Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

NT_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po grecku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

do_Mk14      do_str_głównej      do_Mk16      
Mk 15:1 Καὶ εὐθὺς πρωῒ συμβούλιον ποιήσαντες οἱ ἀρχιερεῖς μετὰ τῶν πρεσβυτέρων καὶ γραμματέων καὶ ὅλον τὸ συνέδριον δήσαντες τὸν Ἰησοῦν ἀπήνεγκαν καὶ παρέδωκαν Πιλάτῳ.                          
Mk 15:1 *kai\ eu)Tu\s prOi\+ sumbou/lion poiE/santes oi( a)rCHierei=s meta\ tO=n presbute/rOn kai\ grammate/On kai\ o(/lon to\ sune/drion dE/santes to\n *)iEsou=n a)pE/negkan kai\ pare/dOkan *pila/tO|.
Mk 15:1 kai euTys prO+i symbulion poiEsantes hoi arCHiereis meta tOn presbyterOn kai grammateOn kai holon to synedrion dEsantes ton iEsun apEneNkan kai paredOkan pilatO.
Mk 15:1 c--------- a-----nsm- d--------- n-----asn- v--aapnpm- ra----npm- n-----npm- p--------- ra----gpm- a-----gpm- c--------- n-----gpm- c--------- a-----nsn- ra----nsn- n-----nsn- v--aapnpm- ra----asm- n-----asm- v-3aai-p-- c--------- v-3aai-p-- n-----dsm-
Mk 15:1 G2532 G2117 G4404 G4824 G4160 G3588 G0749 G3326 G3588 G4245 G2532 G1122 G2532 G3650 G3588 G4892 G1210 G3588 G2424 G0667 G2532 G3860 G4091
Mk 15:1 Zaraz wczesnym rankiem arcykapłani wraz ze starszymi i uczonymi w Piśmie i cała Wysoka Rada powzięli uchwałę. Kazali Jezusa związanego odprowadzić i wydali Go Piłatowi.
Mk 15:1
Mk 15:1 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 15:1
Mk 15:1  Natychmiast  w godzinach porannych  w godzinach porannych  kapłanów  z  starszych  i  uczeni w Piśmie  i  wszystko  rada  były  spotkanie  związane  Jezus  miał  i  zdradzony  Piłat
Mk 15:1 G2112 G1909 G4404 G0749 G3326 G4245 G2532 G1122 G2532 G3650 G4892 G4160 G4824 G1210 G2424 G0667 G2532 G3860 G4091
Mk 15:2 καὶ ἐπηρώτησεν αὐτὸν Πιλᾶτος, Σὺ εἶ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων; δὲ ἀποκριθεὶς αὐτῷ λέγει, Σὺ λέγεις.                                    
Mk 15:2 kai\ e)pErO/tEsen au)to\n o( *pila=tos, *su\ ei)= o( basileu\s tO=n *)ioudai/On; o( de\ a)pokriTei\s au)tO=| le/gei, *su\ le/geis.
Mk 15:2 kai epErOtEsen auton ho pilatos, sy ei ho basileus tOn iudaiOn; ho de apokriTeis autO legei, sy legeis.
Mk 15:2 c--------- v-3aai-s-- rp----asm- ra----nsm- n-----nsm- rp----ns-- v-2pai-s-- ra----nsm- n-----nsm- ra----gpm- a-----gpm- ra----nsm- c--------- v--appnsm- rp----dsm- v-3pai-s-- rp----ns-- v-2pai-s--
Mk 15:2 G2532 G1905 G0846 G3588 G4091 G4771 G1488 G3588 G0935 G3588 G2453 G3588 G1161 G0611 G0846 G3004 G4771 G3004
Mk 15:2 Piłat zapytał Go: Czy Ty jesteś królem żydowskim? Odpowiedział mu: Tak, Ja nim jestem.
Mk 15:2
Mk 15:2 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 15:2
Mk 15:2  Piłat  pytanie  Jego  ty, wy  Król  Żydowski  zaś  powiedział  w  odpowiedź  ty, wy  powiedzieć
Mk 15:2 G4091 G1905 G0846 G4771 G0935 G2453 G1161 G2036 G0611 G0611 G4771 G3004
Mk 15:3 καὶ κατηγόρουν αὐτοῦ οἱ ἀρχιερεῖς πολλά.                                                            
Mk 15:3 kai\ katEgo/roun au)tou= oi( a)rCHierei=s polla/.
Mk 15:3 kai katEgorun autu hoi arCHiereis polla.
Mk 15:3 c--------- v-3iai-p-- rp----gsm- ra----npm- n-----npm- a-----apn-
Mk 15:3 G2532 G2723 G0846 G3588 G0749 G4183
Mk 15:3 Arcykapłani zaś oskarżali Go o wiele rzeczy.
Mk 15:3
Mk 15:3 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 15:3
Mk 15:3  I  kapłanów  oskarżony  Jego  wiele
Mk 15:3 G2532 G0749 G2723 G0846 G4183
Mk 15:4 δὲ Πιλᾶτος πάλιν ἐπηρώτα αὐτὸν λέγων, Οὐκ ἀποκρίνῃ οὐδέν; ἴδε πόσα σου κατηγοροῦσιν.                                            
Mk 15:4 o( de\ *pila=tos pa/lin e)pErO/ta au)to\n le/gOn, *ou)k a)pokri/nE| ou)de/n; i)/de po/sa sou katEgorou=sin.
Mk 15:4 ho de pilatos palin epErOta auton legOn, uk apokrinE uden; ide posa su katEgorusin.
Mk 15:4 ra----nsm- c--------- n-----nsm- d--------- v-3iai-s-- rp----asm- v--papnsm- d--------- v-2pmi-s-- a-----asn- x--------- ri----apn- rp----gs-- v-3pai-p--
Mk 15:4 G3588 G1161 G4091 G3825 G1905 G0846 G3004 G3756 G0611 G3762 G2396 G4214 G4675 G2723
Mk 15:4 Piłat ponownie Go zapytał: Nic nie odpowiadasz? Zważ, o jakie rzeczy Cię oskarżają.
Mk 15:4
Mk 15:4 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 15:4
Mk 15:4  Piłat  zaś  ponownie  pytanie  Jego  nic  nie  odpowiedź  zobaczyć  jako  wiele  ty, wy  opłat
Mk 15:4 G4091 G1161 G3825 G1905 G0846 G3762 G3756 G0611 G2396 G4214 G4214 G4675 G2649
Mk 15:5 δὲ Ἰησοῦς οὐκέτι οὐδὲν ἀπεκρίθη, ὥστε θαυμάζειν τὸν Πιλᾶτον.                                                    
Mk 15:5 o( de\ *)iEsou=s ou)ke/ti ou)de\n a)pekri/TE, O(/ste Tauma/DZein to\n *pila=ton.
