Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

NT_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po grecku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

do_Lk5      do_str_głównej      do_Lk7      
Lk 6:1 Ἐγένετο δὲ ἐν σαββάτῳ διαπορεύεσθαι αὐτὸν διὰ σπορίμων, καὶ ἔτιλλον οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ καὶ ἤσθιον τοὺς στάχυας ψώχοντες ταῖς χερσίν.                                                                
Lk 6:1 *)ege/neto de\ e)n sabba/tO| diaporeu/esTai au)to\n dia\ spori/mOn, kai\ e)/tillon oi( maTEtai\ au)tou= kai\ E)/sTion tou\s sta/CHuas PSO/CHontes tai=s CHersi/n.
Lk 6:1 egeneto de en sabbatO diaporeuesTai auton dia sporimOn, kai etillon hoi maTEtai autu kai EsTion tus staCHyas PSOCHontes tais CHersin.
Lk 6:1 v-3ami-s-- c--------- p--------- n-----dsn- v--pmn---- rp----asm- p--------- a-----gpn- c--------- v-3iai-p-- ra----npm- n-----npm- rp----gsm- c--------- v-3iai-p-- ra----apm- n-----apm- v--papnpm- ra----dpf- n-----dpf-
Lk 6:1 G1096 G1161 G1722 G4521 G1279 G0846 G1223 G4702 G2532 G5089 G3588 G3101 G0846 G2532 G2068 G3588 G4719 G5597 G3588 G5495
Lk 6:1 W pewien szabat przechodził wśród zbóż, a uczniowie zrywali kłosy i, wykruszając je rękami, jedli.
Lk 6:1
Lk 6:1 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 6:1
Lk 6:1  W  Sobotę  pierwszą  po  drugim  dniu  Wielkanocy  stało się  On  szedł  przez  pola  i  Studentów  Jego  zrywali  kłosy  i  jedli  trąc  ręce
Lk 6:1 G1722 G4521 G1207 G1207 G1207 G1207 G1207 G1096 G0846 G1279 G4702 G4702 G2532 G3101 G0846 G5089 G4719 G2532 G2068 G5597 G5495
Lk 6:2 τινὲς δὲ τῶν Φαρισαίων εἶπαν, Τί ποιεῖτε οὐκ ἔξεστιν τοῖς σάββασιν;                                                                                
Lk 6:2 tine\s de\ tO=n *farisai/On ei)=pan, *ti/ poiei=te o(\ ou)k e)/Xestin toi=s sa/bbasin;
Lk 6:2 tines de tOn farisaiOn eipan, ti poieite ho uk eXestin tois sabbasin;
Lk 6:2 ri----npm- c--------- ra----gpm- n-----gpm- v-3aai-p-- ri----asn- v-2pai-p-- rr----nsn- d--------- v-3pai-s-- ra----dpn- n-----dpn-
Lk 6:2 G5100 G1161 G3588 G5330 G2036 G5101 G4160 G3739 G3756 G1832 G3588 G4521
Lk 6:2 Na to niektórzy z faryzeuszów mówili: Czemu czynicie to, czego nie wolno czynić w szabat?
Lk 6:2
Lk 6:2 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 6:2
Lk 6:2  Kilka  zaś  Faryzeusze  powiedział  ich  dlaczego  robi  co  nie  powinien  do  w  Sobota
Lk 6:2 G5100 G1161 G5330 G2036 G0846 G5101 G4160 G3739 G3756 G1832 G4160 G1722 G4521
Lk 6:3 καὶ ἀποκριθεὶς πρὸς αὐτοὺς εἶπεν Ἰησοῦς, Οὐδὲ τοῦτο ἀνέγνωτε ἐποίησεν Δαυὶδ ὅτε ἐπείνασεν αὐτὸς καὶ οἱ μετ᾿ αὐτοῦ [ὄντες];                                                              
Lk 6:3 kai\ a)pokriTei\s pro\s au)tou\s ei)=pen o( *)iEsou=s, *ou)de\ tou=to a)ne/gnOte o(\ e)poi/Esen *daui\d o(/te e)pei/nasen au)to\s kai\ oi( met' au)tou= [o)/ntes];
Lk 6:3 kai apokriTeis pros autus eipen ho iEsus, ude tuto anegnOte ho epoiEsen dauid hote epeinasen autos kai hoi met' autu [ontes];
Lk 6:3 c--------- v--appnsm- p--------- rp----apm- v-3aai-s-- ra----nsm- n-----nsm- d--------- rd----asn- v-2aai-p-- rr----asn- v-3aai-s-- n-----nsm- c--------- v-3aai-s-- rp----nsm- c--------- ra----npm- p--------- rp----gsm- v--papnpm-
Lk 6:3 G2532 G0611 G4314 G0846 G2036 G3588 G2424 G3761 G5124 G0314 G3739 G4160 G1138 G3753 G3983 G0846 G2532 G3588 G3326 G0846 G5607
Lk 6:3 Wtedy Jezus rzekł im w odpowiedzi: Nawet tegoście nie czytali, co uczynił Dawid, gdy był głodny on i jego ludzie?
