Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

NT_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po grecku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

do_Lk16      do_str_głównej      do_Lk18      
Lk 17:1 Εἶπεν δὲ πρὸς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ, Ἀνένδεκτόν ἐστιν τοῦ τὰ σκάνδαλα μὴ ἐλθεῖν, πλὴν οὐαὶ δι᾿ οὗ ἔρχεται·                                        
Lk 17:1 *ei)=pen de\ pro\s tou\s maTEta\s au)tou=, *)ane/ndekto/n e)stin tou= ta\ ska/ndala mE\ e)lTei=n, plE\n ou)ai\ di' ou(= e)/rCHetai:
Lk 17:1 eipen de pros tus maTEtas autu, anendekton estin tu ta skandala mE elTein, plEn uai di' u erCHetai:
Lk 17:1 v-3aai-s-- c--------- p--------- ra----apm- n-----apm- rp----gsm- a-----nsn- v-3pai-s-- ra----gsn- ra----apn- n-----apn- d--------- v--aan---- c--------- x--------- p--------- rr----gsm- v-3pmi-s--
Lk 17:1 G2036 G1161 G4314 G3588 G3101 G0846 G0418 G2076 G3588 G3588 G4625 G3361 G2064 G4133 G3759 G1223 G3739 G2064
Lk 17:1 Rzekł znowu do swoich uczniów: Niepodobna, żeby nie przyszły zgorszenia; lecz biada temu, przez którego przychodzą.
Lk 17:1
Lk 17:1 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 17:1
Lk 17:1  Powiedział  również  studentów  niemożliwy  nie  przyjść  pokus  ale  żal  przez  kogo  przyjść
Lk 17:1 G2036 G1161 G3101 G0418 G3361 G2064 G4625 G1161 G3759 G1223 G3739 G2064
Lk 17:2 λυσιτελεῖ αὐτῷ εἰ λίθος μυλικὸς περίκειται περὶ τὸν τράχηλον αὐτοῦ καὶ ἔρριπται εἰς τὴν θάλασσαν ἵνα σκανδαλίσῃ τῶν μικρῶν τούτων ἕνα.                                
Lk 17:2 lusitelei= au)tO=| ei) li/Tos muliko\s peri/keitai peri\ to\n tra/CHElon au)tou= kai\ e)/rriptai ei)s tE\n Ta/lassan E)\ i(/na skandali/sE| tO=n mikrO=n tou/tOn e(/na.
Lk 17:2 lysitelei autO ei liTos mylikos perikeitai peri ton traCHElon autu kai erriptai eis tEn Talassan E hina skandalisE tOn mikrOn tutOn hena.
Lk 17:2 v-3pai-s-- rp----dsm- c--------- n-----nsm- a-----nsm- v-3pmi-s-- p--------- ra----asm- n-----asm- rp----gsm- c--------- v-3xpi-s-- p--------- ra----asf- n-----asf- c--------- c--------- v-3aas-s-- ra----gpm- a-----gpm- rd----gpm- a-----asm-
Lk 17:2 G3081 G0846 G1487 G3037 G3684 G4029 G4012 G3588 G5137 G0846 G2532 G4496 G1519 G3588 G2281 G2228 G2443 G4624 G3588 G3398 G5130 G1520
Lk 17:2 Byłoby lepiej dla niego, gdyby kamień młyński zawieszono mu u szyi i wrzucono go w morze, niż żeby miał być powodem grzechu jednego z tych małych. Uważajcie na siebie.
Lk 17:2
Lk 17:2 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 17:2
Lk 17:2  lepiej  był  go  jeśli  młyn  kamień młyński  powiesił  go  w  szyja  i  głosów  w  morze  niż  że  kuszony  jeden  mały  tak
Lk 17:2 G3081 G3081 G0846 G1487 G3458 G3684 G4029 G0846 G4012 G5137 G2532 G4496 G1519 G2281 G2228 G2443 G4624 G1520 G3398 G5130
Lk 17:3 προσέχετε ἑαυτοῖς. ἐὰν ἁμάρτῃ ἀδελφός σου ἐπιτίμησον αὐτῷ, καὶ ἐὰν μετανοήσῃ ἄφες αὐτῷ·                                                
Lk 17:3 prose/CHete e(autoi=s. e)a\n a(ma/rtE| o( a)delfo/s sou e)piti/mEson au)tO=|, kai\ e)a\n metanoE/sE| a)/fes au)tO=|:
Lk 17:3 proseCHete heautois. ean hamartE ho adelfos su epitimEson autO, kai ean metanoEsE afes autO:
Lk 17:3 v-2pad-p-- rp----dpm- c--------- v-3aas-s-- ra----nsm- n-----nsm- rp----gs-- v-2aad-s-- rp----dsm- c--------- c--------- v-3aas-s-- v-2aad-s-- rp----dsm-
Lk 17:3 G4337 G1438 G1437 G0264 G3588 G0080 G4675 G2008 G0846 G2532 G1437 G3340 G0863 G0846
Lk 17:3 Jeśli brat twój zawini, upomnij go; i jeśli żałuje, przebacz mu.
Lk 17:3
Lk 17:3 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 17:3
Lk 17:3  Zegarek  go  Jeśli  zaś  grzech  v.  ty, wy  brat  swój  nagana  go  i  jeśli  żałować  przepraszam  go
Lk 17:3 G4337 G1438 G1437 G1161 G0264 G1519 G4571 G0080 G4675 G2008 G0846 G2532 G1437 G3340 G0863 G0846
Lk 17:4 καὶ ἐὰν ἑπτάκις τῆς ἡμέρας ἁμαρτήσῃ εἰς σὲ καὶ ἑπτάκις ἐπιστρέψῃ πρὸς σὲ λέγων, Μετανοῶ, ἀφήσεις αὐτῷ.                                          
Lk 17:4 kai\ e)a\n e(pta/kis tE=s E(me/ras a(martE/sE| ei)s se\ kai\ e(pta/kis e)pistre/PSE| pro\s se\ le/gOn, *metanoO=, a)fE/seis au)tO=|.
Lk 17:4 kai ean heptakis tEs hEmeras hamartEsE eis se kai heptakis epistrePSE pros se legOn, metanoO, afEseis autO.
Lk 17:4 c--------- c--------- d--------- ra----gsf- n-----gsf- v-3aas-s-- p--------- rp----as-- c--------- d--------- v-3aas-s-- p--------- rp----as-- v--papnsm- v-1pai-s-- v-2fai-s-- rp----dsm-
Lk 17:4 G2532 G1437 G2034 G3588 G2250 G0264 G1519 G4571 G2532 G2034 G1994 G4314 G4571 G3004 G3340 G0863 G0846
Lk 17:4 I jeśliby siedem razy na dzień zawinił przeciw tobie i siedem razy zwróciłby się do ciebie, mówiąc: żałuję tego, przebacz mu.
