Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

NT_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po grecku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

do_Lk19      do_str_głównej      do_Lk21      
Lk 20:1 Καὶ ἐγένετο ἐν μιᾷ τῶν ἡμερῶν διδάσκοντος αὐτοῦ τὸν λαὸν ἐν τῷ ἱερῷ καὶ εὐαγγελιζομένου ἐπέστησαν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ γραμματεῖς σὺν τοῖς πρεσβυτέροις,                                
Lk 20:1 *kai\ e)ge/neto e)n mia=| tO=n E(merO=n dida/skontos au)tou= to\n lao\n e)n tO=| i(erO=| kai\ eu)aggeliDZome/nou e)pe/stEsan oi( a)rCHierei=s kai\ oi( grammatei=s su\n toi=s presbute/rois,
Lk 20:1 kai egeneto en mia tOn hEmerOn didaskontos autu ton laon en tO hierO kai euaNgeliDZomenu epestEsan hoi arCHiereis kai hoi grammateis syn tois presbyterois,
Lk 20:1 c--------- v-3ami-s-- p--------- a-----dsf- ra----gpf- n-----gpf- v--papgsm- rp----gsm- ra----asm- n-----asm- p--------- ra----dsn- a-----dsn- c--------- v--pmpgsm- v-3aai-p-- ra----npm- n-----npm- c--------- ra----npm- n-----npm- p--------- ra----dpm- a-----dpm-
Lk 20:1 G2532 G1096 G1722 G3391 G3588 G2250 G1321 G0846 G3588 G2992 G1722 G3588 G2411 G2532 G2097 G2186 G3588 G0749 G2532 G3588 G1122 G4862 G3588 G4245
Lk 20:1 Pewnego dnia, kiedy nauczał lud w świątyni i głosił Dobrą Nowinę, podeszli arcykapłani i uczeni w Piśmie wraz ze starszymi
Lk 20:1
Lk 20:1 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 20:1
Lk 20:1  W  jeden  tych  dni  uczy  osoby  w  Świątynia  i  głosił  rozpoczął  kapłanów  i  Uczeni w Piśmie  z  starszych
Lk 20:1 G1722 G3391 G1565 G2250 G1321 G2992 G1722 G2411 G2532 G2097 G2186 G0749 G2532 G1122 G4862 G4245
Lk 20:2 καὶ εἶπαν λέγοντες πρὸς αὐτόν, Εἰπὸν ἡμῖν ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιεῖς, τίς ἐστιν δούς σοι τὴν ἐξουσίαν ταύτην.                                      
Lk 20:2 kai\ ei)=pan le/gontes pro\s au)to/n, *ei)po\n E(mi=n e)n poi/a| e)Xousi/a| tau=ta poiei=s, E)\ ti/s e)stin o( dou/s soi tE\n e)Xousi/an tau/tEn.
Lk 20:2 kai eipan legontes pros auton, eipon hEmin en poia eXusia tauta poieis, E tis estin ho dus soi tEn eXusian tautEn.
Lk 20:2 c--------- v-3aai-p-- v--papnpm- p--------- rp----asm- v-2aad-s-- rp----dp-- p--------- ri----dsf- n-----dsf- rd----apn- v-2pai-s-- c--------- ri----nsm- v-3pai-s-- ra----nsm- v--aapnsm- rp----ds-- ra----asf- n-----asf- rd----asf-
Lk 20:2 G2532 G2036 G3004 G4314 G0846 G2036 G2254 G1722 G4169 G1849 G5023 G4160 G2228 G5101 G2076 G3588 G1325 G4671 G3588 G1849 G3778
Lk 20:2 i zapytali Go: Powiedz nam, jakim prawem to czynisz albo kto Ci dał tę władzę?
Lk 20:2
Lk 20:2 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 20:2
Lk 20:2  i  powiedział  Go  Go  powiedzieć  nas  rodzaj  rodzaj  moc  to  robi  lub  kto  dał  ty, wy  moc  UIS
Lk 20:2 G2532 G2036 G0846 G4314 G2036 G2254 G1722 G4169 G1849 G5023 G4160 G2228 G5101 G1325 G4671 G1849 G5026
Lk 20:3 ἀποκριθεὶς δὲ εἶπεν πρὸς αὐτούς, Ἐρωτήσω ὑμᾶς κἀγὼ λόγον, καὶ εἴπατέ μοι·                                                        
Lk 20:3 a)pokriTei\s de\ ei)=pen pro\s au)tou/s, *)erOtE/sO u(ma=s ka)gO\ lo/gon, kai\ ei)/pate/ moi:
Lk 20:3 apokriTeis de eipen pros autus, erOtEsO hymas kagO logon, kai eipate moi:
Lk 20:3 v--appnsm- c--------- v-3aai-s-- p--------- rp----apm- v-1fai-s-- rp----ap-- d--------- n-----asm- c--------- v-2aad-p-- rp----ds--
Lk 20:3 G0611 G1161 G2036 G4314 G0846 G2065 G5209 G2504 G3056 G2532 G2036 G3427
Lk 20:3 Odpowiedział im: Ja też zadam wam pytanie. Powiedzcie Mi:
Lk 20:3
Lk 20:3 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 20:3
Lk 20:3  powiedział  ich  ich  w  odpowiedź  zapytać  i  Ja  ty, wy  jeden  jeden  i  powiedzieć  Mnie
Lk 20:3 G2036 G0846 G4314 G0611 G0611 G2065 G2504 G2504 G5209 G1520 G3056 G2532 G2036 G3427
Lk 20:4 Τὸ βάπτισμα Ἰωάννου ἐξ οὐρανοῦ ἦν ἐξ ἀνθρώπων;                                                              
Lk 20:4 *to\ ba/ptisma *)iOa/nnou e)X ou)ranou= E)=n E)\ e)X a)nTrO/pOn;
Lk 20:4 to baptisma iOannu eX uranu En E eX anTrOpOn;
Lk 20:4 ra----nsn- n-----nsn- n-----gsm- p--------- n-----gsm- v-3iai-s-- c--------- p--------- n-----gpm-
Lk 20:4 G3588 G0908 G2491 G1537 G3772 G2258 G2228 G1537 G0444
Lk 20:4 Czy chrzest Janowy pochodził z nieba, czy też od ludzi?