Mk 15:5 ho de iEsus uketi uden apekriTE, hOste TaumaDZein ton pilaton.
Mk 15:5 ra----nsm- c--------- n-----nsm- d--------- a-----asn- v-3api-s-- c--------- v--pan---- ra----asm- n-----asm-
Mk 15:5 G3588 G1161 G2424 G3765 G3762 G0611 G5620 G2296 G3588 G4091
Mk 15:5 Lecz Jezus nic już nie odpowiedział, tak że Piłat się dziwił.
Mk 15:5
Mk 15:5 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 15:5
Mk 15:5  Ale  Jezus  i  w  to  nic  odpowiedzi  że  Piłat  dziwili
Mk 15:5 G1161 G2424 G3765 G3765 G3765 G3762 G0611 G5620 G4091 G2296
Mk 15:6 Κατὰ δὲ ἑορτὴν ἀπέλυεν αὐτοῖς ἕνα δέσμιον ὃν παρῃτοῦντο.                                                      
Mk 15:6 *kata\ de\ e(ortE\n a)pe/luen au)toi=s e(/na de/smion o(\n parE|tou=nto.
Mk 15:6 kata de heortEn apelyen autois hena desmion hon parEtunto.
Mk 15:6 p--------- c--------- n-----asf- v-3iai-s-- rp----dpm- a-----asm- n-----asm- rr----asm- v-3imi-p--
Mk 15:6 G2596 G1161 G1859 G0630 G0846 G1520 G1198 G3739 G3868
Mk 15:6 Na każde zaś święto miał zwyczaj uwalniać im jednego więźnia, którego żądali.
Mk 15:6
Mk 15:6 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 15:6
Mk 15:6  W  zaś  wakacje  niech  ich  jeden  więzień  gdzie  gdzie  pytanie
Mk 15:6 G2596 G1161 G1859 G0630 G0846 G1520 G1198 G3746 G4007 G0154
Mk 15:7 ἦν δὲ λεγόμενος Βαραββᾶς μετὰ τῶν στασιαστῶν δεδεμένος οἵτινες ἐν τῇ στάσει φόνον πεποιήκεισαν.                                          
Mk 15:7 E)=n de\ o( lego/menos *barabba=s meta\ tO=n stasiastO=n dedeme/nos oi(/tines e)n tE=| sta/sei fo/non pepoiE/keisan.
Mk 15:7 En de ho legomenos barabbas meta tOn stasiastOn dedemenos hoitines en tE stasei fonon pepoiEkeisan.
Mk 15:7 v-3iai-s-- c--------- ra----nsm- v--pppnsm- n-----nsm- p--------- ra----gpm- n-----gpm- v--xppnsm- rr----npm- p--------- ra----dsf- n-----dsf- n-----asm- v-3yai-p--
Mk 15:7 G2258 G1161 G3588 G3004 G0912 G3326 G3588 G4955 G1210 G3748 G1722 G3588 G4714 G5408 G4160
Mk 15:7 A był tam jeden, zwany Barabaszem, uwięziony z buntownikami, którzy w rozruchu popełnili zabójstwo.
Mk 15:7
Mk 15:7 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 15:7
Mk 15:7  Następnie  był  w  więzy  na  nazwa  Barabasz  z  wspólników  że  w  czas  bunt  Sporządzono  morderstwo
Mk 15:7 G1161 G2258 G1210 G1210 G3004 G3004 G0912 G3326 G4955 G3748 G1722 G1722 G4714 G4160 G5408
Mk 15:8 καὶ ἀναβὰς ὄχλος ἤρξατο αἰτεῖσθαι καθὼς ἐποίει αὐτοῖς.                                                      
Mk 15:8 kai\ a)naba\s o( o)/CHlos E)/rXato ai)tei=sTai kaTO\s e)poi/ei au)toi=s.
Mk 15:8 kai anabas ho oCHlos ErXato aiteisTai kaTOs epoiei autois.
Mk 15:8 c--------- v--aapnsm- ra----nsm- n-----nsm- v-3ami-s-- v--pmn---- c--------- v-3iai-s-- rp----dpm-
Mk 15:8 G2532 G0305 G3588 G3793 G0756 G0154 G2531 G4160 G0846
Mk 15:8 Tłum przyszedł i zaczął domagać się tego, co zawsze im czynił.
Mk 15:8
Mk 15:8 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 15:8
Mk 15:8  I  osoby  rozpoczął  płakać  żądanie  że  zawsze  nie  ich
Mk 15:8 G2532 G3793 G0756 G0310 G0154 G2531 G0104 G4160 G0846
Mk 15:9 δὲ Πιλᾶτος ἀπεκρίθη αὐτοῖς λέγων, Θέλετε ἀπολύσω ὑμῖν τὸν βασιλέα τῶν Ἰουδαίων;                                              
Mk 15:9 o( de\ *pila=tos a)pekri/TE au)toi=s le/gOn, *Te/lete a)polu/sO u(mi=n to\n basile/a tO=n *)ioudai/On;
Mk 15:9 ho de pilatos apekriTE autois legOn, Telete apolysO hymin ton basilea tOn iudaiOn;
Mk 15:9 ra----nsm- c--------- n-----nsm- v-3api-s-- rp----dpm- v--papnsm- v-2pai-p-- v-1aas-s-- rp----dp-- ra----asm- n-----asm- ra----gpm- a-----gpm-
Mk 15:9 G3588 G1161 G4091 G0611 G0846 G3004 G2309 G0630 G5213 G3588 G0935 G3588 G2453
Mk 15:9 Piłat im odpowiedział: Jeśli chcecie, uwolnię wam Króla żydowskiego?
Mk 15:9
Mk 15:9 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 15:9
Mk 15:9  On  powiedział  ich  w  odpowiedź  potrzeba  niech  ty, wy  Król  Juda
Mk 15:9 G4091 G3004 G0846 G0611 G0611 G2309 G0630 G5213 G0935 G2453
Mk 15:10 ἐγίνωσκεν γὰρ ὅτι διὰ φθόνον παραδεδώκεισαν αὐτὸν οἱ ἀρχιερεῖς.                                                      
Mk 15:10 e)gi/nOsken ga\r o(/ti dia\ fTo/non paradedO/keisan au)to\n oi( a)rCHierei=s.
