Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

NT_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po grecku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

do_Mk5      do_str_głównej      do_Mk7      
Mk 6:1 Καὶ ἐξῆλθεν ἐκεῖθεν, καὶ ἔρχεται εἰς τὴν πατρίδα αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθοῦσιν αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ.                                                            
Mk 6:1 *kai\ e)XE=lTen e)kei=Ten, kai\ e)/rCHetai ei)s tE\n patri/da au)tou=, kai\ a)kolouTou=sin au)tO=| oi( maTEtai\ au)tou=.
Mk 6:1 kai eXElTen ekeiTen, kai erCHetai eis tEn patrida autu, kai akoluTusin autO hoi maTEtai autu.
Mk 6:1 c--------- v-3aai-s-- d--------- c--------- v-3pmi-s-- p--------- ra----asf- n-----asf- rp----gsm- c--------- v-3pai-p-- rp----dsm- ra----npm- n-----npm- rp----gsm-
Mk 6:1 G2532 G1831 G1564 G2532 G2064 G1519 G3588 G3968 G0846 G2532 G0190 G0846 G3588 G3101 G0846
Mk 6:1 Wyszedł stamtąd i przyszedł do swego rodzinnego miasta. A towarzyszyli Mu Jego uczniowie.
Mk 6:1
Mk 6:1 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 6:1
Mk 6:1  Stąd  lewo  i  przyjść  w  Ich  ojczyzna  Go  po  Studentów  Jego
Mk 6:1 G1564 G1831 G2532 G2064 G1519 G0846 G3968 G0846 G0190 G3101 G0846
Mk 6:2 καὶ γενομένου σαββάτου ἤρξατο διδάσκειν ἐν τῇ συναγωγῇ· καὶ πολλοὶ ἀκούοντες ἐξεπλήσσοντο λέγοντες, Πόθεν τούτῳ ταῦτα, καὶ τίς σοφία δοθεῖσα τούτῳ καὶ αἱ δυνάμεις τοιαῦται διὰ τῶν χειρῶν αὐτοῦ γινόμεναι;                          
Mk 6:2 kai\ genome/nou sabba/tou E)/rXato dida/skein e)n tE=| sunagOgE=|: kai\ polloi\ a)kou/ontes e)XeplE/ssonto le/gontes, *po/Ten tou/tO| tau=ta, kai\ ti/s E( sofi/a E( doTei=sa tou/tO| kai\ ai( duna/meis toiau=tai dia\ tO=n CHeirO=n au)tou= gino/menai;
Mk 6:2 kai genomenu sabbatu ErXato didaskein en tE synagOgE: kai polloi akuontes eXeplEssonto legontes, poTen tutO tauta, kai tis hE sofia hE doTeisa tutO kai hai dynameis toiautai dia tOn CHeirOn autu ginomenai;
Mk 6:2 c--------- v--ampgsn- n-----gsn- v-3ami-s-- v--pan---- p--------- ra----dsf- n-----dsf- c--------- a-----npm- v--papnpm- v-3ipi-p-- v--papnpm- d--------- rd----dsm- rd----npn- c--------- ri----nsf- ra----nsf- n-----nsf- ra----nsf- v--appnsf- rd----dsm- c--------- ra----npf- n-----npf- rd----npf- p--------- ra----gpf- n-----gpf- rp----gsm- v--pmpnpf-
Mk 6:2 G2532 G1096 G4521 G0756 G1321 G1722 G3588 G4864 G2532 G4183 G0191 G1605 G3004 G4159 G5129 G5023 G2532 G5101 G3588 G4678 G3588 G1325 G5129 G2532 G3588 G1411 G5108 G1223 G3588 G5495 G0846 G1096
Mk 6:2 Gdy nadszedł szabat, zaczął nauczać w synagodze; a wielu, przysłuchując się, pytało ze zdziwieniem: Skąd On to ma? I co za mądrość, która Mu jest dana? I takie cuda dzieją się przez Jego ręce.