Lk 17:4
Lk 17:4 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 17:4
Lk 17:4  i  jeśli  siedem  czas  dzień  grzech  v.  ty, wy  i  siedem  czas  dzień  z kolei  powiedzieć  wyznać  przepraszam  go
Lk 17:4 G2532 G1437 G2034 G2034 G2250 G0264 G1519 G4571 G2532 G2034 G2034 G2250 G1994 G3004 G3340 G0863 G0846
Lk 17:5 Καὶ εἶπαν οἱ ἀπόστολοι τῷ κυρίῳ, Πρόσθες ἡμῖν πίστιν.                                                          
Lk 17:5 *kai\ ei)=pan oi( a)po/stoloi tO=| kuri/O|, *pro/sTes E(mi=n pi/stin.
Lk 17:5 kai eipan hoi apostoloi tO kyriO, prosTes hEmin pistin.
Lk 17:5 c--------- v-3aai-p-- ra----npm- n-----npm- ra----dsm- n-----dsm- v-2aad-s-- rp----dp-- n-----asf-
Lk 17:5 G2532 G2036 G3588 G0652 G3588 G2962 G4369 G2254 G4102
Lk 17:5 Apostołowie prosili Pana: Przymnóż nam wiary.
Lk 17:5
Lk 17:5 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 17:5
Lk 17:5  I  powiedział  Apostołowie  Władca  Wzrost  nas  wiara
Lk 17:5 G2532 G2036 G0652 G2962 G4369 G2254 G4102
Lk 17:6 εἶπεν δὲ κύριος, Εἰ ἔχετε πίστιν ὡς κόκκον σινάπεως, ἐλέγετε ἂν τῇ συκαμίνῳ [ταύτῃ], Ἐκριζώθητι καὶ φυτεύθητι ἐν τῇ θαλάσσῃ· καὶ ὑπήκουσεν ἂν ὑμῖν.                          
Lk 17:6 ei)=pen de\ o( ku/rios, *ei) e)/CHete pi/stin O(s ko/kkon sina/peOs, e)le/gete a)\n tE=| sukami/nO| [tau/tE|], *)ekriDZO/TEti kai\ futeu/TEti e)n tE=| Tala/ssE|: kai\ u(pE/kousen a)\n u(mi=n.
Lk 17:6 eipen de ho kyrios, ei eCHete pistin hOs kokkon sinapeOs, elegete an tE sykaminO [tautE], ekriDZOTEti kai fyteuTEti en tE TalassE: kai hypEkusen an hymin.
Lk 17:6 v-3aai-s-- c--------- ra----nsm- n-----nsm- c--------- v-2pai-p-- n-----asf- c--------- n-----asm- n-----gsn- v-2iai-p-- x--------- ra----dsf- n-----dsf- rd----dsf- v-2apd-s-- c--------- v-2apd-s-- p--------- ra----dsf- n-----dsf- c--------- v-3aai-s-- x--------- rp----dp--
Lk 17:6 G2036 G1161 G3588 G2962 G1487 G2192 G4102 G5613 G2848 G4615 G3004 G0302 G3588 G4807 G3778 G1610 G2532 G5452 G1722 G3588 G2281 G2532 G5219 G0302 G5213
Lk 17:6 Pan rzekł: Gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej morwie: Wyrwij się z korzeniem i przesadź się w morze, a byłaby wam posłuszna.
Lk 17:6
Lk 17:6 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 17:6
Lk 17:6  Władca  powiedział  jeśli  miał  wiara  z  ziarno  musztarda  powiedział  drzewo figowe  to  Łza  i  obsadzone  w  morze  że  słuchać  by  ty, wy
Lk 17:6 G2962 G2036 G1487 G2192 G4102 G5613 G2848 G4615 G3004 G4807 G5026 G1610 G2532 G5452 G1722 G2281 G2532 G5219 G0302 G5213
Lk 17:7 Τίς δὲ ἐξ ὑμῶν δοῦλον ἔχων ἀροτριῶντα ποιμαίνοντα, ὃς εἰσελθόντι ἐκ τοῦ ἀγροῦ ἐρεῖ αὐτῷ, Εὐθέως παρελθὼν ἀνάπεσε,                                      
Lk 17:7 *ti/s de\ e)X u(mO=n dou=lon e)/CHOn a)rotriO=nta E)\ poimai/nonta, o(\s ei)selTo/nti e)k tou= a)grou= e)rei= au)tO=|, *eu)Te/Os parelTO\n a)na/pese,
Lk 17:7 tis de eX hymOn dulon eCHOn arotriOnta E poimainonta, hos eiselTonti ek tu agru erei autO, euTeOs parelTOn anapese,
Lk 17:7 ri----nsm- c--------- p--------- rp----gp-- n-----asm- v--papnsm- v--papasm- c--------- v--papasm- rr----nsm- v--aapdsm- p--------- ra----gsm- n-----gsm- v-3fai-s-- rp----dsm- d--------- v--aapnsm- v-2aad-s--
Lk 17:7 G5101 G1161 G1537 G5216 G1401 G2192 G0722 G2228 G4165 G3739 G1525 G1537 G3588 G0068 G2046 G0846 G2112 G3928 G0377
Lk 17:7 Kto z was, mając sługę, który orze lub pasie, powie mu, gdy on wróci z pola: Pójdź i siądź do stołu?
Lk 17:7
Lk 17:7 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 17:7
Lk 17:7  Kto  z  ty, wy  o  niewolnik  orka  lub  nad dziećmi  na  powrót  z  pole  powiedzieć  go  Iść  raczej  siedzieć  dla  tabela
Lk 17:7 G5101 G1537 G5216 G2192 G1401 G0722 G2228 G4165 G1525 G1525 G1537 G0068 G2046 G3739 G3928 G2112 G0377 G0377 G0377
Lk 17:8 ἀλλ᾿ οὐχὶ ἐρεῖ αὐτῷ, Ἑτοίμασον τί δειπνήσω, καὶ περιζωσάμενος διακόνει μοι ἕως φάγω καὶ πίω, καὶ μετὰ ταῦτα φάγεσαι καὶ πίεσαι σύ;                                
Lk 17:8 a)ll' ou)CHi\ e)rei= au)tO=|, *(etoi/mason ti/ deipnE/sO, kai\ periDZOsa/menos diako/nei moi e(/Os fa/gO kai\ pi/O, kai\ meta\ tau=ta fa/gesai kai\ pi/esai su/;
Lk 17:8 all' uCHi erei autO, hetoimason ti deipnEsO, kai periDZOsamenos diakonei moi heOs fagO kai piO, kai meta tauta fagesai kai piesai sy;
Lk 17:8 c--------- x--------- v-3fai-s-- rp----dsm- v-2aad-s-- ri----asn- v-1aas-s-- c--------- v--ampnsm- v-2pad-s-- rp----ds-- c--------- v-1aas-s-- c--------- v-1aas-s-- c--------- p--------- rd----apn- v-2fmi-s-- c--------- v-2fmi-s-- rp----ns--
Lk 17:8 G0235 G3780 G2046 G0846 G2090 G5101 G1172 G2532 G4024 G1247 G3427 G2193 G5315 G2532 G4095 G2532 G3326 G5023 G5315 G2532 G4095 G4771
Lk 17:8 Czy nie powie mu raczej: Przygotuj mi wieczerzę, przepasz się i usługuj mi, aż zjem i napiję się, a potem ty będziesz jadł i pił?
