Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

NT_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po grecku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

do_Lk22      do_str_głównej      do_Lk24      
Lk 23:1 Καὶ ἀναστὰν ἅπαν τὸ πλῆθος αὐτῶν ἤγαγον αὐτὸν ἐπὶ τὸν Πιλᾶτον.                                              
Lk 23:1 *kai\ a)nasta\n a(/pan to\ plE=Tos au)tO=n E)/gagon au)to\n e)pi\ to\n *pila=ton.
Lk 23:1 kai anastan hapan to plETos autOn Egagon auton epi ton pilaton.
Lk 23:1 c--------- v--aapnsn- a-----nsn- ra----nsn- n-----nsn- rp----gpm- v-3aai-p-- rp----asm- p--------- ra----asm- n-----asm-
Lk 23:1 G2532 G0450 G0537 G3588 G4128 G0846 G0071 G0846 G1909 G3588 G4091
Lk 23:1 Teraz całe ich zgromadzenie powstało; i poprowadzili Go przed Piłata.
Lk 23:1
Lk 23:1 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 23:1
Lk 23:1  I  róża  wszystko  wiele  ich  doprowadziły  Jego  do  Piłat
Lk 23:1 G2532 G0450 G0537 G4128 G0846 G0071 G0846 G1909 G4091
Lk 23:2 ἤρξαντο δὲ κατηγορεῖν αὐτοῦ λέγοντες, Τοῦτον εὕραμεν διαστρέφοντα τὸ ἔθνος ἡμῶν καὶ κωλύοντα φόρους Καίσαρι διδόναι καὶ λέγοντα ἑαυτὸν Χριστὸν βασιλέα εἶναι.                        
Lk 23:2 E)/rXanto de\ katEgorei=n au)tou= le/gontes, *tou=ton eu(/ramen diastre/fonta to\ e)/Tnos E(mO=n kai\ kOlu/onta fo/rous *kai/sari dido/nai kai\ le/gonta e(auto\n *CHristo\n basile/a ei)=nai.
Lk 23:2 ErXanto de katEgorein autu legontes, tuton heuramen diastrefonta to eTnos hEmOn kai kOlyonta forus kaisari didonai kai legonta heauton CHriston basilea einai.
Lk 23:2 v-3ami-p-- c--------- v--pan---- rp----gsm- v--papnpm- rd----asm- v-1aai-p-- v--papasm- ra----asn- n-----asn- rp----gp-- c--------- v--papasm- n-----apm- n-----dsm- v--pan---- c--------- v--papasm- rp----asm- n-----asm- n-----asm- v--pan----
Lk 23:2 G0756 G1161 G2723 G0846 G3004 G5126 G2147 G1294 G3588 G1484 G2257 G2532 G2967 G5411 G2541 G1325 G2532 G3004 G1438 G5547 G0935 G1511
Lk 23:2 Tam zaczęli oskarżać Go: Stwierdziliśmy, że ten człowiek podburza nasz naród, że odwodzi od płacenia podatków Cezarowi i że siebie podaje za Mesjasza - Króla.
Lk 23:2
Lk 23:2 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 23:2
Lk 23:2  i  rozpoczął  winić  Jego  mówi  znalezionych  On  psuje  osoby  i  zakazuje  dać  przedstawia  Cezar  powołanie  Się  Chrystus  Król
Lk 23:2 G1161 G0756 G2723 G0846 G3004 G2147 G5126 G1294 G1484 G2532 G2967 G1325 G5411 G2541 G3004 G1438 G5547 G0935
Lk 23:3 δὲ Πιλᾶτος ἠρώτησεν αὐτὸν λέγων, Σὺ εἶ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων; δὲ ἀποκριθεὶς αὐτῷ ἔφη, Σὺ λέγεις.                              
Lk 23:3 o( de\ *pila=tos E)rO/tEsen au)to\n le/gOn, *su\ ei)= o( basileu\s tO=n *)ioudai/On; o( de\ a)pokriTei\s au)tO=| e)/fE, *su\ le/geis.
Lk 23:3 ho de pilatos ErOtEsen auton legOn, sy ei ho basileus tOn iudaiOn; ho de apokriTeis autO efE, sy legeis.
Lk 23:3 ra----nsm- c--------- n-----nsm- v-3aai-s-- rp----asm- v--papnsm- rp----ns-- v-2pai-s-- ra----nsm- n-----nsm- ra----gpm- a-----gpm- ra----nsm- c--------- v--appnsm- rp----dsm- v-3iai-s-- rp----ns-- v-2pai-s--
Lk 23:3 G3588 G1161 G4091 G2065 G0846 G3004 G4771 G1488 G3588 G0935 G3588 G2453 G3588 G1161 G0611 G0846 G5346 G4771 G3004
Lk 23:3 Piłat zapytał Go: Czy Ty jesteś Królem żydowskim? Jezus odpowiedział mu: Tak, Ja Nim jestem.
Lk 23:3
Lk 23:3 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 23:3
Lk 23:3  Piłat  pytanie  Jego  ty, wy  Król  Żydowski  powiedział  go  w  odpowiedź  ty, wy  powiedzieć
Lk 23:3 G4091 G1905 G0846 G4771 G0935 G2453 G5346 G0846 G0611 G0611 G4771 G3004
Lk 23:4 δὲ Πιλᾶτος εἶπεν πρὸς τοὺς ἀρχιερεῖς καὶ τοὺς ὄχλους, Οὐδὲν εὑρίσκω αἴτιον ἐν τῷ ἀνθρώπῳ τούτῳ.                                  
Lk 23:4 o( de\ *pila=tos ei)=pen pro\s tou\s a)rCHierei=s kai\ tou\s o)/CHlous, *ou)de\n eu(ri/skO ai)/tion e)n tO=| a)nTrO/pO| tou/tO|.
Lk 23:4 ho de pilatos eipen pros tus arCHiereis kai tus oCHlus, uden heuriskO aition en tO anTrOpO tutO.
Lk 23:4 ra----nsm- c--------- n-----nsm- v-3aai-s-- p--------- ra----apm- n-----apm- c--------- ra----apm- n-----apm- a-----asn- v-1pai-s-- a-----asn- p--------- ra----dsm- n-----dsm- rd----dsm-
Lk 23:4 G3588 G1161 G4091 G2036 G4314 G3588 G0749 G2532 G3588 G3793 G3762 G2147 G0158 G1722 G3588 G0444 G5129
Lk 23:4 Piłat więc oświadczył arcykapłanom i tłumom: Nie znajduję żadnej winy w tym człowieku.
Lk 23:4
Lk 23:4 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 23:4
Lk 23:4  Piłat  powiedział  kapłanów  i  osoby  odnaleźć  nie  wina  w  To  człowiek
Lk 23:4 G4091 G2036 G0749 G2532 G3793 G2147 G3762 G0158 G1722 G5129 G0444
Lk 23:5 οἱ δὲ ἐπίσχυον λέγοντες ὅτι Ἀνασείει τὸν λαὸν διδάσκων καθ᾿ ὅλης τῆς Ἰουδαίας, καὶ ἀρξάμενος ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας ἕως ὧδε.                            
