Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

NT_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po grecku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

do_Lk2      do_str_głównej      do_Lk4      
Lk 3:1 Ἐν ἔτει δὲ πεντεκαιδεκάτῳ τῆς ἡγεμονίας Τιβερίου Καίσαρος, ἡγεμονεύοντος Ποντίου Πιλάτου τῆς Ἰουδαίας, καὶ τετρααρχοῦντος τῆς Γαλιλαίας Ἡρῴδου, Φιλίππου δὲ τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ τετρααρχοῦντος τῆς Ἰτουραίας καὶ Τραχωνίτιδος χώρας, καὶ Λυσανίου τῆς Ἀβιληνῆς τετρααρχοῦντος,            
Lk 3:1 *)en e)/tei de\ pentekaideka/tO| tE=s E(gemoni/as *tiberi/ou *kai/saros, E(gemoneu/ontos *ponti/ou *pila/tou tE=s *)ioudai/as, kai\ tetraarCHou=ntos tE=s *galilai/as *(ErO/|dou, *fili/ppou de\ tou= a)delfou= au)tou= tetraarCHou=ntos tE=s *)itourai/as kai\ *traCHOni/tidos CHO/ras, kai\ *lusani/ou tE=s *)abilEnE=s tetraarCHou=ntos,
Lk 3:1 en etei de pentekaidekatO tEs hEgemonias tiberiu kaisaros, hEgemoneuontos pontiu pilatu tEs iudaias, kai tetraarCHuntos tEs galilaias hErOdu, filippu de tu adelfu autu tetraarCHuntos tEs ituraias kai traCHOnitidos CHOras, kai lysaniu tEs abilEnEs tetraarCHuntos,
Lk 3:1 p--------- n-----dsn- c--------- a-----dsn- ra----gsf- n-----gsf- n-----gsm- n-----gsm- v--papgsm- n-----gsm- n-----gsm- ra----gsf- n-----gsf- c--------- v--papgsm- ra----gsf- n-----gsf- n-----gsm- n-----gsm- c--------- ra----gsm- n-----gsm- rp----gsm- v--papgsm- ra----gsf- a-----gsf- c--------- a-----gsf- n-----gsf- c--------- n-----gsm- ra----gsf- n-----gsf- v--papgsm-
Lk 3:1 G1722 G2094 G1161 G4003 G3588 G2231 G5086 G2541 G2230 G4194 G4091 G3588 G2449 G2532 G5075 G3588 G1056 G2264 G5376 G1161 G3588 G0080 G0846 G5075 G3588 G2484 G2532 G5139 G5561 G2532 G3078 G3588 G0009 G5075
Lk 3:1 Było to w piętnastym roku rządów Tyberiusza Cezara. Gdy Poncjusz Piłat był namiestnikiem Judei, Herod tetrarchą Galilei, brat jego Filip tetrarchą Iturei i kraju Trachonu, Lizaniasz tetrarchą Abileny;
Lk 3:1
Lk 3:1 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 3:1
Lk 3:1  W  piętnasty  zaś  rok  Deska  Tiberias  Cezar  Poncjusz  Piłat  gubernator  Judea  Herod  był  tetrarchą  Galilei  Philip  brat  jego  tetrarchą  Ituri  i  Trachonitis  obszar  i  Lysanias  tetrarchą  Abilene
Lk 3:1 G1722 G4003 G1161 G2094 G2231 G5086 G2541 G4194 G4091 G2230 G2449 G2264 G5075 G5075 G1056 G5376 G0080 G0846 G5075 G2484 G2532 G5139 G5561 G2532 G3078 G5075 G0009
Lk 3:2 ἐπὶ ἀρχιερέως Ἅννα καὶ Καϊάφα, ἐγένετο ῥῆμα θεοῦ ἐπὶ Ἰωάννην τὸν Ζαχαρίου υἱὸν ἐν τῇ ἐρήμῳ.                                                
Lk 3:2 e)pi\ a)rCHiere/Os *(/anna kai\ *kai+a/fa, e)ge/neto r(E=ma Teou= e)pi\ *)iOa/nnEn to\n *DZaCHari/ou ui(o\n e)n tE=| e)rE/mO|.
Lk 3:2 epi arCHiereOs hanna kai ka+iafa, egeneto rEma Teu epi iOannEn ton DZaCHariu hyion en tE erEmO.
Lk 3:2 p--------- n-----gsm- n-----gsm- c--------- n-----gsm- v-3ami-s-- n-----nsn- n-----gsm- p--------- n-----asm- ra----asm- n-----gsm- n-----asm- p--------- ra----dsf- a-----dsf-
Lk 3:2 G1909 G0749 G0451 G2532 G2533 G1096 G4487 G2316 G1909 G2491 G3588 G2197 G5207 G1722 G3588 G2048
Lk 3:2 za najwyższych kapłanów Annasza i Kajfasza skierowane zostało słowo Boże do Jana, syna Zachariasza, na pustyni.
Lk 3:2
Lk 3:2 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 3:2
Lk 3:2  w  kapłaństwo  Anna  i  Kajfasz  był  czasownik  Boski  do  Jan  syn  Zachariasz  w  pustynia
Lk 3:2 G1909 G0749 G0452 G2532 G2533 G1096 G4487 G2316 G1909 G2491 G5207 G2197 G1722 G2048
Lk 3:3 καὶ ἦλθεν εἰς πᾶσαν [τὴν] περίχωρον τοῦ Ἰορδάνου κηρύσσων βάπτισμα μετανοίας εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν,                                                    
Lk 3:3 kai\ E)=lTen ei)s pa=san [tE\n] peri/CHOron tou= *)iorda/nou kEru/ssOn ba/ptisma metanoi/as ei)s a)/fesin a(martiO=n,
Lk 3:3 kai ElTen eis pasan [tEn] periCHOron tu iordanu kEryssOn baptisma metanoias eis afesin hamartiOn,
Lk 3:3 c--------- v-3aai-s-- p--------- a-----asf- ra----asf- a-----asf- ra----gsm- n-----gsm- v--papnsm- n-----asn- n-----gsf- p--------- n-----asf- n-----gpf-
Lk 3:3 G2532 G2064 G1519 G3956 G3588 G4066 G3588 G2446 G2784 G0908 G3341 G1519 G0859 G0266
Lk 3:3 Obchodził więc całą okolicę nad Jordanem i głosił chrzest nawrócenia dla odpuszczenia grzechów,
Lk 3:3
Lk 3:3 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 3:3
Lk 3:3  I  w posiadaniu  na  wszystko  otaczający  kraj  Jordania  kaznodziejstwo  chrzest  skrucha  dla  przebaczenie  grzech
Lk 3:3 G2532 G2064 G1519 G3956 G4066 G4066 G2446 G2784 G0908 G3341 G1519 G0859 G0266
Lk 3:4 ὡς γέγραπται ἐν βίβλῳ λόγων Ἠσαΐου τοῦ προφήτου, Φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ, Ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν κυρίου, εὐθείας ποιεῖτε τὰς τρίβους αὐτοῦ.                                    
