Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

NT_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po grecku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

do_Lk7      do_str_głównej      do_Lk9      
Lk 8:1 Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ καθεξῆς καὶ αὐτὸς διώδευεν κατὰ πόλιν καὶ κώμην κηρύσσων καὶ εὐαγγελιζόμενος τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ, καὶ οἱ δώδεκα σὺν αὐτῷ,                                    
Lk 8:1 *kai\ e)ge/neto e)n tO=| kaTeXE=s kai\ au)to\s diO/deuen kata\ po/lin kai\ kO/mEn kEru/ssOn kai\ eu)aggeliDZo/menos tE\n basilei/an tou= Teou=, kai\ oi( dO/deka su\n au)tO=|,
Lk 8:1 kai egeneto en tO kaTeXEs kai autos diOdeuen kata polin kai kOmEn kEryssOn kai euaNgeliDZomenos tEn basileian tu Teu, kai hoi dOdeka syn autO,
Lk 8:1 c--------- v-3ami-s-- p--------- ra----dsm- d--------- c--------- rp----nsm- v-3iai-s-- p--------- n-----asf- c--------- n-----asf- v--papnsm- c--------- v--pmpnsm- ra----asf- n-----asf- ra----gsm- n-----gsm- c--------- ra----npm- a-----npm- p--------- rp----dsm-
Lk 8:1 G2532 G1096 G1722 G3588 G2517 G2532 G0846 G1353 G2596 G4172 G2532 G2968 G2784 G2532 G2097 G3588 G0932 G3588 G2316 G2532 G3588 G1427 G4862 G0846
Lk 8:1 Następnie wędrował przez miasta i wsie, nauczając i głosząc Ewangelię o królestwie Bożym. A było z Nim Dwunastu
Lk 8:1
Lk 8:1 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 8:1
Lk 8:1  Za  Za  w posiadaniu  na  miasta  i  wsi  kaznodziejstwo  i  kaznodziejstwo  Królestwo  Bóg  i  z  Go  dwanaście
Lk 8:1 G1722 G2517 G1353 G2596 G4172 G2532 G2968 G2784 G2532 G2097 G0932 G2316 G2532 G4862 G0846 G1427
Lk 8:2 καὶ γυναῖκές τινες αἳ ἦσαν τεθεραπευμέναι ἀπὸ πνευμάτων πονηρῶν καὶ ἀσθενειῶν, Μαρία καλουμένη Μαγδαληνή, ἀφ᾿ ἧς δαιμόνια ἑπτὰ ἐξεληλύθει,                                            
Lk 8:2 kai\ gunai=ke/s tines ai(\ E)=san teTerapeume/nai a)po\ pneuma/tOn ponErO=n kai\ a)sTeneiO=n, *mari/a E( kaloume/nE *magdalEnE/, a)f' E(=s daimo/nia e(pta\ e)XelElu/Tei,
Lk 8:2 kai gynaikes tines hai Esan teTerapeumenai apo pneumatOn ponErOn kai asTeneiOn, maria hE kalumenE magdalEnE, af' Es daimonia hepta eXelElyTei,
Lk 8:2 c--------- n-----npf- ri----npf- rr----npf- v-3iai-p-- v--xppnpf- p--------- n-----gpn- a-----gpn- c--------- n-----gpf- n-----nsf- ra----nsf- v--pppnsf- n-----nsf- p--------- rr----gsf- n-----npn- a-----npn- v-3yai-s--
Lk 8:2 G2532 G1135 G5100 G3739 G2258 G2323 G0575 G4151 G4190 G2532 G0769 G3137 G3588 G2564 G3094 G0575 G3739 G1140 G2033 G1831
Lk 8:2 oraz kilka kobiet, które uwolnił od złych duchów i od słabości: Maria, zwana Magdaleną, którą opuściło siedem złych duchów;
Lk 8:2
Lk 8:2 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 8:2
Lk 8:2  i  kilka  kobiety  który  uzdrowiony  uzdrowiony  z  zło  Duchy  i  Choroba  Maria  o nazwie  Magdalena  z  który  obecnie  siedem  diabły
Lk 8:2 G2532 G5100 G1135 G3739 G2258 G2323 G0575 G4190 G4151 G2532 G0769 G3137 G2564 G3094 G0575 G3739 G1831 G2033 G1140
Lk 8:3 καὶ Ἰωάννα γυνὴ Χουζᾶ ἐπιτρόπου Ἡρῴδου καὶ Σουσάννα καὶ ἕτεραι πολλαί, αἵτινες διηκόνουν αὐτοῖς ἐκ τῶν ὑπαρχόντων αὐταῖς.                                                
Lk 8:3 kai\ *)iOa/nna gunE\ *CHouDZa= e)pitro/pou *(ErO/|dou kai\ *sousa/nna kai\ e(/terai pollai/, ai(/tines diEko/noun au)toi=s e)k tO=n u(parCHo/ntOn au)tai=s.
Lk 8:3 kai iOanna gynE CHuDZa epitropu hErOdu kai susanna kai heterai pollai, haitines diEkonun autois ek tOn hyparCHontOn autais.
Lk 8:3 c--------- n-----nsf- n-----nsf- n-----gsm- n-----gsm- n-----gsm- c--------- n-----nsf- c--------- a-----npf- a-----npf- rr----npf- v-3iai-p-- rp----dpm- p--------- ra----gpn- v--papgpn- rp----dpf-
Lk 8:3 G2532 G2489 G1135 G5529 G2012 G2264 G2532 G4677 G2532 G2087 G4183 G3748 G1247 G0846 G1537 G3588 G5224 G0846
Lk 8:3 Joanna, żona Chuzy, zarządcy u Heroda; Zuzanna i wiele innych, które im usługiwały ze swego mienia.
Lk 8:3
Lk 8:3 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 8:3
Lk 8:3  i  Jan  żona  Huzy  steward  Herod  i  Susanna  i  wiele  innych  że  lepszy  Go  majątek  majątek  jego
Lk 8:3 G2532 G2489 G1135 G5529 G2012 G2264 G2532 G4677 G2532 G4183 G2087 G3748 G1247 G0846 G0575 G5224 G0846
Lk 8:4 Συνιόντος δὲ ὄχλου πολλοῦ καὶ τῶν κατὰ πόλιν ἐπιπορευομένων πρὸς αὐτὸν εἶπεν διὰ παραβολῆς,                                                        
Lk 8:4 *sunio/ntos de\ o)/CHlou pollou= kai\ tO=n kata\ po/lin e)piporeuome/nOn pro\s au)to\n ei)=pen dia\ parabolE=s,
Lk 8:4 syniontos de oCHlu pollu kai tOn kata polin epiporeuomenOn pros auton eipen dia parabolEs,
Lk 8:4 v--papgsm- c--------- n-----gsm- a-----gsm- c--------- ra----gpm- p--------- n-----asf- v--pmpgpm- p--------- rp----asm- v-3aai-s-- p--------- n-----gsf-
Lk 8:4 G4896 G1161 G3793 G4183 G2532 G3588 G2596 G4172 G1975 G4314 G0846 G2036 G1223 G3850
Lk 8:4 Gdy zebrał się wielki tłum i z miast przychodzili do Niego, rzekł w przypowieściach:
Lk 8:4
Lk 8:4 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 8:4
Lk 8:4  zaś  zebranych  wiele  Osoby  i  wszystko  Miasta  zbiegają  do  Go  rozpoczął  mówić  przypowieść  przypowieść
Lk 8:4 G1161 G4896 G4183 G3793 G2532 G2596 G4172 G1975 G4314 G0846 G2036 G2036 G1223 G3850
Lk 8:5 Ἐξῆλθεν σπείρων τοῦ σπεῖραι τὸν σπόρον αὐτοῦ. καὶ ἐν τῷ σπείρειν αὐτὸν μὲν ἔπεσεν παρὰ τὴν ὁδόν, καὶ κατεπατήθη καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ κατέφαγεν αὐτό.                            