Lk 6:3
Lk 6:3 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 6:3
Lk 6:3  Jezus  powiedział  ich  ich  w  odpowiedź  naprawdę  nie  czytać  że  wykonane  Dawid  kiedy  głodny  się  i  dawny  z  go
Lk 6:3 G2424 G2036 G0846 G4314 G0611 G0611 G3761 G3761 G0314 G3739 G4160 G1138 G3698 G3983 G0846 G2532 G5607 G3326 G0846
Lk 6:4 [ὡς] εἰσῆλθεν εἰς τὸν οἶκον τοῦ θεοῦ καὶ τοὺς ἄρτους τῆς προθέσεως λαβὼν ἔφαγεν καὶ ἔδωκεν τοῖς μετ᾿ αὐτοῦ, οὓς οὐκ ἔξεστιν φαγεῖν εἰ μὴ μόνους τοὺς ἱερεῖς;                                                
Lk 6:4 [O(s] ei)sE=lTen ei)s to\n oi)=kon tou= Teou= kai\ tou\s a)/rtous tE=s proTe/seOs labO\n e)/fagen kai\ e)/dOken toi=s met' au)tou=, ou(\s ou)k e)/Xestin fagei=n ei) mE\ mo/nous tou\s i(erei=s;
Lk 6:4 [hOs] eisElTen eis ton oikon tu Teu kai tus artus tEs proTeseOs labOn efagen kai edOken tois met' autu, hus uk eXestin fagein ei mE monus tus hiereis;
Lk 6:4 c--------- v-3aai-s-- p--------- ra----asm- n-----asm- ra----gsm- n-----gsm- c--------- ra----apm- n-----apm- ra----gsf- n-----gsf- v--aapnsm- v-3aai-s-- c--------- v-3aai-s-- ra----dpm- p--------- rp----gsm- rr----apm- d--------- v-3pai-s-- v--aan---- c--------- d--------- a-----apm- ra----apm- n-----apm-
Lk 6:4 G5613 G1525 G1519 G3588 G3624 G3588 G2316 G2532 G3588 G0740 G3588 G4286 G2983 G5315 G2532 G1325 G3588 G3326 G0846 G3739 G3756 G1832 G5315 G1487 G3361 G3441 G3588 G2409
Lk 6:4 Jak wszedł do domu Bożego i wziąwszy chleby pokładne, sam jadł i dał swoim ludziom? Chociaż samym tylko kapłanom wolno je spożywać.
Lk 6:4
Lk 6:4 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 6:4
Lk 6:4  Jako  wprowadzonych  w  do domu  Boski  miał  chleb  Oferty  który  nie  powinien  jest  z wyjątkiem  z wyjątkiem  kilka  kapłanów  i  ate  i  dał  z  go
Lk 6:4 G5613 G1525 G1519 G3624 G2316 G2983 G0740 G4286 G3739 G3756 G1832 G5315 G1487 G3361 G3441 G2409 G2532 G5315 G2532 G1325 G3326 G0846
Lk 6:5 καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς, Κύριός ἐστιν τοῦ σαββάτου υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου.                                                                                  
Lk 6:5 kai\ e)/legen au)toi=s, *ku/rio/s e)stin tou= sabba/tou o( ui(o\s tou= a)nTrO/pou.
Lk 6:5 kai elegen autois, kyrios estin tu sabbatu ho hyios tu anTrOpu.
Lk 6:5 c--------- v-3iai-s-- rp----dpm- n-----nsm- v-3pai-s-- ra----gsn- n-----gsn- ra----nsm- n-----nsm- ra----gsm- n-----gsm-
Lk 6:5 G2532 G3004 G0846 G2962 G2076 G3588 G4521 G3588 G5207 G3588 G0444
Lk 6:5 I dodał: Syn Człowieczy jest panem szabatu.
Lk 6:5
Lk 6:5 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 6:5
Lk 6:5  I  powiedział  ich  Syn  Ludzki  jest  Pan  i  Sobota
Lk 6:5 G2532 G3004 G0846 G5207 G0444 G2076 G2962 G2532 G4521
Lk 6:6 Ἐγένετο δὲ ἐν ἑτέρῳ σαββάτῳ εἰσελθεῖν αὐτὸν εἰς τὴν συναγωγὴν καὶ διδάσκειν· καὶ ἦν ἄνθρωπος ἐκεῖ καὶ χεὶρ αὐτοῦ δεξιὰ ἦν ξηρά·                                                        
Lk 6:6 *)ege/neto de\ e)n e(te/rO| sabba/tO| ei)selTei=n au)to\n ei)s tE\n sunagOgE\n kai\ dida/skein: kai\ E)=n a)/nTrOpos e)kei= kai\ E( CHei\r au)tou= E( deXia\ E)=n XEra/:
Lk 6:6 egeneto de en heterO sabbatO eiselTein auton eis tEn synagOgEn kai didaskein: kai En anTrOpos ekei kai hE CHeir autu hE deXia En XEra:
Lk 6:6 v-3ami-s-- c--------- p--------- a-----dsn- n-----dsn- v--aan---- rp----asm- p--------- ra----asf- n-----asf- c--------- v--pan---- c--------- v-3iai-s-- n-----nsm- d--------- c--------- ra----nsf- n-----nsf- rp----gsm- ra----nsf- a-----nsf- v-3iai-s-- a-----nsf-
Lk 6:6 G1096 G1161 G1722 G2087 G4521 G1525 G0846 G1519 G3588 G4864 G2532 G1321 G2532 G2258 G0444 G1563 G2532 G3588 G5495 G0846 G3588 G1188 G2258 G3584
Lk 6:6 W inny szabat wszedł do synagogi i nauczał. A był tam człowiek, który miał uschłą prawą rękę.
Lk 6:6
Lk 6:6 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 6:6
Lk 6:6  Się  zaś  i  w  inny  Sobota  wpisać  Go  w  synagoga  i  uczyć  Tam  był  człowiek  kogo  prawo  ręka  był  suchy
Lk 6:6 G1096 G1161 G2532 G1722 G2087 G4521 G1525 G0846 G1519 G4864 G2532 G1321 G1563 G2258 G0444 G0846 G1188 G5495 G2258 G3584
Lk 6:7 παρετηροῦντο δὲ αὐτὸν οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι εἰ ἐν τῷ σαββάτῳ θεραπεύει, ἵνα εὕρωσιν κατηγορεῖν αὐτοῦ.                                                                      
Lk 6:7 paretErou=nto de\ au)to\n oi( grammatei=s kai\ oi( *farisai=oi ei) e)n tO=| sabba/tO| Terapeu/ei, i(/na eu(/rOsin katEgorei=n au)tou=.
Lk 6:7 paretErunto de auton hoi grammateis kai hoi farisaioi ei en tO sabbatO Terapeuei, hina heurOsin katEgorein autu.