Lk 3:4 O(s ge/graptai e)n bi/blO| lo/gOn *)Esai/+ou tou= profE/tou, *fOnE\ boO=ntos e)n tE=| e)rE/mO|, *(etoima/sate tE\n o(do\n kuri/ou, eu)Tei/as poiei=te ta\s tri/bous au)tou=.
Lk 3:4 hOs gegraptai en biblO logOn Esa+iu tu profEtu, fOnE boOntos en tE erEmO, hetoimasate tEn hodon kyriu, euTeias poieite tas tribus autu.
Lk 3:4 c--------- v-3xpi-s-- p--------- n-----dsf- n-----gpm- n-----gsm- ra----gsm- n-----gsm- n-----nsf- v--papgsm- p--------- ra----dsf- a-----dsf- v-2aad-p-- ra----asf- n-----asf- n-----gsm- a-----apf- v-2pad-p-- ra----apf- n-----apf- rp----gsm-
Lk 3:4 G5613 G1125 G1722 G0976 G3056 G2268 G3588 G4396 G5456 G0994 G1722 G3588 G2048 G2090 G3588 G3598 G2962 G2117 G4160 G3588 G5147 G0846
Lk 3:4 jak jest napisane w księdze mów proroka Izajasza: Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego! Każda dolina niech będzie wypełniona,
Lk 3:4
Lk 3:4 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 3:4
Lk 3:4  jako  napisany  w  książka  słowa  Prorok  Izajasza  mówi  głos  płacz  w  pustynia  Przygotować  sposób  Władca  bezpośredni  zrobić  ścieżki  Go
Lk 3:4 G5613 G1125 G1722 G0976 G3056 G4396 G2268 G3004 G5456 G0994 G1722 G2048 G2090 G3598 G2962 G2117 G4160 G5147 G0846
Lk 3:5 πᾶσα φάραγξ πληρωθήσεται καὶ πᾶν ὄρος καὶ βουνὸς ταπεινωθήσεται, καὶ ἔσται τὰ σκολιὰ εἰς εὐθείαν καὶ αἱ τραχεῖαι εἰς ὁδοὺς λείας·                                      
Lk 3:5 pa=sa fa/ragX plErOTE/setai kai\ pa=n o)/ros kai\ bouno\s tapeinOTE/setai, kai\ e)/stai ta\ skolia\ ei)s eu)Tei/an kai\ ai( traCHei=ai ei)s o(dou\s lei/as:
Lk 3:5 pasa faraNX plErOTEsetai kai pan oros kai bunos tapeinOTEsetai, kai estai ta skolia eis euTeian kai hai traCHeiai eis hodus leias:
Lk 3:5 a-----nsf- n-----nsf- v-3fpi-s-- c--------- a-----nsn- n-----nsn- c--------- n-----nsm- v-3fpi-s-- c--------- v-3fmi-s-- ra----npn- a-----npn- p--------- a-----asf- c--------- ra----npf- a-----npf- p--------- n-----apf- a-----apf-
Lk 3:5 G3956 G5327 G4137 G2532 G3956 G3735 G2532 G1015 G5013 G2532 G2071 G3588 G4646 G1519 G2117 G2532 G3588 G5138 G1519 G3598 G3006
Lk 3:5 każda góra i pagórek zrównane, drogi kręte niech się staną prostymi, a wyboiste drogami gładkimi!
Lk 3:5
Lk 3:5 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 3:5
Lk 3:5  każdy  Stany Zjednoczone  wypełniony  wypełniony  i  każdy  góra  i  wzgórze  spadać  krzywizna  prosto  prosto  i  nierównomierny  sposób  będzie  gładki
Lk 3:5 G3956 G5327 G2071 G4137 G2532 G3956 G3735 G2532 G1015 G5013 G4646 G1519 G2117 G2532 G5138 G3598 G1519 G3006
Lk 3:6 καὶ ὄψεται πᾶσα σὰρξ τὸ σωτήριον τοῦ θεοῦ.                                                                
Lk 3:6 kai\ o)/PSetai pa=sa sa\rX to\ sOtE/rion tou= Teou=.
Lk 3:6 kai oPSetai pasa sarX to sOtErion tu Teu.
Lk 3:6 c--------- v-3fmi-s-- a-----nsf- n-----nsf- ra----asn- a-----asn- ra----gsm- n-----gsm-
Lk 3:6 G2532 G3700 G3956 G4561 G3588 G4992 G3588 G2316
Lk 3:6 I wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże.
Lk 3:6
Lk 3:6 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 3:6
Lk 3:6  i  oto  każdy  ciało  zbawienie  Bóg
Lk 3:6 G2532 G3700 G3956 G4561 G4992 G2316
Lk 3:7 Ἔλεγεν οὖν τοῖς ἐκπορευομένοις ὄχλοις βαπτισθῆναι ὑπ᾿ αὐτοῦ, Γεννήματα ἐχιδνῶν, τίς ὑπέδειξεν ὑμῖν φυγεῖν ἀπὸ τῆς μελλούσης ὀργῆς;                                            
Lk 3:7 *)/elegen ou)=n toi=s e)kporeuome/nois o)/CHlois baptisTE=nai u(p' au)tou=, *gennE/mata e)CHidnO=n, ti/s u(pe/deiXen u(mi=n fugei=n a)po\ tE=s mellou/sEs o)rgE=s;
Lk 3:7 elegen un tois ekporeuomenois oCHlois baptisTEnai hyp' autu, gennEmata eCHidnOn, tis hypedeiXen hymin fygein apo tEs mellusEs orgEs;
Lk 3:7 v-3iai-s-- c--------- ra----dpm- v--pmpdpm- n-----dpm- v--apn---- p--------- rp----gsm- n-----vpn- n-----gpf- ri----nsm- v-3aai-s-- rp----dp-- v--aan---- p--------- ra----gsf- v--papgsf- n-----gsf-
Lk 3:7 G3004 G3767 G3588 G1607 G3793 G0907 G5259 G0846 G1081 G2191 G5101 G5263 G5213 G5343 G0575 G3588 G3195 G3709
Lk 3:7 Mówił więc do tłumów, które wychodziły, żeby przyjąć chrzest od niego: Plemię żmijowe, kto wam pokazał, jak uciec przed nadchodzącym gniewem?
