Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

NT_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po grecku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

do_Mk15      do_str_głównej      do_Łk1      
Mk 16:1 Καὶ διαγενομένου τοῦ σαββάτου Μαρία Μαγδαληνὴ καὶ Μαρία [τοῦ] Ἰακώβου καὶ Σαλώμη ἠγόρασαν ἀρώματα ἵνα ἐλθοῦσαι ἀλείψωσιν αὐτόν.                                                                  
Mk 16:1 *kai\ diagenome/nou tou= sabba/tou *mari/a E( *magdalEnE\ kai\ *mari/a E( [tou=] *)iakO/bou kai\ *salO/mE E)go/rasan a)rO/mata i(/na e)lTou=sai a)lei/PSOsin au)to/n.
Mk 16:1 kai diagenomenu tu sabbatu maria hE magdalEnE kai maria hE [tu] iakObu kai salOmE Egorasan arOmata hina elTusai aleiPSOsin auton.
Mk 16:1 c--------- v--ampgsn- ra----gsn- n-----gsn- n-----nsf- ra----nsf- n-----nsf- c--------- n-----nsf- ra----nsf- ra----gsm- n-----gsm- c--------- n-----nsf- v-3aai-p-- n-----apn- c--------- v--aapnpf- v-3aas-p-- rp----asm-
Mk 16:1 G2532 G1230 G3588 G4521 G3137 G3588 G3094 G2532 G3137 G3588 G3588 G2385 G2532 G4539 G0059 G0759 G2443 G2064 G0218 G0846
Mk 16:1 Po upływie szabatu Maria Magdalena, Maria, matka Jakuba, i Salome nakupiły wonności, żeby pójść namaścić Jezusa.
Mk 16:1
Mk 16:1 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 16:1
Mk 16:1  Na  Za  Sobota  Maria  Magdalena  i  Maria  Jakuba  i  Salome  kupiony  zapachy  że  iść  namaszczać  Jego
Mk 16:1 G1230 G1230 G4521 G3137 G3094 G2532 G3137 G2385 G2532 G4539 G0059 G0759 G2443 G2064 G0218 G0846
Mk 16:2 καὶ λίαν πρωῒ τῇ μιᾷ τῶν σαββάτων ἔρχονται ἐπὶ τὸ μνημεῖον ἀνατείλαντος τοῦ ἡλίου.                                                                              
Mk 16:2 kai\ li/an prOi\+ tE=| mia=| tO=n sabba/tOn e)/rCHontai e)pi\ to\ mnEmei=on a)natei/lantos tou= E(li/ou.
Mk 16:2 kai lian prO+i tE mia tOn sabbatOn erCHontai epi to mnEmeion anateilantos tu hEliu.
Mk 16:2 c--------- d--------- d--------- ra----dsf- a-----dsf- ra----gpn- n-----gpn- v-3pmi-p-- p--------- ra----asn- n-----asn- v--aapgsm- ra----gsm- n-----gsm-
Mk 16:2 G2532 G3029 G4404 G3588 G3391 G3588 G4521 G2064 G1909 G3588 G3419 G0393 G3588 G2246
Mk 16:2 Wczesnym rankiem w pierwszy dzień tygodnia przyszły do grobu, gdy słońce wzeszło.
Mk 16:2
Mk 16:2 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 16:2
Mk 16:2  I  wysoce  wcześnie  pierwszy  Tydzień  przyjść  do  trumna  wschód słońca  słońce
Mk 16:2 G2532 G3029 G4404 G3391 G4521 G2064 G1909 G3419 G0393 G2246
Mk 16:3 καὶ ἔλεγον πρὸς ἑαυτάς, Τίς ἀποκυλίσει ἡμῖν τὸν λίθον ἐκ τῆς θύρας τοῦ μνημείου;                                                                              
Mk 16:3 kai\ e)/legon pro\s e(auta/s, *ti/s a)pokuli/sei E(mi=n to\n li/Ton e)k tE=s Tu/ras tou= mnEmei/ou;
Mk 16:3 kai elegon pros heautas, tis apokylisei hEmin ton liTon ek tEs Tyras tu mnEmeiu;
Mk 16:3 c--------- v-3iai-p-- p--------- rp----apf- ri----nsm- v-3fai-s-- rp----dp-- ra----asm- n-----asm- p--------- ra----gsf- n-----gsf- ra----gsn- n-----gsn-
Mk 16:3 G2532 G3004 G4314 G1438 G5101 G0617 G2254 G3588 G3037 G1537 G3588 G2374 G3588 G3419
Mk 16:3 A mówiły między sobą: Kto nam odsunie kamień od wejścia do grobu?