Lk 6:7 v-3imi-p-- c--------- rp----asm- ra----npm- n-----npm- c--------- ra----npm- n-----npm- x--------- p--------- ra----dsn- n-----dsn- v-3pai-s-- c--------- v-3aas-p-- v--pan---- rp----gsm-
Lk 6:7 G3905 G1161 G0846 G3588 G1122 G2532 G3588 G5330 G1487 G1722 G3588 G4521 G2323 G2443 G2147 G2723 G0846
Lk 6:7 Uczeni zaś w Piśmie i faryzeusze śledzili Go, czy w szabat uzdrawia, żeby znaleźć powód do oskarżenia Go.
Lk 6:7
Lk 6:7 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 6:7
Lk 6:7  Uczeni w Piśmie  zaś  i  Faryzeusze  obserwowano  Go  uzdrowić  czy  w  Sobota  że  odnaleźć  opłata  To
Lk 6:7 G1122 G1161 G2532 G5330 G3906 G0846 G2323 G1487 G1722 G4521 G2443 G2147 G2724 G0846
Lk 6:8 αὐτὸς δὲ ᾔδει τοὺς διαλογισμοὺς αὐτῶν, εἶπεν δὲ τῷ ἀνδρὶ τῷ ξηρὰν ἔχοντι τὴν χεῖρα, Ἔγειρε καὶ στῆθι εἰς τὸ μέσον· καὶ ἀναστὰς ἔστη.                                                        
Lk 6:8 au)to\s de\ E)/|dei tou\s dialogismou\s au)tO=n, ei)=pen de\ tO=| a)ndri\ tO=| XEra\n e)/CHonti tE\n CHei=ra, *)/egeire kai\ stE=Ti ei)s to\ me/son: kai\ a)nasta\s e)/stE.
Lk 6:8 autos de Edei tus dialogismus autOn, eipen de tO andri tO XEran eCHonti tEn CHeira, egeire kai stETi eis to meson: kai anastas estE.
Lk 6:8 rp----nsm- c--------- v-3yai-s-- ra----apm- n-----apm- rp----gpm- v-3aai-s-- c--------- ra----dsm- n-----dsm- ra----dsm- a-----asf- v--papdsm- ra----asf- n-----asf- v-2pad-s-- c--------- v-2aad-s-- p--------- ra----asn- a-----asn- c--------- v--aapnsm- v-3aai-s--
Lk 6:8 G0846 G1161 G1492 G3588 G1261 G0846 G2036 G1161 G3588 G0435 G3588 G3584 G2192 G3588 G5495 G1453 G2532 G2476 G1519 G3588 G3319 G2532 G0450 G2476
Lk 6:8 On wszakże znał ich myśli i rzekł do człowieka, który miał uschłą rękę: Podnieś się i stań na środku! Podniósł się i stanął.
Lk 6:8
Lk 6:8 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 6:8
Lk 6:8  Ale  wiedząc,  myśli  ich  powiedział  człowiek  o  suchy  ręka  Powstać  i  wykonane  w  centrum  I  róża  wykonane
Lk 6:8 G1161 G1492 G1261 G0846 G2036 G0444 G2192 G3584 G5495 G1453 G2532 G2476 G1519 G3319 G1161 G0450 G2476
Lk 6:9 εἶπεν δὲ Ἰησοῦς πρὸς αὐτούς, Ἐπερωτῶ ὑμᾶς, εἰ ἔξεστιν τῷ σαββάτῳ ἀγαθοποιῆσαι κακοποιῆσαι, ψυχὴν σῶσαι ἀπολέσαι;                                                                  
Lk 6:9 ei)=pen de\ o( *)iEsou=s pro\s au)tou/s, *)eperOtO= u(ma=s, ei) e)/Xestin tO=| sabba/tO| a)gaTopoiE=sai E)\ kakopoiE=sai, PSuCHE\n sO=sai E)\ a)pole/sai;
Lk 6:9 eipen de ho iEsus pros autus, eperOtO hymas, ei eXestin tO sabbatO agaTopoiEsai E kakopoiEsai, PSyCHEn sOsai E apolesai;
Lk 6:9 v-3aai-s-- c--------- ra----nsm- n-----nsm- p--------- rp----apm- v-1pai-s-- rp----ap-- x--------- v-3pai-s-- ra----dsn- n-----dsn- v--aan---- c--------- v--aan---- n-----asf- v--aan---- c--------- v--aan----
Lk 6:9 G2036 G1161 G3588 G2424 G4314 G0846 G1905 G5209 G1487 G1832 G3588 G4521 G0015 G2228 G2554 G5590 G4982 G2228 G0622
Lk 6:9 Wtedy Jezus rzekł do nich: Pytam was: Czy wolno w szabat dobrze czynić, czy źle, życie ocalić czy zniszczyć?
Lk 6:9
Lk 6:9 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 6:9
Lk 6:9  Następnie  powiedział  ich  ich  Jezus  zapytać  ty, wy  powinien  do  Sobota  dobry  lub  zło  zaoszczędzić  mieszkańca  lub  zniszczyć
Lk 6:9 G3767 G2036 G0846 G4314 G2424 G1905 G5209 G1832 G0015 G4521 G0015 G2228 G2554 G4982 G5590 G2228 G0622
Lk 6:10 καὶ περιβλεψάμενος πάντας αὐτοὺς εἶπεν αὐτῷ, Ἔκτεινον τὴν χεῖρά σου. δὲ ἐποίησεν, καὶ ἀπεκατεστάθη χεὶρ αὐτοῦ.                                                                    
Lk 6:10 kai\ periblePSa/menos pa/ntas au)tou\s ei)=pen au)tO=|, *)/ekteinon tE\n CHei=ra/ sou. o( de\ e)poi/Esen, kai\ a)pekatesta/TE E( CHei\r au)tou=.