Lk 17:8
Lk 17:8 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 17:8
Lk 17:8  Naprzeciwko  nie  powiedzieć  go  przygotować  obiad  i  spiąć  Służyć  mnie  podczas gdy  będzie  jest  i  pić  i  następnie  następnie  Jeść  i  Pić  się
Lk 17:8 G0235 G3780 G2046 G0846 G2090 G1172 G2532 G4024 G1247 G3427 G2193 G5315 G5315 G2532 G4095 G2532 G3326 G5023 G5315 G2532 G4095 G4771
Lk 17:9 μὴ ἔχει χάριν τῷ δούλῳ ὅτι ἐποίησεν τὰ διαταχθέντα;                                                          
Lk 17:9 mE\ e)/CHei CHa/rin tO=| dou/lO| o(/ti e)poi/Esen ta\ diataCHTe/nta;
Lk 17:9 mE eCHei CHarin tO dulO hoti epoiEsen ta diataCHTenta;
Lk 17:9 x--------- v-3pai-s-- n-----asf- ra----dsm- n-----dsm- c--------- v-3aai-s-- ra----apn- v--appapn-
Lk 17:9 G3361 G2192 G5485 G3588 G1401 G3754 G4160 G3588 G1299
Lk 17:9 Czy dziękuje słudze za to, że wykonał to, co mu polecono?
Lk 17:9
Lk 17:9 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 17:9
Lk 17:9  Będzie  podziękować  niewolnik  to  że  wykonywane  zamówienie  Nie  myśleć
Lk 17:9 G2192 G5485 G1401 G1565 G3754 G4160 G1299 G3756 G1380
Lk 17:10 οὕτως καὶ ὑμεῖς, ὅταν ποιήσητε πάντα τὰ διαταχθέντα ὑμῖν, λέγετε ὅτι Δοῦλοι ἀχρεῖοί ἐσμεν, ὠφείλομεν ποιῆσαι πεποιήκαμεν.                                        
Lk 17:10 ou(/tOs kai\ u(mei=s, o(/tan poiE/sEte pa/nta ta\ diataCHTe/nta u(mi=n, le/gete o(/ti *dou=loi a)CHrei=oi/ e)smen, o(\ O)fei/lomen poiE=sai pepoiE/kamen.
Lk 17:10 hutOs kai hymeis, hotan poiEsEte panta ta diataCHTenta hymin, legete hoti duloi aCHreioi esmen, ho Ofeilomen poiEsai pepoiEkamen.
Lk 17:10 d--------- d--------- rp----np-- c--------- v-2aas-p-- a-----apn- ra----apn- v--appapn- rp----dp-- v-2pad-p-- c--------- n-----npm- a-----npm- v-1pai-p-- rr----asn- v-1iai-p-- v--aan---- v-1xai-p--
Lk 17:10 G3779 G2532 G5210 G3752 G4160 G3956 G3588 G1299 G5213 G3004 G3754 G1401 G0888 G2070 G3739 G3784 G4160 G4160
Lk 17:10 Tak mówcie i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono: Słudzy nieużyteczni jesteśmy; wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać.
Lk 17:10
Lk 17:10 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 17:10
Lk 17:10  Tak  i  ty, wy  kiedy  wykonania  wszystko  rozkazał  ty, wy  powiedzieć  my  Niewolników  nic  nie  stojący  że  Sporządzono  że  musi  były  do
Lk 17:10 G3779 G2532 G5210 G3752 G4160 G3956 G1299 G5213 G3004 G2070 G1401 G0888 G0888 G0888 G3754 G4160 G3739 G3784 G3784 G4160
Lk 17:11 Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ πορεύεσθαι εἰς Ἰερουσαλὴμ καὶ αὐτὸς διήρχετο διὰ μέσον Σαμαρείας καὶ Γαλιλαίας.                                              
Lk 17:11 *kai\ e)ge/neto e)n tO=| poreu/esTai ei)s *)ierousalE\m kai\ au)to\s diE/rCHeto dia\ me/son *samarei/as kai\ *galilai/as.
Lk 17:11 kai egeneto en tO poreuesTai eis ierusalEm kai autos diErCHeto dia meson samareias kai galilaias.
Lk 17:11 c--------- v-3ami-s-- p--------- ra----dsn- v--pmn---- p--------- n-----asf- c--------- rp----nsm- v-3imi-s-- p--------- a-----asn- n-----gsf- c--------- n-----gsf-
Lk 17:11 G2532 G1096 G1722 G3588 G4198 G1519 G2419 G2532 G0846 G1330 G1223 G3319 G4540 G2532 G1056
Lk 17:11 Zmierzając do Jerozolimy przechodził przez pogranicze Samarii i Galilei.