Mk 16:3
Mk 16:3 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 16:3
Mk 16:3  i  mówią  między  go  kto  odwali  nas  kamień  z  Drzwi  trumna
Mk 16:3 G2532 G3004 G4314 G1438 G5101 G0617 G2254 G3037 G1537 G2374 G3419
Mk 16:4 καὶ ἀναβλέψασαι θεωροῦσιν ὅτι ἀποκεκύλισται λίθος, ἦν γὰρ μέγας σφόδρα.                                                                                    
Mk 16:4 kai\ a)nable/PSasai TeOrou=sin o(/ti a)pokeku/listai o( li/Tos, E)=n ga\r me/gas sfo/dra.
Mk 16:4 kai anablePSasai TeOrusin hoti apokekylistai ho liTos, En gar megas sfodra.
Mk 16:4 c--------- v--aapnpf- v-3pai-p-- c--------- v-3xpi-s-- ra----nsm- n-----nsm- v-3iai-s-- c--------- a-----nsm- d---------
Mk 16:4 G2532 G0308 G2334 G3754 G0617 G3588 G3037 G2258 G1063 G3173 G4970
Mk 16:4 Gdy jednak spojrzały, zauważyły, że kamień był już odsunięty, a był bardzo duży.
Mk 16:4
Mk 16:4 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 16:4
Mk 16:4  I  szukam  zobaczyć  że  kamień  walcowane  i  był  wysoce  wielki
Mk 16:4 G2532 G0308 G2334 G3754 G3037 G0617 G1063 G2258 G4970 G3173
Mk 16:5 καὶ εἰσελθοῦσαι εἰς τὸ μνημεῖον εἶδον νεανίσκον καθήμενον ἐν τοῖς δεξιοῖς περιβεβλημένον στολὴν λευκήν, καὶ ἐξεθαμβήθησαν.                                                                          
Mk 16:5 kai\ ei)selTou=sai ei)s to\ mnEmei=on ei)=don neani/skon kaTE/menon e)n toi=s deXioi=s peribeblEme/non stolE\n leukE/n, kai\ e)XeTambE/TEsan.
Mk 16:5 kai eiselTusai eis to mnEmeion eidon neaniskon kaTEmenon en tois deXiois peribeblEmenon stolEn leukEn, kai eXeTambETEsan.
Mk 16:5 c--------- v--aapnpf- p--------- ra----asn- n-----asn- v-3aai-p-- n-----asm- v--pmpasm- p--------- ra----dpn- a-----dpn- v--xmpasm- n-----asf- a-----asf- c--------- v-3api-p--
Mk 16:5 G2532 G1525 G1519 G3588 G3419 G1492 G3495 G2521 G1722 G3588 G1188 G4016 G4749 G3022 G2532 G1568
Mk 16:5 Weszły więc do grobu i ujrzały młodzieńca, siedzącego po prawej stronie, ubranego w białą szatę; i bardzo się przestraszyły.
Mk 16:5
Mk 16:5 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 16:5
Mk 16:5  I  zalogować  w  trumna  widziałem  chłopiec  posiedzenie  w  Prawo  ubrany  biały  odzież  i  przerażony
Mk 16:5 G2532 G1525 G1519 G3419 G1492 G3495 G2521 G1722 G1188 G4016 G3022 G4749 G2532 G1568
Mk 16:6 δὲ λέγει αὐταῖς, Μὴ ἐκθαμβεῖσθε· Ἰησοῦν ζητεῖτε τὸν Ναζαρηνὸν τὸν ἐσταυρωμένον· ἠγέρθη, οὐκ ἔστιν ὧδε· ἴδε τόπος ὅπου ἔθηκαν αὐτόν.                                                              
Mk 16:6 o( de\ le/gei au)tai=s, *mE\ e)kTambei=sTe: *)iEsou=n DZEtei=te to\n *naDZarEno\n to\n e)staurOme/non: E)ge/rTE, ou)k e)/stin O(=de: i)/de o( to/pos o(/pou e)/TEkan au)to/n.
