Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

NT_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po grecku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

do_Mk11      do_str_głównej      do_Mk13      
Mk 12:1 Καὶ ἤρξατο αὐτοῖς ἐν παραβολαῖς λαλεῖν, Ἀμπελῶνα ἄνθρωπος ἐφύτευσεν, καὶ περιέθηκεν φραγμὸν καὶ ὤρυξεν ὑπολήνιον καὶ ᾠκοδόμησεν πύργον, καὶ ἐξέδετο αὐτὸν γεωργοῖς, καὶ ἀπεδήμησεν.                                          
Mk 12:1 *kai\ E)/rXato au)toi=s e)n parabolai=s lalei=n, *)ampelO=na a)/nTrOpos e)fu/teusen, kai\ perie/TEken fragmo\n kai\ O)/ruXen u(polE/nion kai\ O)|kodo/mEsen pu/rgon, kai\ e)Xe/deto au)to\n geOrgoi=s, kai\ a)pedE/mEsen.
Mk 12:1 kai ErXato autois en parabolais lalein, ampelOna anTrOpos efyteusen, kai perieTEken fragmon kai OryXen hypolEnion kai OkodomEsen pyrgon, kai eXedeto auton geOrgois, kai apedEmEsen.
Mk 12:1 c--------- v-3ami-s-- rp----dpm- p--------- n-----dpf- v--pan---- n-----asm- n-----nsm- v-3aai-s-- c--------- v-3aai-s-- n-----asm- c--------- v-3aai-s-- n-----asn- c--------- v-3aai-s-- n-----asm- c--------- v-3ami-s-- rp----asm- n-----dpm- c--------- v-3aai-s--
Mk 12:1 G2532 G0756 G0846 G1722 G3850 G2980 G0290 G0444 G5452 G2532 G4060 G5418 G2532 G3736 G5276 G2532 G3618 G4444 G2532 G1554 G0846 G1092 G2532 G0589
Mk 12:1 I zaczął im mówić w przypowieściach: Pewien człowiek założył winnicę. Otoczył ją murem, wykopał tłocznię i zbudował wieżę. W końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał.
Mk 12:1
Mk 12:1 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 12:1
Mk 12:1  I  rozpoczął  mówić  ich  przypowieści  przypowieści  człowiek  obsadzone  winnica  i  zabezpieczanej  płot  i  kopany  toczydło  i  wybudowany  wieża  i  dając  jego  rolników  nieobecny
Mk 12:1 G2532 G0756 G3004 G0846 G1722 G3850 G0444 G5452 G0290 G2532 G4060 G5418 G2532 G3736 G5276 G2532 G3618 G4444 G2532 G1554 G0846 G1092 G0589
Mk 12:2 καὶ ἀπέστειλεν πρὸς τοὺς γεωργοὺς τῷ καιρῷ δοῦλον, ἵνα παρὰ τῶν γεωργῶν λάβῃ ἀπὸ τῶν καρπῶν τοῦ ἀμπελῶνος·                                                      
Mk 12:2 kai\ a)pe/steilen pro\s tou\s geOrgou\s tO=| kairO=| dou=lon, i(/na para\ tO=n geOrgO=n la/bE| a)po\ tO=n karpO=n tou= a)mpelO=nos:
Mk 12:2 kai apesteilen pros tus geOrgus tO kairO dulon, hina para tOn geOrgOn labE apo tOn karpOn tu ampelOnos:
Mk 12:2 c--------- v-3aai-s-- p--------- ra----apm- n-----apm- ra----dsm- n-----dsm- n-----asm- c--------- p--------- ra----gpm- n-----gpm- v-3aas-s-- p--------- ra----gpm- n-----gpm- ra----gsm- n-----gsm-
Mk 12:2 G2532 G0649 G4314 G3588 G1092 G3588 G2540 G1401 G2443 G3844 G3588 G1092 G2983 G0575 G3588 G2590 G3588 G0290
Mk 12:2 W odpowiedniej porze posłał do rolników sługę, by odebrał od nich część należną z plonów winnicy.
Mk 12:2
Mk 12:2 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 12:2
Mk 12:2  I  wysłane  ich  czas  do  rolników  sługa  wziąć  z  plantatorów  owoc  owoc  winnica
Mk 12:2 G2532 G0649 G3588 G2540 G4314 G1092 G1401 G2983 G3844 G1092 G0575 G2590 G0290
Mk 12:3 καὶ λαβόντες αὐτὸν ἔδειραν καὶ ἀπέστειλαν κενόν.                                                                            
Mk 12:3 kai\ labo/ntes au)to\n e)/deiran kai\ a)pe/steilan keno/n.
Mk 12:3 kai labontes auton edeiran kai apesteilan kenon.
Mk 12:3 c--------- v--aapnpm- rp----asm- v-3aai-p-- c--------- v-3aai-p-- a-----asm-
Mk 12:3 G2532 G2983 G0846 G1194 G2532 G0649 G2756
Mk 12:3 Ci chwycili go, obili i odesłali z niczym.
Mk 12:3
Mk 12:3 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 12:3
Mk 12:3  zaś  ogarnięcie  bić  i  wysłane  niż
Mk 12:3 G1161 G2983 G1194 G2532 G0649 G2756
Mk 12:4 καὶ πάλιν ἀπέστειλεν πρὸς αὐτοὺς ἄλλον δοῦλον· κἀκεῖνον ἐκεφαλίωσαν καὶ ἠτίμασαν.                                                                    
Mk 12:4 kai\ pa/lin a)pe/steilen pro\s au)tou\s a)/llon dou=lon: ka)kei=non e)kefali/Osan kai\ E)ti/masan.
Mk 12:4 kai palin apesteilen pros autus allon dulon: kakeinon ekefaliOsan kai Etimasan.
Mk 12:4 c--------- d--------- v-3aai-s-- p--------- rp----apm- a-----asm- n-----asm- c--------- v-3aai-p-- c--------- v-3aai-p--
Mk 12:4 G2532 G3825 G0649 G4314 G0846 G0243 G1401 G2548 G3036 G2532 G0818
Mk 12:4 Wtedy posłał do nich drugiego sługę; lecz i tego zranili w głowę i znieważyli.