Lk 23:5 oi( de\ e)pi/sCHuon le/gontes o(/ti *)anasei/ei to\n lao\n dida/skOn kaT' o(/lEs tE=s *)ioudai/as, kai\ a)rXa/menos a)po\ tE=s *galilai/as e(/Os O(=de.
Lk 23:5 hoi de episCHyon legontes hoti anaseiei ton laon didaskOn kaT' olEs tEs iudaias, kai arXamenos apo tEs galilaias heOs hOde.
Lk 23:5 ra----npm- c--------- v-3iai-p-- v--papnpm- c--------- v-3pai-s-- ra----asm- n-----asm- v--papnsm- p--------- a-----gsf- ra----gsf- n-----gsf- d--------- v--ampnsm- p--------- ra----gsf- n-----gsf- p--------- d---------
Lk 23:5 G3588 G1161 G2001 G3004 G3754 G0383 G3588 G2992 G1321 G2596 G3650 G3588 G2449 G2532 G0756 G0575 G3588 G1056 G2193 G5602
Lk 23:5 Lecz oni nastawali i mówili: Podburza lud, szerząc swą naukę po całej Judei, od Galilei, gdzie rozpoczął, aż dotąd.
Lk 23:5
Lk 23:5 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 23:5
Lk 23:5  Ale  nalegał  mówi  mówi  zaburza  osoby  nauczanie  na  wszystko  Judea  wyjścia  z  Galilei  do  to  miejsce
Lk 23:5 G1161 G2001 G3004 G3754 G0383 G2992 G1321 G2596 G3650 G2449 G0756 G0575 G1056 G2193 G5602 G5602
Lk 23:6 Πιλᾶτος δὲ ἀκούσας ἐπηρώτησεν εἰ ἄνθρωπος Γαλιλαῖός ἐστιν·                                                  
Lk 23:6 *pila=tos de\ a)kou/sas e)pErO/tEsen ei) o( a)/nTrOpos *galilai=o/s e)stin:
Lk 23:6 pilatos de akusas epErOtEsen ei ho anTrOpos galilaios estin:
Lk 23:6 n-----nsm- c--------- v--aapnsm- v-3aai-s-- x--------- ra----nsm- n-----nsm- a-----nsm- v-3pai-s--
Lk 23:6 G4091 G1161 G0191 G1905 G1487 G3588 G0444 G1057 G2076
Lk 23:6 Gdy Piłat to usłyszał, zapytał, czy człowiek ten jest Galilejczykiem.
Lk 23:6
Lk 23:6 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 23:6
Lk 23:6  Piłat  przesłuchanie  Galilei  pytanie  naprawdę  On  Galileusza
Lk 23:6 G4091 G0191 G1056 G1905 G1487 G2076 G1057
Lk 23:7 καὶ ἐπιγνοὺς ὅτι ἐκ τῆς ἐξουσίας Ἡρῴδου ἐστὶν ἀνέπεμψεν αὐτὸν πρὸς Ἡρῴδην, ὄντα καὶ αὐτὸν ἐν Ἱεροσολύμοις ἐν ταύταις ταῖς ἡμέραις.                          
Lk 23:7 kai\ e)pignou\s o(/ti e)k tE=s e)Xousi/as *(ErO/|dou e)sti\n a)ne/pemPSen au)to\n pro\s *(ErO/|dEn, o)/nta kai\ au)to\n e)n *(ierosolu/mois e)n tau/tais tai=s E(me/rais.
Lk 23:7 kai epignus hoti ek tEs eXusias hErOdu estin anepemPSen auton pros hErOdEn, onta kai auton en hierosolymois en tautais tais hEmerais.
Lk 23:7 c--------- v--aapnsm- c--------- p--------- ra----gsf- n-----gsf- n-----gsm- v-3pai-s-- v-3aai-s-- rp----asm- p--------- n-----asm- v--papasm- d--------- rp----asm- p--------- n-----dpn- p--------- rd----dpf- ra----dpf- n-----dpf-
Lk 23:7 G2532 G1921 G3754 G1537 G3588 G1849 G2264 G2076 G0375 G0846 G4314 G2264 G5607 G2532 G0846 G1722 G2414 G1722 G3778 G3588 G2250
Lk 23:7 A gdy się upewnił, że jest spod władzy Heroda, odesłał Go do Heroda, który w tych dniach również przebywał w Jerozolimie.
Lk 23:7
Lk 23:7 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 23:7
Lk 23:7  I  nauka  że  z  obszar  Herod  wysłane  Jego  do  Herod  który  w  te  dni  był  również  w  Jerozolima
Lk 23:7 G2532 G1921 G3754 G1537 G1849 G2264 G0375 G0846 G4314 G2264 G0846 G1722 G5025 G2250 G5607 G2532 G1722 G2414
Lk 23:8 δὲ Ἡρῴδης ἰδὼν τὸν Ἰησοῦν ἐχάρη λίαν, ἦν γὰρ ἐξ ἱκανῶν χρόνων θέλων ἰδεῖν αὐτὸν διὰ τὸ ἀκούειν περὶ αὐτοῦ, καὶ ἤλπιζέν τι σημεῖον ἰδεῖν ὑπ᾿ αὐτοῦ γινόμενον.          
Lk 23:8 o( de\ *(ErO/|dEs i)dO\n to\n *)iEsou=n e)CHa/rE li/an, E)=n ga\r e)X i(kanO=n CHro/nOn Te/lOn i)dei=n au)to\n dia\ to\ a)kou/ein peri\ au)tou=, kai\ E)/lpiDZe/n ti sEmei=on i)dei=n u(p' au)tou= gino/menon.
Lk 23:8 ho de hErOdEs idOn ton iEsun eCHarE lian, En gar eX hikanOn CHronOn TelOn idein auton dia to akuein peri autu, kai ElpiDZen ti sEmeion idein hyp' autu ginomenon.
Lk 23:8 ra----nsm- c--------- n-----nsm- v--aapnsm- ra----asm- n-----asm- v-3api-s-- d--------- v-3iai-s-- c--------- p--------- a-----gpm- n-----gpm- v--papnsm- v--aan---- rp----asm- p--------- ra----asn- v--pan---- p--------- rp----gsm- c--------- v-3iai-s-- ri----asn- n-----asn- v--aan---- p--------- rp----gsm- v--pmpasn-
Lk 23:8 G3588 G1161 G2264 G1492 G3588 G2424 G5463 G3029 G2258 G1063 G1537 G2425 G5550 G2309 G1492 G0846 G1223 G3588 G0191 G4012 G0846 G2532 G1679 G5100 G4592 G1492 G5259 G0846 G1096
Lk 23:8 Na widok Jezusa Herod bardzo się ucieszył. Od dawna bowiem chciał Go ujrzeć, ponieważ słyszał o Nim i spodziewał się, że zobaczy jaki znak, zdziałany przez Niego.