Mk 15:10 eginOsken gar hoti dia fTonon paradedOkeisan auton hoi arCHiereis.
Mk 15:10 v-3iai-s-- c--------- c--------- p--------- n-----asm- v-3yai-p-- rp----asm- ra----npm- n-----npm-
Mk 15:10 G1097 G1063 G3754 G1223 G5355 G3860 G0846 G3588 G0749
Mk 15:10 Wiedział bowiem, że arcykapłani wydali Go przez zawiść. 
Mk 15:10
Mk 15:10 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 15:10
Mk 15:10  Dla  Wiedziałem  że  kapłanów  zdradzony  Jego  z  zazdrość
Mk 15:10 G1063 G1097 G3754 G0749 G3860 G0846 G1223 G5355
Mk 15:11 οἱ δὲ ἀρχιερεῖς ἀνέσεισαν τὸν ὄχλον ἵνα μᾶλλον τὸν Βαραββᾶν ἀπολύσῃ αὐτοῖς.                                                
Mk 15:11 oi( de\ a)rCHierei=s a)ne/seisan to\n o)/CHlon i(/na ma=llon to\n *barabba=n a)polu/sE| au)toi=s.
Mk 15:11 hoi de arCHiereis aneseisan ton oCHlon hina mallon ton barabban apolysE autois.
Mk 15:11 ra----npm- c--------- n-----npm- v-3aai-p-- ra----asm- n-----asm- c--------- d--------- ra----asm- n-----asm- v-3aas-s-- rp----dpm-
Mk 15:11 G3588 G1161 G0749 G0383 G3588 G3793 G2443 G3123 G3588 G0912 G0630 G0846
Mk 15:11 Lecz arcykapłani podburzyli tłum, żeby uwolnił im raczej Barabasza.
Mk 15:11
Mk 15:11 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 15:11
Mk 15:11  Ale  kapłanów  mieszano  osoby  że  niech  ich  lepiej  Barabasz
Mk 15:11 G1161 G0749 G0383 G3793 G2443 G0630 G0846 G3123 G0912
Mk 15:12 δὲ Πιλᾶτος πάλιν ἀποκριθεὶς ἔλεγεν αὐτοῖς, Τί οὖν [θέλετε] ποιήσω [ὃν λέγετε] τὸν βασιλέα τῶν Ἰουδαίων;                                      
Mk 15:12 o( de\ *pila=tos pa/lin a)pokriTei\s e)/legen au)toi=s, *ti/ ou)=n [Te/lete] poiE/sO [o(\n le/gete] to\n basile/a tO=n *)ioudai/On;
Mk 15:12 ho de pilatos palin apokriTeis elegen autois, ti un [Telete] poiEsO [hon legete] ton basilea tOn iudaiOn;
Mk 15:12 ra----nsm- c--------- n-----nsm- d--------- v--appnsm- v-3iai-s-- rp----dpm- ri----asn- c--------- v-2pai-p-- v-1aas-s-- rr----asm- v-2pai-p-- ra----asm- n-----asm- ra----gpm- a-----gpm-
Mk 15:12 G3588 G1161 G4091 G3825 G0611 G3004 G0846 G5101 G3767 G2309 G4160 G3739 G3004 G3588 G0935 G3588 G2453
Mk 15:12 Piłat ponownie ich zapytał: Cóż więc mam uczynić z tym, którego nazywacie Królem źydowskim?
Mk 15:12
Mk 15:12 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 15:12
Mk 15:12  Piłat  odpowiedzi  ponownie  powiedział  ich  że  zaś  potrzeba  wykonane  Kogo  wezwanie  Król  Juda
Mk 15:12 G4091 G0611 G3825 G2036 G0846 G5101 G3767 G2309 G4160 G3739 G3004 G0935 G2453
Mk 15:13 οἱ δὲ πάλιν ἔκραξαν, Σταύρωσον αὐτόν.                                                            
Mk 15:13 oi( de\ pa/lin e)/kraXan, *stau/rOson au)to/n.
Mk 15:13 hoi de palin ekraXan, staurOson auton.
Mk 15:13 ra----npm- c--------- d--------- v-3aai-p-- v-2aad-s-- rp----asm-
Mk 15:13 G3588 G1161 G3825 G2896 G4717 G0846
Mk 15:13 Odpowiedzieli mu krzykiem: Ukrzyżuj Go!
Mk 15:13
Mk 15:13 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 15:13
Mk 15:13  ponownie  zawołał  Ukrzyżować  Jego
Mk 15:13 G3825 G2896 G4717 G0846
Mk 15:14 δὲ Πιλᾶτος ἔλεγεν αὐτοῖς, Τί γὰρ ἐποίησεν κακόν; οἱ δὲ περισσῶς ἔκραξαν, Σταύρωσον αὐτόν.                                          
Mk 15:14 o( de\ *pila=tos e)/legen au)toi=s, *ti/ ga\r e)poi/Esen kako/n; oi( de\ perissO=s e)/kraXan, *stau/rOson au)to/n.
Mk 15:14 ho de pilatos elegen autois, ti gar epoiEsen kakon; hoi de perissOs ekraXan, staurOson auton.
Mk 15:14 ra----nsm- c--------- n-----nsm- v-3iai-s-- rp----dpm- ri----asn- c--------- v-3aai-s-- a-----asn- ra----npm- c--------- d--------- v-3aai-p-- v-2aad-s-- rp----asm-
Mk 15:14 G3588 G1161 G4091 G3004 G0846 G5101 G1063 G4160 G2556 G3588 G1161 G4057 G2896 G4717 G0846
Mk 15:14 Piłat odparł: Cóż więc złego uczynił? Lecz oni jeszcze głośniej krzyczeli: Ukrzyżuj Go!
Mk 15:14
Mk 15:14 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 15:14
Mk 15:14  Piłat  powiedział  ich jakieś  zaś  zło  wykonane  Ale  więcej  zawołał  Ukrzyżować  Jego
Mk 15:14 G4091 G3004 G0846 G5101 G1063 G2556 G4160 G1161 G4056 G2896 G4717 G0846
Mk 15:15 δὲ Πιλᾶτος βουλόμενος τῷ ὄχλῳ τὸ ἱκανὸν ποιῆσαι ἀπέλυσεν αὐτοῖς τὸν Βαραββᾶν, καὶ παρέδωκεν τὸν Ἰησοῦν φραγελλώσας ἵνα σταυρωθῇ.                                
