Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

NT_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po grecku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

<
do_Mt28      do_str_głównej      do_Mk2      
Mk 1:1 Ἀρχὴ τοῦ εὐαγγελίου Ἰησοῦ Χριστοῦ [υἱοῦ θεοῦ].                                                          
Mk 1:1 *)arCHE\ tou= eu)aggeli/ou *)iEsou= *CHristou= [ui(ou= Teou=].
Mk 1:1 arCHE tu euaNgeliu iEsu CHristu [hyiu Teu].
Mk 1:1 n-----nsf- ra----gsn- n-----gsn- n-----gsm- n-----gsm- n-----gsm- n-----gsm-
Mk 1:1 G0746 G3588 G2098 G2424 G5547 G5207 G2316
Mk 1:1 Początek Ewangelii o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym.
Mk 1:1
Mk 1:1 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 1:1
Mk 1:1  Początek  Ewangelia  Jezus  Chrystus  Syn  Bóg
Mk 1:1 G0746 G2098 G2424 G5547 G5207 G2316
Mk 1:2 Καθὼς γέγραπται ἐν τῷ Ἠσαΐᾳ τῷ προφήτῃ, Ἰδοὺ ἀποστέλλω τὸν ἄγγελόν μου πρὸ προσώπου σου, ὃς κατασκευάσει τὴν ὁδόν σου·                                
Mk 1:2 *kaTO\s ge/graptai e)n tO=| *)Esai/+a| tO=| profE/tE|, *)idou\ a)poste/llO to\n a)/ggelo/n mou pro\ prosO/pou sou, o(\s kataskeua/sei tE\n o(do/n sou:
Mk 1:2 kaTOs gegraptai en tO Esa+ia tO profEtE, idu apostellO ton aNgelon mu pro prosOpu su, hos kataskeuasei tEn hodon su:
Mk 1:2 c--------- v-3xpi-s-- p--------- ra----dsm- n-----dsm- ra----dsm- n-----dsm- x--------- v-1pai-s-- ra----asm- n-----asm- rp----gs-- p--------- n-----gsn- rp----gs-- rr----nsm- v-3fai-s-- ra----asf- n-----asf- rp----gs--
Mk 1:2 G2531 G1125 G1722 G3588 G2268 G3588 G4396 G2400 G0649 G3588 G0032 G3450 G4253 G4383 G4675 G3739 G2680 G3588 G3598 G4675
Mk 1:2 Jak jest napisane u proroka Izajasza: Oto Ja posyłam wysłańca mego przed Tobą; on przygotuje drogę Twoją.
Mk 1:2
Mk 1:2 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 1:2
Mk 1:2  jako  napisany  w  Proroków  tutaj  Ja  wysłać  Angela  Mój  przed  twarz  Twój  który  przygotować  sposób  Swój  przed  Ciebie
Mk 1:2 G5613 G1125 G1722 G4396 G2400 G1473 G0649 G0032 G3450 G4253 G4383 G4675 G3739 G2680 G3598 G4675 G1715 G4675
Mk 1:3 φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ, Ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν κυρίου, εὐθείας ποιεῖτε τὰς τρίβους αὐτοῦ                                            
Mk 1:3 fOnE\ boO=ntos e)n tE=| e)rE/mO|, *(etoima/sate tE\n o(do\n kuri/ou, eu)Tei/as poiei=te ta\s tri/bous au)tou=
Mk 1:3 fOnE boOntos en tE erEmO, hetoimasate tEn hodon kyriu, euTeias poieite tas tribus autu
Mk 1:3 n-----nsf- v--papgsm- p--------- ra----dsf- a-----dsf- v-2aad-p-- ra----asf- n-----asf- n-----gsm- a-----apf- v-2pad-p-- ra----apf- n-----apf- rp----gsm-
Mk 1:3 G5456 G0994 G1722 G3588 G2048 G2090 G3588 G3598 G2962 G2117 G4160 G3588 G5147 G0846
Mk 1:3 Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, Jemu prostujcie ścieżki.
