Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

NT_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po grecku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

do_Lk10      do_str_głównej      do_Lk12      
Lk 11:1 Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ εἶναι αὐτὸν ἐν τόπῳ τινὶ προσευχόμενον, ὡς ἐπαύσατο, εἶπέν τις τῶν μαθητῶν αὐτοῦ πρὸς αὐτόν, Κύριε, δίδαξον ἡμᾶς προσεύχεσθαι, καθὼς καὶ Ἰωάννης ἐδίδαξεν τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ.                  
Lk 11:1 *kai\ e)ge/neto e)n tO=| ei)=nai au)to\n e)n to/pO| tini\ proseuCHo/menon, O(s e)pau/sato, ei)=pe/n tis tO=n maTEtO=n au)tou= pro\s au)to/n, *ku/rie, di/daXon E(ma=s proseu/CHesTai, kaTO\s kai\ *)iOa/nnEs e)di/daXen tou\s maTEta\s au)tou=.
Lk 11:1 kai egeneto en tO einai auton en topO tini proseuCHomenon, hOs epausato, eipen tis tOn maTEtOn autu pros auton, kyrie, didaXon hEmas proseuCHesTai, kaTOs kai iOannEs edidaXen tus maTEtas autu.
Lk 11:1 c--------- v-3ami-s-- p--------- ra----dsn- v--pan---- rp----asm- p--------- n-----dsm- ri----dsm- v--pmpasm- c--------- v-3ami-s-- v-3aai-s-- ri----nsm- ra----gpm- n-----gpm- rp----gsm- p--------- rp----asm- n-----vsm- v-2aad-s-- rp----ap-- v--pmn---- c--------- d--------- n-----nsm- v-3aai-s-- ra----apm- n-----apm- rp----gsm-
Lk 11:1 G2532 G1096 G1722 G3588 G1511 G0846 G1722 G5117 G5100 G4336 G5613 G3973 G2036 G5100 G3588 G3101 G0846 G4314 G0846 G2962 G1321 G2248 G4336 G2531 G2532 G2491 G1321 G3588 G3101 G0846
Lk 11:1 Gdy Jezus przebywał w jakimś miejscu na modlitwie i skończył ją, rzekł jeden z uczniów do Niego: Panie, naucz nas się modlić, jak i Jan nauczył swoich uczniów.
Lk 11:1
Lk 11:1 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 11:1
Lk 11:1  Się  kiedy  On  w  jeden  miejsce  modlił się  modlił się  i  zatrzymany  jeden  studentów  Jego  powiedział  Go  Go  Władca  Uczyć  nas  modlić się  jako  i  Jan  uczy  studentów  ich
Lk 11:1 G1096 G1722 G0846 G1722 G5100 G5117 G1511 G4336 G5613 G3973 G5100 G3101 G0846 G2036 G0846 G4314 G2962 G1321 G2248 G4336 G2531 G2532 G2491 G1321 G3101 G0846
Lk 11:2 εἶπεν δὲ αὐτοῖς, Ὅταν προσεύχησθε, λέγετε, Πάτερ, ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου· ἐλθέτω βασιλεία σου·                                                
Lk 11:2 ei)=pen de\ au)toi=s, *(/otan proseu/CHEsTe, le/gete, *pa/ter, a(giasTE/tO to\ o)/noma/ sou: e)lTe/tO E( basilei/a sou:
Lk 11:2 eipen de autois, hotan proseuCHEsTe, legete, pater, hagiasTEtO to onoma su: elTetO hE basileia su:
Lk 11:2 v-3aai-s-- c--------- rp----dpm- c--------- v-2pms-p-- v-2pad-p-- n-----vsm- v-3apd-s-- ra----nsn- n-----nsn- rp----gs-- v-3aad-s-- ra----nsf- n-----nsf- rp----gs--
Lk 11:2 G2036 G1161 G0846 G3752 G4336 G3004 G3962 G0037 G3588 G3686 G4675 G2064 G3588 G0932 G4675
Lk 11:2 A On rzekł do nich: Kiedy się modlicie, mówcie: Ojcze, niech się święci Twoje imię; niech przyjdzie Twoje królestwo!
Lk 11:2
Lk 11:2 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 11:2
Lk 11:2  powiedział  ich  kiedy  Modlić się  powiedzieć  Ojciec  nasz  skończony  w  niebo  Hallowed  nazwa  Twój  przychodzi  Królestwo  Twój  będzie  będzie  Twój  i  w  ziemia  jako  w  niebo
Lk 11:2 G2036 G0846 G3752 G4336 G3004 G3962 G2257 G3588 G1722 G3772 G0037 G3686 G4675 G2064 G0932 G4675 G1096 G2307 G4675 G2532 G1909 G1093 G5613 G1722 G3772
Lk 11:3 τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δίδου ἡμῖν τὸ καθ᾿ ἡμέραν·                                                          
Lk 11:3 to\n a)/rton E(mO=n to\n e)piou/sion di/dou E(mi=n to\ kaT' E(me/ran:
Lk 11:3 ton arton hEmOn ton epiusion didu hEmin to kaT' Emeran:
Lk 11:3 ra----asm- n-----asm- rp----gp-- ra----asm- a-----asm- v-2pad-s-- rp----dp-- ra----asn- p--------- n-----asf-
Lk 11:3 G3588 G0740 G2257 G3588 G1967 G1325 G2254 G3588 G2596 G2250
Lk 11:3 Naszego chleba powszedniego dawaj nam na każdy dzień
Lk 11:3
Lk 11:3 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 11:3
Lk 11:3  chleb  nasz  pilny  Przynieść  nas  w  każdy  dzień
Lk 11:3 G0740 G2257 G1967 G1325 G2254 G2596 G3588 G2250
Lk 11:4 καὶ ἄφες ἡμῖν τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν, καὶ γὰρ αὐτοὶ ἀφίομεν παντὶ ὀφείλοντι ἡμῖν· καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν.                                        
Lk 11:4 kai\ a)/fes E(mi=n ta\s a(marti/as E(mO=n, kai\ ga\r au)toi\ a)fi/omen panti\ o)fei/lonti E(mi=n: kai\ mE\ ei)sene/gkE|s E(ma=s ei)s peirasmo/n.
Lk 11:4 kai afes hEmin tas hamartias hEmOn, kai gar autoi afiomen panti ofeilonti hEmin: kai mE eiseneNkEs hEmas eis peirasmon.
Lk 11:4 c--------- v-2aad-s-- rp----dp-- ra----apf- n-----apf- rp----gp-- d--------- c--------- rp----npm- v-1pai-p-- a-----dsm- v--papdsm- rp----dp-- c--------- d--------- v-2aas-s-- rp----ap-- p--------- n-----asm-
Lk 11:4 G2532 G0863 G2254 G3588 G0266 G2257 G2532 G1063 G0846 G0863 G3956 G3784 G2254 G2532 G3361 G1533 G2248 G1519 G3986
Lk 11:4 i przebacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczamy każdemu, kto nam zawinił; i nie dopuść, byśmy ulegli pokusie.