Lk 8:5 *)eXE=lTen o( spei/rOn tou= spei=rai to\n spo/ron au)tou=. kai\ e)n tO=| spei/rein au)to\n o(\ me\n e)/pesen para\ tE\n o(do/n, kai\ katepatE/TE kai\ ta\ peteina\ tou= ou)ranou= kate/fagen au)to/.
Lk 8:5 eXElTen ho speirOn tu speirai ton sporon autu. kai en tO speirein auton ho men epesen para tEn hodon, kai katepatETE kai ta peteina tu uranu katefagen auto.
Lk 8:5 v-3aai-s-- ra----nsm- v--papnsm- ra----gsn- v--aan---- ra----asm- n-----asm- rp----gsm- c--------- p--------- ra----dsn- v--pan---- rp----asm- rr----nsn- c--------- v-3aai-s-- p--------- ra----asf- n-----asf- c--------- v-3api-s-- c--------- ra----npn- a-----npn- ra----gsm- n-----gsm- v-3aai-s-- rp----asn-
Lk 8:5 G1831 G3588 G4687 G3588 G4687 G3588 G4703 G0846 G2532 G1722 G3588 G4687 G0846 G3739 G3303 G4098 G3844 G3588 G3598 G2532 G2662 G2532 G3588 G4071 G3588 G3772 G2719 G0846
Lk 8:5 Siewca wyszedł siać ziarno. A gdy siał, jedno padło na drogę i zostało podeptane, a ptaki powietrzne wydziobały je.
Lk 8:5
Lk 8:5 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 8:5
Lk 8:5  lewo  siewca  siać  ziarno  ich  i  kiedy  on  siać  inaczej  inaczej  spadły  w  droga  i  był  zdeptany  i  Ptaków  Niebieski  ate  jego
Lk 8:5 G4687 G4687 G4687 G4703 G0846 G2532 G1722 G0846 G4687 G3303 G3739 G4098 G3844 G3598 G2532 G2662 G2662 G2532 G4071 G3772 G2719 G0846
Lk 8:6 καὶ ἕτερον κατέπεσεν ἐπὶ τὴν πέτραν, καὶ φυὲν ἐξηράνθη διὰ τὸ μὴ ἔχειν ἰκμάδα.                                                        
Lk 8:6 kai\ e(/teron kate/pesen e)pi\ tE\n pe/tran, kai\ fue\n e)XEra/nTE dia\ to\ mE\ e)/CHein i)kma/da.
Lk 8:6 kai heteron katepesen epi tEn petran, kai fyen eXEranTE dia to mE eCHein ikmada.
Lk 8:6 c--------- a-----nsn- v-3aai-s-- p--------- ra----asf- n-----asf- c--------- v--appnsn- v-3api-s-- p--------- ra----asn- d--------- v--pan---- n-----asf-
Lk 8:6 G2532 G2087 G2715 G1909 G3588 G4073 G2532 G5453 G3583 G1223 G3588 G3361 G2192 G2429
Lk 8:6 Inne padło na skałę i gdy wzeszło, uschło, bo nie miało wilgoci.
Lk 8:6
Lk 8:6 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 8:6
Lk 8:6  i  inaczej  spadły  w  kamień  i  powstały  suszone  że  nie  był  Wilgoć
Lk 8:6 G2532 G2087 G4098 G1909 G4073 G2532 G5453 G3583 G1223 G3361 G2192 G2429
Lk 8:7 καὶ ἕτερον ἔπεσεν ἐν μέσῳ τῶν ἀκανθῶν, καὶ συμφυεῖσαι αἱ ἄκανθαι ἀπέπνιξαν αὐτό.                                                          
Lk 8:7 kai\ e(/teron e)/pesen e)n me/sO| tO=n a)kanTO=n, kai\ sumfuei=sai ai( a)/kanTai a)pe/pniXan au)to/.
Lk 8:7 kai heteron epesen en mesO tOn akanTOn, kai symfyeisai hai akanTai apepniXan auto.
Lk 8:7 c--------- a-----nsn- v-3aai-s-- p--------- a-----dsn- ra----gpf- n-----gpf- c--------- v--appnpf- ra----npf- n-----npf- v-3aai-p-- rp----asn-
Lk 8:7 G2532 G2087 G4098 G1722 G3319 G3588 G0173 G2532 G4855 G3588 G0173 G0638 G0846
Lk 8:7 Inne znowu padło między ciernie, a ciernie razem z nim wyrosły i zagłuszyły je.
Lk 8:7
Lk 8:7 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 8:7
Lk 8:7  i  inaczej  spadły  między  między  ciernie  i  wzrosła  ciernie  niedrożności  niedrożności  jego
Lk 8:7 G2532 G2087 G4098 G1722 G3319 G0173 G2532 G4855 G0173 G0638 G1970 G0846
Lk 8:8 καὶ ἕτερον ἔπεσεν εἰς τὴν γῆν τὴν ἀγαθήν, καὶ φυὲν ἐποίησεν καρπὸν ἑκατονταπλασίονα. ταῦτα λέγων ἐφώνει, ἔχων ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω.                                          
Lk 8:8 kai\ e(/teron e)/pesen ei)s tE\n gE=n tE\n a)gaTE/n, kai\ fue\n e)poi/Esen karpo\n e(katontaplasi/ona. tau=ta le/gOn e)fO/nei, *(o e)/CHOn O)=ta a)kou/ein a)koue/tO.
Lk 8:8 kai heteron epesen eis tEn gEn tEn agaTEn, kai fyen epoiEsen karpon hekatontaplasiona. tauta legOn efOnei, ho eCHOn Ota akuein akuetO.
Lk 8:8 c--------- a-----nsn- v-3aai-s-- p--------- ra----asf- n-----asf- ra----asf- a-----asf- c--------- v--appnsn- v-3aai-s-- n-----asm- a-----asm- rd----apn- v--papnsm- v-3iai-s-- ra----nsm- v--papnsm- n-----apn- v--pan---- v-3pad-s--
Lk 8:8 G2532 G2087 G4098 G1519 G3588 G1093 G3588 G0018 G2532 G5453 G4160 G2590 G1542 G5023 G3004 G5455 G3588 G2192 G3775 G0191 G0191
Lk 8:8 Inne w końcu padło na ziemię żyzną i gdy wzrosło, wydało plon stokrotny. Przy tych słowach wołał: Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha!
