Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

NT_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po grecku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

do_Lk8      do_str_głównej      do_Lk10      
Lk 9:1 Lk 9:1 Συγκαλεσάμενος δὲ τοὺς δώδεκα ἔδωκεν αὐτοῖς δύναμιν καὶ ἐξουσίαν ἐπὶ πάντα τὰ δαιμόνια καὶ νόσους θεραπεύειν,                                                      
Lk 9:1 *sugkalesa/menos de\ tou\s dO/deka e)/dOken au)toi=s du/namin kai\ e)Xousi/an e)pi\ pa/nta ta\ daimo/nia kai\ no/sous Terapeu/ein,
Lk 9:1 syNkalesamenos de tus dOdeka edOken autois dynamin kai eXusian epi panta ta daimonia kai nosus Terapeuein,
Lk 9:1 v--ampnsm- c--------- ra----apm- a-----apm- v-3aai-s-- rp----dpm- n-----asf- c--------- n-----asf- p--------- a-----apn- ra----apn- n-----apn- c--------- n-----apf- v--pan----
Lk 9:1 G4779 G1161 G3588 G1427 G1325 G0846 G1411 G2532 G1849 G1909 G3956 G3588 G1140 G2532 G3554 G2323
Lk 9:1 Wtedy zwołał Dwunastu, dał im moc i władzę nad wszystkimi złymi duchami i władzę leczenia chorób.
Lk 9:1
Lk 9:1 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 9:1
Lk 9:1  Zwołanie  zaś  dwanaście  dwanaście  dał  siła  moc  przez  wszystko  demony  i  maść  Choroba
Lk 9:1 G4779 G1161 G1427 G3101 G1325 G1411 G1849 G1909 G3956 G1140 G2532 G2323 G3554
Lk 9:2 Lk 9:2 καὶ ἀπέστειλεν αὐτοὺς κηρύσσειν τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ καὶ ἰᾶσθαι [τοὺς ἀσθενεῖς],                                                              
Lk 9:2 kai\ a)pe/steilen au)tou\s kEru/ssein tE\n basilei/an tou= Teou= kai\ i)a=sTai [tou\s a)sTenei=s],
Lk 9:2 kai apesteilen autus kEryssein tEn basileian tu Teu kai iasTai [tus asTeneis],
Lk 9:2 c--------- v-3aai-s-- rp----apm- v--pan---- ra----asf- n-----asf- ra----gsm- n-----gsm- c--------- v--pmn---- ra----apm- a-----apm-
Lk 9:2 G2532 G0649 G0846 G2784 G3588 G0932 G3588 G2316 G2532 G2390 G3588 G0772
Lk 9:2 I wysłał ich, aby głosili królestwo Boże i uzdrawiali chorych.
Lk 9:2
Lk 9:2 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 9:2
Lk 9:2  i  wysłane  ich  głosić  Królestwo  Bóg  i  uzdrowić  pacjentów
Lk 9:2 G2532 G0649 G0846 G2784 G0932 G2316 G2532 G2390 G0770
Lk 9:3 Lk 9:3 καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς, Μηδὲν αἴρετε εἰς τὴν ὁδόν, μήτε ῥάβδον μήτε πήραν μήτε ἄρτον μήτε ἀργύριον, μήτε [ἀνὰ] δύο χιτῶνας ἔχειν.                                          
Lk 9:3 kai\ ei)=pen pro\s au)tou/s, *mEde\n ai)/rete ei)s tE\n o(do/n, mE/te r(a/bdon mE/te pE/ran mE/te a)/rton mE/te a)rgu/rion, mE/te [a)na\] du/o CHitO=nas e)/CHein.
Lk 9:3 kai eipen pros autus, mEden airete eis tEn hodon, mEte rabdon mEte pEran mEte arton mEte argyrion, mEte [ana] dyo CHitOnas eCHein.
Lk 9:3 c--------- v-3aai-s-- p--------- rp----apm- a-----asn- v-2pad-p-- p--------- ra----asf- n-----asf- c--------- n-----asf- c--------- n-----asf- c--------- n-----asm- c--------- n-----asn- c--------- d--------- a-----apm- n-----apm- v--pan----
Lk 9:3 G2532 G2036 G4314 G0846 G3367 G0142 G1519 G3588 G3598 G3383 G4464 G3383 G4082 G3383 G0740 G3383 G0694 G3383 G0303 G1417 G5509 G2192
Lk 9:3 Mówił do nich: Nie bierzcie nic na drogę: ani laski, ani torby podróżnej, ani chleba, ani pieniędzy; nie miejcie też po dwie suknie!
Lk 9:3
Lk 9:3 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 9:3
Lk 9:3  I  powiedział  ich  ich  wziąć  w  droga  ani  drążki  ani  scrip  ani  kukurydza  ani  Srebrny  i  nie  mieć  na  2  Odzież
Lk 9:3 G2532 G2036 G0846 G4314 G0142 G1519 G3598 G3383 G4464 G3383 G4082 G3383 G0740 G3383 G0694 G3383 G3383 G2192 G0303 G1417 G5509
Lk 9:4 Lk 9:4 καὶ εἰς ἣν ἂν οἰκίαν εἰσέλθητε, ἐκεῖ μένετε καὶ ἐκεῖθεν ἐξέρχεσθε.                                                                
Lk 9:4 kai\ ei)s E(\n a)\n oi)ki/an ei)se/lTEte, e)kei= me/nete kai\ e)kei=Ten e)Xe/rCHesTe.
Lk 9:4 kai eis hEn an oikian eiselTEte, ekei menete kai ekeiTen eXerCHesTe.
Lk 9:4 c--------- p--------- rr----asf- x--------- n-----asf- v-2aas-p-- d--------- v-2pad-p-- c--------- d--------- v-2pmd-p--
Lk 9:4 G2532 G1519 G3739 G0302 G3614 G1525 G1563 G3306 G2532 G1564 G1831
Lk 9:4 Gdy do jakiego domu wejdziecie, tam pozostańcie i stamtąd będziecie wychodzić.
Lk 9:4
Lk 9:4 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 9:4
Lk 9:4  i  w  co  co  do domu  log  tam  pobyt  i  stąd  iść
Lk 9:4 G2532 G1519 G0302 G3739 G3614 G1525 G1563 G3306 G2532 G1564 G1831
Lk 9:5 Lk 9:5 καὶ ὅσοι ἂν μὴ δέχωνται ὑμᾶς, ἐξερχόμενοι ἀπὸ τῆς πόλεως ἐκείνης τὸν κονιορτὸν ἀπὸ τῶν ποδῶν ὑμῶν ἀποτινάσσετε εἰς μαρτύριον ἐπ᾿ αὐτούς.                                          
Lk 9:5 kai\ o(/soi a)\n mE\ de/CHOntai u(ma=s, e)XerCHo/menoi a)po\ tE=s po/leOs e)kei/nEs to\n koniorto\n a)po\ tO=n podO=n u(mO=n a)potina/ssete ei)s martu/rion e)p' au)tou/s.