Lk 23:8
Lk 23:8 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 23:8
Lk 23:8  Herod  widzenie  Jezus  bardzo  rad  dla  długi  długi  chciał  chciał  zobaczyć  Jego  że  wiele  słyszałem  o  Go  i  nadzieję,  zobaczyć  z  To  kilka  cud
Lk 23:8 G2264 G1492 G2424 G3029 G5463 G1063 G1537 G2425 G2258 G2309 G1492 G0846 G1223 G4183 G0191 G4012 G0846 G2532 G1679 G1492 G5259 G0846 G5100 G4592
Lk 23:9 ἐπηρώτα δὲ αὐτὸν ἐν λόγοις ἱκανοῖς· αὐτὸς δὲ οὐδὲν ἀπεκρίνατο αὐτῷ.                                              
Lk 23:9 e)pErO/ta de\ au)to\n e)n lo/gois i(kanoi=s: au)to\s de\ ou)de\n a)pekri/nato au)tO=|.
Lk 23:9 epErOta de auton en logois hikanois: autos de uden apekrinato autO.
Lk 23:9 v-3iai-s-- c--------- rp----asm- p--------- n-----dpm- a-----dpm- rp----nsm- c--------- a-----asn- v-3ami-s-- rp----dsm-
Lk 23:9 G1905 G1161 G0846 G1722 G3056 G2425 G0846 G1161 G3762 G0611 G0846
Lk 23:9 Zasypał Go też wieloma pytaniami, lecz Jezus nic mu nie odpowiedział.
Lk 23:9
Lk 23:9 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 23:9
Lk 23:9  i  proponowany  Go  wiele  pytania  ale  nic  odpowiedzi  go
Lk 23:9 G1161 G1905 G0846 G2425 G3056 G1161 G3762 G0611 G0846
Lk 23:10 εἱστήκεισαν δὲ οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ γραμματεῖς εὐτόνως κατηγοροῦντες αὐτοῦ.                                                
Lk 23:10 ei(stE/keisan de\ oi( a)rCHierei=s kai\ oi( grammatei=s eu)to/nOs katEgorou=ntes au)tou=.
Lk 23:10 heistEkeisan de hoi arCHiereis kai hoi grammateis eutonOs katEgoruntes autu.
Lk 23:10 v-3yai-p-- c--------- ra----npm- n-----npm- c--------- ra----npm- n-----npm- d--------- v--papnpm- rp----gsm-
Lk 23:10 G2476 G1161 G3588 G0749 G2532 G3588 G1122 G2159 G2723 G0846
Lk 23:10 Arcykapłani zaś i uczeni w Piśmie stali i gwałtownie Go oskarżali.
Lk 23:10
Lk 23:10 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 23:10
Lk 23:10  Kapłanów  zaś  i  Uczeni w Piśmie  były  gwałtownie  oskarżony  Jego
Lk 23:10 G0749 G1161 G2532 G1122 G2476 G2159 G2723 G0846
Lk 23:11 ἐξουθενήσας δὲ αὐτὸν [καὶ] Ἡρῴδης σὺν τοῖς στρατεύμασιν αὐτοῦ καὶ ἐμπαίξας περιβαλὼν ἐσθῆτα λαμπρὰν ἀνέπεμψεν αὐτὸν τῷ Πιλάτῳ.                              
Lk 23:11 e)XouTenE/sas de\ au)to\n [kai\] o( *(ErO/|dEs su\n toi=s strateu/masin au)tou= kai\ e)mpai/Xas peribalO\n e)sTE=ta lampra\n a)ne/pemPSen au)to\n tO=| *pila/tO|.
Lk 23:11 eXuTenEsas de auton [kai] ho hErOdEs syn tois strateumasin autu kai empaiXas peribalOn esTEta lampran anepemPSen auton tO pilatO.
Lk 23:11 v--aapnsm- c--------- rp----asm- d--------- ra----nsm- n-----nsm- p--------- ra----dpn- n-----dpn- rp----gsm- c--------- v--aapnsm- v--aapnsm- n-----asf- a-----asf- v-3aai-s-- rp----asm- ra----dsm- n-----dsm-
Lk 23:11 G1848 G1161 G0846 G2532 G3588 G2264 G4862 G3588 G4753 G0846 G2532 G1702 G4016 G2066 G2986 G0375 G0846 G3588 G4091
Lk 23:11 Wówczas wzgardził Nim Herod wraz ze swoją strażą; na pośmiewisko kazał ubrać Go w lśniący płaszcz i odesłał do Piłata.
Lk 23:11
Lk 23:11 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 23:11
Lk 23:11  Ale  Herod  z  ich  wojownicy  nic  Jego  i  drwić  Odziany  Jego  jasny  odzież  wysłane  z powrotem  Piłat
Lk 23:11 G1161 G2264 G4862 G0846 G4753 G1848 G0846 G2532 G1702 G4016 G0846 G2986 G2066 G0375 G0375 G4091
Lk 23:12 ἐγένοντο δὲ φίλοι τε Ἡρῴδης καὶ Πιλᾶτος ἐν αὐτῇ τῇ ἡμέρᾳ μετ᾿ ἀλλήλων· προϋπῆρχον γὰρ ἐν ἔχθρᾳ ὄντες πρὸς αὐτούς.                        
Lk 23:12 e)ge/nonto de\ fi/loi o(/ te *(ErO/|dEs kai\ o( *pila=tos e)n au)tE=| tE=| E(me/ra| met' a)llE/lOn: prou+pE=rCHon ga\r e)n e)/CHTra| o)/ntes pro\s au)tou/s.
Lk 23:12 egenonto de filoi ho te hErOdEs kai ho pilatos en autE tE hEmera met' allElOn: pr+upErCHon gar en eCHTra ontes pros autus.
Lk 23:12 v-3ami-p-- c--------- a-----npm- ra----nsm- c--------- n-----nsm- c--------- ra----nsm- n-----nsm- p--------- rp----dsf- ra----dsf- n-----dsf- p--------- rp----gpm- v-3iai-p-- c--------- p--------- n-----dsf- v--papnpm- p--------- rp----apm-
Lk 23:12 G1096 G1161 G5384 G3588 G5037 G2264 G2532 G3588 G4091 G1722 G0846 G3588 G2250 G3326 G0240 G4391 G1063 G1722 G2189 G5607 G4314 G0846
Lk 23:12 W tym dniu Herod i Piłat stali się przyjaciółmi. Przedtem bowiem żyli z sobą w nieprzyjaźni.