Lk 20:4
Lk 20:4 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 20:4
Lk 20:4  chrzest  Jan  z  niebo  był  lub  z  mężczyzn
Lk 20:4 G0908 G2491 G1537 G3772 G2258 G2228 G1537 G0444
Lk 20:5 οἱ δὲ συνελογίσαντο πρὸς ἑαυτοὺς λέγοντες ὅτι Ἐὰν εἴπωμεν, Ἐξ οὐρανοῦ, ἐρεῖ, Διὰ τί οὐκ ἐπιστεύσατε αὐτῷ;                                              
Lk 20:5 oi( de\ sunelogi/santo pro\s e(autou\s le/gontes o(/ti *)ea\n ei)/pOmen, *)eX ou)ranou=, e)rei=, *dia\ ti/ ou)k e)pisteu/sate au)tO=|;
Lk 20:5 hoi de synelogisanto pros heautus legontes hoti ean eipOmen, eX uranu, erei, dia ti uk episteusate autO;
Lk 20:5 ra----npm- c--------- v-3ami-p-- p--------- rp----apm- v--papnpm- c--------- c--------- v-1aas-p-- p--------- n-----gsm- v-3fai-s-- p--------- ri----asn- d--------- v-2aai-p-- rp----dsm-
Lk 20:5 G3588 G1161 G4817 G4314 G1438 G3004 G3754 G1437 G2036 G1537 G3772 G2046 G1223 G5100 G3756 G4100 G0846
Lk 20:5 Oni zastanawiali się i mówili między sobą: Jeśli powiemy: z nieba, zarzuci nam: Dlaczego nie uwierzyliście mu?
Lk 20:5
Lk 20:5 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 20:5
Lk 20:5  zaś  rozumowanie  między  go  powiedział  jeśli  powiedzmy  z  niebo  powiedzieć  dlaczego  zaś  nie  wierzyć  go
Lk 20:5 G1161 G4817 G4314 G1438 G3004 G1437 G2036 G1537 G3772 G2046 G1302 G3767 G3756 G4100 G0846
Lk 20:6 ἐὰν δὲ εἴπωμεν, Ἐξ ἀνθρώπων, λαὸς ἅπας καταλιθάσει ἡμᾶς, πεπεισμένος γάρ ἐστιν Ἰωάννην προφήτην εἶναι.                                                
Lk 20:6 e)a\n de\ ei)/pOmen, *)eX a)nTrO/pOn, o( lao\s a(/pas kataliTa/sei E(ma=s, pepeisme/nos ga/r e)stin *)iOa/nnEn profE/tEn ei)=nai.
Lk 20:6 ean de eipOmen, eX anTrOpOn, ho laos hapas kataliTasei hEmas, pepeismenos gar estin iOannEn profEtEn einai.
Lk 20:6 c--------- c--------- v-1aas-p-- p--------- n-----gpm- ra----nsm- n-----nsm- a-----nsm- v-3fai-s-- rp----ap-- v--xppnsm- c--------- v-3pai-s-- n-----asm- n-----asm- v--pan----
Lk 20:6 G1437 G1161 G2036 G1537 G0444 G3588 G2992 G0537 G2642 G2248 G3982 G1063 G2076 G2491 G4396 G1511
Lk 20:6 A jeśli powiemy: Od ludzi, cały lud nas ukamienuje, bo jest przekonany, że Jan był prorokiem.
Lk 20:6
Lk 20:6 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 20:6
Lk 20:6  i  jeśli  powiedzmy  z  mężczyzn  wszystko  osoby  bić  nas  kamienie  dla  na pewno  Jan  jest  prorok
Lk 20:6 G1161 G1437 G2036 G1537 G0444 G3956 G2992 G2642 G2248 G2642 G1063 G3982 G2491 G1511 G4396
Lk 20:7 καὶ ἀπεκρίθησαν μὴ εἰδέναι πόθεν.                                                                      
Lk 20:7 kai\ a)pekri/TEsan mE\ ei)de/nai po/Ten.
Lk 20:7 kai apekriTEsan mE eidenai poTen.
Lk 20:7 c--------- v-3api-p-- d--------- v--xan---- d---------
Lk 20:7 G2532 G0611 G3361 G1492 G4159
Lk 20:7 Odpowiedzieli więc, że nie wiedzą, skąd pochodził.
Lk 20:7
Lk 20:7 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 20:7
Lk 20:7  I  spotkać  nie  wiedzieć  skąd
Lk 20:7 G2532 G0611 G3361 G1492 G4159
Lk 20:8 καὶ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, Οὐδὲ ἐγὼ λέγω ὑμῖν ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιῶ.                                                    
Lk 20:8 kai\ o( *)iEsou=s ei)=pen au)toi=s, *ou)de\ e)gO\ le/gO u(mi=n e)n poi/a| e)Xousi/a| tau=ta poiO=.
Lk 20:8 kai ho iEsus eipen autois, ude egO legO hymin en poia eXusia tauta poiO.
Lk 20:8 c--------- ra----nsm- n-----nsm- v-3aai-s-- rp----dpm- d--------- rp----ns-- v-1pai-s-- rp----dp-- p--------- ri----dsf- n-----dsf- rd----apn- v-1pai-s--
Lk 20:8 G2532 G3588 G2424 G2036 G0846 G3761 G1473 G3004 G5213 G1722 G4169 G1849 G5023 G4160
Lk 20:8 Wtedy Jezus im rzekł: To i Ja wam nie powiem, jakim prawem to czynię.
Lk 20:8
Lk 20:8 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 20:8
Lk 20:8  Jezus  powiedział  ich  i  Ja  nie  powiedzieć  ty, wy  rodzaj  rodzaj  moc  to  do
Lk 20:8 G2424 G2036 G0846 G3761 G1473 G3761 G3004 G5213 G1722 G4169 G1849 G5023 G4160
Lk 20:9 Ἤρξατο δὲ πρὸς τὸν λαὸν λέγειν τὴν παραβολὴν ταύτην· Ἄνθρωπός [τις] ἐφύτευσεν ἀμπελῶνα, καὶ ἐξέδετο αὐτὸν γεωργοῖς, καὶ ἀπεδήμησεν χρόνους ἱκανούς.                                      
Lk 20:9 *)/ErXato de\ pro\s to\n lao\n le/gein tE\n parabolE\n tau/tEn: *)/anTrOpo/s [tis] e)fu/teusen a)mpelO=na, kai\ e)Xe/deto au)to\n geOrgoi=s, kai\ a)pedE/mEsen CHro/nous i(kanou/s.
Lk 20:9 ErXato de pros ton laon legein tEn parabolEn tautEn: anTrOpos [tis] efyteusen ampelOna, kai eXedeto auton geOrgois, kai apedEmEsen CHronus hikanus.
