Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

NT_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po grecku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

do_Mk1      do_str_głównej      do_Mk3      
Mk 2:1 Καὶ εἰσελθὼν πάλιν εἰς Καφαρναοὺμ δι᾿ ἡμερῶν ἠκούσθη ὅτι ἐν οἴκῳ ἐστίν.                                                  
Mk 2:1 *kai\ ei)selTO\n pa/lin ei)s *kafarnaou\m di' E(merO=n E)kou/sTE o(/ti e)n oi)/kO| e)sti/n.
Mk 2:1 kai eiselTOn palin eis kafarnaum di' EmerOn EkusTE hoti en oikO estin.
Mk 2:1 c--------- v--aapnsm- d--------- p--------- n-----asf- p--------- n-----gpf- v-3api-s-- c--------- p--------- n-----dsm- v-3pai-s--
Mk 2:1 G2532 G1525 G3825 G1519 G2584 G1223 G2250 G0191 G3754 G1722 G3624 G2076
Mk 2:1 Gdy po pewnym czasie wrócił do Kafarnaum, posłyszeli, że jest w domu.
Mk 2:1
Mk 2:1 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 2:1
Mk 2:1  Przez  dni  ponownie  przyjść  w  Kafarnaum  i  Słyszałem  był  że  On  w  do domu
Mk 2:1 G1223 G2250 G3825 G1525 G1519 G2584 G2532 G0191 G0191 G3754 G2076 G1519 G3624
Mk 2:2 καὶ συνήχθησαν πολλοὶ ὥστε μηκέτι χωρεῖν μηδὲ τὰ πρὸς τὴν θύραν, καὶ ἐλάλει αὐτοῖς τὸν λόγον.                                          
Mk 2:2 kai\ sunE/CHTEsan polloi\ O(/ste mEke/ti CHOrei=n mEde\ ta\ pro\s tE\n Tu/ran, kai\ e)la/lei au)toi=s to\n lo/gon.
Mk 2:2 kai synECHTEsan polloi hOste mEketi CHOrein mEde ta pros tEn Tyran, kai elalei autois ton logon.
Mk 2:2 c--------- v-3api-p-- a-----npm- c--------- d--------- v--pan---- d--------- ra----apn- p--------- ra----asf- n-----asf- c--------- v-3iai-s-- rp----dpm- ra----asm- n-----asm-
Mk 2:2 G2532 G4863 G4183 G5620 G3371 G5562 G3366 G3588 G4314 G3588 G2374 G2532 G2980 G0846 G3588 G3056
Mk 2:2 Zebrało się tyle ludzi, że nawet przed drzwiami nie było miejsca, a On głosił im naukę.
Mk 2:2
Mk 2:2 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 2:2
Mk 2:2  Natychmiast  zebranych  wiele  że  już  i  w  Drzwi  nie  był  miejsce  i  powiedział  ich  słowo
Mk 2:2 G2112 G4863 G4183 G5620 G3371 G3366 G4314 G2374 G3371 G5562 G5562 G2532 G2980 G0846 G3056
Mk 2:3 καὶ ἔρχονται φέροντες πρὸς αὐτὸν παραλυτικὸν αἰρόμενον ὑπὸ τεσσάρων.                                                        
Mk 2:3 kai\ e)/rCHontai fe/rontes pro\s au)to\n paralutiko\n ai)ro/menon u(po\ tessa/rOn.
Mk 2:3 kai erCHontai ferontes pros auton paralytikon airomenon hypo tessarOn.
Mk 2:3 c--------- v-3pmi-p-- v--papnpm- p--------- rp----asm- a-----asm- v--pppasm- p--------- a-----gpm-
Mk 2:3 G2532 G2064 G5342 G4314 G0846 G3885 G0142 G5259 G5064
Mk 2:3 Wtem przyszli do Niego z paralitykiem, którego niosło czterech.