Lk 11:4
Lk 11:4 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 11:4
Lk 11:4  i  przepraszam  nas  grzech  nasz  dla  i  przebaczyć  każdy  dłużnik  nasz  i  nie  prowadzić  nas  w  pokusa  ale  Wydaje  nas  z  zło
Lk 11:4 G2532 G0863 G2254 G0266 G2257 G1063 G2532 G0863 G3956 G3784 G2254 G2532 G3361 G1533 G2248 G1519 G3986 G0235 G4506 G2248 G0575 G4190
Lk 11:5 Καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς, Τίς ἐξ ὑμῶν ἕξει φίλον καὶ πορεύσεται πρὸς αὐτὸν μεσονυκτίου καὶ εἴπῃ αὐτῷ, Φίλε, χρῆσόν μοι τρεῖς ἄρτους,                                  
Lk 11:5 *kai\ ei)=pen pro\s au)tou/s, *ti/s e)X u(mO=n e(/Xei fi/lon kai\ poreu/setai pro\s au)to\n mesonukti/ou kai\ ei)/pE| au)tO=|, *fi/le, CHrE=so/n moi trei=s a)/rtous,
Lk 11:5 kai eipen pros autus, tis eX hymOn heXei filon kai poreusetai pros auton mesonyktiu kai eipE autO, file, CHrEson moi treis artus,
Lk 11:5 c--------- v-3aai-s-- p--------- rp----apm- ri----nsm- p--------- rp----gp-- v-3fai-s-- a-----asm- c--------- v-3fmi-s-- p--------- rp----asm- n-----gsn- c--------- v-3aas-s-- rp----dsm- a-----vsm- v-2aad-s-- rp----ds-- a-----apm- n-----apm-
Lk 11:5 G2532 G2036 G4314 G0846 G5101 G1537 G5216 G2192 G5384 G2532 G4198 G4314 G0846 G3317 G2532 G2036 G0846 G5384 G5531 G3427 G5140 G0740
Lk 11:5 Dalej mówił do nich: Ktoś z was, mając przyjaciela, pójdzie do niego o północy i powie mu: Przyjacielu, użycz mi trzy chleby,
Lk 11:5
Lk 11:5 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 11:5
Lk 11:5  I  powiedział  ich  ich  kilka  z  ty, wy  o  inny  przyjść  do  to  północ  i  powiedzieć  go  przyjaciel  dać  mnie  na kredyt  trzy  kukurydza
Lk 11:5 G2532 G2036 G0846 G4314 G5101 G1537 G5216 G2192 G5384 G4198 G4314 G0846 G3317 G2532 G2036 G0846 G5384 G5531 G3427 G5531 G5140 G0740
Lk 11:6 ἐπειδὴ φίλος μου παρεγένετο ἐξ ὁδοῦ πρός με καὶ οὐκ ἔχω παραθήσω αὐτῷ·                                                  
Lk 11:6 e)peidE\ fi/los mou parege/neto e)X o(dou= pro/s me kai\ ou)k e)/CHO o(\ paraTE/sO au)tO=|:
Lk 11:6 epeidE filos mu paregeneto eX hodu pros me kai uk eCHO ho paraTEsO autO:
Lk 11:6 c--------- a-----nsm- rp----gs-- v-3ami-s-- p--------- n-----gsf- p--------- rp----as-- c--------- d--------- v-1pai-s-- rr----asn- v-1fai-s-- rp----dsm-
Lk 11:6 G1894 G5384 G3450 G3854 G1537 G3598 G4314 G3165 G2532 G3756 G2192 G3739 G3908 G0846
Lk 11:6 bo mój przyjaciel przyszedł do mnie z drogi, a nie mam, co mu podać.
Lk 11:6
Lk 11:6 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 11:6
Lk 11:6  dla  przyjaciel  mój  z  droga  gone  do  mnie  i  mnie  nie ma nic  nie ma nic  oferta  go
Lk 11:6 G1894 G5384 G3450 G1537 G3598 G3854 G4314 G3165 G2532 G2192 G3739 G3756 G3908 G0846
Lk 11:7 κἀκεῖνος ἔσωθεν ἀποκριθεὶς εἴπῃ, Μή μοι κόπους πάρεχε· ἤδη θύρα κέκλεισται, καὶ τὰ παιδία μου μετ᾿ ἐμοῦ εἰς τὴν κοίτην εἰσίν· οὐ δύναμαι ἀναστὰς δοῦναί σοι.                        
Lk 11:7 ka)kei=nos e)/sOTen a)pokriTei\s ei)/pE|, *mE/ moi ko/pous pa/reCHe: E)/dE E( Tu/ra ke/kleistai, kai\ ta\ paidi/a mou met' e)mou= ei)s tE\n koi/tEn ei)si/n: ou) du/namai a)nasta\s dou=nai/ soi.
Lk 11:7 kakeinos esOTen apokriTeis eipE, mE moi kopus pareCHe: EdE hE Tyra kekleistai, kai ta paidia mu met' emu eis tEn koitEn eisin: u dynamai anastas dunai soi.
Lk 11:7 c--------- d--------- v--appnsm- v-3aas-s-- d--------- rp----ds-- n-----apm- v-2pad-s-- d--------- ra----nsf- n-----nsf- v-3xpi-s-- c--------- ra----npn- n-----npn- rp----gs-- p--------- rp----gs-- p--------- ra----asf- n-----asf- v-3pai-p-- d--------- v-1pmi-s-- v--aapnsm- v--aan---- rp----ds--
Lk 11:7 G2548 G2081 G0611 G2036 G3361 G3427 G2873 G3930 G2235 G3588 G2374 G2808 G2532 G3588 G3813 G3450 G3326 G1700 G1519 G3588 G2845 G1526 G3756 G1410 G0450 G1325 G4671
Lk 11:7 Lecz tamten odpowie z wewnątrz: Nie naprzykrzaj mi się! Drzwi są już zamknięte i moje dzieci leżą ze mną w łóżku. Nie mogę wstać i dać tobie.
Lk 11:7
Lk 11:7 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 11:7
Lk 11:7  że  od wewnątrz  powiedzieć  w  odpowiedź  nie  Problem  Problem  mnie  Drzwi  już  zamknięte  i  dzieci  mój  z  Ja  w  łóżko  nie  Ja  w górę  dać  ty, wy
Lk 11:7 G2548 G2081 G2036 G0611 G0611 G3361 G2873 G3930 G3427 G2374 G2235 G2808 G2532 G3813 G3450 G3326 G1700 G1519 G2845 G3756 G1410 G0450 G1325 G4671
Lk 11:8 λέγω ὑμῖν, εἰ καὶ οὐ δώσει αὐτῷ ἀναστὰς διὰ τὸ εἶναι φίλον αὐτοῦ, διά γε τὴν ἀναίδειαν αὐτοῦ ἐγερθεὶς δώσει αὐτῷ ὅσων χρῄζει.                                