Mk 16:6 ho de legei autais, mE ekTambeisTe: iEsun DZEteite ton naDZarEnon ton estaurOmenon: EgerTE, uk estin hOde: ide ho topos hopu eTEkan auton.
Mk 16:6 ra----nsm- c--------- v-3pai-s-- rp----dpf- d--------- v-2ppd-p-- n-----asm- v-2pai-p-- ra----asm- a-----asm- ra----asm- v--xppasm- v-3api-s-- d--------- v-3pai-s-- d--------- x--------- ra----nsm- n-----nsm- d--------- v-3aai-p-- rp----asm-
Mk 16:6 G3588 G1161 G3004 G0846 G3361 G1568 G2424 G2212 G3588 G3479 G3588 G4717 G1453 G3756 G2076 G5602 G2396 G3588 G5117 G3699 G5087 G0846
Mk 16:6 Lecz on rzekł do nich: Nie bójcie się! Szukacie Jezusa z Nazaretu, ukrzyżowanego; powstał, nie ma Go tu. Oto miejsce, gdzie Go złożyli.
Mk 16:6
Mk 16:6 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 16:6
Mk 16:6  zaś  mówi  ich  nie  lękaj  Jezus  szukam  Nazarene  ukrzyżowany  róża  nie  nie  tutaj  Tutaj  miejsce  gdzie  On  był  umieścić
Mk 16:6 G1161 G3004 G0846 G3361 G1568 G2424 G2212 G3479 G4717 G1453 G2076 G3756 G5602 G2396 G5117 G3699 G0846 G5087 G5087
Mk 16:7 ἀλλὰ ὑπάγετε εἴπατε τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ καὶ τῷ Πέτρῳ ὅτι Προάγει ὑμᾶς εἰς τὴν Γαλιλαίαν· ἐκεῖ αὐτὸν ὄψεσθε, καθὼς εἶπεν ὑμῖν.                                                                
Mk 16:7 a)lla\ u(pa/gete ei)/pate toi=s maTEtai=s au)tou= kai\ tO=| *pe/trO| o(/ti *proa/gei u(ma=s ei)s tE\n *galilai/an: e)kei= au)to\n o)/PSesTe, kaTO\s ei)=pen u(mi=n.
Mk 16:7 alla hypagete eipate tois maTEtais autu kai tO petrO hoti proagei hymas eis tEn galilaian: ekei auton oPSesTe, kaTOs eipen hymin.
Mk 16:7 c--------- v-2pad-p-- v-2aad-p-- ra----dpm- n-----dpm- rp----gsm- c--------- ra----dsm- n-----dsm- c--------- v-3pai-s-- rp----ap-- p--------- ra----asf- n-----asf- d--------- rp----asm- v-2fmi-p-- c--------- v-3aai-s-- rp----dp--
Mk 16:7 G0235 G5217 G2036 G3588 G3101 G0846 G2532 G3588 G4074 G3754 G4254 G5209 G1519 G3588 G1056 G1563 G0846 G3700 G2531 G2036 G5213
Mk 16:7 Lecz idźcie, powiedzcie Jego uczniom i Piotrowi: Idzie przed wami do Galilei, tam Go ujrzycie, jak wam powiedział.
Mk 16:7
Mk 16:7 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 16:7
Mk 16:7  Ale  iść  powiedzieć  studentów  Jego  i  Peter  że  przewiduje  ty, wy  w  Galilei  tam  Jego  zobaczyć  jako  powiedział  ty, wy
Mk 16:7 G0235 G5217 G2036 G3101 G0846 G2532 G4074 G3754 G4254 G5209 G1519 G1056 G1563 G0846 G3700 G2531 G2036 G5213
Mk 16:8 καὶ ἐξελθοῦσαι ἔφυγον ἀπὸ τοῦ μνημείου, εἶχεν γὰρ αὐτὰς τρόμος καὶ ἔκστασις· καὶ οὐδενὶ οὐδὲν εἶπαν, ἐφοβοῦντο γάρ.                                                                      
Mk 16:8 kai\ e)XelTou=sai e)/fugon a)po\ tou= mnEmei/ou, ei)=CHen ga\r au)ta\s tro/mos kai\ e)/kstasis: kai\ ou)deni\ ou)de\n ei)=pan, e)fobou=nto ga/r.
Mk 16:8 kai eXelTusai efygon apo tu mnEmeiu, eiCHen gar autas tromos kai ekstasis: kai udeni uden eipan, efobunto gar.