Mk 2:3
Mk 2:3 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 2:3
Mk 2:3  I  przyszedł  do  Go  zrelaksowany  otwór  cztery  cztery
Mk 2:3 G2532 G2064 G4314 G0846 G3885 G0142 G5064 G5259
Mk 2:4 καὶ μὴ δυνάμενοι προσενέγκαι αὐτῷ διὰ τὸν ὄχλον ἀπεστέγασαν τὴν στέγην ὅπου ἦν, καὶ ἐξορύξαντες χαλῶσι τὸν κράβαττον ὅπου παραλυτικὸς κατέκειτο.                              
Mk 2:4 kai\ mE\ duna/menoi prosene/gkai au)tO=| dia\ to\n o)/CHlon a)peste/gasan tE\n ste/gEn o(/pou E)=n, kai\ e)Xoru/Xantes CHalO=si to\n kra/batton o(/pou o( paralutiko\s kate/keito.
Mk 2:4 kai mE dynamenoi proseneNkai autO dia ton oCHlon apestegasan tEn stegEn hopu En, kai eXoryXantes CHalOsi ton krabatton hopu ho paralytikos katekeito.
Mk 2:4 c--------- d--------- v--pmpnpm- v--aan---- rp----dsm- p--------- ra----asm- n-----asm- v-3aai-p-- ra----asf- n-----asf- d--------- v-3iai-s-- c--------- v--aapnpm- v-3pai-p-- ra----asm- n-----asm- d--------- ra----nsm- a-----nsm- v-3imi-s--
Mk 2:4 G2532 G3361 G1410 G4374 G0846 G1223 G3588 G3793 G0648 G3588 G4721 G3699 G2258 G2532 G1846 G5465 G3588 G2895 G3699 G3588 G3885 G2621
Mk 2:4 Nie mogąc z powodu tłumu przynieść go do Niego, odkryli dach nad miejscem, gdzie Jezus się znajdował, i przez otwór spuścili łoże, na którym leżał paralityk.
Mk 2:4
Mk 2:4 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 2:4
Mk 2:4  i  nie  o  możliwości  blisko  Go  dla  mnóstwo  ujawniły  dach  gdzie  był  i  wykopali  obniżony  łóżko  w  który  lay  zrelaksowany
Mk 2:4 G2532 G3361 G1410 G1410 G4331 G0846 G1223 G3793 G0648 G4721 G3699 G2258 G2532 G1846 G5465 G2895 G1909 G3739 G2621 G3885
Mk 2:5 καὶ ἰδὼν Ἰησοῦς τὴν πίστιν αὐτῶν λέγει τῷ παραλυτικῷ, Τέκνον, ἀφίενταί σου αἱ ἁμαρτίαι.                                            
Mk 2:5 kai\ i)dO\n o( *)iEsou=s tE\n pi/stin au)tO=n le/gei tO=| paralutikO=|, *te/knon, a)fi/entai/ sou ai( a(marti/ai.
Mk 2:5 kai idOn ho iEsus tEn pistin autOn legei tO paralytikO, teknon, afientai su hai hamartiai.
Mk 2:5 c--------- v--aapnsm- ra----nsm- n-----nsm- ra----asf- n-----asf- rp----gpm- v-3pai-s-- ra----dsm- a-----dsm- n-----vsn- v-3ppi-p-- rp----gs-- ra----npf- n-----npf-
Mk 2:5 G2532 G1492 G3588 G2424 G3588 G4102 G0846 G3004 G3588 G3885 G5043 G0863 G4675 G3588 G0266
Mk 2:5 Jezus, widząc ich wiarę, rzekł do paralityka: Synu, odpuszczają ci się twoje grzechy.
Mk 2:5
Mk 2:5 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 2:5
Mk 2:5  Jezus  widzenie  wiara  ich  mówi  porażenie  dziecko  odpuszczone  ty, wy  grzech  twój
Mk 2:5 G2424 G1492 G4102 G0846 G3004 G3885 G5043 G0863 G4671 G0266 G4675