Lk 20:9 v-3ami-s-- c--------- p--------- ra----asm- n-----asm- v--pan---- ra----asf- n-----asf- rd----asf- n-----nsm- ri----nsm- v-3aai-s-- n-----asm- c--------- v-3ami-s-- rp----asm- n-----dpm- c--------- v-3aai-s-- n-----apm- a-----apm-
Lk 20:9 G0756 G1161 G4314 G3588 G2992 G3004 G3588 G3850 G3778 G0444 G5100 G5452 G0290 G2532 G1554 G0846 G1092 G2532 G0589 G5550 G2425
Lk 20:9 I zaczął mówić do ludu tę przypowieść: Pewien człowiek założył winnicę, oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał na dłuższy czas.
Lk 20:9
Lk 20:9 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 20:9
Lk 20:9  I  rozpoczął  mówić  do  osoby  przypowieść  UIS  jeden  człowiek  obsadzone  winnica  i  dał  jego  rolników  i  nieobecny  długi  czas
Lk 20:9 G1161 G0756 G3004 G4314 G2992 G3850 G5026 G5100 G0444 G5452 G0290 G2532 G1554 G0846 G1092 G2532 G0589 G2425 G5550
Lk 20:10 καὶ καιρῷ ἀπέστειλεν πρὸς τοὺς γεωργοὺς δοῦλον, ἵνα ἀπὸ τοῦ καρποῦ τοῦ ἀμπελῶνος δώσουσιν αὐτῷ· οἱ δὲ γεωργοὶ ἐξαπέστειλαν αὐτὸν δείραντες κενόν.                                    
Lk 20:10 kai\ kairO=| a)pe/steilen pro\s tou\s geOrgou\s dou=lon, i(/na a)po\ tou= karpou= tou= a)mpelO=nos dO/sousin au)tO=|: oi( de\ geOrgoi\ e)Xape/steilan au)to\n dei/rantes keno/n.
Lk 20:10 kai kairO apesteilen pros tus geOrgus dulon, hina apo tu karpu tu ampelOnos dOsusin autO: hoi de geOrgoi eXapesteilan auton deirantes kenon.
Lk 20:10 c--------- n-----dsm- v-3aai-s-- p--------- ra----apm- n-----apm- n-----asm- c--------- p--------- ra----gsm- n-----gsm- ra----gsm- n-----gsm- v-3fai-p-- rp----dsm- ra----npm- c--------- n-----npm- v-3aai-p-- rp----asm- v--aapnpm- a-----asm-
Lk 20:10 G2532 G2540 G0649 G4314 G3588 G1092 G1401 G2443 G0575 G3588 G2590 G3588 G0290 G1325 G0846 G3588 G1161 G1092 G1821 G0846 G1194 G2756
Lk 20:10 W odpowiedniej porze wysłał sługę do rolników, aby mu oddali jego część z plonu winnicy. Lecz rolnicy obili go i odesłali z niczym.
Lk 20:10
Lk 20:10 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 20:10
Lk 20:10  i  w  czas  wysłane  do  rolników  niewolnik  że  dany  go  owoc  owoc  winnica  ale  najemców  bić  jego  wysłane  ani  z  niż
Lk 20:10 G2532 G1722 G2540 G0649 G4314 G1092 G1401 G2443 G1325 G0846 G0575 G2590 G0290 G1161 G1092 G1194 G0846 G1821 G2756 G2756 G2756
Lk 20:11 καὶ προσέθετο ἕτερον πέμψαι δοῦλον· οἱ δὲ κἀκεῖνον δείραντες καὶ ἀτιμάσαντες ἐξαπέστειλαν κενόν.                                                      
Lk 20:11 kai\ prose/Teto e(/teron pe/mPSai dou=lon: oi( de\ ka)kei=non dei/rantes kai\ a)tima/santes e)Xape/steilan keno/n.
Lk 20:11 kai proseTeto heteron pemPSai dulon: hoi de kakeinon deirantes kai atimasantes eXapesteilan kenon.
Lk 20:11 c--------- v-3ami-s-- a-----asm- v--aan---- n-----asm- ra----npm- c--------- d--------- v--aapnpm- c--------- v--aapnpm- v-3aai-p-- a-----asm-
Lk 20:11 G2532 G4369 G2087 G3992 G1401 G3588 G1161 G2548 G1194 G2532 G0818 G1821 G2756
Lk 20:11 Ponownie posłał drugiego sługę. Lecz i tego obili, znieważyli i odesłali z niczym.
Lk 20:11
Lk 20:11 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 20:11
Lk 20:11  Więcej  wysłane  inny  niewolnik  ale  i  to  bić  i  oskarżyli  wysłane  niż
Lk 20:11 G4369 G3992 G2087 G1401 G1161 G2548 G2548 G1194 G2532 G0818 G1821 G2756
Lk 20:12 καὶ προσέθετο τρίτον πέμψαι· οἱ δὲ καὶ τοῦτον τραυματίσαντες ἐξέβαλον.                                                            
Lk 20:12 kai\ prose/Teto tri/ton pe/mPSai: oi( de\ kai\ tou=ton traumati/santes e)Xe/balon.
Lk 20:12 kai proseTeto triton pemPSai: hoi de kai tuton traumatisantes eXebalon.
Lk 20:12 c--------- v-3ami-s-- d--------- v--aan---- ra----npm- c--------- d--------- rd----asm- v--aapnpm- v-3aai-p--
Lk 20:12 G2532 G4369 G5154 G3992 G3588 G1161 G2532 G5126 G5135 G1544
Lk 20:12 Posłał jeszcze trzeciego; tego również pobili do krwi i wyrzucili.
Lk 20:12
Lk 20:12 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 20:12
Lk 20:12  I  więcej  wysłane  trzeci  ale  i  dodanie  o cięcia  kicked
Lk 20:12 G2532 G4369 G3992 G5154 G1161 G2532 G5126 G5135 G1544
Lk 20:13 εἶπεν δὲ κύριος τοῦ ἀμπελῶνος, Τί ποιήσω; πέμψω τὸν υἱόν μου τὸν ἀγαπητόν· ἴσως τοῦτον ἐντραπήσονται.                                              
Lk 20:13 ei)=pen de\ o( ku/rios tou= a)mpelO=nos, *ti/ poiE/sO; pe/mPSO to\n ui(o/n mou to\n a)gapEto/n: i)/sOs tou=ton e)ntrapE/sontai.