Mk 16:8 c--------- v--aapnpf- v-3aai-p-- p--------- ra----gsn- n-----gsn- v-3iai-s-- c--------- rp----apf- n-----nsm- c--------- n-----nsf- c--------- a-----dsm- a-----asn- v-3aai-p-- v-3imi-p-- c---------
Mk 16:8 G2532 G1831 G5343 G0575 G3588 G3419 G2192 G1063 G0846 G5156 G2532 G1611 G2532 G3762 G3762 G2036 G5399 G1063
Mk 16:8 One wyszły i uciekły od grobu; ogarnęło je bowiem zdumienie i przestrach. Nikomu też nic nie oznajmiły, bo się bały.
Mk 16:8
Mk 16:8 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 16:8
Mk 16:8  I  nadchodzący  nadchodzący  prowadził  z  trumna  ich  zajętych  strach  i  przerażenie  i  ktoś  nic  powiedział  że  boi
Mk 16:8 G2532 G1831 G5035 G5343 G0575 G3419 G0846 G2192 G5156 G2532 G1611 G2532 G3762 G3762 G2036 G1063 G5399
Mk 16:9 [[Ἀναστὰς δὲ πρωῒ πρώτῃ σαββάτου ἐφάνη πρῶτον Μαρίᾳ τῇ Μαγδαληνῇ, παρ᾿ ἧς ἐκβεβλήκει ἑπτὰ δαιμόνια. [[Πάντα δὲ τὰ παρηγγελμένα τοῖς περὶ τὸν Πέτρον συντόμως ἐξήγγειλαν. Μετὰ δὲ ταῦτα καὶ αὐτὸς Ἰησοῦς ἀπὸ ἀνατολῆς καὶ ἄχρι δύσεως ἐξαπέστειλεν δι᾿ αὐτῶν τὸ ἱερὸν καὶ ἄφθαρτον κήρυγμα τῆς αἰωνίου σωτηρίας. ἀμήν.]]        
Mk 16:9 [[*)anasta\s de\ prOi\+ prO/tE| sabba/tou e)fa/nE prO=ton *mari/a| tE=| *magdalEnE=|, par' E(=s e)kbeblE/kei e(pta\ daimo/nia. [[*pa/nta de\ ta\ parEggelme/na toi=s peri\ to\n *pe/tron sunto/mOs e)XE/ggeilan. *meta\ de\ tau=ta kai\ au)to\s o( *)iEsou=s a)po\ a)natolE=s kai\ a)/CHri du/seOs e)Xape/steilen di' au)tO=n to\ i(ero\n kai\ a)/fTarton kE/rugma tE=s ai)Oni/ou sOtEri/as. a)mE/n.]]
Mk 16:9 [[anastas de prO+i prOtE sabbatu efanE prOton maria tE magdalEnE, par' Es ekbeblEkei hepta daimonia. [[panta de ta parENgelmena tois peri ton petron syntomOs eXENgeilan. meta de tauta kai autos ho iEsus apo anatolEs kai aCHri dyseOs eXapesteilen di' autOn to hieron kai afTarton kErygma tEs aiOniu sOtErias. amEn.]]
Mk 16:9 v--aapnsm- c--------- d--------- a-----dsf- n-----gsn- v-3api-s-- a-----asn- n-----dsf- ra----dsf- n-----dsf- p--------- rr----gsf- v-3yai-s-- a-----apn- n-----apn- a-----apn- c--------- ra----apn- v--xppapn- ra----dpm- p--------- ra----asm- n-----asm- d--------- v-3aai-p-- p--------- c--------- rd----apn- d--------- rp----nsm- ra----nsm- n-----nsm- p--------- n-----gsf- c--------- p--------- n-----gsf- v-3aai-s-- p--------- rp----gpm- ra----asn- a-----asn- c--------- a-----asn- n-----asn- ra----gsf- a-----gsf- n-----gsf- x---------
Mk 16:9 G0450 G1161 G4404 G4413 G4521 G5316 G4412 G3137 G3588 G3094 G3844 G3739 G1544 G2033 G1140 G3956 G1161 G3588 G3853 G3588 G4012 G3588 G4074 G4935 G1804 G3326 G1161 G5023 G2532 G0846 G3588 G2424 G0575 G0395 G2532 G0891 G1424 G1821 G1223 G0846 G3588 G2411 G2532 G0862 G2782 G3588 G0166 G4991 G0281
Mk 16:9 Po swym zmartwychwstaniu, wczesnym rankiem w pierwszy dzień tygodnia, Jezus ukazał się najpierw Marii Magdalenie, z której wyrzucił siedem złych duchów.