Lk 23:12
Lk 23:12 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 23:12
Lk 23:12  I  zostać  w  że  dzień  Piłat  i  Herod  znajomych  między  go  dla  przed  były  w  wrogość  przyjaciel  z  inny
Lk 23:12 G1161 G1096 G1722 G0846 G2250 G4091 G2532 G2264 G5384 G3326 G0240 G1063 G4391 G5607 G1722 G2189 G1438 G4314 G1438
Lk 23:13 Πιλᾶτος δὲ συγκαλεσάμενος τοὺς ἀρχιερεῖς καὶ τοὺς ἄρχοντας καὶ τὸν λαὸν                                              
Lk 23:13 *pila=tos de\ sugkalesa/menos tou\s a)rCHierei=s kai\ tou\s a)/rCHontas kai\ to\n lao\n
Lk 23:13 pilatos de syNkalesamenos tus arCHiereis kai tus arCHontas kai ton laon
Lk 23:13 n-----nsm- c--------- v--ampnsm- ra----apm- n-----apm- c--------- ra----apm- n-----apm- c--------- ra----asm- n-----asm-
Lk 23:13 G4091 G1161 G4779 G3588 G0749 G2532 G3588 G0758 G2532 G3588 G2992
Lk 23:13 Piłat więc kazał zwołać arcykapłanów, członków Wysokiej Rady oraz lud
Lk 23:13
Lk 23:13 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 23:13
Lk 23:13  Piłat  zaś  zwołania  kapłanów  i  Chiefs  i  osoby
Lk 23:13 G4091 G1161 G4779 G0749 G2532 G0758 G2532 G2992
Lk 23:14 εἶπεν πρὸς αὐτούς, Προσηνέγκατέ μοι τὸν ἄνθρωπον τοῦτον ὡς ἀποστρέφοντα τὸν λαόν, καὶ ἰδοὺ ἐγὼ ἐνώπιον ὑμῶν ἀνακρίνας οὐθὲν εὗρον ἐν τῷ ἀνθρώπῳ τούτῳ αἴτιον ὧν κατηγορεῖτε κατ᾿ αὐτοῦ,          
Lk 23:14 ei)=pen pro\s au)tou/s, *prosEne/gkate/ moi to\n a)/nTrOpon tou=ton O(s a)postre/fonta to\n lao/n, kai\ i)dou\ e)gO\ e)nO/pion u(mO=n a)nakri/nas ou)Te\n eu(=ron e)n tO=| a)nTrO/pO| tou/tO| ai)/tion O(=n katEgorei=te kat' au)tou=,
Lk 23:14 eipen pros autus, prosEneNkate moi ton anTrOpon tuton hOs apostrefonta ton laon, kai idu egO enOpion hymOn anakrinas uTen heuron en tO anTrOpO tutO aition hOn katEgoreite kat' autu,
Lk 23:14 v-3aai-s-- p--------- rp----apm- v-2aai-p-- rp----ds-- ra----asm- n-----asm- rd----asm- c--------- v--papasm- ra----asm- n-----asm- c--------- x--------- rp----ns-- p--------- rp----gp-- v--aapnsm- a-----asn- v-1aai-s-- p--------- ra----dsm- n-----dsm- rd----dsm- a-----asn- rr----gpn- v-2pai-p-- p--------- rp----gsm-
Lk 23:14 G2036 G4314 G0846 G4374 G3427 G3588 G0444 G5126 G5613 G0654 G3588 G2992 G2532 G2400 G1473 G1799 G5216 G0350 G3762 G2147 G1722 G3588 G0444 G5129 G0158 G3739 G2723 G2596 G0846
Lk 23:14 i rzekł do nich: Przywiedliście mi tego człowieka pod zarzutem, że podburza lud. Otóż ja przesłuchałem Go wobec was i nie znalazłem w Nim żadnej winy w sprawach, o które Go oskarżacie.
Lk 23:14
Lk 23:14 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 23:14
Lk 23:14  powiedział  ich  ich  doprowadziły  mnie  Prawa  to  jako  zgorszenie  osoby  i  tutaj  Ja  w  ty, wy  badanych  znalezionych  Prawa  to  winny  ani  w  niż  niż  oskarżać  Jego
Lk 23:14 G2036 G0846 G4314 G4374 G3427 G0444 G5129 G5613 G0654 G2992 G2532 G2400 G1473 G1799 G5216 G0350 G2147 G0444 G5126 G0158 G3762 G3762 G3762 G2596 G2723 G0846
Lk 23:15 ἀλλ᾿ οὐδὲ Ἡρῴδης· ἀνέπεμψεν γὰρ αὐτὸν πρὸς ἡμᾶς· καὶ ἰδοὺ οὐδὲν ἄξιον θανάτου ἐστὶν πεπραγμένον αὐτῷ.                                    
Lk 23:15 a)ll' ou)de\ *(ErO/|dEs: a)ne/pemPSen ga\r au)to\n pro\s E(ma=s: kai\ i)dou\ ou)de\n a)/Xion Tana/tou e)sti\n pepragme/non au)tO=|.
Lk 23:15 all' ude hErOdEs: anepemPSen gar auton pros hEmas: kai idu uden aXion Tanatu estin pepragmenon autO.
Lk 23:15 c--------- d--------- n-----nsm- v-3aai-s-- c--------- rp----asm- p--------- rp----ap-- c--------- x--------- a-----nsn- a-----nsn- n-----gsm- v-3pai-s-- v--xppnsn- rp----dsm-
Lk 23:15 G0235 G3761 G2264 G0375 G1063 G0846 G4314 G2248 G2532 G2400 G3762 G0514 G2288 G2076 G4238 G0846
Lk 23:15 Ani też Herod - bo odesłał Go do nas; a oto nie popełnił On nic godnego śmierci.
Lk 23:15
Lk 23:15 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 23:15
Lk 23:15  i  Herod  również  dla  wysłane  Jego  do  to  i  nic  znalezionych  Go  Przyzwoity  śmierć
Lk 23:15 G0235 G2264 G2264 G1063 G0375 G5209 G4314 G0846 G2532 G3762 G4238 G0846 G0514 G2288
Lk 23:16 παιδεύσας οὖν αὐτὸν ἀπολύσω.                                                            
Lk 23:16 paideu/sas ou)=n au)to\n a)polu/sO.
Lk 23:16 paideusas un auton apolysO.
Lk 23:16 v--aapnsm- c--------- rp----asm- v-1fai-s--
Lk 23:16 G3811 G3767 G0846 G0630
Lk 23:16 Każę Go więc wychłostać i uwolnię. (=BT Lk 23:17) <A był obowiązany uwalniać im jednego na święta>.
Lk 23:16
Lk 23:16 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 23:16
Lk 23:16  tak  karać  Jego  niech (=Lk 23:17) A  musi  był  dla  wakacje  uwolnienie  ich  jeden
Lk 23:16 G3767 G3811 G0846 G0630 G1161 G0318 G2192 G2596 G1859 G0630 G0846 G1520
Lk 23:18 ἀνέκραγον δὲ παμπληθεὶ λέγοντες, Αἶρε τοῦτον, ἀπόλυσον δὲ ἡμῖν τὸν Βαραββᾶν·                                              
Lk 23:18 a)ne/kragon de\ pamplETei\ le/gontes, *ai)=re tou=ton, a)po/luson de\ E(mi=n to\n *barabba=n:
Lk 23:18 anekragon de pamplETei legontes, aire tuton, apolyson de hEmin ton barabban:
Lk 23:18 v-3aai-p-- c--------- d--------- v--papnpm- v-2pad-s-- rd----asm- v-2aad-s-- c--------- rp----dp-- ra----asm- n-----asm-
Lk 23:18 G0349 G1161 G3826 G3004 G0142 G5126 G0630 G1161 G2254 G3588 G0912
Lk 23:18 Zawołali więc wszyscy razem: Strać Tego, a uwolnij nam Barabasza!
Lk 23:18
Lk 23:18 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 23:18
Lk 23:18  Ale  wszystko  osoby  był  płakać  śmierć  Go  i  Niech  nas  Barabasz
Lk 23:18 G1161 G3826 G3826 G0349 G0349 G0142 G5126 G1161 G0630 G2254 G0912
Lk 23:19 ὅστις ἦν διὰ στάσιν τινὰ γενομένην ἐν τῇ πόλει καὶ φόνον βληθεὶς ἐν τῇ φυλακῇ.                                      
