Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

NT_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po grecku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

do_Lk1      do_str_głównej      do_Lk3      
Lk 2:1 Ἐγένετο δὲ ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις ἐξῆλθεν δόγμα παρὰ Καίσαρος Αὐγούστου ἀπογράφεσθαι πᾶσαν τὴν οἰκουμένην.                                              
Lk 2:1 *)ege/neto de\ e)n tai=s E(me/rais e)kei/nais e)XE=lTen do/gma para\ *kai/saros *au)gou/stou a)pogra/fesTai pa=san tE\n oi)koume/nEn.
Lk 2:1 egeneto de en tais hEmerais ekeinais eXElTen dogma para kaisaros augustu apografesTai pasan tEn oikumenEn.
Lk 2:1 v-3ami-s-- c--------- p--------- ra----dpf- n-----dpf- rd----dpf- v-3aai-s-- n-----nsn- p--------- n-----gsm- n-----gsm- v--pmn---- a-----asf- ra----asf- n-----asf-
Lk 2:1 G1096 G1161 G1722 G3588 G2250 G1565 G1831 G1378 G3844 G2541 G0828 G0583 G3956 G3588 G3625
Lk 2:1 W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie.
Lk 2:1
Lk 2:1 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 2:1
Lk 2:1  W  tych  dni  przyjść  z  Cezar  Sierpień  komenda  do  spis ludności  wszystko  ziemia
Lk 2:1 G1722 G1565 G2250 G1831 G3844 G2541 G0828 G1378 G0583 G0583 G3956 G3625
Lk 2:2 αὕτη ἀπογραφὴ πρώτη ἐγένετο ἡγεμονεύοντος τῆς Συρίας Κυρηνίου.                                                            
Lk 2:2 au(/tE a)pografE\ prO/tE e)ge/neto E(gemoneu/ontos tE=s *suri/as *kurEni/ou.
Lk 2:2 hautE apografE prOtE egeneto hEgemoneuontos tEs syrias kyrEniu.
Lk 2:2 rd----nsf- n-----nsf- a-----nsf- v-3ami-s-- v--papgsm- ra----gsf- n-----gsf- n-----gsm-
Lk 2:2 G3778 G0582 G4413 G1096 G2230 G3588 G4947 G2958
Lk 2:2 Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz.
Lk 2:2
Lk 2:2 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 2:2
Lk 2:2  To  spis ludności  był  pierwszy  w  deska  Kwiryniusz  Syria
Lk 2:2 G3778 G0582 G1096 G4413 G2230 G2230 G2958 G4947
Lk 2:3 καὶ ἐπορεύοντο πάντες ἀπογράφεσθαι, ἕκαστος εἰς τὴν ἑαυτοῦ πόλιν.                                                          
Lk 2:3 kai\ e)poreu/onto pa/ntes a)pogra/fesTai, e(/kastos ei)s tE\n e(autou= po/lin.
Lk 2:3 kai eporeuonto pantes apografesTai, hekastos eis tEn heautu polin.
Lk 2:3 c--------- v-3imi-p-- a-----npm- v--pmn---- a-----nsm- p--------- ra----asf- rp----gsm- n-----asf-
Lk 2:3 G2532 G4198 G3956 G0583 G1538 G1519 G3588 G1438 G4172
Lk 2:3 Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta.
Lk 2:3
Lk 2:3 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 2:3
Lk 2:3  I  iść  wszystko  nagrany  każdy  w  jego  miasto
Lk 2:3 G2532 G4198 G3956 G0583 G1538 G1519 G2398 G4172
Lk 2:4 Ἀνέβη δὲ καὶ Ἰωσὴφ ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας ἐκ πόλεως Ναζαρὲθ εἰς τὴν Ἰουδαίαν εἰς πόλιν Δαυὶδ ἥτις καλεῖται Βηθλέεμ, διὰ τὸ εἶναι αὐτὸν ἐξ οἴκου καὶ πατριᾶς Δαυίδ,                    
Lk 2:4 *)ane/bE de\ kai\ *)iOsE\f a)po\ tE=s *galilai/as e)k po/leOs *naDZare\T ei)s tE\n *)ioudai/an ei)s po/lin *daui\d E(/tis kalei=tai *bETle/em, dia\ to\ ei)=nai au)to\n e)X oi)/kou kai\ patria=s *daui/d,
Lk 2:4 anebE de kai iOsEf apo tEs galilaias ek poleOs naDZareT eis tEn iudaian eis polin dauid hEtis kaleitai bETleem, dia to einai auton eX oiku kai patrias dauid,
Lk 2:4 v-3aai-s-- c--------- d--------- n-----nsm- p--------- ra----gsf- n-----gsf- p--------- n-----gsf- n-----gsf- p--------- ra----asf- n-----asf- p--------- n-----asf- n-----gsm- rr----nsf- v-3ppi-s-- n-----nsf- p--------- ra----asn- v--pan---- rp----asm- p--------- n-----gsm- c--------- n-----gsf- n-----gsm-
Lk 2:4 G0305 G1161 G2532 G2501 G0575 G3588 G1056 G1537 G4172 G3478 G1519 G3588 G2449 G1519 G4172 G1138 G3748 G2564 G0965 G1223 G3588 G1511 G0846 G1537 G3624 G2532 G3965 G1138
Lk 2:4 Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida,
Lk 2:4
Lk 2:4 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 2:4
Lk 2:4  Iść  również  i  Józef  z  Galilei  z  Miasto  Nazareth  w  Judea  miasto  Dawid  o nazwie  Betlejem  że  był  z  do domu  i  rodzaj  Dawid
Lk 2:4 G0305 G2532 G1161 G2501 G0575 G1056 G1537 G4172 G3478 G1519 G2449 G4172 G1138 G2564 G0965 G1223 G1511 G1537 G3624 G2532 G3965 G1138
Lk 2:5 ἀπογράψασθαι σὺν Μαριὰμ τῇ ἐμνηστευμένῃ αὐτῷ, οὔσῃ ἐγκύῳ.                                                            
Lk 2:5 a)pogra/PSasTai su\n *maria\m tE=| e)mnEsteume/nE| au)tO=|, ou)/sE| e)gku/O|.
Lk 2:5 apograPSasTai syn mariam tE emnEsteumenE autO, usE eNkyO.