Lk 8:8
Lk 8:8 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 8:8
Lk 8:8  i  inaczej  spadły  w  dobry  ziemia  i  powstały  wniesiona  owoc  stokroć  O  te rzeczy  zawołał  ma  uszy  słyszeć  słyszy
Lk 8:8 G2532 G2087 G4098 G1909 G0018 G1093 G2532 G5453 G4160 G2590 G1542 G3004 G5023 G5455 G2192 G3775 G0191 G0191
Lk 8:9 Ἐπηρώτων δὲ αὐτὸν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ τίς αὕτη εἴη παραβολή.                                                              
Lk 8:9 *)epErO/tOn de\ au)to\n oi( maTEtai\ au)tou= ti/s au(/tE ei)/E E( parabolE/.
Lk 8:9 epErOtOn de auton hoi maTEtai autu tis hautE eiE hE parabolE.
Lk 8:9 v-3iai-p-- c--------- rp----asm- ra----npm- n-----npm- rp----gsm- ri----nsf- rd----nsf- v-3pao-s-- ra----nsf- n-----nsf-
Lk 8:9 G1905 G1161 G0846 G3588 G3101 G0846 G5101 G0846 G1498 G3588 G3850
Lk 8:9 Wtedy pytali Go Jego uczniowie, co oznacza ta przypowieść.
Lk 8:9
Lk 8:9 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 8:9
Lk 8:9  Studentów  zaś  Jego  pytanie  To  że  Oznaczało  przypowieść  to jest
Lk 8:9 G3101 G1161 G0846 G1905 G0846 G5101 G1498 G3850 G3778
Lk 8:10 δὲ εἶπεν, Ὑμῖν δέδοται γνῶναι τὰ μυστήρια τῆς βασιλείας τοῦ θεοῦ, τοῖς δὲ λοιποῖς ἐν παραβολαῖς, ἵνα βλέποντες μὴ βλέπωσιν καὶ ἀκούοντες μὴ συνιῶσιν.                                  
Lk 8:10 o( de\ ei)=pen, *(umi=n de/dotai gnO=nai ta\ mustE/ria tE=s basilei/as tou= Teou=, toi=s de\ loipoi=s e)n parabolai=s, i(/na ble/pontes mE\ ble/pOsin kai\ a)kou/ontes mE\ suniO=sin.
Lk 8:10 ho de eipen, hymin dedotai gnOnai ta mystEria tEs basileias tu Teu, tois de loipois en parabolais, hina blepontes mE blepOsin kai akuontes mE syniOsin.
Lk 8:10 ra----nsm- c--------- v-3aai-s-- rp----dp-- v-3xpi-s-- v--aan---- ra----apn- n-----apn- ra----gsf- n-----gsf- ra----gsm- n-----gsm- ra----dpm- c--------- a-----dpm- p--------- n-----dpf- c--------- v--papnpm- d--------- v-3pas-p-- c--------- v--papnpm- d--------- v-3pas-p--
Lk 8:10 G3588 G1161 G2036 G5213 G1325 G1097 G3588 G3466 G3588 G0932 G3588 G2316 G3588 G1161 G3062 G1722 G3850 G2443 G0991 G3361 G0991 G2532 G0191 G3361 G4920
Lk 8:10 On rzekł: Wam dano poznać tajemnice królestwa Bożego, innym zaś w przypowieściach, aby patrząc nie widzieli i słuchając nie rozumieli.
Lk 8:10
Lk 8:10 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 8:10
Lk 8:10  powiedział  ty, wy  dany  wiedzieć  tajemnic  Królestwo  Bóg  i  inny  w  przypowieści  że  widzenie  nie  zobaczyć  i  przesłuchanie  nie  zrozumieć
Lk 8:10 G2036 G5213 G1325 G1097 G3466 G0932 G2316 G1161 G3062 G1722 G3850 G2443 G0991 G3361 G0991 G2532 G0191 G3361 G4920
Lk 8:11 Ἔστιν δὲ αὕτη παραβολή· σπόρος ἐστὶν λόγος τοῦ θεοῦ.                                                            
Lk 8:11 *)/estin de\ au(/tE E( parabolE/: *(o spo/ros e)sti\n o( lo/gos tou= Teou=.
Lk 8:11 estin de hautE hE parabolE: ho sporos estin ho logos tu Teu.
Lk 8:11 v-3pai-s-- c--------- rd----nsf- ra----nsf- n-----nsf- ra----nsm- n-----nsm- v-3pai-s-- ra----nsm- n-----nsm- ra----gsm- n-----gsm-
Lk 8:11 G2076 G1161 G3778 G3588 G3850 G3588 G4703 G2076 G3588 G3056 G3588 G2316
Lk 8:11 Takie jest znaczenie przypowieści: Ziarnem jest słowo Boże.
Lk 8:11
Lk 8:11 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 8:11
Lk 8:11  tak  przypowieść  to jest  ziarno  jest  słowo  Bóg
Lk 8:11 G2076 G3850 G3778 G4703 G2076 G3056 G2316
Lk 8:12 οἱ δὲ παρὰ τὴν ὁδόν εἰσιν οἱ ἀκούσαντες, εἶτα ἔρχεται διάβολος καὶ αἴρει τὸν λόγον ἀπὸ τῆς καρδίας αὐτῶν, ἵνα μὴ πιστεύσαντες σωθῶσιν.                                    
Lk 8:12 oi( de\ para\ tE\n o(do/n ei)sin oi( a)kou/santes, ei)=ta e)/rCHetai o( dia/bolos kai\ ai)/rei to\n lo/gon a)po\ tE=s kardi/as au)tO=n, i(/na mE\ pisteu/santes sOTO=sin.
Lk 8:12 hoi de para tEn hodon eisin hoi akusantes, eita erCHetai ho diabolos kai airei ton logon apo tEs kardias autOn, hina mE pisteusantes sOTOsin.
Lk 8:12 ra----npm- c--------- p--------- ra----asf- n-----asf- v-3pai-p-- ra----npm- v--aapnpm- d--------- v-3pmi-s-- ra----nsm- a-----nsm- c--------- v-3pai-s-- ra----asm- n-----asm- p--------- ra----gsf- n-----gsf- rp----gpm- c--------- d--------- v--aapnpm- v-3aps-p--
Lk 8:12 G3588 G1161 G3844 G3588 G3598 G1526 G3588 G0191 G1534 G2064 G3588 G1228 G2532 G0142 G3588 G3056 G0575 G3588 G2588 G0846 G2443 G3361 G4100 G4982
Lk 8:12 Tymi na drodze są ci, którzy słuchają słowa; potem przychodzi diabeł i zabiera słowo z ich serca, żeby nie uwierzyli i nie byli zbawieni.
