Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

NT_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po grecku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

do_Mk3      do_str_głównej      do_Mk5      
Mk 4:1 Καὶ πάλιν ἤρξατο διδάσκειν παρὰ τὴν θάλασσαν. καὶ συνάγεται πρὸς αὐτὸν ὄχλος πλεῖστος, ὥστε αὐτὸν εἰς πλοῖον ἐμβάντα καθῆσθαι ἐν τῇ θαλάσσῃ, καὶ πᾶς ὄχλος πρὸς τὴν θάλασσαν ἐπὶ τῆς γῆς ἦσαν.                  
Mk 4:1 *kai\ pa/lin E)/rXato dida/skein para\ tE\n Ta/lassan. kai\ suna/getai pro\s au)to\n o)/CHlos plei=stos, O(/ste au)to\n ei)s ploi=on e)mba/nta kaTE=sTai e)n tE=| Tala/ssE|, kai\ pa=s o( o)/CHlos pro\s tE\n Ta/lassan e)pi\ tE=s gE=s E)=san.
Mk 4:1 kai palin ErXato didaskein para tEn Talassan. kai synagetai pros auton oCHlos pleistos, hOste auton eis ploion embanta kaTEsTai en tE TalassE, kai pas ho oCHlos pros tEn Talassan epi tEs gEs Esan.
Mk 4:1 c--------- d--------- v-3ami-s-- v--pan---- p--------- ra----asf- n-----asf- c--------- v-3ppi-s-- p--------- rp----asm- n-----nsm- a-----nsms c--------- rp----asm- p--------- n-----asn- v--aapasm- v--pmn---- p--------- ra----dsf- n-----dsf- c--------- a-----nsm- ra----nsm- n-----nsm- p--------- ra----asf- n-----asf- p--------- ra----gsf- n-----gsf- v-3iai-p--
Mk 4:1 G2532 G3825 G0756 G1321 G3844 G3588 G2281 G2532 G4863 G4314 G0846 G3793 G4118 G5620 G0846 G1519 G4143 G1684 G2521 G1722 G3588 G2281 G2532 G3956 G3588 G3793 G4314 G3588 G2281 G1909 G3588 G1093 G2258
Mk 4:1 Znowu zaczął nauczać nad jeziorem i bardzo wielki tłum ludzi zebrał się przy Nim. Dlatego wszedł do łodzi i usiadł w niej /pozostając/ na jeziorze, a cały lud stał na brzegu jeziora.
Mk 4:1
Mk 4:1 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 4:1
Mk 4:1  I  ponownie  rozpoczął  uczyć  w  morze  i  zebranych  do  Go  wiele  Osoby  że  wprowadzonych  w  łódź  sob  w  morze  i  wszystko  osoby  był  w  ziemia  w  Morze
Mk 4:1 G2532 G3825 G0756 G1321 G3844 G2281 G2532 G4863 G4314 G0846 G4183 G3793 G5620 G2521 G1519 G4143 G2521 G1722 G2281 G2532 G3956 G3793 G2258 G1909 G1093 G4314 G2281
Mk 4:2 καὶ ἐδίδασκεν αὐτοὺς ἐν παραβολαῖς πολλά, καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς ἐν τῇ διδαχῇ αὐτοῦ,                                                          
Mk 4:2 kai\ e)di/dasken au)tou\s e)n parabolai=s polla/, kai\ e)/legen au)toi=s e)n tE=| didaCHE=| au)tou=,
Mk 4:2 kai edidasken autus en parabolais polla, kai elegen autois en tE didaCHE autu,
Mk 4:2 c--------- v-3iai-s-- rp----apm- p--------- n-----dpf- a-----apn- c--------- v-3iai-s-- rp----dpm- p--------- ra----dsf- n-----dsf- rp----gsm-
Mk 4:2 G2532 G1321 G0846 G1722 G3850 G4183 G2532 G3004 G0846 G1722 G3588 G1322 G0846
Mk 4:2 Uczył ich wiele w przypowieściach i mówił im w swojej nauce:
Mk 4:2
Mk 4:2 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 4:2
Mk 4:2  I  uczy  ich  przypowieści  przypowieści  wiele  i  w  nauczanie  Jego  powiedział  ich
Mk 4:2 G2532 G1321 G0846 G1722 G3850 G4183 G2532 G1722 G1322 G0846 G3004 G0846
Mk 4:3 Ἀκούετε. ἰδοὺ ἐξῆλθεν σπείρων σπεῖραι.                                                                        
Mk 4:3 *)akou/ete. i)dou\ e)XE=lTen o( spei/rOn spei=rai.
Mk 4:3 akuete. idu eXElTen ho speirOn speirai.
Mk 4:3 v-2pad-p-- x--------- v-3aai-s-- ra----nsm- v--papnsm- v--aan----
Mk 4:3 G0191 G2400 G1831 G3588 G4687 G4687
Mk 4:3 Słuchajcie: Oto siewca wyszedł siać.
Mk 4:3
Mk 4:3 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 4:3
Mk 4:3  słuchać  tutaj  lewo  siewca  siać
Mk 4:3 G0191 G2400 G1831 G4687 G4687
Mk 4:4 καὶ ἐγένετο ἐν τῷ σπείρειν μὲν ἔπεσεν παρὰ τὴν ὁδόν, καὶ ἦλθεν τὰ πετεινὰ καὶ κατέφαγεν αὐτό.                                                
Mk 4:4 kai\ e)ge/neto e)n tO=| spei/rein o(\ me\n e)/pesen para\ tE\n o(do/n, kai\ E)=lTen ta\ peteina\ kai\ kate/fagen au)to/.
Mk 4:4 kai egeneto en tO speirein ho men epesen para tEn hodon, kai ElTen ta peteina kai katefagen auto.
Mk 4:4 c--------- v-3ami-s-- p--------- ra----dsn- v--pan---- rr----nsn- c--------- v-3aai-s-- p--------- ra----asf- n-----asf- c--------- v-3aai-s-- ra----npn- a-----npn- c--------- v-3aai-s-- rp----asn-
Mk 4:4 G2532 G1096 G1722 G3588 G4687 G3739 G3303 G4098 G3844 G3588 G3598 G2532 G2064 G3588 G4071 G2532 G2719 G0846
Mk 4:4 A gdy siał, jedno padło na drogę; i przyleciały ptaki, i wydziobały je.