Lk 2:5 v--amn---- p--------- n-----dsf- ra----dsf- v--xppdsf- rp----dsm- v--papdsf- a-----dsf-
Lk 2:5 G0583 G4862 G3137 G3588 G3423 G0846 G5607 G1471
Lk 2:5 żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna.
Lk 2:5
Lk 2:5 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 2:5
Lk 2:5  rejestr  z  Mary  forsowane  go  żona  był  w ciąży
Lk 2:5 G0583 G4862 G3137 G3423 G0846 G1135 G5607 G1471
Lk 2:6 ἐγένετο δὲ ἐν τῷ εἶναι αὐτοὺς ἐκεῖ ἐπλήσθησαν αἱ ἡμέραι τοῦ τεκεῖν αὐτήν,                                                  
Lk 2:6 e)ge/neto de\ e)n tO=| ei)=nai au)tou\s e)kei= e)plE/sTEsan ai( E(me/rai tou= tekei=n au)tE/n,
Lk 2:6 egeneto de en tO einai autus ekei eplEsTEsan hai hEmerai tu tekein autEn,
Lk 2:6 v-3ami-s-- c--------- p--------- ra----dsn- v--pan---- rp----apm- d--------- v-3api-p-- ra----npf- n-----npf- ra----gsn- v--aan---- rp----asf-
Lk 2:6 G1096 G1161 G1722 G3588 G1511 G0846 G1563 G4130 G3588 G2250 G3588 G5088 G0846
Lk 2:6 Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania.
Lk 2:6
Lk 2:6 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 2:6
Lk 2:6  Kiedy  zaś  one  były  tam  przyjść  czas  rodzić  Jej
Lk 2:6 G1722 G1161 G0846 G1511 G1563 G4130 G2250 G5088 G0846
Lk 2:7 καὶ ἔτεκεν τὸν υἱὸν αὐτῆς τὸν πρωτότοκον· καὶ ἐσπαργάνωσεν αὐτὸν καὶ ἀνέκλινεν αὐτὸν ἐν φάτνῃ, διότι οὐκ ἦν αὐτοῖς τόπος ἐν τῷ καταλύματι.                              
Lk 2:7 kai\ e)/teken to\n ui(o\n au)tE=s to\n prOto/tokon: kai\ e)sparga/nOsen au)to\n kai\ a)ne/klinen au)to\n e)n fa/tnE|, dio/ti ou)k E)=n au)toi=s to/pos e)n tO=| katalu/mati.
Lk 2:7 kai eteken ton hyion autEs ton prOtotokon: kai esparganOsen auton kai aneklinen auton en fatnE, dioti uk En autois topos en tO katalymati.
Lk 2:7 c--------- v-3aai-s-- ra----asm- n-----asm- rp----gsf- ra----asm- a-----asm- c--------- v-3aai-s-- rp----asm- c--------- v-3aai-s-- rp----asm- p--------- n-----dsf- c--------- d--------- v-3iai-s-- rp----dpm- n-----nsm- p--------- ra----dsn- n-----dsn-
Lk 2:7 G2532 G5088 G3588 G5207 G0846 G3588 G4416 G2532 G4683 G0846 G2532 G0347 G0846 G1722 G5336 G1360 G3756 G2258 G0846 G5117 G1722 G3588 G2646
Lk 2:7 Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie.
Lk 2:7
Lk 2:7 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 2:7
Lk 2:7  i  otwór  Syn  jego  Pierworodny  i  swaddled  Jego  i  umieścić  Jego  w  żłobek  że  nie  był  ich  miejsce  w  Hotel
Lk 2:7 G2532 G5088 G5207 G0846 G4416 G2532 G4683 G0846 G2532 G0347 G0846 G1722 G5336 G1360 G3756 G2258 G0846 G5117 G1722 G2646
Lk 2:8 Καὶ ποιμένες ἦσαν ἐν τῇ χώρᾳ τῇ αὐτῇ ἀγραυλοῦντες καὶ φυλάσσοντες φυλακὰς τῆς νυκτὸς ἐπὶ τὴν ποίμνην αὐτῶν.                                        
Lk 2:8 *kai\ poime/nes E)=san e)n tE=| CHO/ra| tE=| au)tE=| a)graulou=ntes kai\ fula/ssontes fulaka\s tE=s nukto\s e)pi\ tE\n poi/mnEn au)tO=n.
Lk 2:8 kai poimenes Esan en tE CHOra tE autE agrauluntes kai fylassontes fylakas tEs nyktos epi tEn poimnEn autOn.
Lk 2:8 c--------- n-----npm- v-3iai-p-- p--------- ra----dsf- n-----dsf- ra----dsf- a-----dsf- v--papnpm- c--------- v--papnpm- n-----apf- ra----gsf- n-----gsf- p--------- ra----asf- n-----asf- rp----gpm-
Lk 2:8 G2532 G4166 G2258 G1722 G3588 G5561 G3588 G0846 G0063 G2532 G5442 G5441 G3588 G3571 G1909 G3588 G4167 G0846
Lk 2:8 W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoją trzodą.
Lk 2:8
Lk 2:8 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 2:8
Lk 2:8  W  że  kraj  były  w  pole  pasterze  zawarte  noc  areszcie  w  stado  jego
Lk 2:8 G1722 G0846 G5561 G2258 G0063 G0063 G4166 G5442 G3571 G5438 G1909 G4167 G0846
Lk 2:9 καὶ ἄγγελος κυρίου ἐπέστη αὐτοῖς καὶ δόξα κυρίου περιέλαμψεν αὐτούς, καὶ ἐφοβήθησαν φόβον μέγαν.                                                
Lk 2:9 kai\ a)/ggelos kuri/ou e)pe/stE au)toi=s kai\ do/Xa kuri/ou perie/lamPSen au)tou/s, kai\ e)fobE/TEsan fo/bon me/gan.
Lk 2:9 kai aNgelos kyriu epestE autois kai doXa kyriu perielamPSen autus, kai efobETEsan fobon megan.
Lk 2:9 c--------- n-----nsm- n-----gsm- v-3aai-s-- rp----dpm- c--------- n-----nsf- n-----gsm- v-3aai-s-- rp----apm- c--------- v-3api-p-- n-----asm- a-----asm-
Lk 2:9 G2532 G0032 G2962 G2186 G0846 G2532 G1391 G2962 G4034 G0846 G2532 G5399 G5401 G3173
Lk 2:9 Naraz stanął przy nich anioł Pański i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo się przestraszyli.