Mk 6:2
Mk 6:2 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 6:2
Mk 6:2  przyszedł  Sobota  rozpoczął  uczyć  w  Synagoga  i  wiele  , którzy słyszeli  zdumienie  powiedział  skąd  To  to  że  dla  mądrość  dany  Go  i  jako  taki  cuda  popełnione  ręce  ręce  Jego
Mk 6:2 G1096 G4521 G0756 G1321 G1722 G4864 G2532 G4183 G0191 G1605 G3004 G4159 G5129 G5023 G5101 G5101 G4678 G1325 G0846 G2532 G3754 G5108 G1411 G1096 G1223 G5495 G0846
Mk 6:3 οὐχ οὗτός ἐστιν τέκτων, υἱὸς τῆς Μαρίας καὶ ἀδελφὸς Ἰακώβου καὶ Ἰωσῆτος καὶ Ἰούδα καὶ Σίμωνος; καὶ οὐκ εἰσὶν αἱ ἀδελφαὶ αὐτοῦ ὧδε πρὸς ἡμᾶς; καὶ ἐσκανδαλίζοντο ἐν αὐτῷ.                            
Mk 6:3 ou)CH ou(=to/s e)stin o( te/ktOn, o( ui(o\s tE=s *mari/as kai\ a)delfo\s *)iakO/bou kai\ *)iOsE=tos kai\ *)iou/da kai\ *si/mOnos; kai\ ou)k ei)si\n ai( a)delfai\ au)tou= O(=de pro\s E(ma=s; kai\ e)skandali/DZonto e)n au)tO=|.
Mk 6:3 uCH hutos estin ho tektOn, ho hyios tEs marias kai adelfos iakObu kai iOsEtos kai iuda kai simOnos; kai uk eisin hai adelfai autu hOde pros hEmas; kai eskandaliDZonto en autO.
Mk 6:3 x--------- rd----nsm- v-3pai-s-- ra----nsm- n-----nsm- ra----nsm- n-----nsm- ra----gsf- n-----gsf- c--------- n-----nsm- n-----gsm- c--------- n-----gsm- c--------- n-----gsm- c--------- n-----gsm- c--------- x--------- v-3pai-p-- ra----npf- n-----npf- rp----gsm- d--------- p--------- rp----ap-- c--------- v-3ipi-p-- p--------- rp----dsm-
Mk 6:3 G3756 G3778 G2076 G3588 G5045 G3588 G5207 G3588 G3137 G2532 G0080 G2385 G2532 G2500 G2532 G2448 G2532 G4613 G2532 G3756 G1526 G3588 G0079 G0846 G5602 G4314 G2248 G2532 G4624 G1722 G0846
Mk 6:3 Czy nie jest to cieśla, syn Maryi, a brat Jakuba, Józefa, Judy i Szymona? Czyż nie żyją tu u nas także Jego siostry? I powątpiewali o Nim.
Mk 6:3
Mk 6:3 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 6:3
Mk 6:3  Nie  stolarz  czy  On  syn  Mary  brat  Jakuba  Josiah  Jude  i  Simone  Nie  tutaj  czy  między  nas  Jego  siostra  I  obrażony  o  Go
Mk 6:3 G3756 G5045 G2076 G3778 G5207 G3137 G0080 G2385 G2500 G2455 G2532 G4613 G3756 G5602 G1526 G4314 G2248 G0846 G0079 G2532 G4624 G1722 G0846
Mk 6:4 καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς Ἰησοῦς ὅτι Οὐκ ἔστιν προφήτης ἄτιμος εἰ μὴ ἐν τῇ πατρίδι αὐτοῦ καὶ ἐν τοῖς συγγενεῦσιν αὐτοῦ καὶ ἐν τῇ οἰκίᾳ αὐτοῦ.                                      