Mk 4:4
Mk 4:4 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 4:4
Mk 4:4  i  kiedy  siać  się  inaczej  inaczej  spadły  w  droga  i  spadały  Ptaków  Ptaków  i  ate  że
Mk 4:4 G2532 G1722 G4687 G1096 G3303 G3739 G4098 G3844 G3598 G2532 G2064 G3772 G4071 G2532 G2719 G0846
Mk 4:5 καὶ ἄλλο ἔπεσεν ἐπὶ τὸ πετρῶδες ὅπου οὐκ εἶχεν γῆν πολλήν, καὶ εὐθὺς ἐξανέτειλεν διὰ τὸ μὴ ἔχειν βάθος γῆς·                                            
Mk 4:5 kai\ a)/llo e)/pesen e)pi\ to\ petrO=des o(/pou ou)k ei)=CHen gE=n pollE/n, kai\ eu)Tu\s e)Xane/teilen dia\ to\ mE\ e)/CHein ba/Tos gE=s:
Mk 4:5 kai allo epesen epi to petrOdes hopu uk eiCHen gEn pollEn, kai euTys eXaneteilen dia to mE eCHein baTos gEs:
Mk 4:5 c--------- a-----nsn- v-3aai-s-- p--------- ra----asn- a-----asn- d--------- d--------- v-3iai-s-- n-----asf- a-----asf- c--------- a-----nsm- v-3aai-s-- p--------- ra----asn- d--------- v--pan---- n-----asn- n-----gsf-
Mk 4:5 G2532 G0243 G4098 G1909 G3588 G4075 G3699 G3756 G2192 G1093 G4183 G2532 G2117 G1816 G1223 G3588 G3361 G2192 G0899 G1093
Mk 4:5 Inne padło na miejsce skaliste, gdzie nie miało wiele ziemi, i wnet wzeszło, bo nie było głęboko w glebie.
Mk 4:5
Mk 4:5 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 4:5
Mk 4:5  Inny  spadły  w  skalisty  gdzie  mało  mało  był  Ziemia  i  wkrótce  róża  że  ziemia  był  głębokość  głębokość
Mk 4:5 G0243 G4098 G1909 G4075 G3699 G3756 G4183 G2192 G1093 G2532 G2112 G1816 G1223 G1093 G2192 G0899 G3361
Mk 4:6 καὶ ὅτε ἀνέτειλεν ἥλιος ἐκαυματίσθη, καὶ διὰ τὸ μὴ ἔχειν ῥίζαν ἐξηράνθη.                                                          
Mk 4:6 kai\ o(/te a)ne/teilen o( E(/lios e)kaumati/sTE, kai\ dia\ to\ mE\ e)/CHein r(i/DZan e)XEra/nTE.
Mk 4:6 kai hote aneteilen ho hElios ekaumatisTE, kai dia to mE eCHein riDZan eXEranTE.
Mk 4:6 c--------- c--------- v-3aai-s-- ra----nsm- n-----nsm- v-3api-s-- c--------- p--------- ra----asn- d--------- v--pan---- n-----asf- v-3api-s--
Mk 4:6 G2532 G3753 G0393 G3588 G2246 G2739 G2532 G1223 G3588 G3361 G2192 G4491 G3583
Mk 4:6 Lecz po wschodzie słońca przypaliło się i nie mając korzenia, uschło.
Mk 4:6
Mk 4:6 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 4:6
Mk 4:6  zaś  róża  słońce  przypalony  i  jako  nie  był  korzeń  suszone
Mk 4:6 G1161 G0393 G2246 G2739 G2532 G1223 G3361 G2192 G4491 G3583
Mk 4:7 καὶ ἄλλο ἔπεσεν εἰς τὰς ἀκάνθας, καὶ ἀνέβησαν αἱ ἄκανθαι καὶ συνέπνιξαν αὐτό, καὶ καρπὸν οὐκ ἔδωκεν.                                                  
Mk 4:7 kai\ a)/llo e)/pesen ei)s ta\s a)ka/nTas, kai\ a)ne/bEsan ai( a)/kanTai kai\ sune/pniXan au)to/, kai\ karpo\n ou)k e)/dOken.
Mk 4:7 kai allo epesen eis tas akanTas, kai anebEsan hai akanTai kai synepniXan auto, kai karpon uk edOken.
Mk 4:7 c--------- a-----nsn- v-3aai-s-- p--------- ra----apf- n-----apf- c--------- v-3aai-p-- ra----npf- n-----npf- c--------- v-3aai-p-- rp----asn- c--------- n-----asm- d--------- v-3aai-s--
Mk 4:7 G2532 G0243 G4098 G1519 G3588 G0173 G2532 G0305 G3588 G0173 G2532 G4846 G0846 G2532 G2590 G3756 G1325
Mk 4:7 Inne znów padło między ciernie, a ciernie wybujały i zagłuszyły je, tak że nie wydało owocu.
Mk 4:7
Mk 4:7 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 4:7
Mk 4:7  Inny  spadły  w  ciernie  i  ciernie  wzrosła  i  niedrożności  ziarno  i  nie  dał
Mk 4:7 G0243 G4098 G1519 G0173 G2532 G0173 G0305 G2532 G4846 G0846 G2532 G3756 G1325
Mk 4:8 καὶ ἄλλα ἔπεσεν εἰς τὴν γῆν τὴν καλήν, καὶ ἐδίδου καρπὸν ἀναβαίνοντα καὶ αὐξανόμενα, καὶ ἔφερεν ἓν τριάκοντα καὶ ἓν ἑξήκοντα καὶ ἓν ἑκατόν.                                    
Mk 4:8 kai\ a)/lla e)/pesen ei)s tE\n gE=n tE\n kalE/n, kai\ e)di/dou karpo\n a)nabai/nonta kai\ au)Xano/mena, kai\ e)/feren e(\n tria/konta kai\ e(\n e(XE/konta kai\ e(\n e(kato/n.