Lk 17:11
Lk 17:11 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 17:11
Lk 17:11  Zwiedzanie  w  Jerozolima  On  w posiadaniu  między  między  Samaria  i  Galilei
Lk 17:11 G4198 G1519 G2419 G0846 G1330 G1223 G3319 G4540 G2532 G1056
Lk 17:12 καὶ εἰσερχομένου αὐτοῦ εἴς τινα κώμην ἀπήντησαν [αὐτῷ] δέκα λεπροὶ ἄνδρες, οἳ ἔστησαν πόρρωθεν,                                                
Lk 17:12 kai\ ei)serCHome/nou au)tou= ei)/s tina kO/mEn a)pE/ntEsan [au)tO=|] de/ka leproi\ a)/ndres, oi(\ e)/stEsan po/rrOTen,
Lk 17:12 kai eiserCHomenu autu eis tina kOmEn apEntEsan [autO] deka leproi andres, hoi estEsan porrOTen,
Lk 17:12 c--------- v--pmpgsm- rp----gsm- p--------- ri----asf- n-----asf- v-3aai-p-- rp----dsm- a-----npm- a-----npm- n-----npm- rr----npm- v-3aai-p-- d---------
Lk 17:12 G2532 G1525 G0846 G1519 G5100 G2968 G0528 G0846 G1176 G3015 G0435 G3739 G2476 G4207
Lk 17:12 Gdy wchodzili do pewnej wsi, wyszło naprzeciw Niego dziesięciu trędowatych. Zatrzymali się z daleka
Lk 17:12
Lk 17:12 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 17:12
Lk 17:12  I  wprowadzonych  On  w  jedno  wieś  spełnione  Jego  dziesięć  człowiek  trędowatych  że  zatrzymany  w oddali
Lk 17:12 G2532 G1525 G0846 G1519 G5100 G2968 G0528 G0846 G1176 G0435 G3015 G3739 G2476 G4207
Lk 17:13 καὶ αὐτοὶ ἦραν φωνὴν λέγοντες, Ἰησοῦ ἐπιστάτα, ἐλέησον ἡμᾶς.                                                          
Lk 17:13 kai\ au)toi\ E)=ran fOnE\n le/gontes, *)iEsou= e)pista/ta, e)le/Eson E(ma=s.
Lk 17:13 kai autoi Eran fOnEn legontes, iEsu epistata, eleEson hEmas.
Lk 17:13 c--------- rp----npm- v-3aai-p-- n-----asf- v--papnpm- n-----vsm- n-----vsm- v-2aad-s-- rp----ap--
Lk 17:13 G2532 G0846 G0142 G5456 G3004 G2424 G1988 G1653 G2248
Lk 17:13 i głośno zawołali: Jezusie, Mistrzu, ulituj się nad nami.
Lk 17:13
Lk 17:13 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 17:13
Lk 17:13  i  głośno  głos  powiedział  Jezus  Mentor  miłosierdzie  nas
Lk 17:13 G2532 G0142 G5456 G3004 G2424 G1988 G1653 G2248
Lk 17:14 καὶ ἰδὼν εἶπεν αὐτοῖς, Πορευθέντες ἐπιδείξατε ἑαυτοὺς τοῖς ἱερεῦσιν. καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ὑπάγειν αὐτοὺς ἐκαθαρίσθησαν.                                            
Lk 17:14 kai\ i)dO\n ei)=pen au)toi=s, *poreuTe/ntes e)pidei/Xate e(autou\s toi=s i(ereu=sin. kai\ e)ge/neto e)n tO=| u(pa/gein au)tou\s e)kaTari/sTEsan.
Lk 17:14 kai idOn eipen autois, poreuTentes epideiXate heautus tois hiereusin. kai egeneto en tO hypagein autus ekaTarisTEsan.
Lk 17:14 c--------- v--aapnsm- v-3aai-s-- rp----dpm- v--appnpm- v-2aad-p-- rp----apm- ra----dpm- n-----dpm- c--------- v-3ami-s-- p--------- ra----dsn- v--pan---- rp----apm- v-3api-p--
Lk 17:14 G2532 G1492 G2036 G0846 G4198 G1925 G1438 G3588 G2409 G2532 G1096 G1722 G3588 G5217 G0846 G2511
Lk 17:14 Na ich widok rzekł do nich: Idźcie, pokażcie się kapłanom. A gdy szli, zostali oczyszczeni.
Lk 17:14
Lk 17:14 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 17:14
Lk 17:14  Widzenie  powiedział  ich  Iść  pokażę  pokażę  kapłanów  I  kiedy  były  oczyszczony
Lk 17:14 G1492 G2036 G0846 G4198 G1438 G1925 G2409 G2532 G1722 G5217 G2511
Lk 17:15 εἷς δὲ ἐξ αὐτῶν, ἰδὼν ὅτι ἰάθη, ὑπέστρεψεν μετὰ φωνῆς μεγάλης δοξάζων τὸν θεόν,                                                
Lk 17:15 ei(=s de\ e)X au)tO=n, i)dO\n o(/ti i)a/TE, u(pe/strePSen meta\ fOnE=s mega/lEs doXa/DZOn to\n Teo/n,
Lk 17:15 heis de eX autOn, idOn hoti iaTE, hypestrePSen meta fOnEs megalEs doXaDZOn ton Teon,
Lk 17:15 a-----nsm- c--------- p--------- rp----gpm- v--aapnsm- c--------- v-3api-s-- v-3aai-s-- p--------- n-----gsf- a-----gsf- v--papnsm- ra----asm- n-----asm-
Lk 17:15 G1520 G1161 G1537 G0846 G1492 G3754 G2390 G5290 G3326 G5456 G3173 G1392 G3588 G2316
Lk 17:15 Wtedy jeden z nich widząc, że jest uzdrowiony, wrócił chwaląc Boga donośnym głosem,
Lk 17:15
Lk 17:15 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 17:15
Lk 17:15  Jeden  zaś  z  ich  widzenie  że  uzdrowiony  zwróciło  głośno  głos  wielbiąc  Bóg
Lk 17:15 G1520 G1161 G1537 G0846 G1492 G3754 G2390 G5290 G3173 G5456 G1392 G2316
Lk 17:16 καὶ ἔπεσεν ἐπὶ πρόσωπον παρὰ τοὺς πόδας αὐτοῦ εὐχαριστῶν αὐτῷ· καὶ αὐτὸς ἦν Σαμαρίτης.                                                
Lk 17:16 kai\ e)/pesen e)pi\ pro/sOpon para\ tou\s po/das au)tou= eu)CHaristO=n au)tO=|: kai\ au)to\s E)=n *samari/tEs.
Lk 17:16 kai epesen epi prosOpon para tus podas autu euCHaristOn autO: kai autos En samaritEs.
Lk 17:16 c--------- v-3aai-s-- p--------- n-----asn- p--------- ra----apm- n-----apm- rp----gsm- v--papnsm- rp----dsm- c--------- rp----nsm- v-3iai-s-- n-----nsm-
Lk 17:16 G2532 G4098 G1909 G4383 G3844 G3588 G4228 G0846 G2168 G0846 G2532 G0846 G2258 G4541
Lk 17:16 upadł na twarz do nóg Jego i dziękował Mu. A był to Samarytanin.
