3754 G0613 G5023 G0575 G4680 G2532 G4908 G2532 G0601 G0846 G3516 G3483 G3588 G3962 G3754 G3779 G2107 G1096 G1715 G4675
Lk 10:21 W tej właśnie chwili Jezus rozradował się w Duchu Świętym i rzekł: Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie.
Lk 10:21
Lk 10:21 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 10:21
Lk 10:21  W  że  h  rad  duch  Jezus  i  powiedział  chwalić  ty, wy  Ojciec  Władca  niebo  i  Ziemia  że  wstrzymana  te rzeczy  z  mądry  i  rozsądny  i  otwarty  Niemowląt  Jej  Ojciec  Dla  taki  był  Twój  Twój  łaska
Lk 10:21 G1722 G0846 G5610 G0021 G4151 G2424 G2532 G2036 G1843 G4671 G3962 G2962 G3772 G2532 G1093 G3754 G0613 G5023 G0575 G4680 G2532 G4908 G2532 G0601 G3516 G3483 G3962 G3754 G3779 G1096 G1715 G4675 G2107
Lk 10:22 Πάντα μοι παρεδόθη ὑπὸ τοῦ πατρός μου, καὶ οὐδεὶς γινώσκει τίς ἐστιν υἱὸς εἰ μὴ πατήρ, καὶ τίς ἐστιν πατὴρ εἰ μὴ υἱὸς καὶ ἐὰν βούληται υἱὸς ἀποκαλύψαι.                                
Lk 10:22 *pa/nta moi paredo/TE u(po\ tou= patro/s mou, kai\ ou)dei\s ginO/skei ti/s e)stin o( ui(o\s ei) mE\ o( patE/r, kai\ ti/s e)stin o( patE\r ei) mE\ o( ui(o\s kai\ O(=| e)a\n bou/lEtai o( ui(o\s a)pokalu/PSai.
Lk 10:22 panta moi paredoTE hypo tu patros mu, kai udeis ginOskei tis estin ho hyios ei mE ho patEr, kai tis estin ho patEr ei mE ho hyios kai hO ean bulEtai ho hyios apokalyPSai.
Lk 10:22 a-----npn- rp----ds-- v-3api-s-- p--------- ra----gsm- n-----gsm- rp----gs-- c--------- a-----nsm- v-3pai-s-- ri----nsm- v-3pai-s-- ra----nsm- n-----nsm- c--------- d--------- ra----nsm- n-----nsm- c--------- ri----nsm- v-3pai-s-- ra----nsm- n-----nsm- c--------- d--------- ra----nsm- n-----nsm- c--------- rr----dsm- x--------- v-3pms-s-- ra----nsm- n-----nsm- v--aan----
Lk 10:22 G3956 G3427 G3860 G5259 G3588 G3962 G3450 G2532 G3762 G1097 G5101 G2076 G3588 G5207 G1487 G3361 G3588 G3962 G2532 G5101 G2076 G3588 G3962 G1487 G3361 G3588 G5207 G2532 G3739 G1437 G1014 G3588 G5207 G0601
Lk 10:22 Ojciec mój przekazał Mi wszystko. Nikt też nie wie, kim jest Syn, tylko Ojciec; ani kim jest Ojciec, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić.
Lk 10:22
Lk 10:22 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 10:22
Lk 10:22  wszystko  popełnione  Mnie  Ojciec  Ojciec  Mój  i  kto  jest  Syn  wie  żaden  z wyjątkiem  z wyjątkiem  Ojciec  i  kto  jest  Ojciec  z wyjątkiem  z wyjątkiem  Syn  i  kogo  kogo  Syn  chce  otwarte
Lk 10:22 G3956 G3860 G3427 G3962 G5259 G3450 G2532 G5101 G2076 G5207 G1097 G3762 G1487 G3361 G3962 G2532 G5101 G2076 G3962 G1487 G3361 G5207 G2532 G1437 G3739 G5207 G1014 G0601
Lk 10:23 Καὶ στραφεὶς πρὸς τοὺς μαθητὰς κατ᾿ ἰδίαν εἶπεν, Μακάριοι οἱ ὀφθαλμοὶ οἱ βλέποντες βλέπετε.                                                                      
Lk 10:23 *kai\ strafei\s pro\s tou\s maTEta\s kat' i)di/an ei)=pen, *maka/rioi oi( o)fTalmoi\ oi( ble/pontes a(\ ble/pete.
Lk 10:23 kai strafeis pros tus maTEtas kat' idian eipen, makarioi hoi ofTalmoi hoi blepontes ha blepete.
Lk 10:23 c--------- v--appnsm- p--------- ra----apm- n-----apm- p--------- a-----asf- v-3aai-s-- a-----npm- ra----npm- n-----npm- ra----npm- v--papnpm- rr----apn- v-2pai-p--
Lk 10:23 G2532 G4762 G4314 G3588 G3101 G2596 G2398 G2036 G3107 G3588 G3788 G3588 G0991 G3739 G0991
Lk 10:23 Potem zwrócił się do samych uczniów i rzekł: Szczęśliwe oczy, które widzą to, co wy widzicie.