Lk 9:5 kai hosoi an mE deCHOntai hymas, eXerCHomenoi apo tEs poleOs ekeinEs ton koniorton apo tOn podOn hymOn apotinassete eis martyrion ep' autus.
Lk 9:5 c--------- rr----npm- x--------- d--------- v-3pms-p-- rp----ap-- v--pmpnpm- p--------- ra----gsf- n-----gsf- rd----gsf- ra----asm- n-----asm- p--------- ra----gpm- n-----gpm- rp----gp-- v-2pad-p-- p--------- n-----asn- p--------- rp----apm-
Lk 9:5 G2532 G3745 G0302 G3361 G1209 G5209 G1831 G0575 G3588 G4172 G1565 G3588 G2868 G0575 G3588 G4228 G5216 G0660 G1519 G3142 G1909 G0846
Lk 9:5 Jeśli was gdzie nie przyjmą, wyjdźcie z tego miasta i strząśnijcie proch z nóg waszych na świadectwo przeciwko nim!
Lk 9:5
Lk 9:5 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 9:5
Lk 9:5 A  jeśli  gdzie  gdzie  nie  będzie  ty, wy  pozostawiając  z  dodanie  Miasto  zrzucać  i  pył  z  stóp  swój  w  świadectwo  w  ich
Lk 9:5 G2532 G3745 G0302 G3739 G3361 G1209 G5209 G1831 G0575 G1565 G4172 G0660 G2532 G2868 G0575 G4228 G5216 G1519 G3142 G1909 G0846
Lk 9:6 Lk 9:6 ἐξερχόμενοι δὲ διήρχοντο κατὰ τὰς κώμας εὐαγγελιζόμενοι καὶ θεραπεύοντες πανταχοῦ.                                                                  
Lk 9:6 e)XerCHo/menoi de\ diE/rCHonto kata\ ta\s kO/mas eu)aggeliDZo/menoi kai\ Terapeu/ontes pantaCHou=.
Lk 9:6 eXerCHomenoi de diErCHonto kata tas kOmas euaNgeliDZomenoi kai Terapeuontes pantaCHu.
Lk 9:6 v--pmpnpm- c--------- v-3imi-p-- p--------- ra----apf- n-----apf- v--pmpnpm- c--------- v--papnpm- d---------
Lk 9:6 G1831 G1161 G1330 G2596 G3588 G2968 G2097 G2532 G2323 G3837
Lk 9:6 Wyszli więc i chodzili po wsiach, głosząc Ewangelię i uzdrawiając wszędzie.
Lk 9:6
Lk 9:6 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 9:6
Lk 9:6  iść  były  na  wsi  kaznodziejstwo  i  gojenie  wszędzie
Lk 9:6 G1831 G1330 G2596 G2968 G2097 G2532 G2323 G3837
Lk 9:7 Lk 9:7 Ἤκουσεν δὲ Ἡρῴδης τετραάρχης τὰ γινόμενα πάντα, καὶ διηπόρει διὰ τὸ λέγεσθαι ὑπό τινων ὅτι Ἰωάννης ἠγέρθη ἐκ νεκρῶν,                                              
Lk 9:7 *)/Ekousen de\ *(ErO/|dEs o( tetraa/rCHEs ta\ gino/mena pa/nta, kai\ diEpo/rei dia\ to\ le/gesTai u(po/ tinOn o(/ti *)iOa/nnEs E)ge/rTE e)k nekrO=n,
Lk 9:7 Ekusen de hErOdEs ho tetraarCHEs ta ginomena panta, kai diEporei dia to legesTai hypo tinOn hoti iOannEs EgerTE ek nekrOn,
Lk 9:7 v-3aai-s-- c--------- n-----nsm- ra----nsm- n-----nsm- ra----apn- v--pmpapn- a-----apn- c--------- v-3iai-s-- p--------- ra----asn- v--ppn---- p--------- ri----gpm- c--------- n-----nsm- v-3api-s-- p--------- a-----gpm-
Lk 9:7 G0191 G1161 G2264 G3588 G5076 G3588 G1096 G3956 G2532 G1280 G1223 G3588 G3004 G5259 G5100 G3754 G2491 G1453 G1537 G3498
Lk 9:7 O wszystkich tych wydarzeniach usłyszał również tetrarcha Herod i był zaniepokojony. Niektórzy bowiem mówili, że Jan powstał z martwych;
Lk 9:7
Lk 9:7 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 9:7
Lk 9:7  Słyszałem  Herod  tetrarchą  wszystko  nie  i  zaskoczony  dla  kilka  powiedział  że  Jan  róża  z  martwy
Lk 9:7 G0191 G2264 G5076 G3956 G1096 G2532 G1280 G1223 G5100 G3004 G3754 G2491 G1453 G1537 G3498
Lk 9:8 Lk 9:8 ὑπό τινων δὲ ὅτι Ἠλίας ἐφάνη, ἄλλων δὲ ὅτι προφήτης τις τῶν ἀρχαίων ἀνέστη.                                                          
Lk 9:8 u(po/ tinOn de\ o(/ti *)Eli/as e)fa/nE, a)/llOn de\ o(/ti profE/tEs tis tO=n a)rCHai/On a)ne/stE.
Lk 9:8 hypo tinOn de hoti Elias efanE, allOn de hoti profEtEs tis tOn arCHaiOn anestE.
Lk 9:8 p--------- ri----gpm- c--------- c--------- n-----nsm- v-3api-s-- a-----gpm- c--------- c--------- n-----nsm- ri----nsm- ra----gpm- a-----gpm- v-3aai-s--
Lk 9:8 G5259 G5100 G1161 G3754 G2243 G5316 G0243 G1161 G3754 G4396 G5100 G3588 G0744 G0450
Lk 9:8 inni, że Eliasz się zjawił; jeszcze inni, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał.