Lk 8:12
Lk 8:12 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 8:12
Lk 8:12  i  w  sposób  substancja  słuchanie muzyki  następnie  jest  diabeł  i  trwa  słowo  z  serce  ich  że  nie  Uważa  zapisanych
Lk 8:12 G1161 G3844 G3598 G1526 G0191 G1534 G2064 G1228 G2532 G0142 G3056 G0575 G2588 G0846 G2443 G3361 G4100 G4982
Lk 8:13 οἱ δὲ ἐπὶ τῆς πέτρας οἳ ὅταν ἀκούσωσιν μετὰ χαρᾶς δέχονται τὸν λόγον, καὶ οὗτοι ῥίζαν οὐκ ἔχουσιν, οἳ πρὸς καιρὸν πιστεύουσιν καὶ ἐν καιρῷ πειρασμοῦ ἀφίστανται.                              
Lk 8:13 oi( de\ e)pi\ tE=s pe/tras oi(\ o(/tan a)kou/sOsin meta\ CHara=s de/CHontai to\n lo/gon, kai\ ou(=toi r(i/DZan ou)k e)/CHousin, oi(\ pro\s kairo\n pisteu/ousin kai\ e)n kairO=| peirasmou= a)fi/stantai.
Lk 8:13 hoi de epi tEs petras hoi hotan akusOsin meta CHaras deCHontai ton logon, kai hutoi riDZan uk eCHusin, hoi pros kairon pisteuusin kai en kairO peirasmu afistantai.
Lk 8:13 ra----npm- c--------- p--------- ra----gsf- n-----gsf- rr----npm- c--------- v-3aas-p-- p--------- n-----gsf- v-3pmi-p-- ra----asm- n-----asm- c--------- rd----npm- n-----asf- d--------- v-3pai-p-- rr----npm- p--------- n-----asm- v-3pai-p-- c--------- p--------- n-----dsm- n-----gsm- v-3pmi-p--
Lk 8:13 G3588 G1161 G1909 G3588 G4073 G3739 G3752 G0191 G3326 G5479 G1209 G3588 G3056 G2532 G3778 G4491 G3756 G2192 G3739 G4314 G2540 G4100 G2532 G1722 G2540 G3986 G0868
Lk 8:13 Na skałę pada u tych, którzy, gdy usłyszą, z radością przyjmują słowo, lecz nie mają korzenia: wierzą do czasu, a chwili pokusy odstępują.
Lk 8:13
Lk 8:13 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 8:13
Lk 8:13  i  w  kamień  że  kiedy  słyszeć  słowo  z  radość  wziąć  ale  że  nie  mieć  korzeń  czas  czas  wierzyć  i  w  czas  pokusa  negować
Lk 8:13 G1161 G1909 G4073 G3739 G3752 G0191 G3056 G3326 G5479 G1209 G2532 G3778 G3756 G2192 G4491 G2540 G4314 G4100 G2532 G1722 G2540 G3986 G0868
Lk 8:14 τὸ δὲ εἰς τὰς ἀκάνθας πεσόν, οὗτοί εἰσιν οἱ ἀκούσαντες, καὶ ὑπὸ μεριμνῶν καὶ πλούτου καὶ ἡδονῶν τοῦ βίου πορευόμενοι συμπνίγονται καὶ οὐ τελεσφοροῦσιν.                                    
Lk 8:14 to\ de\ ei)s ta\s a)ka/nTas peso/n, ou(=toi/ ei)sin oi( a)kou/santes, kai\ u(po\ merimnO=n kai\ plou/tou kai\ E(donO=n tou= bi/ou poreuo/menoi sumpni/gontai kai\ ou) telesforou=sin.
Lk 8:14 to de eis tas akanTas peson, hutoi eisin hoi akusantes, kai hypo merimnOn kai plutu kai hEdonOn tu biu poreuomenoi sympnigontai kai u telesforusin.
Lk 8:14 ra----nsn- c--------- p--------- ra----apf- n-----apf- v--aapnsn- rd----npm- v-3pai-p-- ra----npm- v--aapnpm- c--------- p--------- n-----gpf- c--------- n-----gsm- c--------- n-----gpf- ra----gsm- n-----gsm- v--pmpnpm- v-3ppi-p-- c--------- d--------- v-3pai-p--
Lk 8:14 G3588 G1161 G1519 G3588 G0173 G4098 G3778 G1526 G3588 G0191 G2532 G5259 G3308 G2532 G4149 G2532 G2237 G3588 G0979 G4198 G4846 G2532 G3756 G5052
Lk 8:14 To, co padło między ciernie, oznacza tych, którzy słuchają słowa, lecz potem odchodzą i przez troski, bogactwa i przyjemności życia bywają zagłuszeni i nie wydają owocu.
Lk 8:14
Lk 8:14 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 8:14
Lk 8:14  i  upadły  w  ciernie  to  tych  słuchać  pozostawiając  dotyczy  bogactwo  i  przyjemności  codzienny  stłumiony  i  nie  przynieść  płód
Lk 8:14 G1161 G4098 G1519 G0173 G1526 G3778 G0191 G4198 G3308 G4149 G2532 G2237 G0979 G4846 G2532 G3756 G5052 G5052
Lk 8:15 τὸ δὲ ἐν τῇ καλῇ γῇ, οὗτοί εἰσιν οἵτινες ἐν καρδίᾳ καλῇ καὶ ἀγαθῇ ἀκούσαντες τὸν λόγον κατέχουσιν καὶ καρποφοροῦσιν ἐν ὑπομονῇ.                                        
Lk 8:15 to\ de\ e)n tE=| kalE=| gE=|, ou(=toi/ ei)sin oi(/tines e)n kardi/a| kalE=| kai\ a)gaTE=| a)kou/santes to\n lo/gon kate/CHousin kai\ karpoforou=sin e)n u(pomonE=|.
Lk 8:15 to de en tE kalE gE, hutoi eisin hoitines en kardia kalE kai agaTE akusantes ton logon kateCHusin kai karpoforusin en hypomonE.
Lk 8:15 ra----nsn- c--------- p--------- ra----dsf- a-----dsf- n-----dsf- rd----npm- v-3pai-p-- rr----npm- p--------- n-----dsf- a-----dsf- c--------- a-----dsf- v--aapnpm- ra----asm- n-----asm- v-3pai-p-- c--------- v-3pai-p-- p--------- n-----dsf-
Lk 8:15 G3588 G1161 G1722 G3588 G2570 G1093 G3778 G1526 G3748 G1722 G2588 G2570 G2532 G0018 G0191 G3588 G3056 G2722 G2532 G2592 G1722 G5281
Lk 8:15 W końcu ziarno w żyznej ziemi oznacza tych, którzy wysłuchawszy słowa sercem szlachetnym i dobrym, zatrzymują je i wydają owoc przez swą wytrwałość.
Lk 8:15
Lk 8:15 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 8:15
Lk 8:15  i  w  dobry  ziemia  to  tych  że  przesłuchanie  słowo  sklep  w  dobry  i  netto  serce  i  przynieść  owoc  w  cierpliwość  słyszy
Lk 8:15 G1161 G1722 G2570 G1093 G1526 G3778 G3748 G0191 G3056 G2722 G1722 G2570 G2532 G2570 G2588 G2532 G2592 G2592 G1722 G5281 G5281
Lk 8:16 Οὐδεὶς δὲ λύχνον ἅψας καλύπτει αὐτὸν σκεύει ὑποκάτω κλίνης τίθησιν, ἀλλ᾿ ἐπὶ λυχνίας τίθησιν, ἵνα οἱ εἰσπορευόμενοι βλέπωσιν τὸ φῶς.                                          
Lk 8:16 *ou)dei\s de\ lu/CHnon a(/PSas kalu/ptei au)to\n skeu/ei E)\ u(poka/tO kli/nEs ti/TEsin, a)ll' e)pi\ luCHni/as ti/TEsin, i(/na oi( ei)sporeuo/menoi ble/pOsin to\ fO=s.