Lk 17:16
Lk 17:16 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 17:16
Lk 17:16  i  spadły  SIC  SIC  do  stóp  Jego  przez  Jego  i  był  Samarytanin
Lk 17:16 G2532 G4098 G1909 G4383 G3844 G4228 G0846 G2168 G0846 G2532 G2258 G4541
Lk 17:17 ἀποκριθεὶς δὲ Ἰησοῦς εἶπεν, Οὐχὶ οἱ δέκα ἐκαθαρίσθησαν; οἱ δὲ ἐννέα ποῦ;                                                  
Lk 17:17 a)pokriTei\s de\ o( *)iEsou=s ei)=pen, *ou)CHi\ oi( de/ka e)kaTari/sTEsan; oi( de\ e)nne/a pou=;
Lk 17:17 apokriTeis de ho iEsus eipen, uCHi hoi deka ekaTarisTEsan; hoi de ennea pu;
Lk 17:17 v--appnsm- c--------- ra----nsm- n-----nsm- v-3aai-s-- x--------- ra----npm- a-----npm- v-3api-p-- ra----npm- c--------- a-----npm- d---------
Lk 17:17 G0611 G1161 G3588 G2424 G2036 G3780 G3588 G1176 G2511 G3588 G1161 G1767 G4226
Lk 17:17 Jezus zaś rzekł: Czy nie dziesięciu zostało oczyszczonych? Gdzie jest dziewięciu?
Lk 17:17
Lk 17:17 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 17:17
Lk 17:17  Następnie  Jezus  powiedział  nie  dziesięć  oczyszczony  gdzie  zaś  dziewięć
Lk 17:17 G1161 G2424 G0611 G3780 G1176 G2511 G4226 G1161 G1767
Lk 17:18 οὐχ εὑρέθησαν ὑποστρέψαντες δοῦναι δόξαν τῷ θεῷ εἰ μὴ ἀλλογενὴς οὗτος;                                                    
Lk 17:18 ou)CH eu(re/TEsan u(postre/PSantes dou=nai do/Xan tO=| TeO=| ei) mE\ o( a)llogenE\s ou(=tos;
Lk 17:18 uCH heureTEsan hypostrePSantes dunai doXan tO TeO ei mE ho allogenEs hutos;
Lk 17:18 d--------- v-3api-p-- v--aapnpm- v--aan---- n-----asf- ra----dsm- n-----dsm- c--------- d--------- ra----nsm- a-----nsm- rd----nsm-
Lk 17:18 G3756 G2147 G5290 G1325 G1391 G3588 G2316 G1487 G3361 G3588 G0241 G3778
Lk 17:18 żaden się nie znalazł, który by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec.
Lk 17:18
Lk 17:18 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 17:18
Lk 17:18  nie  zwróciło  pochwalić  chwała  Bóg  z wyjątkiem  z wyjątkiem  to  obcy
Lk 17:18 G3756 G5290 G1325 G1391 G2316 G1487 G3361 G3778 G0241
Lk 17:19 καὶ εἶπεν αὐτῷ, Ἀναστὰς πορεύου· πίστις σου σέσωκέν σε.                                                        
Lk 17:19 kai\ ei)=pen au)tO=|, *)anasta\s poreu/ou: E( pi/stis sou se/sOke/n se.
Lk 17:19 kai eipen autO, anastas poreuu: hE pistis su sesOken se.
Lk 17:19 c--------- v-3aai-s-- rp----dsm- v--aapnsm- v-2pmd-s-- ra----nsf- n-----nsf- rp----gs-- v-3xai-s-- rp----as--
Lk 17:19 G2532 G2036 G0846 G0450 G4198 G3588 G4102 G4675 G4982 G4571
Lk 17:19 Do niego zaś rzekł: Wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła.
Lk 17:19
Lk 17:19 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 17:19
Lk 17:19  I  powiedział  go  Powstać  Iść  wiara  twój  zapisanych  ty, wy
Lk 17:19 G2532 G2036 G0846 G0450 G4198 G4102 G4675 G4982 G4571
Lk 17:20 Ἐπερωτηθεὶς δὲ ὑπὸ τῶν Φαρισαίων πότε ἔρχεται βασιλεία τοῦ θεοῦ ἀπεκρίθη αὐτοῖς καὶ εἶπεν, Οὐκ ἔρχεται βασιλεία τοῦ θεοῦ μετὰ παρατηρήσεως,                              
Lk 17:20 *)eperOtETei\s de\ u(po\ tO=n *farisai/On po/te e)/rCHetai E( basilei/a tou= Teou= a)pekri/TE au)toi=s kai\ ei)=pen, *ou)k e)/rCHetai E( basilei/a tou= Teou= meta\ paratErE/seOs,
Lk 17:20 eperOtETeis de hypo tOn farisaiOn pote erCHetai hE basileia tu Teu apekriTE autois kai eipen, uk erCHetai hE basileia tu Teu meta paratErEseOs,
Lk 17:20 v--appnsm- c--------- p--------- ra----gpm- n-----gpm- d--------- v-3pmi-s-- ra----nsf- n-----nsf- ra----gsm- n-----gsm- v-3api-s-- rp----dpm- c--------- v-3aai-s-- d--------- v-3pmi-s-- ra----nsf- n-----nsf- ra----gsm- n-----gsm- p--------- n-----gsf-
Lk 17:20 G1905 G1161 G5259 G3588 G5330 G4219 G2064 G3588 G0932 G3588 G2316 G0611 G0846 G2532 G2036 G3756 G2064 G3588 G0932 G3588 G2316 G3326 G3907
Lk 17:20 Zapytany przez faryzeuszów, kiedy przyjdzie królestwo Boże, odpowiedział im: Królestwo Boże nie przyjdzie dostrzegalnie;
Lk 17:20
Lk 17:20 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 17:20
Lk 17:20  I jest  zaś  wątpliwość  Faryzeusze  kiedy  przyjść  Królestwo  Bóg  odpowiedzi  ich  nie  Królestwo  Bóg  wyczuwalny  sposób
Lk 17:20 G1905 G1161 G1905 G5330 G4219 G2064 G0932 G2316 G0611 G0846 G3756 G0932 G2316 G2064 G3907
Lk 17:21 οὐδὲ ἐροῦσιν, Ἰδοὺ ὧδε· ἤ, Ἐκεῖ· ἰδοὺ γὰρ βασιλεία τοῦ θεοῦ ἐντὸς ὑμῶν ἐστιν.                                              
Lk 17:21 ou)de\ e)rou=sin, *)idou\ O(=de: E)/, *)ekei=: i)dou\ ga\r E( basilei/a tou= Teou= e)nto\s u(mO=n e)stin.
Lk 17:21 ude erusin, idu hOde: E, ekei: idu gar hE basileia tu Teu entos hymOn estin.