Lk 6:10 kai periblePSamenos pantas autus eipen autO, ekteinon tEn CHeira su. ho de epoiEsen, kai apekatestaTE hE CHeir autu.
Lk 6:10 c--------- v--ampnsm- a-----apm- rp----apm- v-3aai-s-- rp----dsm- v-2aad-s-- ra----asf- n-----asf- rp----gs-- ra----nsm- c--------- v-3aai-s-- c--------- v-3api-s-- ra----nsf- n-----nsf- rp----gsm-
Lk 6:10 G2532 G4017 G3956 G0846 G2036 G0846 G1614 G3588 G5495 G4675 G3588 G1161 G4160 G2532 G0600 G3588 G5495 G0846
Lk 6:10 I spojrzawszy wkoło po wszystkich, rzekł do człowieka: Wyciągnij rękę! Uczynił to i jego ręka stała się znów zdrowa.
Lk 6:10
Lk 6:10 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 6:10
Lk 6:10  I  szukam  w  wszystko  ich  powiedział  do  człowiek  Odcinek  ręka  swój  tak  i  wykonane  i  był  ręka  jego  dobrze  jako  inny
Lk 6:10 G2532 G4017 G4017 G3956 G0846 G2036 G3588 G0444 G1614 G5495 G4675 G3779 G1161 G4160 G2532 G0600 G5495 G0846 G5199 G5613 G0243
Lk 6:11 αὐτοὶ δὲ ἐπλήσθησαν ἀνοίας, καὶ διελάλουν πρὸς ἀλλήλους τί ἂν ποιήσαιεν τῷ Ἰησοῦ.                                                                              
Lk 6:11 au)toi\ de\ e)plE/sTEsan a)noi/as, kai\ diela/loun pro\s a)llE/lous ti/ a)\n poiE/saien tO=| *)iEsou=.
Lk 6:11 autoi de eplEsTEsan anoias, kai dielalun pros allElus ti an poiEsaien tO iEsu.
Lk 6:11 rp----npm- c--------- v-3api-p-- n-----gsf- c--------- v-3iai-p-- p--------- rp----apm- ri----asn- x--------- v-3aao-p-- ra----dsm- n-----dsm-
Lk 6:11 G0846 G1161 G4130 G0454 G2532 G1255 G4314 G0240 G5101 G0302 G4160 G3588 G2424
Lk 6:11 Oni zaś wpadli w szał i naradzali się między sobą, co by uczynić Jezusowi.
Lk 6:11
Lk 6:11 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 6:11
Lk 6:11  One  zaś  przyszedł  wścieklizna  i  powiedział  między  go  że  by  do  Jezus
Lk 6:11 G0846 G1161 G4130 G0454 G2532 G1255 G4314 G0240 G5101 G0302 G4160 G2424
Lk 6:12 Ἐγένετο δὲ ἐν ταῖς ἡμέραις ταύταις ἐξελθεῖν αὐτὸν εἰς τὸ ὄρος προσεύξασθαι, καὶ ἦν διανυκτερεύων ἐν τῇ προσευχῇ τοῦ θεοῦ.                                                                
Lk 6:12 *)ege/neto de\ e)n tai=s E(me/rais tau/tais e)XelTei=n au)to\n ei)s to\ o)/ros proseu/XasTai, kai\ E)=n dianuktereu/On e)n tE=| proseuCHE=| tou= Teou=.
Lk 6:12 egeneto de en tais hEmerais tautais eXelTein auton eis to oros proseuXasTai, kai En dianyktereuOn en tE proseuCHE tu Teu.
Lk 6:12 v-3ami-s-- c--------- p--------- ra----dpf- n-----dpf- rd----dpf- v--aan---- rp----asm- p--------- ra----asn- n-----asn- v--amn---- c--------- v-3iai-s-- v--papnsm- p--------- ra----dsf- n-----dsf- ra----gsm- n-----gsm-
Lk 6:12 G1096 G1161 G1722 G3588 G2250 G3778 G1831 G0846 G1519 G3588 G3735 G4336 G2532 G2258 G1273 G1722 G3588 G4335 G3588 G2316
Lk 6:12 W tym czasie Jezus wyszedł na górę, aby się modlić, i całą noc spędził na modlitwie do Boga.
Lk 6:12
Lk 6:12 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 6:12
Lk 6:12  W  tych  dni  wstąpił  w  Góra  modlić się  i  wypalonego  wypalonego  wszystko  wszystko  noc  noc  w  Modlitwa  Bóg
Lk 6:12 G1722 G5025 G2250 G1831 G1519 G3735 G4336 G2532 G1273 G2258 G1273 G2258 G1273 G2258 G1722 G4335 G2316
Lk 6:13 καὶ ὅτε ἐγένετο ἡμέρα, προσεφώνησεν τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ, καὶ ἐκλεξάμενος ἀπ᾿ αὐτῶν δώδεκα, οὓς καὶ ἀποστόλους ὠνόμασεν,                                                                      
Lk 6:13 kai\ o(/te e)ge/neto E(me/ra, prosefO/nEsen tou\s maTEta\s au)tou=, kai\ e)kleXa/menos a)p' au)tO=n dO/deka, ou(\s kai\ a)posto/lous O)no/masen,