Mk 4:8 kai alla epesen eis tEn gEn tEn kalEn, kai edidu karpon anabainonta kai auXanomena, kai eferen hen triakonta kai hen heXEkonta kai hen hekaton.
Mk 4:8 c--------- a-----npn- v-3aai-s-- p--------- ra----asf- n-----asf- ra----asf- a-----asf- c--------- v-3iai-s-- n-----asm- v--papnpn- c--------- v--pppnpn- c--------- v-3iai-s-- a-----nsn- a-----apn- c--------- a-----nsn- a-----apn- c--------- a-----nsn- a-----apn-
Mk 4:8 G2532 G0243 G4098 G1519 G3588 G1093 G3588 G2570 G2532 G1325 G2590 G0305 G2532 G0837 G2532 G5342 G1722 G5144 G2532 G1722 G1835 G2532 G1722 G1540
Mk 4:8 Inne w końcu padły na ziemię żyzną, wzeszły, wyrosły i wydały plon: trzydziestokrotny, sześćdziesięciokrotny i stokrotny.
Mk 4:8
Mk 4:8 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 4:8
Mk 4:8  I  inaczej  spadły  w  dobry  ziemia  i  owoc  wstąpił  i  wzrosła  i  wniesiona  inaczej  trzydzieści  inaczej  sześćdziesiąt  i  inaczej  sto
Mk 4:8 G2532 G0243 G4098 G1519 G2570 G1093 G2532 G2590 G0305 G2532 G0837 G2532 G5342 G1520 G5144 G1520 G1835 G2532 G1520 G1540
Mk 4:9 καὶ ἔλεγεν, Ὃς ἔχει ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω.                                                                      
Mk 4:9 kai\ e)/legen, *(\os e)/CHei O)=ta a)kou/ein a)koue/tO.
Mk 4:9 kai elegen, hos eCHei Ota akuein akuetO.
Mk 4:9 c--------- v-3iai-s-- rr----nsm- v-3pai-s-- n-----apn- v--pan---- v-3pad-s--
Mk 4:9 G2532 G3004 G3739 G2192 G3775 G0191 G0191
Mk 4:9 I dodał: Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha.
Mk 4:9
Mk 4:9 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 4:9
Mk 4:9  I  powiedział  ich  ma  uszy  słyszeć  słyszy
Mk 4:9 G2532 G3004 G0846 G2192 G3775 G0191 G0191
Mk 4:10 Καὶ ὅτε ἐγένετο κατὰ μόνας, ἠρώτων αὐτὸν οἱ περὶ αὐτὸν σὺν τοῖς δώδεκα τὰς παραβολάς.                                                      
Mk 4:10 *kai\ o(/te e)ge/neto kata\ mo/nas, E)rO/tOn au)to\n oi( peri\ au)to\n su\n toi=s dO/deka ta\s parabola/s.
Mk 4:10 kai hote egeneto kata monas, ErOtOn auton hoi peri auton syn tois dOdeka tas parabolas.
Mk 4:10 c--------- c--------- v-3ami-s-- p--------- a-----apf- v-3iai-p-- rp----asm- ra----npm- p--------- rp----asm- p--------- ra----dpm- a-----dpm- ra----apf- n-----apf-
Mk 4:10 G2532 G3753 G1096 G2596 G3440 G2065 G0846 G3588 G4012 G0846 G4862 G3588 G1427 G3588 G3850
Mk 4:10 A gdy był sam, pytali Go ci, którzy przy Nim byli, razem z Dwunastoma, o przypowieść.
Mk 4:10
Mk 4:10 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 4:10
Mk 4:10  Kiedy  zaś  lewo  bez  Osoby  otaczający  otaczający  razem  z  dwanaście  pytanie  Jego  przypowieść
Mk 4:10 G3753 G1161 G1096 G2651 G2651 G3588 G4012 G4862 G4862 G1427 G2065 G0846 G3850
Mk 4:11 καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς, Ὑμῖν τὸ μυστήριον δέδοται τῆς βασιλείας τοῦ θεοῦ· ἐκείνοις δὲ τοῖς ἔξω ἐν παραβολαῖς τὰ πάντα γίνεται,                                            
Mk 4:11 kai\ e)/legen au)toi=s, *(umi=n to\ mustE/rion de/dotai tE=s basilei/as tou= Teou=: e)kei/nois de\ toi=s e)/XO e)n parabolai=s ta\ pa/nta gi/netai,
Mk 4:11 kai elegen autois, hymin to mystErion dedotai tEs basileias tu Teu: ekeinois de tois eXO en parabolais ta panta ginetai,
Mk 4:11 c--------- v-3iai-s-- rp----dpm- rp----dp-- ra----nsn- n-----nsn- v-3xpi-s-- ra----gsf- n-----gsf- ra----gsm- n-----gsm- rd----dpm- c--------- ra----dpm- d--------- p--------- n-----dpf- ra----npn- a-----npn- v-3pmi-s--
Mk 4:11 G2532 G3004 G0846 G5213 G3588 G3466 G1325 G3588 G0932 G3588 G2316 G1565 G1161 G3588 G1854 G1722 G3850 G3588 G3956 G1096
Mk 4:11 On im odrzekł: Wam dana jest tajemnica królestwa Bożego, dla tych zaś, którzy są poza wami, wszystko dzieje się w przypowieściach,
Mk 4:11
Mk 4:11 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 4:11
Mk 4:11  I  powiedział  ich  ty, wy  dany  wiedzieć  tajemnic  Królestwo  Bóg  i  tak  Zewnętrzny  wszystko  jest  w  przypowieści
Mk 4:11 G2532 G3004 G0846 G5213 G1325 G1097 G3466 G0932 G2316 G1161 G1565 G1854 G3956 G1096 G1722 G3850
Mk 4:12 ἵνα βλέποντες βλέπωσιν καὶ μὴ ἴδωσιν, καὶ ἀκούοντες ἀκούωσιν καὶ μὴ συνιῶσιν, μήποτε ἐπιστρέψωσιν καὶ ἀφεθῇ αὐτοῖς.                                                  
Mk 4:12 i(/na ble/pontes ble/pOsin kai\ mE\ i)/dOsin, kai\ a)kou/ontes a)kou/Osin kai\ mE\ suniO=sin, mE/pote e)pistre/PSOsin kai\ a)feTE=| au)toi=s.