Lk 23:19 o(/stis E)=n dia\ sta/sin tina\ genome/nEn e)n tE=| po/lei kai\ fo/non blETei\s e)n tE=| fulakE=|.
Lk 23:19 hostis En dia stasin tina genomenEn en tE polei kai fonon blETeis en tE fylakE.
Lk 23:19 rr----nsm- v-3iai-s-- p--------- n-----asf- ri----asf- v--ampasf- p--------- ra----dsf- n-----dsf- c--------- n-----asm- v--appnsm- p--------- ra----dsf- n-----dsf-
Lk 23:19 G3748 G2258 G1223 G4714 G5100 G1096 G1722 G3588 G4172 G2532 G5408 G0906 G1722 G3588 G5438
Lk 23:19 Był on wtrącony do więzienia za jakiś rozruch powstały w mieście i za zabójstwo.
Lk 23:19
Lk 23:19 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 23:19
Lk 23:19  był  obsadzone  w  więzienie  dla  wyprodukowanych  w  Miasto  zakłóceń  i  morderstwo
Lk 23:19 G0906 G0906 G1519 G5438 G1223 G1096 G1722 G4172 G4714 G2532 G5408
Lk 23:20 πάλιν δὲ Πιλᾶτος προσεφώνησεν αὐτοῖς, θέλων ἀπολῦσαι τὸν Ἰησοῦν·                                                
Lk 23:20 pa/lin de\ o( *pila=tos prosefO/nEsen au)toi=s, Te/lOn a)polu=sai to\n *)iEsou=n:
Lk 23:20 palin de ho pilatos prosefOnEsen autois, TelOn apolysai ton iEsun:
Lk 23:20 d--------- c--------- ra----nsm- n-----nsm- v-3aai-s-- rp----dpm- v--papnsm- v--aan---- ra----asm- n-----asm-
Lk 23:20 G3825 G1161 G3588 G4091 G4377 G0846 G2309 G0630 G3588 G2424
Lk 23:20 Piłat, chcąc uwolnić Jezusa, ponownie przemówił do nich.
Lk 23:20
Lk 23:20 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 23:20
Lk 23:20  Piłat  ponownie  podniesiony  głos  Które chcą  uwolnienie  Jezus
Lk 23:20 G4091 G3825 G4377 G4377 G2309 G0630 G2424
Lk 23:21 οἱ δὲ ἐπεφώνουν λέγοντες, Σταύρου, σταύρου αὐτόν.                                                      
Lk 23:21 oi( de\ e)pefO/noun le/gontes, *stau/rou, stau/rou au)to/n.
Lk 23:21 hoi de epefOnun legontes, stauru, stauru auton.
Lk 23:21 ra----npm- c--------- v-3iai-p-- v--papnpm- v-2pad-s-- v-2pad-s-- rp----asm-
Lk 23:21 G3588 G1161 G2019 G3004 G4717 G4717 G0846
Lk 23:21 Lecz oni wołali: Ukrzyżuj, ukrzyżuj Go!
Lk 23:21
Lk 23:21 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 23:21
Lk 23:21  Ale  krzyczeć  Ukrzyżować  Ukrzyżować  Jego
Lk 23:21 G1161 G2019 G4717 G4717 G0846
Lk 23:22 δὲ τρίτον εἶπεν πρὸς αὐτούς, Τί γὰρ κακὸν ἐποίησεν οὗτος; οὐδὲν αἴτιον θανάτου εὗρον ἐν αὐτῷ· παιδεύσας οὖν αὐτὸν ἀπολύσω.                          
Lk 23:22 o( de\ tri/ton ei)=pen pro\s au)tou/s, *ti/ ga\r kako\n e)poi/Esen ou(=tos; ou)de\n ai)/tion Tana/tou eu(=ron e)n au)tO=|: paideu/sas ou)=n au)to\n a)polu/sO.
Lk 23:22 ho de triton eipen pros autus, ti gar kakon epoiEsen hutos; uden aition Tanatu heuron en autO: paideusas un auton apolysO.
Lk 23:22 ra----nsm- c--------- a-----asn- v-3aai-s-- p--------- rp----apm- ri----asn- c--------- a-----asn- v-3aai-s-- rd----nsm- a-----asn- a-----asn- n-----gsm- v-1aai-s-- p--------- rp----dsm- v--aapnsm- c--------- rp----asm- v-1fai-s--
Lk 23:22 G3588 G1161 G5154 G2036 G4314 G0846 G5101 G1063 G2556 G4160 G3778 G3762 G0158 G2288 G2147 G1722 G0846 G3811 G3767 G0846 G0630
Lk 23:22 Zapytał ich po raz trzeci: Cóż On złego uczynił? Nie znalazłem w Nim nic zasługującego na śmierć. Każę Go więc wychłostać i uwolnię.
Lk 23:22
Lk 23:22 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 23:22
Lk 23:22  w  trzeci  czas  powiedział  ich  ich jakieś  zaś  zło  wykonane  On  nic  Przyzwoity  śmierć  znalezionych  w  Go  tak  karać  Jego  niech
Lk 23:22 G5154 G5154 G5154 G2036 G0846 G4314 G5101 G1063 G2556 G4160 G3778 G3762 G0158 G2288 G2147 G1722 G0846 G3767 G3811 G0846 G0630
Lk 23:23 οἱ δὲ ἐπέκειντο φωναῖς μεγάλαις αἰτούμενοι αὐτὸν σταυρωθῆναι, καὶ κατίσχυον αἱ φωναὶ αὐτῶν.                                          
Lk 23:23 oi( de\ e)pe/keinto fOnai=s mega/lais ai)tou/menoi au)to\n staurOTE=nai, kai\ kati/sCHuon ai( fOnai\ au)tO=n.
Lk 23:23 hoi de epekeinto fOnais megalais aitumenoi auton staurOTEnai, kai katisCHyon hai fOnai autOn.
Lk 23:23 ra----npm- c--------- v-3imi-p-- n-----dpf- a-----dpf- v--pmpnpm- rp----asm- v--apn---- c--------- v-3iai-p-- ra----npf- n-----npf- rp----gpm-
Lk 23:23 G3588 G1161 G1945 G5456 G3173 G0154 G0846 G4717 G2532 G2729 G3588 G5456 G0846
Lk 23:23 Lecz oni nalegali z wielkim wrzaskiem, domagając się, aby Go ukrzyżowano; i wzmagały się ich krzyki.
Lk 23:23
Lk 23:23 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 23:23
Lk 23:23  Ale  w dalszym ciągu  wielki  płakać  wymagać  On  był  ukrzyżowany  i  panowały  płakać  ich  i  kapłanów
Lk 23:23 G1161 G1945 G3173 G5456 G0154 G0846 G4717 G4717 G2532 G2729 G5456 G0846 G2532 G0749
Lk 23:24 καὶ Πιλᾶτος ἐπέκρινεν γενέσθαι τὸ αἴτημα αὐτῶν·                                                      
Lk 23:24 kai\ *pila=tos e)pe/krinen gene/sTai to\ ai)/tEma au)tO=n:
Lk 23:24 kai pilatos epekrinen genesTai to aitEma autOn:
Lk 23:24 c--------- n-----nsm- v-3aai-s-- v--amn---- ra----asn- n-----asn- rp----gpm-
Lk 23:24 G2532 G4091 G1948 G1096 G3588 G0155 G0846
Lk 23:24 Piłat więc zawyrokował, żeby ich żądanie zostało spełnione.