Lk 3:7
Lk 3:7 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 3:7
Lk 3:7  przybysze  chrzest  z  to  osoby  powiedział  pokolenie  żmije  kto  Inspiracją  ty, wy  biegać  z  Przyszłość  gniew
Lk 3:7 G1607 G0907 G5259 G0846 G3793 G3004 G1081 G2191 G5101 G5263 G5213 G5343 G0575 G3195 G3709
Lk 3:8 ποιήσατε οὖν καρποὺς ἀξίους τῆς μετανοίας· καὶ μὴ ἄρξησθε λέγειν ἐν ἑαυτοῖς, Πατέρα ἔχομεν τὸν Ἀβραάμ, λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι δύναται θεὸς ἐκ τῶν λίθων τούτων ἐγεῖραι τέκνα τῷ Ἀβραάμ.                  
Lk 3:8 poiE/sate ou)=n karpou\s a)Xi/ous tE=s metanoi/as: kai\ mE\ a)/rXEsTe le/gein e)n e(autoi=s, *pate/ra e)/CHomen to\n *)abraa/m, le/gO ga\r u(mi=n o(/ti du/natai o( Teo\s e)k tO=n li/TOn tou/tOn e)gei=rai te/kna tO=| *)abraa/m.
Lk 3:8 poiEsate un karpus aXius tEs metanoias: kai mE arXEsTe legein en heautois, patera eCHomen ton abraam, legO gar hymin hoti dynatai ho Teos ek tOn liTOn tutOn egeirai tekna tO abraam.
Lk 3:8 v-2aad-p-- c--------- n-----apm- a-----apm- ra----gsf- n-----gsf- c--------- d--------- v-2ams-p-- v--pan---- p--------- rp----dpm- n-----asm- v-1pai-p-- ra----asm- n-----asm- v-1pai-s-- c--------- rp----dp-- c--------- v-3pmi-s-- ra----nsm- n-----nsm- p--------- ra----gpm- n-----gpm- rd----gpm- v--aan---- n-----apn- ra----dsm- n-----dsm-
Lk 3:8 G4160 G3767 G2590 G0514 G3588 G3341 G2532 G3361 G0756 G3004 G1722 G1438 G3962 G2192 G3588 G0011 G3004 G1063 G5213 G3754 G1410 G3588 G2316 G1537 G3588 G3037 G5130 G1453 G5043 G3588 G0011
Lk 3:8 Wydajcie więc owoce godne nawrócenia; i nie próbujcie sobie mówić: Abrahama mamy za ojca, bo powiadam wam, że z tych kamieni może Bóg wzbudzić dzieci Abrahamowi.
Lk 3:8
Lk 3:8 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 3:8
Lk 3:8  Wyprowadź  zaś  godny  owoc  skrucha  i  nie  myśleć  mówić  w  się  ojciec  w  nas  Abraham  dla  powiedzieć  ty, wy  że  Bóg  może  z  kamienie  tak  wyprostowany  Dzieci  Abraham
Lk 3:8 G4160 G3767 G0514 G2590 G3341 G2532 G3361 G0756 G3004 G1722 G1438 G3962 G2192 G2192 G0011 G1063 G3004 G5213 G3754 G2316 G1410 G1537 G3037 G5130 G1453 G5043 G0011
Lk 3:9 ἤδη δὲ καὶ ἀξίνη πρὸς τὴν ῥίζαν τῶν δένδρων κεῖται· πᾶν οὖν δένδρον μὴ ποιοῦν καρπὸν καλὸν ἐκκόπτεται καὶ εἰς πῦρ βάλλεται.                                  
Lk 3:9 E)/dE de\ kai\ E( a)Xi/nE pro\s tE\n r(i/DZan tO=n de/ndrOn kei=tai: pa=n ou)=n de/ndron mE\ poiou=n karpo\n kalo\n e)kko/ptetai kai\ ei)s pu=r ba/lletai.
Lk 3:9 EdE de kai hE aXinE pros tEn riDZan tOn dendrOn keitai: pan un dendron mE poiun karpon kalon ekkoptetai kai eis pyr balletai.
Lk 3:9 d--------- c--------- d--------- ra----nsf- n-----nsf- p--------- ra----asf- n-----asf- ra----gpn- n-----gpn- v-3pmi-s-- a-----nsn- c--------- n-----nsn- d--------- v--papnsn- n-----asm- a-----asm- v-3ppi-s-- c--------- p--------- n-----asn- v-3ppi-s--
Lk 3:9 G2235 G1161 G2532 G3588 G0513 G4314 G3588 G4491 G3588 G1186 G2749 G3956 G3767 G1186 G3361 G4160 G2590 G2570 G1581 G2532 G1519 G4442 G0906
Lk 3:9 Już siekiera do korzenia drzew jest przyłożona. Każde więc drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, będzie wycięte i w ogień wrzucone.
Lk 3:9
Lk 3:9 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 3:9
Lk 3:9  Już  Już  i  topór  w  korzeń  drzew  jest  wszystko  drzewo  nie  plonowanie  dobry  płód  ścięte  i  rzut  w  ogień
Lk 3:9 G1161 G2235 G2532 G0513 G4314 G4491 G1186 G2749 G3956 G1186 G3361 G4160 G2570 G2590 G1581 G2532 G0906 G1519 G4442
Lk 3:10 Καὶ ἐπηρώτων αὐτὸν οἱ ὄχλοι λέγοντες, Τί οὖν ποιήσωμεν;                                                              
Lk 3:10 *kai\ e)pErO/tOn au)to\n oi( o)/CHloi le/gontes, *ti/ ou)=n poiE/sOmen;
Lk 3:10 kai epErOtOn auton hoi oCHloi legontes, ti un poiEsOmen;
Lk 3:10 c--------- v-3iai-p-- rp----asm- ra----npm- n-----npm- v--papnpm- ri----asn- c--------- v-1aas-p--
Lk 3:10 G2532 G1905 G0846 G3588 G3793 G3004 G5101 G3767 G4160
Lk 3:10 Pytały go tłumy: Cóż więc mamy czynić?
Lk 3:10
Lk 3:10 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 3:10
Lk 3:10  I  pytanie  jego  osoby  że  zaś  do
Lk 3:10 G2532 G1905 G0846 G3793 G5101 G3767 G4160
Lk 3:11 ἀποκριθεὶς δὲ ἔλεγεν αὐτοῖς, ἔχων δύο χιτῶνας μεταδότω τῷ μὴ ἔχοντι, καὶ ἔχων βρώματα ὁμοίως ποιείτω.                                            
Lk 3:11 a)pokriTei\s de\ e)/legen au)toi=s, *(o e)/CHOn du/o CHitO=nas metado/tO tO=| mE\ e)/CHonti, kai\ o( e)/CHOn brO/mata o(moi/Os poiei/tO.