Lk 11:8 le/gO u(mi=n, ei) kai\ ou) dO/sei au)tO=| a)nasta\s dia\ to\ ei)=nai fi/lon au)tou=, dia/ ge tE\n a)nai/deian au)tou= e)gerTei\s dO/sei au)tO=| o(/sOn CHrE/|DZei.
Lk 11:8 legO hymin, ei kai u dOsei autO anastas dia to einai filon autu, dia ge tEn anaideian autu egerTeis dOsei autO hosOn CHrEDZei.
Lk 11:8 v-1pai-s-- rp----dp-- c--------- d--------- d--------- v-3fai-s-- rp----dsm- v--aapnsm- p--------- ra----asn- v--pan---- a-----asm- rp----gsm- p--------- x--------- ra----asf- n-----asf- rp----gsm- v--appnsm- v-3fai-s-- rp----dsm- rr----gpn- v-3pai-s--
Lk 11:8 G3004 G5213 G1487 G2532 G3756 G1325 G0846 G0450 G1223 G3588 G1511 G5384 G0846 G1223 G1065 G3588 G0335 G0846 G1453 G1325 G0846 G3745 G5535
Lk 11:8 Mówię wam: Chociażby nie wstał i nie dał z tego powodu, że jest jego przyjacielem, to z powodu natręctwa wstanie i da mu, ile potrzebuje.
Lk 11:8
Lk 11:8 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 11:8
Lk 11:8  Jeśli  powiedzieć  ty, wy  nie  wstać  będzie  go  na  Przyjaźń  Przyjaźń  go  że  na  trwałość  jego  róża  będzie  go  jak  Wniosków
Lk 11:8 G1487 G3004 G5213 G3756 G1453 G1325 G0846 G1223 G1511 G5384 G0846 G1065 G1223 G0335 G0846 G0450 G1325 G0846 G3745 G5535
Lk 11:9 κἀγὼ ὑμῖν λέγω, αἰτεῖτε, καὶ δοθήσεται ὑμῖν· ζητεῖτε, καὶ εὑρήσετε· κρούετε, καὶ ἀνοιγήσεται ὑμῖν.                                                  
Lk 11:9 ka)gO\ u(mi=n le/gO, ai)tei=te, kai\ doTE/setai u(mi=n: DZEtei=te, kai\ eu(rE/sete: krou/ete, kai\ a)noigE/setai u(mi=n.
Lk 11:9 kagO hymin legO, aiteite, kai doTEsetai hymin: DZEteite, kai heurEsete: kruete, kai anoigEsetai hymin.
Lk 11:9 c--------- rp----dp-- v-1pai-s-- v-2pad-p-- c--------- v-3fpi-s-- rp----dp-- v-2pad-p-- c--------- v-2fai-p-- v-2pad-p-- c--------- v-3fpi-s-- rp----dp--
Lk 11:9 G2504 G5213 G3004 G0154 G2532 G1325 G5213 G2212 G2532 G2147 G2925 G2532 G0455 G5213
Lk 11:9 Ja wam powiadam: Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam.
Lk 11:9
Lk 11:9 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 11:9
Lk 11:9  I  Ja  powiedzieć  ty, wy  Zapytać  i  dany  będzie  ty, wy  szukam  i  odnaleźć  pukać  i  otwiera się  ty, wy
Lk 11:9 G2504 G2504 G3004 G5213 G0154 G2532 G1325 G1325 G5213 G2212 G2532 G2147 G2925 G2532 G0455 G5213
Lk 11:10 πᾶς γὰρ αἰτῶν λαμβάνει, καὶ ζητῶν εὑρίσκει, καὶ τῷ κρούοντι ἀνοιγ[ής]εται.                                                    
Lk 11:10 pa=s ga\r o( ai)tO=n lamba/nei, kai\ o( DZEtO=n eu(ri/skei, kai\ tO=| krou/onti a)noig[E/s]etai.
Lk 11:10 pas gar ho aitOn lambanei, kai ho DZEtOn heuriskei, kai tO kruonti anoig[Es]etai.
Lk 11:10 a-----nsm- c--------- ra----nsm- v--papnsm- v-3pai-s-- c--------- ra----nsm- v--papnsm- v-3pai-s-- c--------- ra----dsm- v--papdsm- v-3fpi-s--
Lk 11:10 G3956 G1063 G3588 G0154 G2983 G2532 G3588 G2212 G2147 G2532 G3588 G2925 G0455
Lk 11:10 Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą.
Lk 11:10
Lk 11:10 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 11:10
Lk 11:10  dla  każdy  wniosek  otrzymuje  i  badawczy  stwierdza,  i  pukanie  otwiera się
Lk 11:10 G1063 G3956 G0154 G2983 G2532 G2212 G2147 G2532 G2925 G0455
Lk 11:11 τίνα δὲ ἐξ ὑμῶν τὸν πατέρα αἰτήσει υἱὸς ἰχθύν, καὶ ἀντὶ ἰχθύος ὄφιν αὐτῷ ἐπιδώσει;                                              
Lk 11:11 ti/na de\ e)X u(mO=n to\n pate/ra ai)tE/sei o( ui(o\s i)CHTu/n, kai\ a)nti\ i)CHTu/os o)/fin au)tO=| e)pidO/sei;
Lk 11:11 tina de eX hymOn ton patera aitEsei ho hyios iCHTyn, kai anti iCHTyos ofin autO epidOsei;
Lk 11:11 ri----asm- c--------- p--------- rp----gp-- ra----asm- n-----asm- v-3fai-s-- ra----nsm- n-----nsm- n-----asm- c--------- p--------- n-----gsm- n-----asm- rp----dsm- v-3fai-s--
Lk 11:11 G5101 G1161 G1537 G5216 G3588 G3962 G0154 G3588 G5207 G2486 G2532 G0473 G2486 G3789 G0846 G1929
Lk 11:11 Jeżeli którego z was, ojców, syn poprosi o chleb, czy poda mu kamień? Albo o rybę, czy zamiast ryby poda mu węża?
Lk 11:11
Lk 11:11 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 11:11
Lk 11:11  Co  ty, wy  ojciec  syn  zapytać  kukurydza  da  go  kamień  lub  ryba  da  go  wąż  zamiast  ryba
Lk 11:11 G5101 G5216 G3962 G5207 G0154 G0740 G1929 G0846 G3037 G2532 G2486 G1929 G0846 G3789 G0473 G2486
Lk 11:12 καὶ αἰτήσει ᾠόν, ἐπιδώσει αὐτῷ σκορπίον;                                                                
Lk 11:12 E)\ kai\ ai)tE/sei O)|o/n, e)pidO/sei au)tO=| skorpi/on;
Lk 11:12 E kai aitEsei Oon, epidOsei autO skorpion;
Lk 11:12 c--------- d--------- v-3fai-s-- n-----asn- v-3fai-s-- rp----dsm- n-----asm-
Lk 11:12 G2228 G2532 G0154 G5609 G1929 G0846 G4651
Lk 11:12 Lub też gdy prosi o jajko, czy poda mu skorpiona?