Lk 20:13 eipen de ho kyrios tu ampelOnos, ti poiEsO; pemPSO ton hyion mu ton agapEton: isOs tuton entrapEsontai.
Lk 20:13 v-3aai-s-- c--------- ra----nsm- n-----nsm- ra----gsm- n-----gsm- ri----asn- v-1aas-s-- v-1fai-s-- ra----asm- n-----asm- rp----gs-- ra----asm- a-----asm- d--------- rd----asm- v-3fpi-p--
Lk 20:13 G2036 G1161 G3588 G2962 G3588 G0290 G5101 G4160 G3992 G3588 G5207 G3450 G3588 G0027 G2481 G5126 G1788
Lk 20:13 Wówczas rzekł pan winnicy: Co mam począć? Poślę mojego syna ukochanego, chyba go uszanują.
Lk 20:13
Lk 20:13 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 20:13
Lk 20:13  Następnie  powiedział  Pan  winnica  że  do  Prześle  syn  mój  kochanek  może  być  widzenie  jego  hańba
Lk 20:13 G1161 G2036 G2962 G0290 G5101 G4160 G3992 G5207 G3450 G0027 G2481 G2481 G1492 G5126 G1788
Lk 20:14 ἰδόντες δὲ αὐτὸν οἱ γεωργοὶ διελογίζοντο πρὸς ἀλλήλους λέγοντες, Οὗτός ἐστιν κληρονόμος· ἀποκτείνωμεν αὐτόν, ἵνα ἡμῶν γένηται κληρονομία.                                        
Lk 20:14 i)do/ntes de\ au)to\n oi( geOrgoi\ dielogi/DZonto pro\s a)llE/lous le/gontes, *ou(=to/s e)stin o( klErono/mos: a)poktei/nOmen au)to/n, i(/na E(mO=n ge/nEtai E( klEronomi/a.
Lk 20:14 idontes de auton hoi geOrgoi dielogiDZonto pros allElus legontes, hutos estin ho klEronomos: apokteinOmen auton, hina hEmOn genEtai hE klEronomia.
Lk 20:14 v--aapnpm- c--------- rp----asm- ra----npm- n-----npm- v-3imi-p-- p--------- rp----apm- v--papnpm- rd----nsm- v-3pai-s-- ra----nsm- n-----nsm- v-1aas-p-- rp----asm- c--------- rp----gp-- v-3ams-s-- ra----nsf- n-----nsf-
Lk 20:14 G1492 G1161 G0846 G3588 G1092 G1260 G4314 G0240 G3004 G3778 G2076 G3588 G2818 G0615 G0846 G2443 G2257 G1096 G3588 G2817
Lk 20:14 Lecz rolnicy, zobaczywszy go, naradzali się między sobą mówiąc: To jest dziedzic, zabijmy go, a dziedzictwo stanie się nasze.
Lk 20:14
Lk 20:14 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 20:14
Lk 20:14  Ale  najemców  widzenie  jego  uzasadnioną  między  go  mówi  to  spadkobierca  iść  zabić  jego  i  dziedzictwo  będzie  nasz
Lk 20:14 G1161 G1092 G1492 G0846 G1260 G4314 G1438 G3004 G3778 G2818 G1205 G0615 G0846 G2443 G2817 G1096 G2257
Lk 20:15 καὶ ἐκβαλόντες αὐτὸν ἔξω τοῦ ἀμπελῶνος ἀπέκτειναν. τί οὖν ποιήσει αὐτοῖς κύριος τοῦ ἀμπελῶνος;                                                  
Lk 20:15 kai\ e)kbalo/ntes au)to\n e)/XO tou= a)mpelO=nos a)pe/kteinan. ti/ ou)=n poiE/sei au)toi=s o( ku/rios tou= a)mpelO=nos;
Lk 20:15 kai ekbalontes auton eXO tu ampelOnos apekteinan. ti un poiEsei autois ho kyrios tu ampelOnos;
Lk 20:15 c--------- v--aapnpm- rp----asm- p--------- ra----gsm- n-----gsm- v-3aai-p-- ri----asn- c--------- v-3fai-s-- rp----dpm- ra----nsm- n-----nsm- ra----gsm- n-----gsm-
Lk 20:15 G2532 G1544 G0846 G1854 G3588 G0290 G0615 G5101 G3767 G4160 G0846 G3588 G2962 G3588 G0290
Lk 20:15 I wyrzuciwszy go z winnicy, zabili. Co więc uczyni z nimi właściciel winnicy?
Lk 20:15
Lk 20:15 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 20:15
Lk 20:15  I  cofania  jego  obecnie  z  winnica  zabity  Że  zaś  będzie  ich  Pan  winnica
Lk 20:15 G2532 G1544 G0846 G1854 G1854 G0290 G0615 G5101 G3767 G4160 G0846 G2962 G0290
Lk 20:16 ἐλεύσεται καὶ ἀπολέσει τοὺς γεωργοὺς τούτους, καὶ δώσει τὸν ἀμπελῶνα ἄλλοις. ἀκούσαντες δὲ εἶπαν, Μὴ γένοιτο.                                                
Lk 20:16 e)leu/setai kai\ a)pole/sei tou\s geOrgou\s tou/tous, kai\ dO/sei to\n a)mpelO=na a)/llois. a)kou/santes de\ ei)=pan, *mE\ ge/noito.
Lk 20:16 eleusetai kai apolesei tus geOrgus tutus, kai dOsei ton ampelOna allois. akusantes de eipan, mE genoito.
Lk 20:16 v-3fmi-s-- c--------- v-3fai-s-- ra----apm- n-----apm- rd----apm- c--------- v-3fai-s-- ra----asm- n-----asm- a-----dpm- v--aapnpm- c--------- v-3aai-p-- d--------- v-3amo-s--
Lk 20:16 G2064 G2532 G0622 G3588 G1092 G5128 G2532 G1325 G3588 G0290 G0243 G0191 G1161 G2036 G3361 G1096
Lk 20:16 Przyjdzie i wytraci tych rolników, a winnicę da innym. Gdy to usłyszeli, zawołali: Nie, nigdy!