Lk 6:13 kai hote egeneto hEmera, prosefOnEsen tus maTEtas autu, kai ekleXamenos ap' autOn dOdeka, hus kai apostolus Onomasen,
Lk 6:13 c--------- c--------- v-3ami-s-- n-----nsf- v-3aai-s-- ra----apm- n-----apm- rp----gsm- c--------- v--ampnsm- p--------- rp----gpm- a-----apm- rr----apm- d--------- n-----apm- v-3aai-s--
Lk 6:13 G2532 G3753 G1096 G2250 G4377 G3588 G3101 G0846 G2532 G1586 G0575 G0846 G1427 G3739 G2532 G0652 G3687
Lk 6:13 Z nastaniem dnia przywołał swoich uczniów i wybrał spośród nich dwunastu, których też nazwał apostołami:
Lk 6:13
Lk 6:13 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 6:13
Lk 6:13  Kiedy  zaś  przyjść  dzień  o nazwie  studentów  Jego  i  wybrany  z  ich  dwanaście  który  i  nazwał  Apostołowie
Lk 6:13 G3753 G2532 G1096 G2250 G4377 G3101 G0846 G2532 G1586 G0575 G0846 G1427 G3739 G2532 G3687 G0652
Lk 6:14 Σίμωνα, ὃν καὶ ὠνόμασεν Πέτρον, καὶ Ἀνδρέαν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, καὶ Ἰάκωβον καὶ Ἰωάννην καὶ Φίλιππον καὶ Βαρθολομαῖον                                                                    
Lk 6:14 *si/mOna, o(\n kai\ O)no/masen *pe/tron, kai\ *)andre/an to\n a)delfo\n au)tou=, kai\ *)ia/kObon kai\ *)iOa/nnEn kai\ *fi/lippon kai\ *barTolomai=on
Lk 6:14 simOna, hon kai Onomasen petron, kai andrean ton adelfon autu, kai iakObon kai iOannEn kai filippon kai barTolomaion
Lk 6:14 n-----asm- rr----asm- d--------- v-3aai-s-- n-----asm- c--------- n-----asm- ra----asm- n-----asm- rp----gsm- c--------- n-----asm- c--------- n-----asm- c--------- n-----asm- c--------- n-----asm-
Lk 6:14 G4613 G3739 G2532 G3687 G4074 G2532 G0406 G3588 G0080 G0846 G2532 G2385 G2532 G2491 G2532 G5376 G2532 G0918
Lk 6:14 Szymona, którego nazwał Piotrem; i brata jego, Andrzeja; Jakuba i Jana; Filipa i Bartłomieja;
Lk 6:14
Lk 6:14 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 6:14
Lk 6:14  Simone  kogo  i  o nazwie  Peter  i  Andrew  brat  jego  Jakuba  i  Jan  Philip  i  Bartłomieja
Lk 6:14 G4613 G3739 G2532 G3687 G4074 G2532 G0406 G0080 G0846 G2385 G2532 G2491 G5376 G2532 G0918
Lk 6:15 καὶ Μαθθαῖον καὶ Θωμᾶν καὶ Ἰάκωβον Ἁλφαίου καὶ Σίμωνα τὸν καλούμενον Ζηλωτὴν                                                                                
Lk 6:15 kai\ *maTTai=on kai\ *TOma=n kai\ *)ia/kObon *(alfai/ou kai\ *si/mOna to\n kalou/menon *DZElOtE\n
Lk 6:15 kai maTTaion kai TOman kai iakObon halfaiu kai simOna ton kalumenon DZElOtEn
Lk 6:15 c--------- n-----asm- c--------- n-----asm- c--------- n-----asm- n-----gsm- c--------- n-----asm- ra----asm- v--pppasm- n-----asm-
Lk 6:15 G2532 G3156 G2532 G2381 G2532 G2385 G0256 G2532 G4613 G3588 G2564 G2207
Lk 6:15 Mateusza i Tomasza; Jakuba, syna Alfeusza, i Szymona z przydomkiem Gorliwy;
Lk 6:15
Lk 6:15 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 6:15
Lk 6:15  Matthew  i  Tomasz  Jakuba  Syna Alfeusza  i  Simone  Judas  Żarliwiec
Lk 6:15 G3156 G2532 G2381 G2385 G0256 G2532 G4613 G2564 G2208
Lk 6:16 καὶ Ἰούδαν Ἰακώβου καὶ Ἰούδαν Ἰσκαριώθ, ὃς ἐγένετο προδότης.                                                                                      
Lk 6:16 kai\ *)iou/dan *)iakO/bou kai\ *)iou/dan *)iskariO/T, o(\s e)ge/neto prodo/tEs.
Lk 6:16 kai iudan iakObu kai iudan iskariOT, hos egeneto prodotEs.
Lk 6:16 c--------- n-----asm- n-----gsm- c--------- n-----asm- n-----asm- rr----nsm- v-3ami-s-- n-----nsm-
Lk 6:16 G2532 G2455 G2385 G2532 G2455 G2469 G3739 G1096 G4273
Lk 6:16 Judę, syna Jakuba, i Judasza Iskariotę, który stał się zdrajcą.