Mk 6:4 kai\ e)/legen au)toi=s o( *)iEsou=s o(/ti *ou)k e)/stin profE/tEs a)/timos ei) mE\ e)n tE=| patri/di au)tou= kai\ e)n toi=s suggeneu=sin au)tou= kai\ e)n tE=| oi)ki/a| au)tou=.
Mk 6:4 kai elegen autois ho iEsus hoti uk estin profEtEs atimos ei mE en tE patridi autu kai en tois syNgeneusin autu kai en tE oikia autu.
Mk 6:4 c--------- v-3iai-s-- rp----dpm- ra----nsm- n-----nsm- c--------- d--------- v-3pai-s-- n-----nsm- a-----nsm- c--------- d--------- p--------- ra----dsf- n-----dsf- rp----gsm- c--------- p--------- ra----dpm- a-----dpm- rp----gsm- c--------- p--------- ra----dsf- n-----dsf- rp----gsm-
Mk 6:4 G2532 G3004 G0846 G3588 G2424 G3754 G3756 G2076 G4396 G0820 G1487 G3361 G1722 G3588 G3968 G0846 G2532 G1722 G3588 G4773 G0846 G2532 G1722 G3588 G3614 G0846
Mk 6:4 A Jezus mówił im: Tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych i w swoim domu może być prorok tak lekceważony.
Mk 6:4
Mk 6:4 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 6:4
Mk 6:4  Jezus  zaś  powiedział  ich  ich  nie  jest  prorok  bez  honor  naprawdę  tylko  w  ojczyzna  jego  w  ród  i  w  do domu  jego
Mk 6:4 G2424 G1161 G3004 G0846 G3754 G3756 G2076 G4396 G0820 G0820 G1487 G3361 G1722 G3968 G0846 G1722 G4773 G2532 G1722 G3614 G0846
Mk 6:5 καὶ οὐκ ἐδύνατο ἐκεῖ ποιῆσαι οὐδεμίαν δύναμιν, εἰ μὴ ὀλίγοις ἀρρώστοις ἐπιθεὶς τὰς χεῖρας ἐθεράπευσεν·                                                            
Mk 6:5 kai\ ou)k e)du/nato e)kei= poiE=sai ou)demi/an du/namin, ei) mE\ o)li/gois a)rrO/stois e)piTei\s ta\s CHei=ras e)Tera/peusen:
Mk 6:5 kai uk edynato ekei poiEsai udemian dynamin, ei mE oligois arrOstois epiTeis tas CHeiras eTerapeusen:
Mk 6:5 c--------- d--------- v-3imi-s-- d--------- v--aan---- a-----asf- n-----asf- c--------- d--------- a-----dpm- a-----dpm- v--aapnsm- ra----apf- n-----apf- v-3aai-s--
Mk 6:5 G2532 G3756 G1410 G1563 G4160 G3762 G1411 G1487 G3361 G3641 G0732 G2007 G3588 G5495 G2323
Mk 6:5 I nie mógł tam zdziałać żadnego cudu, jedynie na kilku chorych położył ręce i uzdrowił ich.
Mk 6:5
Mk 6:5 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 6:5
Mk 6:5  I  nie  może  popełnić  tam  nie  Cud  tylko  mało  pacjentów  przypisanie  uzdrowiony
Mk 6:5 G2532 G3756 G1410 G4160 G1563 G3762 G1411 G1508 G3641 G0732 G2007 G2323
Mk 6:6 καὶ ἐθαύμαζεν διὰ τὴν ἀπιστίαν αὐτῶν. Καὶ περιῆγεν τὰς κώμας κύκλῳ διδάσκων.                                                                  
Mk 6:6 kai\ e)Tau/maDZen dia\ tE\n a)pisti/an au)tO=n. *kai\ periE=gen ta\s kO/mas ku/klO| dida/skOn.
Mk 6:6 kai eTaumaDZen dia tEn apistian autOn. kai periEgen tas kOmas kyklO didaskOn.