Mk 4:12 hina blepontes blepOsin kai mE idOsin, kai akuontes akuOsin kai mE syniOsin, mEpote epistrePSOsin kai afeTE autois.
Mk 4:12 c--------- v--papnpm- v-3pas-p-- c--------- d--------- v-3aas-p-- c--------- v--papnpm- v-3pas-p-- c--------- d--------- v-3pas-p-- c--------- v-3aas-p-- c--------- v-3aps-s-- rp----dpm-
Mk 4:12 G2443 G0991 G0991 G2532 G3361 G1492 G2532 G0191 G0191 G2532 G3361 G4920 G3379 G1994 G2532 G0863 G0846
Mk 4:12 aby patrzyli oczami, a nie widzieli, słuchali uszami, a nie rozumieli, żeby się nie nawrócili i nie była im wydana /tajemnica/.
Mk 4:12
Mk 4:12 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 4:12
Mk 4:12  że  ich  oczy  wygląd  i  nie  zobaczyć  ich  uszy  słyszeć  i  nie  zrozumieć  tak  nie  z kolei  i  odpuszczone  będzie  ich  grzech
Mk 4:12 G2443 G0991 G0991 G0991 G2532 G3361 G1492 G0191 G0191 G0191 G2532 G3361 G4920 G3379 G3379 G1994 G2532 G0863 G0863 G0846 G0265
Mk 4:13 Καὶ λέγει αὐτοῖς, Οὐκ οἴδατε τὴν παραβολὴν ταύτην, καὶ πῶς πάσας τὰς παραβολὰς γνώσεσθε;                                                        
Mk 4:13 *kai\ le/gei au)toi=s, *ou)k oi)/date tE\n parabolE\n tau/tEn, kai\ pO=s pa/sas ta\s parabola\s gnO/sesTe;
Mk 4:13 kai legei autois, uk oidate tEn parabolEn tautEn, kai pOs pasas tas parabolas gnOsesTe;
Mk 4:13 c--------- v-3pai-s-- rp----dpm- d--------- v-2xai-p-- ra----asf- n-----asf- rd----asf- c--------- d--------- a-----apf- ra----apf- n-----apf- v-2fmi-p--
Mk 4:13 G2532 G3004 G0846 G3756 G1492 G3588 G3850 G3778 G2532 G4459 G3956 G3588 G3850 G1097
Mk 4:13 I mówił im: Nie rozumiecie tej przypowieści? Jakże zrozumiecie inne przypowieści?
Mk 4:13
Mk 4:13 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 4:13
Mk 4:13  I  mówi  ich  nie  zrozumieć  To  przypowieść  Jako  zaś  zrozumieć  wszystko  przypowieść
Mk 4:13 G2532 G3004 G0846 G3756 G1492 G5026 G3850 G4459 G2532 G1097 G3956 G3850
Mk 4:14 σπείρων τὸν λόγον σπείρει.                                                                          
Mk 4:14 o( spei/rOn to\n lo/gon spei/rei.
Mk 4:14 ho speirOn ton logon speirei.
Mk 4:14 ra----nsm- v--papnsm- ra----asm- n-----asm- v-3pai-s--
Mk 4:14 G3588 G4687 G3588 G3056 G4687
Mk 4:14 Siewca sieje słowo.
Mk 4:14
Mk 4:14 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 4:14
Mk 4:14  Siewca  słowo  loch
Mk 4:14 G4687 G3056 G4687
Mk 4:15 οὗτοι δέ εἰσιν οἱ παρὰ τὴν ὁδὸν ὅπου σπείρεται λόγος, καὶ ὅταν ἀκούσωσιν εὐθὺς ἔρχεται Σατανᾶς καὶ αἴρει τὸν λόγον τὸν ἐσπαρμένον εἰς αὐτούς.                                
Mk 4:15 ou(=toi de/ ei)sin oi( para\ tE\n o(do\n o(/pou spei/retai o( lo/gos, kai\ o(/tan a)kou/sOsin eu)Tu\s e)/rCHetai o( *satana=s kai\ ai)/rei to\n lo/gon to\n e)sparme/non ei)s au)tou/s.
Mk 4:15 hutoi de eisin hoi para tEn hodon hopu speiretai ho logos, kai hotan akusOsin euTys erCHetai ho satanas kai airei ton logon ton esparmenon eis autus.
Mk 4:15 rd----npm- c--------- v-3pai-p-- ra----npm- p--------- ra----asf- n-----asf- d--------- v-3ppi-s-- ra----nsm- n-----nsm- c--------- c--------- v-3aas-p-- a-----nsm- v-3pmi-s-- ra----nsm- n-----nsm- c--------- v-3pai-s-- ra----asm- n-----asm- ra----asm- v--xppasm- p--------- rp----apm-
Mk 4:15 G3778 G1161 G1526 G3588 G3844 G3588 G3598 G3699 G4687 G3588 G3056 G2532 G3752 G0191 G2117 G2064 G3588 G4567 G2532 G0142 G3588 G3056 G3588 G4687 G1519 G0846
Mk 4:15 A oto są ci /posiani/ na drodze: u nich się sieje słowo, a skoro je usłyszą, zaraz przychodzi szatan i porywa słowo zasiane w nich.