Lk 9:8
Lk 9:8 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 9:8
Lk 9:8  innych  że  Eliasz  był  i  inny  że  jeden  starożytny  Proroków  róża
Lk 9:8 G5100 G3754 G2243 G5316 G1161 G0243 G3754 G1520 G0744 G4396 G0450
Lk 9:9 Lk 9:9 εἶπεν δὲ Ἡρῴδης, Ἰωάννην ἐγὼ ἀπεκεφάλισα· τίς δέ ἐστιν οὗτος περὶ οὗ ἀκούω τοιαῦτα; καὶ ἐζήτει ἰδεῖν αὐτόν.                                                  
Lk 9:9 ei)=pen de\ *(ErO/|dEs, *)iOa/nnEn e)gO\ a)pekefa/lisa: ti/s de/ e)stin ou(=tos peri\ ou(= a)kou/O toiau=ta; kai\ e)DZE/tei i)dei=n au)to/n.
Lk 9:9 eipen de hErOdEs, iOannEn egO apekefalisa: tis de estin hutos peri hu akuO toiauta; kai eDZEtei idein auton.
Lk 9:9 v-3aai-s-- c--------- n-----nsm- n-----asm- rp----ns-- v-1aai-s-- ri----nsm- c--------- v-3pai-s-- rd----nsm- p--------- rr----gsm- v-1pai-s-- rd----apn- c--------- v-3iai-s-- v--aan---- rp----asm-
Lk 9:9 G2036 G1161 G2264 G2491 G1473 G0607 G5100 G1161 G2076 G3778 G4012 G3739 G0191 G5108 G2532 G2212 G1492 G0846
Lk 9:9 Lecz Herod mówił: Jana ja ściąć kazałem. Któż więc jest Ten, o którym takie rzeczy słyszę? I chciał Go zobaczyć.
Lk 9:9
Lk 9:9 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 9:9
Lk 9:9  I  powiedział  Herod  Jan  Ja  Decapitated  kto  zaś  To  o  Kogo  Ja  słyszeć  jest  I  szukam  zobaczyć  Jego
Lk 9:9 G2532 G2036 G2264 G2491 G1473 G0607 G5101 G1161 G3778 G4012 G3739 G1473 G0191 G5108 G2532 G2212 G1492 G0846
Lk 9:10 Lk 9:10 Καὶ ὑποστρέψαντες οἱ ἀπόστολοι διηγήσαντο αὐτῷ ὅσα ἐποίησαν. καὶ παραλαβὼν αὐτοὺς ὑπεχώρησεν κατ᾿ ἰδίαν εἰς πόλιν καλουμένην Βηθσαϊδά.                                                  
Lk 9:10 *kai\ u(postre/PSantes oi( a)po/stoloi diEgE/santo au)tO=| o(/sa e)poi/Esan. kai\ paralabO\n au)tou\s u(peCHO/rEsen kat' i)di/an ei)s po/lin kaloume/nEn *bETsai+da/.
Lk 9:10 kai hypostrePSantes hoi apostoloi diEgEsanto autO hosa epoiEsan. kai paralabOn autus hypeCHOrEsen kat' idian eis polin kalumenEn bETsa+ida.
Lk 9:10 c--------- v--aapnpm- ra----npm- n-----npm- v-3ami-p-- rp----dsm- rr----apn- v-3aai-p-- c--------- v--aapnsm- rp----apm- v-3aai-s-- p--------- a-----asf- p--------- n-----asf- v--pppasf- n-----asf-
Lk 9:10 G2532 G5290 G3588 G0652 G1334 G0846 G3745 G4160 G2532 G3880 G0846 G5298 G2596 G2398 G1519 G4172 G2564 G0966
Lk 9:10 Gdy Apostołowie wrócili, opowiedzieli Mu wszystko, co zdziałali. Wtedy wziął ich z sobą i udał się osobno w okolicę miasta, zwanego Betsaidą.
Lk 9:10
Lk 9:10 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 9:10
Lk 9:10  Apostołowie  Powrót  powiedział  Go  że  Sporządzono  i  przy  ich  emerytowany  szczególnie  szczególnie  w  pusty  miejsce  Miasto  o nazwie  Betsaidy
Lk 9:10 G0652 G5290 G1334 G0846 G3745 G4160 G2532 G3880 G0846 G5298 G2398 G2596 G1519 G2048 G5117 G4172 G2564 G0966
Lk 9:11 Lk 9:11 οἱ δὲ ὄχλοι γνόντες ἠκολούθησαν αὐτῷ. καὶ ἀποδεξάμενος αὐτοὺς ἐλάλει αὐτοῖς περὶ τῆς βασιλείας τοῦ θεοῦ, καὶ τοὺς χρείαν ἔχοντας θεραπείας ἰᾶτο.                                          
Lk 9:11 oi( de\ o)/CHloi gno/ntes E)kolou/TEsan au)tO=|. kai\ a)podeXa/menos au)tou\s e)la/lei au)toi=s peri\ tE=s basilei/as tou= Teou=, kai\ tou\s CHrei/an e)/CHontas Terapei/as i)a=to.
Lk 9:11 hoi de oCHloi gnontes EkoluTEsan autO. kai apodeXamenos autus elalei autois peri tEs basileias tu Teu, kai tus CHreian eCHontas Terapeias iato.
Lk 9:11 ra----npm- c--------- n-----npm- v--aapnpm- v-3aai-p-- rp----dsm- c--------- v--ampnsm- rp----apm- v-3iai-s-- rp----dpm- p--------- ra----gsf- n-----gsf- ra----gsm- n-----gsm- c--------- ra----apm- n-----asf- v--papapm- n-----gsf- v-3imi-s--
Lk 9:11 G3588 G1161 G3793 G1097 G0190 G0846 G2532 G0553 G0846 G2980 G0846 G4012 G3588 G0932 G3588 G2316 G2532 G3588 G5532 G2192 G2322 G2390
Lk 9:11 Lecz tłumy dowiedziały się o tym i poszły za Nim. On je przyjął i mówił im o królestwie Bożym, a tych, którzy leczenia potrzebowali, uzdrawiał.
Lk 9:11
Lk 9:11 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 9:11
Lk 9:11  Ale  osoby  nauka  iść  Go  i  O  ich  mówi  ich  o  Królestwo  Bóg  i  wymagający  wymagający  gojenie  uzdrowiony
Lk 9:11 G1161 G3793 G1097 G0190 G0846 G2532 G1209 G0846 G2980 G0846 G4012 G0932 G2316 G2532 G2192 G5532 G2322 G2390
Lk 9:12 Lk 9:12 δὲ ἡμέρα ἤρξατο κλίνειν· προσελθόντες δὲ οἱ δώδεκα εἶπαν αὐτῷ, Ἀπόλυσον τὸν ὄχλον, ἵνα πορευθέντες εἰς τὰς κύκλῳ κώμας καὶ ἀγροὺς καταλύσωσιν καὶ εὕρωσιν ἐπισιτισμόν, ὅτι ὧδε ἐν ἐρήμῳ τόπῳ ἐσμέν.                      