Lk 6:16
Lk 6:16 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 6:16
Lk 6:16  Judas  Jakuba  i  Judas  Iskariota  który  następnie  został  zdrajca
Lk 6:16 G2455 G2385 G2532 G2455 G2469 G3739 G2532 G1096 G4273
Lk 6:17 Καὶ καταβὰς μετ᾿ αὐτῶν ἔστη ἐπὶ τόπου πεδινοῦ, καὶ ὄχλος πολὺς μαθητῶν αὐτοῦ, καὶ πλῆθος πολὺ τοῦ λαοῦ ἀπὸ πάσης τῆς Ἰουδαίας καὶ Ἰερουσαλὴμ καὶ τῆς παραλίου Τύρου καὶ Σιδῶνος,                                            
Lk 6:17 *kai\ kataba\s met' au)tO=n e)/stE e)pi\ to/pou pedinou=, kai\ o)/CHlos polu\s maTEtO=n au)tou=, kai\ plE=Tos polu\ tou= laou= a)po\ pa/sEs tE=s *)ioudai/as kai\ *)ierousalE\m kai\ tE=s parali/ou *tu/rou kai\ *sidO=nos,
Lk 6:17 kai katabas met' autOn estE epi topu pedinu, kai oCHlos polys maTEtOn autu, kai plETos poly tu lau apo pasEs tEs iudaias kai ierusalEm kai tEs paraliu tyru kai sidOnos,
Lk 6:17 c--------- v--aapnsm- p--------- rp----gpm- v-3aai-s-- p--------- n-----gsm- a-----gsm- c--------- n-----nsm- a-----nsm- n-----gpm- rp----gsm- c--------- n-----nsn- a-----nsn- ra----gsm- n-----gsm- p--------- a-----gsf- ra----gsf- n-----gsf- c--------- n-----gsf- c--------- ra----gsf- a-----gsf- n-----gsf- c--------- n-----gsf-
Lk 6:17 G2532 G2597 G3326 G0846 G2476 G1909 G5117 G3977 G2532 G3793 G4183 G3101 G0846 G2532 G4128 G4183 G3588 G2992 G0575 G3956 G3588 G2449 G2532 G2419 G2532 G3588 G3882 G5184 G2532 G4605
Lk 6:17 Zeszedł z nimi na dół i zatrzymał się na równinie. Był tam duży poczet Jego uczniów i wielkie mnóstwo ludu z całej Judei i Jerozolimy oraz z wybrzeża Tyru i Sydonu;
Lk 6:17
Lk 6:17 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 6:17
Lk 6:17  I  znikają  z  ich  był  w  mieszkanie  miejsce  i  wiele  studentów  Jego  i  wiele  wiele  Osoby  z  wszystko  Judea  i  Jerozolima  i  nadmorski  miejsc  Opony  i  Sydon
Lk 6:17 G2532 G2597 G3326 G0846 G2476 G1909 G3977 G5117 G2532 G3793 G3101 G0846 G2532 G4128 G4183 G2992 G0575 G3956 G2449 G2532 G2419 G2532 G3882 G3882 G5184 G2532 G4605
Lk 6:18 οἳ ἦλθον ἀκοῦσαι αὐτοῦ καὶ ἰαθῆναι ἀπὸ τῶν νόσων αὐτῶν· καὶ οἱ ἐνοχλούμενοι ἀπὸ πνευμάτων ἀκαθάρτων ἐθεραπεύοντο.                                                                      
Lk 6:18 oi(\ E)=lTon a)kou=sai au)tou= kai\ i)aTE=nai a)po\ tO=n no/sOn au)tO=n: kai\ oi( e)noCHlou/menoi a)po\ pneuma/tOn a)kaTa/rtOn e)Terapeu/onto.
Lk 6:18 hoi ElTon akusai autu kai iaTEnai apo tOn nosOn autOn: kai hoi enoCHlumenoi apo pneumatOn akaTartOn eTerapeuonto.
Lk 6:18 rr----npm- v-3aai-p-- v--aan---- rp----gsm- c--------- v--apn---- p--------- ra----gpf- n-----gpf- rp----gpm- c--------- ra----npm- v--pppnpm- p--------- n-----gpn- a-----gpn- v-3ipi-p--
Lk 6:18 G3588 G2064 G0191 G0846 G2532 G2390 G0575 G3588 G3554 G0846 G2532 G3588 G1776 G0575 G4151 G0169 G2323
Lk 6:18 przyszli oni, aby Go słuchać i znaleźć uzdrowienie ze swych chorób. Także i ci, których dręczyły duchy nieczyste, doznawali uzdrowienia.
Lk 6:18
Lk 6:18 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 6:18
Lk 6:18  że  przyszedł  słuchać  Jego  i  uzdrowiony  z  Choroba  ich  i  cichy  z  nieczysty  Duchy  i  uzdrowiony
Lk 6:18 G3739 G2064 G0191 G0846 G2532 G2390 G0575 G3554 G0846 G2532 G3791 G5259 G0169 G4151 G2532 G2323
Lk 6:19 καὶ πᾶς ὄχλος ἐζήτουν ἅπτεσθαι αὐτοῦ, ὅτι δύναμις παρ᾿ αὐτοῦ ἐξήρχετο καὶ ἰᾶτο πάντας.                                                                          
Lk 6:19 kai\ pa=s o( o)/CHlos e)DZE/toun a(/ptesTai au)tou=, o(/ti du/namis par' au)tou= e)XE/rCHeto kai\ i)a=to pa/ntas.
Lk 6:19 kai pas ho oCHlos eDZEtun haptesTai autu, hoti dynamis par' autu eXErCHeto kai iato pantas.
Lk 6:19 c--------- a-----nsm- ra----nsm- n-----nsm- v-3iai-p-- v--pmn---- rp----gsm- c--------- n-----nsf- p--------- rp----gsm- v-3imi-s-- c--------- v-3imi-s-- a-----apm-
Lk 6:19 G2532 G3956 G3588 G3793 G2212 G0680 G0846 G3754 G1411 G3844 G0846 G1831 G2532 G2390 G3956
Lk 6:19 A cały tłum starał się Go dotknąć, ponieważ moc wychodziła od Niego i uzdrawiała wszystkich.
Lk 6:19
Lk 6:19 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 6:19
Lk 6:19  I  wszystko  osoby  szukam  kontakt  Go  że  z  To  przyszedł  siła  i  uzdrowiony  wszystko
Lk 6:19 G2532 G3956 G3793 G2212 G0680 G0846 G3754 G3844 G0846 G1831 G1411 G2532 G2390 G3956
Lk 6:20 Καὶ αὐτὸς ἐπάρας τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ εἰς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ ἔλεγεν, Μακάριοι οἱ πτωχοί, ὅτι ὑμετέρα ἐστὶν βασιλεία τοῦ θεοῦ.                                                              
Lk 6:20 *kai\ au)to\s e)pa/ras tou\s o)fTalmou\s au)tou= ei)s tou\s maTEta\s au)tou= e)/legen, *maka/rioi oi( ptOCHoi/, o(/ti u(mete/ra e)sti\n E( basilei/a tou= Teou=.
Lk 6:20 kai autos eparas tus ofTalmus autu eis tus maTEtas autu elegen, makarioi hoi ptOCHoi, hoti hymetera estin hE basileia tu Teu.