Mk 12:4
Mk 12:4 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 12:4
Mk 12:4  Ponownie  wysłane  do  go  inny  sługa  i  do  kamienie  rozbity  głowa  i  zwolniony  z  hańba
Mk 12:4 G3825 G0649 G4314 G0846 G0243 G1401 G2548 G2548 G3036 G2775 G2775 G2532 G0649 G0821 G0821
Mk 12:5 καὶ ἄλλον ἀπέστειλεν, κἀκεῖνον ἀπέκτειναν, καὶ πολλοὺς ἄλλους, οὓς μὲν δέροντες οὓς δὲ ἀποκτέννοντες.                                                              
Mk 12:5 kai\ a)/llon a)pe/steilen, ka)kei=non a)pe/kteinan, kai\ pollou\s a)/llous, ou(\s me\n de/rontes ou(\s de\ a)pokte/nnontes.
Mk 12:5 kai allon apesteilen, kakeinon apekteinan, kai pollus allus, hus men derontes hus de apoktennontes.
Mk 12:5 c--------- a-----asm- v-3aai-s-- c--------- v-3aai-p-- c--------- a-----apm- a-----apm- rr----apm- c--------- v--papnpm- rr----apm- c--------- v--papnpm-
Mk 12:5 G2532 G0243 G0649 G2548 G0615 G2532 G4183 G0243 G3739 G3303 G1194 G3739 G1161 G0615
Mk 12:5 Posłał jeszcze jednego, tego zabili. I posłał wielu innych, z których jednych obili, drugich pozabijali.
Mk 12:5
Mk 12:5 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 12:5
Mk 12:5  I  ponownie innego  wysłane  i  dodanie  zabity  i  wiele  inny  że  bić  że  zabity
Mk 12:5 G2532 G3825 G0243 G0649 G2548 G2548 G0615 G2532 G4183 G0243 G3303 G1194 G1161 G0615
Mk 12:6 ἔτι ἕνα εἶχεν, υἱὸν ἀγαπητόν· ἀπέστειλεν αὐτὸν ἔσχατον πρὸς αὐτοὺς λέγων ὅτι Ἐντραπήσονται τὸν υἱόν μου.                                                          
Mk 12:6 e)/ti e(/na ei)=CHen, ui(o\n a)gapEto/n: a)pe/steilen au)to\n e)/sCHaton pro\s au)tou\s le/gOn o(/ti *)entrapE/sontai to\n ui(o/n mou.
Mk 12:6 eti hena eiCHen, hyion agapEton: apesteilen auton esCHaton pros autus legOn hoti entrapEsontai ton hyion mu.
Mk 12:6 d--------- a-----asm- v-3iai-s-- n-----asm- a-----asm- v-3aai-s-- rp----asm- a-----asm- p--------- rp----apm- v--papnsm- c--------- v-3fpi-p-- ra----asm- n-----asm- rp----gs--
Mk 12:6 G2089 G1520 G2192 G5207 G0027 G0649 G0846 G2078 G4314 G0846 G3004 G3754 G1788 G3588 G5207 G3450
Mk 12:6 Miał jeszcze jednego, ukochanego syna. Posłał go jako ostatniego do nich, bo sobie mówił: Uszanują mojego syna.
Mk 12:6
Mk 12:6 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 12:6
Mk 12:6  Z  zaś  więcej  jeden  syn  Uprzejmość  go  w końcu  wysłane  i  jego  do  go  mówi  hańba  syn  mój
Mk 12:6 G2192 G3767 G2089 G1520 G5207 G0027 G0846 G2078 G0649 G2532 G0846 G4314 G0846 G3004 G1788 G5207 G3450
Mk 12:7 ἐκεῖνοι δὲ οἱ γεωργοὶ πρὸς ἑαυτοὺς εἶπαν ὅτι Οὗτός ἐστιν κληρονόμος· δεῦτε ἀποκτείνωμεν αὐτόν, καὶ ἡμῶν ἔσται κληρονομία.                                                  
Mk 12:7 e)kei=noi de\ oi( geOrgoi\ pro\s e(autou\s ei)=pan o(/ti *ou(=to/s e)stin o( klErono/mos: deu=te a)poktei/nOmen au)to/n, kai\ E(mO=n e)/stai E( klEronomi/a.
Mk 12:7 ekeinoi de hoi geOrgoi pros heautus eipan hoti hutos estin ho klEronomos: deute apokteinOmen auton, kai hEmOn estai hE klEronomia.
Mk 12:7 rd----npm- c--------- ra----npm- n-----npm- p--------- rp----apm- v-3aai-p-- c--------- rd----nsm- v-3pai-s-- ra----nsm- n-----nsm- d--------- v-1aas-p-- rp----asm- c--------- rp----gp-- v-3fmi-s-- ra----nsf- n-----nsf-
Mk 12:7 G1565 G1161 G3588 G1092 G4314 G1438 G2036 G3754 G3778 G2076 G3588 G2818 G1205 G0615 G0846 G2532 G2257 G2071 G3588 G2817
Mk 12:7 Lecz owi rolnicy mówili nawzajem do siebie: to jest dziedzic. Chodźcie, zabijmy go, a dziedzictwo będzie nasze.
Mk 12:7
Mk 12:7 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 12:7
Mk 12:7  Ale  najemców  powiedział  przyjaciel  Przyjaciel  to  spadkobierca  iść  zabić  jego  i  dziedzictwo  będzie  nasz
Mk 12:7 G1161 G1092 G2036 G1438 G1438 G3778 G2818 G1205 G0615 G0846 G2532 G2817 G2071 G2257
Mk 12:8 καὶ λαβόντες ἀπέκτειναν αὐτόν, καὶ ἐξέβαλον αὐτὸν ἔξω τοῦ ἀμπελῶνος.                                                                      
Mk 12:8 kai\ labo/ntes a)pe/kteinan au)to/n, kai\ e)Xe/balon au)to\n e)/XO tou= a)mpelO=nos.
Mk 12:8 kai labontes apekteinan auton, kai eXebalon auton eXO tu ampelOnos.
Mk 12:8 c--------- v--aapnpm- v-3aai-p-- rp----asm- c--------- v-3aai-p-- rp----asm- p--------- ra----gsm- n-----gsm-
Mk 12:8 G2532 G2983 G0615 G0846 G2532 G1544 G0846 G1854 G3588 G0290
Mk 12:8 I chwyciwszy, zabili go i wyrzucili z winnicy.