Mk 6:6 c--------- v-3iai-s-- p--------- ra----asf- n-----asf- rp----gpm- c--------- v-3iai-s-- ra----apf- n-----apf- d--------- v--papnsm-
Mk 6:6 G2532 G2296 G1223 G3588 G0570 G0846 G2532 G4013 G3588 G2968 G2945 G1321
Mk 6:6 Dziwił się też ich niedowiarstwu. Potem obchodził okoliczne wsie i nauczał.
Mk 6:6
Mk 6:6 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 6:6
Mk 6:6  I  dziwili  niewiara  niewiara  ich  następnie  iść  otaczający  wsi  uczy
Mk 6:6 G2532 G2296 G0570 G1223 G0846 G2532 G4013 G2945 G2968 G1321
Mk 6:7 καὶ προσκαλεῖται τοὺς δώδεκα, καὶ ἤρξατο αὐτοὺς ἀποστέλλειν δύο δύο, καὶ ἐδίδου αὐτοῖς ἐξουσίαν τῶν πνευμάτων τῶν ἀκαθάρτων·                                                      
Mk 6:7 kai\ proskalei=tai tou\s dO/deka, kai\ E)/rXato au)tou\s a)poste/llein du/o du/o, kai\ e)di/dou au)toi=s e)Xousi/an tO=n pneuma/tOn tO=n a)kaTa/rtOn:
Mk 6:7 kai proskaleitai tus dOdeka, kai ErXato autus apostellein dyo dyo, kai edidu autois eXusian tOn pneumatOn tOn akaTartOn:
Mk 6:7 c--------- v-3pmi-s-- ra----apm- a-----apm- c--------- v-3ami-s-- rp----apm- v--pan---- a-----apm- a-----apm- c--------- v-3iai-s-- rp----dpm- n-----asf- ra----gpn- n-----gpn- ra----gpn- a-----gpn-
Mk 6:7 G2532 G4341 G3588 G1427 G2532 G0756 G0846 G0649 G1417 G1417 G2532 G1325 G0846 G1849 G3588 G4151 G3588 G0169
Mk 6:7 Następnie przywołał do siebie Dwunastu i zaczął rozsyłać ich po dwóch. Dał im też władzę nad duchami nieczystymi
Mk 6:7
Mk 6:7 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 6:7
Mk 6:7  I  powołanie  dwanaście  rozpoczął  wysłać  ich  dwa  i  dał  ich  moc  nieczysty  perfumy
Mk 6:7 G2532 G4341 G1427 G0756 G0649 G0846 G1417 G2532 G1325 G0846 G1849 G0169 G4151
Mk 6:8 καὶ παρήγγειλεν αὐτοῖς ἵνα μηδὲν αἴρωσιν εἰς ὁδὸν εἰ μὴ ῥάβδον μόνον, μὴ ἄρτον, μὴ πήραν, μὴ εἰς τὴν ζώνην χαλκόν,                                                
Mk 6:8 kai\ parE/ggeilen au)toi=s i(/na mEde\n ai)/rOsin ei)s o(do\n ei) mE\ r(a/bdon mo/non, mE\ a)/rton, mE\ pE/ran, mE\ ei)s tE\n DZO/nEn CHalko/n,
Mk 6:8 kai parENgeilen autois hina mEden airOsin eis hodon ei mE rabdon monon, mE arton, mE pEran, mE eis tEn DZOnEn CHalkon,
Mk 6:8 c--------- v-3aai-s-- rp----dpm- c--------- a-----asn- v-3pas-p-- p--------- n-----asf- c--------- d--------- n-----asf- a-----asn- d--------- n-----asm- d--------- n-----asf- d--------- p--------- ra----asf- n-----asf- n-----asm-
Mk 6:8 G2532 G3853 G0846 G2443 G3367 G0142 G1519 G3598 G1487 G3361 G4464 G3440 G3361 G0740 G3361 G4082 G3361 G1519 G3588 G2223 G5475
Mk 6:8 i przykazał im, żeby nic z sobą nie brali na drogę prócz laski: ani chleba, ani torby, ani pieniędzy w trzosie.