Mk 16:9
Mk 16:9 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 16:9
Mk 16:9  Wzrosła  wcześnie  pierwszy  Tydzień  był  pierwszy  Mary  Magdalena  z  który  napędzany  siedem  diabły
Mk 16:9 G0450 G4404 G4413 G4521 G5316 G4412 G3137 G3094 G0575 G3739 G1544 G2033 G1140
Mk 16:10 ἐκείνη πορευθεῖσα ἀπήγγειλεν τοῖς μετ᾿ αὐτοῦ γενομένοις πενθοῦσι καὶ κλαίουσιν·                                                                                      
Mk 16:10 e)kei/nE poreuTei=sa a)pE/ggeilen toi=s met' au)tou= genome/nois penTou=si kai\ klai/ousin:
Mk 16:10 ekeinE poreuTeisa apENgeilen tois met' autu genomenois penTusi kai klaiusin:
Mk 16:10 rd----nsf- v--appnsf- v-3aai-s-- ra----dpm- p--------- rp----gsm- v--ampdpm- v--papdpm- c--------- v--papdpm-
Mk 16:10 G1565 G4198 G0518 G3588 G3326 G0846 G1096 G3996 G2532 G2799
Mk 16:10 Ona poszła i oznajmiła to tym, którzy byli z Nim, pogrążonym w smutku i płaczącym.
Mk 16:10
Mk 16:10 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 16:10
Mk 16:10  To  iść  zwiastunem  dawny  z  Go  płacz  i  szloch
Mk 16:10 G1565 G4198 G0518 G1096 G3326 G0846 G3996 G2532 G2799
Mk 16:11 κἀκεῖνοι ἀκούσαντες ὅτι ζῇ καὶ ἐθεάθη ὑπ᾿ αὐτῆς ἠπίστησαν.                                                                                        
Mk 16:11 ka)kei=noi a)kou/santes o(/ti DZE=| kai\ e)Tea/TE u(p' au)tE=s E)pi/stEsan.
Mk 16:11 kakeinoi akusantes hoti DZE kai eTeaTE hyp' autEs EpistEsan.
Mk 16:11 c--------- v--aapnpm- c--------- v-3pai-s-- c--------- v-3api-s-- p--------- rp----gsf- v-3aai-p--
Mk 16:11 G2548 G0191 G3754 G2198 G2532 G2300 G5259 G0846 G0569
Mk 16:11 Ci jednak słysząc, że żyje i że ona Go widziała, nie chcieli wierzyć.
Mk 16:11
Mk 16:11 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 16:11
Mk 16:11  ale  one  przesłuchanie  że  żywy  i  to  widziałem  nie  wierzyć
Mk 16:11 G2548 G2548 G0191 G3754 G2198 G2532 G0846 G2300 G0569 G0569
Mk 16:12 Μετὰ δὲ ταῦτα δυσὶν ἐξ αὐτῶν περιπατοῦσιν ἐφανερώθη ἐν ἑτέρᾳ μορφῇ πορευομένοις εἰς ἀγρόν·                                                                              
Mk 16:12 *meta\ de\ tau=ta dusi\n e)X au)tO=n peripatou=sin e)fanerO/TE e)n e(te/ra| morfE=| poreuome/nois ei)s a)gro/n:
Mk 16:12 meta de tauta dysin eX autOn peripatusin efanerOTE en hetera morfE poreuomenois eis agron:
Mk 16:12 p--------- c--------- rd----apn- a-----dpm- p--------- rp----gpm- v--papdpm- v-3api-s-- p--------- a-----dsf- n-----dsf- v--pmpdpm- p--------- n-----asm-
Mk 16:12 G3326 G1161 G5023 G1417 G1537 G0846 G4043 G5319 G1722 G2087 G3444 G4198 G1519 G0068
Mk 16:12 Potem ukazał się w innej postaci dwom z nich na drodze, gdy szli do wsi.