Mk 15:15 o( de\ *pila=tos boulo/menos tO=| o)/CHlO| to\ i(kano\n poiE=sai a)pe/lusen au)toi=s to\n *barabba=n, kai\ pare/dOken to\n *)iEsou=n fragellO/sas i(/na staurOTE=|.
Mk 15:15 ho de pilatos bulomenos tO oCHlO to hikanon poiEsai apelysen autois ton barabban, kai paredOken ton iEsun fragellOsas hina staurOTE.
Mk 15:15 ra----nsm- c--------- n-----nsm- v--pmpnsm- ra----dsm- n-----dsm- ra----asn- a-----asn- v--aan---- v-3aai-s-- rp----dpm- ra----asm- n-----asm- c--------- v-3aai-s-- ra----asm- n-----asm- v--aapnsm- c--------- v-3aps-s--
Mk 15:15 G3588 G1161 G4091 G1014 G3588 G3793 G3588 G2425 G4160 G0630 G0846 G3588 G0912 G2532 G3860 G3588 G2424 G5417 G2443 G4717
Mk 15:15 Wtedy Piłat, chcąc zadowolić tłum, uwolnił im Barabasza, Jezusa zaś kazał ubiczować i wydał na ukrzyżowanie.
Mk 15:15
Mk 15:15 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 15:15
Mk 15:15  Następnie  Piłat  Które chcą  do  przyjemny  osoby  niech  ich  Barabasz  i  Jezus  Beave  zdradzony  w  krucyfiks
Mk 15:15 G1161 G4091 G1014 G4160 G2425 G3793 G0630 G0846 G0912 G2532 G2424 G5417 G3860 G2443 G4717
Mk 15:16 Οἱ δὲ στρατιῶται ἀπήγαγον αὐτὸν ἔσω τῆς αὐλῆς, ἐστιν πραιτώριον, καὶ συγκαλοῦσιν ὅλην τὴν σπεῖραν.                                        
Mk 15:16 *oi( de\ stratiO=tai a)pE/gagon au)to\n e)/sO tE=s au)lE=s, o(/ e)stin praitO/rion, kai\ sugkalou=sin o(/lEn tE\n spei=ran.
Mk 15:16 hoi de stratiOtai apEgagon auton esO tEs aulEs, ho estin praitOrion, kai syNkalusin holEn tEn speiran.
Mk 15:16 ra----npm- c--------- n-----npm- v-3aai-p-- rp----asm- p--------- ra----gsf- n-----gsf- rr----nsn- v-3pai-s-- n-----nsn- c--------- v-3pai-p-- a-----asf- ra----asf- n-----asf-
Mk 15:16 G3588 G1161 G4757 G0520 G0846 G2080 G3588 G0833 G3739 G2076 G4232 G2532 G4779 G3650 G3588 G4686
Mk 15:16 Żołnierze zaprowadzili Go na wewnętrzny dziedziniec, czyli pretorium, i zwołali całą kohortę.
Mk 15:16
Mk 15:16 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 15:16
Mk 15:16 A żołnierze  miał  Jego do  podwórze  że  jest  pretor  i  klejnoty  wszystko  pułk
Mk 15:16 G1161 G4757 G0520 G0846 G2080 G0833 G3603 G2076 G4232 G2532 G4779 G3650 G4686
Mk 15:17 καὶ ἐνδιδύσκουσιν αὐτὸν πορφύραν καὶ περιτιθέασιν αὐτῷ πλέξαντες ἀκάνθινον στέφανον·                                                    
Mk 15:17 kai\ e)ndidu/skousin au)to\n porfu/ran kai\ peritiTe/asin au)tO=| ple/Xantes a)ka/nTinon ste/fanon:
Mk 15:17 kai endidyskusin auton porfyran kai peritiTeasin autO pleXantes akanTinon stefanon:
Mk 15:17 c--------- v-3pai-p-- rp----asm- n-----asf- c--------- v-3pai-p-- rp----dsm- v--aapnpm- a-----asm- n-----asm-
Mk 15:17 G2532 G1737 G0846 G4209 G2532 G4060 G0846 G4120 G0174 G4735
Mk 15:17 ubrali Go w purpurę i uplótłszy wieniec z ciernia włożyli Mu na głowę.
Mk 15:17
Mk 15:17 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 15:17
Mk 15:17  i  ubrany  Jego  szkarłat  i  uplótłszy  ciernie  korona  określonymi  To
Mk 15:17 G2532 G1746 G0846 G4209 G2532 G4120 G0174 G4735 G4060 G0846
Mk 15:18 καὶ ἤρξαντο ἀσπάζεσθαι αὐτόν, Χαῖρε, βασιλεῦ τῶν Ἰουδαίων·                                                        
Mk 15:18 kai\ E)/rXanto a)spa/DZesTai au)to/n, *CHai=re, basileu= tO=n *)ioudai/On:
Mk 15:18 kai ErXanto aspaDZesTai auton, CHaire, basileu tOn iudaiOn:
Mk 15:18 c--------- v-3ami-p-- v--pmn---- rp----asm- v-2pad-s-- n-----vsm- ra----gpm- a-----gpm-
Mk 15:18 G2532 G0756 G0782 G0846 G5463 G0935 G3588 G2453
Mk 15:18 I zaczęli Go pozdrawiać: Witaj, Królu żydowski!
Mk 15:18
Mk 15:18 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 15:18
Mk 15:18  i  rozpoczął  powitanie  Jego  Grad  Król  Żydowski
Mk 15:18 G2532 G0756 G0782 G0846 G5463 G0935 G2453
Mk 15:19 καὶ ἔτυπτον αὐτοῦ τὴν κεφαλὴν καλάμῳ καὶ ἐνέπτυον αὐτῷ, καὶ τιθέντες τὰ γόνατα προσεκύνουν αὐτῷ.                                          
Mk 15:19 kai\ e)/tupton au)tou= tE\n kefalE\n kala/mO| kai\ e)ne/ptuon au)tO=|, kai\ tiTe/ntes ta\ go/nata proseku/noun au)tO=|.
Mk 15:19 kai etypton autu tEn kefalEn kalamO kai eneptyon autO, kai tiTentes ta gonata prosekynun autO.
Mk 15:19 c--------- v-3iai-p-- rp----gsm- ra----asf- n-----asf- n-----dsm- c--------- v-3iai-p-- rp----dsm- c--------- v--papnpm- ra----apn- n-----apn- v-3iai-p-- rp----dsm-
Mk 15:19 G2532 G5180 G0846 G3588 G2776 G2563 G2532 G1716 G0846 G2532 G5087 G3588 G1119 G4352 G0846
Mk 15:19 Przy tym bili Go trzciną po głowie, pluli na Niego i przyklękając oddawali Mu hołd.