Lk 17:21 c--------- v-3fai-p-- x--------- d--------- c--------- d--------- x--------- c--------- ra----nsf- n-----nsf- ra----gsm- n-----gsm- p--------- rp----gp-- v-3pai-s--
Lk 17:21 G3761 G2046 G2400 G5602 G2228 G1563 G2400 G1063 G3588 G0932 G3588 G2316 G1787 G5216 G2076
Lk 17:21 i nie powiedzą: Oto tu jest albo: Tam. Oto bowiem królestwo Boże pośród was jest.
Lk 17:21
Lk 17:21 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 17:21
Lk 17:21  i  nie  powiedzieć  tutaj  tutaj  lub  tutaj  tam  Dla  tutaj  Królestwo  Bóg  wewnątrz  ty, wy  jest
Lk 17:21 G3761 G3761 G2046 G2400 G5602 G2228 G2400 G1563 G1063 G2400 G0932 G2316 G1787 G5216 G2076
Lk 17:22 Εἶπεν δὲ πρὸς τοὺς μαθητάς, Ἐλεύσονται ἡμέραι ὅτε ἐπιθυμήσετε μίαν τῶν ἡμερῶν τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου ἰδεῖν καὶ οὐκ ὄψεσθε.                                    
Lk 17:22 *ei)=pen de\ pro\s tou\s maTEta/s, *)eleu/sontai E(me/rai o(/te e)piTumE/sete mi/an tO=n E(merO=n tou= ui(ou= tou= a)nTrO/pou i)dei=n kai\ ou)k o)/PSesTe.
Lk 17:22 eipen de pros tus maTEtas, eleusontai hEmerai hote epiTymEsete mian tOn hEmerOn tu hyiu tu anTrOpu idein kai uk oPSesTe.
Lk 17:22 v-3aai-s-- c--------- p--------- ra----apm- n-----apm- v-3fmi-p-- n-----npf- d--------- v-2fai-p-- a-----asf- ra----gpf- n-----gpf- ra----gsm- n-----gsm- ra----gsm- n-----gsm- v--aan---- c--------- d--------- v-2fmi-p--
Lk 17:22 G2036 G1161 G4314 G3588 G3101 G2064 G2250 G3753 G1937 G3391 G3588 G2250 G3588 G5207 G3588 G0444 G1492 G2532 G3756 G3700
Lk 17:22 Do uczniów zaś rzekł: Przyjdzie czas, kiedy zapragniecie ujrzeć choćby jeden z dni Syna Człowieczego, a nie zobaczycie.
Lk 17:22
Lk 17:22 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 17:22
Lk 17:22  Powiedział  również  studentów  przyjść  dni  kiedy  życzenie  zobaczyć  jeden  dni  Syn  Człowiek  i  nie  zobaczyć
Lk 17:22 G2036 G1161 G3101 G2064 G2250 G3753 G1937 G1492 G3391 G2250 G5207 G0444 G2532 G3756 G3700
Lk 17:23 καὶ ἐροῦσιν ὑμῖν, Ἰδοὺ ἐκεῖ· [ἤ,] Ἰδοὺ ὧδε· μὴ ἀπέλθητε μηδὲ διώξητε.                                                    
Lk 17:23 kai\ e)rou=sin u(mi=n, *)idou\ e)kei=: [E)/,] *)idou\ O(=de: mE\ a)pe/lTEte mEde\ diO/XEte.
Lk 17:23 kai erusin hymin, idu ekei: [E,] idu hOde: mE apelTEte mEde diOXEte.
Lk 17:23 c--------- v-3fai-p-- rp----dp-- x--------- d--------- c--------- x--------- d--------- d--------- v-2aas-p-- c--------- v-2aas-p--
Lk 17:23 G2532 G2046 G5213 G2400 G1563 G2228 G2400 G5602 G3361 G0565 G3366 G1377
Lk 17:23 Powiedzą wam: Oto tam lub: Oto tu. Nie chodźcie tam i nie biegnijcie za nimi.
Lk 17:23
Lk 17:23 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 17:23
Lk 17:23  i  powiedzieć  ty, wy  tutaj  tutaj  lub  tutaj  tam  nie  iść  i  nie  gonić
Lk 17:23 G2532 G2046 G5213 G2400 G5602 G2228 G2400 G1563 G3361 G0565 G3366 G3366 G1377
Lk 17:24 ὥσπερ γὰρ ἀστραπὴ ἀστράπτουσα ἐκ τῆς ὑπὸ τὸν οὐρανὸν εἰς τὴν ὑπ᾿ οὐρανὸν λάμπει, οὕτως ἔσται υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου [ἐν τῇ ἡμέρᾳ αὐτοῦ].                          
Lk 17:24 O(/sper ga\r E( a)strapE\ a)stra/ptousa e)k tE=s u(po\ to\n ou)rano\n ei)s tE\n u(p' ou)rano\n la/mpei, ou(/tOs e)/stai o( ui(o\s tou= a)nTrO/pou [e)n tE=| E(me/ra| au)tou=].
Lk 17:24 hOsper gar hE astrapE astraptusa ek tEs hypo ton uranon eis tEn hyp' uranon lampei, hutOs estai ho hyios tu anTrOpu [en tE hEmera autu].
Lk 17:24 c--------- c--------- ra----nsf- n-----nsf- v--papnsf- p--------- ra----gsf- p--------- ra----asm- n-----asm- p--------- ra----asf- p--------- n-----asm- v-3pai-s-- d--------- v-3fmi-s-- ra----nsm- n-----nsm- ra----gsm- n-----gsm- p--------- ra----dsf- n-----dsf- rp----gsm-
Lk 17:24 G5618 G1063 G3588 G0796 G0797 G1537 G3588 G5259 G3588 G3772 G1519 G3588 G5259 G3772 G2989 G3779 G2071 G3588 G5207 G3588 G0444 G1722 G3588 G2250 G0846
Lk 17:24 Bo jak błyskawica, gdy zabłyśnie, świeci od jednego krańca widnokręgu aż do drugiego, tak będzie z Synem Człowieczym w dniu Jego.
Lk 17:24
Lk 17:24 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 17:24
Lk 17:24  dla  jako  błyskawica  migać  z  krawędź  niebo  świeci  do  krawędź  niebo  tak  będzie  Syn  Ludzki  w  dzień  Jego
Lk 17:24 G1063 G5618 G0796 G0797 G1537 G5259 G3772 G2989 G1519 G5259 G3772 G3779 G2071 G5207 G0444 G1722 G2250 G0846
Lk 17:25 πρῶτον δὲ δεῖ αὐτὸν πολλὰ παθεῖν καὶ ἀποδοκιμασθῆναι ἀπὸ τῆς γενεᾶς ταύτης.                                                    
Lk 17:25 prO=ton de\ dei= au)to\n polla\ paTei=n kai\ a)podokimasTE=nai a)po\ tE=s genea=s tau/tEs.