Lk 9:12 *(E de\ E(me/ra E)/rXato kli/nein: proselTo/ntes de\ oi( dO/deka ei)=pan au)tO=|, *)apo/luson to\n o)/CHlon, i(/na poreuTe/ntes ei)s ta\s ku/klO| kO/mas kai\ a)grou\s katalu/sOsin kai\ eu(/rOsin e)pisitismo/n, o(/ti O(=de e)n e)rE/mO| to/pO| e)sme/n.
Lk 9:12 hE de hEmera ErXato klinein: proselTontes de hoi dOdeka eipan autO, apolyson ton oCHlon, hina poreuTentes eis tas kyklO kOmas kai agrus katalysOsin kai heurOsin episitismon, hoti hOde en erEmO topO esmen.
Lk 9:12 ra----nsf- c--------- n-----nsf- v-3ami-s-- v--pan---- v--aapnpm- c--------- ra----npm- a-----npm- v-3aai-p-- rp----dsm- v-2aad-s-- ra----asm- n-----asm- c--------- v--appnpm- p--------- ra----apf- d--------- n-----apf- c--------- n-----apm- v-3aas-p-- c--------- v-3aas-p-- n-----asm- c--------- d--------- p--------- a-----dsm- n-----dsm- v-1pai-p--
Lk 9:12 G3588 G1161 G2250 G0756 G2827 G4334 G1161 G3588 G1427 G2036 G0846 G0630 G3588 G3793 G2443 G4198 G1519 G3588 G2945 G2968 G2532 G0068 G2647 G2532 G2147 G1979 G3754 G5602 G1722 G2048 G5117 G2070
Lk 9:12 Dzień począł się chylić ku wieczorowi. Wtedy przystąpiło do Niego Dwunastu mówiąc: Odpraw tłum; niech idą do okolicznych wsi i zagród, gdzie znajdą schronienie i żywność, bo jesteśmy tu na pustkowiu.
Lk 9:12
Lk 9:12 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 9:12
Lk 9:12  Dzień  zaś  rozpoczął  skłonić  I  o wszczęciu  dwanaście  powiedział  Go  Niech  osoby  że  iść  w  otaczający  wieś  i  wieś  spać  i  ale  żywność  że  my  tutaj  w  pusty  miejsce
Lk 9:12 G2250 G1161 G0756 G2827 G1161 G4334 G1427 G2036 G0846 G0630 G3793 G2443 G0565 G1519 G2945 G2968 G2532 G0068 G2647 G2532 G2147 G1979 G3754 G2070 G5602 G1722 G2048 G5117
Lk 9:13 Lk 9:13 εἶπεν δὲ πρὸς αὐτούς, Δότε αὐτοῖς ὑμεῖς φαγεῖν. οἱ δὲ εἶπαν, Οὐκ εἰσὶν ἡμῖν πλεῖον ἄρτοι πέντε καὶ ἰχθύες δύο, εἰ μήτι πορευθέντες ἡμεῖς ἀγοράσωμεν εἰς πάντα τὸν λαὸν τοῦτον βρώματα.                      
Lk 9:13 ei)=pen de\ pro\s au)tou/s, *do/te au)toi=s u(mei=s fagei=n. oi( de\ ei)=pan, *ou)k ei)si\n E(mi=n plei=on E)\ a)/rtoi pe/nte kai\ i)CHTu/es du/o, ei) mE/ti poreuTe/ntes E(mei=s a)gora/sOmen ei)s pa/nta to\n lao\n tou=ton brO/mata.
Lk 9:13 eipen de pros autus, dote autois hymeis fagein. hoi de eipan, uk eisin hEmin pleion E artoi pente kai iCHTyes dyo, ei mEti poreuTentes hEmeis agorasOmen eis panta ton laon tuton brOmata.
Lk 9:13 v-3aai-s-- c--------- p--------- rp----apm- v-2aad-p-- rp----dpm- rp----np-- v--aan---- ra----npm- c--------- v-3aai-p-- d--------- v-3pai-p-- rp----dp-- a-----nsnc c--------- n-----npm- a-----npm- c--------- n-----npm- a-----npm- c--------- x--------- v--appnpm- rp----np-- v-1aas-p-- p--------- a-----asm- ra----asm- n-----asm- rd----asm- n-----apn-
Lk 9:13 G2036 G1161 G4314 G0846 G1325 G0846 G5210 G5315 G3588 G1161 G2036 G3756 G1526 G2254 G4119 G2228 G0740 G4002 G2532 G2486 G1417 G1487 G3385 G4198 G2249 G0059 G1519 G3956 G3588 G2992 G5126 G1033
Lk 9:13 Lecz On rzekł do nich: Wy dajcie im jeść! Oni odpowiedzieli: Mamy tylko pięć chlebów i dwie ryby; chyba że pójdziemy i nakupimy żywności dla wszystkich tych ludzi.
Lk 9:13
Lk 9:13 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 9:13
Lk 9:13  Ale  powiedział  ich  ich  ty, wy  niech  ich  jest  One  powiedział  nas  nie  nie  więcej  pięć  pięć  chlebów  i  dwa  ryba  naprawdę  nas  iść  kupować  żywność  dla  wszystko  tak  osoby
Lk 9:13 G1161 G2036 G0846 G4314 G5210 G1325 G0846 G5315 G1161 G2036 G2254 G1526 G3756 G4119 G2228 G4002 G0740 G2532 G1417 G2486 G1509 G2249 G4198 G0059 G1033 G1519 G3956 G5126 G2992
Lk 9:14 Lk 9:14 ἦσαν γὰρ ὡσεὶ ἄνδρες πεντακισχίλιοι. εἶπεν δὲ πρὸς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ, Κατακλίνατε αὐτοὺς κλισίας [ὡσεὶ] ἀνὰ πεντήκοντα.                                                    
Lk 9:14 E)=san ga\r O(sei\ a)/ndres pentakisCHi/lioi. ei)=pen de\ pro\s tou\s maTEta\s au)tou=, *katakli/nate au)tou\s klisi/as [O(sei\] a)na\ pentE/konta.
Lk 9:14 Esan gar hOsei andres pentakisCHilioi. eipen de pros tus maTEtas autu, kataklinate autus klisias [hOsei] ana pentEkonta.