Mk 12:8
Mk 12:8 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 12:8
Mk 12:8  I  ogarnięcie  jego  zabity  i  rzucony  obecnie  z  winnica
Mk 12:8 G2532 G2983 G0846 G0615 G2532 G1544 G1854 G1854 G0290
Mk 12:9 τί [οὖν] ποιήσει κύριος τοῦ ἀμπελῶνος; ἐλεύσεται καὶ ἀπολέσει τοὺς γεωργούς, καὶ δώσει τὸν ἀμπελῶνα ἄλλοις.                                                        
Mk 12:9 ti/ [ou)=n] poiE/sei o( ku/rios tou= a)mpelO=nos; e)leu/setai kai\ a)pole/sei tou\s geOrgou/s, kai\ dO/sei to\n a)mpelO=na a)/llois.
Mk 12:9 ti [un] poiEsei ho kyrios tu ampelOnos; eleusetai kai apolesei tus geOrgus, kai dOsei ton ampelOna allois.
Mk 12:9 ri----asn- c--------- v-3fai-s-- ra----nsm- n-----nsm- ra----gsm- n-----gsm- v-3fmi-s-- c--------- v-3fai-s-- ra----apm- n-----apm- c--------- v-3fai-s-- ra----asm- n-----asm- a-----dpm-
Mk 12:9 G5101 G3767 G4160 G3588 G2962 G3588 G0290 G2064 G2532 G0622 G3588 G1092 G2532 G1325 G3588 G0290 G0243
Mk 12:9 Cóż uczyni właściciel winnicy? Przyjdzie i wytraci rolników, a winnicę odda innym.
Mk 12:9
Mk 12:9 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 12:9
Mk 12:9  Że  zaś  będzie  mistrz  winnica  Przyjść  i  zdradzać  śmierć  plantatorów  i  dać  winnica  inny
Mk 12:9 G5101 G3767 G4160 G2962 G0290 G2064 G2532 G0622 G0622 G1092 G2532 G1325 G0290 G0243
Mk 12:10 οὐδὲ τὴν γραφὴν ταύτην ἀνέγνωτε, Λίθον ὃν ἀπεδοκίμασαν οἱ οἰκοδομοῦντες, οὗτος ἐγενήθη εἰς κεφαλὴν γωνίας·                                                            
Mk 12:10 ou)de\ tE\n grafE\n tau/tEn a)ne/gnOte, *li/Ton o(\n a)pedoki/masan oi( oi)kodomou=ntes, ou(=tos e)genE/TE ei)s kefalE\n gOni/as:
Mk 12:10 ude tEn grafEn tautEn anegnOte, liTon hon apedokimasan hoi oikodomuntes, hutos egenETE eis kefalEn gOnias:
Mk 12:10 d--------- ra----asf- n-----asf- rd----asf- v-2aai-p-- n-----asm- rr----asm- v-3aai-p-- ra----npm- v--papnpm- rd----nsm- v-3api-s-- p--------- n-----asf- n-----gsf-
Mk 12:10 G3761 G3588 G1124 G3778 G0314 G3037 G3739 G0593 G3588 G3618 G3778 G1096 G1519 G2776 G1137
Mk 12:10 Nie czytaliście tych słów w Piśmie: Właśnie ten kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła.
Mk 12:10
Mk 12:10 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 12:10
Mk 12:10  nie  czytać  to  Pismo  kamień  który  odrzucone  Budownictwa  że  najbardziej  został  głowa  kąt
Mk 12:10 G3761 G0314 G5026 G1124 G3037 G3739 G0593 G3618 G3778 G3778 G1096 G2776 G1137
Mk 12:11 παρὰ κυρίου ἐγένετο αὕτη, καὶ ἔστιν θαυμαστὴ ἐν ὀφθαλμοῖς ἡμῶν;                                                                      
Mk 12:11 para\ kuri/ou e)ge/neto au(/tE, kai\ e)/stin TaumastE\ e)n o)fTalmoi=s E(mO=n;
Mk 12:11 para kyriu egeneto hautE, kai estin TaumastE en ofTalmois hEmOn;
Mk 12:11 p--------- n-----gsm- v-3ami-s-- rd----nsf- c--------- v-3pai-s-- a-----nsf- p--------- n-----dpm- rp----gp--
Mk 12:11 G3844 G2962 G1096 G3778 G2532 G2076 G2298 G1722 G3788 G2257
Mk 12:11 Pan to sprawił i jest cudem w oczach naszych.
Mk 12:11
Mk 12:11 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 12:11
Mk 12:11  to  z  Władca  i  jest  cudowny  w  widok  nasz
Mk 12:11 G3778 G3844 G2962 G2532 G2076 G2298 G1722 G3788 G2257
Mk 12:12 Καὶ ἐζήτουν αὐτὸν κρατῆσαι, καὶ ἐφοβήθησαν τὸν ὄχλον, ἔγνωσαν γὰρ ὅτι πρὸς αὐτοὺς τὴν παραβολὴν εἶπεν. καὶ ἀφέντες αὐτὸν ἀπῆλθον.                                                  
Mk 12:12 *kai\ e)DZE/toun au)to\n kratE=sai, kai\ e)fobE/TEsan to\n o)/CHlon, e)/gnOsan ga\r o(/ti pro\s au)tou\s tE\n parabolE\n ei)=pen. kai\ a)fe/ntes au)to\n a)pE=lTon.
Mk 12:12 kai eDZEtun auton kratEsai, kai efobETEsan ton oCHlon, egnOsan gar hoti pros autus tEn parabolEn eipen. kai afentes auton apElTon.
Mk 12:12 c--------- v-3iai-p-- rp----asm- v--aan---- c--------- v-3api-p-- ra----asm- n-----asm- v-3aai-p-- c--------- c--------- p--------- rp----apm- ra----asf- n-----asf- v-3aai-s-- c--------- v--aapnpm- rp----asm- v-3aai-p--
Mk 12:12 G2532 G2212 G0846 G2902 G2532 G5399 G3588 G3793 G1097 G1063 G3754 G4314 G0846 G3588 G3850 G2036 G2532 G0863 G0846 G0565
Mk 12:12 I starali się Go ująć, lecz bali się tłumu. Zrozumieli bowiem, że przeciw nim powiedział tę przypowieść. Zostawili więc Go i odeszli.