Lk 8:16 udeis de lyCHnon haPSas kalyptei auton skeuei E hypokatO klinEs tiTEsin, all' epi lyCHnias tiTEsin, hina hoi eisporeuomenoi blepOsin to fOs.
Lk 8:16 a-----nsm- c--------- n-----asm- v--aapnsm- v-3pai-s-- rp----asm- n-----dsn- c--------- p--------- n-----gsf- v-3pai-s-- c--------- p--------- n-----gsf- v-3pai-s-- c--------- ra----npm- v--pmpnpm- v-3pas-p-- ra----asn- n-----asn-
Lk 8:16 G3762 G1161 G3088 G0681 G2572 G0846 G4632 G2228 G5270 G2825 G5087 G0235 G1909 G3087 G5087 G2443 G3588 G1531 G0991 G3588 G5457
Lk 8:16 Nikt nie zapala lampy i nie przykrywa jej garncem ani nie stawia pod łóżkiem; lecz stawia na świeczniku, aby widzieli światło ci, którzy wchodzą.
Lk 8:16
Lk 8:16 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 8:16
Lk 8:16  Żaden  oświetlony  świeca  okładka  jego  statek  lub  kładzie  pod  łóżko  i  kładzie  w  świecznik  że  Skrzynka  online  światło
Lk 8:16 G3762 G0681 G3088 G2572 G0846 G4632 G2228 G5087 G5270 G2825 G0235 G2007 G1909 G3087 G2443 G1531 G0991 G5457
Lk 8:17 οὐ γάρ ἐστιν κρυπτὸν οὐ φανερὸν γενήσεται, οὐδὲ ἀπόκρυφον οὐ μὴ γνωσθῇ καὶ εἰς φανερὸν ἔλθῃ.                                                
Lk 8:17 ou) ga/r e)stin krupto\n o(\ ou) fanero\n genE/setai, ou)de\ a)po/krufon o(\ ou) mE\ gnOsTE=| kai\ ei)s fanero\n e)/lTE|.
Lk 8:17 u gar estin krypton ho u faneron genEsetai, ude apokryfon ho u mE gnOsTE kai eis faneron elTE.
Lk 8:17 d--------- c--------- v-3pai-s-- a-----nsn- rr----nsn- d--------- a-----nsn- v-3fmi-s-- c--------- a-----nsn- rr----nsn- d--------- d--------- v-3aps-s-- c--------- p--------- a-----asn- v-3aas-s--
Lk 8:17 G3756 G1063 G2076 G2927 G3739 G3756 G5318 G1096 G3761 G0614 G3739 G3756 G3361 G1097 G2532 G1519 G5318 G2064
Lk 8:17 Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione, ani nic tajemnego, co by nie było poznane i na jaw nie wyszło.
Lk 8:17
Lk 8:17 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 8:17
Lk 8:17  Dla  nie  nic  tajny  że  nie  został  jasny  ani  ukryty  że  nie  znany  i  znalezionych  znalezionych  znalezionych
Lk 8:17 G1063 G2076 G3756 G2927 G3739 G3756 G1096 G5318 G3761 G0614 G3739 G3756 G1097 G2532 G1519 G2064 G5318
Lk 8:18 βλέπετε οὖν πῶς ἀκούετε· ὃς ἂν γὰρ ἔχῃ, δοθήσεται αὐτῷ, καὶ ὃς ἂν μὴ ἔχῃ, καὶ δοκεῖ ἔχειν ἀρθήσεται ἀπ᾿ αὐτοῦ.                                        
Lk 8:18 ble/pete ou)=n pO=s a)kou/ete: o(\s a)\n ga\r e)/CHE|, doTE/setai au)tO=|, kai\ o(\s a)\n mE\ e)/CHE|, kai\ o(\ dokei= e)/CHein a)rTE/setai a)p' au)tou=.
Lk 8:18 blepete un pOs akuete: hos an gar eCHE, doTEsetai autO, kai hos an mE eCHE, kai ho dokei eCHein arTEsetai ap' autu.
Lk 8:18 v-2pad-p-- c--------- d--------- v-2pai-p-- rr----nsm- x--------- c--------- v-3pas-s-- v-3fpi-s-- rp----dsm- c--------- rr----nsm- x--------- d--------- v-3pas-s-- d--------- rr----asn- v-3pai-s-- v--pan---- v-3fpi-s-- p--------- rp----gsm-
Lk 8:18 G0991 G3767 G4459 G0191 G3739 G0302 G1063 G2192 G1325 G0846 G2532 G3739 G0302 G3361 G2192 G2532 G3739 G1380 G2192 G0142 G0575 G0846
Lk 8:18 Uważajcie więc, jak słuchacie. Bo kto ma, temu będzie dane; a kto nie ma, temu zabiorą i to, co mu się wydaje, że ma.
Lk 8:18
Lk 8:18 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 8:18
Lk 8:18  Tak  zegarek  jako  słuchać  dla  kto  kto  ma  do  dany  będzie  i  kto  kto  nie  ma  w  dodanie  zabrane  i  że  myślenia  mieć
Lk 8:18 G3767 G0991 G4459 G0191 G1063 G0302 G3739 G2192 G0846 G1325 G1325 G2532 G0302 G3739 G3361 G2192 G0575 G0846 G0142 G2532 G3739 G1380 G2192
Lk 8:19 Παρεγένετο δὲ πρὸς αὐτὸν μήτηρ καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ, καὶ οὐκ ἠδύναντο συντυχεῖν αὐτῷ διὰ τὸν ὄχλον.                                                
Lk 8:19 *parege/neto de\ pro\s au)to\n E( mE/tEr kai\ oi( a)delfoi\ au)tou=, kai\ ou)k E)du/nanto suntuCHei=n au)tO=| dia\ to\n o)/CHlon.
Lk 8:19 paregeneto de pros auton hE mEtEr kai hoi adelfoi autu, kai uk Edynanto syntyCHein autO dia ton oCHlon.
Lk 8:19 v-3ami-s-- c--------- p--------- rp----asm- ra----nsf- n-----nsf- c--------- ra----npm- n-----npm- rp----gsm- c--------- d--------- v-3imi-p-- v--aan---- rp----dsm- p--------- ra----asm- n-----asm-
Lk 8:19 G3854 G1161 G4314 G0846 G3588 G3384 G2532 G3588 G0080 G0846 G2532 G3756 G1410 G4940 G0846 G1223 G3588 G3793
Lk 8:19 Wtedy przyszli do Niego Jego Matka i bracia, lecz nie mogli dostać się do Niego z powodu tłumu.