Lk 9:14 v-3iai-p-- c--------- d--------- n-----npm- a-----npm- v-3aai-s-- c--------- p--------- ra----apm- n-----apm- rp----gsm- v-2aad-p-- rp----apm- n-----apf- d--------- d--------- a-----apm-
Lk 9:14 G2258 G1063 G5616 G0435 G4000 G2036 G1161 G4314 G3588 G3101 G0846 G2625 G0846 G2828 G5616 G0303 G4004
Lk 9:14 Było bowiem około pięciu tysięcy mężczyzn. Wtedy rzekł do swych uczniów: Każcie im rozsiąść się gromadami mniej więcej po pięćdziesięciu!
Lk 9:14
Lk 9:14 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 9:14
Lk 9:14  Dla  był  o  pięć  tysiące  człowiek  Ale  powiedział  studentów  studentów  Jego  miejsc  ich  w wierszach  na  pięćdziesiąt
Lk 9:14 G1063 G2258 G5616 G4000 G4000 G0435 G1161 G2036 G3101 G4314 G0846 G2625 G0846 G2828 G0303 G4004
Lk 9:15 Lk 9:15 καὶ ἐποίησαν οὕτως καὶ κατέκλιναν ἅπαντας.                                                                          
Lk 9:15 kai\ e)poi/Esan ou(/tOs kai\ kate/klinan a(/pantas.
Lk 9:15 kai epoiEsan hutOs kai kateklinan hapantas.
Lk 9:15 c--------- v-3aai-p-- d--------- c--------- v-3aai-p-- a-----apm-
Lk 9:15 G2532 G4160 G3779 G2532 G2625 G0537
Lk 9:15 Uczynili tak i rozmieścili wszystkich.
Lk 9:15
Lk 9:15 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 9:15
Lk 9:15  I  Sporządzono  tak  i  z siedzibą  wszystko
Lk 9:15 G2532 G4160 G3779 G2532 G0347 G0537
Lk 9:16 Lk 9:16 λαβὼν δὲ τοὺς πέντε ἄρτους καὶ τοὺς δύο ἰχθύας ἀναβλέψας εἰς τὸν οὐρανὸν εὐλόγησεν αὐτοὺς καὶ κατέκλασεν καὶ ἐδίδου τοῖς μαθηταῖς παραθεῖναι τῷ ὄχλῳ.                                      
Lk 9:16 labO\n de\ tou\s pe/nte a)/rtous kai\ tou\s du/o i)CHTu/as a)nable/PSas ei)s to\n ou)rano\n eu)lo/gEsen au)tou\s kai\ kate/klasen kai\ e)di/dou toi=s maTEtai=s paraTei=nai tO=| o)/CHlO|.
Lk 9:16 labOn de tus pente artus kai tus dyo iCHTyas anablePSas eis ton uranon eulogEsen autus kai kateklasen kai edidu tois maTEtais paraTeinai tO oCHlO.
Lk 9:16 v--aapnsm- c--------- ra----apm- a-----apm- n-----apm- c--------- ra----apm- a-----apm- n-----apm- v--aapnsm- p--------- ra----asm- n-----asm- v-3aai-s-- rp----apm- c--------- v-3aai-s-- c--------- v-3iai-s-- ra----dpm- n-----dpm- v--aan---- ra----dsm- n-----dsm-
Lk 9:16 G2983 G1161 G3588 G4002 G0740 G2532 G3588 G1417 G2486 G0308 G1519 G3588 G3772 G2127 G0846 G2532 G2622 G2532 G1325 G3588 G3101 G3906 G3588 G3793
Lk 9:16 A On wziął te pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo i odmówiwszy błogosławieństwo, połamał i dawał uczniom, by podawali ludowi.
Lk 9:16
Lk 9:16 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 9:16
Lk 9:16  przy  pięć  chlebów  i  2  ryba  spojrzał  w  niebo  błogosławiony  ich  hamulec  i  dał  studentów  dać  osoby
Lk 9:16 G2983 G4002 G0740 G2532 G1417 G2486 G0308 G1519 G3772 G2127 G0846 G2622 G2532 G1325 G3101 G3908 G3793
Lk 9:17 Lk 9:17 καὶ ἔφαγον καὶ ἐχορτάσθησαν πάντες, καὶ ἤρθη τὸ περισσεῦσαν αὐτοῖς κλασμάτων κόφινοι δώδεκα.                                                            
Lk 9:17 kai\ e)/fagon kai\ e)CHorta/sTEsan pa/ntes, kai\ E)/rTE to\ perisseu=san au)toi=s klasma/tOn ko/finoi dO/deka.
Lk 9:17 kai efagon kai eCHortasTEsan pantes, kai ErTE to perisseusan autois klasmatOn kofinoi dOdeka.
Lk 9:17 c--------- v-3aai-p-- c--------- v-3api-p-- a-----npm- c--------- v-3api-s-- ra----nsn- v--aapnsn- rp----dpm- n-----gpn- n-----npm- a-----npm-
Lk 9:17 G2532 G5315 G2532 G5526 G3956 G2532 G0142 G3588 G4052 G0846 G2801 G2894 G1427
Lk 9:17 Jedli i nasycili się wszyscy, i zebrano jeszcze dwanaście koszów ułomków, które im zostały.
Lk 9:17
Lk 9:17 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 9:17
Lk 9:17  I  ate  i  wypełniony  wszystko  i  pozostały  ich  sztuk  wpisany  dwanaście  pola
Lk 9:17 G2532 G5315 G2532 G5526 G3956 G2532 G4052 G0846 G2801 G0142 G1427 G2894
Lk 9:18 Lk 9:18 Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ εἶναι αὐτὸν προσευχόμενον κατὰ μόνας συνῆσαν αὐτῷ οἱ μαθηταί, καὶ ἐπηρώτησεν αὐτοὺς λέγων, Τίνα με λέγουσιν οἱ ὄχλοι εἶναι;                                        
Lk 9:18 *kai\ e)ge/neto e)n tO=| ei)=nai au)to\n proseuCHo/menon kata\ mo/nas sunE=san au)tO=| oi( maTEtai/, kai\ e)pErO/tEsen au)tou\s le/gOn, *ti/na me le/gousin oi( o)/CHloi ei)=nai;
Lk 9:18 kai egeneto en tO einai auton proseuCHomenon kata monas synEsan autO hoi maTEtai, kai epErOtEsen autus legOn, tina me legusin hoi oCHloi einai;
Lk 9:18 c--------- v-3ami-s-- p--------- ra----dsn- v--pan---- rp----asm- v--pmpasm- p--------- a-----apf- v-3iai-p-- rp----dsm- ra----npm- n-----npm- c--------- v-3aai-s-- rp----apm- v--papnsm- ri----asm- rp----as-- v-3pai-p-- ra----npm- n-----npm- v--pan----
Lk 9:18 G2532 G1096 G1722 G3588 G1511 G0846 G4336 G2596 G3440 G4895 G0846 G3588 G3101 G2532 G1905 G0846 G3004 G5101 G3165 G3004 G3588 G3793 G1511
Lk 9:18 Gdy raz modlił się na osobności, a byli z Nim uczniowie, zwrócił się do nich z zapytaniem: Za kogo uważają Mnie tłumy?