Lk 2:9
Lk 2:9 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 2:9
Lk 2:9  Nagle  się  ich  Anioł  Pan  i  chwała  Władca  świeciło okolice  ich  i  obawiali się  obawiali się  strach  wielki
Lk 2:9 G2400 G2186 G0846 G0032 G2962 G2532 G1391 G2962 G4034 G0846 G2532 G5399 G5401 G5401 G3173
Lk 2:10 καὶ εἶπεν αὐτοῖς ἄγγελος, Μὴ φοβεῖσθε, ἰδοὺ γὰρ εὐαγγελίζομαι ὑμῖν χαρὰν μεγάλην ἥτις ἔσται παντὶ τῷ λαῷ,                                        
Lk 2:10 kai\ ei)=pen au)toi=s o( a)/ggelos, *mE\ fobei=sTe, i)dou\ ga\r eu)aggeli/DZomai u(mi=n CHara\n mega/lEn E(/tis e)/stai panti\ tO=| laO=|,
Lk 2:10 kai eipen autois ho aNgelos, mE fobeisTe, idu gar euaNgeliDZomai hymin CHaran megalEn hEtis estai panti tO laO,
Lk 2:10 c--------- v-3aai-s-- rp----dpm- ra----nsm- n-----nsm- d--------- v-2pmd-p-- x--------- c--------- v-1pmi-s-- rp----dp-- n-----asf- a-----asf- rr----nsf- v-3fmi-s-- a-----dsm- ra----dsm- n-----dsm-
Lk 2:10 G2532 G2036 G0846 G3588 G0032 G3361 G5399 G2400 G1063 G2097 G5213 G5479 G3173 G3748 G2071 G3956 G3588 G2992
Lk 2:10 Lecz anioł rzekł do nich: Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu:
Lk 2:10
Lk 2:10 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 2:10
Lk 2:10  I  powiedział  ich  Anioł  nie  Strach  Ja  ogłosić  ty, wy  wielki  radość  który  będzie  wszystko  osoby
Lk 2:10 G2532 G2036 G0846 G0032 G3361 G5399 G1063 G2097 G5213 G3173 G5479 G3748 G2071 G3956 G2992
Lk 2:11 ὅτι ἐτέχθη ὑμῖν σήμερον σωτὴρ ὅς ἐστιν Χριστὸς κύριος ἐν πόλει Δαυίδ·                                                    
Lk 2:11 o(/ti e)te/CHTE u(mi=n sE/meron sOtE\r o(/s e)stin *CHristo\s ku/rios e)n po/lei *daui/d:
Lk 2:11 hoti eteCHTE hymin sEmeron sOtEr hos estin CHristos kyrios en polei dauid:
Lk 2:11 c--------- v-3api-s-- rp----dp-- d--------- n-----nsm- rr----nsm- v-3pai-s-- n-----nsm- n-----nsm- p--------- n-----dsf- n-----gsm-
Lk 2:11 G3754 G5088 G5213 G4594 G4990 G3739 G2076 G5547 G2962 G1722 G4172 G1138
Lk 2:11 dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan.
Lk 2:11
Lk 2:11 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 2:11
Lk 2:11  dla  teraz  urodzony  ty, wy  w  Miasto  Dawid  Zbawiciel  Który  jest  Chrystus  Władca
Lk 2:11 G3754 G4594 G5088 G5213 G1722 G4172 G1138 G4990 G3739 G2076 G5547 G2962
Lk 2:12 καὶ τοῦτο ὑμῖν τὸ σημεῖον, εὑρήσετε βρέφος ἐσπαργανωμένον καὶ κείμενον ἐν φάτνῃ.                                                    
Lk 2:12 kai\ tou=to u(mi=n to\ sEmei=on, eu(rE/sete bre/fos e)sparganOme/non kai\ kei/menon e)n fa/tnE|.
Lk 2:12 kai tuto hymin to sEmeion, heurEsete brefos esparganOmenon kai keimenon en fatnE.
Lk 2:12 c--------- rd----nsn- rp----dp-- ra----nsn- n-----nsn- v-2fai-p-- n-----asn- v--xppasn- c--------- v--pmpasn- p--------- n-----dsf-
Lk 2:12 G2532 G5124 G5213 G3588 G4592 G2147 G1025 G4683 G2532 G2749 G1722 G5336
Lk 2:12 A to będzie znakiem dla was: Znajdziecie Niemowlę, owinięte w pieluszki i leżące w żłobie.
Lk 2:12
Lk 2:12 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 2:12
Lk 2:12  i  tutaj  ty, wy  znak  odnaleźć  Kochanie  w  bandaży  leżący  w  żłób
Lk 2:12 G2532 G5124 G5213 G4592 G2147 G1025 G4683 G4683 G2749 G1722 G5336
Lk 2:13 καὶ ἐξαίφνης ἐγένετο σὺν τῷ ἀγγέλῳ πλῆθος στρατιᾶς οὐρανίου αἰνούντων τὸν θεὸν καὶ λεγόντων,                                                
Lk 2:13 kai\ e)Xai/fnEs e)ge/neto su\n tO=| a)gge/lO| plE=Tos stratia=s ou)rani/ou ai)nou/ntOn to\n Teo\n kai\ lego/ntOn,
Lk 2:13 kai eXaifnEs egeneto syn tO aNgelO plETos stratias uraniu ainuntOn ton Teon kai legontOn,
Lk 2:13 c--------- d--------- v-3ami-s-- p--------- ra----dsm- n-----dsm- n-----nsn- n-----gsf- a-----gsf- v--papgpm- ra----asm- n-----asm- c--------- v--papgpm-
Lk 2:13 G2532 G1810 G1096 G4862 G3588 G0032 G4128 G4756 G3770 G0134 G3588 G2316 G2532 G3004
Lk 2:13 I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami:
Lk 2:13
Lk 2:13 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 2:13
Lk 2:13  I  nagle  był  z  Anioł  wielu  host  niebieski  chwaląc  Bóg  i  mówiąc:
Lk 2:13 G2532 G1810 G1096 G4862 G0032 G4128 G4756 G3770 G0134 G2316 G2532 G3004
Lk 2:14 Δόξα ἐν ὑψίστοις θεῷ καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη ἐν ἀνθρώποις εὐδοκίας.                                                      
Lk 2:14 *do/Xa e)n u(PSi/stois TeO=| kai\ e)pi\ gE=s ei)rE/nE e)n a)nTrO/pois eu)doki/as.