Mk 4:15
Mk 4:15 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 4:15
Mk 4:15  w  droga  środki  tych  który  obsianych  słowo  ale  kiedy  słyszeć  natychmiast  jest  Szatan  i  zbiorów  słowo  obsianych  w  serca  ich
Mk 4:15 G3844 G3598 G1526 G3778 G3778 G4687 G3056 G2532 G3752 G0191 G2112 G2064 G4567 G2532 G0142 G3056 G4687 G1722 G2588 G0846
Mk 4:16 καὶ οὗτοί εἰσιν οἱ ἐπὶ τὰ πετρώδη σπειρόμενοι, οἳ ὅταν ἀκούσωσιν τὸν λόγον εὐθὺς μετὰ χαρᾶς λαμβάνουσιν αὐτόν,                                                
Mk 4:16 kai\ ou(=toi/ ei)sin oi( e)pi\ ta\ petrO/dE speiro/menoi, oi(\ o(/tan a)kou/sOsin to\n lo/gon eu)Tu\s meta\ CHara=s lamba/nousin au)to/n,
Mk 4:16 kai hutoi eisin hoi epi ta petrOdE speiromenoi, hoi hotan akusOsin ton logon euTys meta CHaras lambanusin auton,
Mk 4:16 c--------- rd----npm- v-3pai-p-- ra----npm- p--------- ra----apn- a-----apn- v--pppnpm- rr----npm- c--------- v-3aas-p-- ra----asm- n-----asm- a-----nsm- p--------- n-----gsf- v-3pai-p-- rp----asm-
Mk 4:16 G2532 G3778 G1526 G3588 G1909 G3588 G4075 G4687 G3739 G3752 G0191 G3588 G3056 G2117 G3326 G5479 G2983 G0846
Mk 4:16 Podobnie na miejscach skalistych posiani są ci, którzy, gdy usłyszą słowo, natychmiast przyjmują je z radością,
Mk 4:16
Mk 4:16 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 4:16
Mk 4:16  Podobnie  sposób  i  obsianych  w  skalisty  środki  tych  że  kiedy  słyszeć  słowo  natychmiast  z  radość  wziąć  jego
Mk 4:16 G3668 G3668 G2532 G4687 G1909 G4075 G1526 G3778 G3739 G3752 G0191 G3056 G2112 G3326 G5479 G2983 G0846
Mk 4:17 καὶ οὐκ ἔχουσιν ῥίζαν ἐν ἑαυτοῖς ἀλλὰ πρόσκαιροί εἰσιν· εἶτα γενομένης θλίψεως διωγμοῦ διὰ τὸν λόγον εὐθὺς σκανδαλίζονται.                                              
Mk 4:17 kai\ ou)k e)/CHousin r(i/DZan e)n e(autoi=s a)lla\ pro/skairoi/ ei)sin: ei)=ta genome/nEs Tli/PSeOs E)\ diOgmou= dia\ to\n lo/gon eu)Tu\s skandali/DZontai.
Mk 4:17 kai uk eCHusin riDZan en heautois alla proskairoi eisin: eita genomenEs TliPSeOs E diOgmu dia ton logon euTys skandaliDZontai.
Mk 4:17 c--------- d--------- v-3pai-p-- n-----asf- p--------- rp----dpm- c--------- a-----npm- v-3pai-p-- d--------- v--ampgsf- n-----gsf- c--------- n-----gsm- p--------- ra----asm- n-----asm- a-----nsm- v-3ppi-p--
Mk 4:17 G2532 G3756 G2192 G4491 G1722 G1438 G0235 G4340 G1526 G1534 G1096 G2347 G2228 G1375 G1223 G3588 G3056 G2117 G4624
Mk 4:17 lecz nie mają w sobie korzenia i są niestali. Gdy potem przyjdzie ucisk lub prześladowanie z powodu słowa, zaraz się załamują.
Mk 4:17
Mk 4:17 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 4:17
Mk 4:17  ale  nie  mieć  w  się  korzeń  i  zmienna  następnie  kiedy  przyjść  smutek  lub  prześladowanie  dla  słowo  natychmiast  kuszony
Mk 4:17 G2532 G3756 G2192 G1722 G1438 G4491 G0235 G4340 G1534 G2347 G1096 G2347 G2228 G1375 G1223 G3056 G2112 G4624
Mk 4:18 καὶ ἄλλοι εἰσὶν οἱ εἰς τὰς ἀκάνθας σπειρόμενοι· οὗτοί εἰσιν οἱ τὸν λόγον ἀκούσαντες,                                                        
Mk 4:18 kai\ a)/lloi ei)si\n oi( ei)s ta\s a)ka/nTas speiro/menoi: ou(=toi/ ei)sin oi( to\n lo/gon a)kou/santes,
Mk 4:18 kai alloi eisin hoi eis tas akanTas speiromenoi: hutoi eisin hoi ton logon akusantes,
Mk 4:18 c--------- a-----npm- v-3pai-p-- ra----npm- p--------- ra----apf- n-----apf- v--pppnpm- rd----npm- v-3pai-p-- ra----npm- ra----asm- n-----asm- v--aapnpm-
Mk 4:18 G2532 G0243 G1526 G3588 G1519 G3588 G0173 G4687 G3778 G1526 G3588 G3588 G3056 G0191
Mk 4:18 Są inni, którzy są zasiani między ciernie: to są ci, którzy słuchają wprawdzie słowa,
Mk 4:18
Mk 4:18 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 4:18
Mk 4:18  Obsianych  w  ciernie  środki  przesłuchanie  słowo
Mk 4:18 G4687 G1519 G0173 G1526 G0191 G3056
Mk 4:19 καὶ αἱ μέριμναι τοῦ αἰῶνος καὶ ἀπάτη τοῦ πλούτου καὶ αἱ περὶ τὰ λοιπὰ ἐπιθυμίαι εἰσπορευόμεναι συμπνίγουσιν τὸν λόγον, καὶ ἄκαρπος γίνεται.                                      
Mk 4:19 kai\ ai( me/rimnai tou= ai)O=nos kai\ E( a)pa/tE tou= plou/tou kai\ ai( peri\ ta\ loipa\ e)piTumi/ai ei)sporeuo/menai sumpni/gousin to\n lo/gon, kai\ a)/karpos gi/netai.
Mk 4:19 kai hai merimnai tu aiOnos kai hE apatE tu plutu kai hai peri ta loipa epiTymiai eisporeuomenai sympnigusin ton logon, kai akarpos ginetai.
Mk 4:19 c--------- ra----npf- n-----npf- ra----gsm- n-----gsm- c--------- ra----nsf- n-----nsf- ra----gsm- n-----gsm- c--------- ra----npf- p--------- ra----apn- a-----apn- n-----npf- v--pmpnpf- v-3pai-p-- ra----asm- n-----asm- c--------- a-----nsm- v-3pmi-s--
Mk 4:19 G2532 G3588 G3308 G3588 G0165 G2532 G3588 G0539 G3588 G4149 G2532 G3588 G4012 G3588 G3062 G1939 G1531 G4846 G3588 G3056 G2532 G0175 G1096
Mk 4:19 lecz troski tego świata, ułuda bogactwa i inne żądze wciskają się i zagłuszają słowo, tak że zostaje bezowocne.
Mk 4:19
Mk 4:19 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 4:19
Mk 4:19  ale  opieka  wiek  to  uwodzenie  bogactwo  innych  chce  wprowadzanych  dławik  słowo  i  jest  bez  płód
Mk 4:19 G2532 G3308 G0165 G5127 G0539 G4149 G3062 G1939 G1531 G4846 G3056 G2532 G1096 G0175 G0175
Mk 4:20 καὶ ἐκεῖνοί εἰσιν οἱ ἐπὶ τὴν γῆν τὴν καλὴν σπαρέντες, οἵτινες ἀκούουσιν τὸν λόγον καὶ παραδέχονται καὶ καρποφοροῦσιν ἓν τριάκοντα καὶ ἓν ἑξήκοντα καὶ ἓν ἑκατόν.                                
Mk 4:20 kai\ e)kei=noi/ ei)sin oi( e)pi\ tE\n gE=n tE\n kalE\n spare/ntes, oi(/tines a)kou/ousin to\n lo/gon kai\ parade/CHontai kai\ karpoforou=sin e(\n tria/konta kai\ e(\n e(XE/konta kai\ e(\n e(kato/n.
Mk 4:20 kai ekeinoi eisin hoi epi tEn gEn tEn kalEn sparentes, hoitines akuusin ton logon kai paradeCHontai kai karpoforusin hen triakonta kai hen heXEkonta kai hen hekaton.
Mk 4:20 c--------- rd----npm- v-3pai-p-- ra----npm- p--------- ra----asf- n-----asf- ra----asf- a-----asf- v--appnpm- rr----npm- v-3pai-p-- ra----asm- n-----asm- c--------- v-3pmi-p-- c--------- v-3pai-p-- a-----nsn- a-----apn- c--------- a-----nsn- a-----apn- c--------- a-----nsn- a-----apn-
Mk 4:20 G2532 G1565 G1526 G3588 G1909 G3588 G1093 G3588 G2570 G4687 G3748 G0191 G3588 G3056 G2532 G3858 G2532 G2592 G1722 G5144 G2532 G1722 G1835 G2532 G1722 G1540
Mk 4:20 W końcu na ziemię żyzną zostali posiani ci, którzy słuchają słowa, przyjmują je i wydają owoc: trzydziestokrotny, sześćdziesięciokrotny i stokrotny.
Mk 4:20
Mk 4:20 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 4:20
Mk 4:20 A  Dobra wola  ziemia  środki  słuchać  słowo  i  wziąć
Mk 4:20 G2532 G2570 G1093 G1526 G0191 G3056 G2532 G3858
Mk 4:21 Καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς, Μήτι ἔρχεται λύχνος ἵνα ὑπὸ τὸν μόδιον τεθῇ ὑπὸ τὴν κλίνην; οὐχ ἵνα ἐπὶ τὴν λυχνίαν τεθῇ;                                        
Mk 4:21 *kai\ e)/legen au)toi=s, *mE/ti e)/rCHetai o( lu/CHnos i(/na u(po\ to\n mo/dion teTE=| E)\ u(po\ tE\n kli/nEn; ou)CH i(/na e)pi\ tE\n luCHni/an teTE=|;
Mk 4:21 kai elegen autois, mEti erCHetai ho lyCHnos hina hypo ton modion teTE E hypo tEn klinEn; uCH hina epi tEn lyCHnian teTE;
Mk 4:21 c--------- v-3iai-s-- rp----dpm- x--------- v-3pmi-s-- ra----nsm- n-----nsm- c--------- p--------- ra----asm- n-----asm- v-3aps-s-- c--------- p--------- ra----asf- n-----asf- x--------- c--------- p--------- ra----asf- n-----asf- v-3aps-s--
Mk 4:21 G2532 G3004 G0846 G3385 G2064 G3588 G3088 G2443 G5259 G3588 G3426 G5087 G2228 G5259 G3588 G2825 G3756 G2443 G1909 G3588 G3087 G5087
Mk 4:21 Mówił im dalej: Czy po to wnosi się światło, by je postawić pod korcem lub pod łóżkiem? Czy nie po to, aby je postawić na świeczniku?
Mk 4:21
Mk 4:21 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 4:21
Mk 4:21  I  powiedział  ich  dla  dodanie  czy  zostało  świeca  że  umieścić  pod  statek  lub  pod  łóżko  nie  dla  dodanie  że  umieścić  w  świecznik
Mk 4:21 G2532 G3004 G0846 G2443 G2443 G3385 G2064 G3088 G2443 G5087 G5259 G3426 G2228 G5259 G2825 G3756 G2443 G2443 G2443 G2007 G1909 G3087
Mk 4:22 οὐ γάρ ἐστιν κρυπτὸν ἐὰν μὴ ἵνα φανερωθῇ, οὐδὲ ἐγένετο ἀπόκρυφον ἀλλ᾿ ἵνα ἔλθῃ εἰς φανερόν.                                                    
Mk 4:22 ou) ga/r e)stin krupto\n e)a\n mE\ i(/na fanerOTE=|, ou)de\ e)ge/neto a)po/krufon a)ll' i(/na e)/lTE| ei)s fanero/n.
Mk 4:22 u gar estin krypton ean mE hina fanerOTE, ude egeneto apokryfon all' ina elTE eis faneron.
Mk 4:22 d--------- c--------- v-3pai-s-- a-----nsn- c--------- d--------- c--------- v-3aps-s-- c--------- v-3ami-s-- a-----nsn- c--------- c--------- v-3aas-s-- p--------- a-----asn-
Mk 4:22 G3756 G1063 G2076 G2927 G1437 G3361 G2443 G5319 G3761 G1096 G0614 G0235 G2443 G2064 G1519 G5318
Mk 4:22 Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie miało wyjść na jaw.
Mk 4:22
Mk 4:22 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 4:22
Mk 4:22  Nie  Nie  nic  tajny  tajny  że  nie  został  jasny  nie  jest  utrzymywane w tajemnicy  że  że  przyjść  obecnie  obecnie
Mk 4:22 G2076 G3756 G5100 G2927 G5100 G3739 G3362 G5319 G5319 G3761 G1096 G0614 G0235 G2443 G2064 G1519 G5318
Mk 4:23 εἴ τις ἔχει ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω.                                                                        
Mk 4:23 ei)/ tis e)/CHei O)=ta a)kou/ein a)koue/tO.
Mk 4:23 ei tis eCHei Ota akuein akuetO.
Mk 4:23 c--------- ri----nsm- v-3pai-s-- n-----apn- v--pan---- v-3pad-s--
Mk 4:23 G1487 G5100 G2192 G3775 G0191 G0191
Mk 4:23 Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha.
Mk 4:23
Mk 4:23 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 4:23
Mk 4:23  Jeśli  kto  ma  uszy  słyszeć  tak  słyszy
Mk 4:23 G1487 G5100 G2192 G3775 G0191 G0191 G0191
Mk 4:24 Καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς, Βλέπετε τί ἀκούετε. ἐν μέτρῳ μετρεῖτε μετρηθήσεται ὑμῖν καὶ προστεθήσεται ὑμῖν.                                                      
Mk 4:24 *kai\ e)/legen au)toi=s, *ble/pete ti/ a)kou/ete. e)n O(=| me/trO| metrei=te metrETE/setai u(mi=n kai\ prosteTE/setai u(mi=n.
Mk 4:24 kai elegen autois, blepete ti akuete. en hO metrO metreite metrETEsetai hymin kai prosteTEsetai hymin.
Mk 4:24 c--------- v-3iai-s-- rp----dpm- v-2pad-p-- ri----asn- v-2pai-p-- p--------- rr----dsn- n-----dsn- v-2pai-p-- v-3fpi-s-- rp----dp-- c--------- v-3fpi-s-- rp----dp--
Mk 4:24 G2532 G3004 G0846 G0991 G5101 G0191 G1722 G3739 G3358 G3354 G3354 G5213 G2532 G4369 G5213
Mk 4:24 I mówił im: Uważajcie na to, czego słuchacie. Taką samą miarą, jaką wy mierzycie, odmierzą wam i jeszcze wam dołożą.
Mk 4:24
Mk 4:24 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 4:24
Mk 4:24  I  powiedział  ich  uwagę  że  słyszeć  rodzaj  środka  środka  zmierzyć  wymierzył  będzie  ty, wy  i  dodanej dla  będzie  ty, wy  słuchacz
Mk 4:24 G2532 G3004 G0846 G0991 G5101 G0191 G3739 G1722 G3358 G3354 G3354 G3354 G5213 G2532 G4369 G4369 G5213 G0191
Mk 4:25 ὃς γὰρ ἔχει, δοθήσεται αὐτῷ· καὶ ὃς οὐκ ἔχει, καὶ ἔχει ἀρθήσεται ἀπ᾿ αὐτοῦ.                                                      
Mk 4:25 o(\s ga\r e)/CHei, doTE/setai au)tO=|: kai\ o(\s ou)k e)/CHei, kai\ o(\ e)/CHei a)rTE/setai a)p' au)tou=.
Mk 4:25 hos gar eCHei, doTEsetai autO: kai hos uk eCHei, kai ho eCHei arTEsetai ap' autu.
Mk 4:25 rr----nsm- c--------- v-3pai-s-- v-3fpi-s-- rp----dsm- c--------- rr----nsm- d--------- v-3pai-s-- d--------- rr----asn- v-3pai-s-- v-3fpi-s-- p--------- rp----gsm-
Mk 4:25 G3739 G1063 G2192 G1325 G0846 G2532 G3739 G3756 G2192 G2532 G3739 G2192 G0142 G0575 G0846
Mk 4:25 Bo kto ma, temu będzie dane; a kto nie ma, pozbawią go i tego, co ma.
Mk 4:25
Mk 4:25 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 4:25
Mk 4:25  Dla  kto  kto  ma  do  dany  będzie  i  kto  nie  ma  w  dodanie  zabrane  i  że  ma
Mk 4:25 G1063 G0302 G3739 G2192 G0846 G1325 G1325 G2532 G3739 G3756 G2192 G0575 G0846 G0142 G2532 G3739 G2192
Mk 4:26 Καὶ ἔλεγεν, Οὕτως ἐστὶν βασιλεία τοῦ θεοῦ ὡς ἄνθρωπος βάλῃ τὸν σπόρον ἐπὶ τῆς γῆς                                                    
Mk 4:26 *kai\ e)/legen, *ou(/tOs e)sti\n E( basilei/a tou= Teou= O(s a)/nTrOpos ba/lE| to\n spo/ron e)pi\ tE=s gE=s
Mk 4:26 kai elegen, hutOs estin hE basileia tu Teu hOs anTrOpos balE ton sporon epi tEs gEs
Mk 4:26 c--------- v-3iai-s-- d--------- v-3pai-s-- ra----nsf- n-----nsf- ra----gsm- n-----gsm- c--------- n-----nsm- v-3aas-s-- ra----asm- n-----asm- p--------- ra----gsf- n-----gsf-
Mk 4:26 G2532 G3004 G3779 G2076 G3588 G0932 G3588 G2316 G5613 G0444 G0906 G3588 G4703 G1909 G3588 G1093
Mk 4:26 Mówił dalej: Z królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie wrzucił w ziemię.
Mk 4:26
Mk 4:26 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 4:26
Mk 4:26  I  powiedział  Królestwo  Bóg  jak  jak  jako  jeśli  człowiek  rzut  ziarno  w  ziemia
Mk 4:26 G2532 G3004 G0932 G2316 G2076 G3779 G5613 G1437 G0444 G0906 G4703 G1909 G1093
Mk 4:27 καὶ καθεύδῃ καὶ ἐγείρηται νύκτα καὶ ἡμέραν, καὶ σπόρος βλαστᾷ καὶ μηκύνηται ὡς οὐκ οἶδεν αὐτός.                                                  
Mk 4:27 kai\ kaTeu/dE| kai\ e)gei/rEtai nu/kta kai\ E(me/ran, kai\ o( spo/ros blasta=| kai\ mEku/nEtai O(s ou)k oi)=den au)to/s.
Mk 4:27 kai kaTeudE kai egeirEtai nykta kai hEmeran, kai ho sporos blasta kai mEkynEtai hOs uk oiden autos.
Mk 4:27 c--------- v-3pas-s-- c--------- v-3pps-s-- n-----asf- c--------- n-----asf- c--------- ra----nsm- n-----nsm- v-3pas-s-- c--------- v-3pms-s-- c--------- d--------- v-3xai-s-- rp----nsm-
Mk 4:27 G2532 G2518 G2532 G1453 G3571 G2532 G2250 G2532 G3588 G4703 G0985 G2532 G3373 G5613 G3756 G1492 G0846
Mk 4:27 Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy, nasienie kiełkuje i rośnie, on sam nie wie jak.
Mk 4:27
Mk 4:27 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 4:27
Mk 4:27  i  spanie  i  wzrostu  w nocy  i  na dzień  i  jako  ziarno  wzrostu  i  rośnie  nie  wie  on
Mk 4:27 G2532 G2518 G2532 G1453 G3571 G2532 G2250 G2532 G5613 G4703 G0985 G2532 G3373 G3756 G1492 G0846
Mk 4:28 αὐτομάτη γῆ καρποφορεῖ, πρῶτον χόρτον, εἶτα στάχυν, εἶτα πλήρη[ς] σῖτον ἐν τῷ στάχυϊ.                                                        
Mk 4:28 au)toma/tE E( gE= karpoforei=, prO=ton CHo/rton, ei)=ta sta/CHun, ei)=ta plE/rE[s] si=ton e)n tO=| sta/CHui+.
Mk 4:28 automatE hE gE karpoforei, prOton CHorton, eita staCHyn, eita plErE[s] siton en tO staCHy+i.
Mk 4:28 a-----nsf- ra----nsf- n-----nsf- v-3pai-s-- a-----asn- n-----asm- d--------- n-----asm- d--------- a-----asm- n-----asm- p--------- ra----dsm- n-----dsm-
Mk 4:28 G0844 G3588 G1093 G2592 G4412 G5528 G1534 G4719 G1534 G4134 G4621 G1722 G3588 G4719
Mk 4:28 Ziemia sama z siebie wydaje plon, najpierw źdźbło, potem kłos, a potem pełne ziarnko w kłosie.
Mk 4:28
Mk 4:28 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 4:28
Mk 4:28  dla  ziemia  się  go  produkuje  pierwszy  warzywa  następnie  kolec  następnie  kompletny  ziarno  w  ucho
Mk 4:28 G1063 G1093 G0844 G0844 G2592 G4412 G5528 G1534 G4719 G1534 G4134 G4621 G1722 G4719
Mk 4:29 ὅταν δὲ παραδοῖ καρπός, εὐθὺς ἀποστέλλει τὸ δρέπανον, ὅτι παρέστηκεν θερισμός.                                                          
Mk 4:29 o(/tan de\ paradoi= o( karpo/s, eu)Tu\s a)poste/llei to\ dre/panon, o(/ti pare/stEken o( Terismo/s.
Mk 4:29 hotan de paradoi ho karpos, euTys apostellei to drepanon, hoti parestEken ho Terismos.
Mk 4:29 c--------- c--------- v-3aas-s-- ra----nsm- n-----nsm- a-----nsm- v-3pai-s-- ra----asn- n-----asn- c--------- v-3xai-s-- ra----nsm- n-----nsm-
Mk 4:29 G3752 G1161 G3860 G3588 G2590 G2117 G0649 G3588 G1407 G3754 G3936 G3588 G2326
Mk 4:29 A gdy stan zboża na to pozwala, zaraz zapuszcza się sierp, bo pora już na żniwo.
Mk 4:29
Mk 4:29 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 4:29
Mk 4:29  Kiedy  zaś  dojrzały  owoc  natychmiast  wysyła  sierp  że  przyszedł  zbiory
Mk 4:29 G3752 G1161 G3860 G2590 G2112 G0649 G1407 G3754 G3936 G2326
Mk 4:30 Καὶ ἔλεγεν, Πῶς ὁμοιώσωμεν τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ, ἐν τίνι αὐτὴν παραβολῇ θῶμεν;                                                        
Mk 4:30 *kai\ e)/legen, *pO=s o(moiO/sOmen tE\n basilei/an tou= Teou=, E)\ e)n ti/ni au)tE\n parabolE=| TO=men;
Mk 4:30 kai elegen, pOs homoiOsOmen tEn basileian tu Teu, E en tini autEn parabolE TOmen;
Mk 4:30 c--------- v-3iai-s-- d--------- v-1aas-p-- ra----asf- n-----asf- ra----gsm- n-----gsm- c--------- p--------- ri----dsf- rp----asf- n-----dsf- v-1aas-p--
Mk 4:30 G2532 G3004 G4459 G3666 G3588 G0932 G3588 G2316 G2228 G1722 G5101 G0846 G3850 G5087
Mk 4:30 Mówił jeszcze: Z czym porównamy królestwo Boże lub w jakiej przypowieści je przedstawimy?
Mk 4:30
Mk 4:30 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 4:30
Mk 4:30  I  powiedział  co  porównać  Królestwo  Bóg  lub  rodzaj  przypowieść  przypowieść  reprezentują  jego
Mk 4:30 G2532 G3004 G5101 G3666 G0932 G2316 G2228 G4169 G1722 G3850 G3846 G0846
Mk 4:31 ὡς κόκκῳ σινάπεως, ὃς ὅταν σπαρῇ ἐπὶ τῆς γῆς, μικρότερον ὂν πάντων τῶν σπερμάτων τῶν ἐπὶ τῆς γῆς,                                                
Mk 4:31 O(s ko/kkO| sina/peOs, o(\s o(/tan sparE=| e)pi\ tE=s gE=s, mikro/teron o)\n pa/ntOn tO=n sperma/tOn tO=n e)pi\ tE=s gE=s,