Lk 6:20 c--------- rp----nsm- v--aapnsm- ra----apm- n-----apm- rp----gsm- p--------- ra----apm- n-----apm- rp----gsm- v-3iai-s-- a-----npm- ra----vpm- a-----vpm- c--------- a-----nsf- v-3pai-s-- ra----nsf- n-----nsf- ra----gsm- n-----gsm-
Lk 6:20 G2532 G0846 G1869 G3588 G3788 G0846 G1519 G3588 G3101 G0846 G3004 G3107 G3588 G4434 G3754 G5212 G2076 G3588 G0932 G3588 G2316
Lk 6:20 A On podniósł oczy na swoich uczniów i mówił: Błogosławieni jesteście wy, ubodzy, albowiem do was należy królestwo Boże.
Lk 6:20
Lk 6:20 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 6:20
Lk 6:20  I  On  zniesione  oczy  Ich  w  studentów  Jego  powiedział  Błogosławiony  Żebrakami  dla  swój  jest  Królestwo  Bóg
Lk 6:20 G2532 G0846 G1869 G3788 G0846 G1519 G3101 G0846 G3004 G3107 G4434 G3754 G5212 G2076 G0932 G2316
Lk 6:21 μακάριοι οἱ πεινῶντες νῦν, ὅτι χορτασθήσεσθε. μακάριοι οἱ κλαίοντες νῦν, ὅτι γελάσετε.                                                                                
Lk 6:21 maka/rioi oi( peinO=ntes nu=n, o(/ti CHortasTE/sesTe. maka/rioi oi( klai/ontes nu=n, o(/ti gela/sete.
Lk 6:21 makarioi hoi peinOntes nyn, hoti CHortasTEsesTe. makarioi hoi klaiontes nyn, hoti gelasete.
Lk 6:21 a-----npm- ra----vpm- v--papvpm- d--------- c--------- v-2fpi-p-- a-----npm- ra----vpm- v--papvpm- d--------- c--------- v-2fai-p--
Lk 6:21 G3107 G3588 G3983 G3568 G3754 G5526 G3107 G3588 G2799 G3568 G3754 G1070
Lk 6:21 Błogosławieni wy, którzy teraz głodujecie, albowiem będziecie nasyceni. Błogosławieni wy, którzy teraz płaczecie, albowiem śmiać się będziecie.
Lk 6:21
Lk 6:21 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 6:21
Lk 6:21  Błogosławiony  głód  teraz  dla  syte  Błogosławiony  płacz  teraz  dla  śmiać się
Lk 6:21 G3107 G3983 G3568 G3754 G5526 G3107 G2799 G3568 G3754 G1070
Lk 6:22 μακάριοί ἐστε ὅταν μισήσωσιν ὑμᾶς οἱ ἄνθρωποι, καὶ ὅταν ἀφορίσωσιν ὑμᾶς καὶ ὀνειδίσωσιν καὶ ἐκβάλωσιν τὸ ὄνομα ὑμῶν ὡς πονηρὸν ἕνεκα τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου·                                                      
Lk 6:22 maka/rioi/ e)ste o(/tan misE/sOsin u(ma=s oi( a)/nTrOpoi, kai\ o(/tan a)fori/sOsin u(ma=s kai\ o)neidi/sOsin kai\ e)kba/lOsin to\ o)/noma u(mO=n O(s ponEro\n e(/neka tou= ui(ou= tou= a)nTrO/pou:
Lk 6:22 makarioi este hotan misEsOsin hymas hoi anTrOpoi, kai hotan aforisOsin hymas kai oneidisOsin kai ekbalOsin to onoma hymOn hOs ponEron heneka tu hyiu tu anTrOpu:
Lk 6:22 a-----npm- v-2pai-p-- c--------- v-3aas-p-- rp----ap-- ra----npm- n-----npm- c--------- c--------- v-3aas-p-- rp----ap-- c--------- v-3aas-p-- c--------- v-3aas-p-- ra----asn- n-----asn- rp----gp-- c--------- a-----asn- p--------- ra----gsm- n-----gsm- ra----gsm- n-----gsm-
Lk 6:22 G3107 G2075 G3752 G3404 G5209 G3588 G0444 G2532 G3752 G0873 G5209 G2532 G3679 G2532 G1544 G3588 G3686 G5216 G5613 G4190 G1752 G3588 G5207 G3588 G0444
Lk 6:22 Błogosławieni będziecie, gdy ludzie was znienawidzą, i gdy was wyłączą spośród siebie, gdy zelżą was i z powodu Syna Człowieczego podadzą w pogardę wasze imię jako niecne:
Lk 6:22
Lk 6:22 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 6:22
Lk 6:22  Błogosławiony  ty, wy  kiedy  nienawiść  ty, wy  osoby  i  kiedy  być prowadzone  ty, wy  i  będzie  oczerniać  i  wyrzucam  nazwa  swój  jako  nieuczciwy  dla  Syn  Człowiek
Lk 6:22 G3107 G2075 G3752 G3404 G5209 G0444 G2532 G3752 G0873 G5209 G2532 G3679 G3679 G2532 G1544 G3686 G5216 G5613 G4190 G1752 G5207 G0444
Lk 6:23 χάρητε ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ καὶ σκιρτήσατε, ἰδοὺ γὰρ μισθὸς ὑμῶν πολὺς ἐν τῷ οὐρανῷ· κατὰ τὰ αὐτὰ γὰρ ἐποίουν τοῖς προφήταις οἱ πατέρες αὐτῶν.                                                    
Lk 6:23 CHa/rEte e)n e)kei/nE| tE=| E(me/ra| kai\ skirtE/sate, i)dou\ ga\r o( misTo\s u(mO=n polu\s e)n tO=| ou)ranO=|: kata\ ta\ au)ta\ ga\r e)poi/oun toi=s profE/tais oi( pate/res au)tO=n.
Lk 6:23 CHarEte en ekeinE tE hEmera kai skirtEsate, idu gar ho misTos hymOn polys en tO uranO: kata ta auta gar epoiun tois profEtais hoi pateres autOn.