Lk 2:14 doXa en hyPSistois TeO kai epi gEs eirEnE en anTrOpois eudokias.
Lk 2:14 n-----nsf- p--------- a-----dpns n-----dsm- c--------- p--------- n-----gsf- n-----nsf- p--------- n-----dpm- n-----gsf-
Lk 2:14 G1391 G1722 G5310 G2316 G2532 G1909 G1093 G1515 G1722 G0444 G2107
Lk 2:14 Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania.
Lk 2:14
Lk 2:14 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 2:14
Lk 2:14  chwała  w  najwyższy  Bóg  i  w  ziemia  świat  w  mężczyzn  łaska
Lk 2:14 G1391 G1722 G5310 G2316 G2532 G1909 G1093 G1515 G1722 G0444 G2107
Lk 2:15 Καὶ ἐγένετο ὡς ἀπῆλθον ἀπ᾿ αὐτῶν εἰς τὸν οὐρανὸν οἱ ἄγγελοι, οἱ ποιμένες ἐλάλουν πρὸς ἀλλήλους, Διέλθωμεν δὴ ἕως Βηθλέεμ καὶ ἴδωμεν τὸ ῥῆμα τοῦτο τὸ γεγονὸς κύριος ἐγνώρισεν ἡμῖν.            
Lk 2:15 *kai\ e)ge/neto O(s a)pE=lTon a)p' au)tO=n ei)s to\n ou)rano\n oi( a)/ggeloi, oi( poime/nes e)la/loun pro\s a)llE/lous, *die/lTOmen dE\ e(/Os *bETle/em kai\ i)/dOmen to\ r(E=ma tou=to to\ gegono\s o(\ o( ku/rios e)gnO/risen E(mi=n.
Lk 2:15 kai egeneto hOs apElTon ap' autOn eis ton uranon hoi aNgeloi, hoi poimenes elalun pros allElus, dielTOmen dE heOs bETleem kai idOmen to rEma tuto to gegonos ho ho kyrios egnOrisen hEmin.
Lk 2:15 c--------- v-3ami-s-- c--------- v-3aai-p-- p--------- rp----gpm- p--------- ra----asm- n-----asm- ra----npm- n-----npm- ra----npm- n-----npm- v-3iai-p-- p--------- rp----apm- v-1aas-p-- x--------- p--------- n-----gsf- c--------- v-1aas-p-- ra----asn- n-----asn- rd----asn- ra----asn- v--xapasn- rr----asn- ra----nsm- n-----nsm- v-3aai-s-- rp----dp--
Lk 2:15 G2532 G1096 G5613 G0565 G0575 G0846 G1519 G3588 G3772 G3588 G0032 G3588 G4166 G2980 G4314 G0240 G1330 G1211 G2193 G0965 G2532 G1492 G3588 G4487 G5124 G3588 G1096 G3739 G3588 G2962 G1107 G2254
Lk 2:15 Gdy aniołowie odeszli od nich do nieba, pasterze mówili nawzajem do siebie: Pójdźmy do Betlejem i zobaczmy, co się tam zdarzyło i o czym nam Pan oznajmił.
Lk 2:15
Lk 2:15 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 2:15
Lk 2:15  Kiedy  Anioły  Wysłać  z  ich  w  niebo  pasterze  pasterze  powiedział  przyjaciel  Przyjaciel  iść  w  Betlejem  i  zobaczyć  że  że  się  niż  ogłoszenia  nas  Władca
Lk 2:15 G5613 G0032 G0565 G0575 G0846 G1519 G3772 G0444 G4166 G2036 G0240 G0240 G1330 G2193 G0965 G2532 G1492 G4487 G5124 G1096 G3588 G1107 G2254 G2962
Lk 2:16 καὶ ἦλθαν σπεύσαντες καὶ ἀνεῦραν τήν τε Μαριὰμ καὶ τὸν Ἰωσὴφ καὶ τὸ βρέφος κείμενον ἐν τῇ φάτνῃ·                                        
Lk 2:16 kai\ E)=lTan speu/santes kai\ a)neu=ran tE/n te *maria\m kai\ to\n *)iOsE\f kai\ to\ bre/fos kei/menon e)n tE=| fa/tnE|:
Lk 2:16 kai ElTan speusantes kai aneuran tEn te mariam kai ton iOsEf kai to brefos keimenon en tE fatnE:
Lk 2:16 c--------- v-3aai-p-- v--aapnpm- c--------- v-3aai-p-- ra----asf- c--------- n-----asf- c--------- ra----asm- n-----asm- c--------- ra----asn- n-----asn- v--pmpasn- p--------- ra----dsf- n-----dsf-
Lk 2:16 G2532 G2064 G4692 G2532 G0429 G3588 G5037 G3137 G2532 G3588 G2501 G2532 G3588 G1025 G2749 G1722 G3588 G5336
Lk 2:16 Udali się też z pośpiechem i znaleźli Maryję, Józefa i Niemowlę, leżące w żłobie.
Lk 2:16
Lk 2:16 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 2:16
Lk 2:16  I  pośpiech  przyszedł  i  i  znalezionych  Maria  i  Józef  i  Kochanie  leżący  w  żłób
Lk 2:16 G2532 G4692 G2064 G2532 G5037 G0429 G3137 G2532 G2501 G2532 G1025 G2749 G1722 G5336
Lk 2:17 ἰδόντες δὲ ἐγνώρισαν περὶ τοῦ ῥήματος τοῦ λαληθέντος αὐτοῖς περὶ τοῦ παιδίου τούτου.                                                  
Lk 2:17 i)do/ntes de\ e)gnO/risan peri\ tou= r(E/matos tou= lalETe/ntos au)toi=s peri\ tou= paidi/ou tou/tou.
Lk 2:17 idontes de egnOrisan peri tu rEmatos tu lalETentos autois peri tu paidiu tutu.