Mk 15:19
Mk 15:19 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 15:19
Mk 15:19  I  bić  Jego  głowa  trzcina  i  klaps  To  i  staje się  w  łono  smyczkowanie  Go
Mk 15:19 G2532 G5180 G0846 G2776 G2563 G2532 G1716 G0846 G2532 G5087 G5087 G5087 G4352 G0846
Mk 15:20 καὶ ὅτε ἐνέπαιξαν αὐτῷ, ἐξέδυσαν αὐτὸν τὴν πορφύραν καὶ ἐνέδυσαν αὐτὸν τὰ ἱμάτια αὐτοῦ. καὶ ἐξάγουσιν αὐτὸν ἵνα σταυρώσωσιν αὐτόν.                                
Mk 15:20 kai\ o(/te e)ne/paiXan au)tO=|, e)Xe/dusan au)to\n tE\n porfu/ran kai\ e)ne/dusan au)to\n ta\ i(ma/tia au)tou=. kai\ e)Xa/gousin au)to\n i(/na staurO/sOsin au)to/n.
Mk 15:20 kai hote enepaiXan autO, eXedysan auton tEn porfyran kai enedysan auton ta himatia autu. kai eXagusin auton hina staurOsOsin auton.
Mk 15:20 c--------- c--------- v-3aai-p-- rp----dsm- v-3aai-p-- rp----asm- ra----asf- n-----asf- c--------- v-3aai-p-- rp----asm- ra----apn- n-----apn- rp----gsm- c--------- v-3pai-p-- rp----asm- c--------- v-3aas-p-- rp----asm-
Mk 15:20 G2532 G3753 G1702 G0846 G1562 G0846 G3588 G4209 G2532 G1746 G0846 G3588 G2440 G0846 G2532 G1806 G0846 G2443 G4717 G0846
Mk 15:20 A gdy Go wyszydzili, zdjęli z Niego purpurę i włożyli na Niego własne Jego szaty. Następnie wyprowadzili Go, aby Go ukrzyżować.
Mk 15:20
Mk 15:20 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 15:20
Mk 15:20  Kiedy  zaś  drwić  Go  usunięte  To  szkarłat  ubrany  Jego  własny  Odzież  i  doprowadziły  Jego  że  ukrzyżować  Jego
Mk 15:20 G3753 G2532 G1702 G0846 G1562 G0846 G4209 G1746 G0846 G2398 G2440 G2532 G1806 G0846 G2443 G4717 G0846
Mk 15:21 Καὶ ἀγγαρεύουσιν παράγοντά τινα Σίμωνα Κυρηναῖον ἐρχόμενον ἀπ᾿ ἀγροῦ, τὸν πατέρα Ἀλεξάνδρου καὶ Ῥούφου, ἵνα ἄρῃ τὸν σταυρὸν αὐτοῦ.                                  
Mk 15:21 *kai\ a)ggareu/ousin para/gonta/ tina *si/mOna *kurEnai=on e)rCHo/menon a)p' a)grou=, to\n pate/ra *)aleXa/ndrou kai\ *(rou/fou, i(/na a)/rE| to\n stauro\n au)tou=.
Mk 15:21 kai aNgareuusin paragonta tina simOna kyrEnaion erCHomenon ap' agru, ton patera aleXandru kai rufu, hina arE ton stauron autu.
Mk 15:21 c--------- v-3pai-p-- v--papasm- ri----asm- n-----asm- n-----asm- v--pmpasm- p--------- n-----gsm- ra----asm- n-----asm- n-----gsm- c--------- n-----gsm- c--------- v-3aas-s-- ra----asm- n-----asm- rp----gsm-
Mk 15:21 G2532 G0029 G3855 G5100 G4613 G2956 G2064 G0575 G0068 G3588 G3962 G0223 G2532 G4504 G2443 G0142 G3588 G4716 G0846
Mk 15:21 I przymusili niejakiego Szymona z Cyreny, ojca Aleksandra i Rufusa, który wracając z pola właśnie przechodził, żeby niósł krzyż Jego.
Mk 15:21
Mk 15:21 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 15:21
Mk 15:21  I  przymusowej  przechodzącej  kilka  Cyrenean  Simone  ojciec  Aleksandrow  i  Rufova  będzie  z  pole  nosić  krzyż  Jego
Mk 15:21 G2532 G0029 G3855 G5100 G2956 G4613 G3962 G0223 G2532 G4504 G2064 G0575 G0068 G0142 G4716 G0846
Mk 15:22 καὶ φέρουσιν αὐτὸν ἐπὶ τὸν Γολγοθᾶν τόπον, ἐστιν μεθερμηνευόμενον Κρανίου Τόπος.                                                
Mk 15:22 kai\ fe/rousin au)to\n e)pi\ to\n *golgoTa=n to/pon, o(/ e)stin meTermEneuo/menon *krani/ou *to/pos.
Mk 15:22 kai ferusin auton epi ton golgoTan topon, ho estin meTermEneuomenon kraniu topos.
Mk 15:22 c--------- v-3pai-p-- rp----asm- p--------- ra----asm- n-----asf- n-----asm- rr----nsn- v-3pai-s-- v--pppnsn- n-----gsn- n-----nsm-
Mk 15:22 G2532 G5342 G0846 G1909 G3588 G1115 G5117 G3739 G2076 G3177 G2898 G5117
Mk 15:22 Przyprowadzili Go na miejsce Golgota, to znaczy miejsce Czaszki.
Mk 15:22
Mk 15:22 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 15:22
Mk 15:22  I  doprowadziły  Jego  w  miejsce  Golgota  że  tak  tak  Czaszka  miejsce
Mk 15:22 G2532 G5342 G0846 G1909 G5117 G1115 G3739 G2076 G3177 G2898 G5117
Mk 15:23 καὶ ἐδίδουν αὐτῷ ἐσμυρνισμένον οἶνον, ὃς δὲ οὐκ ἔλαβεν.                                                      
Mk 15:23 kai\ e)di/doun au)tO=| e)smurnisme/non oi)=non, o(\s de\ ou)k e)/laben.
Mk 15:23 kai edidun autO esmyrnismenon oinon, hos de uk elaben.