Mk 12:12
Mk 12:12 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 12:12
Mk 12:12  I  wypróbowany  połów  Jego  ale  boi  Osoby  dla  zrozumieć  że  o  ich  powiedział  przypowieść  i  pozostawiając  Jego  Wysłać
Mk 12:12 G2532 G2212 G2902 G0846 G2532 G5399 G3793 G1063 G1097 G3754 G4314 G0846 G2036 G3850 G2532 G0863 G0846 G0565
Mk 12:13 Καὶ ἀποστέλλουσιν πρὸς αὐτόν τινας τῶν Φαρισαίων καὶ τῶν Ἡρῳδιανῶν ἵνα αὐτὸν ἀγρεύσωσιν λόγῳ.                                                              
Mk 12:13 *kai\ a)poste/llousin pro\s au)to/n tinas tO=n *farisai/On kai\ tO=n *(ErO|dianO=n i(/na au)to\n a)greu/sOsin lo/gO|.
Mk 12:13 kai apostellusin pros auton tinas tOn farisaiOn kai tOn hErOdianOn hina auton agreusOsin logO.
Mk 12:13 c--------- v-3pai-p-- p--------- rp----asm- ri----apm- ra----gpm- n-----gpm- c--------- ra----gpm- n-----gpm- c--------- rp----asm- v-3aas-p-- n-----dsm-
Mk 12:13 G2532 G0649 G4314 G0846 G5100 G3588 G5330 G2532 G3588 G2265 G2443 G0846 G0064 G3056
Mk 12:13 Posłali natomiast do Niego kilku faryzeuszów i zwolenników Heroda, którzy mieli pochwycić Go w mowie.
Mk 12:13
Mk 12:13 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 12:13
Mk 12:13  I  wysłać  do  Go  kilka  Faryzeusze  i  Herodian  że  połów  Jego  słowo
Mk 12:13 G2532 G0649 G4314 G0846 G5100 G5330 G2532 G2265 G2443 G0064 G0846 G3056
Mk 12:14 καὶ ἐλθόντες λέγουσιν αὐτῷ, Διδάσκαλε, οἴδαμεν ὅτι ἀληθὴς εἶ καὶ οὐ μέλει σοι περὶ οὐδενός, οὐ γὰρ βλέπεις εἰς πρόσωπον ἀνθρώπων, ἀλλ᾿ ἐπ᾿ ἀληθείας τὴν ὁδὸν τοῦ θεοῦ διδάσκεις· ἔξεστιν δοῦναι κῆνσον Καίσαρι οὔ; δῶμεν μὴ δῶμεν;            
Mk 12:14 kai\ e)lTo/ntes le/gousin au)tO=|, *dida/skale, oi)/damen o(/ti a)lETE\s ei)= kai\ ou) me/lei soi peri\ ou)deno/s, ou) ga\r ble/peis ei)s pro/sOpon a)nTrO/pOn, a)ll' e)p' a)lETei/as tE\n o(do\n tou= Teou= dida/skeis: e)/Xestin dou=nai kE=nson *kai/sari E)\ ou)/; dO=men E)\ mE\ dO=men;
Mk 12:14 kai elTontes legusin autO, didaskale, oidamen hoti alETEs ei kai u melei soi peri udenos, u gar blepeis eis prosOpon anTrOpOn, all' ep' alETeias tEn hodon tu Teu didaskeis: eXestin dunai kEnson kaisari E u; dOmen E mE dOmen;
Mk 12:14 c--------- v--aapnpm- v-3pai-p-- rp----dsm- n-----vsm- v-1xai-p-- c--------- a-----nsm- v-2pai-s-- c--------- d--------- v-3pai-s-- rp----ds-- p--------- a-----gsm- d--------- c--------- v-2pai-s-- p--------- n-----asn- n-----gpm- c--------- p--------- n-----gsf- ra----asf- n-----asf- ra----gsm- n-----gsm- v-2pai-s-- v-3pai-s-- v--aan---- n-----asm- n-----dsm- c--------- d--------- v-1aas-p-- c--------- d--------- v-1aas-p--
Mk 12:14 G2532 G2064 G3004 G0846 G1320 G1492 G3754 G0227 G1487 G2532 G3756 G3199 G4671 G4012 G3762 G3756 G1063 G0991 G1519 G4383 G0444 G0235 G1909 G0225 G3588 G3598 G3588 G2316 G1321 G1832 G1325 G2778 G2541 G2228 G3756 G1325 G2228 G3361 G1325
Mk 12:14 Ci przyszli i rzekli do Niego: Nauczycielu, wiemy, że jesteś prawdomówny i na nikim Ci nie zależy. Bo nie oglądasz się na osobę ludzką, lecz drogi Bożej w prawdzie nauczasz. Czy wolno płacić podatek Cezarowi, czy nie? Mamy płacić czy nie płacić?
Mk 12:14
Mk 12:14 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 12:14
Mk 12:14  zaś  przyjść  mówią  Go  Nauczyciel  wiedzieć  że  ty, wy  tylko  i  nie  zadbać  na  przyjemny  lub  dla  nie  wygląd  w  twarz  ale  naprawdę  naprawdę  sposób  Bóg  uczyć  Można  dać  przedstawia  Cezar  lub  nie  dać  czy  nie  dać
Mk 12:14 G1161 G2064 G3004 G0846 G1320 G1492 G3754 G1488 G0227 G2532 G3756 G3199 G4012 G4012 G3762 G1063 G3756 G0991 G1519 G4383 G0235 G0225 G1909 G3598 G2316 G1321 G1832 G1325 G2778 G2541 G2228 G3756 G1325 G2228 G3361 G1325
Mk 12:15 δὲ εἰδὼς αὐτῶν τὴν ὑπόκρισιν εἶπεν αὐτοῖς, Τί με πειράζετε; φέρετέ μοι δηνάριον ἵνα ἴδω.                                                          
Mk 12:15 o( de\ ei)dO\s au)tO=n tE\n u(po/krisin ei)=pen au)toi=s, *ti/ me peira/DZete; fe/rete/ moi dEna/rion i(/na i)/dO.
Mk 12:15 ho de eidOs autOn tEn hypokrisin eipen autois, ti me peiraDZete; ferete moi dEnarion hina idO.