Lk 2:17 v--aapnpm- c--------- v-3aai-p-- p--------- ra----gsn- n-----gsn- ra----gsn- v--appgsn- rp----dpm- p--------- ra----gsn- n-----gsn- rd----gsn-
Lk 2:17 G1492 G1161 G1107 G4012 G3588 G4487 G3588 G2980 G0846 G4012 G3588 G3813 G5127
Lk 2:17 Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli o tym, co im zostało objawione o tym Dziecięciu.
Lk 2:17
Lk 2:17 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 2:17
Lk 2:17  Widzenie  zaś  powiedział  o  objętość  był  głosił  ich  o  Dzieci;  Sam
Lk 2:17 G1492 G1161 G1232 G4012 G4487 G2980 G2980 G0846 G4012 G3813 G5127
Lk 2:18 καὶ πάντες οἱ ἀκούσαντες ἐθαύμασαν περὶ τῶν λαληθέντων ὑπὸ τῶν ποιμένων πρὸς αὐτούς·                                                  
Lk 2:18 kai\ pa/ntes oi( a)kou/santes e)Tau/masan peri\ tO=n lalETe/ntOn u(po\ tO=n poime/nOn pro\s au)tou/s:
Lk 2:18 kai pantes hoi akusantes eTaumasan peri tOn lalETentOn hypo tOn poimenOn pros autus:
Lk 2:18 c--------- a-----npm- ra----npm- v--aapnpm- v-3aai-p-- p--------- ra----gpn- v--appgpn- p--------- ra----gpm- n-----gpm- p--------- rp----apm-
Lk 2:18 G2532 G3956 G3588 G0191 G2296 G4012 G3588 G2980 G5259 G3588 G4166 G4314 G0846
Lk 2:18 A wszyscy, którzy to słyszeli, dziwili się temu, co im pasterze opowiadali.
Lk 2:18
Lk 2:18 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 2:18
Lk 2:18  I  wszystko  , którzy słyszeli  dziwili  że  że  powiedział  ich  pasterze
Lk 2:18 G2532 G3956 G0191 G2296 G3588 G4012 G2980 G0846 G4166
Lk 2:19 δὲ Μαριὰμ πάντα συνετήρει τὰ ῥήματα ταῦτα συμβάλλουσα ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτῆς.                                                  
Lk 2:19 E( de\ *maria\m pa/nta sunetE/rei ta\ r(E/mata tau=ta sumba/llousa e)n tE=| kardi/a| au)tE=s.
Lk 2:19 hE de mariam panta synetErei ta rEmata tauta symballusa en tE kardia autEs.
Lk 2:19 ra----nsf- c--------- n-----nsf- a-----apn- v-3iai-s-- ra----apn- n-----apn- rd----apn- v--papnsf- p--------- ra----dsf- n-----dsf- rp----gsf-
Lk 2:19 G3588 G1161 G3137 G3956 G4933 G3588 G4487 G5023 G4820 G1722 G3588 G2588 G0846
Lk 2:19 Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu.
Lk 2:19
Lk 2:19 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 2:19
Lk 2:19 A  Maria  przechowywane  wszystko  słowa  te  rozważała je  w  serce  Jego
Lk 2:19 G1161 G3137 G4933 G3956 G4487 G5023 G4820 G1722 G2588 G0846
Lk 2:20 καὶ ὑπέστρεψαν οἱ ποιμένες δοξάζοντες καὶ αἰνοῦντες τὸν θεὸν ἐπὶ πᾶσιν οἷς ἤκουσαν καὶ εἶδον καθὼς ἐλαλήθη πρὸς αὐτούς.                                      
Lk 2:20 kai\ u(pe/strePSan oi( poime/nes doXa/DZontes kai\ ai)nou=ntes to\n Teo\n e)pi\ pa=sin oi(=s E)/kousan kai\ ei)=don kaTO\s e)lalE/TE pro\s au)tou/s.
Lk 2:20 kai hypestrePSan hoi poimenes doXaDZontes kai ainuntes ton Teon epi pasin hois Ekusan kai eidon kaTOs elalETE pros autus.
Lk 2:20 c--------- v-3aai-p-- ra----npm- n-----npm- v--papnpm- c--------- v--papnpm- ra----asm- n-----asm- p--------- a-----dpn- rr----dpn- v-3aai-p-- c--------- v-3aai-p-- c--------- v-3api-s-- p--------- rp----apm-
Lk 2:20 G2532 G5290 G3588 G4166 G1392 G2532 G0134 G3588 G2316 G1909 G3956 G3739 G0191 G2532 G1492 G2531 G2980 G4314 G0846
Lk 2:20 A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to było powiedziane.
Lk 2:20
Lk 2:20 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 2:20
Lk 2:20  I  zwróciło  pasterze  wielbiąc  i  chwaląc  Bóg  dla  wszystko  że  słyszałem  i  online  ich  ich  powiedział  był
Lk 2:20 G2532 G1994 G4166 G1392 G2532 G0134 G2316 G1909 G3956 G3739 G0191 G2532 G1492 G0846 G4314 G2980 G2980
Lk 2:21 Καὶ ὅτε ἐπλήσθησαν ἡμέραι ὀκτὼ τοῦ περιτεμεῖν αὐτόν, καὶ ἐκλήθη τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦς, τὸ κληθὲν ὑπὸ τοῦ ἀγγέλου πρὸ τοῦ συλλημφθῆναι αὐτὸν ἐν τῇ κοιλίᾳ.                        
Lk 2:21 *kai\ o(/te e)plE/sTEsan E(me/rai o)ktO\ tou= peritemei=n au)to/n, kai\ e)klE/TE to\ o)/noma au)tou= *)iEsou=s, to\ klETe\n u(po\ tou= a)gge/lou pro\ tou= sullEmfTE=nai au)to\n e)n tE=| koili/a|.
Lk 2:21 kai hote eplEsTEsan hEmerai oktO tu peritemein auton, kai eklETE to onoma autu iEsus, to klETen hypo tu aNgelu pro tu syllEmfTEnai auton en tE koilia.