Lk 23:24
Lk 23:24 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 23:24
Lk 23:24  I  Piłat  postanowiła  być  petycja  ich
Lk 23:24 G1161 G4091 G1948 G1096 G0155 G0846
Lk 23:25 ἀπέλυσεν δὲ τὸν διὰ στάσιν καὶ φόνον βεβλημένον εἰς φυλακὴν ὃν ᾐτοῦντο, τὸν δὲ Ἰησοῦν παρέδωκεν τῷ θελήματι αὐτῶν.                              
Lk 23:25 a)pe/lusen de\ to\n dia\ sta/sin kai\ fo/non beblEme/non ei)s fulakE\n o(\n E)|tou=nto, to\n de\ *)iEsou=n pare/dOken tO=| TelE/mati au)tO=n.
Lk 23:25 apelysen de ton dia stasin kai fonon beblEmenon eis fylakEn hon Etunto, ton de iEsun paredOken tO TelEmati autOn.
Lk 23:25 v-3aai-s-- c--------- ra----asm- p--------- n-----asf- c--------- n-----asm- v--xppasm- p--------- n-----asf- rr----asm- v-3imi-p-- ra----asm- c--------- n-----asm- v-3aai-s-- ra----dsn- n-----dsn- rp----gpm-
Lk 23:25 G0630 G1161 G3588 G1223 G4714 G2532 G5408 G0906 G1519 G5438 G3739 G0154 G3588 G1161 G2424 G3860 G3588 G2307 G0846
Lk 23:25 Uwolnił im tego, którego się domagali, a który za rozruch i zabójstwo był wtrącony do więzienia; Jezusa zaś zdał na ich wolę.
Lk 23:25
Lk 23:25 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 23:25
Lk 23:25  i  niech  ich  obsadzone  dla  zakłóceń  i  morderstwo  w  więzienie  kogo  pytanie  i  Jezus  zdradzony  ich  będzie
Lk 23:25 G1161 G0630 G0846 G0906 G1223 G4714 G2532 G5408 G1519 G5438 G3739 G0154 G1161 G2424 G3860 G0846 G2307
Lk 23:26 Καὶ ὡς ἀπήγαγον αὐτόν, ἐπιλαβόμενοι Σίμωνά τινα Κυρηναῖον ἐρχόμενον ἀπ᾿ ἀγροῦ ἐπέθηκαν αὐτῷ τὸν σταυρὸν φέρειν ὄπισθεν τοῦ Ἰησοῦ.                              
Lk 23:26 *kai\ O(s a)pE/gagon au)to/n, e)pilabo/menoi *si/mOna/ tina *kurEnai=on e)rCHo/menon a)p' a)grou= e)pe/TEkan au)tO=| to\n stauro\n fe/rein o)/pisTen tou= *)iEsou=.
Lk 23:26 kai hOs apEgagon auton, epilabomenoi simOna tina kyrEnaion erCHomenon ap' agru epeTEkan autO ton stauron ferein opisTen tu iEsu.
Lk 23:26 c--------- c--------- v-3aai-p-- rp----asm- v--ampnpm- n-----asm- ri----asm- n-----asm- v--pmpasm- p--------- n-----gsm- v-3aai-p-- rp----dsm- ra----asm- n-----asm- v--pan---- p--------- ra----gsm- n-----gsm-
Lk 23:26 G2532 G5613 G0520 G0846 G1949 G4613 G5100 G2956 G2064 G0575 G0068 G2007 G0846 G3588 G4716 G5342 G3693 G3588 G2424
Lk 23:26 Gdy Go wyprowadzili, zatrzymali niejakiego Szymona z Cyreny, który wracał z pola, i włożyli na niego krzyż, aby go niósł za Jezusem.
Lk 23:26
Lk 23:26 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 23:26
Lk 23:26  I  kiedy  doprowadziły  Jego  przy  kilka  Simone  Cyrenean  walking  z  pole  określonymi  to  krzyż  otwór  dla  Jezus
Lk 23:26 G2532 G5613 G0520 G0846 G1949 G5100 G4613 G2956 G2064 G0575 G0068 G2007 G0846 G4716 G5342 G3693 G2424
Lk 23:27 Ἠκολούθει δὲ αὐτῷ πολὺ πλῆθος τοῦ λαοῦ καὶ γυναικῶν αἳ ἐκόπτοντο καὶ ἐθρήνουν αὐτόν.                                        
Lk 23:27 *)Ekolou/Tei de\ au)tO=| polu\ plE=Tos tou= laou= kai\ gunaikO=n ai(\ e)ko/ptonto kai\ e)TrE/noun au)to/n.
Lk 23:27 EkoluTei de autO poly plETos tu lau kai gynaikOn hai ekoptonto kai eTrEnun auton.
Lk 23:27 v-3iai-s-- c--------- rp----dsm- a-----nsn- n-----nsn- ra----gsm- n-----gsm- c--------- n-----gpf- rr----npf- v-3imi-p-- c--------- v-3iai-p-- rp----asm-
Lk 23:27 G0190 G1161 G0846 G4183 G4128 G3588 G2992 G2532 G1135 G3739 G2875 G2532 G2354 G0846
Lk 23:27 A szło za Nim mnóstwo ludu, także kobiet, które zawodziły i płakały nad Nim.
Lk 23:27
Lk 23:27 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 23:27
Lk 23:27  I  poszedł  Go  wielki  wiele  Osoby  i  Kobiety  że  płacz  i  płakał  Go
Lk 23:27 G1161 G0190 G0846 G4183 G4128 G2992 G2532 G1135 G3739 G2875 G2532 G2354 G0846
Lk 23:28 στραφεὶς δὲ πρὸς αὐτὰς [ὁ] Ἰησοῦς εἶπεν, Θυγατέρες Ἰερουσαλήμ, μὴ κλαίετε ἐπ᾿ ἐμέ· πλὴν ἐφ᾿ ἑαυτὰς κλαίετε καὶ ἐπὶ τὰ τέκνα ὑμῶν,                        
Lk 23:28 strafei\s de\ pro\s au)ta\s [o(] *)iEsou=s ei)=pen, *Tugate/res *)ierousalE/m, mE\ klai/ete e)p' e)me/: plE\n e)f' e(auta\s klai/ete kai\ e)pi\ ta\ te/kna u(mO=n,
Lk 23:28 strafeis de pros autas [ho] iEsus eipen, Tygateres ierusalEm, mE klaiete ep' eme: plEn ef' eautas klaiete kai epi ta tekna hymOn,
Lk 23:28 v--appnsm- c--------- p--------- rp----apf- ra----nsm- n-----nsm- v-3aai-s-- n-----vpf- n-----gsf- d--------- v-2pad-p-- p--------- rp----as-- c--------- p--------- rp----apf- v-2pad-p-- c--------- p--------- ra----apn- n-----apn- rp----gp--
Lk 23:28 G4762 G1161 G4314 G0846 G3588 G2424 G2036 G2364 G2419 G3361 G2799 G1909 G1691 G4133 G1909 G1438 G2799 G2532 G1909 G3588 G5043 G5216
Lk 23:28 Lecz Jezus zwrócił się do nich i rzekł: Córki jerozolimskie, nie płaczcie nade Mną; płaczcie raczej nad sobą i nad waszymi dziećmi!