Mk 6:8
Mk 6:8 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 6:8
Mk 6:8  I  rozkazał  ich  nic  wziąć  w  droga  z wyjątkiem  jeden  drążki  ani  scrip  ani  kukurydza  ani  miedź  w  pas
Mk 6:8 G2532 G3853 G0846 G3367 G0142 G1519 G3598 G1508 G3440 G4464 G3361 G4082 G3361 G0740 G3361 G5475 G1519 G2223
Mk 6:9 ἀλλὰ ὑποδεδεμένους σανδάλια καὶ μὴ ἐνδύσησθε δύο χιτῶνας.                                                                          
Mk 6:9 a)lla\ u(podedeme/nous sanda/lia kai\ mE\ e)ndu/sEsTe du/o CHitO=nas.
Mk 6:9 alla hypodedemenus sandalia kai mE endysEsTe dyo CHitOnas.
Mk 6:9 c--------- v--xmpapm- n-----apn- c--------- d--------- v-2ams-p-- a-----apm- n-----apm-
Mk 6:9 G0235 G5265 G4547 G2532 G3361 G1746 G1417 G5509
Mk 6:9 Ale idźcie obuci w sandały i nie wdziewajcie dwóch sukien.
Mk 6:9
Mk 6:9 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 6:9
Mk 6:9  ale  umieścić na jednej obuwie  prosty  obuwie  i  nie  zużycie  dwa  Odzież
Mk 6:9 G0235 G5265 G4547 G4547 G2532 G3361 G1746 G1417 G5509
Mk 6:10 καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς, Ὅπου ἐὰν εἰσέλθητε εἰς οἰκίαν, ἐκεῖ μένετε ἕως ἂν ἐξέλθητε ἐκεῖθεν.                                                              
Mk 6:10 kai\ e)/legen au)toi=s, *(/opou e)a\n ei)se/lTEte ei)s oi)ki/an, e)kei= me/nete e(/Os a)\n e)Xe/lTEte e)kei=Ten.
Mk 6:10 kai elegen autois, hopu ean eiselTEte eis oikian, ekei menete heOs an eXelTEte ekeiTen.
Mk 6:10 c--------- v-3iai-s-- rp----dpm- c--------- x--------- v-2aas-p-- p--------- n-----asf- d--------- v-2pad-p-- c--------- x--------- v-2aas-p-- d---------
Mk 6:10 G2532 G3004 G0846 G3699 G1437 G1525 G1519 G3614 G1563 G3306 G2193 G0302 G1831 G1564
Mk 6:10 I mówił do nich: Gdy do jakiego domu wejdziecie, zostańcie tam, aż stamtąd wyjdziecie.
Mk 6:10
Mk 6:10 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 6:10
Mk 6:10  I  powiedział  ich  jeśli  gdzie  log  w  do domu  pobyt  To  do  nie  nie  zjazd  z  dodanie  miejsce
Mk 6:10 G2532 G3004 G0846 G1437 G3699 G1525 G1519 G3614 G3306 G1563 G2193 G0302 G2193 G1831 G1564 G1564 G1564
Mk 6:11 καὶ ὃς ἂν τόπος μὴ δέξηται ὑμᾶς μηδὲ ἀκούσωσιν ὑμῶν, ἐκπορευόμενοι ἐκεῖθεν ἐκτινάξατε τὸν χοῦν τὸν ὑποκάτω τῶν ποδῶν ὑμῶν εἰς μαρτύριον αὐτοῖς.                                            
Mk 6:11 kai\ o(\s a)\n to/pos mE\ de/XEtai u(ma=s mEde\ a)kou/sOsin u(mO=n, e)kporeuo/menoi e)kei=Ten e)ktina/Xate to\n CHou=n to\n u(poka/tO tO=n podO=n u(mO=n ei)s martu/rion au)toi=s.