Lk 20:16
Lk 20:16 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 20:16
Lk 20:16  Przyjść  i  zniszczyć  plantatorów  i  dać  winnica  inny  Przesłuchanie  zaś  powiedział  nie  będzie
Lk 20:16 G2064 G2532 G0622 G1092 G2532 G1325 G0290 G0243 G0191 G1161 G2036 G3361 G1096
Lk 20:17 δὲ ἐμβλέψας αὐτοῖς εἶπεν, Τί οὖν ἐστιν τὸ γεγραμμένον τοῦτο· Λίθον ὃν ἀπεδοκίμασαν οἱ οἰκοδομοῦντες, οὗτος ἐγενήθη εἰς κεφαλὴν γωνίας;                                      
Lk 20:17 o( de\ e)mble/PSas au)toi=s ei)=pen, *ti/ ou)=n e)stin to\ gegramme/non tou=to: *li/Ton o(\n a)pedoki/masan oi( oi)kodomou=ntes, ou(=tos e)genE/TE ei)s kefalE\n gOni/as;
Lk 20:17 ho de emblePSas autois eipen, ti un estin to gegrammenon tuto: liTon hon apedokimasan hoi oikodomuntes, hutos egenETE eis kefalEn gOnias;
Lk 20:17 ra----nsm- c--------- v--aapnsm- rp----dpm- v-3aai-s-- ri----nsn- c--------- v-3pai-s-- ra----nsn- v--xppnsn- rd----nsn- n-----asm- rr----asm- v-3aai-p-- ra----npm- v--papnpm- rd----nsm- v-3api-s-- p--------- n-----asf- n-----gsf-
Lk 20:17 G3588 G1161 G1689 G0846 G2036 G5101 G3767 G2076 G3588 G1125 G5124 G3037 G3739 G0593 G3588 G3618 G3778 G1096 G1519 G2776 G1137
Lk 20:17 On zaś spojrzał na nich i rzekł: Cóż więc znaczy to słowo Pisma: Właśnie ten kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła?
Lk 20:17
Lk 20:17 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 20:17
Lk 20:17  Ale  szukam  ich  powiedział  że  że  tak  te rzeczy  napisany  kamień  który  odrzucone  Budownictwa  że  najbardziej  został  głowa  kąt
Lk 20:17 G1161 G1689 G0846 G2036 G3767 G5101 G2076 G5124 G1125 G3037 G3739 G0593 G3618 G3778 G3778 G1096 G2776 G1137
Lk 20:18 πᾶς πεσὼν ἐπ᾿ ἐκεῖνον τὸν λίθον συνθλασθήσεται· ἐφ᾿ ὃν δ᾿ ἂν πέσῃ, λικμήσει αὐτόν.                                                  
Lk 20:18 pa=s o( pesO\n e)p' e)kei=non to\n li/Ton sunTlasTE/setai: e)f' o(\n d' a)\n pe/sE|, likmE/sei au)to/n.
Lk 20:18 pas ho pesOn ep' ekeinon ton liTon synTlasTEsetai: ef' on d' an pesE, likmEsei auton.
Lk 20:18 a-----nsm- ra----nsm- v--aapnsm- p--------- rd----asm- ra----asm- n-----asm- v-3fpi-s-- p--------- rr----asm- c--------- x--------- v-3aas-s-- v-3fai-s-- rp----asm-
Lk 20:18 G3956 G3588 G4098 G1909 G1565 G3588 G3037 G4917 G1909 G3739 G1161 G0302 G4098 G3039 G0846
Lk 20:18 Każdy, kto upadnie na ten kamień, rozbije się, a na kogo on spadnie, zmiażdży go.
Lk 20:18
Lk 20:18 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 20:18
Lk 20:18  Każdy  kto  spadek  w  że  kamień  przerwa  i  w  kogo  kogo  spadek  dodanie  zmiażdżyć
Lk 20:18 G3956 G4098 G4098 G1909 G1565 G3037 G4917 G1161 G1909 G0302 G3739 G4098 G0846 G3039
Lk 20:19 Καὶ ἐζήτησαν οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ ἀρχιερεῖς ἐπιβαλεῖν ἐπ᾿ αὐτὸν τὰς χεῖρας ἐν αὐτῇ τῇ ὥρᾳ, καὶ ἐφοβήθησαν τὸν λαόν· ἔγνωσαν γὰρ ὅτι πρὸς αὐτοὺς εἶπεν τὴν παραβολὴν ταύτην.                      
Lk 20:19 *kai\ e)DZE/tEsan oi( grammatei=s kai\ oi( a)rCHierei=s e)pibalei=n e)p' au)to\n ta\s CHei=ras e)n au)tE=| tE=| O(/ra|, kai\ e)fobE/TEsan to\n lao/n: e)/gnOsan ga\r o(/ti pro\s au)tou\s ei)=pen tE\n parabolE\n tau/tEn.
Lk 20:19 kai eDZEtEsan hoi grammateis kai hoi arCHiereis epibalein ep' auton tas CHeiras en autE tE hOra, kai efobETEsan ton laon: egnOsan gar hoti pros autus eipen tEn parabolEn tautEn.
Lk 20:19 c--------- v-3aai-p-- ra----npm- n-----npm- c--------- ra----npm- n-----npm- v--aan---- p--------- rp----asm- ra----apf- n-----apf- p--------- rp----dsf- ra----dsf- n-----dsf- c--------- v-3api-p-- ra----asm- n-----asm- v-3aai-p-- c--------- c--------- p--------- rp----apm- v-3aai-s-- ra----asf- n-----asf- rd----asf-
Lk 20:19 G2532 G2212 G3588 G1122 G2532 G3588 G0749 G1911 G1909 G0846 G3588 G5495 G1722 G0846 G3588 G5610 G2532 G5399 G3588 G2992 G1097 G1063 G3754 G4314 G0846 G2036 G3588 G3850 G3778
Lk 20:19 W tej samej godzinie uczeni w Piśmie i arcykapłani chcieli koniecznie dostać Go w swoje ręce, lecz bali się ludu. Zrozumieli bowiem, że przeciwko nim skierował tę przypowieść.
Lk 20:19
Lk 20:19 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 20:19
Lk 20:19  I  Wyszukiwanie  w  to  czas  kapłanów  i  Uczeni w Piśmie  nakładać  w  To  ręce  ale  boi  Osoby  dla  zrozumieć  że  o  ich  powiedział  to  przypowieść
Lk 20:19 G2532 G2212 G1722 G0846 G5610 G0749 G2532 G1122 G1911 G1909 G0846 G5495 G2532 G5399 G2992 G1063 G1097 G3754 G4314 G0846 G2036 G5026 G3850
Lk 20:20 Καὶ παρατηρήσαντες ἀπέστειλαν ἐγκαθέτους ὑποκρινομένους ἑαυτοὺς δικαίους εἶναι, ἵνα ἐπιλάβωνται αὐτοῦ λόγου, ὥστε παραδοῦναι αὐτὸν τῇ ἀρχῇ καὶ τῇ ἐξουσίᾳ τοῦ ἡγεμόνος.                                    