Lk 9:18
Lk 9:18 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 9:18
Lk 9:18  W  jedno  czas  modlił się  w  ustronny  miejsce  Studentów  były  z  Go  pytanie  ich  kogo  wyróżnieniem  wyróżnieniem  Mnie  osoby
Lk 9:18 G1096 G1096 G1096 G4336 G2651 G2651 G2651 G3101 G4895 G4895 G0846 G1905 G0846 G5101 G1511 G3004 G3165 G3793
Lk 9:19 Lk 9:19 οἱ δὲ ἀποκριθέντες εἶπαν, Ἰωάννην τὸν βαπτιστήν, ἄλλοι δὲ Ἠλίαν, ἄλλοι δὲ ὅτι προφήτης τις τῶν ἀρχαίων ἀνέστη.                                                  
Lk 9:19 oi( de\ a)pokriTe/ntes ei)=pan, *)iOa/nnEn to\n baptistE/n, a)/lloi de\ *)Eli/an, a)/lloi de\ o(/ti profE/tEs tis tO=n a)rCHai/On a)ne/stE.
Lk 9:19 hoi de apokriTentes eipan, iOannEn ton baptistEn, alloi de Elian, alloi de hoti profEtEs tis tOn arCHaiOn anestE.
Lk 9:19 ra----npm- c--------- v--appnpm- v-3aai-p-- n-----asm- ra----asm- n-----asm- a-----npm- c--------- n-----asm- a-----npm- c--------- c--------- n-----nsm- ri----nsm- ra----gpm- a-----gpm- v-3aai-s--
Lk 9:19 G3588 G1161 G0611 G2036 G2491 G3588 G0910 G0243 G1161 G2243 G0243 G1161 G3754 G4396 G5100 G3588 G0744 G0450
Lk 9:19 Oni odpowiedzieli: Za Jana Chrzciciela; inni za Eliasza; jeszcze inni mówią, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał.
Lk 9:19
Lk 9:19 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 9:19
Lk 9:19  powiedział  w  odpowiedź  Jan  Baptysta  i  inny  Eliasz  innych  zaś  że  jeden  starożytny  Proroków  róża
Lk 9:19 G2036 G0611 G0611 G2491 G0910 G1161 G0243 G2243 G0243 G1161 G3754 G5100 G0744 G4396 G0450
Lk 9:20 Lk 9:20 εἶπεν δὲ αὐτοῖς, Ὑμεῖς δὲ τίνα με λέγετε εἶναι; Πέτρος δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν, Τὸν Χριστὸν τοῦ θεοῦ.                                                    
Lk 9:20 ei)=pen de\ au)toi=s, *(umei=s de\ ti/na me le/gete ei)=nai; *pe/tros de\ a)pokriTei\s ei)=pen, *to\n *CHristo\n tou= Teou=.
Lk 9:20 eipen de autois, hymeis de tina me legete einai; petros de apokriTeis eipen, ton CHriston tu Teu.
Lk 9:20 v-3aai-s-- c--------- rp----dpm- rp----np-- c--------- ri----asm- rp----as-- v-2pai-p-- v--pan---- n-----nsm- c--------- v--appnsm- v-3aai-s-- ra----asm- n-----asm- ra----gsm- n-----gsm-
Lk 9:20 G2036 G1161 G0846 G5210 G1161 G5101 G3165 G3004 G1511 G4074 G1161 G0611 G2036 G3588 G5547 G3588 G2316
Lk 9:20 Zapytał ich: A wy za kogo Mnie uważacie? Piotr odpowiedział: Za Mesjasza Bożego.
Lk 9:20
Lk 9:20 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 9:20
Lk 9:20  zaś  pytanie  ich  i  ty, wy  kogo  mówicie  mówicie  Mnie  Odpowiedzialny  Peter  Chrystus  Bóg
Lk 9:20 G1161 G2036 G0846 G1161 G5210 G5101 G1511 G3004 G3165 G0611 G4074 G5547 G2316
Lk 9:21 Lk 9:21 δὲ ἐπιτιμήσας αὐτοῖς παρήγγειλεν μηδενὶ λέγειν τοῦτο,                                                                      
Lk 9:21 *(o de\ e)pitimE/sas au)toi=s parE/ggeilen mEdeni\ le/gein tou=to,
Lk 9:21 ho de epitimEsas autois parENgeilen mEdeni legein tuto,
Lk 9:21 ra----nsm- c--------- v--aapnsm- rp----dpm- v-3aai-s-- a-----dsm- v--pan---- rd----asn-
Lk 9:21 G3588 G1161 G2008 G0846 G3853 G3367 G3004 G5124
Lk 9:21 Wtedy surowo im przykazał i napomniał ich, żeby nikomu o tym nie mówili.
Lk 9:21
Lk 9:21 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 9:21
Lk 9:21  Ale  dokładnie  sortowane  ich  ktoś  mówić  Sem
Lk 9:21 G1161 G2008 G3853 G0846 G3367 G2036 G5124
Lk 9:22 Lk 9:22 εἰπὼν ὅτι Δεῖ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου πολλὰ παθεῖν καὶ ἀποδοκιμασθῆναι ἀπὸ τῶν πρεσβυτέρων καὶ ἀρχιερέων καὶ γραμματέων καὶ ἀποκτανθῆναι καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἐγερθῆναι.                                    
Lk 9:22 ei)pO\n o(/ti *dei= to\n ui(o\n tou= a)nTrO/pou polla\ paTei=n kai\ a)podokimasTE=nai a)po\ tO=n presbute/rOn kai\ a)rCHiere/On kai\ grammate/On kai\ a)poktanTE=nai kai\ tE=| tri/tE| E(me/ra| e)gerTE=nai.
Lk 9:22 eipOn hoti dei ton hyion tu anTrOpu polla paTein kai apodokimasTEnai apo tOn presbyterOn kai arCHiereOn kai grammateOn kai apoktanTEnai kai tE tritE hEmera egerTEnai.