Lk 6:23 v-2apd-p-- p--------- rd----dsf- ra----dsf- n-----dsf- c--------- v-2aad-p-- x--------- c--------- ra----nsm- n-----nsm- rp----gp-- a-----nsm- p--------- ra----dsm- n-----dsm- p--------- ra----apn- a-----apn- c--------- v-3iai-p-- ra----dpm- n-----dpm- ra----npm- n-----npm- rp----gpm-
Lk 6:23 G5463 G1722 G1565 G3588 G2250 G2532 G4640 G2400 G1063 G3588 G3408 G5216 G4183 G1722 G3588 G3772 G2596 G3588 G0846 G1063 G4160 G3588 G4396 G3588 G3962 G0846
Lk 6:23 cieszcie się i radujcie w owym dniu, bo wielka jest wasza nagroda w niebie. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili prorokom.
Lk 6:23
Lk 6:23 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 6:23
Lk 6:23  Cieszyć  w  że  dzień  i  Cieszyć  dla  dla  wielki  ty, wy  nagroda  w  niebo  Tak  Tak  Tak  otrzymane  proroków  ojców  ich
Lk 6:23 G5463 G1722 G1565 G2250 G2532 G4640 G1063 G2400 G4183 G5216 G3408 G1722 G3772 G1063 G2596 G5024 G4160 G4396 G3962 G0846
Lk 6:24 Πλὴν οὐαὶ ὑμῖν τοῖς πλουσίοις, ὅτι ἀπέχετε τὴν παράκλησιν ὑμῶν.                                                                                    
Lk 6:24 *plE\n ou)ai\ u(mi=n toi=s plousi/ois, o(/ti a)pe/CHete tE\n para/klEsin u(mO=n.
Lk 6:24 plEn uai hymin tois plusiois, hoti apeCHete tEn paraklEsin hymOn.
Lk 6:24 c--------- x--------- rp----dp-- ra----dpm- a-----dpm- c--------- v-2pai-p-- ra----asf- n-----asf- rp----gp--
Lk 6:24 G4133 G3759 G5213 G3588 G4145 G3754 G0568 G3588 G3874 G5216
Lk 6:24 Natomiast biada wam, bogaczom, bo odebraliście już pociechę waszą.
Lk 6:24
Lk 6:24 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 6:24
Lk 6:24  Naprzeciwko  żal  ty, wy  bogaty  dla  ty, wy  otrzymane  pocieszenie
Lk 6:24 G4133 G3759 G5213 G4145 G3754 G5216 G0568 G3874
Lk 6:25 οὐαὶ ὑμῖν, οἱ ἐμπεπλησμένοι νῦν, ὅτι πεινάσετε. οὐαί, οἱ γελῶντες νῦν, ὅτι πενθήσετε καὶ κλαύσετε.                                                                          
Lk 6:25 ou)ai\ u(mi=n, oi( e)mpeplEsme/noi nu=n, o(/ti peina/sete. ou)ai/, oi( gelO=ntes nu=n, o(/ti penTE/sete kai\ klau/sete.
Lk 6:25 uai hymin, hoi empeplEsmenoi nyn, hoti peinasete. uai, hoi gelOntes nyn, hoti penTEsete kai klausete.
Lk 6:25 x--------- rp----dp-- ra----vpm- v--xppvpm- d--------- c--------- v-2fai-p-- i--------- ra----vpm- v--papvpm- d--------- c--------- v-2fai-p-- c--------- v-2fai-p--
Lk 6:25 G3759 G5213 G3588 G1705 G3568 G3754 G3983 G3759 G3588 G1070 G3568 G3754 G3996 G2532 G2799
Lk 6:25 Biada wam, którzy teraz jesteście syci, albowiem głód cierpieć będziecie. Biada wam, którzy się teraz śmiejecie, albowiem smucić się i płakać będziecie.
Lk 6:25
Lk 6:25 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 6:25
Lk 6:25  Żal  ty, wy  surfeited  dla  jest głód  Żal  ty, wy  śmiech  teraz  dla  płakać  i  płakać
Lk 6:25 G5213 G5213 G1705 G3754 G3983 G3759 G5213 G1070 G3568 G3754 G3996 G2532 G2799
Lk 6:26 οὐαὶ ὅταν ὑμᾶς καλῶς εἴπωσιν πάντες οἱ ἄνθρωποι, κατὰ τὰ αὐτὰ γὰρ ἐποίουν τοῖς ψευδοπροφήταις οἱ πατέρες αὐτῶν.                                                                    
Lk 6:26 ou)ai\ o(/tan u(ma=s kalO=s ei)/pOsin pa/ntes oi( a)/nTrOpoi, kata\ ta\ au)ta\ ga\r e)poi/oun toi=s PSeudoprofE/tais oi( pate/res au)tO=n.
Lk 6:26 uai hotan hymas kalOs eipOsin pantes hoi anTrOpoi, kata ta auta gar epoiun tois PSeudoprofEtais hoi pateres autOn.
Lk 6:26 x--------- c--------- rp----ap-- d--------- v-3aas-p-- a-----npm- ra----npm- n-----npm- p--------- ra----apn- a-----apn- c--------- v-3iai-p-- ra----dpm- n-----dpm- ra----npm- n-----npm- rp----gpm-
Lk 6:26 G3759 G3752 G5209 G2573 G2036 G3956 G3588 G0444 G2596 G3588 G0846 G1063 G4160 G3588 G5578 G3588 G3962 G0846
Lk 6:26 Biada wam, gdy wszyscy ludzie chwalić was będą. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili fałszywym prorokom.
Lk 6:26
Lk 6:26 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 6:26
Lk 6:26  Żal  ty, wy  kiedy  wszystko  osoby  będzie  mówić  ty, wy  dobrze  dla  tak  tak  otrzymane  fałszywych proroków  ojców  ich
Lk 6:26 G3759 G5213 G3752 G3956 G0444 G2036 G2036 G5209 G2573 G1063 G2596 G5024 G4160 G5578 G0846 G3962