Lk 17:25 prOton de dei auton polla paTein kai apodokimasTEnai apo tEs geneas tautEs.
Lk 17:25 a-----asn- c--------- v-3pai-s-- rp----asm- a-----apn- v--aan---- c--------- v--apn---- p--------- ra----gsf- n-----gsf- rd----gsf-
Lk 17:25 G4412 G1161 G1163 G0846 G4183 G3958 G2532 G0593 G0575 G3588 G1074 G3778
Lk 17:25 Wpierw jednak musi wiele wycierpieć i być odrzuconym przez to pokolenie.
Lk 17:25
Lk 17:25 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 17:25
Lk 17:25  Ale  przed  powinien  Go  wiele  ponieść  i  być  odrzucone  rodzaj  Sim
Lk 17:25 G1161 G4412 G1163 G0846 G4183 G3958 G2532 G0593 G0593 G1074 G5026
Lk 17:26 καὶ καθὼς ἐγένετο ἐν ταῖς ἡμέραις Νῶε, οὕτως ἔσται καὶ ἐν ταῖς ἡμέραις τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου·                                          
Lk 17:26 kai\ kaTO\s e)ge/neto e)n tai=s E(me/rais *nO=e, ou(/tOs e)/stai kai\ e)n tai=s E(me/rais tou= ui(ou= tou= a)nTrO/pou:
Lk 17:26 kai kaTOs egeneto en tais hEmerais nOe, hutOs estai kai en tais hEmerais tu hyiu tu anTrOpu:
Lk 17:26 c--------- c--------- v-3ami-s-- p--------- ra----dpf- n-----dpf- n-----gsm- d--------- v-3fmi-s-- d--------- p--------- ra----dpf- n-----dpf- ra----gsm- n-----gsm- ra----gsm- n-----gsm-
Lk 17:26 G2532 G2531 G1096 G1722 G3588 G2250 G3575 G3779 G2071 G2532 G1722 G3588 G2250 G3588 G5207 G3588 G0444
Lk 17:26 Jak działo się za dni Noego, tak będzie również za dni Syna Człowieczego:
Lk 17:26
Lk 17:26 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 17:26
Lk 17:26  I  jako  był  w  dni  Listopad  tak  będzie  i  w  dni  Syn  Człowiek
Lk 17:26 G2532 G2531 G1096 G1722 G2250 G3575 G3779 G2071 G2532 G1722 G2250 G5207 G0444
Lk 17:27 ἤσθιον, ἔπινον, ἐγάμουν, ἐγαμίζοντο, ἄχρι ἧς ἡμέρας εἰσῆλθεν Νῶε εἰς τὴν κιβωτόν, καὶ ἦλθεν κατακλυσμὸς καὶ ἀπώλεσεν πάντας.                                      
Lk 17:27 E)/sTion, e)/pinon, e)ga/moun, e)gami/DZonto, a)/CHri E(=s E(me/ras ei)sE=lTen *nO=e ei)s tE\n kibOto/n, kai\ E)=lTen o( kataklusmo\s kai\ a)pO/lesen pa/ntas.
Lk 17:27 EsTion, epinon, egamun, egamiDZonto, aCHri hEs hEmeras eisElTen nOe eis tEn kibOton, kai ElTen ho kataklysmos kai apOlesen pantas.
Lk 17:27 v-3iai-p-- v-3iai-p-- v-3iai-p-- v-3ipi-p-- p--------- rr----gsf- n-----gsf- v-3aai-s-- n-----nsm- p--------- ra----asf- n-----asf- c--------- v-3aai-s-- ra----nsm- n-----nsm- c--------- v-3aai-s-- a-----apm-
Lk 17:27 G2068 G4095 G1060 G1547 G0891 G3739 G2250 G1525 G3575 G1519 G3588 G2787 G2532 G2064 G3588 G2627 G2532 G0622 G3956
Lk 17:27 jedli i pili, żenili się i za mąż wychodziły aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki; nagle przyszedł potop i wygubił wszystkich.
Lk 17:27
Lk 17:27 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 17:27
Lk 17:27  ate  do picia  żonaty  obecnie  ożenić  do  dodanie  Dzień  jako  wprowadzonych  Noah  w  arka  i  przyjść  powódź  i  zniszczony  wszystko
Lk 17:27 G2068 G4095 G1060 G1547 G1547 G0891 G3588 G2250 G3739 G1525 G3575 G1519 G2787 G2532 G2064 G2627 G2532 G0622 G0537
Lk 17:28 ὁμοίως καθὼς ἐγένετο ἐν ταῖς ἡμέραις Λώτ· ἤσθιον, ἔπινον, ἠγόραζον, ἐπώλουν, ἐφύτευον, ᾠκοδόμουν·                                                  
Lk 17:28 o(moi/Os kaTO\s e)ge/neto e)n tai=s E(me/rais *lO/t: E)/sTion, e)/pinon, E)go/raDZon, e)pO/loun, e)fu/teuon, O)|kodo/moun:
Lk 17:28 homoiOs kaTOs egeneto en tais hEmerais lOt: EsTion, epinon, EgoraDZon, epOlun, efyteuon, Okodomun:
Lk 17:28 d--------- c--------- v-3ami-s-- p--------- ra----dpf- n-----dpf- n-----gsm- v-3iai-p-- v-3iai-p-- v-3iai-p-- v-3iai-p-- v-3iai-p-- v-3iai-p--
Lk 17:28 G3668 G2531 G1096 G1722 G3588 G2250 G3091 G2068 G4095 G0059 G4453 G5452 G3618
Lk 17:28 Podobnie jak działo się za czasów Lota: jedli i pili, kupowali i sprzedawali, sadzili i budowali,
Lk 17:28
Lk 17:28 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 17:28
Lk 17:28  Tak  zaś  jako  był  w  dni  Partia  ate  do picia  kupować  sprzedany  obsadzone  wybudowany
Lk 17:28 G3668 G2532 G5613 G1096 G1722 G2250 G3091 G2068 G4095 G0059 G4453 G5452 G3618
Lk 17:29 δὲ ἡμέρᾳ ἐξῆλθεν Λὼτ ἀπὸ Σοδόμων, ἔβρεξεν πῦρ καὶ θεῖον ἀπ᾿ οὐρανοῦ καὶ ἀπώλεσεν πάντας.                                            
Lk 17:29 E(=| de\ E(me/ra| e)XE=lTen *lO\t a)po\ *sodo/mOn, e)/breXen pu=r kai\ Tei=on a)p' ou)ranou= kai\ a)pO/lesen pa/ntas.