Lk 11:12
Lk 11:12 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 11:12
Lk 11:12  Lub  Lub  jeśli  zapytać  jajka  da  go  skorpion
Lk 11:12 G2228 G2532 G1437 G0154 G5609 G1929 G0846 G4651
Lk 11:13 εἰ οὖν ὑμεῖς πονηροὶ ὑπάρχοντες οἴδατε δόματα ἀγαθὰ διδόναι τοῖς τέκνοις ὑμῶν, πόσῳ μᾶλλον πατὴρ [ὁ] ἐξ οὐρανοῦ δώσει πνεῦμα ἅγιον τοῖς αἰτοῦσιν αὐτόν.                            
Lk 11:13 ei) ou)=n u(mei=s ponEroi\ u(pa/rCHontes oi)/date do/mata a)gaTa\ dido/nai toi=s te/knois u(mO=n, po/sO| ma=llon o( patE\r [o(] e)X ou)ranou= dO/sei pneu=ma a(/gion toi=s ai)tou=sin au)to/n.
Lk 11:13 ei un hymeis ponEroi hyparCHontes oidate domata agaTa didonai tois teknois hymOn, posO mallon ho patEr [ho] eX uranu dOsei pneuma hagion tois aitusin auton.
Lk 11:13 c--------- c--------- rp----np-- a-----npm- v--papnpm- v-2xai-p-- n-----apn- a-----apn- v--pan---- ra----dpn- n-----dpn- rp----gp-- ri----dsn- d--------- ra----nsm- n-----nsm- ra----nsm- p--------- n-----gsm- v-3fai-s-- n-----asn- a-----asn- ra----dpm- v--papdpm- rp----asm-
Lk 11:13 G1487 G3767 G5210 G4190 G5225 G1492 G1390 G0018 G1325 G3588 G5043 G5216 G4214 G3123 G3588 G3962 G3588 G1537 G3772 G1325 G4151 G0040 G3588 G0154 G0846
Lk 11:13 Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec z nieba da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą.
Lk 11:13
Lk 11:13 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 11:13
Lk 11:13  Tak  jeśli  ty, wy  jest  zły  w jaki sposób  nadania  dobry  dać  dzieci  swój  tak  więcej  Ojciec  Ojciec  Niebieski  będzie  Duch  Święty  azyl  To
Lk 11:13 G3767 G1487 G5210 G5225 G4190 G1492 G1390 G0018 G1325 G5043 G5216 G4214 G3123 G1537 G3962 G3772 G1325 G0040 G4151 G0154 G0846
Lk 11:14 Καὶ ἦν ἐκβάλλων δαιμόνιον [,καὶ αὐτὸ ἦν] κωφόν· ἐγένετο δὲ τοῦ δαιμονίου ἐξελθόντος ἐλάλησεν κωφός. καὶ ἐθαύμασαν οἱ ὄχλοι·                                      
Lk 11:14 *kai\ E)=n e)kba/llOn daimo/nion [,kai\ au)to\ E)=n] kOfo/n: e)ge/neto de\ tou= daimoni/ou e)XelTo/ntos e)la/lEsen o( kOfo/s. kai\ e)Tau/masan oi( o)/CHloi:
Lk 11:14 kai En ekballOn daimonion [,kai auto En] kOfon: egeneto de tu daimoniu eXelTontos elalEsen ho kOfos. kai eTaumasan hoi oCHloi:
Lk 11:14 c--------- v-3iai-s-- v--papnsm- n-----asn- c--------- rp----nsn- v-3iai-s-- a-----nsn- v-3ami-s-- c--------- ra----gsn- n-----gsn- v--aapgsn- v-3aai-s-- ra----nsm- a-----nsm- c--------- v-3aai-p-- ra----npm- n-----npm-
Lk 11:14 G2532 G2258 G1544 G1140 G2532 G0846 G2258 G2974 G1096 G1161 G3588 G1140 G1831 G2980 G3588 G2974 G2532 G2296 G3588 G3793
Lk 11:14 Raz wyrzucał złego ducha [u tego], który był niemy. A gdy zły duch wyszedł, niemy zaczął mówić i tłumy były zdumione.
Lk 11:14
Lk 11:14 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 11:14
Lk 11:14  Raz  napędzany  napędzany  demon  który  był  To  i  kiedy  demon  lewo  niemy  był  mówić  i  osoby  zdziwiony
Lk 11:14 G2532 G1544 G2258 G1140 G0846 G2258 G2974 G1161 G1096 G1140 G1831 G2974 G2980 G2980 G2532 G3793 G2296
Lk 11:15 τινὲς δὲ ἐξ αὐτῶν εἶπον, Ἐν Βεελζεβοὺλ τῷ ἄρχοντι τῶν δαιμονίων ἐκβάλλει τὰ δαιμόνια·                                                  
Lk 11:15 tine\s de\ e)X au)tO=n ei)=pon, *)en *beelDZebou\l tO=| a)/rCHonti tO=n daimoni/On e)kba/llei ta\ daimo/nia:
Lk 11:15 tines de eX autOn eipon, en beelDZebul tO arCHonti tOn daimoniOn ekballei ta daimonia:
Lk 11:15 ri----npm- c--------- p--------- rp----gpm- v-3aai-p-- p--------- n-----dsm- ra----dsm- n-----dsm- ra----gpn- n-----gpn- v-3pai-s-- ra----apn- n-----apn-
Lk 11:15 G5100 G1161 G1537 G0846 G2036 G1722 G0954 G3588 G0758 G3588 G1140 G1544 G3588 G1140
Lk 11:15 Lecz niektórzy z nich rzekli: Przez Belzebuba, władcę złych duchów, wyrzuca złe duchy.
Lk 11:15
Lk 11:15 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 11:15
Lk 11:15  Kilka  zaś  z  ich  powiedział  zażegnuje  diabły  moc  Belzebub  Książę  diabły
Lk 11:15 G5100 G1161 G1537 G0846 G2036 G1544 G1140 G1722 G0954 G0758 G1140
Lk 11:16 ἕτεροι δὲ πειράζοντες σημεῖον ἐξ οὐρανοῦ ἐζήτουν παρ᾿ αὐτοῦ.                                                            
Lk 11:16 e(/teroi de\ peira/DZontes sEmei=on e)X ou)ranou= e)DZE/toun par' au)tou=.
Lk 11:16 heteroi de peiraDZontes sEmeion eX uranu eDZEtun par' autu.
Lk 11:16 a-----npm- c--------- v--papnpm- n-----asn- p--------- n-----gsm- v-3iai-p-- p--------- rp----gsm-
Lk 11:16 G2087 G1161 G3985 G4592 G1537 G3772 G2212 G3844 G0846
Lk 11:16 Inni zaś, chcąc Go wystawić na próbę, domagali się od Niego znaku z nieba.