Lk 3:11 apokriTeis de elegen autois, ho eCHOn dyo CHitOnas metadotO tO mE eCHonti, kai ho eCHOn brOmata homoiOs poieitO.
Lk 3:11 v--appnsm- c--------- v-3iai-s-- rp----dpm- ra----nsm- v--papnsm- a-----apm- n-----apm- v-3aad-s-- ra----dsm- d--------- v--papdsm- c--------- ra----nsm- v--papnsm- n-----apn- d--------- v-3pad-s--
Lk 3:11 G0611 G1161 G3004 G0846 G3588 G2192 G1417 G5509 G3330 G3588 G3361 G2192 G2532 G3588 G2192 G1033 G3668 G4160
Lk 3:11 On im odpowiadał: Kto ma dwie suknie, niech [jedną] da temu, który nie ma; a kto ma żywność, niech tak samo czyni.
Lk 3:11
Lk 3:11 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 3:11
Lk 3:11  powiedział  ich  w  odpowiedź  w  kogo  2  Odzież  dać  biedny  biedny  i  w  kogo  jest  żywność  do  że  zaś
Lk 3:11 G3004 G0846 G0611 G0611 G2192 G2192 G1417 G5509 G3330 G2192 G3361 G2532 G2192 G2192 G2192 G1033 G4160 G3668 G3668
Lk 3:12 ἦλθον δὲ καὶ τελῶναι βαπτισθῆναι καὶ εἶπαν πρὸς αὐτόν, Διδάσκαλε, τί ποιήσωμεν;                                                        
Lk 3:12 E)=lTon de\ kai\ telO=nai baptisTE=nai kai\ ei)=pan pro\s au)to/n, *dida/skale, ti/ poiE/sOmen;
Lk 3:12 ElTon de kai telOnai baptisTEnai kai eipan pros auton, didaskale, ti poiEsOmen;
Lk 3:12 v-3aai-p-- c--------- d--------- n-----npm- v--apn---- c--------- v-3aai-p-- p--------- rp----asm- n-----vsm- ri----asn- v-1aas-p--
Lk 3:12 G2064 G1161 G2532 G5057 G0907 G2532 G2036 G4314 G0846 G1320 G5101 G4160
Lk 3:12 Przychodzili także celnicy, żeby przyjąć chrzest, i pytali go: Nauczycielu, co mamy czynić?
Lk 3:12
Lk 3:12 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 3:12
Lk 3:12  Przyszedł  i  celników  chrzest  i  powiedział  go  go  nauczyciel  że  do
Lk 3:12 G2064 G2532 G5057 G0907 G2532 G2036 G0846 G4314 G1320 G5101 G4160
Lk 3:13 δὲ εἶπεν πρὸς αὐτούς, Μηδὲν πλέον παρὰ τὸ διατεταγμένον ὑμῖν πράσσετε.                                                        
Lk 3:13 o( de\ ei)=pen pro\s au)tou/s, *mEde\n ple/on para\ to\ diatetagme/non u(mi=n pra/ssete.
Lk 3:13 ho de eipen pros autus, mEden pleon para to diatetagmenon hymin prassete.
Lk 3:13 ra----nsm- c--------- v-3aai-s-- p--------- rp----apm- a-----asn- a-----asnc p--------- ra----asn- v--xppasn- rp----dp-- v-2pad-p--
Lk 3:13 G3588 G1161 G2036 G4314 G0846 G3367 G4119 G3844 G3588 G1299 G5213 G4238
Lk 3:13 On im odpowiadał: Nie pobierajcie nic więcej ponad to, ile wam wyznaczono.
Lk 3:13
Lk 3:13 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 3:13
Lk 3:13  odpowiedzi  ich  ich  nic  zapytać  więcej  więcej  niektórych  ty, wy
Lk 3:13 G2036 G0846 G4314 G3367 G4238 G3844 G4119 G1299 G5213
Lk 3:14 ἐπηρώτων δὲ αὐτὸν καὶ στρατευόμενοι λέγοντες, Τί ποιήσωμεν καὶ ἡμεῖς; καὶ εἶπεν αὐτοῖς, Μηδένα διασείσητε μηδὲ συκοφαντήσητε, καὶ ἀρκεῖσθε τοῖς ὀψωνίοις ὑμῶν.                                    
Lk 3:14 e)pErO/tOn de\ au)to\n kai\ strateuo/menoi le/gontes, *ti/ poiE/sOmen kai\ E(mei=s; kai\ ei)=pen au)toi=s, *mEde/na diasei/sEte mEde\ sukofantE/sEte, kai\ a)rkei=sTe toi=s o)PSOni/ois u(mO=n.
Lk 3:14 epErOtOn de auton kai strateuomenoi legontes, ti poiEsOmen kai hEmeis; kai eipen autois, mEdena diaseisEte mEde sykofantEsEte, kai arkeisTe tois oPSOniois hymOn.
Lk 3:14 v-3iai-p-- c--------- rp----asm- d--------- v--pmpnpm- v--papnpm- ri----asn- v-1aas-p-- d--------- rp----np-- c--------- v-3aai-s-- rp----dpm- a-----asm- v-2aas-p-- c--------- v-2aas-p-- c--------- v-2ppd-p-- ra----dpn- n-----dpn- rp----gp--
Lk 3:14 G1905 G1161 G0846 G2532 G4754 G3004 G5101 G4160 G2532 G2249 G2532 G2036 G0846 G3367 G1286 G3366 G4811 G2532 G0714 G3588 G3800 G5216
Lk 3:14 Pytali go też i żołnierze: A my, co mamy czynić? On im odpowiadał: Nad nikim się nie znęcajcie i nikogo nie uciskajcie, lecz poprzestawajcie na swoim żołdzie.