Mk 12:15 ra----nsm- c--------- v--xapnsm- rp----gpm- ra----asf- n-----asf- v-3aai-s-- rp----dpm- ri----asn- rp----as-- v-2pai-p-- v-2pad-p-- rp----ds-- n-----asn- c--------- v-1aas-s--
Mk 12:15 G3588 G1161 G1492 G0846 G3588 G5272 G2036 G0846 G5101 G3165 G3985 G5342 G3427 G1220 G2443 G1492
Mk 12:15 Lecz On poznał ich obłudę i rzekł do nich: Czemu Mnie wystawiacie na próbę? Przynieście Mi denara; chcę zobaczyć.
Mk 12:15
Mk 12:15 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 12:15
Mk 12:15  Ale  wiedząc,  ich  hipokryzja  powiedział  ich  że  kusić  Mnie  przynieść  Mnie  denar  że  zobaczyć
Mk 12:15 G1161 G1492 G0846 G5272 G2036 G0846 G5101 G3985 G3165 G5342 G3427 G1220 G2443 G1492
Mk 12:16 οἱ δὲ ἤνεγκαν. καὶ λέγει αὐτοῖς, Τίνος εἰκὼν αὕτη καὶ ἐπιγραφή; οἱ δὲ εἶπαν αὐτῷ, Καίσαρος.                                                      
Mk 12:16 oi( de\ E)/negkan. kai\ le/gei au)toi=s, *ti/nos E( ei)kO\n au(/tE kai\ E( e)pigrafE/; oi( de\ ei)=pan au)tO=|, *kai/saros.
Mk 12:16 hoi de EneNkan. kai legei autois, tinos hE eikOn hautE kai hE epigrafE; hoi de eipan autO, kaisaros.
Mk 12:16 ra----npm- c--------- v-3aai-p-- c--------- v-3pai-s-- rp----dpm- ri----gsm- ra----nsf- n-----nsf- rd----nsf- c--------- ra----nsf- n-----nsf- ra----npm- c--------- v-3aai-p-- rp----dsm- n-----gsm-
Mk 12:16 G3588 G1161 G5342 G2532 G3004 G0846 G5101 G3588 G1504 G3778 G2532 G3588 G1923 G3588 G1161 G2036 G0846 G2541
Mk 12:16 Przynieśli, a On ich zapytał: Czyj jest ten obraz i napis? Odpowiedzieli Mu: Cezara.
Mk 12:16
Mk 12:16 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 12:16
Mk 12:16  wniesiona  Następnie  mówi  ich  którego  to  obraz  i  napis  One  powiedział  Go  Cezar
Mk 12:16 G5342 G2532 G3004 G0846 G5101 G3778 G1504 G2532 G1923 G1161 G2036 G0846 G2541
Mk 12:17 δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, Τὰ Καίσαρος ἀπόδοτε Καίσαρι καὶ τὰ τοῦ θεοῦ τῷ θεῷ. καὶ ἐξεθαύμαζον ἐπ᾿ αὐτῷ.                                                    
Mk 12:17 o( de\ *)iEsou=s ei)=pen au)toi=s, *ta\ *kai/saros a)po/dote *kai/sari kai\ ta\ tou= Teou= tO=| TeO=|. kai\ e)XeTau/maDZon e)p' au)tO=|.
Mk 12:17 ho de iEsus eipen autois, ta kaisaros apodote kaisari kai ta tu Teu tO TeO. kai eXeTaumaDZon ep' autO.
Mk 12:17 ra----nsm- c--------- n-----nsm- v-3aai-s-- rp----dpm- ra----apn- n-----gsm- v-2aad-p-- n-----dsm- c--------- ra----apn- ra----gsm- n-----gsm- ra----dsm- n-----dsm- c--------- v-3iai-p-- p--------- rp----dsm-
Mk 12:17 G3588 G1161 G2424 G2036 G0846 G3588 G2541 G0591 G2541 G2532 G3588 G3588 G2316 G3588 G2316 G2532 G2296 G1909 G0846
Mk 12:17 Wówczas Jezus rzekł do nich: Oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga. I byli pełni podziwu dla Niego.
Mk 12:17
Mk 12:17 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 12:17
Mk 12:17  Jezus  powiedział  ich  w  odpowiedź  Render  Cesarskie  Cezar  i  Bóg  Bóg  I  dziwili  Go  Go
Mk 12:17 G2424 G2036 G0846 G0611 G0611 G0591 G2541 G2541 G2532 G2316 G2316 G2532 G2296 G0846 G1909
Mk 12:18 Καὶ ἔρχονται Σαδδουκαῖοι πρὸς αὐτόν, οἵτινες λέγουσιν ἀνάστασιν μὴ εἶναι, καὶ ἐπηρώτων αὐτὸν λέγοντες,                                                              
Mk 12:18 *kai\ e)/rCHontai *saddoukai=oi pro\s au)to/n, oi(/tines le/gousin a)na/stasin mE\ ei)=nai, kai\ e)pErO/tOn au)to\n le/gontes,
Mk 12:18 kai erCHontai saddukaioi pros auton, hoitines legusin anastasin mE einai, kai epErOtOn auton legontes,
Mk 12:18 c--------- v-3pmi-p-- n-----npm- p--------- rp----asm- rr----npm- v-3pai-p-- n-----asf- d--------- v--pan---- c--------- v-3iai-p-- rp----asm- v--papnpm-
Mk 12:18 G2532 G2064 G4523 G4314 G0846 G3748 G3004 G0386 G3361 G1511 G2532 G1905 G0846 G3004
Mk 12:18 Potem przyszli do Niego saduceusze, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania, i zagadnęli Go w ten sposób:
Mk 12:18
Mk 12:18 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 12:18
Mk 12:18  Następnie  przyszedł  do  Go  Saduceuszów  że  mówią  nie  nie  zmartwychwstania  i  pytanie  Jego  mówi
Mk 12:18 G2532 G2064 G4314 G0846 G4523 G3748 G3004 G1511 G3361 G0386 G2532 G1905 G0846 G3004
Mk 12:19 Διδάσκαλε, Μωϋσῆς ἔγραψεν ἡμῖν ὅτι ἐάν τινος ἀδελφὸς ἀποθάνῃ καὶ καταλίπῃ γυναῖκα καὶ μὴ ἀφῇ τέκνον, ἵνα λάβῃ ἀδελφὸς αὐτοῦ τὴν γυναῖκα καὶ ἐξαναστήσῃ σπέρμα τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ.                                