Lk 2:21 c--------- c--------- v-3api-p-- n-----npf- a-----npf- ra----gsn- v--aan---- rp----asm- c--------- v-3api-s-- ra----nsn- n-----nsn- rp----gsm- n-----nsm- ra----nsn- v--appnsn- p--------- ra----gsm- n-----gsm- p--------- ra----gsn- v--apn---- rp----asm- p--------- ra----dsf- n-----dsf-
Lk 2:21 G2532 G3753 G4130 G2250 G3638 G3588 G4059 G0846 G2532 G2564 G3588 G3686 G0846 G2424 G3588 G2564 G5259 G3588 G0032 G4253 G3588 G4815 G0846 G1722 G3588 G2836
Lk 2:21 Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać Dziecię, nadano Mu imię Jezus, którym Je nazwał anioł, zanim się poczęło w łonie [Matki].
Lk 2:21
Lk 2:21 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 2:21
Lk 2:21  Na  Za  osiem  dni  kiedy  cięcie  Kochanie  dany  Go  nazwa  Jezus  panna młoda  Anioł  Anioł  przed  koncepcja  Jego  w  brzuch
Lk 2:21 G4130 G4130 G3638 G2250 G3753 G4059 G3813 G2564 G0846 G3686 G2424 G2564 G0032 G5259 G4253 G4815 G0846 G1722 G2836
Lk 2:22 Καὶ ὅτε ἐπλήσθησαν αἱ ἡμέραι τοῦ καθαρισμοῦ αὐτῶν κατὰ τὸν νόμον Μωϋσέως, ἀνήγαγον αὐτὸν εἰς Ἱεροσόλυμα παραστῆσαι τῷ κυρίῳ,                                      
Lk 2:22 *kai\ o(/te e)plE/sTEsan ai( E(me/rai tou= kaTarismou= au)tO=n kata\ to\n no/mon *mOu+se/Os, a)nE/gagon au)to\n ei)s *(ieroso/luma parastE=sai tO=| kuri/O|,
Lk 2:22 kai hote eplEsTEsan hai hEmerai tu kaTarismu autOn kata ton nomon mO+yseOs, anEgagon auton eis hierosolyma parastEsai tO kyriO,
Lk 2:22 c--------- c--------- v-3api-p-- ra----npf- n-----npf- ra----gsm- n-----gsm- rp----gpm- p--------- ra----asm- n-----asm- n-----gsm- v-3aai-p-- rp----asm- p--------- n-----apn- v--aan---- ra----dsm- n-----dsm-
Lk 2:22 G2532 G3753 G4130 G3588 G2250 G3588 G2512 G0846 G2596 G3588 G3551 G3475 G0321 G0846 G1519 G2414 G3936 G3588 G2962
Lk 2:22 Gdy potem upłynęły dni ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, przynieśli Je do Jerozolimy, aby Je przedstawić Panu.
Lk 2:22
Lk 2:22 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 2:22
Lk 2:22 A  kiedy  wypełniony  dni  Oczyszczenie  ich  na  prawo  Mozaika  wniesiona  Jego  w  Jerozolima  przedstawia  Władca
Lk 2:22 G2532 G3753 G4130 G2250 G2512 G0846 G2596 G3551 G3475 G0321 G0846 G1519 G2414 G3936 G2962
Lk 2:23 καθὼς γέγραπται ἐν νόμῳ κυρίου ὅτι Πᾶν ἄρσεν διανοῖγον μήτραν ἅγιον τῷ κυρίῳ κληθήσεται,                                                
Lk 2:23 kaTO\s ge/graptai e)n no/mO| kuri/ou o(/ti *pa=n a)/rsen dianoi=gon mE/tran a(/gion tO=| kuri/O| klETE/setai,
Lk 2:23 kaTOs gegraptai en nomO kyriu hoti pan arsen dianoigon mEtran hagion tO kyriO klETEsetai,
Lk 2:23 c--------- v-3xpi-s-- p--------- n-----dsm- n-----gsm- c--------- a-----nsn- a-----nsn- v--papnsn- n-----asf- a-----nsn- ra----dsm- n-----dsm- v-3fpi-s--
Lk 2:23 G2531 G1125 G1722 G3551 G2962 G3754 G3956 G0730 G1272 G3388 G0040 G3588 G2962 G2564
Lk 2:23 Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu.
Lk 2:23
Lk 2:23 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 2:23
Lk 2:23  jako  wyznaczonym  w  Prawo  Pan  że  każdy  kochanie  mężczyzna  płeć  jak otwarte  łono  był  poświęcony  Władca
Lk 2:23 G2531 G1125 G1722 G3551 G2962 G3754 G3956 G0730 G0730 G0730 G1272 G3388 G2564 G0040 G2962
Lk 2:24 καὶ τοῦ δοῦναι θυσίαν κατὰ τὸ εἰρημένον ἐν τῷ νόμῳ κυρίου, ζεῦγος τρυγόνων δύο νοσσοὺς περιστερῶν.                                          
Lk 2:24 kai\ tou= dou=nai Tusi/an kata\ to\ ei)rEme/non e)n tO=| no/mO| kuri/ou, DZeu=gos trugo/nOn E)\ du/o nossou\s peristerO=n.
Lk 2:24 kai tu dunai Tysian kata to eirEmenon en tO nomO kyriu, DZeugos trygonOn E dyo nossus peristerOn.
Lk 2:24 c--------- ra----gsn- v--aan---- n-----asf- p--------- ra----asn- v--xppasn- p--------- ra----dsm- n-----dsm- n-----gsm- n-----asn- n-----gpf- c--------- a-----apm- n-----apm- n-----gpf-
Lk 2:24 G2532 G3588 G1325 G2378 G2596 G3588 G2046 G1722 G3588 G3551 G2962 G2201 G5167 G2228 G1417 G3502 G4058
Lk 2:24 Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie, zgodnie z przepisem Prawa Pańskiego.