Lk 3:14
Lk 3:14 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 3:14
Lk 3:14  Pytali  jego  również  Warriors  i  nas  że  do  I  powiedział  ich  ich  nikt  zranić  nie  oszczerstwo  i  zadowalać  jego  wynagrodzenie
Lk 3:14 G1905 G0846 G2532 G4754 G2532 G2249 G5101 G4160 G2532 G2036 G0846 G4314 G3367 G1286 G3366 G4811 G2532 G0714 G5216 G3800
Lk 3:15 Προσδοκῶντος δὲ τοῦ λαοῦ καὶ διαλογιζομένων πάντων ἐν ταῖς καρδίαις αὐτῶν περὶ τοῦ Ἰωάννου, μήποτε αὐτὸς εἴη Χριστός,                                          
Lk 3:15 *prosdokO=ntos de\ tou= laou= kai\ dialogiDZome/nOn pa/ntOn e)n tai=s kardi/ais au)tO=n peri\ tou= *)iOa/nnou, mE/pote au)to\s ei)/E o( *CHristo/s,
Lk 3:15 prosdokOntos de tu lau kai dialogiDZomenOn pantOn en tais kardiais autOn peri tu iOannu, mEpote autos eiE ho CHristos,
Lk 3:15 v--papgsm- c--------- ra----gsm- n-----gsm- c--------- v--pmpgpm- a-----gpm- p--------- ra----dpf- n-----dpf- rp----gpm- p--------- ra----gsm- n-----gsm- x--------- rp----nsm- v-3pao-s-- ra----nsm- n-----nsm-
Lk 3:15 G4328 G1161 G3588 G2992 G2532 G1260 G3956 G1722 G3588 G2588 G0846 G4012 G3588 G2491 G3379 G0846 G1498 G3588 G5547
Lk 3:15 Gdy więc lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w sercach co do Jana, czy nie jest Mesjaszem,
Lk 3:15
Lk 3:15 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 3:15
Lk 3:15  zaś  osoby  był  w  Do czasu  i  wszystko  rozumowanie  w  serca  ich  na  Jan  nie  Chrystus  czy  on
Lk 3:15 G1161 G2992 G4328 G4328 G4328 G2532 G3956 G1260 G1722 G2588 G0846 G4012 G2491 G3361 G5547 G4218 G0846
Lk 3:16 ἀπεκρίνατο λέγων πᾶσιν Ἰωάννης, Ἐγὼ μὲν ὕδατι βαπτίζω ὑμᾶς· ἔρχεται δὲ ἰσχυρότερός μου, οὗ οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς λῦσαι τὸν ἱμάντα τῶν ὑποδημάτων αὐτοῦ· αὐτὸς ὑμᾶς βαπτίσει ἐν πνεύματι ἁγίῳ καὶ πυρί·              
Lk 3:16 a)pekri/nato le/gOn pa=sin o( *)iOa/nnEs, *)egO\ me\n u(/dati bapti/DZO u(ma=s: e)/rCHetai de\ o( i)sCHuro/tero/s mou, ou(= ou)k ei)mi\ i(kano\s lu=sai to\n i(ma/nta tO=n u(podEma/tOn au)tou=: au)to\s u(ma=s bapti/sei e)n pneu/mati a(gi/O| kai\ puri/:
Lk 3:16 apekrinato legOn pasin ho iOannEs, egO men hydati baptiDZO hymas: erCHetai de ho isCHyroteros mu, hu uk eimi hikanos lysai ton himanta tOn hypodEmatOn autu: autos hymas baptisei en pneumati hagiO kai pyri:
Lk 3:16 v-3ami-s-- v--papnsm- a-----dpm- ra----nsm- n-----nsm- rp----ns-- c--------- n-----dsn- v-1pai-s-- rp----ap-- v-3pmi-s-- c--------- ra----nsm- a-----nsmc rp----gs-- rr----gsm- d--------- v-1pai-s-- a-----nsm- v--aan---- ra----asm- n-----asm- ra----gpn- n-----gpn- rp----gsm- rp----nsm- rp----ap-- v-3fai-s-- p--------- n-----dsn- a-----dsn- c--------- n-----dsn-
Lk 3:16 G0611 G3004 G3956 G3588 G2491 G1473 G3303 G5204 G0907 G5209 G2064 G1161 G3588 G2478 G3450 G3739 G3756 G1510 G2425 G3089 G3588 G2438 G3588 G5266 G0846 G0846 G5209 G0907 G1722 G4151 G0040 G2532 G4442
Lk 3:16 on tak przemówił do wszystkich: Ja was chrzczę wodą; lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. On chrzcić was będzie Duchem Świętym i ogniem.
Lk 3:16
Lk 3:16 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 3:16
Lk 3:16  Jan  wszystko  odpowiedzi  Ja  Ja  chrzcić  ty, wy  woda  ale  jest  Najsilniejsze  mnie  Kogo  Ja  niegodny  niegodny  rozpętać  pas  obuwie  On  będzie  chrzcić  ty, wy  Duch  Duch  Święty  i  ogień
Lk 3:16 G2491 G0537 G0611 G1473 G3303 G0907 G5209 G5204 G1161 G2064 G2478 G3450 G3739 G1510 G2425 G3756 G3089 G2438 G5266 G0846 G0907 G0907 G5209 G1722 G4151 G0040 G2532 G4442
Lk 3:17 οὗ τὸ πτύον ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ διακαθᾶραι τὴν ἅλωνα αὐτοῦ καὶ συναγαγεῖν τὸν σῖτον εἰς τὴν ἀποθήκην αὐτοῦ, τὸ δὲ ἄχυρον κατακαύσει πυρὶ ἀσβέστῳ.                              
Lk 3:17 ou(= to\ ptu/on e)n tE=| CHeiri\ au)tou= diakaTa=rai tE\n a(/lOna au)tou= kai\ sunagagei=n to\n si=ton ei)s tE\n a)poTE/kEn au)tou=, to\ de\ a)/CHuron katakau/sei puri\ a)sbe/stO|.
Lk 3:17 hu to ptyon en tE CHeiri autu diakaTarai tEn halOna autu kai synagagein ton siton eis tEn apoTEkEn autu, to de aCHyron katakausei pyri asbestO.
Lk 3:17 rr----gsm- ra----nsn- n-----nsn- p--------- ra----dsf- n-----dsf- rp----gsm- v--aan---- ra----asf- n-----asf- rp----gsm- c--------- v--aan---- ra----asm- n-----asm- p--------- ra----asf- n-----asf- rp----gsm- ra----asn- c--------- n-----asn- v-3fai-s-- n-----dsn- a-----dsn-
Lk 3:17 G3739 G3588 G4425 G1722 G3588 G5495 G0846 G1245 G3588 G0257 G0846 G2532 G4863 G3588 G4621 G1519 G3588 G0596 G0846 G3588 G1161 G0892 G2618 G4442 G0762
Lk 3:17 Ma On wiejadło w ręku dla oczyszczenia swego omłotu: pszenicę zbierze do spichlerza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym.