Mk 12:19 *dida/skale, *mOu+sE=s e)/graPSen E(mi=n o(/ti e)a/n tinos a)delfo\s a)poTa/nE| kai\ katali/pE| gunai=ka kai\ mE\ a)fE=| te/knon, i(/na la/bE| o( a)delfo\s au)tou= tE\n gunai=ka kai\ e)XanastE/sE| spe/rma tO=| a)delfO=| au)tou=.
Mk 12:19 didaskale, mO+ysEs egraPSen hEmin hoti ean tinos adelfos apoTanE kai katalipE gynaika kai mE afE teknon, hina labE ho adelfos autu tEn gynaika kai eXanastEsE sperma tO adelfO autu.
Mk 12:19 n-----vsm- n-----nsm- v-3aai-s-- rp----dp-- c--------- c--------- ri----gsm- n-----nsm- v-3aas-s-- c--------- v-3aas-s-- n-----asf- c--------- d--------- v-3aas-s-- n-----asn- c--------- v-3aas-s-- ra----nsm- n-----nsm- rp----gsm- ra----asf- n-----asf- c--------- v-3aas-s-- n-----asn- ra----dsm- n-----dsm- rp----gsm-
Mk 12:19 G1320 G3475 G1125 G2254 G3754 G1437 G5100 G0080 G0599 G2532 G2641 G1135 G2532 G3361 G0863 G5043 G2443 G2983 G3588 G0080 G0846 G3588 G1135 G2532 G1817 G4690 G3588 G0080 G0846
Mk 12:19 Nauczycielu, Mojżesz tak nam przepisał: Jeśli umrze czyjś brat i pozostawi żonę, a nie zostawi dziecka, niech jego brat weźmie ją za żonę i wzbudzi potomstwo swemu bratu.
Mk 12:19
Mk 12:19 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 12:19
Mk 12:19  Nauczyciel  Mojżesz  napisał  nas  jeśli  kogo  umierać  brat  i  urlop  żona  i  Dzieci  nie  urlop  że  brat  jego  niech  będzie  żona  jego  i  przywracać  ziarno  brat  jego
Mk 12:19 G1320 G3475 G1125 G2254 G1437 G5100 G0599 G0080 G2532 G2641 G1135 G2532 G0863 G3361 G5043 G2443 G0080 G0846 G2983 G2983 G1135 G0846 G2532 G1817 G4690 G0080 G0846
Mk 12:20 ἑπτὰ ἀδελφοὶ ἦσαν· καὶ πρῶτος ἔλαβεν γυναῖκα, καὶ ἀποθνῄσκων οὐκ ἀφῆκεν σπέρμα·                                                                
Mk 12:20 e(pta\ a)delfoi\ E)=san: kai\ o( prO=tos e)/laben gunai=ka, kai\ a)poTnE/|skOn ou)k a)fE=ken spe/rma:
Mk 12:20 hepta adelfoi Esan: kai ho prOtos elaben gynaika, kai apoTnEskOn uk afEken sperma:
Mk 12:20 a-----npm- n-----npm- v-3iai-p-- c--------- ra----nsm- a-----nsm- v-3aai-s-- n-----asf- c--------- v--papnsm- d--------- v-3aai-s-- n-----asn-
Mk 12:20 G2033 G0080 G2258 G2532 G3588 G4413 G2983 G1135 G2532 G0599 G3756 G0863 G4690
Mk 12:20 Otóż było siedmiu braci. Pierwszy wziął żonę i umierając, nie zostawił potomstwa.
Mk 12:20
Mk 12:20 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 12:20
Mk 12:20  To  siedem  bracia  pierwszy  miał  żona  i  umierający  nie  lewo  Dzieci
Mk 12:20 G2258 G2033 G0080 G4413 G2983 G1135 G2532 G0599 G3756 G0863 G4690
Mk 12:21 καὶ δεύτερος ἔλαβεν αὐτήν, καὶ ἀπέθανεν μὴ καταλιπὼν σπέρμα· καὶ τρίτος ὡσαύτως·                                                              
Mk 12:21 kai\ o( deu/teros e)/laben au)tE/n, kai\ a)pe/Tanen mE\ katalipO\n spe/rma: kai\ o( tri/tos O(sau/tOs:
Mk 12:21 kai ho deuteros elaben autEn, kai apeTanen mE katalipOn sperma: kai ho tritos hOsautOs:
Mk 12:21 c--------- ra----nsm- a-----nsm- v-3aai-s-- rp----asf- c--------- v-3aai-s-- d--------- v--aapnsm- n-----asn- c--------- ra----nsm- a-----nsm- d---------
Mk 12:21 G2532 G3588 G1208 G2983 G0846 G2532 G0599 G3361 G2641 G4690 G2532 G3588 G5154 G5615
Mk 12:21 Drugi ją wziął i też umarł bez potomstwa, tak samo trzeci.
Mk 12:21
Mk 12:21 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 12:21
Mk 12:21  Wziął  jego  drugi  i  zmarły  i  on  nie  lewo  Dzieci  również  i  trzeci
Mk 12:21 G2983 G0846 G1208 G2532 G0599 G2532 G0846 G3761 G0863 G4690 G5615 G2532 G5154
Mk 12:22 καὶ οἱ ἑπτὰ οὐκ ἀφῆκαν σπέρμα. ἔσχατον πάντων καὶ γυνὴ ἀπέθανεν.                                                                  
Mk 12:22 kai\ oi( e(pta\ ou)k a)fE=kan spe/rma. e)/sCHaton pa/ntOn kai\ E( gunE\ a)pe/Tanen.
Mk 12:22 kai hoi hepta uk afEkan sperma. esCHaton pantOn kai hE gynE apeTanen.
Mk 12:22 c--------- ra----npm- a-----npm- d--------- v-3aai-p-- n-----asn- a-----asn- a-----gpn- d--------- ra----nsf- n-----nsf- v-3aai-s--
Mk 12:22 G2532 G3588 G2033 G3756 G0863 G4690 G2078 G3956 G2532 G3588 G1135 G0599
Mk 12:22 I siedmiu ich nie zostawiło potomstwa. W końcu po wszystkich umarła ta kobieta.