Mk 1:3
Mk 1:3 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 1:3
Mk 1:3  Głos  płacz  w  pustynia  Przygotować  sposób  Władca  bezpośredni  zrobić  ścieżki  Go
Mk 1:3 G5456 G0994 G1722 G2048 G2090 G3598 G2962 G2117 G4160 G5147 G0846
Mk 1:4 ἐγένετο Ἰωάννης [ὁ] βαπτίζων ἐν τῇ ἐρήμῳ καὶ κηρύσσων βάπτισμα μετανοίας εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν.                                            
Mk 1:4 e)ge/neto *)iOa/nnEs [o(] bapti/DZOn e)n tE=| e)rE/mO| kai\ kEru/ssOn ba/ptisma metanoi/as ei)s a)/fesin a(martiO=n.
Mk 1:4 egeneto iOannEs [ho] baptiDZOn en tE erEmO kai kEryssOn baptisma metanoias eis afesin hamartiOn.
Mk 1:4 v-3ami-s-- n-----nsm- ra----nsm- v--papnsm- p--------- ra----dsf- a-----dsf- c--------- v--papnsm- n-----asn- n-----gsf- p--------- n-----asf- n-----gpf-
Mk 1:4 G1096 G2491 G3588 G0907 G1722 G3588 G2048 G2532 G2784 G0908 G3341 G1519 G0859 G0266
Mk 1:4 Wystąpił Jan Chrzciciel na pustyni i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów.
Mk 1:4
Mk 1:4 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 1:4
Mk 1:4  Się  Jan  chrzcząc  w  pustynia  i  kaznodziejstwo  chrzest  skrucha  dla  przebaczenie  grzech
Mk 1:4 G1096 G2491 G0907 G1722 G2048 G2532 G2784 G0908 G3341 G1519 G0859 G0266
Mk 1:5 καὶ ἐξεπορεύετο πρὸς αὐτὸν πᾶσα Ἰουδαία χώρα καὶ οἱ Ἱεροσολυμῖται πάντες, καὶ ἐβαπτίζοντο ὑπ᾿ αὐτοῦ ἐν τῷ Ἰορδάνῃ ποταμῷ ἐξομολογούμενοι τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν.                        
Mk 1:5 kai\ e)Xeporeu/eto pro\s au)to\n pa=sa E( *)ioudai/a CHO/ra kai\ oi( *(ierosolumi=tai pa/ntes, kai\ e)bapti/DZonto u(p' au)tou= e)n tO=| *)iorda/nE| potamO=| e)Xomologou/menoi ta\s a(marti/as au)tO=n.
Mk 1:5 kai eXeporeueto pros auton pasa hE iudaia CHOra kai hoi hierosolymitai pantes, kai ebaptiDZonto hyp' autu en tO iordanE potamO eXomologumenoi tas hamartias autOn.
Mk 1:5 c--------- v-3imi-s-- p--------- rp----asm- a-----nsf- ra----nsf- a-----nsf- n-----nsf- c--------- ra----npm- n-----npm- a-----npm- c--------- v-3ipi-p-- p--------- rp----gsm- p--------- ra----dsm- n-----dsm- n-----dsm- v--pmpnpm- ra----apf- n-----apf- rp----gpm-
Mk 1:5 G2532 G1607 G4314 G0846 G3956 G3588 G2449 G5561 G2532 G3588 G2415 G3956 G2532 G0907 G5259 G0846 G1722 G3588 G2446 G4215 G1843 G3588 G0266 G0846
Mk 1:5 Ciągnęła do niego cała judzka kraina oraz wszyscy mieszkańcy Jerozolimy i przyjmowali od niego chrzest w rzece Jordan, wyznając /przy tym/ swe grzechy.
Mk 1:5
Mk 1:5 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 1:5
Mk 1:5  I  obecnie  do  to  wszystko  kraj  Żydowski  i  Jerozolimy  i  chrzest  z  to  wszystko  w  rzeka  Jordania  wyznając  grzech  ich
Mk 1:5 G2532 G1607 G4314 G0846 G3956 G5561 G2449 G2532 G2415 G2532 G0907 G5259 G0846 G3956 G1722 G4215 G2446 G1843 G0266 G0846