Lk 3:17
Lk 3:17 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 3:17
Lk 3:17  Łopata  Jego  w  ręka  Jego  i  pokuta  stodoła  Ich  i  gromadzić  pszenica  w  spichlerz  Jego  i  słoma  palić  ogień  nienasycony
Lk 3:17 G4425 G3739 G1722 G5495 G0846 G2532 G1245 G0257 G0846 G2532 G4863 G4621 G1519 G0596 G0846 G1161 G0892 G2618 G4442 G0762
Lk 3:18 Πολλὰ μὲν οὖν καὶ ἕτερα παρακαλῶν εὐηγγελίζετο τὸν λαόν·                                                              
Lk 3:18 *polla\ me\n ou)=n kai\ e(/tera parakalO=n eu)Eggeli/DZeto to\n lao/n:
Lk 3:18 polla men un kai hetera parakalOn euENgeliDZeto ton laon:
Lk 3:18 a-----apn- c--------- c--------- c--------- a-----apn- v--papnsm- v-3imi-s-- ra----asm- n-----asm-
Lk 3:18 G4183 G3303 G3767 G2532 G2087 G3870 G2097 G3588 G2992
Lk 3:18 Wiele też innych napomnień dawał ludowi i głosił dobrą nowinę.
Lk 3:18
Lk 3:18 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 3:18
Lk 3:18  Wiele  Wiele  i  i  więcej  głosił  osoby  napomnienie
Lk 3:18 G3303 G4183 G2532 G3767 G2087 G2097 G2992 G3870
Lk 3:19 δὲ Ἡρῴδης τετραάρχης, ἐλεγχόμενος ὑπ᾿ αὐτοῦ περὶ Ἡρῳδιάδος τῆς γυναικὸς τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ καὶ περὶ πάντων ὧν ἐποίησεν πονηρῶν Ἡρῴδης,                                  
Lk 3:19 o( de\ *(ErO/|dEs o( tetraa/rCHEs, e)legCHo/menos u(p' au)tou= peri\ *(ErO|dia/dos tE=s gunaiko\s tou= a)delfou= au)tou= kai\ peri\ pa/ntOn O(=n e)poi/Esen ponErO=n o( *(ErO/|dEs,
Lk 3:19 ho de hErOdEs ho tetraarCHEs, eleNCHomenos hyp' autu peri hErOdiados tEs gynaikos tu adelfu autu kai peri pantOn hOn epoiEsen ponErOn ho hErOdEs,
Lk 3:19 ra----nsm- c--------- n-----nsm- ra----nsm- n-----nsm- v--pppnsm- p--------- rp----gsm- p--------- n-----gsf- ra----gsf- n-----gsf- ra----gsm- n-----gsm- rp----gsm- c--------- p--------- a-----gpn- rr----gpn- v-3aai-s-- a-----gpn- ra----nsm- n-----nsm-
Lk 3:19 G3588 G1161 G2264 G3588 G5076 G1651 G5259 G0846 G4012 G2266 G3588 G1135 G3588 G0080 G0846 G2532 G4012 G3956 G3739 G4160 G4190 G3588 G2264
Lk 3:19 Lecz tetrarcha Herod, karcony przez niego z powodu Herodiady, żony swego brata, i z powodu innych zbrodni, które popełnił,
Lk 3:19
Lk 3:19 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 3:19
Lk 3:19  Herod  zaś  tetrarchą  zganił  z  to  dla  Herodiada  żona  brat  jego  i  dla  wszystko  że  wykonane  Herod  zły
Lk 3:19 G2264 G1161 G5076 G1651 G5259 G0846 G4012 G2266 G1135 G0080 G0846 G2532 G4012 G3956 G3739 G4160 G2264 G4190
Lk 3:20 προσέθηκεν καὶ τοῦτο ἐπὶ πᾶσιν [καὶ] κατέκλεισεν τὸν Ἰωάννην ἐν φυλακῇ.                                                          
Lk 3:20 prose/TEken kai\ tou=to e)pi\ pa=sin [kai\] kate/kleisen to\n *)iOa/nnEn e)n fulakE=|.
Lk 3:20 proseTEken kai tuto epi pasin [kai] katekleisen ton iOannEn en fylakE.
Lk 3:20 v-3aai-s-- d--------- rd----asn- p--------- a-----dpn- d--------- v-3aai-s-- ra----asm- n-----asm- p--------- n-----dsf-
Lk 3:20 G4369 G2532 G5124 G1909 G3956 G2532 G2623 G3588 G2491 G1722 G5438
Lk 3:20 dodał do wszystkiego i to, że zamknął Jana w więzieniu.
Lk 3:20
Lk 3:20 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 3:20
Lk 3:20  dodał  do  wszystko  innych spraw  i  że  zawartej  Jan  w  więzienie
Lk 3:20 G4369 G1909 G3956 G5124 G2532 G2532 G2623 G2491 G1722 G5438
Lk 3:21 Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ βαπτισθῆναι ἅπαντα τὸν λαὸν καὶ Ἰησοῦ βαπτισθέντος καὶ προσευχομένου ἀνεῳχθῆναι τὸν οὐρανὸν                                                
Lk 3:21 *)ege/neto de\ e)n tO=| baptisTE=nai a(/panta to\n lao\n kai\ *)iEsou= baptisTe/ntos kai\ proseuCHome/nou a)neO|CHTE=nai to\n ou)rano\n
Lk 3:21 egeneto de en tO baptisTEnai hapanta ton laon kai iEsu baptisTentos kai proseuCHomenu aneOCHTEnai ton uranon
Lk 3:21 v-3ami-s-- c--------- p--------- ra----dsn- v--apn---- a-----asm- ra----asm- n-----asm- c--------- n-----gsm- v--appgsm- c--------- v--pmpgsm- v--apn---- ra----asm- n-----asm-
Lk 3:21 G1096 G1161 G1722 G3588 G0907 G0537 G3588 G2992 G2532 G2424 G0907 G2532 G4336 G0455 G3588 G3772
Lk 3:21 Kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus także przyjął chrzest. A gdy się modlił, otworzyło się niebo
Lk 3:21
Lk 3:21 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 3:21
Lk 3:21  zaś  chrzest  chrzest  wszystko  osoby  i  Jezus  chrzest  modlił się  została otwarta  niebo
Lk 3:21 G1161 G0907 G1722 G0537 G2992 G2532 G2424 G0907 G4336 G0455 G3772
Lk 3:22 καὶ καταβῆναι τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον σωματικῷ εἴδει ὡς περιστερὰν ἐπ᾿ αὐτόν, καὶ φωνὴν ἐξ οὐρανοῦ γενέσθαι, Σὺ εἶ υἱός μου ἀγαπητός, ἐν σοὶ εὐδόκησα.                          
Lk 3:22 kai\ katabE=nai to\ pneu=ma to\ a(/gion sOmatikO=| ei)/dei O(s peristera\n e)p' au)to/n, kai\ fOnE\n e)X ou)ranou= gene/sTai, *su\ ei)= o( ui(o/s mou o( a)gapEto/s, e)n soi\ eu)do/kEsa.