Lk 9:22 v--aapnsm- c--------- v-3pai-s-- ra----asm- n-----asm- ra----gsm- n-----gsm- a-----apn- v--aan---- c--------- v--apn---- p--------- ra----gpm- a-----gpm- c--------- n-----gpm- c--------- n-----gpm- c--------- v--apn---- c--------- ra----dsf- a-----dsf- n-----dsf- v--apn----
Lk 9:22 G2036 G3754 G1163 G3588 G5207 G3588 G0444 G4183 G3958 G2532 G0593 G0575 G3588 G4245 G2532 G0749 G2532 G1122 G2532 G0615 G2532 G3588 G5154 G2250 G1453
Lk 9:22 I dodał: Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć: będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; będzie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie.
Lk 9:22
Lk 9:22 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 9:22
Lk 9:22  powiedzenie  że  Syn  Człowiek  powinien  wiele  ponieść  i  być  odrzucone  starszych  Kapłanów  i  uczeni w Piśmie  i  być  zabity  i  trzeci  dzień  wzrost
Lk 9:22 G2036 G3754 G5207 G0444 G1163 G4183 G3958 G2532 G0593 G0593 G4245 G0749 G2532 G1122 G2532 G0615 G0615 G2532 G5154 G2250 G1453
Lk 9:23 Lk 9:23 Ἔλεγεν δὲ πρὸς πάντας, Εἴ τις θέλει ὀπίσω μου ἔρχεσθαι, ἀρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καθ᾿ ἡμέραν, καὶ ἀκολουθείτω μοι.                                          
Lk 9:23 *)/elegen de\ pro\s pa/ntas, *ei)/ tis Te/lei o)pi/sO mou e)/rCHesTai, a)rnEsa/sTO e(auto\n kai\ a)ra/tO to\n stauro\n au)tou= kaT' E(me/ran, kai\ a)kolouTei/tO moi.
Lk 9:23 elegen de pros pantas, ei tis Telei opisO mu erCHesTai, arnEsasTO heauton kai aratO ton stauron autu kaT' Emeran, kai akoluTeitO moi.
Lk 9:23 v-3iai-s-- c--------- p--------- a-----apm- c--------- ri----nsm- v-3pai-s-- p--------- rp----gs-- v--pmn---- v-3amd-s-- rp----asm- c--------- v-3aad-s-- ra----asm- n-----asm- rp----gsm- p--------- n-----asf- c--------- v-3pad-s-- rp----ds--
Lk 9:23 G3004 G1161 G4314 G3956 G1487 G5100 G2309 G3694 G3450 G2064 G0720 G1438 G2532 G0142 G3588 G4716 G0846 G2596 G2250 G2532 G0190 G3427
Lk 9:23 Potem mówił do wszystkich: Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje!
Lk 9:23
Lk 9:23 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 9:23
Lk 9:23  Co  wszystko  zaś  powiedział  jeśli  kto  chce  iść  dla  Mnie  zaprzeczać  się  i  Wziąć  krzyż  jego  i  śledzić  Mnie
Lk 9:23 G4314 G3956 G1161 G3004 G1487 G5100 G2309 G2064 G3694 G3450 G0533 G1438 G2532 G0142 G4716 G0846 G2532 G0190 G3427
Lk 9:24 Lk 9:24 ὃς γὰρ ἂν θέλῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ σῶσαι, ἀπολέσει αὐτήν· ὃς δ᾿ ἂν ἀπολέσῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἕνεκεν ἐμοῦ, οὗτος σώσει αὐτήν.                                          
Lk 9:24 o(\s ga\r a)\n Te/lE| tE\n PSuCHE\n au)tou= sO=sai, a)pole/sei au)tE/n: o(\s d' a)\n a)pole/sE| tE\n PSuCHE\n au)tou= e(/neken e)mou=, ou(=tos sO/sei au)tE/n.
Lk 9:24 hos gar an TelE tEn PSyCHEn autu sOsai, apolesei autEn: hos d' an apolesE tEn PSyCHEn autu heneken emu, hutos sOsei autEn.
Lk 9:24 rr----nsm- c--------- x--------- v-3pas-s-- ra----asf- n-----asf- rp----gsm- v--aan---- v-3fai-s-- rp----asf- rr----nsm- c--------- x--------- v-3aas-s-- ra----asf- n-----asf- rp----gsm- p--------- rp----gs-- rd----nsm- v-3fai-s-- rp----asf-
Lk 9:24 G3739 G1063 G0302 G2309 G3588 G5590 G0846 G4982 G0622 G0846 G3739 G1161 G0302 G0622 G3588 G5590 G0846 G1752 G1700 G3778 G4982 G0846
Lk 9:24 Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa.
Lk 9:24
Lk 9:24 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 9:24
Lk 9:24  Dla  kto  kto  chce  mieszkańca  jego  zaoszczędzić  stracić  jego  i  kto  kto  stracić  mieszkańca  jego  dla  Mnie  że  zaoszczędzić  jego
Lk 9:24 G1063 G0302 G3739 G2309 G5590 G0846 G4982 G0622 G0846 G1161 G0302 G3739 G0622 G5590 G0846 G1752 G1700 G3778 G4982 G0846
Lk 9:25 Lk 9:25 τί γὰρ ὠφελεῖται ἄνθρωπος κερδήσας τὸν κόσμον ὅλον ἑαυτὸν δὲ ἀπολέσας ζημιωθείς;                                                            
Lk 9:25 ti/ ga\r O)felei=tai a)/nTrOpos kerdE/sas to\n ko/smon o(/lon e(auto\n de\ a)pole/sas E)\ DZEmiOTei/s;
Lk 9:25 ti gar Ofeleitai anTrOpos kerdEsas ton kosmon holon heauton de apolesas E DZEmiOTeis;
Lk 9:25 ri----asn- c--------- v-3ppi-s-- n-----nsm- v--aapnsm- ra----asm- n-----asm- a-----asm- rp----asm- c--------- v--aapnsm- c--------- v--appnsm-
Lk 9:25 G5101 G1063 G5623 G0444 G2770 G3588 G2889 G3650 G1438 G1161 G0622 G2228 G2210
Lk 9:25 Bo cóż za korzyść ma człowiek, jeśli cały świat zyska, a siebie zatraci lub szkodę poniesie?
Lk 9:25
Lk 9:25 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 9:25
Lk 9:25  Dla  że  stosowanie  człowiek  kupować  wszystko  świat  i  się  bardzo  zniszczyć  lub  uszkodzenie
Lk 9:25 G1063 G5101 G5623 G0444 G2770 G3650 G2889 G1161 G1438 G1438 G0622 G2228 G2210
Lk 9:26 Lk 9:26 ὃς γὰρ ἂν ἐπαισχυνθῇ με καὶ τοὺς ἐμοὺς λόγους, τοῦτον υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπαισχυνθήσεται, ὅταν ἔλθῃ ἐν τῇ δόξῃ αὐτοῦ καὶ τοῦ πατρὸς καὶ τῶν ἁγίων ἀγγέλων.                              