Lk 11:16
Lk 11:16 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 11:16
Lk 11:16 A  innych  kuszący  wymagane  z  To  Znaków  z  niebo
Lk 11:16 G1161 G2087 G3985 G2212 G3844 G0846 G4592 G1537 G3772
Lk 11:17 αὐτὸς δὲ εἰδὼς αὐτῶν τὰ διανοήματα εἶπεν αὐτοῖς, Πᾶσα βασιλεία ἐφ᾿ ἑαυτὴν διαμερισθεῖσα ἐρημοῦται, καὶ οἶκος ἐπὶ οἶκον πίπτει.                                        
Lk 11:17 au)to\s de\ ei)dO\s au)tO=n ta\ dianoE/mata ei)=pen au)toi=s, *pa=sa basilei/a e)f' e(autE\n diamerisTei=sa e)rEmou=tai, kai\ oi)=kos e)pi\ oi)=kon pi/ptei.
Lk 11:17 autos de eidOs autOn ta dianoEmata eipen autois, pasa basileia ef' eautEn diamerisTeisa erEmutai, kai oikos epi oikon piptei.
Lk 11:17 rp----nsm- c--------- v--xapnsm- rp----gpm- ra----apn- n-----apn- v-3aai-s-- rp----dpm- a-----nsf- n-----nsf- p--------- rp----asf- v--appnsf- v-3ppi-s-- c--------- n-----nsm- p--------- n-----asm- v-3pai-s--
Lk 11:17 G0846 G1161 G1492 G0846 G3588 G1270 G2036 G0846 G3956 G0932 G1909 G1438 G1266 G2049 G2532 G3624 G1909 G3624 G4098
Lk 11:17 On jednak, znając ich myśli, rzekł do nich: Każde królestwo wewnętrznie skłócone pustoszeje i dom na dom się wali.
Lk 11:17
Lk 11:17 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 11:17
Lk 11:17  Ale  On  wiedząc,  myśli  ich  powiedział  ich  wszystko  królestwo  podzielony  się  w  się  spustoszenie  i  do domu  się  w  się  spadek
Lk 11:17 G1161 G0846 G1492 G1270 G0846 G2036 G0846 G3956 G0932 G1266 G1438 G1909 G1438 G2049 G2532 G3624 G3624 G1909 G3624 G4098
Lk 11:18 εἰ δὲ καὶ Σατανᾶς ἐφ᾿ ἑαυτὸν διεμερίσθη, πῶς σταθήσεται βασιλεία αὐτοῦ; ὅτι λέγετε ἐν Βεελζεβοὺλ ἐκβάλλειν με τὰ δαιμόνια.                                    
Lk 11:18 ei) de\ kai\ o( *satana=s e)f' e(auto\n diemeri/sTE, pO=s staTE/setai E( basilei/a au)tou=; o(/ti le/gete e)n *beelDZebou\l e)kba/llein me ta\ daimo/nia.
Lk 11:18 ei de kai ho satanas ef' eauton diemerisTE, pOs staTEsetai hE basileia autu; hoti legete en beelDZebul ekballein me ta daimonia.
Lk 11:18 c--------- c--------- d--------- ra----nsm- n-----nsm- p--------- rp----asm- v-3api-s-- d--------- v-3fpi-s-- ra----nsf- n-----nsf- rp----gsm- c--------- v-2pai-p-- p--------- n-----dsm- v--pan---- rp----as-- ra----apn- n-----apn-
Lk 11:18 G1487 G1161 G2532 G3588 G4567 G1909 G1438 G1266 G4459 G2476 G3588 G0932 G0846 G3754 G3004 G1722 G0954 G1544 G3165 G3588 G1140
Lk 11:18 Jeśli więc i szatan z sobą jest skłócony, jakże się ostoi jego królestwo? Mówicie bowiem, że Ja przez Belzebuba wyrzucam złe duchy.
Lk 11:18
Lk 11:18 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 11:18
Lk 11:18  jeśli  zaś  i  Szatan  podzielony  się  w  się  jako  jako  stoisko  królestwo  jego  i  powiedzieć  Ja  moc  Belzebub  głosów  diabły
Lk 11:18 G1487 G1161 G2532 G4567 G1266 G1438 G1909 G1438 G2476 G4459 G2476 G0932 G0846 G3754 G3004 G3165 G1722 G0954 G1544 G1140
Lk 11:19 εἰ δὲ ἐγὼ ἐν Βεελζεβοὺλ ἐκβάλλω τὰ δαιμόνια, οἱ υἱοὶ ὑμῶν ἐν τίνι ἐκβάλλουσιν; διὰ τοῦτο αὐτοὶ ὑμῶν κριταὶ ἔσονται.                                      
Lk 11:19 ei) de\ e)gO\ e)n *beelDZebou\l e)kba/llO ta\ daimo/nia, oi( ui(oi\ u(mO=n e)n ti/ni e)kba/llousin; dia\ tou=to au)toi\ u(mO=n kritai\ e)/sontai.
Lk 11:19 ei de egO en beelDZebul ekballO ta daimonia, hoi hyioi hymOn en tini ekballusin; dia tuto autoi hymOn kritai esontai.
Lk 11:19 c--------- c--------- rp----ns-- p--------- n-----dsm- v-1pai-s-- ra----apn- n-----apn- ra----npm- n-----npm- rp----gp-- p--------- ri----dsm- v-3pai-p-- p--------- rd----asn- rp----npm- rp----gp-- n-----npm- v-3fmi-p--
Lk 11:19 G1487 G1161 G1473 G1722 G0954 G1544 G3588 G1140 G3588 G5207 G5216 G1722 G5101 G1544 G1223 G5124 G0846 G5216 G2923 G2071
Lk 11:19 Lecz jeśli Ja przez Belzebuba wyrzucam złe duchy, to przez kogo je wyrzucają wasi synowie? Dlatego oni będą waszymi sędziami.
Lk 11:19
Lk 11:19 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 11:19
Lk 11:19  i  jeśli  Ja  moc  Belzebub  głosów  diabły  synów  swój  stać się kimś  moc  wydalony  Zatem  Zatem  będzie  ty, wy  sędziów
Lk 11:19 G1161 G1487 G1473 G1722 G0954 G1544 G1140 G5207 G5216 G5101 G1722 G1544 G1223 G5124 G2071 G5216 G2923
Lk 11:20 εἰ δὲ ἐν δακτύλῳ θεοῦ [ἐγὼ] ἐκβάλλω τὰ δαιμόνια, ἄρα ἔφθασεν ἐφ᾿ ὑμᾶς βασιλεία τοῦ θεοῦ.                                            
Lk 11:20 ei) de\ e)n daktu/lO| Teou= [e)gO\] e)kba/llO ta\ daimo/nia, a)/ra e)/fTasen e)f' u(ma=s E( basilei/a tou= Teou=.
Lk 11:20 ei de en daktylO Teu [egO] ekballO ta daimonia, ara efTasen ef' ymas hE basileia tu Teu.
Lk 11:20 c--------- c--------- p--------- n-----dsm- n-----gsm- rp----ns-- v-1pai-s-- ra----apn- n-----apn- c--------- v-3aai-s-- p--------- rp----ap-- ra----nsf- n-----nsf- ra----gsm- n-----gsm-
Lk 11:20 G1487 G1161 G1722 G1147 G2316 G1473 G1544 G3588 G1140 G0686 G5348 G1909 G5209 G3588 G0932 G3588 G2316
Lk 11:20 A jeśli Ja palcem Bożym wyrzucam złe duchy, to istotnie przyszło już do was królestwo Boże.