Lk 3:22 kai katabEnai to pneuma to hagion sOmatikO eidei hOs peristeran ep' auton, kai fOnEn eX uranu genesTai, sy ei ho hyios mu ho agapEtos, en soi eudokEsa.
Lk 3:22 c--------- v--aan---- ra----asn- n-----asn- ra----asn- a-----asn- a-----dsn- n-----dsn- c--------- n-----asf- p--------- rp----asm- c--------- n-----asf- p--------- n-----gsm- v--amn---- rp----ns-- v-2pai-s-- ra----nsm- n-----nsm- rp----gs-- ra----nsm- a-----nsm- p--------- rp----ds-- v-1aai-s--
Lk 3:22 G2532 G2597 G3588 G4151 G3588 G0040 G4984 G1491 G5613 G4058 G1909 G0846 G2532 G5456 G1537 G3772 G1096 G4771 G1488 G3588 G5207 G3450 G3588 G0027 G1722 G4671 G2106
Lk 3:22 i Duch Święty zstąpił na Niego, w postaci cielesnej niby gołębica, a nieba odezwał się głos: Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie.
Lk 3:22
Lk 3:22 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 3:22
Lk 3:22  i  Duch  Święty  zstąpił  w  To  stały  Rozmiar  jako  gołąb  i  głos  z  niebo  mówiąc:  ty, wy  Syn  Mój  Umiłowany  w  ty, wy  łaska
Lk 3:22 G2532 G4151 G0040 G2597 G1909 G0846 G4984 G1491 G5616 G4058 G2532 G5456 G1537 G3772 G3004 G4771 G5207 G3450 G0027 G1722 G4671 G2106
Lk 3:23 Καὶ αὐτὸς ἦν Ἰησοῦς ἀρχόμενος ὡσεὶ ἐτῶν τριάκοντα, ὢν υἱός, ὡς ἐνομίζετο, Ἰωσὴφ τοῦ Ἠλὶ                                                  
Lk 3:23 *kai\ au)to\s E)=n *)iEsou=s a)rCHo/menos O(sei\ e)tO=n tria/konta, O)\n ui(o/s, O(s e)nomi/DZeto, *)iOsE\f tou= *)Eli\
Lk 3:23 kai autos En iEsus arCHomenos hOsei etOn triakonta, On hyios, hOs enomiDZeto, iOsEf tu Eli
Lk 3:23 c--------- rp----nsm- v-3iai-s-- n-----nsm- v--pmpnsm- d--------- n-----gpn- a-----gpn- v--papnsm- n-----nsm- c--------- v-3ipi-s-- n-----gsm- ra----gsm- n-----gsm-
Lk 3:23 G2532 G0846 G2258 G2424 G0756 G5616 G2094 G5144 G5607 G5207 G5613 G3543 G2501 G3588 G2242
Lk 3:23 Sam zaś Jezus rozpoczynając swoją działalność miał lat około trzydziestu. Był, jak mniemano, synem Józefa, syna Helego,
Lk 3:23
Lk 3:23 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 3:23
Lk 3:23  Jezus  wyjścia  był  roku  trzydzieści  trzydzieści  był  jako  myśl  Syn  Józef  Iliev
Lk 3:23 G2424 G0756 G2258 G2094 G5144 G5616 G5607 G5613 G3543 G5207 G2501 G2242
Lk 3:24 τοῦ Μαθθὰτ τοῦ Λευὶ τοῦ Μελχὶ τοῦ Ἰανναὶ τοῦ Ἰωσὴφ                                                            
Lk 3:24 tou= *maTTa\t tou= *leui\ tou= *melCHi\ tou= *)iannai\ tou= *)iOsE\f
Lk 3:24 tu maTTat tu leui tu melCHi tu iannai tu iOsEf
Lk 3:24 ra----gsm- n-----gsm- ra----gsm- n-----gsm- ra----gsm- n-----gsm- ra----gsm- n-----gsm- ra----gsm- n-----gsm-
Lk 3:24 G3588 G3158 G3588 G3017 G3588 G3197 G3588 G2388 G3588 G2501
Lk 3:24 syna Mattata, syna Lewiego, syna Melchiego, syna Jannaja, syna Józefa,
Lk 3:24
Lk 3:24 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 3:24
Lk 3:24  Matfatov  Levi  Melkhem  Iannaev  Józef
Lk 3:24 G3158 G3017 G3197 G2388 G2501
Lk 3:25 τοῦ Ματταθίου τοῦ Ἀμὼς τοῦ Ναοὺμ τοῦ Ἑσλὶ τοῦ Ναγγαὶ                                                            
Lk 3:25 tou= *mattaTi/ou tou= *)amO\s tou= *naou\m tou= *(esli\ tou= *naggai\
Lk 3:25 tu mattaTiu tu amOs tu naum tu hesli tu naNgai
Lk 3:25 ra----gsm- n-----gsm- ra----gsm- n-----gsm- ra----gsm- n-----gsm- ra----gsm- n-----gsm- ra----gsm- n-----gsm-
Lk 3:25 G3588 G3161 G3588 G0301 G3588 G3486 G3588 G2069 G3588 G3477
Lk 3:25 syna Matatiasza, syna Amosa, syna Nahuma, syna Chesliego, syna Naggaja,
Lk 3:25
Lk 3:25 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 3:25
Lk 3:25  Matatiasza  Amosov  Naumow  Eslimov  Naggeev
Lk 3:25 G3161 G0301 G3486 G2069 G3477
Lk 3:26 τοῦ Μάαθ τοῦ Ματταθίου τοῦ Σεμεῒν τοῦ Ἰωσὴχ τοῦ Ἰωδὰ                                                            
Lk 3:26 tou= *ma/aT tou= *mattaTi/ou tou= *semei\+n tou= *)iOsE\CH tou= *)iOda\
Lk 3:26 tu maaT tu mattaTiu tu seme+in tu iOsECH tu iOda
Lk 3:26 ra----gsm- n-----gsm- ra----gsm- n-----gsm- ra----gsm- n-----gsm- ra----gsm- n-----gsm- ra----gsm- n-----gsm-
Lk 3:26 G3588 G3092 G3588 G3161 G3588 G4584 G3588 G2501 G3588 G2455
Lk 3:26 syna Maata, syna Matatiasza, syna Semei, syna Josecha, syna Jody,
Lk 3:26
Lk 3:26 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 3:26
Lk 3:26  Ma'afu  Matatiasza  Seme  Józef  Juda