Lk 20:20 *kai\ paratErE/santes a)pe/steilan e)gkaTe/tous u(pokrinome/nous e(autou\s dikai/ous ei)=nai, i(/na e)pila/bOntai au)tou= lo/gou, O(/ste paradou=nai au)to\n tE=| a)rCHE=| kai\ tE=| e)Xousi/a| tou= E(gemo/nos.
Lk 20:20 kai paratErEsantes apesteilan eNkaTetus hypokrinomenus heautus dikaius einai, hina epilabOntai autu logu, hOste paradunai auton tE arCHE kai tE eXusia tu hEgemonos.
Lk 20:20 c--------- v--aapnpm- v-3aai-p-- a-----apm- v--pmpapm- rp----apm- a-----apm- v--pan---- c--------- v-3ams-p-- rp----gsm- n-----gsm- c--------- v--aan---- rp----asm- ra----dsf- n-----dsf- c--------- ra----dsf- n-----dsf- ra----gsm- n-----gsm-
Lk 20:20 G2532 G3906 G0649 G1455 G5271 G1438 G1342 G1511 G2443 G1949 G0846 G3056 G5620 G3860 G0846 G3588 G0746 G2532 G3588 G1849 G3588 G2232
Lk 20:20 Śledzili Go więc i nasłali na Niego szpiegów. Ci udawali pobożnych i mieli podchwycić Go w mowie, aby Go wydać zwierzchności i władzy namiestnika.
Lk 20:20
Lk 20:20 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 20:20
Lk 20:20  I  oglądania  wysłano  chytry  osoby  udając  udając  pobożny  złowionych  by  Jego  słowo  że  zdradzać  Jego  przełożonych  i  władze  władca
Lk 20:20 G2532 G3906 G0649 G1455 G1455 G1438 G5271 G1342 G1949 G2443 G0846 G3056 G1519 G3860 G0846 G0746 G2532 G1849 G2232
Lk 20:21 καὶ ἐπηρώτησαν αὐτὸν λέγοντες, Διδάσκαλε, οἴδαμεν ὅτι ὀρθῶς λέγεις καὶ διδάσκεις καὶ οὐ λαμβάνεις πρόσωπον, ἀλλ᾿ ἐπ᾿ ἀληθείας τὴν ὁδὸν τοῦ θεοῦ διδάσκεις·                                  
Lk 20:21 kai\ e)pErO/tEsan au)to\n le/gontes, *dida/skale, oi)/damen o(/ti o)rTO=s le/geis kai\ dida/skeis kai\ ou) lamba/neis pro/sOpon, a)ll' e)p' a)lETei/as tE\n o(do\n tou= Teou= dida/skeis:
Lk 20:21 kai epErOtEsan auton legontes, didaskale, oidamen hoti orTOs legeis kai didaskeis kai u lambaneis prosOpon, all' ep' alETeias tEn hodon tu Teu didaskeis:
Lk 20:21 c--------- v-3aai-p-- rp----asm- v--papnpm- n-----vsm- v-1xai-p-- c--------- d--------- v-2pai-s-- c--------- v-2pai-s-- c--------- d--------- v-2pai-s-- n-----asn- c--------- p--------- n-----gsf- ra----asf- n-----asf- ra----gsm- n-----gsm- v-2pai-s--
Lk 20:21 G2532 G1905 G0846 G3004 G1320 G1492 G3754 G3723 G3004 G2532 G1321 G2532 G3756 G2983 G4383 G0235 G1909 G0225 G3588 G3598 G3588 G2316 G1321
Lk 20:21 Zapytali Go więc: Nauczycielu, wiemy, że słusznie mówisz i uczysz, i nie masz względu na osobę, lecz drogi Bożej w prawdzie nauczasz.
Lk 20:21
Lk 20:21 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 20:21
Lk 20:21  I  pytanie  Jego  Nauczyciel  wiedzieć  że  zgodnie z prawdą  powiedzieć  i  uczyć  i  nie  wygląd  twarz  ale  naprawdę  naprawdę  sposób  Bóg  uczyć
Lk 20:21 G2532 G1905 G0846 G1320 G1492 G3754 G3723 G3004 G2532 G1321 G2532 G3756 G2983 G4383 G0235 G0225 G1909 G3598 G2316 G1321
Lk 20:22 ἔξεστιν ἡμᾶς Καίσαρι φόρον δοῦναι οὔ;                                                                  
Lk 20:22 e)/Xestin E(ma=s *kai/sari fo/ron dou=nai E)\ ou)/;
Lk 20:22 eXestin hEmas kaisari foron dunai E u;
Lk 20:22 v-3pai-s-- rp----ap-- n-----dsm- n-----asm- v--aan---- c--------- d---------
Lk 20:22 G1832 G2248 G2541 G5411 G1325 G2228 G3756
Lk 20:22 Czy wolno nam płacić podatek Cezarowi, czy nie?
Lk 20:22
Lk 20:22 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 20:22
Lk 20:22  można  nas  dać  przedstawia  Cezar  lub  nie
Lk 20:22 G1832 G2254 G1325 G5411 G2541 G2228 G3756
Lk 20:23 κατανοήσας δὲ αὐτῶν τὴν πανουργίαν εἶπεν πρὸς αὐτούς,                                                                
Lk 20:23 katanoE/sas de\ au)tO=n tE\n panourgi/an ei)=pen pro\s au)tou/s,
Lk 20:23 katanoEsas de autOn tEn panurgian eipen pros autus,
Lk 20:23 v--aapnsm- c--------- rp----gpm- ra----asf- n-----asf- v-3aai-s-- p--------- rp----apm-
Lk 20:23 G2657 G1161 G0846 G3588 G3834 G2036 G4314 G0846
Lk 20:23 On przejrzał ich podstęp i rzekł do nich:
Lk 20:23
Lk 20:23 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 20:23
Lk 20:23  zaś  rozumianej  przebiegłość  ich  powiedział  ich  ich  że  Mnie  kusić
Lk 20:23 G1161 G2657 G3834 G0846 G2036 G0846 G4314 G5101 G3165 G3985
Lk 20:24 Δείξατέ μοι δηνάριον· τίνος ἔχει εἰκόνα καὶ ἐπιγραφήν; οἱ δὲ εἶπαν, Καίσαρος.                                                        
Lk 20:24 *dei/Xate/ moi dEna/rion: ti/nos e)/CHei ei)ko/na kai\ e)pigrafE/n; oi( de\ ei)=pan, *kai/saros.