Lk 11:20
Lk 11:20 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 11:20
Lk 11:20  Jeśli  zaś  palec  palec  Bóg  głosów  diabły  na pewno  osiągnął  do  ty, wy  Królestwo  Bóg
Lk 11:20 G1487 G1161 G1147 G1722 G2316 G1544 G1140 G0686 G5348 G1909 G5209 G0932 G2316
Lk 11:21 ὅταν ἰσχυρὸς καθωπλισμένος φυλάσσῃ τὴν ἑαυτοῦ αὐλήν, ἐν εἰρήνῃ ἐστὶν τὰ ὑπάρχοντα αὐτοῦ·                                                  
Lk 11:21 o(/tan o( i)sCHuro\s kaTOplisme/nos fula/ssE| tE\n e(autou= au)lE/n, e)n ei)rE/nE| e)sti\n ta\ u(pa/rCHonta au)tou=:
Lk 11:21 hotan ho isCHyros kaTOplismenos fylassE tEn heautu aulEn, en eirEnE estin ta hyparCHonta autu:
Lk 11:21 c--------- ra----nsm- a-----nsm- v--xmpnsm- v-3pas-s-- ra----asf- rp----gsm- n-----asf- p--------- n-----dsf- v-3pai-s-- ra----npn- v--papnpn- rp----gsm-
Lk 11:21 G3752 G3588 G2478 G2528 G5442 G3588 G1438 G0833 G1722 G1515 G2076 G3588 G5224 G0846
Lk 11:21 Gdy mocarz uzbrojony strzeże swego dworu, bezpieczne jest jego mienie.
Lk 11:21
Lk 11:21 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 11:21
Lk 11:21  Kiedy  silny  z  Herb  chroni  jego  do domu  w  Bezpieczeństwo  jego  majątek
Lk 11:21 G3752 G2478 G2528 G2528 G5442 G0833 G1438 G1722 G1515 G0846 G5224
Lk 11:22 ἐπὰν δὲ ἰσχυρότερος αὐτοῦ ἐπελθὼν νικήσῃ αὐτόν, τὴν πανοπλίαν αὐτοῦ αἴρει ἐφ᾿ ἐπεποίθει, καὶ τὰ σκῦλα αὐτοῦ διαδίδωσιν.                                        
Lk 11:22 e)pa\n de\ i)sCHuro/teros au)tou= e)pelTO\n nikE/sE| au)to/n, tE\n panopli/an au)tou= ai)/rei e)f' E(=| e)pepoi/Tei, kai\ ta\ sku=la au)tou= diadi/dOsin.
Lk 11:22 epan de isCHyroteros autu epelTOn nikEsE auton, tEn panoplian autu airei ef' E epepoiTei, kai ta skyla autu diadidOsin.
Lk 11:22 c--------- c--------- a-----nsmc rp----gsm- v--aapnsm- v-3aas-s-- rp----asm- ra----asf- n-----asf- rp----gsm- v-3pai-s-- p--------- rr----dsf- v-3yai-s-- c--------- ra----apn- n-----apn- rp----gsm- v-3pai-s--
Lk 11:22 G1875 G1161 G2478 G0846 G1904 G3528 G0846 G3588 G3833 G0846 G0142 G1909 G3739 G3982 G2532 G3588 G4661 G0846 G1239
Lk 11:22 Lecz gdy mocniejszy od niego nadejdzie i pokona go, zabierze całą broń jego, na której polegał, i łupy jego rozda.
Lk 11:22
Lk 11:22 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 11:22
Lk 11:22  kiedy  zaś  najsilniejsze  jego  atak  wygrać  jego  będzie  herb  jego  w  który  nadzieję,  i  udział  skradziony  to
Lk 11:22 G1875 G1161 G2478 G0846 G1904 G3528 G0846 G0142 G3833 G0846 G1909 G3739 G3982 G2532 G1239 G4661 G0846
Lk 11:23 μὴ ὢν μετ᾿ ἐμοῦ κατ᾿ ἐμοῦ ἐστιν, καὶ μὴ συνάγων μετ᾿ ἐμοῦ σκορπίζει.                                                
Lk 11:23 o( mE\ O)\n met' e)mou= kat' e)mou= e)stin, kai\ o( mE\ suna/gOn met' e)mou= skorpi/DZei.
Lk 11:23 ho mE On met' emu kat' emu estin, kai ho mE synagOn met' emu skorpiDZei.
Lk 11:23 ra----nsm- d--------- v--papnsm- p--------- rp----gs-- p--------- rp----gs-- v-3pai-s-- c--------- ra----nsm- d--------- v--papnsm- p--------- rp----gs-- v-3pai-s--
Lk 11:23 G3588 G3361 G5607 G3326 G1700 G2596 G1700 G2076 G2532 G3588 G3361 G4863 G3326 G1700 G4650
Lk 11:23 Kto nie jest ze Mną, jest przeciwko Mnie; a kto nie zbiera ze Mną, rozprasza.
Lk 11:23
Lk 11:23 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 11:23
Lk 11:23  Kto  nie  z  Mnie  że  v.  Mnie  i  nie  zbiera  z  Mnie  rozprasza
Lk 11:23 G5607 G3361 G3326 G1700 G2076 G2596 G1700 G2532 G3361 G4863 G3326 G1700 G4650
Lk 11:24 Ὅταν τὸ ἀκάθαρτον πνεῦμα ἐξέλθῃ ἀπὸ τοῦ ἀνθρώπου, διέρχεται δι᾿ ἀνύδρων τόπων ζητοῦν ἀνάπαυσιν, καὶ μὴ εὑρίσκον, [τότε] λέγει, Ὑποστρέψω εἰς τὸν οἶκόν μου ὅθεν ἐξῆλθον·                          
Lk 11:24 *(/otan to\ a)ka/Tarton pneu=ma e)Xe/lTE| a)po\ tou= a)nTrO/pou, die/rCHetai di' a)nu/drOn to/pOn DZEtou=n a)na/pausin, kai\ mE\ eu(ri/skon, [to/te] le/gei, *(upostre/PSO ei)s to\n oi)=ko/n mou o(/Ten e)XE=lTon:
Lk 11:24 hotan to akaTarton pneuma eXelTE apo tu anTrOpu, dierCHetai di' anydrOn topOn DZEtun anapausin, kai mE heuriskon, [tote] legei, hypostrePSO eis ton oikon mu hoTen eXElTon:
Lk 11:24 c--------- ra----nsn- a-----nsn- n-----nsn- v-3aas-s-- p--------- ra----gsm- n-----gsm- v-3pmi-s-- p--------- a-----gpm- n-----gpm- v--papnsn- n-----asf- c--------- d--------- v--papnsn- d--------- v-3pai-s-- v-1fai-s-- p--------- ra----asm- n-----asm- rp----gs-- d--------- v-1aai-s--
Lk 11:24 G3752 G3588 G0169 G4151 G1831 G0575 G3588 G0444 G1330 G1223 G0504 G5117 G2212 G0372 G2532 G3361 G2147 G5119 G3004 G5290 G1519 G3588 G3624 G3450 G3606 G1831
Lk 11:24 Gdy duch nieczysty opuści człowieka, błąka się po miejscach bezwodnych, szukając spoczynku. A gdy go nie znajduje, mówi: Wrócę do swego domu, skąd wyszedłem.