Mk 16:12
Mk 16:12 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 16:12
Mk 16:12  Za  Za  to  był  w  inaczej  obraz  dwa  z  ich  w  droga  były  w  wieś
Mk 16:12 G1161 G3326 G5023 G5319 G1722 G2087 G3444 G1417 G1537 G0846 G4043 G4043 G4198 G1519 G0068
Mk 16:13 κἀκεῖνοι ἀπελθόντες ἀπήγγειλαν τοῖς λοιποῖς· οὐδὲ ἐκείνοις ἐπίστευσαν.                                                                                          
Mk 16:13 ka)kei=noi a)pelTo/ntes a)pE/ggeilan toi=s loipoi=s: ou)de\ e)kei/nois e)pi/steusan.
Mk 16:13 kakeinoi apelTontes apENgeilan tois loipois: ude ekeinois episteusan.
Mk 16:13 c--------- v--aapnpm- v-3aai-p-- ra----dpm- a-----dpm- c--------- rd----dpm- v-3aai-p--
Mk 16:13 G2548 G0565 G0518 G3588 G3062 G3761 G1565 G4100
Mk 16:13 Oni powrócili i oznajmili pozostałym. Lecz im też nie uwierzyli.
Mk 16:13
Mk 16:13 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 16:13
Mk 16:13  I  tych  Powrót  zwiastunem  inny  ale  i  ich  nie  wierzyć
Mk 16:13 G2548 G2548 G0565 G0518 G3062 G3761 G3761 G1565 G3761 G4100
Mk 16:14 Ὕστερον [δὲ] ἀνακειμένοις αὐτοῖς τοῖς ἕνδεκα ἐφανερώθη, καὶ ὠνείδισεν τὴν ἀπιστίαν αὐτῶν καὶ σκληροκαρδίαν ὅτι τοῖς θεασαμένοις αὐτὸν ἐγηγερμένον οὐκ ἐπίστευσαν.                                                                
Mk 16:14 *(/usteron [de\] a)nakeime/nois au)toi=s toi=s e(/ndeka e)fanerO/TE, kai\ O)nei/disen tE\n a)pisti/an au)tO=n kai\ sklErokardi/an o(/ti toi=s Teasame/nois au)to\n e)gEgerme/non ou)k e)pi/steusan.
Mk 16:14 hysteron [de] anakeimenois autois tois hendeka efanerOTE, kai Oneidisen tEn apistian autOn kai sklErokardian hoti tois Teasamenois auton egEgermenon uk episteusan.
Mk 16:14 a-----asnc c--------- v--pmpdpm- rp----dpm- ra----dpm- a-----dpm- v-3api-s-- c--------- v-3aai-s-- ra----asf- n-----asf- rp----gpm- c--------- n-----asf- c--------- ra----dpm- v--ampdpm- rp----asm- v--xppasm- d--------- v-3aai-p--
Mk 16:14 G5305 G1161 G0345 G0846 G3588 G1733 G5319 G2532 G3679 G3588 G0570 G0846 G2532 G4641 G3754 G3588 G2300 G0846 G1453 G3756 G4100
Mk 16:14 W końcu ukazał się samym Jedenastu, gdy siedzieli za stołem, i wyrzucał im brak wiary i upór, że nie wierzyli tym, którzy widzieli Go zmartwychwstałego.
Mk 16:14
Mk 16:14 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 16:14
Mk 16:14  Wreszcie  był  przez  jedenaście  z siedzibą  wyrzucał  ich  niewiara  i  okrucieństwo  że  widział  Jego  Wzrosła  nie  wierzyć
Mk 16:14 G5305 G5319 G0846 G1733 G0345 G3679 G0846 G0570 G2532 G4641 G3754 G2300 G0846 G1453 G3756 G4100
Mk 16:15 καὶ εἶπεν αὐτοῖς, Πορευθέντες εἰς τὸν κόσμον ἅπαντα κηρύξατε τὸ εὐαγγέλιον πάσῃ τῇ κτίσει.                                                                              
Mk 16:15 kai\ ei)=pen au)toi=s, *poreuTe/ntes ei)s to\n ko/smon a(/panta kEru/Xate to\ eu)agge/lion pa/sE| tE=| kti/sei.
Mk 16:15 kai eipen autois, poreuTentes eis ton kosmon hapanta kEryXate to euaNgelion pasE tE ktisei.