Lk 10:23
Lk 10:23 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 10:23
Lk 10:23  I  kontakt  do  studentów  powiedział  szczególnie  szczególnie  Błogosławiony  oczy  widzących  że  ty, wy  zobaczyć
Lk 10:23 G2532 G4762 G4314 G3101 G2036 G2398 G2596 G3107 G3788 G0991 G3739 G5210 G0991
Lk 10:24 λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι πολλοὶ προφῆται καὶ βασιλεῖς ἠθέλησαν ἰδεῖν ὑμεῖς βλέπετε καὶ οὐκ εἶδαν, καὶ ἀκοῦσαι ἀκούετε καὶ οὐκ ἤκουσαν.                                                      
Lk 10:24 le/gO ga\r u(mi=n o(/ti polloi\ profE=tai kai\ basilei=s E)Te/lEsan i)dei=n a(\ u(mei=s ble/pete kai\ ou)k ei)=dan, kai\ a)kou=sai a(\ a)kou/ete kai\ ou)k E)/kousan.
Lk 10:24 legO gar hymin hoti polloi profEtai kai basileis ETelEsan idein ha hymeis blepete kai uk eidan, kai akusai ha akuete kai uk Ekusan.
Lk 10:24 v-1pai-s-- c--------- rp----dp-- c--------- a-----npm- n-----npm- c--------- n-----npm- v-3aai-p-- v--aan---- rr----apn- rp----np-- v-2pai-p-- c--------- d--------- v-3aai-p-- c--------- v--aan---- rr----apn- v-2pai-p-- c--------- d--------- v-3aai-p--
Lk 10:24 G3004 G1063 G5213 G3754 G4183 G4396 G2532 G0935 G2309 G1492 G3739 G5210 G0991 G2532 G3756 G1492 G2532 G0191 G3739 G0191 G2532 G3756 G0191
Lk 10:24 Bo powiadam wam: Wielu proroków i królów pragnęło ujrzeć to, co wy widzicie, a nie ujrzeli, i usłyszeć, co słyszycie, a nie usłyszeli.
Lk 10:24
Lk 10:24 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 10:24
Lk 10:24  dla  powiedzieć  ty, wy  że  wiele  proroków  i  królów  chciał  zobaczyć  że  ty, wy  zobaczyć  i  nie  online  i  słyszeć  że  słyszeć  i  nie  słyszałem
Lk 10:24 G1063 G3004 G5213 G3754 G4183 G4396 G2532 G0935 G2309 G1492 G3739 G5210 G0991 G2532 G3756 G1492 G2532 G0191 G3739 G0191 G2532 G3756 G0191
Lk 10:25 Καὶ ἰδοὺ νομικός τις ἀνέστη ἐκπειράζων αὐτὸν λέγων, Διδάσκαλε, τί ποιήσας ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσω;                                                                        
Lk 10:25 *kai\ i)dou\ nomiko/s tis a)ne/stE e)kpeira/DZOn au)to\n le/gOn, *dida/skale, ti/ poiE/sas DZOE\n ai)O/nion klEronomE/sO;
Lk 10:25 kai idu nomikos tis anestE ekpeiraDZOn auton legOn, didaskale, ti poiEsas DZOEn aiOnion klEronomEsO;
Lk 10:25 c--------- x--------- a-----nsm- ri----nsm- v-3aai-s-- v--papnsm- rp----asm- v--papnsm- n-----vsm- ri----asn- v--aapnsm- n-----asf- a-----asf- v-1fai-s--
Lk 10:25 G2532 G2400 G3544 G5100 G0450 G1598 G0846 G3004 G1320 G5101 G4160 G2222 G0166 G2816
Lk 10:25 A oto powstał jakiś uczony w Prawie i wystawiając Go na próbę, zapytał: Nauczycielu, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?
Lk 10:25
Lk 10:25 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 10:25
Lk 10:25  I  tutaj  jeden  legalista  róża  i  kuszący  Jego  powiedział  Nauczyciel  że  do  dziedziczyć  życie  wieczny
Lk 10:25 G2532 G2400 G5100 G3544 G0450 G2532 G1598 G0846 G3004 G1320 G5101 G4160 G2816 G2222 G0166
Lk 10:26 δὲ εἶπεν πρὸς αὐτόν, Ἐν τῷ νόμῳ τί γέγραπται; πῶς ἀναγινώσκεις;                                                                            
Lk 10:26 o( de\ ei)=pen pro\s au)to/n, *)en tO=| no/mO| ti/ ge/graptai; pO=s a)naginO/skeis;
Lk 10:26 ho de eipen pros auton, en tO nomO ti gegraptai; pOs anaginOskeis;
Lk 10:26 ra----nsm- c--------- v-3aai-s-- p--------- rp----asm- p--------- ra----dsm- n-----dsm- ri----nsn- v-3xpi-s-- d--------- v-2pai-s--
Lk 10:26 G3588 G1161 G2036 G4314 G0846 G1722 G3588 G3551 G5101 G1125 G4459 G0314
Lk 10:26 Jezus mu odpowiedział: Co jest napisane w Prawie? Jak czytasz?
Lk 10:26
Lk 10:26 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 10:26
Lk 10:26  zaś  powiedział  go  w  Prawo  że  napisany  jako  czytanie
Lk 10:26 G1161 G2036 G0846 G1722 G3551 G5101 G1125 G4459 G0314