Mk 15:23 c--------- v-3iai-p-- rp----dsm- v--xppasm- n-----asm- rr----nsm- c--------- d--------- v-3aai-s--
Mk 15:23 G2532 G1325 G0846 G4669 G3631 G3739 G1161 G3756 G2983
Mk 15:23 Tam dawali Mu wino zaprawione mirrą, lecz On nie przyjął.
Mk 15:23
Mk 15:23 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 15:23
Mk 15:23  I  dany  Go  pić  wino  z  mirra  ale  nie  miał
Mk 15:23 G2532 G1325 G0846 G4095 G3631 G4669 G4669 G1161 G3756 G2983
Mk 15:24 καὶ σταυροῦσιν αὐτὸν καὶ διαμερίζονται τὰ ἱμάτια αὐτοῦ, βάλλοντες κλῆρον ἐπ᾿ αὐτὰ τίς τί ἄρῃ.                                          
Mk 15:24 kai\ staurou=sin au)to\n kai\ diameri/DZontai ta\ i(ma/tia au)tou=, ba/llontes klE=ron e)p' au)ta\ ti/s ti/ a)/rE|.
Mk 15:24 kai staurusin auton kai diameriDZontai ta himatia autu, ballontes klEron ep' auta tis ti arE.
Mk 15:24 c--------- v-3pai-p-- rp----asm- c--------- v-3pmi-p-- ra----apn- n-----apn- rp----gsm- v--papnpm- n-----asm- p--------- rp----apn- ri----nsm- ri----asn- v-3aas-s--
Mk 15:24 G2532 G4717 G0846 G2532 G1266 G3588 G2440 G0846 G0906 G2819 G1909 G0846 G5101 G5101 G0142
Mk 15:24 Ukrzyżowali Go i rozdzielili między siebie Jego szaty, rzucając o nie losy, co który miał zabrać.
Mk 15:24
Mk 15:24 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 15:24
Mk 15:24  Gdy ukrzyżowali  Jego  podzielony  Odzież  Jego  rzucanie  partia  kogo  że  wziąć
Mk 15:24 G4717 G0846 G1266 G2440 G0846 G0906 G2819 G5101 G5101 G0142
Mk 15:25 ἦν δὲ ὥρα τρίτη καὶ ἐσταύρωσαν αὐτόν.                                                          
Mk 15:25 E)=n de\ O(/ra tri/tE kai\ e)stau/rOsan au)to/n.
Mk 15:25 En de hOra tritE kai estaurOsan auton.
Mk 15:25 v-3iai-s-- c--------- n-----nsf- a-----nsf- c--------- v-3aai-p-- rp----asm-
Mk 15:25 G2258 G1161 G5610 G5154 G2532 G4717 G0846
Mk 15:25 A była godzina trzecia, gdy go ukrzyżowali.
Mk 15:25
Mk 15:25 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 15:25
Mk 15:25 Była godzina  trzeci  i  ukrzyżowany  Jego
Mk 15:25 G2258 G5610 G5154 G2532 G4717 G0846
Mk 15:26 καὶ ἦν ἐπιγραφὴ τῆς αἰτίας αὐτοῦ ἐπιγεγραμμένη, βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων.                                                
Mk 15:26 kai\ E)=n E( e)pigrafE\ tE=s ai)ti/as au)tou= e)pigegramme/nE, *(o basileu\s tO=n *)ioudai/On.
Mk 15:26 kai En hE epigrafE tEs aitias autu epigegrammenE, ho basileus tOn iudaiOn.
Mk 15:26 c--------- v-3iai-s-- ra----nsf- n-----nsf- ra----gsf- n-----gsf- rp----gsm- v--xppnsf- ra----nsm- n-----nsm- ra----gpm- a-----gpm-
Mk 15:26 G2532 G2258 G3588 G1923 G3588 G0156 G0846 G1924 G3588 G0935 G3588 G2453
Mk 15:26 Był też napis z podaniem Jego winy, tak ułożony: Król żydowski.
Mk 15:26
Mk 15:26 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 15:26
Mk 15:26  I  był  był  napis  wina  Jego  Król  Żydowski
Mk 15:26 G2532 G1924 G2258 G1923 G0156 G0846 G0935 G2453
Mk 15:27 Καὶ σὺν αὐτῷ σταυροῦσιν δύο λῃστάς, ἕνα ἐκ δεξιῶν καὶ ἕνα ἐξ εὐωνύμων αὐτοῦ.                                            
Mk 15:27 *kai\ su\n au)tO=| staurou=sin du/o lE|sta/s, e(/na e)k deXiO=n kai\ e(/na e)X eu)Onu/mOn au)tou=.
Mk 15:27 kai syn autO staurusin dyo lEstas, hena ek deXiOn kai hena eX euOnymOn autu.
Mk 15:27 c--------- p--------- rp----dsm- v-3pai-p-- a-----apm- n-----apm- a-----asm- p--------- a-----gpn- c--------- a-----asm- p--------- a-----gpn- rp----gsm-
Mk 15:27 G2532 G4862 G0846 G4717 G1417 G3027 G1520 G1537 G1188 G2532 G1520 G1537 G2176 G0846
Mk 15:27 Razem z Nim ukrzyżowali dwóch złoczyńców, jednego po prawej, drugiego po lewej Jego stronie. (=BT Mk 15:28) Tak wypełniło się słowo Pisma: W poczet złoczyńców został zaliczony.