Lk 23:28
Lk 23:28 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 23:28
Lk 23:28  Jezus  zaś  kontakt  do  go  powiedział  córka  Jerozolima  nie  płakać  o  Mnie  ale  płakać  o  się  i  o  Dzieci  swój
Lk 23:28 G2424 G1161 G4762 G4314 G0846 G2036 G2364 G2419 G3361 G2799 G1909 G1691 G4133 G2799 G1909 G1438 G2532 G1909 G5043 G5216
Lk 23:29 ὅτι ἰδοὺ ἔρχονται ἡμέραι ἐν αἷς ἐροῦσιν, Μακάριαι αἱ στεῖραι καὶ αἱ κοιλίαι αἳ οὐκ ἐγέννησαν καὶ μαστοὶ οἳ οὐκ ἔθρεψαν.                          
Lk 23:29 o(/ti i)dou\ e)/rCHontai E(me/rai e)n ai(=s e)rou=sin, *maka/riai ai( stei=rai kai\ ai( koili/ai ai(\ ou)k e)ge/nnEsan kai\ mastoi\ oi(\ ou)k e)/TrePSan.
Lk 23:29 hoti idu erCHontai hEmerai en hais erusin, makariai hai steirai kai hai koiliai hai uk egennEsan kai mastoi hoi uk eTrePSan.
Lk 23:29 c--------- x--------- v-3pmi-p-- n-----npf- p--------- rr----dpf- v-3fai-p-- a-----npf- ra----npf- a-----npf- c--------- ra----npf- n-----npf- rr----npf- d--------- v-3aai-p-- c--------- n-----npm- rr----npm- d--------- v-3aai-p--
Lk 23:29 G3754 G2400 G2064 G2250 G1722 G3739 G2046 G3107 G3588 G4723 G2532 G3588 G2836 G3739 G3756 G1080 G2532 G3149 G3739 G3756 G5142
Lk 23:29 Oto bowiem przyjdą dni, kiedy mówić będą: Szczęśliwe niepłodne łona, które nie rodziły, i piersi, które nie karmiły.
Lk 23:29
Lk 23:29 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 23:29
Lk 23:29  dla  przyjść  dni  w  że  powiedzieć  Błogosławiony  jałowy  i  łono  nienarodzonych  nienarodzonych  i  piersi  nepitavshie  nepitavshie
Lk 23:29 G3754 G2064 G2250 G1722 G3739 G2046 G3107 G4723 G2532 G2836 G1080 G3756 G2532 G3149 G2337 G3756
Lk 23:30 τότε ἄρξονται λέγειν τοῖς ὄρεσιν, Πέσετε ἐφ᾿ ἡμᾶς, καὶ τοῖς βουνοῖς, Καλύψατε ἡμᾶς·                                          
Lk 23:30 to/te a)/rXontai le/gein toi=s o)/resin, *pe/sete e)f' E(ma=s, kai\ toi=s bounoi=s, *kalu/PSate E(ma=s:
Lk 23:30 tote arXontai legein tois oresin, pesete ef' Emas, kai tois bunois, kalyPSate hEmas:
Lk 23:30 d--------- v-3fmi-p-- v--pan---- ra----dpn- n-----dpn- v-2aad-p-- p--------- rp----ap-- c--------- ra----dpm- n-----dpm- v-2aad-p-- rp----ap--
Lk 23:30 G5119 G0756 G3004 G3588 G3735 G4098 G1909 G2248 G2532 G3588 G1015 G2572 G2248
Lk 23:30 Wtedy zaczną wołać do gór: Padnijcie na nas; a do pagórków: Przykryjcie nas!
Lk 23:30
Lk 23:30 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 23:30
Lk 23:30  następnie  rozpocząć  mówić  góry  Spadek  w  nas  i  wzgórza  okładka  nas
Lk 23:30 G5119 G0756 G3004 G3735 G4098 G1909 G2248 G2532 G1015 G2572 G2248
Lk 23:31 ὅτι εἰ ἐν τῷ ὑγρῷ ξύλῳ ταῦτα ποιοῦσιν, ἐν τῷ ξηρῷ τί γένηται;                                          
Lk 23:31 o(/ti ei) e)n tO=| u(grO=| Xu/lO| tau=ta poiou=sin, e)n tO=| XErO=| ti/ ge/nEtai;
Lk 23:31 hoti ei en tO hygrO XylO tauta poiusin, en tO XErO ti genEtai;
Lk 23:31 c--------- c--------- p--------- ra----dsn- a-----dsn- n-----dsn- rd----apn- v-3pai-p-- p--------- ra----dsn- a-----dsn- ri----nsn- v-3ams-s--
Lk 23:31 G3754 G1487 G1722 G3588 G5200 G3586 G5023 G4160 G1722 G3588 G3584 G5101 G1096
Lk 23:31 Bo jeśli z zielonym drzewem to czynią, cóż się stanie z suchym?
Lk 23:31
Lk 23:31 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 23:31
Lk 23:31  Dla  jeśli  z  Ekologiczny  drzewo  to  zrobić  z  suchy  że  będzie
Lk 23:31 G3754 G1487 G1722 G5200 G3586 G5023 G4160 G1722 G3584 G5101 G1096
Lk 23:32 Ἤγοντο δὲ καὶ ἕτεροι κακοῦργοι δύο σὺν αὐτῷ ἀναιρεθῆναι.                                                  
Lk 23:32 *)/Egonto de\ kai\ e(/teroi kakou=rgoi du/o su\n au)tO=| a)naireTE=nai.
Lk 23:32 Egonto de kai heteroi kakurgoi dyo syn autO anaireTEnai.
Lk 23:32 v-3ipi-p-- c--------- d--------- a-----npm- a-----npm- a-----npm- p--------- rp----dsm- v--apn----
Lk 23:32 G0071 G1161 G2532 G2087 G2557 G1417 G4862 G0846 G0337
Lk 23:32 Przyprowadzono też dwóch innych - złoczyńców, aby ich z Nim stracić.
Lk 23:32
Lk 23:32 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 23:32
Lk 23:32  Veli  z  Go  w  śmierć  i  dwa  czarne charaktery
Lk 23:32 G0071 G4862 G0846 G0337 G0337 G2532 G1417 G2557
Lk 23:33 καὶ ὅτε ἦλθον ἐπὶ τὸν τόπον τὸν καλούμενον Κρανίον, ἐκεῖ ἐσταύρωσαν αὐτὸν καὶ τοὺς κακούργους, ὃν μὲν ἐκ δεξιῶν ὃν δὲ ἐξ ἀριστερῶν.                      