Lk 9:26 o(\s ga\r a)\n e)paisCHunTE=| me kai\ tou\s e)mou\s lo/gous, tou=ton o( ui(o\s tou= a)nTrO/pou e)paisCHunTE/setai, o(/tan e)/lTE| e)n tE=| do/XE| au)tou= kai\ tou= patro\s kai\ tO=n a(gi/On a)gge/lOn.
Lk 9:26 hos gar an epaisCHynTE me kai tus emus logus, tuton ho hyios tu anTrOpu epaisCHynTEsetai, hotan elTE en tE doXE autu kai tu patros kai tOn hagiOn aNgelOn.
Lk 9:26 rr----nsm- c--------- x--------- v-3aps-s-- rp----as-- c--------- ra----apm- a-----apm- n-----apm- rd----asm- ra----nsm- n-----nsm- ra----gsm- n-----gsm- v-3fpi-s-- c--------- v-3aas-s-- p--------- ra----dsf- n-----dsf- rp----gsm- c--------- ra----gsm- n-----gsm- c--------- ra----gpm- a-----gpm- n-----gpm-
Lk 9:26 G3739 G1063 G0302 G1870 G3165 G2532 G3588 G1699 G3056 G5126 G3588 G5207 G3588 G0444 G1870 G3752 G2064 G1722 G3588 G1391 G0846 G2532 G3588 G3962 G2532 G3588 G0040 G0032
Lk 9:26 Kto się bowiem Mnie i słów moich zawstydzi, tego Syn Człowieczy wstydzić się będzie, gdy przyjdzie w swojej chwale oraz w chwale Ojca i świętych aniołów.
Lk 9:26
Lk 9:26 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 9:26
Lk 9:26  Dla  kto  kto  zawstydzony  Mnie  i  Mój  słowa  dodanie  Syn  Ludzki  zawstydzony  kiedy  przychodzi  w  chwała  Jego  i  Ojciec  i  Świętych  Anioły
Lk 9:26 G1063 G0302 G3739 G1870 G3165 G2532 G1699 G3056 G5126 G5207 G0444 G1870 G3752 G2064 G1722 G1391 G0846 G2532 G3962 G2532 G0040 G0032
Lk 9:27 Lk 9:27 λέγω δὲ ὑμῖν ἀληθῶς, εἰσίν τινες τῶν αὐτοῦ ἑστηκότων οἳ οὐ μὴ γεύσωνται θανάτου ἕως ἂν ἴδωσιν τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ.                                            
Lk 9:27 le/gO de\ u(mi=n a)lETO=s, ei)si/n tines tO=n au)tou= e(stEko/tOn oi(\ ou) mE\ geu/sOntai Tana/tou e(/Os a)\n i)/dOsin tE\n basilei/an tou= Teou=.
Lk 9:27 legO de hymin alETOs, eisin tines tOn autu hestEkotOn hoi u mE geusOntai Tanatu heOs an idOsin tEn basileian tu Teu.
Lk 9:27 v-1pai-s-- c--------- rp----dp-- d--------- v-3pai-p-- ri----npm- ra----gpm- d--------- v--xapgpm- rr----npm- d--------- d--------- v-3ams-p-- n-----gsm- c--------- x--------- v-3aas-p-- ra----asf- n-----asf- ra----gsm- n-----gsm-
Lk 9:27 G3004 G1161 G5213 G0230 G1526 G5100 G3588 G0847 G2476 G3739 G3756 G3361 G1089 G2288 G2193 G0302 G1492 G3588 G0932 G3588 G2316
Lk 9:27 Zaprawdę, powiadam wam: Niektórzy z tych, co tu stoją, nie zaznają śmierci, aż ujrzą królestwo Boże.
Lk 9:27
Lk 9:27 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 9:27
Lk 9:27  Mówiony  zaś  ty, wy  naprawdę  jest  kilka  stojący  tutaj  że  nie  zje  śmierć  jako  już  zobaczyć  Królestwo  Bóg
Lk 9:27 G3004 G1161 G5213 G0230 G1526 G5100 G2476 G5602 G3739 G3364 G1089 G2288 G2193 G0302 G1492 G0932 G2316
Lk 9:28 Lk 9:28 Ἐγένετο δὲ μετὰ τοὺς λόγους τούτους ὡσεὶ ἡμέραι ὀκτὼ [καὶ] παραλαβὼν Πέτρον καὶ Ἰωάννην καὶ Ἰάκωβον ἀνέβη εἰς τὸ ὄρος προσεύξασθαι.                                            
Lk 9:28 *)ege/neto de\ meta\ tou\s lo/gous tou/tous O(sei\ E(me/rai o)ktO\ [kai\] paralabO\n *pe/tron kai\ *)iOa/nnEn kai\ *)ia/kObon a)ne/bE ei)s to\ o)/ros proseu/XasTai.
Lk 9:28 egeneto de meta tus logus tutus hOsei hEmerai oktO [kai] paralabOn petron kai iOannEn kai iakObon anebE eis to oros proseuXasTai.
Lk 9:28 v-3ami-s-- c--------- p--------- ra----apm- n-----apm- rd----apm- d--------- n-----npf- a-----npf- c--------- v--aapnsm- n-----asm- c--------- n-----asm- c--------- n-----asm- v-3aai-s-- p--------- ra----asn- n-----asn- v--amn----
Lk 9:28 G1096 G1161 G3326 G3588 G3056 G5128 G5616 G2250 G3638 G2532 G3880 G4074 G2532 G2491 G2532 G2385 G0305 G1519 G3588 G3735 G4336
Lk 9:28 W jakieś osiem dni po tych mowach wziął z sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł na górę, aby się modlić.
Lk 9:28
Lk 9:28 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 9:28
Lk 9:28  Za  tak  słowa  dni  przez  osiem  osiem  przy  Peter  Jan  i  Jakuba  wstąpił  w  Góra  modlić się
Lk 9:28 G1096 G5128 G3056 G2250 G3326 G3638 G5616 G3880 G4074 G2491 G2532 G2385 G0305 G1519 G3735 G4336
Lk 9:29 Lk 9:29 καὶ ἐγένετο ἐν τῷ προσεύχεσθαι αὐτὸν τὸ εἶδος τοῦ προσώπου αὐτοῦ ἕτερον καὶ ἱματισμὸς αὐτοῦ λευκὸς ἐξαστράπτων.                                                  
Lk 9:29 kai\ e)ge/neto e)n tO=| proseu/CHesTai au)to\n to\ ei)=dos tou= prosO/pou au)tou= e(/teron kai\ o(