Lk 8:19
Lk 8:19 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 8:19
Lk 8:19  I  przyszedł  do  Go  Matka  i  bracia  Jego  i  nie  może  pojawią się  Go  na  powód  Osoby
Lk 8:19 G1161 G3854 G4314 G0846 G3384 G2532 G0080 G0846 G2532 G3756 G1410 G4940 G0846 G1223 G1223 G3793
Lk 8:20 ἀπηγγέλη δὲ αὐτῷ, μήτηρ σου καὶ οἱ ἀδελφοί σου ἑστήκασιν ἔξω ἰδεῖν θέλοντές σε.                                                      
Lk 8:20 a)pEgge/lE de\ au)tO=|, *(E mE/tEr sou kai\ oi( a)delfoi/ sou e(stE/kasin e)/XO i)dei=n Te/lonte/s se.
Lk 8:20 apENgelE de autO, hE mEtEr su kai hoi adelfoi su hestEkasin eXO idein Telontes se.
Lk 8:20 v-3api-s-- c--------- rp----dsm- ra----nsf- n-----nsf- rp----gs-- c--------- ra----npm- n-----npm- rp----gs-- v-3xai-p-- d--------- v--aan---- v--papnpm- rp----as--
Lk 8:20 G0518 G1161 G0846 G3588 G3384 G4675 G2532 G3588 G0080 G4675 G2476 G1854 G1492 G2309 G4571
Lk 8:20 Oznajmiono Mu: Twoja Matka i bracia stoją na dworze i chcą się widzieć z Tobą.
Lk 8:20
Lk 8:20 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 8:20
Lk 8:20  I  dany  wiedzieć  Go  Matka  i  bracia  Twój  są  obecnie  Które chcą  zobaczyć  ty, wy
Lk 8:20 G2532 G0518 G0518 G0846 G3384 G2532 G0080 G4675 G2476 G1854 G2309 G1492 G4571
Lk 8:21 δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν πρὸς αὐτούς, Μήτηρ μου καὶ ἀδελφοί μου οὗτοί εἰσιν οἱ τὸν λόγον τοῦ θεοῦ ἀκούοντες καὶ ποιοῦντες.                                          
Lk 8:21 o( de\ a)pokriTei\s ei)=pen pro\s au)tou/s, *mE/tEr mou kai\ a)delfoi/ mou ou(=toi/ ei)sin oi( to\n lo/gon tou= Teou= a)kou/ontes kai\ poiou=ntes.
Lk 8:21 ho de apokriTeis eipen pros autus, mEtEr mu kai adelfoi mu hutoi eisin hoi ton logon tu Teu akuontes kai poiuntes.
Lk 8:21 ra----nsm- c--------- v--appnsm- v-3aai-s-- p--------- rp----apm- n-----nsf- rp----gs-- c--------- n-----npm- rp----gs-- rd----npm- v-3pai-p-- ra----npm- ra----asm- n-----asm- ra----gsm- n-----gsm- v--papnpm- c--------- v--papnpm-
Lk 8:21 G3588 G1161 G0611 G2036 G4314 G0846 G3384 G3450 G2532 G0080 G3450 G3778 G1526 G3588 G3588 G3056 G3588 G2316 G0191 G2532 G4160
Lk 8:21 Lecz On im odpowiedział: Moją matką i moimi braćmi są ci, którzy słuchają słowa Bożego i wypełniają je.
Lk 8:21
Lk 8:21 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 8:21
Lk 8:21  powiedział  ich  ich  w  odpowiedź  Matka  Mój  i  bracia  Mój  substancja  słuchanie muzyki  słowo  Bóg  i  wykonywania  jego
Lk 8:21 G2036 G0846 G4314 G0611 G0611 G3384 G3450 G2532 G0080 G3450 G1526 G0191 G3056 G2316 G2532 G4160 G0846
Lk 8:22 Ἐγένετο δὲ ἐν μιᾷ τῶν ἡμερῶν καὶ αὐτὸς ἐνέβη εἰς πλοῖον καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς, Διέλθωμεν εἰς τὸ πέραν τῆς λίμνης· καὶ ἀνήχθησαν.                              
Lk 8:22 *)ege/neto de\ e)n mia=| tO=n E(merO=n kai\ au)to\s e)ne/bE ei)s ploi=on kai\ oi( maTEtai\ au)tou=, kai\ ei)=pen pro\s au)tou/s, *die/lTOmen ei)s to\ pe/ran tE=s li/mnEs: kai\ a)nE/CHTEsan.
Lk 8:22 egeneto de en mia tOn hEmerOn kai autos enebE eis ploion kai hoi maTEtai autu, kai eipen pros autus, dielTOmen eis to peran tEs limnEs: kai anECHTEsan.
Lk 8:22 v-3ami-s-- c--------- p--------- a-----dsf- ra----gpf- n-----gpf- c--------- rp----nsm- v-3aai-s-- p--------- n-----asn- c--------- ra----npm- n-----npm- rp----gsm- c--------- v-3aai-s-- p--------- rp----apm- v-1aas-p-- p--------- ra----asn- d--------- ra----gsf- n-----gsf- c--------- v-3api-p--
Lk 8:22 G1096 G1161 G1722 G3391 G3588 G2250 G2532 G0846 G1684 G1519 G4143 G2532 G3588 G3101 G0846 G2532 G2036 G4314 G0846 G1330 G1519 G3588 G4008 G3588 G3041 G2532 G0321
Lk 8:22 Pewnego dnia wsiadł ze swymi uczniami do łodzi i rzekł do nich: Przeprawmy się na drugą stronę jeziora! I odbili od brzegu.
Lk 8:22
Lk 8:22 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 8:22
Lk 8:22  W  jeden  dzień  wprowadzonych  z  studentów  Z  w  łódź  i  powiedział  ich  ich  przechodzić  w  Do  strona  Jezioro  I  poszedł
Lk 8:22 G1722 G3391 G2250 G1684 G2532 G3101 G0846 G1519 G4143 G2532 G2036 G0846 G4314 G1330 G1519 G4008 G4008 G3041 G2532 G0321
Lk 8:23 πλεόντων δὲ αὐτῶν ἀφύπνωσεν. καὶ κατέβη λαῖλαψ ἀνέμου εἰς τὴν λίμνην, καὶ συνεπληροῦντο καὶ ἐκινδύνευον.                                                      
Lk 8:23 pleo/ntOn de\ au)tO=n a)fu/pnOsen. kai\ kate/bE lai=laPS a)ne/mou ei)s tE\n li/mnEn, kai\ suneplErou=nto kai\ e)kindu/neuon.
Lk 8:23 pleontOn de autOn afypnOsen. kai katebE lailaPS anemu eis tEn limnEn, kai syneplErunto kai ekindyneuon.
Lk 8:23 v--papgpm- c--------- rp----gpm- v-3aai-s-- c--------- v-3aai-s-- n-----nsf- n-----gsm- p--------- ra----asf- n-----asf- c--------- v-3ipi-p-- c--------- v-3iai-p--
Lk 8:23 G4126 G1161 G0846 G0879 G2532 G2597 G2978 G0417 G1519 G3588 G3041 G2532 G4845 G2532 G2793
Lk 8:23 A gdy płynęli, zasnął. Wtedy spadł gwałtowny wicher na jezioro, tak że fale ich zalewały i byli w niebezpieczeństwie.