Lk 20:24 deiXate moi dEnarion: tinos eCHei eikona kai epigrafEn; hoi de eipan, kaisaros.
Lk 20:24 v-2aad-p-- rp----ds-- n-----asn- ri----gsm- v-3pai-s-- n-----asf- c--------- n-----asf- ra----npm- c--------- v-3aai-p-- n-----gsm-
Lk 20:24 G1166 G3427 G1220 G5101 G2192 G1504 G2532 G1923 G3588 G1161 G2036 G2541
Lk 20:24 Pokażcie Mi denara. Czyj nosi obraz i napis? Odpowiedzieli: Cezara.
Lk 20:24
Lk 20:24 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 20:24
Lk 20:24  Pokazać  Mnie  denar  którego  w  To  obraz  i  napis  spotkać  Cezar
Lk 20:24 G1925 G3427 G1220 G5101 G2192 G2192 G1504 G2532 G1923 G0611 G2541
Lk 20:25 δὲ εἶπεν πρὸς αὐτούς, Τοίνυν ἀπόδοτε τὰ Καίσαρος Καίσαρι καὶ τὰ τοῦ θεοῦ τῷ θεῷ.                                                
Lk 20:25 o( de\ ei)=pen pro\s au)tou/s, *toi/nun a)po/dote ta\ *kai/saros *kai/sari kai\ ta\ tou= Teou= tO=| TeO=|.
Lk 20:25 ho de eipen pros autus, toinyn apodote ta kaisaros kaisari kai ta tu Teu tO TeO.
Lk 20:25 ra----nsm- c--------- v-3aai-s-- p--------- rp----apm- c--------- v-2aad-p-- ra----apn- n-----gsm- n-----dsm- c--------- ra----apn- ra----gsm- n-----gsm- ra----dsm- n-----dsm-
Lk 20:25 G3588 G1161 G2036 G4314 G0846 G5106 G0591 G3588 G2541 G2541 G2532 G3588 G3588 G2316 G3588 G2316
Lk 20:25 Wówczas rzekł do nich: Oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga.
Lk 20:25
Lk 20:25 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 20:25
Lk 20:25  powiedział  ich  tak  Render  Cesarskie  Cezar  i  Bóg  Bóg
Lk 20:25 G2036 G0846 G5106 G0591 G2541 G2541 G2532 G2316 G2316
Lk 20:26 καὶ οὐκ ἴσχυσαν ἐπιλαβέσθαι αὐτοῦ ῥήματος ἐναντίον τοῦ λαοῦ, καὶ θαυμάσαντες ἐπὶ τῇ ἀποκρίσει αὐτοῦ ἐσίγησαν.                                                
Lk 20:26 kai\ ou)k i)/sCHusan e)pilabe/sTai au)tou= r(E/matos e)nanti/on tou= laou=, kai\ Tauma/santes e)pi\ tE=| a)pokri/sei au)tou= e)si/gEsan.
Lk 20:26 kai uk isCHysan epilabesTai autu rEmatos enantion tu lau, kai Taumasantes epi tE apokrisei autu esigEsan.
Lk 20:26 c--------- d--------- v-3aai-p-- v--amn---- rp----gsm- n-----gsn- p--------- ra----gsm- n-----gsm- c--------- v--aapnpm- p--------- ra----dsf- n-----dsf- rp----gsm- v-3aai-p--
Lk 20:26 G2532 G3756 G2480 G1949 G0846 G4487 G1726 G3588 G2992 G2532 G2296 G1909 G3588 G0612 G0846 G4601
Lk 20:26 I nie mogli podchwycić Go w żadnym słowie wobec ludu. Zmieszani Jego odpowiedzią, zamilkli.
Lk 20:26
Lk 20:26 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 20:26
Lk 20:26  I  nie  może  połów  Jego  słowo  przed  Osoby  i  zdziwiony  odpowiedź  Jego  cichy
Lk 20:26 G2532 G3756 G2480 G1949 G0846 G4487 G1726 G2992 G2532 G2296 G0612 G0846 G4601
Lk 20:27 Προσελθόντες δέ τινες τῶν Σαδδουκαίων, οἱ [ἀντι]λέγοντες ἀνάστασιν μὴ εἶναι, ἐπηρώτησαν αὐτὸν                                                        
Lk 20:27 *proselTo/ntes de/ tines tO=n *saddoukai/On, oi( [a)nti]le/gontes a)na/stasin mE\ ei)=nai, e)pErO/tEsan au)to\n
Lk 20:27 proselTontes de tines tOn saddukaiOn, hoi [anti]legontes anastasin mE einai, epErOtEsan auton
Lk 20:27 v--aapnpm- c--------- ri----npm- ra----gpm- n-----gpm- ra----npm- v--papnpm- n-----asf- d--------- v--pan---- v-3aai-p-- rp----asm-
Lk 20:27 G4334 G1161 G5100 G3588 G4523 G3588 G0483 G0386 G3361 G1511 G1905 G0846
Lk 20:27 Wówczas podeszło do Niego kilku saduceuszów, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania, i zagadnęli Go
Lk 20:27
Lk 20:27 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 20:27
Lk 20:27  Następnie  przyszedł  kilka  Saduceuszów  odrzucać  zmartwychwstania  pytanie  Jego
Lk 20:27 G1161 G4334 G5100 G4523 G0483 G0386 G1905 G0846
Lk 20:28 λέγοντες, Διδάσκαλε, Μωϋσῆς ἔγραψεν ἡμῖν, ἐάν τινος ἀδελφὸς ἀποθάνῃ ἔχων γυναῖκα, καὶ οὗτος ἄτεκνος ᾖ, ἵνα λάβῃ ἀδελφὸς αὐτοῦ τὴν γυναῖκα καὶ ἐξαναστήσῃ σπέρμα τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ.                        
Lk 20:28 le/gontes, *dida/skale, *mOu+sE=s e)/graPSen E(mi=n, e)a/n tinos a)delfo\s a)poTa/nE| e)/CHOn gunai=ka, kai\ ou(=tos a)/teknos E)=|, i(/na la/bE| o( a)delfo\s au)tou= tE\n gunai=ka kai\ e)XanastE/sE| spe/rma tO=| a)delfO=| au)tou=.
Lk 20:28 legontes, didaskale, mO+ysEs egraPSen hEmin, ean tinos adelfos apoTanE eCHOn gynaika, kai hutos ateknos E, hina labE ho adelfos autu tEn gynaika kai eXanastEsE sperma tO adelfO autu.