Mk 12:22
Mk 12:22 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 12:22
Mk 12:22  Braley  jego  siedem  i  nie  lewo  Dzieci  Za  wszystko  zmarły  i  żona
Mk 12:22 G2983 G0846 G2033 G2532 G3756 G0863 G4690 G2078 G3956 G0599 G2532 G1135
Mk 12:23 ἐν τῇ ἀναστάσει [,ὅταν ἀναστῶσιν,] τίνος αὐτῶν ἔσται γυνή; οἱ γὰρ ἑπτὰ ἔσχον αὐτὴν γυναῖκα.                                                            
Mk 12:23 e)n tE=| a)nasta/sei [,o(/tan a)nastO=sin,] ti/nos au)tO=n e)/stai gunE/; oi( ga\r e(pta\ e)/sCHon au)tE\n gunai=ka.
Mk 12:23 en tE anastasei [,hotan anastOsin,] tinos autOn estai gynE; hoi gar hepta esCHon autEn gynaika.
Mk 12:23 p--------- ra----dsf- n-----dsf- d--------- v-3aas-p-- ri----gsm- rp----gpm- v-3fmi-s-- n-----nsf- ra----npm- c--------- a-----npm- v-3aai-p-- rp----asf- n-----asf-
Mk 12:23 G1722 G3588 G0386 G3752 G0450 G5101 G0846 G2071 G1135 G3588 G1063 G2033 G2192 G0846 G1135
Mk 12:23 Przy zmartwychwstaniu więc, gdy powstaną, którego z nich będzie żoną? Bo siedmiu miało ją za żonę.
Mk 12:23
Mk 12:23 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 12:23
Mk 12:23  Tak  w  zmartwychwstania  kiedy  wzrost  kogo  ich  będzie  żona  Dla  siedem  miał  jego  żona
Mk 12:23 G3767 G1722 G0386 G3752 G0450 G5101 G0846 G2071 G1135 G1063 G2033 G2192 G0846 G1135
Mk 12:24 ἔφη αὐτοῖς Ἰησοῦς, Οὐ διὰ τοῦτο πλανᾶσθε μὴ εἰδότες τὰς γραφὰς μηδὲ τὴν δύναμιν τοῦ θεοῦ;                                                        
Mk 12:24 e)/fE au)toi=s o( *)iEsou=s, *ou) dia\ tou=to plana=sTe mE\ ei)do/tes ta\s grafa\s mEde\ tE\n du/namin tou= Teou=;
Mk 12:24 efE autois ho iEsus, u dia tuto planasTe mE eidotes tas grafas mEde tEn dynamin tu Teu;
Mk 12:24 v-3iai-s-- rp----dpm- ra----nsm- n-----nsm- x--------- p--------- rd----asn- v-2ppi-p-- d--------- v--xapnpm- ra----apf- n-----apf- c--------- ra----asf- n-----asf- ra----gsm- n-----gsm-
Mk 12:24 G5346 G0846 G3588 G2424 G3756 G1223 G5124 G4105 G3361 G1492 G3588 G1124 G3366 G3588 G1411 G3588 G2316
Mk 12:24 Jezus im rzekł: Czyż nie dlatego jesteście w błędzie, że nie rozumiecie Pisma ani mocy Bożej?
Mk 12:24
Mk 12:24 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 12:24
Mk 12:24  Jezus  powiedział  ich  w  odpowiedź  to  to  czy  tnie  w  złudzenie  nie  wiedząc,  Pism  ani  siła  Bóg
Mk 12:24 G2424 G2036 G0846 G0611 G0611 G1223 G5124 G3756 G4105 G4105 G4105 G3361 G1492 G1124 G3366 G1411 G2316
Mk 12:25 ὅταν γὰρ ἐκ νεκρῶν ἀναστῶσιν, οὔτε γαμοῦσιν οὔτε γαμίζονται, ἀλλ᾿ εἰσὶν ὡς ἄγγελοι ἐν τοῖς οὐρανοῖς.                                                          
Mk 12:25 o(/tan ga\r e)k nekrO=n a)nastO=sin, ou)/te gamou=sin ou)/te gami/DZontai, a)ll' ei)si\n O(s a)/ggeloi e)n toi=s ou)ranoi=s.
Mk 12:25 hotan gar ek nekrOn anastOsin, ute gamusin ute gamiDZontai, all' eisin hOs aNgeloi en tois uranois.
Mk 12:25 c--------- c--------- p--------- a-----gpm- v-3aas-p-- c--------- v-3pai-p-- c--------- v-3ppi-p-- c--------- v-3pai-p-- c--------- n-----npm- p--------- ra----dpm- n-----dpm-
Mk 12:25 G3752 G1063 G1537 G3498 G0450 G3777 G1060 G3777 G1061 G0235 G1526 G5613 G0032 G1722 G3588 G3772
Mk 12:25 Gdy bowiem powstaną z martwych, nie będą się ani żenić, ani za mąż wychodzić, ale będą jak aniołowie w niebie.