Lk 23:33 kai\ o(/te E)=lTon e)pi\ to\n to/pon to\n kalou/menon *krani/on, e)kei= e)stau/rOsan au)to\n kai\ tou\s kakou/rgous, o(\n me\n e)k deXiO=n o(\n de\ e)X a)risterO=n.
Lk 23:33 kai hote ElTon epi ton topon ton kalumenon kranion, ekei estaurOsan auton kai tus kakurgus, hon men ek deXiOn hon de eX aristerOn.
Lk 23:33 c--------- c--------- v-3aai-p-- p--------- ra----asm- n-----asm- ra----asm- v--pppasm- n-----asn- d--------- v-3aai-p-- rp----asm- c--------- ra----apm- a-----apm- rr----asm- c--------- p--------- a-----gpn- rr----asm- c--------- p--------- a-----gpn-
Lk 23:33 G2532 G3753 G2064 G1909 G3588 G5117 G3588 G2564 G2898 G1563 G4717 G0846 G2532 G3588 G2557 G3739 G3303 G1537 G1188 G3739 G1161 G1537 G0710
Lk 23:33 Gdy przyszli na miejsce, zwane Czaszką, ukrzyżowali tam Jego i złoczyńców, jednego po prawej, drugiego po lewej Jego stronie.
Lk 23:33
Lk 23:33 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 23:33
Lk 23:33  I  kiedy  przyszedł  w  miejsce  o nazwie  Czaszka  tam  ukrzyżowany  Jego  i  czarne charaktery  jeden  na  prawo  i  inny  na  lewo
Lk 23:33 G2532 G3753 G0565 G1909 G5117 G2564 G2898 G1563 G4717 G0846 G2532 G2557 G3303 G1537 G1188 G1161 G3739 G1537 G0710
Lk 23:34 [[ὁ δὲ Ἰησοῦς ἔλεγεν, Πάτερ, ἄφες αὐτοῖς, οὐ γὰρ οἴδασιν τί ποιοῦσιν.]] διαμεριζόμενοι δὲ τὰ ἱμάτια αὐτοῦ ἔβαλον κλήρους.                              
Lk 23:34 [[o( de\ *)iEsou=s e)/legen, *pa/ter, a)/fes au)toi=s, ou) ga\r oi)/dasin ti/ poiou=sin.]] diameriDZo/menoi de\ ta\ i(ma/tia au)tou= e)/balon klE/rous.
Lk 23:34 [[ho de iEsus elegen, pater, afes autois, u gar oidasin ti poiusin.]] diameriDZomenoi de ta himatia autu ebalon klErus.
Lk 23:34 ra----nsm- c--------- n-----nsm- v-3iai-s-- n-----vsm- v-2aad-s-- rp----dpm- d--------- c--------- v-3xai-p-- ri----asn- v-3pai-p-- v--pmpnpm- c--------- ra----apn- n-----apn- rp----gsm- v-3aai-p-- n-----apm-
Lk 23:34 G3588 G1161 G2424 G3004 G3962 G0863 G0846 G3756 G1063 G1492 G5101 G4160 G1266 G1161 G3588 G2440 G0846 G0906 G2819
Lk 23:34 Lecz Jezus mówił: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Potem rozdzielili między siebie Jego szaty, rzucając losy.
Lk 23:34
Lk 23:34 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 23:34
Lk 23:34  Jezus  zaś  powiedział  Ojciec  przepraszam  ich  dla  nie  wiedzieć  że  zrobić  I  podzielony  Odzież  Jego  rzucanie  partia
Lk 23:34 G2424 G1161 G3004 G3962 G0863 G0846 G1063 G3756 G1492 G5101 G4160 G1161 G1266 G2440 G0846 G0906 G2819
Lk 23:35 καὶ εἱστήκει λαὸς θεωρῶν. ἐξεμυκτήριζον δὲ καὶ οἱ ἄρχοντες λέγοντες, Ἄλλους ἔσωσεν, σωσάτω ἑαυτόν, εἰ οὗτός ἐστιν Χριστὸς τοῦ θεοῦ ἐκλεκτός.                    
Lk 23:35 kai\ ei(stE/kei o( lao\s TeOrO=n. e)XemuktE/riDZon de\ kai\ oi( a)/rCHontes le/gontes, *)/allous e)/sOsen, sOsa/tO e(auto/n, ei) ou(=to/s e)stin o( *CHristo\s tou= Teou= o( e)klekto/s.
Lk 23:35 kai heistEkei ho laos TeOrOn. eXemyktEriDZon de kai hoi arCHontes legontes, allus esOsen, sOsatO heauton, ei hutos estin ho CHristos tu Teu ho eklektos.
Lk 23:35 c--------- v-3yai-s-- ra----nsm- n-----nsm- v--papnsm- v-3iai-p-- c--------- d--------- ra----npm- n-----npm- v--papnpm- a-----apm- v-3aai-s-- v-3aad-s-- rp----asm- c--------- rd----nsm- v-3pai-s-- ra----nsm- n-----nsm- ra----gsm- n-----gsm- ra----nsm- a-----nsm-
Lk 23:35 G2532 G2476 G3588 G2992 G2334 G1592 G1161 G2532 G3588 G0758 G3004 G0243 G4982 G4982 G1438 G1487 G3778 G2076 G3588 G5547 G3588 G2316 G3588 G1588
Lk 23:35 A lud stał i patrzył. Lecz członkowie Wysokiej Rady drwiąco mówili: Innych wybawiał, niechże teraz siebie wybawi, jeśli On jest Mesjaszem, Wybrańcem Bożym.
Lk 23:35
Lk 23:35 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 23:35
Lk 23:35  I  był  osoby  szukam  Szydził  zaś  z  ich  i  szefów  mówi  inny  zapisanych  niech  zaoszczędzić  Się  Się  jeśli  On  Chrystus  wybrany  Boski
Lk 23:35 G2532 G2476 G2992 G2334 G1592 G1161 G4862 G0846 G2532 G0758 G3004 G0243 G4982 G4982 G4982 G1438 G1438 G1487 G3778 G5547 G1588 G2316
Lk 23:36 ἐνέπαιξαν δὲ αὐτῷ καὶ οἱ στρατιῶται προσερχόμενοι, ὄξος προσφέροντες αὐτῷ                                                
Lk 23:36 e)ne/paiXan de\ au)tO=| kai\ oi( stratiO=tai proserCHo/menoi, o)/Xos prosfe/rontes au)tO=|
Lk 23:36 enepaiXan de autO kai hoi stratiOtai proserCHomenoi, oXos prosferontes autO
Lk 23:36 v-3aai-p-- c--------- rp----dsm- d--------- ra----npm- n-----npm- v--pmpnpm- n-----asn- v--papnpm- rp----dsm-
Lk 23:36 G1702 G1161 G0846 G2532 G3588 G4757 G4334 G3690 G4374 G0846
Lk 23:36 Szydzili z Niego i żołnierze; podchodzili do Niego i podawali Mu ocet,
Lk 23:36
Lk 23:36 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 23:36
Lk 23:36  Również  i  Warriors  przysięga  Go  będzie  i  wniesienie  Go  ocet
Lk 23:36 G1161 G2532 G4757 G1702 G0846 G4334 G2532 G4374 G0846 G3690