Lk 2:24
Lk 2:24 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 2:24
Lk 2:24  i  przynieść  ofiara  na  to, co powiedział  w  Prawo  Pan  2  żółw  lub  dwa  piskląt  gołębie
Lk 2:24 G2532 G1325 G2378 G2596 G2046 G1722 G3551 G2962 G2201 G5167 G2228 G1417 G3502 G4058
Lk 2:25 Καὶ ἰδοὺ ἄνθρωπος ἦν ἐν Ἰερουσαλὴμ ὄνομα Συμεών, καὶ ἄνθρωπος οὗτος δίκαιος καὶ εὐλαβής, προσδεχόμενος παράκλησιν τοῦ Ἰσραήλ, καὶ πνεῦμα ἦν ἅγιον ἐπ᾿ αὐτόν·                        
Lk 2:25 *kai\ i)dou\ a)/nTrOpos E)=n e)n *)ierousalE\m O(=| o)/noma *sumeO/n, kai\ o( a)/nTrOpos ou(=tos di/kaios kai\ eu)labE/s, prosdeCHo/menos para/klEsin tou= *)israE/l, kai\ pneu=ma E)=n a(/gion e)p' au)to/n:
Lk 2:25 kai idu anTrOpos En en ierusalEm hO onoma symeOn, kai ho anTrOpos hutos dikaios kai eulabEs, prosdeCHomenos paraklEsin tu israEl, kai pneuma En hagion ep' auton:
Lk 2:25 c--------- x--------- n-----nsm- v-3iai-s-- p--------- n-----dsf- rr----dsm- n-----nsn- n-----nsm- c--------- ra----nsm- n-----nsm- rd----nsm- a-----nsm- c--------- a-----nsm- v--pmpnsm- n-----asf- ra----gsm- n-----gsm- c--------- n-----nsn- v-3iai-s-- a-----nsn- p--------- rp----asm-
Lk 2:25 G2532 G2400 G0444 G2258 G1722 G2419 G3739 G3686 G4826 G2532 G3588 G0444 G3778 G1342 G2532 G2126 G4327 G3874 G3588 G2474 G2532 G4151 G2258 G0039 G1909 G0846
Lk 2:25 A żył w Jerozolimie człowiek, imieniem Symeon. Był to człowiek sprawiedliwy i pobożny, wyczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty spoczywał na nim.
Lk 2:25
Lk 2:25 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 2:25
Lk 2:25  Następnie  Następnie  był  w  Jerozolima  człowiek  nazwa  Simeon  On  mąż  sprawiedliwy  i  pobożny  w oczekiwaniu na  pocieszenie  Izrael  i  Duch  Święty  był  w  To
Lk 2:25 G2400 G2532 G2258 G1722 G2419 G0444 G3686 G4826 G3778 G0444 G1342 G2532 G2126 G4327 G3874 G2474 G2532 G4151 G0040 G2258 G1909 G0846
Lk 2:26 καὶ ἦν αὐτῷ κεχρηματισμένον ὑπὸ τοῦ πνεύματος τοῦ ἁγίου μὴ ἰδεῖν θάνατον πρὶν [ἢ] ἂν ἴδῃ τὸν Χριστὸν κυρίου.                                      
Lk 2:26 kai\ E)=n au)tO=| keCHrEmatisme/non u(po\ tou= pneu/matos tou= a(gi/ou mE\ i)dei=n Ta/naton pri\n [E)\] a)\n i)/dE| to\n *CHristo\n kuri/ou.
Lk 2:26 kai En autO keCHrEmatismenon hypo tu pneumatos tu hagiu mE idein Tanaton prin [E] an idE ton CHriston kyriu.
Lk 2:26 c--------- v-3iai-s-- rp----dsm- v--xppnsn- p--------- ra----gsn- n-----gsn- ra----gsn- a-----gsn- d--------- v--aan---- n-----asm- d--------- c--------- x--------- v-3aas-s-- ra----asm- n-----asm- n-----gsm-
Lk 2:26 G2532 G2258 G0846 G5537 G5259 G3588 G4151 G3588 G0040 G3361 G1492 G2288 G4250 G2228 G0302 G1492 G3588 G5547 G2962
Lk 2:26 Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza Pańskiego.
Lk 2:26
Lk 2:26 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 2:26
Lk 2:26  Go  był  przewidywane  Duch  Duch  Święty  nie  zobaczyć  śmierć  do  nie  zobaczyć  Chrystus  Władca
Lk 2:26 G0846 G2258 G5537 G4151 G5259 G0040 G3361 G1492 G2288 G4250 G2228 G1492 G5547 G2962
Lk 2:27 καὶ ἦλθεν ἐν τῷ πνεύματι εἰς τὸ ἱερόν· καὶ ἐν τῷ εἰσαγαγεῖν τοὺς γονεῖς τὸ παιδίον Ἰησοῦν τοῦ ποιῆσαι αὐτοὺς κατὰ τὸ εἰθισμένον τοῦ νόμου περὶ αὐτοῦ                      
Lk 2:27 kai\ E)=lTen e)n tO=| pneu/mati ei)s to\ i(ero/n: kai\ e)n tO=| ei)sagagei=n tou\s gonei=s to\ paidi/on *)iEsou=n tou= poiE=sai au)tou\s kata\ to\ ei)Tisme/non tou= no/mou peri\ au)tou=
Lk 2:27 kai ElTen en tO pneumati eis to hieron: kai en tO eisagagein tus goneis to paidion iEsun tu poiEsai autus kata to eiTismenon tu nomu peri autu
Lk 2:27 c--------- v-3aai-s-- p--------- ra----dsn- n-----dsn- p--------- ra----asn- a-----asn- c--------- p--------- ra----dsn- v--aan---- ra----apm- n-----apm- ra----asn- n-----asn- n-----asm- ra----gsn- v--aan---- rp----apm- p--------- ra----asn- v--xppasn- ra----gsm- n-----gsm- p--------- rp----gsm-
Lk 2:27 G2532 G2064 G1722 G3588 G4151 G1519 G3588 G2411 G2532 G1722 G3588 G1521 G3588 G1118 G3588 G3813 G2424 G3588 G4160 G0846 G2596 G3588 G1480 G3588 G3551 G4012 G0846
Lk 2:27 Za natchnieniem więc Ducha przyszedł do świątyni. A gdy Rodzice wnosili Dzieciątko Jezus, aby postąpić z Nim według zwyczaju Prawa,
Lk 2:27
Lk 2:27 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 2:27
Lk 2:27  I  przyjść  na  inspiracja  w  świątynia  I  rodzice  wniesiona  Kochanie  Jezus  popełnić  przez  Go  uzasadnionych  uzasadnionych  obrzęd