Lk 17:29 hE de hEmera eXElTen lOt apo sodomOn, ebreXen pyr kai Teion ap' uranu kai apOlesen pantas.
Lk 17:29 rr----dsf- c--------- n-----dsf- v-3aai-s-- n-----nsm- p--------- n-----gpn- v-3aai-s-- n-----asn- c--------- n-----asn- p--------- n-----gsm- c--------- v-3aai-s-- a-----apm-
Lk 17:29 G3739 G1161 G2250 G1831 G3091 G0575 G4670 G1026 G4442 G2532 G2303 G0575 G3772 G2532 G0622 G3956
Lk 17:29 lecz w dniu, kiedy Lot wyszedł z Sodomy, spadł z nieba deszcz ognia i siarki i wygubił wszystkich;
Lk 17:29
Lk 17:29 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 17:29
Lk 17:29  ale  dzień  Partia  lewo  z  Sodom  wylany  z  niebo  deszcz  ognisty  i  siarkawy  i  zniszczony  wszystko
Lk 17:29 G1161 G2250 G3091 G1831 G0575 G4670 G1026 G0575 G3772 G1026 G4442 G2532 G2303 G2532 G0622 G0537
Lk 17:30 κατὰ τὰ αὐτὰ ἔσται ἡμέρᾳ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἀποκαλύπτεται.                                                      
Lk 17:30 kata\ ta\ au)ta\ e)/stai E(=| E(me/ra| o( ui(o\s tou= a)nTrO/pou a)pokalu/ptetai.
Lk 17:30 kata ta auta estai hE hEmera ho hyios tu anTrOpu apokalyptetai.
Lk 17:30 p--------- ra----apn- a-----apn- v-3fmi-s-- rr----dsf- n-----dsf- ra----nsm- n-----nsm- ra----gsm- n-----gsm- v-3ppi-s--
Lk 17:30 G2596 G3588 G0846 G2071 G3739 G2250 G3588 G5207 G3588 G0444 G0601
Lk 17:30 tak samo będzie w dniu, kiedy Syn Człowieczy się objawi.
Lk 17:30
Lk 17:30 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 17:30
Lk 17:30  tak  tak  będzie  że  dzień  Syn  Ludzki  będzie
Lk 17:30 G2596 G5024 G2071 G3739 G2250 G5207 G0444 G0601
Lk 17:31 ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ ὃς ἔσται ἐπὶ τοῦ δώματος καὶ τὰ σκεύη αὐτοῦ ἐν τῇ οἰκίᾳ, μὴ καταβάτω ἆραι αὐτά, καὶ ἐν ἀγρῷ ὁμοίως μὴ ἐπιστρεψάτω εἰς τὰ ὀπίσω.                
Lk 17:31 e)n e)kei/nE| tE=| E(me/ra| o(\s e)/stai e)pi\ tou= dO/matos kai\ ta\ skeu/E au)tou= e)n tE=| oi)ki/a|, mE\ kataba/tO a)=rai au)ta/, kai\ o( e)n a)grO=| o(moi/Os mE\ e)pistrePSa/tO ei)s ta\ o)pi/sO.
Lk 17:31 en ekeinE tE hEmera hos estai epi tu dOmatos kai ta skeuE autu en tE oikia, mE katabatO arai auta, kai ho en agrO homoiOs mE epistrePSatO eis ta opisO.
Lk 17:31 p--------- rd----dsf- ra----dsf- n-----dsf- rr----nsm- v-3fmi-s-- p--------- ra----gsn- n-----gsn- c--------- ra----npn- n-----npn- rp----gsm- p--------- ra----dsf- n-----dsf- d--------- v-3aad-s-- v--aan---- rp----apn- c--------- ra----nsm- p--------- n-----dsm- d--------- d--------- v-3aad-s-- p--------- ra----apn- d---------
Lk 17:31 G1722 G1565 G3588 G2250 G3739 G2071 G1909 G3588 G1430 G2532 G3588 G4632 G0846 G1722 G3588 G3614 G3361 G2597 G0142 G0846 G2532 G3588 G1722 G0068 G3668 G3361 G1994 G1519 G3588 G3694
Lk 17:31 W owym dniu kto będzie na dachu, a jego rzeczy w mieszkaniu, niech nie schodzi, by je zabrać; a kto na polu, niech również nie wraca do siebie.
Lk 17:31
Lk 17:31 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 17:31
Lk 17:31  W  że  dzień  kto  będzie  w  top  i  rzeczy  jego  w  do domu  nie  Fetch  wziąć  ich  i  w  pole  również  nie  Leczyć  z powrotem  z powrotem
Lk 17:31 G1722 G1565 G2250 G3739 G2071 G1909 G1430 G2532 G4632 G0846 G1722 G3614 G3361 G2597 G0142 G0846 G2532 G1722 G0068 G3668 G3361 G1994 G1519 G3694
Lk 17:32 μνημονεύετε τῆς γυναικὸς Λώτ.                                                                    
Lk 17:32 mnEmoneu/ete tE=s gunaiko\s *lO/t.
Lk 17:32 mnEmoneuete tEs gynaikos lOt.
Lk 17:32 v-2pad-p-- ra----gsf- n-----gsf- n-----gsm-
Lk 17:32 G3421 G3588 G1135 G3091
Lk 17:32 Przypomnijcie sobie żonę Lota.
Lk 17:32
Lk 17:32 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 17:32
Lk 17:32  Pamiętać  żona  Wiele
Lk 17:32 G3421 G1135 G3091
Lk 17:33 ὃς ἐὰν ζητήσῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ περιποιήσασθαι ἀπολέσει αὐτήν, ὃς δ᾿ ἂν ἀπολέσῃ ζῳογονήσει αὐτήν.                                              
Lk 17:33 o(\s e)a\n DZEtE/sE| tE\n PSuCHE\n au)tou= peripoiE/sasTai a)pole/sei au)tE/n, o(\s d' a)\n a)pole/sE| DZO|ogonE/sei au)tE/n.
Lk 17:33 hos ean DZEtEsE tEn PSyCHEn autu peripoiEsasTai apolesei autEn, hos d' an apolesE DZOogonEsei autEn.
Lk 17:33 rr----nsm- x--------- v-3aas-s-- ra----asf- n-----asf- rp----gsm- v--amn---- v-3fai-s-- rp----asf- rr----nsm- c--------- x--------- v-3aas-s-- v-3fai-s-- rp----asf-
Lk 17:33 G3739 G1437 G2212 G3588 G5590 G0846 G4046 G0622 G0846 G3739 G1161 G0302 G0622 G2225 G0846
Lk 17:33 Kto będzie się starał zachować swoje życie, straci je; a kto je straci, zachowa je.
Lk 17:33