Mk 15:27
Mk 15:27 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 15:27
Mk 15:27  C  Go  ukrzyżowany  dwa  złodziei  jeden  na  prawo  i  inny  na  lewo  Jego  (=Mk 15:28) I  spełniony  słowo  Pismo  i  do  czarne charaktery  kler
Mk 15:27 G4862 G0846 G4717 G1417 G3027 G1520 G1537 G1188 G2532 G1520 G1537 G2176 G0846 G2532 G4137 G1124 G1124 G2532 G3326 G0459 G3049
Mk 15:29 Καὶ οἱ παραπορευόμενοι ἐβλασφήμουν αὐτὸν κινοῦντες τὰς κεφαλὰς αὐτῶν καὶ λέγοντες, Οὐὰ καταλύων τὸν ναὸν καὶ οἰκοδομῶν ἐν τρισὶν ἡμέραις,                              
Mk 15:29 *kai\ oi( paraporeuo/menoi e)blasfE/moun au)to\n kinou=ntes ta\s kefala\s au)tO=n kai\ le/gontes, *ou)a\ o( katalu/On to\n nao\n kai\ oi)kodomO=n e)n trisi\n E(me/rais,
Mk 15:29 kai hoi paraporeuomenoi eblasfEmun auton kinuntes tas kefalas autOn kai legontes, ua ho katalyOn ton naon kai oikodomOn en trisin hEmerais,
Mk 15:29 c--------- ra----npm- v--pmpnpm- v-3iai-p-- rp----asm- v--papnpm- ra----apf- n-----apf- rp----gpm- c--------- v--papnpm- x--------- ra----vsm- v--papvsm- ra----asm- n-----asm- c--------- v--papvsm- p--------- a-----dpf- n-----dpf-
Mk 15:29 G2532 G3588 G3899 G0987 G0846 G2795 G3588 G2776 G0846 G2532 G3004 G3758 G3588 G2647 G3588 G3485 G2532 G3618 G1722 G5140 G2250
Mk 15:29 Ci zaś, którzy przechodzili obok, przeklinali Go, potrząsali głowami, mówiąc: Ej, Ty, który burzysz przybytek i w trzech dniach go odbudowujesz,
Mk 15:29
Mk 15:29 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 15:29
Mk 15:29  W toku  libeled  Jego  kiwając  Głowice  ich  i  mówi  e  destrukcyjny  świątynia  i  w  trzy  Dzień  tworzenie
Mk 15:29 G3899 G0987 G0846 G2795 G2776 G0846 G2532 G3004 G3758 G2647 G3485 G2532 G1722 G5140 G2250 G3618
Mk 15:30 σῶσον σεαυτὸν καταβὰς ἀπὸ τοῦ σταυροῦ.                                                            
Mk 15:30 sO=son seauto\n kataba\s a)po\ tou= staurou=.
Mk 15:30 sOson seauton katabas apo tu stauru.
Mk 15:30 v-2aad-s-- rp----asm- v--aapnsm- p--------- ra----gsm- n-----gsm-
Mk 15:30 G4982 G4572 G2597 G0575 G3588 G4716
Mk 15:30 zejdź z krzyża i wybaw samego siebie!
Mk 15:30
Mk 15:30 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 15:30
Mk 15:30  Zaoszczędzić  Się  Się  i  Spadać  z  Krzyż
Mk 15:30 G4982 G4572 G4572 G2532 G2597 G0575 G4716
Mk 15:31 ὁμοίως καὶ οἱ ἀρχιερεῖς ἐμπαίζοντες πρὸς ἀλλήλους μετὰ τῶν γραμματέων ἔλεγον, Ἄλλους ἔσωσεν, ἑαυτὸν οὐ δύναται σῶσαι·                                      
Mk 15:31 o(moi/Os kai\ oi( a)rCHierei=s e)mpai/DZontes pro\s a)llE/lous meta\ tO=n grammate/On e)/legon, *)/allous e)/sOsen, e(auto\n ou) du/natai sO=sai:
Mk 15:31 homoiOs kai hoi arCHiereis empaiDZontes pros allElus meta tOn grammateOn elegon, allus esOsen, heauton u dynatai sOsai:
Mk 15:31 d--------- d--------- ra----npm- n-----npm- v--papnpm- p--------- rp----apm- p--------- ra----gpm- n-----gpm- v-3iai-p-- a-----apm- v-3aai-s-- rp----asm- d--------- v-3pmi-s-- v--aan----
Mk 15:31 G3668 G2532 G3588 G0749 G1702 G4314 G0240 G3326 G3588 G1122 G3004 G0243 G4982 G1438 G3756 G1410 G4982
Mk 15:31 Podobnie arcykapłani wraz z uczonymi w Piśmie drwili między sobą i mówili: Innych wybawiał, siebie nie może wybawić.
Mk 15:31
Mk 15:31 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 15:31
Mk 15:31  Jak  i  kapłanów  z  uczeni w Piśmie  śmiech  powiedział  przyjaciel  Przyjaciel  inny  zapisanych  Się  nie  może  zaoszczędzić
Mk 15:31 G3668 G2532 G0749 G3326 G1122 G1702 G3004 G0240 G0240 G0243 G4982 G1438 G3756 G1410 G4982
Mk 15:32 Χριστὸς βασιλεὺς Ἰσραὴλ καταβάτω νῦν ἀπὸ τοῦ σταυροῦ, ἵνα ἴδωμεν καὶ πιστεύσωμεν. καὶ οἱ συνεσταυρωμένοι σὺν αὐτῷ ὠνείδιζον αὐτόν.                              
Mk 15:32 o( *CHristo\s o( basileu\s *)israE\l kataba/tO nu=n a)po\ tou= staurou=, i(/na i)/dOmen kai\ pisteu/sOmen. kai\ oi( sunestaurOme/noi su\n au)tO=| O)nei/diDZon au)to/n.
Mk 15:32 ho CHristos ho basileus israEl katabatO nyn apo tu stauru, hina idOmen kai pisteusOmen. kai hoi synestaurOmenoi syn autO OneidiDZon auton.
Mk 15:32 ra----nsm- n-----nsm- ra----nsm- n-----nsm- n-----gsm- v-3aad-s-- d--------- p--------- ra----gsm- n-----gsm- c--------- v-1aas-p-- c--------- v-1aas-p-- c--------- ra----npm- v--xppnpm- p--------- rp----dsm- v-3iai-p-- rp----asm-
Mk 15:32 G3588 G5547 G3588 G0935 G2474 G2597 G3568 G0575 G3588 G4716 G2443 G1492 G2532 G4100 G2532 G3588 G4957 G4862 G0846 G3679 G0846
Mk 15:32 Mesjasz, król Izraela, niechże teraz zejdzie z krzyża, żebyśmy widzieli i uwierzyli. Lżyli Go także ci, którzy byli z Nim ukrzyżowani.
Mk 15:32
Mk 15:32 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 15:32
Mk 15:32  Chrystus  Król  Izrael  przyjść  teraz  z  Krzyż  że  online  i  uwierzę  I  ukrzyżowany  z  Go  drwił  Jego
Mk 15:32 G5547 G0935 G2474 G2597 G3568 G0575 G4716 G2443 G1492 G2532 G4100 G2532 G4957 G4957 G0846 G3679 G0846
Mk 15:33 Καὶ γενομένης ὥρας ἕκτης σκότος ἐγένετο ἐφ᾿ ὅλην τὴν γῆν ἕως ὥρας ἐνάτης.                                              
Mk 15:33 *kai\ genome/nEs O(/ras e(/ktEs sko/tos e)ge/neto e)f' o(/lEn tE\n gE=n e(/Os O(/ras e)na/tEs.