Mk 16:15 c--------- v-3aai-s-- rp----dpm- v--appnpm- p--------- ra----asm- n-----asm- a-----asm- v-2aad-p-- ra----asn- n-----asn- a-----dsf- ra----dsf- n-----dsf-
Mk 16:15 G2532 G2036 G0846 G4198 G1519 G3588 G2889 G0537 G2784 G3588 G2098 G3956 G3588 G2937
Mk 16:15 I rzekł do nich: Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!
Mk 16:15
Mk 16:15 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 16:15
Mk 16:15  I  powiedział  ich  iść  na  wszystko  świat  głosić  Ewangelia  wszystko  stworzenie
Mk 16:15 G2532 G2036 G0846 G4198 G1519 G0537 G2889 G2784 G2098 G3956 G2937
Mk 16:16 πιστεύσας καὶ βαπτισθεὶς σωθήσεται, δὲ ἀπιστήσας κατακριθήσεται.                                                                                        
Mk 16:16 o( pisteu/sas kai\ baptisTei\s sOTE/setai, o( de\ a)pistE/sas katakriTE/setai.
Mk 16:16 ho pisteusas kai baptisTeis sOTEsetai, ho de apistEsas katakriTEsetai.
Mk 16:16 ra----nsm- v--aapnsm- c--------- v--appnsm- v-3fpi-s-- ra----nsm- c--------- v--aapnsm- v-3fpi-s--
Mk 16:16 G3588 G4100 G2532 G0907 G4982 G3588 G1161 G0569 G2632
Mk 16:16 Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony.
Mk 16:16
Mk 16:16 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 16:16
Mk 16:16  Kto  będzie  wierzyć  i  chrzest  zapisanych  będzie  i  kto  nie  będzie  wierzyć  skazany  będzie
Mk 16:16 G4100 G4100 G4100 G2532 G0907 G4982 G4982 G1161 G0569 G0569 G0569 G0569 G2632 G2632
Mk 16:17 σημεῖα δὲ τοῖς πιστεύσασιν ταῦτα παρακολουθήσει· ἐν τῷ ὀνόματί μου δαιμόνια ἐκβαλοῦσιν, γλώσσαις λαλήσουσιν καιναῖς,                                                                            
Mk 16:17 sEmei=a de\ toi=s pisteu/sasin tau=ta parakolouTE/sei: e)n tO=| o)no/mati/ mou daimo/nia e)kbalou=sin, glO/ssais lalE/sousin kainai=s,
Mk 16:17 sEmeia de tois pisteusasin tauta parakoluTEsei: en tO onomati mu daimonia ekbalusin, glOssais lalEsusin kainais,
Mk 16:17 n-----npn- c--------- ra----dpm- v--aapdpm- rd----npn- v-3fai-s-- p--------- ra----dsn- n-----dsn- rp----gs-- n-----apn- v-3fai-p-- n-----dpf- v-3fai-p-- a-----dpf-
Mk 16:17 G4592 G1161 G3588 G4100 G5023 G3877 G1722 G3588 G3686 G3450 G1140 G1544 G1100 G2980 G2537
Mk 16:17 Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą;
Mk 16:17
Mk 16:17 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 16:17
Mk 16:17  Którzy wierzą,  będzie  towarzyszyć  te  Znaków  nazwa  nazwa  Mój  będzie  eksmitować  diabły  będzie  mówić  nowy  Językach
Mk 16:17 G4100 G3877 G3877 G5023 G4592 G1722 G3686 G3450 G1544 G1544 G1140 G2980 G2980 G2537 G1100
Mk 16:18 [καὶ ἐν ταῖς χερσὶν] ὄφεις ἀροῦσιν, κἂν θανάσιμόν τι πίωσιν οὐ μὴ αὐτοὺς βλάψῃ, ἐπὶ ἀρρώστους χεῖρας ἐπιθήσουσιν καὶ καλῶς ἕξουσιν.                                                                
Mk 16:18 [kai\ e)n tai=s CHersi\n] o)/feis a)rou=sin, ka)\n Tana/simo/n ti pi/Osin ou) mE\ au)tou\s bla/PSE|, e)pi\ a)rrO/stous CHei=ras e)piTE/sousin kai\ kalO=s e(/Xousin.
Mk 16:18 [kai en tais CHersin] ofeis arusin, kan Tanasimon ti piOsin u mE autus blaPSE, epi arrOstus CHeiras epiTEsusin kai kalOs heXusin.