Lk 2:27 G2532 G2064 G1722 G4151 G1519 G2411 G2532 G1118 G1521 G3813 G2424 G4160 G4012 G0846 G2596 G3551 G1480
Lk 2:28 καὶ αὐτὸς ἐδέξατο αὐτὸ εἰς τὰς ἀγκάλας καὶ εὐλόγησεν τὸν θεὸν καὶ εἶπεν,                                                  
Lk 2:28 kai\ au)to\s e)de/Xato au)to\ ei)s ta\s a)gka/las kai\ eu)lo/gEsen to\n Teo\n kai\ ei)=pen,
Lk 2:28 kai autos edeXato auto eis tas aNkalas kai eulogEsen ton Teon kai eipen,
Lk 2:28 c--------- rp----nsm- v-3ami-s-- rp----asn- p--------- ra----apf- n-----apf- c--------- v-3aai-s-- ra----asm- n-----asm- c--------- v-3aai-s--
Lk 2:28 G2532 G0846 G1209 G0846 G1519 G3588 G0043 G2532 G2127 G3588 G2316 G2532 G2036
Lk 2:28 on wziął Je w objęcia, błogosławił Boga i mówił:
Lk 2:28
Lk 2:28 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 2:28
Lk 2:28  miał  Jego  w  ręce  błogosławiony  Bóg  i  powiedział
Lk 2:28 G1209 G0846 G1519 G0043 G2127 G2316 G2532 G2036
Lk 2:29 Νῦν ἀπολύεις τὸν δοῦλόν σου, δέσποτα, κατὰ τὸ ῥῆμά σου ἐν εἰρήνῃ·                                                    
Lk 2:29 *nu=n a)polu/eis to\n dou=lo/n sou, de/spota, kata\ to\ r(E=ma/ sou e)n ei)rE/nE|:
Lk 2:29 nyn apolyeis ton dulon su, despota, kata to rEma su en eirEnE:
Lk 2:29 d--------- v-2pai-s-- ra----asm- n-----asm- rp----gs-- n-----vsm- p--------- ra----asn- n-----asn- rp----gs-- p--------- n-----dsf-
Lk 2:29 G3568 G0630 G3588 G1401 G4675 G1203 G2596 G3588 G4487 G4675 G1722 G1515
Lk 2:29 Teraz, o Władco, pozwól odejść słudze Twemu w pokoju, według Twojego słowa.
Lk 2:29
Lk 2:29 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 2:29
Lk 2:29  Teraz  puścić  niewolnik  Twój  Mistrz  na  słowo  Twój  z  świat
Lk 2:29 G3568 G0630 G1401 G4675 G1203 G2596 G4487 G4675 G1722 G1515
Lk 2:30 ὅτι εἶδον οἱ ὀφθαλμοί μου τὸ σωτήριόν σου                                                            
Lk 2:30 o(/ti ei)=don oi( o)fTalmoi/ mou to\ sOtE/rio/n sou
Lk 2:30 hoti eidon hoi ofTalmoi mu to sOtErion su
Lk 2:30 c--------- v-3aai-p-- ra----npm- n-----npm- rp----gs-- ra----asn- a-----asn- rp----gs--
Lk 2:30 G3754 G1492 G3588 G3788 G3450 G3588 G4992 G4675
Lk 2:30 Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie,
Lk 2:30
Lk 2:30 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 2:30
Lk 2:30  dla  online  oczy  mój  zbawienie  Twój
Lk 2:30 G3754 G1492 G3788 G3450 G4992 G4675
Lk 2:31 ἡτοίμασας κατὰ πρόσωπον πάντων τῶν λαῶν,                                                              
Lk 2:31 o(\ E(toi/masas kata\ pro/sOpon pa/ntOn tO=n laO=n,
Lk 2:31 ho hEtoimasas kata prosOpon pantOn tOn laOn,
Lk 2:31 rr----asn- v-2aai-s-- p--------- n-----asn- a-----gpm- ra----gpm- n-----gpm-
Lk 2:31 G3739 G2090 G2596 G4383 G3956 G3588 G2992
Lk 2:31 któreś przygotował wobec wszystkich narodów:
Lk 2:31
Lk 2:31 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 2:31
Lk 2:31  który  przygotowane do  przed  twarz  wszystko  Osoby
Lk 2:31 G3739 G2090 G2596 G4383 G3956 G2992
Lk 2:32 φῶς εἰς ἀποκάλυψιν ἐθνῶν καὶ δόξαν λαοῦ σου Ἰσραήλ.                                                          
Lk 2:32 fO=s ei)s a)poka/luPSin e)TnO=n kai\ do/Xan laou= sou *)israE/l.
Lk 2:32 fOs eis apokalyPSin eTnOn kai doXan lau su israEl.
Lk 2:32 n-----asn- p--------- n-----asf- n-----gpn- c--------- n-----asf- n-----gsm- rp----gs-- n-----gsm-
Lk 2:32 G5457 G1519 G0602 G1484 G2532 G1391 G2992 G4675 G2474
Lk 2:32 światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela.
Lk 2:32
Lk 2:32 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 2:32
Lk 2:32  światło  do  Edukacja  Pogan  i  chwała  Osoby  Twój  Izrael
Lk 2:32 G5457 G1519 G0602 G1484 G2532 G1391 G2992 G4675 G2474
Lk 2:33 καὶ ἦν πατὴρ αὐτοῦ καὶ μήτηρ θαυμάζοντες ἐπὶ τοῖς λαλουμένοις περὶ αὐτοῦ.                                                
Lk 2:33 kai\ E)=n o( patE\r au)tou= kai\ E( mE/tEr Tauma/DZontes e)pi\ toi=s laloume/nois peri\ au)tou=.
Lk 2:33 kai En ho patEr autu kai hE mEtEr TaumaDZontes epi tois lalumenois peri autu.
Lk 2:33 c--------- v-3iai-s-- ra----nsm- n-----nsm- rp----gsm- c--------- ra----nsf- n-----nsf- v--papnpm- p--------- ra----dpn- v--pppdpn- p--------- rp----gsm-
Lk 2:33 G2532 G2258 G3588 G3962 G0846 G2532 G3588 G3384 G2296 G1909 G3588 G2980 G4012 G0846
Lk 2:33 A Jego ojciec i Matka dziwili się temu, co o Nim mówiono.
Lk 2:33
Lk 2:33 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 2:33
Lk 2:33  Józef  zaś  i  Matka  Jego  dziwili  dziwili  powyższe  o  Go
Lk 2:33 G2501 G2532 G2532 G3384 G0846 G2258 G2296