Lk 8:23
Lk 8:23 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 8:23
Lk 8:23  W  czas  Nawigacja  we śnie  W  Jezioro  róża  burzliwy  wiatr  i  zalane  i  były  w  niebezpieczeństwo
Lk 8:23 G4126 G4126 G4126 G0879 G1519 G3041 G2597 G2978 G0417 G2532 G4845 G2532 G2793 G2793 G2793
Lk 8:24 προσελθόντες δὲ διήγειραν αὐτὸν λέγοντες, Ἐπιστάτα ἐπιστάτα, ἀπολλύμεθα. δὲ διεγερθεὶς ἐπετίμησεν τῷ ἀνέμῳ καὶ τῷ κλύδωνι τοῦ ὕδατος· καὶ ἐπαύσαντο, καὶ ἐγένετο γαλήνη.                                    
Lk 8:24 proselTo/ntes de\ diE/geiran au)to\n le/gontes, *)epista/ta e)pista/ta, a)pollu/meTa. o( de\ diegerTei\s e)peti/mEsen tO=| a)ne/mO| kai\ tO=| klu/dOni tou= u(/datos: kai\ e)pau/santo, kai\ e)ge/neto galE/nE.
Lk 8:24 proselTontes de diEgeiran auton legontes, epistata epistata, apollymeTa. ho de diegerTeis epetimEsen tO anemO kai tO klydOni tu hydatos: kai epausanto, kai egeneto galEnE.
Lk 8:24 v--aapnpm- c--------- v-3aai-p-- rp----asm- v--papnpm- n-----vsm- n-----vsm- v-1pmi-p-- ra----nsm- c--------- v--appnsm- v-3aai-s-- ra----dsm- n-----dsm- c--------- ra----dsm- n-----dsm- ra----gsn- n-----gsn- c--------- v-3ami-p-- c--------- v-3ami-s-- n-----nsf-
Lk 8:24 G4334 G1161 G1326 G0846 G3004 G1988 G1988 G0622 G3588 G1161 G1326 G2008 G3588 G0417 G2532 G3588 G2830 G3588 G5204 G2532 G3973 G2532 G1096 G1055
Lk 8:24 Przystąpili więc do Niego i obudzili Go, wołając: Mistrzu, Mistrzu, giniemy! Lecz On wstał, rozkazał wichrowi i wzburzonej fali: uspokoiły się i nastał cisza.
Lk 8:24
Lk 8:24 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 8:24
Lk 8:24  I  będzie  budzony  Jego  powiedział  Mentor  Mentor  zginąć  Ale  róża  zakazany  wiatr  i  Fale  woda  i  zatrzymany  i  został  cisza
Lk 8:24 G1161 G4334 G1326 G0846 G3004 G1988 G1988 G0622 G1161 G1453 G2008 G0417 G2532 G2830 G5204 G2532 G3973 G2532 G1096 G1055
Lk 8:25 εἶπεν δὲ αὐτοῖς, Ποῦ πίστις ὑμῶν; φοβηθέντες δὲ ἐθαύμασαν, λέγοντες πρὸς ἀλλήλους, Τίς ἄρα οὗτός ἐστιν ὅτι καὶ τοῖς ἀνέμοις ἐπιτάσσει καὶ τῷ ὕδατι, καὶ ὑπακούουσιν αὐτῷ;                            
Lk 8:25 ei)=pen de\ au)toi=s, *pou= E( pi/stis u(mO=n; fobETe/ntes de\ e)Tau/masan, le/gontes pro\s a)llE/lous, *ti/s a)/ra ou(=to/s e)stin o(/ti kai\ toi=s a)ne/mois e)pita/ssei kai\ tO=| u(/dati, kai\ u(pakou/ousin au)tO=|;
Lk 8:25 eipen de autois, pu hE pistis hymOn; fobETentes de eTaumasan, legontes pros allElus, tis ara hutos estin hoti kai tois anemois epitassei kai tO hydati, kai hypakuusin autO;
Lk 8:25 v-3aai-s-- c--------- rp----dpm- d--------- ra----nsf- n-----nsf- rp----gp-- v--appnpm- c--------- v-3aai-p-- v--papnpm- p--------- rp----apm- ri----nsm- c--------- rd----nsm- v-3pai-s-- c--------- d--------- ra----dpm- n-----dpm- v-3pai-s-- c--------- ra----dsn- n-----dsn- c--------- v-3pai-p-- rp----dsm-
Lk 8:25 G2036 G1161 G0846 G4226 G3588 G4102 G5216 G5399 G1161 G2296 G3004 G4314 G0240 G5101 G0687 G3778 G2076 G3754 G2532 G3588 G0417 G2004 G2532 G3588 G5204 G2532 G5219 G0846
Lk 8:25 A do nich rzekł: Gdzie jest wasza wiara? Oni zaś przestraszeni i pełni podziwu mówili nawzajem do siebie: Kim właściwie On jest, że nawet wichrom i wodzie rozkazuje, a są Mu posłuszne.
Lk 8:25
Lk 8:25 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 8:25
Lk 8:25  Następnie  powiedział  ich  gdzie  wiara  twój  zaś  w  strach  niespodzianka  powiedział  przyjaciel  Przyjaciel  kto  zaś  to  że  wiatry  Polecenia  i  woda  i  słuchać  Go
Lk 8:25 G1161 G2036 G0846 G4226 G4102 G5216 G1161 G5399 G5399 G2296 G3004 G0240 G0240 G5101 G0686 G3778 G3754 G0417 G2004 G2532 G5204 G2532 G5219 G0846
Lk 8:26 Καὶ κατέπλευσαν εἰς τὴν χώραν τῶν Γερασηνῶν, ἥτις ἐστὶν ἀντιπέρα τῆς Γαλιλαίας.                                                            
Lk 8:26 *kai\ kate/pleusan ei)s tE\n CHO/ran tO=n *gerasEnO=n, E(/tis e)sti\n a)ntipe/ra tE=s *galilai/as.
Lk 8:26 kai katepleusan eis tEn CHOran tOn gerasEnOn, hEtis estin antipera tEs galilaias.
Lk 8:26 c--------- v-3aai-p-- p--------- ra----asf- n-----asf- ra----gpm- a-----gpm- rr----nsf- v-3pai-s-- p--------- ra----gsf- n-----gsf-
Lk 8:26 G2532 G2668 G1519 G3588 G5561 G3588 G1046 G3748 G2076 G0495 G3588 G1056
Lk 8:26 I przypłynęli do kraju Gergezeńczyków, który leży naprzeciw Galilei.
Lk 8:26
Lk 8:26 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 8:26
Lk 8:26  I  popłynął  w  Kraj  Gadarenes  leżący  leżący  v.  Galilei
Lk 8:26 G2532 G2668 G1519 G5561 G1046 G2076 G3748 G0495 G1056
Lk 8:27 ἐξελθόντι δὲ αὐτῷ ἐπὶ τὴν γῆν ὑπήντησεν ἀνήρ τις ἐκ τῆς πόλεως ἔχων δαιμόνια· καὶ χρόνῳ ἱκανῷ οὐκ ἐνεδύσατο ἱμάτιον, καὶ ἐν οἰκίᾳ οὐκ ἔμενεν ἀλλ᾿ ἐν τοῖς μνήμασιν.                          