Mk 12:25
Mk 12:25 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 12:25
Mk 12:25  Dla  kiedy  z  martwy  wzrost  nie  ani  ożenić  ani  ożenić  iść  ale  będzie  jako  Anioły  w  niebo
Mk 12:25 G1063 G3752 G1537 G3498 G0450 G3777 G3777 G1060 G3777 G1061 G1061 G0235 G1526 G5613 G0032 G1722 G3772
Mk 12:26 περὶ δὲ τῶν νεκρῶν ὅτι ἐγείρονται οὐκ ἀνέγνωτε ἐν τῇ βίβλῳ Μωϋσέως ἐπὶ τοῦ βάτου πῶς εἶπεν αὐτῷ θεὸς λέγων, Ἐγὼ θεὸς Ἀβραὰμ καὶ [ὁ] θεὸς Ἰσαὰκ καὶ [ὁ] θεὸς Ἰακώβ;                        
Mk 12:26 peri\ de\ tO=n nekrO=n o(/ti e)gei/rontai ou)k a)ne/gnOte e)n tE=| bi/blO| *mOu+se/Os e)pi\ tou= ba/tou pO=s ei)=pen au)tO=| o( Teo\s le/gOn, *)egO\ o( Teo\s *)abraa\m kai\ [o(] Teo\s *)isaa\k kai\ [o(] Teo\s *)iakO/b;
Mk 12:26 peri de tOn nekrOn hoti egeirontai uk anegnOte en tE biblO mO+yseOs epi tu batu pOs eipen autO ho Teos legOn, egO ho Teos abraam kai [ho] Teos isaak kai [ho] Teos iakOb;
Mk 12:26 p--------- c--------- ra----gpm- a-----gpm- c--------- v-3ppi-p-- d--------- v-2aai-p-- p--------- ra----dsf- n-----dsf- n-----gsm- p--------- ra----gsm- n-----gsm- c--------- v-3aai-s-- rp----dsm- ra----nsm- n-----nsm- v--papnsm- rp----ns-- ra----nsm- n-----nsm- n-----gsm- c--------- ra----nsm- n-----nsm- n-----gsm- c--------- ra----nsm- n-----nsm- n-----gsm-
Mk 12:26 G4012 G1161 G3588 G3498 G3754 G1453 G3756 G0314 G1722 G3588 G0976 G3475 G1909 G3588 G0942 G4459 G2036 G0846 G3588 G2316 G3004 G1473 G3588 G2316 G0011 G2532 G3588 G2316 G2464 G2532 G3588 G2316 G2384
Mk 12:26 Co zaś dotyczy umarłych, że zmartwychwstaną, czyż nie czytaliście w księdze Mojżesza, tam gdzie mowa "O krzaku", jak Bóg powiedział do niego: Ja jestem Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba.
Mk 12:26
Mk 12:26 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 12:26
Mk 12:26 A  o  martwy  że  wzrost  nie  czytać  w  książka  Mojżesz  jako  Bóg  w  krzew  powiedział  go  Ja  Bóg  Abraham  i  Bóg  Isaac  i  Bóg  Jakuba
Mk 12:26 G1161 G4012 G3498 G3754 G1453 G3756 G0314 G1722 G0976 G3475 G5613 G2316 G1909 G0942 G2036 G0846 G1473 G2316 G0011 G2532 G2316 G2464 G2532 G2316 G2384
Mk 12:27 οὐκ ἔστιν θεὸς νεκρῶν ἀλλὰ ζώντων· πολὺ πλανᾶσθε.                                                                          
Mk 12:27 ou)k e)/stin Teo\s nekrO=n a)lla\ DZO/ntOn: polu\ plana=sTe.
Mk 12:27 uk estin Teos nekrOn alla DZOntOn: poly planasTe.
Mk 12:27 d--------- v-3pai-s-- n-----nsm- a-----gpm- c--------- v--papgpm- a-----asn- v-2ppi-p--
Mk 12:27 G3756 G2076 G2316 G3498 G0235 G2198 G4183 G4105
Mk 12:27 Nie jest On Bogiem umarłych, lecz żywych. Jesteście w wielkim błędzie.
Mk 12:27
Mk 12:27 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 12:27
Mk 12:27  nie  jest  Bóg  martwy  ale  Bóg  Życie  Tak  ty, wy  wysoce  błądzić
Mk 12:27 G3756 G2076 G2316 G3498 G0235 G2316 G2198 G3767 G5210 G4183 G4105
Mk 12:28 Καὶ προσελθὼν εἷς τῶν γραμματέων ἀκούσας αὐτῶν συζητούντων, ἰδὼν ὅτι καλῶς ἀπεκρίθη αὐτοῖς, ἐπηρώτησεν αὐτόν, Ποία ἐστὶν ἐντολὴ πρώτη πάντων;                                                  
Mk 12:28 *kai\ proselTO\n ei(=s tO=n grammate/On a)kou/sas au)tO=n suDZEtou/ntOn, i)dO\n o(/ti kalO=s a)pekri/TE au)toi=s, e)pErO/tEsen au)to/n, *poi/a e)sti\n e)ntolE\ prO/tE pa/ntOn;
Mk 12:28 kai proselTOn heis tOn grammateOn akusas autOn syDZEtuntOn, idOn hoti kalOs apekriTE autois, epErOtEsen auton, poia estin entolE prOtE pantOn;
Mk 12:28 c--------- v--aapnsm- a-----nsm- ra----gpm- n-----gpm- v--aapnsm- rp----gpm- v--papgpm- v--aapnsm- c--------- d--------- v-3api-s-- rp----dpm- v-3aai-s-- rp----asm- ri----nsf- v-3pai-s-- n-----nsf- a-----nsf- a-----gpn-
Mk 12:28 G2532 G4334 G1520 G3588 G1122 G0191 G0846 G4802 G1492 G3754 G2573 G0611 G0846 G1905 G0846 G4169 G2076 G1785 G4413 G3956
Mk 12:28 Zbliżył się także jeden z uczonych w Piśmie, który im się przysłuchiwał, gdy rozprawiali ze sobą. Widząc, że Jezus dobrze im odpowiedział, zapytał Go: Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań?
Mk 12:28
Mk 12:28 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 12:28
Mk 12:28  Jeden  uczeni w Piśmie  przesłuchanie  ich  debata  widzenie  że  dobrze  ich  odpowiedzi  zbliżył  pytanie  Jego  co  pierwszy  wszystko  Przykazań
Mk 12:28 G1520 G1122 G0191 G0846 G4802 G1492 G3754 G2573 G0846 G0611 G4334 G1905 G0846 G4169 G4413 G3956 G1785
Mk 12:29 ἀπεκρίθη Ἰησοῦς ὅτι Πρώτη ἐστίν, Ἄκουε, Ἰσραήλ, κύριος θεὸς ἡμῶν κύριος εἷς ἐστιν,                                                            
Mk 12:29 a)pekri/TE o( *)iEsou=s o(/ti *prO/tE e)sti/n, *)/akoue, *)israE/l, ku/rios o( Teo\s E(mO=n ku/rios ei(=s e)stin,
Mk 12:29 apekriTE ho iEsus hoti prOtE estin, akue, israEl, kyrios ho Teos hEmOn kyrios heis estin,
Mk 12:29 v-3api-s-- ra----nsm- n-----nsm- c--------- a-----nsf- v-3pai-s-- v-2pad-s-- n-----vsm- n-----nsm- ra----nsm- n-----nsm- rp----gp-- n-----nsm- a-----nsm- v-3pai-s--
Mk 12:29 G0611