Mk 16:18 c--------- p--------- ra----dpf- n-----dpf- n-----apm- v-3fai-p-- c--------- a-----asn- ri----asn- v-3aas-p-- d--------- d--------- rp----apm- v-3aas-s-- p--------- a-----apm- n-----apf- v-3fai-p-- c--------- d--------- v-3fai-p--
Mk 16:18 G2532 G1722 G3588 G5495 G3789 G0142 G2579 G2286 G5100 G4095 G3756 G3361 G0846 G0984 G1909 G0732 G5495 G2007 G2532 G2573 G2192
Mk 16:18 węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, i ci odzyskają zdrowie.
Mk 16:18
Mk 16:18 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 16:18
Mk 16:18  będzie  wziąć  wąż  i  jeśli  że  śmiertelny  pić  nie  zranić  ich  lay  ręce  w  pacjentów  i  będzie  Zdrowy
Mk 16:18 G0142 G0142 G3789 G2579 G2579 G5100 G2286 G4095 G3364 G0984 G0846 G2007 G5495 G1909 G0732 G2532 G2192 G2573
Mk 16:19 μὲν οὖν κύριος Ἰησοῦς μετὰ τὸ λαλῆσαι αὐτοῖς ἀνελήμφθη εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ ἐκάθισεν ἐκ δεξιῶν τοῦ θεοῦ.                                                                    
Mk 16:19 *(o me\n ou)=n ku/rios *)iEsou=s meta\ to\ lalE=sai au)toi=s a)nelE/mfTE ei)s to\n ou)rano\n kai\ e)ka/Tisen e)k deXiO=n tou= Teou=.
Mk 16:19 ho men un kyrios iEsus meta to lalEsai autois anelEmfTE eis ton uranon kai ekaTisen ek deXiOn tu Teu.
Mk 16:19 ra----nsm- c--------- c--------- n-----nsm- n-----nsm- p--------- ra----asn- v--aan---- rp----dpm- v-3api-s-- p--------- ra----asm- n-----asm- c--------- v-3aai-s-- p--------- a-----gpn- ra----gsm- n-----gsm-
Mk 16:19 G3588 G3303 G3767 G2962 G2424 G3326 G3588 G2980 G0846 G0353 G1519 G3588 G3772 G2532 G2523 G1537 G1188 G3588 G2316
Mk 16:19 Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga.
Mk 16:19
Mk 16:19 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 16:19
Mk 16:19  I  tak  Władca  za  mówił  ich  wstąpił  w  niebo  i  sob  prawa ręka  prawa ręka  Bóg
Mk 16:19 G3303 G3767 G2962 G3326 G2980 G0846 G0353 G1519 G3772 G2532 G2523 G1188 G1537 G2316
Mk 16:20 ἐκεῖνοι δὲ ἐξελθόντες ἐκήρυξαν πανταχοῦ, τοῦ κυρίου συνεργοῦντος καὶ τὸν λόγον βεβαιοῦντος διὰ τῶν ἐπακολουθούντων σημείων.]]                                                                          
Mk 16:20 e)kei=noi de\ e)XelTo/ntes e)kE/ruXan pantaCHou=, tou= kuri/ou sunergou=ntos kai\ to\n lo/gon bebaiou=ntos dia\ tO=n e)pakolouTou/ntOn sEmei/On.]]
Mk 16:20 ekeinoi de eXelTontes ekEryXan pantaCHu, tu kyriu synerguntos kai ton logon bebaiuntos dia tOn epakoluTuntOn sEmeiOn.]]
Mk 16:20 rd----npm- c--------- v--aapnpm- v-3aai-p-- d--------- ra----gsm- n-----gsm- v--papgsm- c--------- ra----asm- n-----asm- v--papgsm- p--------- ra----gpn- v--papgpn- n-----gpn-
Mk 16:20 G1565 G1161 G1831 G2784 G3837 G3588 G2962 G4903 G2532 G3588 G3056 G0950 G1223 G3588 G1872 G4592
Mk 16:20 Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdził naukę znakami, które jej towarzyszyły.
Mk 16:20
Mk 16:20 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 16:20
Mk 16:20 A  one  iść  głosił  wszędzie  Pan  pomoc  i  wzmocnienie  słowa  kolejny  kolejny  znaków  Amen
Mk 16:20 G1161 G1565 G1831 G2784 G3837 G2962 G4903 G2532 G0950 G3056 G1223 G1872 G4592 G0281
Copyright by Cezary Podolski