Lk 11:24
Lk 11:24 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 11:24
Lk 11:24  Kiedy  nieczysty  duch  będzie  z  Prawa  iść  na  bezwodny  miejsc  szukam  reszta  i  nie  znalezieniem  mówi  powrót  w  do domu  mój  skąd  lewo
Lk 11:24 G3752 G0169 G4151 G1831 G0575 G0444 G1330 G1223 G0504 G5117 G2212 G0372 G2532 G3361 G2147 G3004 G5290 G1519 G3624 G3450 G3606 G1831
Lk 11:25 καὶ ἐλθὸν εὑρίσκει σεσαρωμένον καὶ κεκοσμημένον.                                                                  
Lk 11:25 kai\ e)lTo\n eu(ri/skei sesarOme/non kai\ kekosmEme/non.
Lk 11:25 kai elTon heuriskei sesarOmenon kai kekosmEmenon.
Lk 11:25 c--------- v--aapnsn- v-3pai-s-- v--xppasm- c--------- v--xppasm-
Lk 11:25 G2532 G2064 G2147 G4563 G2532 G2885
Lk 11:25 Przychodzi i zastaje go wymiecionym i przyozdobionym.
Lk 11:25
Lk 11:25 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 11:25
Lk 11:25  i  przyjść  stwierdza,  skokowa  i  przyozdobionym
Lk 11:25 G2532 G2064 G2147 G4563 G2532 G2885
Lk 11:26 τότε πορεύεται καὶ παραλαμβάνει ἕτερα πνεύματα πονηρότερα ἑαυτοῦ ἑπτά, καὶ εἰσελθόντα κατοικεῖ ἐκεῖ, καὶ γίνεται τὰ ἔσχατα τοῦ ἀνθρώπου ἐκείνου χείρονα τῶν πρώτων.                                
Lk 11:26 to/te poreu/etai kai\ paralamba/nei e(/tera pneu/mata ponEro/tera e(autou= e(pta/, kai\ ei)selTo/nta katoikei= e)kei=, kai\ gi/netai ta\ e)/sCHata tou= a)nTrO/pou e)kei/nou CHei/rona tO=n prO/tOn.
Lk 11:26 tote poreuetai kai paralambanei hetera pneumata ponErotera heautu hepta, kai eiselTonta katoikei ekei, kai ginetai ta esCHata tu anTrOpu ekeinu CHeirona tOn prOtOn.
Lk 11:26 d--------- v-3pmi-s-- c--------- v-3pai-s-- a-----apn- n-----apn- a-----apnc rp----gsn- a-----apn- c--------- v--aapnpn- v-3pai-s-- d--------- c--------- v-3pmi-s-- ra----npn- a-----npn- ra----gsm- n-----gsm- rd----gsm- a-----npnc ra----gpn- a-----gpn-
Lk 11:26 G5119 G4198 G2532 G3880 G2087 G4151 G4190 G1438 G2033 G2532 G1525 G2730 G1563 G2532 G1096 G3588 G2078 G3588 G0444 G1565 G5501 G3588 G4413
Lk 11:26 Wtedy idzie i bierze siedem innych duchów złośliwszych niż on sam; wchodzą i mieszkają tam. I stan późniejszy owego człowieka staje się gorszy niż poprzedni.
Lk 11:26
Lk 11:26 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 11:26
Lk 11:26  następnie  jest  i  trwa  z  go  siedem  inny  Duchy  zło  się  i  zalogować  na żywo  tam  i  jest  Prawa  dodanie  Niedawno  gorzej  pierwszy
Lk 11:26 G5119 G4198 G2532 G3880 G3880 G3880 G2033 G2087 G4151 G4191 G1438 G2532 G1525 G2730 G1563 G2532 G1096 G0444 G1565 G2078 G5501 G4413
Lk 11:27 Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ λέγειν αὐτὸν ταῦτα ἐπάρασά τις φωνὴν γυνὴ ἐκ τοῦ ὄχλου εἶπεν αὐτῷ, Μακαρία κοιλία βαστάσασά σε καὶ μαστοὶ οὓς ἐθήλασας.                          
Lk 11:27 *)ege/neto de\ e)n tO=| le/gein au)to\n tau=ta e)pa/rasa/ tis fOnE\n gunE\ e)k tou= o)/CHlou ei)=pen au)tO=|, *makari/a E( koili/a E( basta/sasa/ se kai\ mastoi\ ou(\s e)TE/lasas.
Lk 11:27 egeneto de en tO legein auton tauta eparasa tis fOnEn gynE ek tu oCHlu eipen autO, makaria hE koilia hE bastasasa se kai mastoi hus eTElasas.
Lk 11:27 v-3ami-s-- c--------- p--------- ra----dsn- v--pan---- rp----asm- rd----apn- v--aapnsf- ri----nsf- n-----asf- n-----nsf- p--------- ra----gsm- n-----gsm- v-3aai-s-- rp----dsm- a-----nsf- ra----nsf- n-----nsf- ra----nsf- v--aapnsf- rp----as-- c--------- n-----npm- rr----apm- v-2aai-s--
Lk 11:27 G1096 G1161 G1722 G3588 G3004 G0846 G5023 G1869 G5100 G5456 G1135 G1537 G3588 G3793 G2036 G0846 G3107 G3588 G2836 G3588 G0941 G4571 G2532 G3149 G3739 G2337
Lk 11:27 Gdy On to mówił, jakaś kobieta z tłumu głośno zawołała do Niego: Błogosławione łono, które Cię nosiło, i piersi, które ssałeś.
Lk 11:27
Lk 11:27 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 11:27
Lk 11:27  Kiedy  zaś  On  powiedział  to  jeden  kobieta  podnoszenie  głos  z  Osoby  powiedział  Go  błogo  brzuch  otwór  ty, wy  i  piersi  karmione  karmione
Lk 11:27 G1722 G1161 G0846 G3004 G5023 G5100 G1135 G1869 G5456 G1537 G3793 G2036 G0846 G3107 G2836 G0941 G4571 G2532 G3149 G2337 G3739
Lk 11:28 αὐτὸς δὲ εἶπεν, Μενοῦν μακάριοι οἱ ἀκούοντες τὸν λόγον τοῦ θεοῦ καὶ φυλάσσοντες.                                                    
Lk 11:28 au)to\s de\ ei)=pen, *menou=n maka/rioi oi( a)kou/ontes to\n lo/gon tou= Teou= kai\ fula/ssontes.
Lk 11:28 autos de eipen, menun makarioi hoi akuontes ton logon tu Teu kai fylassontes.