Lk 8:27 e)XelTo/nti de\ au)tO=| e)pi\ tE\n gE=n u(pE/ntEsen a)nE/r tis e)k tE=s po/leOs e)/CHOn daimo/nia: kai\ CHro/nO| i(kanO=| ou)k e)nedu/sato i(ma/tion, kai\ e)n oi)ki/a| ou)k e)/menen a)ll' e)n toi=s mnE/masin.
Lk 8:27 eXelTonti de autO epi tEn gEn hypEntEsen anEr tis ek tEs poleOs eCHOn daimonia: kai CHronO hikanO uk enedysato himation, kai en oikia uk emenen all' en tois mnEmasin.
Lk 8:27 v--aapdsm- c--------- rp----dsm- p--------- ra----asf- n-----asf- v-3aai-s-- n-----nsm- ri----nsm- p--------- ra----gsf- n-----gsf- v--papnsm- n-----apn- c--------- n-----dsm- a-----dsm- d--------- v-3ami-s-- n-----asn- c--------- p--------- n-----dsf- d--------- v-3iai-s-- c--------- p--------- ra----dpn- n-----dpn-
Lk 8:27 G1831 G1161 G0846 G1909 G3588 G1093 G5221 G0435 G5100 G1537 G3588 G4172 G2192 G1140 G2532 G5550 G2425 G3756 G1746 G2440 G2532 G1722 G3614 G3756 G3306 G0235 G1722 G3588 G3418
Lk 8:27 Gdy wyszedł na ląd, wybiegł Mu naprzeciw pewien człowiek, który był opętany przez złe duchy. Już od dłuższego czasu nie nosił ubrania i nie mieszkał w domu, lecz w grobach.
Lk 8:27
Lk 8:27 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 8:27
Lk 8:27  zaś  lewo  w  wybrzeże  spełnione  Jego  jeden  człowiek  z  Miasto  opętany  opętany  demony  z  stary  czas  i  odzież  nie  Suknie  i  żył  nie  w  do domu  i  w  trumien
Lk 8:27 G1161 G1831 G1909 G1093 G5221 G0846 G5100 G0435 G1537 G4172 G2192 G3739 G1140 G1537 G2425 G5550 G2532 G2440 G3756 G1737 G2532 G3306 G3756 G1722 G3614 G0235 G1722 G3418
Lk 8:28 ἰδὼν δὲ τὸν Ἰησοῦν ἀνακράξας προσέπεσεν αὐτῷ καὶ φωνῇ μεγάλῃ εἶπεν, Τί ἐμοὶ καὶ σοί, Ἰησοῦ υἱὲ τοῦ θεοῦ τοῦ ὑψίστου; δέομαί σου, μή με βασανίσῃς.                                
Lk 8:28 i)dO\n de\ to\n *)iEsou=n a)nakra/Xas prose/pesen au)tO=| kai\ fOnE=| mega/lE| ei)=pen, *ti/ e)moi\ kai\ soi/, *)iEsou= ui(e\ tou= Teou= tou= u(PSi/stou; de/omai/ sou, mE/ me basani/sE|s.
Lk 8:28 idOn de ton iEsun anakraXas prosepesen autO kai fOnE megalE eipen, ti emoi kai soi, iEsu hyie tu Teu tu hyPSistu; deomai su, mE me basanisEs.
Lk 8:28 v--aapnsm- c--------- ra----asm- n-----asm- v--aapnsm- v-3aai-s-- rp----dsm- c--------- n-----dsf- a-----dsf- v-3aai-s-- ri----nsn- rp----ds-- c--------- rp----ds-- n-----vsm- n-----vsm- ra----gsm- n-----gsm- ra----gsm- a-----gsms v-1pmi-s-- rp----gs-- d--------- rp----as-- v-2aas-s--
Lk 8:28 G1492 G1161 G3588 G2424 G0349 G4363 G0846 G2532 G5456 G3173 G2036 G5101 G1698 G2532 G4671 G2424 G5207 G3588 G2316 G3588 G5310 G1189 G4675 G3361 G3165 G0928
Lk 8:28 Gdy ujrzał Jezusa, z krzykiem upadł przed Nim i zawołał: Czego chcesz ode mnie, Jezusie, Synu Boga Najwyższego? Błagam Cię, nie dręcz mnie!
Lk 8:28
Lk 8:28 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 8:28
Lk 8:28  widzenie  Jezus  zawołał  spadły  przed  Go  i  głośno  głos  powiedział  że  ty, wy  do  mnie  Jezus  Syn  Bóg  Gd  błagać  ty, wy  nie  męka  mnie
Lk 8:28 G1492 G2424 G0349 G4363 G4363 G0846 G2532 G3173 G5456 G2036 G5101 G4671 G2532 G1698 G2424 G5207 G2316 G5310 G1189 G4675 G3361 G0928 G3165
Lk 8:29 παρήγγειλεν γὰρ τῷ πνεύματι τῷ ἀκαθάρτῳ ἐξελθεῖν ἀπὸ τοῦ ἀνθρώπου. πολλοῖς γὰρ χρόνοις συνηρπάκει αὐτόν, καὶ ἐδεσμεύετο ἁλύσεσιν καὶ πέδαις φυλασσόμενος, καὶ διαρρήσσων τὰ δεσμὰ ἠλαύνετο ὑπὸ τοῦ δαιμονίου εἰς τὰς ἐρήμους.                    
Lk 8:29 parE/ggeilen ga\r tO=| pneu/mati tO=| a)kaTa/rtO| e)XelTei=n a)po\ tou= a)nTrO/pou. polloi=s ga\r CHro/nois sunErpa/kei au)to/n, kai\ e)desmeu/eto a(lu/sesin kai\ pe/dais fulasso/menos, kai\ diarrE/ssOn ta\ desma\ E)lau/neto u(po\ tou= daimoni/ou ei)s ta\s e)rE/mous.
Lk 8:29 parENgeilen gar tO pneumati tO akaTartO eXelTein apo tu anTrOpu. pollois gar CHronois synErpakei auton, kai edesmeueto halysesin kai pedais fylassomenos, kai diarrEssOn ta desma Elauneto hypo tu daimoniu eis tas erEmus.
Lk 8:29 v-3aai-s-- c--------- ra----dsn- n-----dsn- ra----dsn- a-----dsn- v--aan---- p--------- ra----gsm- n-----gsm- a-----dpm- c--------- n-----dpm- v-3yai-s-- rp----asm- c--------- v-3ipi-s-- n-----dpf- c--------- n-----dpf- v--pppnsm- c--------- v--papnsm- ra----apn- n-----apn- v-3ipi-s-- p--------- ra----gsn- n-----gsn- p--------- ra----apf- a-----apf-
Lk 8:29 G3853 G1063 G3588 G4151 G3588 G0169 G1831 G0575 G3588 G0444 G4183 G1063 G5550