Lk 20:28 v--papnpm- n-----vsm- n-----nsm- v-3aai-s-- rp----dp-- c--------- ri----gsm- n-----nsm- v-3aas-s-- v--papnsm- n-----asf- c--------- rd----nsm- a-----nsm- v-3pas-s-- c--------- v-3aas-s-- ra----nsm- n-----nsm- rp----gsm- ra----asf- n-----asf- c--------- v-3aas-s-- n-----asn- ra----dsm- n-----dsm- rp----gsm-
Lk 20:28 G3004 G1320 G3475 G1125 G2254 G1437 G5100 G0080 G0599 G2192 G1135 G2532 G3778 G0815 G5600 G2443 G2983 G3588 G0080 G0846 G3588 G1135 G2532 G1817 G4690 G3588 G0080 G0846
Lk 20:28 w ten sposób: Nauczycielu, Mojżesz tak nam przepisał: Jeśli umrze czyjś brat, który miał żonę, a był bezdzietny, niech jego brat weźmie wdowę i niech wzbudzi potomstwo swemu bratu.
Lk 20:28
Lk 20:28 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 20:28
Lk 20:28  Nauczyciel  Mojżesz  napisał  nas  jeśli  kogo  umierać  brat  którzy  żona  i  umierać  bezdzietny  że  brat  jego  wziąć  żona  i  wzbudzi  ziarno  brat  jego
Lk 20:28 G1320 G3475 G1125 G2254 G1437 G5100 G0599 G0080 G2192 G1135 G2532 G0599 G0815 G2443 G0080 G0846 G2983 G1135 G2532 G1817 G4690 G0080 G0846
Lk 20:29 ἑπτὰ οὖν ἀδελφοὶ ἦσαν· καὶ πρῶτος λαβὼν γυναῖκα ἀπέθανεν ἄτεκνος·                                                          
Lk 20:29 e(pta\ ou)=n a)delfoi\ E)=san: kai\ o( prO=tos labO\n gunai=ka a)pe/Tanen a)/teknos:
Lk 20:29 hepta un adelfoi Esan: kai ho prOtos labOn gynaika apeTanen ateknos:
Lk 20:29 a-----npm- c--------- n-----npm- v-3iai-p-- c--------- ra----nsm- a-----nsm- v--aapnsm- n-----asf- v-3aai-s-- a-----nsm-
Lk 20:29 G2033 G3767 G0080 G2258 G2532 G3588 G4413 G2983 G1135 G0599 G0815
Lk 20:29 Otóż było siedmiu braci. Pierwszy wziął żonę i umarł bezdzietnie.
Lk 20:29
Lk 20:29 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 20:29
Lk 20:29  To  siedem  bracia  pierwszy  przy  żona  zmarły  bezdzietny
Lk 20:29 G2258 G2033 G0080 G4413 G2983 G1135 G0599 G0815
Lk 20:30 καὶ δεύτερος                                                                          
Lk 20:30 kai\ o( deu/teros
Lk 20:30 kai ho deuteros
Lk 20:30 c--------- ra----nsm- a-----nsm-
Lk 20:30 G2532 G3588 G1208
Lk 20:30 Wziął ją drugi,
Lk 20:30
Lk 20:30 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 20:30
Lk 20:30  miał  Do  żona  drugi  i  że  zmarły  bezdzietny
Lk 20:30 G2983 G3588 G1135 G1208 G2532 G3778 G0599 G0815
Lk 20:31 καὶ τρίτος ἔλαβεν αὐτήν, ὡσαύτως δὲ καὶ οἱ ἑπτὰ οὐ κατέλιπον τέκνα καὶ ἀπέθανον.                                                  
Lk 20:31 kai\ o( tri/tos e)/laben au)tE/n, O(sau/tOs de\ kai\ oi( e(pta\ ou) kate/lipon te/kna kai\ a)pe/Tanon.
Lk 20:31 kai ho tritos elaben autEn, hOsautOs de kai hoi hepta u katelipon tekna kai apeTanon.
Lk 20:31 c--------- ra----nsm- a-----nsm- v-3aai-s-- rp----asf- d--------- c--------- d--------- ra----npm- a-----npm- d--------- v-3aai-p-- n-----apn- c--------- v-3aai-p--
Lk 20:31 G2532 G3588 G5154 G2983 G0846 G5615 G1161 G2532 G3588 G2033 G3756 G2641 G5043 G2532 G0599
Lk 20:31 a potem trzeci, i tak wszyscy pomarli, nie zostawiwszy dzieci.
Lk 20:31
Lk 20:31 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 20:31
Lk 20:31  miał  jego  trzeci  również  i  siedem  i  zmarły  nie  pozostawiając  Dzieci
Lk 20:31 G2983 G0846 G5154 G5615 G2532 G2033 G2532 G0599 G3756 G2641 G5043
Lk 20:32 ὕστερον καὶ γυνὴ ἀπέθανεν.                                                                      
Lk 20:32 u(/steron kai\ E( gunE\ a)pe/Tanen.
Lk 20:32 hysteron kai hE gynE apeTanen.
Lk 20:32 a-----asnc d--------- ra----nsf- n-----nsf- v-3aai-s--
Lk 20:32 G5305 G2532 G3588 G1135 G0599
Lk 20:32 W końcu umarła ta kobieta.
Lk 20:32
Lk 20:32 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 20:32
Lk 20:32  za  wszystko  zmarły  i  żona
Lk 20:32 G5305 G3956 G0599 G2532 G1135
Lk 20:33 γυνὴ οὖν ἐν τῇ ἀναστάσει τίνος αὐτῶν γίνεται γυνή; οἱ γὰρ ἑπτὰ ἔσχον αὐτὴν γυναῖκα.                                                
Lk 20:33 E( gunE\ ou)=n e)n tE=| a)nasta/sei ti/nos au)tO=n gi/netai gunE/; oi( ga\r e(pta\ e)/sCHon au)tE\n gunai=ka.
Lk 20:33 hE gynE un en tE anastasei tinos autOn ginetai gynE; hoi gar hepta esCHon autEn gynaika.
Lk 20:33 ra----nsf- n-----nsf- c--------- p--------- ra----dsf- n-----dsf- ri----gsm- rp----gpm- v-3pmi-s-- n-----nsf- ra----npm- c--------- a-----npm- v-3aai-p-- rp----asf- n-----asf-
Lk 20:33 G3588 G1135 G3767