Mk 15:33 kai genomenEs hOras hektEs skotos egeneto ef' olEn tEn gEn heOs hOras enatEs.
Mk 15:33 c--------- v--ampgsf- n-----gsf- a-----gsf- n-----nsn- v-3ami-s-- p--------- a-----asf- ra----asf- n-----asf- p--------- n-----gsf- a-----gsf-
Mk 15:33 G2532 G1096 G5610 G1623 G4655 G1096 G1909 G3650 G3588 G1093 G2193 G5610 G1766
Mk 15:33 A gdy nadeszła godzina szósta, mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny dziewiątej.
Mk 15:33
Mk 15:33 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 15:33
Mk 15:33  szósty  zaś  godzina  przyszedł  ciemny  na  wszystko  ziemia  do  godziny  Dziewiąty
Mk 15:33 G1623 G1161 G5610 G1096 G4655 G1909 G3650 G1093 G2193 G5610 G1766
Mk 15:34 καὶ τῇ ἐνάτῃ ὥρᾳ ἐβόησεν Ἰησοῦς φωνῇ μεγάλῃ, Ελωι ελωι λεμα σαβαχθανι; ἐστιν μεθερμηνευόμενον θεός μου θεός μου, εἰς τί ἐγκατέλιπές με;                    
Mk 15:34 kai\ tE=| e)na/tE| O(/ra| e)bo/Esen o( *)iEsou=s fOnE=| mega/lE|, *elOi elOi lema sabaCHTani; o(/ e)stin meTermEneuo/menon *(o Teo/s mou o( Teo/s mou, ei)s ti/ e)gkate/lipe/s me;
Mk 15:34 kai tE enatE hOra eboEsen ho iEsus fOnE megalE, elOi elOi lema sabaCHTani; ho estin meTermEneuomenon ho Teos mu ho Teos mu, eis ti eNkatelipes me;
Mk 15:34 c--------- ra----dsf- a-----dsf- n-----dsf- v-3aai-s-- ra----nsm- n-----nsm- n-----dsf- a-----dsf- n-----vsm- n-----vsm- d--------- v-2aai-s-- rr----nsn- v-3pai-s-- v--pppnsn- ra----vsm- n-----nsm- rp----gs-- ra----vsm- n-----nsm- rp----gs-- p--------- ri----asn- v-2aai-s-- rp----as--
Mk 15:34 G2532 G3588 G1766 G5610 G0994 G3588 G2424 G5456 G3173 G1682 G1682 G2982 G4518 G3739 G2076 G3177 G3588 G2316 G3450 G3588 G2316 G3450 G1519 G5101 G1459 G3165
Mk 15:34 O godzinie dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem: Eloi, Eloi, lema sabachthani, to znaczy: Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił?
Mk 15:34
Mk 15:34 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 15:34
Mk 15:34  dziewiąty  godzina  zawołał  Jezus  głośno  głos  Eloi  Eloi  Lamma  shabakthani  że  tak  tak  O  Mój  O  Mój  dla  co  Mnie  lewo
Mk 15:34 G1766 G5610 G0994 G2424 G3173 G5456 G1682 G1682 G2982 G4518 G3739 G2076 G3177 G2316 G3450 G2316 G3450 G1519 G5101 G3165 G1459
Mk 15:35 καί τινες τῶν παρεστηκότων ἀκούσαντες ἔλεγον, Ἴδε Ἠλίαν φωνεῖ.                                                      
Mk 15:35 kai/ tines tO=n parestEko/tOn a)kou/santes e)/legon, *)/ide *)Eli/an fOnei=.
Mk 15:35 kai tines tOn parestEkotOn akusantes elegon, ide Elian fOnei.
Mk 15:35 c--------- ri----npm- ra----gpm- v--xapgpm- v--aapnpm- v-3iai-p-- x--------- n-----asm- v-3pai-s--
Mk 15:35 G2532 G5100 G3588 G3936 G0191 G3004 G2396 G2243 G5455
Mk 15:35 Niektórzy ze stojących obok, słysząc to, mówili: Patrz, woła Eliasza.
Mk 15:35
Mk 15:35 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 15:35
Mk 15:35  Kilka  stojący  tutaj  przesłuchanie  powiedział  tutaj  Eliasz  powołanie
Mk 15:35 G5100 G3936 G3936 G0191 G3004 G2400 G2243 G5455
Mk 15:36 δραμὼν δέ τις [καὶ] γεμίσας σπόγγον ὄξους περιθεὶς καλάμῳ ἐπότιζεν αὐτόν, λέγων, Ἄφετε ἴδωμεν εἰ ἔρχεται Ἠλίας καθελεῖν αὐτόν.                                  
Mk 15:36 dramO\n de/ tis [kai\] gemi/sas spo/ggon o)/Xous periTei\s kala/mO| e)po/tiDZen au)to/n, le/gOn, *)/afete i)/dOmen ei) e)/rCHetai *)Eli/as kaTelei=n au)to/n.
Mk 15:36 dramOn de tis [kai] gemisas spoNgon oXus periTeis kalamO epotiDZen auton, legOn, afete idOmen ei erCHetai Elias kaTelein auton.
Mk 15:36 v--aapnsm- c--------- ri----nsm- c--------- v--aapnsm- n-----asm- n-----gsn- v--aapnsm- n-----dsm- v-3iai-s-- rp----asm- v--papnsm- v-2aad-p-- v-1aas-p-- x--------- v-3pmi-s-- n-----nsm- v--aan---- rp----asm-
Mk 15:36 G5143 G1161 G5100 G2532 G1072 G4699 G3690 G4060 G2563 G4222 G0846 G3004 G0863 G1492 G1487 G2064 G2243 G2507 G0846
Mk 15:36 Ktoś pobiegł i napełniwszy gąbkę octem, włożył na trzcinę i dawał Mu pić, mówiąc: Poczekajcie, zobaczymy, czy przyjdzie Eliasz, żeby Go zdjąć [ krzyża].
Mk 15:36
Mk 15:36 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 15:36
Mk 15:36 A  jeden  prowadził  wypełniony  gąbka  ocet  i  nakładające  trzcina  dał  Go  pić  mówi  zatrzymać na chwilę  zobaczyć  przyjść  czy  Eliasz  zdejmować  Jego
Mk 15:36 G1161 G1520 G5143 G1072 G4699 G3690 G5037 G4060 G2563 G4222 G0846 G4222 G3004 G0863 G1492 G2064 G1487 G2243 G2507 G0846