Lk 11:28 rp----nsm- c--------- v-3aai-s-- x--------- a-----npm- ra----npm- v--papnpm- ra----asm- n-----asm- ra----gsm- n-----gsm- c--------- v--papnpm-
Lk 11:28 G0846 G1161 G2036 G3304 G3107 G3588 G0191 G3588 G3056 G3588 G2316 G2532 G5442
Lk 11:28 Lecz On rzekł: Owszem, ale przecież błogosławieni ci, którzy słuchają słowa Bożego i zachowują je.
Lk 11:28
Lk 11:28 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 11:28
Lk 11:28 A  powiedział  Błogosławiony  Błogosławiony  słyszeć  słowo  Bóg  i  zgodności  jego
Lk 11:28 G1161 G2036 G3107 G3304 G0191 G3056 G2316 G2532 G5442 G0846
Lk 11:29 Τῶν δὲ ὄχλων ἐπαθροιζομένων ἤρξατο λέγειν, γενεὰ αὕτη γενεὰ πονηρά ἐστιν· σημεῖον ζητεῖ, καὶ σημεῖον οὐ δοθήσεται αὐτῇ εἰ μὴ τὸ σημεῖον Ἰωνᾶ.                              
Lk 11:29 *tO=n de\ o)/CHlOn e)paTroiDZome/nOn E)/rXato le/gein, *(E genea\ au(/tE genea\ ponEra/ e)stin: sEmei=on DZEtei=, kai\ sEmei=on ou) doTE/setai au)tE=| ei) mE\ to\ sEmei=on *)iOna=.
Lk 11:29 tOn de oCHlOn epaTroiDZomenOn ErXato legein, hE genea hautE genea ponEra estin: sEmeion DZEtei, kai sEmeion u doTEsetai autE ei mE to sEmeion iOna.
Lk 11:29 ra----gpm- c--------- n-----gpm- v--pppgpm- v-3ami-s-- v--pan---- ra----nsf- n-----nsf- rd----nsf- n-----nsf- a-----nsf- v-3pai-s-- n-----asn- v-3pai-s-- c--------- n-----nsn- d--------- v-3fpi-s-- rp----dsf- c--------- d--------- ra----nsn- n-----nsn- n-----gsm-
Lk 11:29 G3588 G1161 G3793 G1865 G0756 G3004 G3588 G1074 G3778 G1074 G4190 G2076 G4592 G2198 G2532 G4592 G3756 G1325 G0846 G1487 G3361 G3588 G4592 G2495
Lk 11:29 A gdy tłumy się gromadziły, zaczął mówić: To plemię jest plemieniem przewrotnym. żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, prócz znaku Jonasza.
Lk 11:29
Lk 11:29 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 11:29
Lk 11:29  zaś  osoby  był  zbiegają  w  zestaw  rozpoczął  mówić  rodzaj  to  chytry  poszukuje  Znaków  i  znak  nie  mieć  go  z wyjątkiem  z wyjątkiem  Znaków  Jonasz  Prorok
Lk 11:29 G1161 G3793 G1865 G1865 G1865 G1865 G0756 G3004 G1074 G3778 G4190 G1934 G4592 G2532 G4592 G3756 G1325 G0846 G1487 G3361 G4592 G2495 G4396
Lk 11:30 καθὼς γὰρ ἐγένετο Ἰωνᾶς τοῖς Νινευίταις σημεῖον, οὕτως ἔσται καὶ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου τῇ γενεᾷ ταύτῃ.                                            
Lk 11:30 kaTO\s ga\r e)ge/neto *)iOna=s toi=s *nineui/tais sEmei=on, ou(/tOs e)/stai kai\ o( ui(o\s tou= a)nTrO/pou tE=| genea=| tau/tE|.
Lk 11:30 kaTOs gar egeneto iOnas tois nineuitais sEmeion, hutOs estai kai ho hyios tu anTrOpu tE genea tautE.
Lk 11:30 c--------- c--------- v-3ami-s-- n-----nsm- ra----dpm- n-----dpm- n-----nsn- d--------- v-3fmi-s-- d--------- ra----nsm- n-----nsm- ra----gsm- n-----gsm- ra----dsf- n-----dsf- rd----dsf-
Lk 11:30 G2531 G1063 G1096 G2495 G3588 G3536 G4592 G3779 G2071 G2532 G3588 G5207 G3588 G0444 G3588 G1074 G3778
Lk 11:30 Jak bowiem Jonasz był znakiem dla mieszkańców Niniwy, tak będzie Syn Człowieczy dla tego plemienia.
Lk 11:30
Lk 11:30 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 11:30
Lk 11:30  dla  jako  Jonasz  był  znak  Ninevityan  tak  będzie  i  Syn  Ludzki  rodzaj  to
Lk 11:30 G1063 G2531 G2495 G1096 G4592 G3536 G3779 G2071 G2532 G5207 G0444 G1074 G5026
Lk 11:31 βασίλισσα νότου ἐγερθήσεται ἐν τῇ κρίσει μετὰ τῶν ἀνδρῶν τῆς γενεᾶς ταύτης καὶ κατακρινεῖ αὐτούς· ὅτι ἦλθεν ἐκ τῶν περάτων τῆς γῆς ἀκοῦσαι τὴν σοφίαν Σολομῶνος, καὶ ἰδοὺ πλεῖον Σολομῶνος ὧδε.                
Lk 11:31 basi/lissa no/tou e)gerTE/setai e)n tE=| kri/sei meta\ tO=n a)ndrO=n tE=s genea=s tau/tEs kai\ katakrinei= au)tou/s: o(/ti E)=lTen e)k tO=n pera/tOn tE=s gE=s a)kou=sai tE\n sofi/an *solomO=nos, kai\ i)dou\ plei=on *solomO=nos O(=de.
Lk 11:31 basilissa notu egerTEsetai en tE krisei meta tOn andrOn tEs geneas tautEs kai katakrinei autus: hoti ElTen ek tOn peratOn tEs gEs akusai tEn sofian solomOnos, kai idu pleion solomOnos hOde.
Lk 11:31 n-----nsf- n-----gsm- v-3fpi-s-- p--------- ra----dsf- n-----dsf- p--------- ra----gpm- n-----gpm- ra----gsf- n-----gsf- rd----gsf- c--------- v-3fai-s-- rp----apm- c--------- v-3aai-s-- p--------- ra----gpn- n-----gpn- ra----gsf- n-----gsf- v--aan---- ra----asf- n-----asf- n-----gsm- c--------- x--------- a-----nsnc n-----gsm- d---------
Lk 11:31 G0938 G3558 G1453 G1722 G3588 G2920 G3326 G3588 G0435 G3588 G1074 G3778 G2532 G2632 G0846 G3754 G2064 G1537 G3588 G4009 G3588 G1093 G0191 G3588 G4678 G4672 G2532 G2400 G4119 G4672 G5602
Lk 11:31 Królowa z Południa powstanie na sądzie przeciw ludziom tego plemienia i potępi ich; ponieważ ona przybyła z krańców ziemi słuchać mądrości Salomona, a oto tu jest coś więcej niż Salomon.
Lk 11:31
Lk 11:31 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej