Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

NT_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po grecku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

do_Mk4      do_str_głównej      do_Mk6      
Mk 5:1 Καὶ ἦλθον εἰς τὸ πέραν τῆς θαλάσσης εἰς τὴν χώραν τῶν Γερασηνῶν.                                                        
Mk 5:1 *kai\ E)=lTon ei)s to\ pe/ran tE=s Tala/ssEs ei)s tE\n CHO/ran tO=n *gerasEnO=n.
Mk 5:1 kai ElTon eis to peran tEs TalassEs eis tEn CHOran tOn gerasEnOn.
Mk 5:1 c--------- v-3aai-p-- p--------- ra----asn- d--------- ra----gsf- n-----gsf- p--------- ra----asf- n-----asf- ra----gpm- a-----gpm-
Mk 5:1 G2532 G2064 G1519 G3588 G4008 G3588 G2281 G1519 G3588 G5561 G3588 G1046
Mk 5:1 Przybyli na drugą stronę jeziora do kraju Gerazeńczyków. 
Mk 5:1
Mk 5:1 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 5:1
Mk 5:1  I  przyszedł  w  inny  wybrzeże  Morze  w  Kraj  Gadarenes
Mk 5:1 G2532 G2064 G1519 G4008 G4008 G2281 G1519 G5561 G1046
Mk 5:2 καὶ ἐξελθόντος αὐτοῦ ἐκ τοῦ πλοίου εὐθὺς ὑπήντησεν αὐτῷ ἐκ τῶν μνημείων ἄνθρωπος ἐν πνεύματι ἀκαθάρτῳ,                                                
Mk 5:2 kai\ e)XelTo/ntos au)tou= e)k tou= ploi/ou eu)Tu\s u(pE/ntEsen au)tO=| e)k tO=n mnEmei/On a)/nTrOpos e)n pneu/mati a)kaTa/rtO|,
Mk 5:2 kai eXelTontos autu ek tu ploiu euTys hypEntEsen autO ek tOn mnEmeiOn anTrOpos en pneumati akaTartO,
Mk 5:2 c--------- v--aapgsm- rp----gsm- p--------- ra----gsn- n-----gsn- a-----nsm- v-3aai-s-- rp----dsm- p--------- ra----gpn- n-----gpn- n-----nsm- p--------- n-----dsn- a-----dsn-
Mk 5:2 G2532 G1831 G0846 G1537 G3588 G4143 G2117 G5221 G0846 G1537 G3588 G3419 G0444 G1722 G4151 G0169
Mk 5:2 Ledwie wysiadł z łodzi, zaraz wybiegł Mu naprzeciw z grobów człowiek opętany przez ducha nieczystego.
Mk 5:2
Mk 5:2 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 5:2
Mk 5:2  I  lewo  z  Łodzi  natychmiast  spełnione  Jego  z  Trumna  człowiek  opętany  nieczysty  duch
Mk 5:2 G2532 G1831 G1537 G4143 G2112 G0528 G0846 G1537 G3419 G0444 G1722 G0169 G4151
Mk 5:3 ὃς τὴν κατοίκησιν εἶχεν ἐν τοῖς μνήμασιν· καὶ οὐδὲ ἁλύσει οὐκέτι οὐδεὶς ἐδύνατο αὐτὸν δῆσαι,                                                  
Mk 5:3 o(\s tE\n katoi/kEsin ei)=CHen e)n toi=s mnE/masin: kai\ ou)de\ a(lu/sei ou)ke/ti ou)dei\s e)du/nato au)to\n dE=sai,
Mk 5:3 hos tEn katoikEsin eiCHen en tois mnEmasin: kai ude halysei uketi udeis edynato auton dEsai,
Mk 5:3 rr----nsm- ra----asf- n-----asf- v-3iai-s-- p--------- ra----dpn- n-----dpn- c--------- d--------- n-----dsf- d--------- a-----nsm- v-3imi-s-- rp----asm- v--aan----
Mk 5:3 G3739 G3588 G2731 G2192 G1722 G3588 G3418 G2532 G3761 G0254 G3765 G3762 G1410 G0846 G1210
Mk 5:3 Mieszkał on stale w grobach i nawet łańcuchem nie mógł go już nikt związać.
Mk 5:3
Mk 5:3 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 5:3
Mk 5:3  on  miał  obudowa  w  trumien  i  żaden  może  jego  krawat  nawet  sieci
Mk 5:3 G3739 G2192 G2731 G1722 G3419 G2532 G3762 G1410 G0846 G1210 G3777 G0254
Mk 5:4 διὰ τὸ αὐτὸν πολλάκις πέδαις καὶ ἁλύσεσιν δεδέσθαι καὶ διεσπάσθαι ὑπ᾿ αὐτοῦ τὰς ἁλύσεις καὶ τὰς πέδας συντετρῖφθαι, καὶ οὐδεὶς ἴσχυεν αὐτὸν δαμάσαι·                                  
Mk 5:4 dia\ to\ au)to\n polla/kis pe/dais kai\ a(lu/sesin dede/sTai kai\ diespa/sTai u(p' au)tou= ta\s a(lu/seis kai\ ta\s pe/das suntetri=fTai, kai\ ou)dei\s i)/sCHuen au)to\n dama/sai:
Mk 5:4 dia to auton pollakis pedais kai halysesin dedesTai kai diespasTai hyp' autu tas halyseis kai tas pedas syntetrifTai, kai udeis isCHyen auton damasai:
Mk 5:4 p--------- ra----asn- rp----asm- d--------- n-----dpf- c--------- n-----dpf- v--xpn---- c--------- v--xpn---- p--------- rp----gsm- ra----apf- n-----apf- c--------- ra----apf- n-----apf- v--xpn---- c--------- a-----nsm- v-3iai-s-- rp----asm- v--aan----
Mk 5:4 G1223 G3588 G0846 G4178 G3976 G2532 G0254 G1210 G2532 G1288 G5259 G0846 G3588 G0254 G2532 G3588 G3976 G4937 G2532 G3762 G2480 G0846 G1150
Mk 5:4 Często bowiem wiązano go w pęta i łańcuchy; ale łańcuchy kruszył, a pęta rozrywał, i nikt nie zdołał go poskromić.
Mk 5:4
Mk 5:4 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 5:4
Mk 5:4  że  wiele razy  był  on  ograniczone  kajdany  i  sieci  ale  łza  łańcuch  i  złamał  kajdany  i  żaden  w  Wojska  był  oswojony  jego
Mk 5:4 G1223 G4178 G1210 G0846 G1210 G3976 G2532 G0254 G2532 G1288 G0254 G2532 G4937 G3976 G2532 G3762 G2480 G2480 G2480 G1150 G0846
Mk 5:5 καὶ διὰ παντὸς νυκτὸς καὶ ἡμέρας ἐν τοῖς μνήμασιν καὶ ἐν τοῖς ὄρεσιν ἦν κράζων καὶ κατακόπτων ἑαυτὸν λίθοις.                                          
Mk 5:5 kai\ dia\ panto\s nukto\s kai\ E(me/ras e)n toi=s mnE/masin kai\ e)n toi=s o)/resin E)=n kra/DZOn kai\ katako/ptOn e(auto\n li/Tois.
Mk 5:5 kai dia pantos nyktos kai hEmeras en tois mnEmasin kai en tois oresin En kraDZOn kai katakoptOn heauton liTois.
Mk 5:5 c--------- p--------- a-----gsm- n-----gsf- c--------- n-----gsf- p--------- ra----dpn- n-----dpn- c--------- p--------- ra----dpn- n-----dpn- v-3iai-s-- v--papnsm- c--------- v--papnsm- rp----asm- n-----dpm-
Mk 5:5 G2532 G1223 G3956 G3571 G2532 G2250 G1722 G3588 G3418 G2532 G1722 G3588 G3735 G2258 G2896 G2532 G2629 G1438 G3037
Mk 5:5 Wciąż dniem i nocą krzyczał, tłukł się kamieniami w grobach i po górach.
Mk 5:5
Mk 5:5 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 5:5
Mk 5:5  zawsze  w nocy  i  na dzień  w  góry  i  trumien  krzyczeć  krzyczeć  i  bić  bić  kamienie
Mk 5:5 G1275 G3571 G2532 G2250 G1722 G3735 G2532 G3418 G2258 G2896 G2532 G1438 G2629 G3037
Mk 5:6 καὶ ἰδὼν τὸν Ἰησοῦν ἀπὸ μακρόθεν ἔδραμεν καὶ προσεκύνησεν αὐτῷ,                                                            
Mk 5:6 kai\ i)dO\n to\n *)iEsou=n a)po\ makro/Ten e)/dramen kai\ proseku/nEsen au)tO=|,
Mk 5:6 kai idOn ton iEsun apo makroTen edramen kai prosekynEsen autO,
Mk 5:6 c--------- v--aapnsm- ra----asm- n-----asm- p--------- d--------- v-3aai-s-- c--------- v-3aai-s-- rp----dsm-
Mk 5:6 G2532 G1492 G3588 G2424 G0575 G3113 G5143 G2532 G4352 G0846
Mk 5:6 Skoro z daleka ujrzał Jezusa, przybiegł, oddał Mu pokłon
Mk 5:6
Mk 5:6 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 5:6
Mk 5:6  widzenie  zaś  Jezus  daleka  daleka  prowadził  i  skłonił  Go
Mk 5:6 G1492 G1161 G2424 G0575 G3113 G5143 G2532 G4352 G0846
Mk 5:7 καὶ κράξας φωνῇ μεγάλῃ λέγει, Τί ἐμοὶ καὶ σοί, Ἰησοῦ υἱὲ τοῦ θεοῦ τοῦ ὑψίστου; ὁρκίζω σε τὸν θεόν, μή με βασανίσῃς.                                    
Mk 5:7 kai\ kra/Xas fOnE=| mega/lE| le/gei, *ti/ e)moi\ kai\ soi/, *)iEsou= ui(e\ tou= Teou= tou= u(PSi/stou; o(rki/DZO se to\n Teo/n, mE/ me basani/sE|s.
Mk 5:7 kai kraXas fOnE megalE legei, ti emoi kai soi, iEsu hyie tu Teu tu hyPSistu; horkiDZO se ton Teon, mE me basanisEs.
Mk 5:7 c--------- v--aapnsm- n-----dsf- a-----dsf- v-3pai-s-- ri----nsn- rp----ds-- c--------- rp----ds-- n-----vsm- n-----vsm- ra----gsm- n-----gsm- ra----gsm- a-----gsms v-1pai-s-- rp----as-- ra----asm- n-----asm- d--------- rp----as-- v-2aas-s--
Mk 5:7 G2532 G2896 G5456 G3173 G3004 G5101 G1698 G2532 G4671 G2424 G5207 G3588 G2316 G3588 G5310 G3726 G4571 G3588 G2316 G3361 G3165 G0928
Mk 5:7 i zawołał wniebogłosy: Czego chcesz ode mnie, Jezusie, Synu Boga Najwyższego? Zaklinam Cię na Boga, nie dręcz mnie!
Mk 5:7
Mk 5:7 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 5:7
Mk 5:7  i  zawołał  głośno  głos  powiedział  że  ty, wy  do  mnie  Jezus  Syn  Bóg  Gd  czarować  ty, wy  Bóg  nie  męka  mnie
Mk 5:7 G2532 G2896 G3173 G5456 G2036 G5101 G4671 G2532 G1698 G2424 G5207 G2316 G5310 G3726 G4571 G2316 G3361 G0928 G3165
Mk 5:8 ἔλεγεν γὰρ αὐτῷ, Ἔξελθε τὸ πνεῦμα τὸ ἀκάθαρτον ἐκ τοῦ ἀνθρώπου.                                                          
Mk 5:8 e)/legen ga\r au)tO=|, *)/eXelTe to\ pneu=ma to\ a)ka/Tarton e)k tou= a)nTrO/pou.
Mk 5:8 elegen gar autO, eXelTe to pneuma to akaTarton ek tu anTrOpu.
Mk 5:8 v-3iai-s-- c--------- rp----dsn- v-2aad-s-- ra----vsn- n-----vsn- ra----vsn- a-----vsn- p--------- ra----gsm- n-----gsm-
Mk 5:8 G3004 G1063 G0846 G1831 G3588 G4151 G3588 G0169 G1537 G3588 G0444
Mk 5:8 Powiedział mu bowiem: Wyjdź, duchu nieczysty, z tego człowieka.
Mk 5:8
Mk 5:8 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 5:8
Mk 5:8  Dla  powiedział  go  Odstąpić  duch  nieczysty  z  to  Prawa
Mk 5:8 G1063 G3004 G0846 G1831 G4151 G0169 G1537 G3588 G0444
Mk 5:9 καὶ ἐπηρώτα αὐτόν, Τί ὄνομά σοι; καὶ λέγει αὐτῷ, Λεγιὼν ὄνομά μοι, ὅτι πολλοί ἐσμεν.                                                  
Mk 5:9 kai\ e)pErO/ta au)to/n, *ti/ o)/noma/ soi; kai\ le/gei au)tO=|, *legiO\n o)/noma/ moi, o(/ti polloi/ e)smen.
Mk 5:9 kai epErOta auton, ti onoma soi; kai legei autO, legiOn onoma moi, hoti polloi esmen.
Mk 5:9 c--------- v-3iai-s-- rp----asm- ri----nsn- n-----nsn- rp----ds-- c--------- v-3pai-s-- rp----dsm- n-----nsf- n-----nsn- rp----ds-- c--------- a-----npm- v-1pai-p--
Mk 5:9 G2532 G1905 G0846 G5101 G3686 G4671 G2532 G3004 G0846 G3003 G3686 G3427 G3754 G4183 G2070
Mk 5:9 I zapytał go: Jak ci na imię? Odpowiedział Mu: Na imię mi "Legion", bo nas jest wielu.
Mk 5:9
Mk 5:9 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 5:9
Mk 5:9  I  pytanie  jego  jako  ty, wy  nazwa  I  powiedział  w  odpowiedź  legion  nazwa  mnie  że  nas  wiele
Mk 5:9 G2532 G1905 G0846 G5101 G4671 G3686 G2532 G3004 G0611 G0611 G3003 G3686 G3427 G3754 G2070 G4183
Mk 5:10 καὶ παρεκάλει αὐτὸν πολλὰ ἵνα μὴ αὐτὰ ἀποστείλῃ ἔξω τῆς χώρας.                                                          
Mk 5:10 kai\ pareka/lei au)to\n polla\ i(/na mE\ au)ta\ a)postei/lE| e)/XO tE=s CHO/ras.
Mk 5:10 kai parekalei auton polla hina mE auta aposteilE eXO tEs CHOras.
Mk 5:10 c--------- v-3iai-s-- rp----asm- a-----apn- c--------- d--------- rp----apn- v-3aas-s-- p--------- ra----gsf- n-----gsf-
Mk 5:10 G2532 G3870 G0846 G4183 G2443 G3361 G0846 G0649 G1854 G3588 G5561
Mk 5:10 I prosił Go na wszystko, żeby ich nie wyganiał z tej okolicy.
Mk 5:10
Mk 5:10 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 5:10
Mk 5:10  I  wiele  pytanie  Jego  że  nie  wygnany  ich  obecnie  z  kraj  że
Mk 5:10 G2532 G4183 G3870 G0846 G2443 G3361 G0649 G0846 G0649 G1854 G5561 G3588
Mk 5:11 Ἦν δὲ ἐκεῖ πρὸς τῷ ὄρει ἀγέλη χοίρων μεγάλη βοσκομένη·                                                            
Mk 5:11 *)=En de\ e)kei= pro\s tO=| o)/rei a)ge/lE CHoi/rOn mega/lE boskome/nE:
Mk 5:11 En de ekei pros tO orei agelE CHoirOn megalE boskomenE:
Mk 5:11 v-3iai-s-- c--------- d--------- p--------- ra----dsn- n-----dsn- n-----nsf- n-----gpm- a-----nsf- v--pppnsf-
Mk 5:11 G2258 G1161 G1563 G4314 G3588 G3735 G0034 G5519 G3173 G1006
Mk 5:11 A pasła się tam na górze wielka trzoda świń.
Mk 5:11
Mk 5:11 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 5:11
Mk 5:11  Wypas  Wypas  zaś  tam  w  żal  wielki  stado  świń
Mk 5:11 G1006 G2258 G1161 G1563 G4314 G3735 G3173 G0034 G5519
Mk 5:12 καὶ παρεκάλεσαν αὐτὸν λέγοντες, Πέμψον ἡμᾶς εἰς τοὺς χοίρους, ἵνα εἰς αὐτοὺς εἰσέλθωμεν.                                                      
Mk 5:12 kai\ pareka/lesan au)to\n le/gontes, *pe/mPSon E(ma=s ei)s tou\s CHoi/rous, i(/na ei)s au)tou\s ei)se/lTOmen.
Mk 5:12 kai parekalesan auton legontes, pemPSon hEmas eis tus CHoirus, hina eis autus eiselTOmen.
Mk 5:12 c--------- v-3aai-p-- rp----asm- v--papnpm- v-2aad-s-- rp----ap-- p--------- ra----apm- n-----apm- c--------- p--------- rp----apm- v-1aas-p--
Mk 5:12 G2532 G3870 G0846 G3004 G3992 G2248 G1519 G3588 G5519 G2443 G1519 G0846 G1525
Mk 5:12 Prosili Go więc: Poślij nas w świnie, żebyśmy w nie wejść mogli.
Mk 5:12
Mk 5:12 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 5:12
Mk 5:12  I  pytanie  Jego  wszystko  demony  mówi  iść  nas  w  świń  że  wpisać  w  ich
Mk 5:12 G2532 G3870 G0846 G3956 G1142 G3004 G3992 G2248 G1519 G5519 G2443 G1525 G1519 G0846
Mk 5:13 καὶ ἐπέτρεψεν αὐτοῖς. καὶ ἐξελθόντα τὰ πνεύματα τὰ ἀκάθαρτα εἰσῆλθον εἰς τοὺς χοίρους, καὶ ὥρμησεν ἀγέλη κατὰ τοῦ κρημνοῦ εἰς τὴν θάλασσαν, ὡς δισχίλιοι, καὶ ἐπνίγοντο ἐν τῇ θαλάσσῃ.                    
Mk 5:13 kai\ e)pe/trePSen au)toi=s. kai\ e)XelTo/nta ta\ pneu/mata ta\ a)ka/Tarta ei)sE=lTon ei)s tou\s CHoi/rous, kai\ O(/rmEsen E( a)ge/lE kata\ tou= krEmnou= ei)s tE\n Ta/lassan, O(s disCHi/lioi, kai\ e)pni/gonto e)n tE=| Tala/ssE|.
Mk 5:13 kai epetrePSen autois. kai eXelTonta ta pneumata ta akaTarta eisElTon eis tus CHoirus, kai hOrmEsen hE agelE kata tu krEmnu eis tEn Talassan, hOs disCHilioi, kai epnigonto en tE TalassE.
Mk 5:13 c--------- v-3aai-s-- rp----dpn- c--------- v--aapnpn- ra----npn- n-----npn- ra----npn- a-----npn- v-3aai-p-- p--------- ra----apm- n-----apm- c--------- v-3aai-s-- ra----nsf- n-----nsf- p--------- ra----gsm- n-----gsm- p--------- ra----asf- n-----asf- d--------- a-----npm- c--------- v-3ipi-p-- p--------- ra----dsf- n-----dsf-
Mk 5:13 G2532 G2010 G0846 G2532 G1831 G3588 G4151 G3588 G0169 G1525 G1519 G3588 G5519 G2532 G3729 G3588 G0034 G2596 G3588 G2911 G1519 G3588 G2281 G5613 G1367 G2532 G4155 G1722 G3588 G2281
Mk 5:13 I pozwolił im. Tak duchy nieczyste wyszły i weszły w świnie. A trzoda około dwutysięczna ruszyła pędem po urwistym zboczu do jeziora. I potonęły w jeziorze.
Mk 5:13
Mk 5:13 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 5:13
Mk 5:13  Jezus  natychmiast  dozwolony  ich  I  nieczysty  perfumy  nadchodzący  włączone  w  świń  i  wpadł  stado  z  stromość  w  morze  i  był  o  dwa  tysiące  i  utonął  w  morze
Mk 5:13 G2424 G2112 G2010 G0846 G2532 G0169 G4151 G1831 G1525 G1519 G5519 G2532 G3729 G0034 G2596 G2911 G1519 G2281 G2281 G2258 G5613 G1367 G1367 G2532 G4155 G1722 G2281
Mk 5:14 καὶ οἱ βόσκοντες αὐτοὺς ἔφυγον καὶ ἀπήγγειλαν εἰς τὴν πόλιν καὶ εἰς τοὺς ἀγρούς· καὶ ἦλθον ἰδεῖν τί ἐστιν τὸ γεγονός.                                      
Mk 5:14 kai\ oi( bo/skontes au)tou\s e)/fugon kai\ a)pE/ggeilan ei)s tE\n po/lin kai\ ei)s tou\s a)grou/s: kai\ E)=lTon i)dei=n ti/ e)stin to\ gegono/s.
Mk 5:14 kai hoi boskontes autus efygon kai apENgeilan eis tEn polin kai eis tus agrus: kai ElTon idein ti estin to gegonos.
Mk 5:14 c--------- ra----npm- v--papnpm- rp----apm- v-3aai-p-- c--------- v-3aai-p-- p--------- ra----asf- n-----asf- c--------- p--------- ra----apm- n-----apm- c--------- v-3aai-p-- v--aan---- ri----nsn- v-3pai-s-- ra----nsn- v--xapnsn-
Mk 5:14 G2532 G3588 G1006 G0846 G5343 G2532 G0518 G1519 G3588 G4172 G2532 G1519 G3588 G0068 G2532 G2064 G1492 G5101 G2076 G3588 G1096
Mk 5:14 Pasterze zaś uciekli i rozpowiedzieli to w mieście i po zagrodach, a ludzie wyszli zobaczyć, co się stało.
Mk 5:14
Mk 5:14 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 5:14
Mk 5:14  Fed  zaś  świń  prowadził  i  powiedział  w  Miasto  i  w  wsi  I  obecnie  zobaczyć  że  się  się
Mk 5:14 G1006 G1161 G5519 G5343 G2532 G0312 G1519 G4172 G2532 G1519 G0068 G2532 G1831 G1492 G5101 G1096 G2076
Mk 5:15 καὶ ἔρχονται πρὸς τὸν Ἰησοῦν, καὶ θεωροῦσιν τὸν δαιμονιζόμενον καθήμενον ἱματισμένον καὶ σωφρονοῦντα, τὸν ἐσχηκότα τὸν λεγιῶνα, καὶ ἐφοβήθησαν.                                          
Mk 5:15 kai\ e)/rCHontai pro\s to\n *)iEsou=n, kai\ TeOrou=sin to\n daimoniDZo/menon kaTE/menon i(matisme/non kai\ sOfronou=nta, to\n e)sCHEko/ta to\n legiO=na, kai\ e)fobE/TEsan.
Mk 5:15 kai erCHontai pros ton iEsun, kai TeOrusin ton daimoniDZomenon kaTEmenon himatismenon kai sOfronunta, ton esCHEkota ton legiOna, kai efobETEsan.
Mk 5:15 c--------- v-3pmi-p-- p--------- ra----asm- n-----asm- c--------- v-3pai-p-- ra----asm- v--pmpasm- v--pmpasm- v--xppasm- c--------- v--papasm- ra----asm- v--xapasm- ra----asm- n-----asm- c--------- v-3api-p--
Mk 5:15 G2532 G2064 G4314 G3588 G2424 G2532 G2334 G3588 G1139 G2521 G2439 G2532 G4993 G3588 G2192 G3588 G3003 G2532 G5399
Mk 5:15 Gdy przyszli do Jezusa, ujrzeli opętanego, który miał w sobie legion, jak siedział ubrany i przy zdrowych zmysłach. Strach ich ogarnął.
Mk 5:15
Mk 5:15 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 5:15
Mk 5:15  Przyjść  do  Jezus  i  zobaczyć  wariat  w  gdzie  był  legion  posiedzenie  i  ubrany  i  w  dźwięk  umysł  i  boi
Mk 5:15 G2064 G4314 G2424 G2532 G2334 G1139 G2192 G2192 G2192 G3003 G2521 G2532 G2439 G2532 G4993 G4993 G4993 G2532 G5399
Mk 5:16 καὶ διηγήσαντο αὐτοῖς οἱ ἰδόντες πῶς ἐγένετο τῷ δαιμονιζομένῳ καὶ περὶ τῶν χοίρων.                                                      
Mk 5:16 kai\ diEgE/santo au)toi=s oi( i)do/ntes pO=s e)ge/neto tO=| daimoniDZome/nO| kai\ peri\ tO=n CHoi/rOn.
Mk 5:16 kai diEgEsanto autois hoi idontes pOs egeneto tO daimoniDZomenO kai peri tOn CHoirOn.
Mk 5:16 c--------- v-3ami-p-- rp----dpm- ra----npm- v--aapnpm- d--------- v-3ami-s-- ra----dsm- v--pmpdsm- c--------- p--------- ra----gpm- n-----gpm-
Mk 5:16 G2532 G1334 G0846 G3588 G1492 G4459 G1096 G3588 G1139 G2532 G4012 G3588 G5519
Mk 5:16 A ci, którzy widzieli, opowiedzieli im, co się stało z opętanym, a także o świniach.
Mk 5:16
Mk 5:16 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 5:16
Mk 5:16  Którzy widzieli  powiedział  ich  jako  się  demoniczny  i  o  świń
Mk 5:16 G1492 G1334 G0846 G4459 G1096 G1139 G2532 G4012 G5519
Mk 5:17 καὶ ἤρξαντο παρακαλεῖν αὐτὸν ἀπελθεῖν ἀπὸ τῶν ὁρίων αὐτῶν.                                                              
Mk 5:17 kai\ E)/rXanto parakalei=n au)to\n a)pelTei=n a)po\ tO=n o(ri/On au)tO=n.
Mk 5:17 kai ErXanto parakalein auton apelTein apo tOn horiOn autOn.
Mk 5:17 c--------- v-3ami-p-- v--pan---- rp----asm- v--aan---- p--------- ra----gpn- n-----gpn- rp----gpm-
Mk 5:17 G2532 G0756 G3870 G0846 G0565 G0575 G3588 G3725 G0846
Mk 5:17 Wtedy zaczęli Go prosić, żeby odszedł z ich granic.
Mk 5:17
Mk 5:17 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 5:17
Mk 5:17  I  rozpoczął  żądanie  Jego  od  z  limitów  ich
Mk 5:17 G2532 G0756 G3870 G0846 G0565 G0575 G3725 G0846
Mk 5:18 καὶ ἐμβαίνοντος αὐτοῦ εἰς τὸ πλοῖον παρεκάλει αὐτὸν δαιμονισθεὶς ἵνα μετ᾿ αὐτοῦ ᾖ.                                                    
Mk 5:18 kai\ e)mbai/nontos au)tou= ei)s to\ ploi=on pareka/lei au)to\n o( daimonisTei\s i(/na met' au)tou= E)=|.
Mk 5:18 kai embainontos autu eis to ploion parekalei auton ho daimonisTeis hina met' autu E.
Mk 5:18 c--------- v--papgsm- rp----gsm- p--------- ra----asn- n-----asn- v-3iai-s-- rp----asm- ra----nsm- v--appnsm- c--------- p--------- rp----gsm- v-3pas-s--
Mk 5:18 G2532 G1684 G0846 G1519 G3588 G4143 G3870 G0846 G3588 G1139 G2443 G3326 G0846 G5600
Mk 5:18 Gdy wsiadł do łodzi, prosił Go opętany, żeby mógł zostać przy Nim.
Mk 5:18
Mk 5:18 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 5:18
Mk 5:18  I  wprowadzonych  w  łódź  wariat  pytanie  Jego  że  być  z  Go
Mk 5:18 G2532 G1684 G1519 G4143 G1139 G3870 G0846 G2443 G5600 G3326 G0846
Mk 5:19 καὶ οὐκ ἀφῆκεν αὐτόν, ἀλλὰ λέγει αὐτῷ, Ὕπαγε εἰς τὸν οἶκόν σου πρὸς τοὺς σούς, καὶ ἀπάγγειλον αὐτοῖς ὅσα κύριός σοι πεποίηκεν καὶ ἠλέησέν σε.                            
Mk 5:19 kai\ ou)k a)fE=ken au)to/n, a)lla\ le/gei au)tO=|, *(/upage ei)s to\n oi)=ko/n sou pro\s tou\s sou/s, kai\ a)pa/ggeilon au)toi=s o(/sa o( ku/rio/s soi pepoi/Eken kai\ E)le/Ese/n se.
Mk 5:19 kai uk afEken auton, alla legei autO, hypage eis ton oikon su pros tus sus, kai apaNgeilon autois hosa ho kyrios soi pepoiEken kai EleEsen se.
Mk 5:19 c--------- d--------- v-3aai-s-- rp----asm- c--------- v-3pai-s-- rp----dsm- v-2pad-s-- p--------- ra----asm- n-----asm- rp----gs-- p--------- ra----apm- a-----apm- c--------- v-2aad-s-- rp----dpm- rr----apn- ra----nsm- n-----nsm- rp----ds-- v-3xai-s-- c--------- v-3aai-s-- rp----as--
Mk 5:19 G2532 G3756 G0863 G0846 G0235 G3004 G0846 G5217 G1519 G3588 G3624 G4675 G4314 G3588 G4674 G2532 G0518 G0846 G3745 G3588 G2962 G4671 G4160 G2532 G1653 G4571
Mk 5:19 Ale nie zgodził się na to, tylko rzekł do niego: Wracaj do domu, do swoich, i opowiadaj im wszystko, co Pan ci uczynił i jak ulitował się nad tobą.
Mk 5:19
Mk 5:19 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 5:19
Mk 5:19  Ale  Jezus  nie  ile do wynajęcia  go  i  powiedział  Iść  do domu  do domu  do domu  do  jego  i  powiedzieć  ich  że  stworzony  ciebie  Władca  i  Przebacza  ty, wy
Mk 5:19 G1161 G2424 G3756 G0863 G0846 G0235 G3004 G5217 G1519 G3624 G4675 G4314 G4674 G2532 G0312 G0846 G3745 G4160 G4671 G2962 G2532 G1653 G4571
Mk 5:20 καὶ ἀπῆλθεν καὶ ἤρξατο κηρύσσειν ἐν τῇ Δεκαπόλει ὅσα ἐποίησεν αὐτῷ Ἰησοῦς, καὶ πάντες ἐθαύμαζον.                                                
Mk 5:20 kai\ a)pE=lTen kai\ E)/rXato kEru/ssein e)n tE=| *dekapo/lei o(/sa e)poi/Esen au)tO=| o( *)iEsou=s, kai\ pa/ntes e)Tau/maDZon.
Mk 5:20 kai apElTen kai ErXato kEryssein en tE dekapolei hosa epoiEsen autO ho iEsus, kai pantes eTaumaDZon.
Mk 5:20 c--------- v-3aai-s-- c--------- v-3ami-s-- v--pan---- p--------- ra----dsf- n-----dsf- rr----apn- v-3aai-s-- rp----dsm- ra----nsm- n-----nsm- c--------- a-----npm- v-3iai-p--
Mk 5:20 G2532 G0565 G2532 G0756 G2784 G1722 G3588 G1179 G3745 G4160 G0846 G3588 G2424 G2532 G3956 G2296
Mk 5:20 Poszedł więc i zaczął rozgłaszać w Dekapolu wszystko, co Jezus z nim uczynił, a wszyscy się dziwili.
Mk 5:20
Mk 5:20 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 5:20
Mk 5:20  I  iść  i  rozpoczął  głosić  w  Dekapolu  że  stworzony  go  Jezus  i  wszystko  dziwili
Mk 5:20 G2532 G0565 G2532 G0756 G2784 G1722 G1179 G3745 G4160 G0846 G2424 G2532 G3956 G2296
Mk 5:21 Καὶ διαπεράσαντος τοῦ Ἰησοῦ [ἐν τῷ πλοίῳ] πάλιν εἰς τὸ πέραν συνήχθη ὄχλος πολὺς ἐπ᾿ αὐτόν, καὶ ἦν παρὰ τὴν θάλασσαν.                                      
Mk 5:21 *kai\ diapera/santos tou= *)iEsou= [e)n tO=| ploi/O|] pa/lin ei)s to\ pe/ran sunE/CHTE o)/CHlos polu\s e)p' au)to/n, kai\ E)=n para\ tE\n Ta/lassan.
Mk 5:21 kai diaperasantos tu iEsu [en tO ploiO] palin eis to peran synECHTE oCHlos polys ep' auton, kai En para tEn Talassan.
Mk 5:21 c--------- v--aapgsm- ra----gsm- n-----gsm- p--------- ra----dsn- n-----dsn- d--------- p--------- ra----asn- d--------- v-3api-s-- n-----nsm- a-----nsm- p--------- rp----asm- c--------- v-3iai-s-- p--------- ra----asf- n-----asf-
Mk 5:21 G2532 G1276 G3588 G2424 G1722 G3588 G4143 G3825 G1519 G3588 G4008 G4863 G3793 G4183 G1909 G0846 G2532 G2258 G3844 G3588 G2281
Mk 5:21 Gdy Jezus przeprawił się z powrotem w łodzi na drugi brzeg, zebrał się wielki tłum wokół Niego, a On był jeszcze nad jeziorem.
Mk 5:21
Mk 5:21 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 5:21
Mk 5:21  Kiedy  Jezus  ponownie  przekroczyły  w  łódź  w  inny  wybrzeże  zebranych  do  Go  wiele  Osoby  był  w  Morze
Mk 5:21 G2532 G2424 G3825 G1276 G1722 G4143 G1519 G4008 G4008 G4863 G1909 G0846 G4183 G3793 G2258 G3844 G2281
Mk 5:22 καὶ ἔρχεται εἷς τῶν ἀρχισυναγώγων, ὀνόματι Ἰάϊρος, καὶ ἰδὼν αὐτὸν πίπτει πρὸς τοὺς πόδας αὐτοῦ                                                  
Mk 5:22 kai\ e)/rCHetai ei(=s tO=n a)rCHisunagO/gOn, o)no/mati *)ia/i+ros, kai\ i)dO\n au)to\n pi/ptei pro\s tou\s po/das au)tou=
Mk 5:22 kai erCHetai heis tOn arCHisynagOgOn, onomati ia+iros, kai idOn auton piptei pros tus podas autu
Mk 5:22 c--------- v-3pmi-s-- a-----nsm- ra----gpm- n-----gpm- n-----dsn- n-----nsm- c--------- v--aapnsm- rp----asm- v-3pai-s-- p--------- ra----apm- n-----apm- rp----gsm-
Mk 5:22 G2532 G2064 G1520 G3588 G0752 G3686 G2383 G2532 G1492 G0846 G4098 G4314 G3588 G4228 G0846
Mk 5:22 Wtedy przyszedł jeden z przełożonych synagogi, imieniem Jair. Gdy Go ujrzał, upadł Mu do nóg i prosił usilnie:
Mk 5:22
Mk 5:22 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 5:22
Mk 5:22  I  tutaj  jest  jeden  Chiefs  Synagoga  nazwa  Jair  i  widzenie  Jego  spada  do  stóp  Jego
Mk 5:22 G2532 G2400 G2064 G1520 G0752 G0752 G3686 G2383 G2532 G1492 G0846 G4098 G4314 G4228 G0846
Mk 5:23 καὶ παρακαλεῖ αὐτὸν πολλὰ λέγων ὅτι Τὸ θυγάτριόν μου ἐσχάτως ἔχει, ἵνα ἐλθὼν ἐπιθῇς τὰς χεῖρας αὐτῇ ἵνα σωθῇ καὶ ζήσῃ.                                      
Mk 5:23 kai\ parakalei= au)to\n polla\ le/gOn o(/ti *to\ Tuga/trio/n mou e)sCHa/tOs e)/CHei, i(/na e)lTO\n e)piTE=|s ta\s CHei=ras au)tE=| i(/na sOTE=| kai\ DZE/sE|.
Mk 5:23 kai parakalei auton polla legOn hoti to Tygatrion mu esCHatOs eCHei, hina elTOn epiTEs tas CHeiras autE hina sOTE kai DZEsE.
Mk 5:23 c--------- v-3pai-s-- rp----asm- a-----apn- v--papnsm- c--------- ra----nsn- n-----nsn- rp----gs-- d--------- v-3pai-s-- c--------- v--aapnsm- v-2aas-s-- ra----apf- n-----apf- rp----dsf- c--------- v-3aps-s-- c--------- v-3aas-s--
Mk 5:23 G2532 G3870 G0846 G4183 G3004 G3754 G3588 G2365 G3450 G2079 G2192 G2443 G2064 G2007 G3588 G5495 G0846 G2443 G4982 G2532 G2198
Mk 5:23 Moja córeczka dogorywa, przyjdź i połóż na nią ręce, aby ocalała i żyła.
Mk 5:23
Mk 5:23 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 5:23
Mk 5:23  i  gwałtownie  Wniosków  Jego  mówi  córka  mój  w  śmierć  przyjść  lay  to  ręce  że  odzyskane  i  lewo  żywy
Mk 5:23 G2532 G4183 G3870 G0846 G3004 G2365 G3450 G2192 G2079 G2064 G2007 G0846 G5495 G3704 G4982 G2532 G2198 G2198
Mk 5:24 καὶ ἀπῆλθεν μετ᾿ αὐτοῦ. Καὶ ἠκολούθει αὐτῷ ὄχλος πολύς, καὶ συνέθλιβον αὐτόν.                                                        
Mk 5:24 kai\ a)pE=lTen met' au)tou=. *kai\ E)kolou/Tei au)tO=| o)/CHlos polu/s, kai\ sune/Tlibon au)to/n.
Mk 5:24 kai apElTen met' autu. kai EkoluTei autO oCHlos polys, kai syneTlibon auton.
Mk 5:24 c--------- v-3aai-s-- p--------- rp----gsm- c--------- v-3iai-s-- rp----dsm- n-----nsm- a-----nsm- c--------- v-3iai-p-- rp----asm-
Mk 5:24 G2532 G0565 G3326 G0846 G2532 G0190 G0846 G3793 G4183 G2532 G4918 G0846
Mk 5:24 Poszedł więc z nim, a wielki tłum szedł za Nim i zewsząd na Niego napierał.
Mk 5:24
Mk 5:24 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 5:24
Mk 5:24  iść  z  go  Go  powinien  wiele  Osoby  i  rozdrażniony  Jego
Mk 5:24 G0565 G3326 G0846 G0846 G0190 G4183 G3793 G2532 G4918 G0846
Mk 5:25 καὶ γυνὴ οὖσα ἐν ῥύσει αἵματος δώδεκα ἔτη                                                                
Mk 5:25 kai\ gunE\ ou)=sa e)n r(u/sei ai(/matos dO/deka e)/tE
Mk 5:25 kai gynE usa en rysei haimatos dOdeka etE
Mk 5:25 c--------- n-----nsf- v--papnsf- p--------- n-----dsf- n-----gsn- a-----apn- n-----apn-
Mk 5:25 G2532 G1135 G5607 G1722 G4511 G0129 G1427 G2094
Mk 5:25 A pewna kobieta od dwunastu lat cierpiała na upływ krwi. Wiele przecierpiała od różnych lekarzy
Mk 5:25
Mk 5:25 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 5:25
Mk 5:25  Jeden  kobieta  poniesionej  poniesionej  krwawienie  krwawienie  dwanaście  roku
Mk 5:25 G5100 G1135 G1722 G5607 G0129 G4511 G1427 G2094
Mk 5:26 καὶ πολλὰ παθοῦσα ὑπὸ πολλῶν ἰατρῶν καὶ δαπανήσασα τὰ παρ᾿ αὐτῆς πάντα καὶ μηδὲν ὠφεληθεῖσα ἀλλὰ μᾶλλον εἰς τὸ χεῖρον ἐλθοῦσα,                                      
Mk 5:26 kai\ polla\ paTou=sa u(po\ pollO=n i)atrO=n kai\ dapanE/sasa ta\ par' au)tE=s pa/nta kai\ mEde\n O)felETei=sa a)lla\ ma=llon ei)s to\ CHei=ron e)lTou=sa,
Mk 5:26 kai polla paTusa hypo pollOn iatrOn kai dapanEsasa ta par' autEs panta kai mEden OfelETeisa alla mallon eis to CHeiron elTusa,
Mk 5:26 c--------- a-----apn- v--aapnsf- p--------- a-----gpm- n-----gpm- c--------- v--aapnsf- ra----apn- p--------- rp----gsf- a-----apn- c--------- a-----asn- v--appnsf- c--------- d--------- p--------- ra----asn- a-----asnc v--aapnsf-
Mk 5:26 G2532 G4183 G3958 G5259 G4183 G2395 G2532 G1159 G3588 G3844 G0846 G3956 G2532 G3367 G5623 G0235 G3123 G1519 G3588 G5501 G2064
Mk 5:26 i całe swe mienie wydała, a nic jej nie pomogło, lecz miała się jeszcze gorzej.
Mk 5:26
Mk 5:26 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 5:26
Mk 5:26  wiele  poniesionej  z  wiele  Lekarzy  wyczerpany  wszystko  w  To  i  otrzymane  nie  stosowanie  ale  przyszedł  więcej  w  gorzej
Mk 5:26 G4183 G3958 G5259 G4183 G2395 G1159 G3956 G3844 G1438 G2532 G5623 G3367 G5623 G0235 G2064 G3123 G1519 G1519
Mk 5:27 ἀκούσασα περὶ τοῦ Ἰησοῦ, ἐλθοῦσα ἐν τῷ ὄχλῳ ὄπισθεν ἥψατο τοῦ ἱματίου αὐτοῦ·                                                      
Mk 5:27 a)kou/sasa peri\ tou= *)iEsou=, e)lTou=sa e)n tO=| o)/CHlO| o)/pisTen E(/PSato tou= i(mati/ou au)tou=:
Mk 5:27 akusasa peri tu iEsu, elTusa en tO oCHlO opisTen hEPSato tu himatiu autu:
Mk 5:27 v--aapnsf- p--------- ra----gsm- n-----gsm- v--aapnsf- p--------- ra----dsm- n-----dsm- d--------- v-3ami-s-- ra----gsn- n-----gsn- rp----gsm-
Mk 5:27 G0191 G4012 G3588 G2424 G2064 G1722 G3588 G3793 G3693 G0680 G3588 G2440 G0846
Mk 5:27 Słyszała ona o Jezusie, więc przyszła od tyłu, między tłumem, i dotknęła się Jego płaszcza.
Mk 5:27
Mk 5:27 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 5:27
Mk 5:27  przesłuchanie  na  Jezus  zbliżył  z powrotem  w  osoby  dotknął  Odzież  Jego
Mk 5:27 G0191 G4012 G2424 G2064 G3693 G1722 G3793 G0680 G2440 G0846
Mk 5:28 ἔλεγεν γὰρ ὅτι Ἐὰν ἅψωμαι κἂν τῶν ἱματίων αὐτοῦ σωθήσομαι.                                                            
Mk 5:28 e)/legen ga\r o(/ti *)ea\n a(/PSOmai ka)\n tO=n i(mati/On au)tou= sOTE/somai.
Mk 5:28 elegen gar hoti ean haPSOmai kan tOn himatiOn autu sOTEsomai.
Mk 5:28 v-3iai-s-- c--------- c--------- c--------- v-1ams-s-- d--------- ra----gpn- n-----gpn- rp----gsm- v-1fpi-s--
Mk 5:28 G3004 G1063 G3754 G1437 G0680 G2579 G3588 G2440 G0846 G4982
Mk 5:28 Mówiła bowiem: żebym się choć Jego płaszcza dotknęła, a będę zdrowa.
Mk 5:28
Mk 5:28 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 5:28
Mk 5:28  dla  powiedział  jeśli  chociaż  Odzież  Jego  kontakt  odzyskania
Mk 5:28 G1063 G3004 G2579 G2579 G2440 G0846 G0680 G4982
Mk 5:29 καὶ εὐθὺς ἐξηράνθη πηγὴ τοῦ αἵματος αὐτῆς, καὶ ἔγνω τῷ σώματι ὅτι ἴαται ἀπὸ τῆς μάστιγος.                                              
Mk 5:29 kai\ eu)Tu\s e)XEra/nTE E( pEgE\ tou= ai(/matos au)tE=s, kai\ e)/gnO tO=| sO/mati o(/ti i)/atai a)po\ tE=s ma/stigos.
Mk 5:29 kai euTys eXEranTE hE pEgE tu haimatos autEs, kai egnO tO sOmati hoti iatai apo tEs mastigos.
Mk 5:29 c--------- a-----nsm- v-3api-s-- ra----nsf- n-----nsf- ra----gsn- n-----gsn- rp----gsf- c--------- v-3aai-s-- ra----dsn- n-----dsn- c--------- v-3xpi-s-- p--------- ra----gsf- n-----gsf-
Mk 5:29 G2532 G2117 G3583 G3588 G4077 G3588 G0129 G0846 G2532 G1097 G3588 G4983 G3754 G2390 G0575 G3588 G3148
Mk 5:29 Zaraz też ustał jej krwotok i poczuła w ciele, że jest uzdrowiona z dolegliwości.
Mk 5:29
Mk 5:29 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 5:29
Mk 5:29  I  natychmiast  suszone  To  źródło  krew  i  filcu  Telewizja  że  uzdrowiony  z  choroba
Mk 5:29 G2532 G2112 G3583 G0846 G4077 G0129 G2532 G1097 G4983 G3754 G2390 G0575 G3148
Mk 5:30 καὶ εὐθὺς Ἰησοῦς ἐπιγνοὺς ἐν ἑαυτῷ τὴν ἐξ αὐτοῦ δύναμιν ἐξελθοῦσαν ἐπιστραφεὶς ἐν τῷ ὄχλῳ ἔλεγεν, Τίς μου ἥψατο τῶν ἱματίων;                                    
Mk 5:30 kai\ eu)Tu\s o( *)iEsou=s e)pignou\s e)n e(autO=| tE\n e)X au)tou= du/namin e)XelTou=san e)pistrafei\s e)n tO=| o)/CHlO| e)/legen, *ti/s mou E(/PSato tO=n i(mati/On;
Mk 5:30 kai euTys ho iEsus epignus en heautO tEn eX autu dynamin eXelTusan epistrafeis en tO oCHlO elegen, tis mu hEPSato tOn himatiOn;
Mk 5:30 c--------- a-----nsm- ra----nsm- n-----nsm- v--aapnsm- p--------- rp----dsm- ra----asf- p--------- rp----gsm- n-----asf- v--aapasf- v--appnsm- p--------- ra----dsm- n-----dsm- v-3iai-s-- ri----nsm- rp----gs-- v-3ami-s-- ra----gpn- n-----gpn-
Mk 5:30 G2532 G2117 G3588 G2424 G1921 G1722 G1438 G3588 G1537 G0846 G1411 G1831 G1994 G1722 G3588 G3793 G3004 G5101 G3450 G0680 G3588 G2440
Mk 5:30 A Jezus natychmiast uświadomił sobie, że moc wyszła od Niego. Obrócił się w tłumie i zapytał: Kto się dotknął mojego płaszcza?
Mk 5:30
Mk 5:30 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 5:30
Mk 5:30  W  że  zaś  czas  uczucie  Się  w  Się  obecnie  z  To  siła  zwrócił się  w  osoby  powiedział  kto  dotknął  Mój  Odzież
Mk 5:30 G2112 G2112 G2112 G2112 G1921 G1438 G1722 G1438 G1831 G1537 G0846 G1411 G1994 G1722 G3793 G3004 G5101 G0680 G3450 G2440
Mk 5:31 καὶ ἔλεγον αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, Βλέπεις τὸν ὄχλον συνθλίβοντά σε, καὶ λέγεις, Τίς μου ἥψατο;                                                
Mk 5:31 kai\ e)/legon au)tO=| oi( maTEtai\ au)tou=, *ble/peis to\n o)/CHlon sunTli/bonta/ se, kai\ le/geis, *ti/s mou E(/PSato;
Mk 5:31 kai elegon autO hoi maTEtai autu, blepeis ton oCHlon synTlibonta se, kai legeis, tis mu hEPSato;
Mk 5:31 c--------- v-3iai-p-- rp----dsm- ra----npm- n-----npm- rp----gsm- v-2pai-s-- ra----asm- n-----asm- v--papasm- rp----as-- c--------- v-2pai-s-- ri----nsm- rp----gs-- v-3ami-s--
Mk 5:31 G2532 G3004 G0846 G3588 G3101 G0846 G0991 G3588 G3793 G4918 G4571 G2532 G3004 G5101 G3450 G0680
Mk 5:31 Odpowiedzieli Mu uczniowie: Widzisz, że tłum zewsząd Cię ściska, a pytasz: Kto się Mnie dotknął.
Mk 5:31
Mk 5:31 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 5:31
Mk 5:31  Studentów  powiedział  Go  zobaczyć  osoby  constricts  ty, wy  i  powiedzieć  kto  dotknął  Mnie
Mk 5:31 G3101 G3004 G0846 G0991 G3793 G4918 G4571 G2532 G3004 G5101 G0680 G3450
Mk 5:32 καὶ περιεβλέπετο ἰδεῖν τὴν τοῦτο ποιήσασαν.                                                                    
Mk 5:32 kai\ perieble/peto i)dei=n tE\n tou=to poiE/sasan.
Mk 5:32 kai perieblepeto idein tEn tuto poiEsasan.
Mk 5:32 c--------- v-3imi-s-- v--aan---- ra----asf- rd----asn- v--aapasf-
Mk 5:32 G2532 G4017