Lk 3:26 G3092 G3161 G4584 G2501 G2455
Lk 3:27 τοῦ Ἰωανὰν τοῦ Ῥησὰ τοῦ Ζοροβαβὲλ τοῦ Σαλαθιὴλ τοῦ Νηρὶ                                                            
Lk 3:27 tou= *)iOana\n tou= *(rEsa\ tou= *DZorobabe\l tou= *salaTiE\l tou= *nEri\
Lk 3:27 tu iOanan tu rEsa tu DZorobabel tu salaTiEl tu nEri
Lk 3:27 ra----gsm- n-----gsm- ra----gsm- n-----gsm- ra----gsm- n-----gsm- ra----gsm- n-----gsm- ra----gsm- n-----gsm-
Lk 3:27 G3588 G2490 G3588 G4488 G3588 G2216 G3588 G4528 G3588 G3518
Lk 3:27 syna Jana, syna Resy, syna Zorobabela, syna Salatiela, syna Neriego,
Lk 3:27
Lk 3:27 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 3:27
Lk 3:27  Ioannanov  Rhys  Zorobabel  Szealtiela  Niriev
Lk 3:27 G2490 G4488 G2216 G4528 G3518
Lk 3:28 τοῦ Μελχὶ τοῦ Ἀδδὶ τοῦ Κωσὰμ τοῦ Ἐλμαδὰμ τοῦ Ἢρ                                                            
Lk 3:28 tou= *melCHi\ tou= *)addi\ tou= *kOsa\m tou= *)elmada\m tou= *)\Er
Lk 3:28 tu melCHi tu addi tu kOsam tu elmadam tu Er
Lk 3:28 ra----gsm- n-----gsm- ra----gsm- n-----gsm- ra----gsm- n-----gsm- ra----gsm- n-----gsm- ra----gsm- n-----gsm-
Lk 3:28 G3588 G3197 G3588 G0078 G3588 G2973 G3588 G1678 G3588 G2262
Lk 3:28 syna Melchiego, syna Addiego, syna Kosama, syna Elmadana, syna Hera,
Lk 3:28
Lk 3:28 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 3:28
Lk 3:28  Melkhem  Addiev  Plecionki  Elmodamov  Irova
Lk 3:28 G3197 G0078 G2973 G1678 G2262
Lk 3:29 τοῦ Ἰησοῦ τοῦ Ἐλιέζερ τοῦ Ἰωρὶμ τοῦ Μαθθὰτ τοῦ Λευὶ                                                            
Lk 3:29 tou= *)iEsou= tou= *)elie/DZer tou= *)iOri\m tou= *maTTa\t tou= *leui\
Lk 3:29 tu iEsu tu elieDZer tu iOrim tu maTTat tu leui
Lk 3:29 ra----gsm- n-----gsm- ra----gsm- n-----gsm- ra----gsm- n-----gsm- ra----gsm- n-----gsm- ra----gsm- n-----gsm-
Lk 3:29 G3588 G2424 G3588 G1663 G3588 G2497 G3588 G3158 G3588 G3017
Lk 3:29 syna Jezusa, syna Eliezera, syna Jorima, syna Mattata, syna Lewiego,
Lk 3:29
Lk 3:29 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 3:29
Lk 3:29  Iosiev  Eliezer  Iorimov  Matfatov  Levi
Lk 3:29 G2499 G1663 G2497 G3158 G3017
Lk 3:30 τοῦ Συμεὼν τοῦ Ἰούδα τοῦ Ἰωσὴφ τοῦ Ἰωνὰμ τοῦ Ἐλιακὶμ                                                            
Lk 3:30 tou= *sumeO\n tou= *)iou/da tou= *)iOsE\f tou= *)iOna\m tou= *)eliaki\m
Lk 3:30 tu symeOn tu iuda tu iOsEf tu iOnam tu eliakim
Lk 3:30 ra----gsm- n-----gsm- ra----gsm- n-----gsm- ra----gsm- n-----gsm- ra----gsm- n-----gsm- ra----gsm- n-----gsm-
Lk 3:30 G3588 G4826 G3588 G2455 G3588 G2501 G3588 G2494 G3588 G1662
Lk 3:30 syna Symeona, syna Judy, syna Józefa, syna Jony, syna Eliakima,
Lk 3:30
Lk 3:30 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 3:30
Lk 3:30  Simeonov  Juda  Józef  Ionanov  Eliakim
Lk 3:30 G4826 G2455 G2501 G2494 G1662
Lk 3:31 τοῦ Μελεὰ τοῦ Μεννὰ τοῦ Ματταθὰ τοῦ Ναθὰμ τοῦ Δαυὶδ                                                            
Lk 3:31 tou= *melea\ tou= *menna\ tou= *mattaTa\ tou= *naTa\m tou= *daui\d
Lk 3:31 tu melea tu menna tu mattaTa tu naTam tu dauid
Lk 3:31 ra----gsm- n-----gsm- ra----gsm- n-----gsm- ra----gsm- n-----gsm- ra----gsm- n-----gsm- ra----gsm- n-----gsm-
Lk 3:31 G3588 G3190 G3588 G3104 G3588 G3160 G3588 G3481 G3588 G1138
Lk 3:31 syna Meleasza, syna Menny, syna Mattata, syna Natana, syna Dawida,
Lk 3:31
Lk 3:31 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 3:31
Lk 3:31  Meleana  Mainanov  Mattafaev  Netaniasza  Dawid
Lk 3:31 G3190 G3104 G3160 G3481 G1138
Lk 3:32 τοῦ Ἰεσσαὶ τοῦ Ἰωβὴδ τοῦ Βόος τοῦ Σαλὰ τοῦ Ναασσὼν                                                            
Lk 3:32 tou= *)iessai\ tou= *)iObE\d tou= *bo/os tou= *sala\ tou= *naassO\n
Lk 3:32 tu iessai tu iObEd tu boos tu sala tu naassOn
Lk 3:32 ra----gsm- n-----gsm- ra----gsm- n-----gsm- ra----gsm- n-----gsm- ra----gsm- n-----gsm- ra----gsm- n-----gsm-
Lk 3:32 G3588 G2421 G3588 G5601 G3588 G1003 G3588 G4527 G3588 G3476
Lk 3:32 syna Jessego, syna Jobeda, syna Booza, syna Sali, syna Naassona,
Lk 3:32
Lk 3:32 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 3:32
Lk 3:32  Jesse  Owidiusz  Boaz  Łosoś  Nachszon
Lk 3:32 G2421 G5601 G1003 G4533 G3476
Lk 3:33 τοῦ Ἀμιναδὰβ τοῦ Ἀδμὶν τοῦ Ἀρνὶ τοῦ Ἑσρὼμ τοῦ Φάρες τοῦ Ἰούδα