Mk 6:11 kai hos an topos mE deXEtai hymas mEde akusOsin hymOn, ekporeuomenoi ekeiTen ektinaXate ton CHun ton hypokatO tOn podOn hymOn eis martyrion autois.
Mk 6:11 c--------- rr----nsm- x--------- n-----nsm- d--------- v-3ams-s-- rp----ap-- c--------- v-3aas-p-- rp----gp-- v--pmpnpm- d--------- v-2aad-p-- ra----asm- n-----asm- ra----asm- p--------- ra----gpm- n-----gpm- rp----gp-- p--------- n-----asn- rp----dpm-
Mk 6:11 G2532 G3739 G0302 G5117 G3361 G1209 G5209 G3366 G0191 G5216 G1607 G1564 G1621 G3588 G5522 G3588 G5270 G3588 G4228 G5216 G1519 G3142 G0846
Mk 6:11 Jeśli w jakim miejscu was nie przyjmą i nie będą słuchać, wychodząc stamtąd strząśnijcie proch z nóg waszych na świadectwo dla nich.
Mk 6:11
Mk 6:11 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 6:11
Mk 6:11  I  jeśli  kto  nie  będzie  ty, wy  i  nie  będzie  słuchać  ty, wy  pozostawiając  stąd  zrzucać  pył  z  stóp  swój  w  świadectwo  w  ich  Naprawdę  powiedzieć  ty, wy  niedojrzały  będzie  Sodom  i  Gomory  w  dzień  statków  niż  do  Miasto
Mk 6:11 G2532 G0302 G3745 G3361 G1209 G5209 G3366 G3366 G0191 G0191 G5216 G1607 G1564 G1621 G5522 G5270 G4228 G5216 G1519 G3142 G0846 G0846 G0281 G3004 G5213 G0414 G2071 G4670 G2228 G1116 G1722 G2250 G2920 G2228 G1565 G4172
Mk 6:12 Καὶ ἐξελθόντες ἐκήρυξαν ἵνα μετανοῶσιν,                                                                                
Mk 6:12 *kai\ e)XelTo/ntes e)kE/ruXan i(/na metanoO=sin,
Mk 6:12 kai eXelTontes ekEryXan hina metanoOsin,
Mk 6:12 c--------- v--aapnpm- v-3aai-p-- c--------- v-3pas-p--
Mk 6:12 G2532 G1831 G2784 G2443 G3340
Mk 6:12 Oni więc wyszli i wzywali do nawrócenia.
Mk 6:12
Mk 6:12 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 6:12
Mk 6:12  iść  głosił  skrucha  skrucha
Mk 6:12 G1831 G2784 G2443 G3340
Mk 6:13 καὶ δαιμόνια πολλὰ ἐξέβαλλον, καὶ ἤλειφον ἐλαίῳ πολλοὺς ἀρρώστους καὶ ἐθεράπευον.                                                                    
Mk 6:13 kai\ daimo/nia polla\ e)Xe/ballon, kai\ E)/leifon e)lai/O| pollou\s a)rrO/stous kai\ e)Tera/peuon.
Mk 6:13 kai daimonia polla eXeballon, kai Eleifon elaiO pollus arrOstus kai eTerapeuon.
Mk 6:13 c--------- n-----apn- a-----apn- v-3iai-p-- c--------- v-3iai-p-- n-----dsn- a-----apm- a-----apm- c--------- v-3iai-p--
Mk 6:13 G2532 G1140 G4183 G1544 G2532 G0218 G1637 G4183 G0732 G2532 G2323
Mk 6:13 Wyrzucali też wiele złych duchów oraz wielu chorych namaszczali olejem i uzdrawiali.
Mk 6:13
Mk 6:13 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 6:13
Mk 6:13  wydalony  diabły  i  wiele  pacjentów  rozmazany  olej  i  uzdrowiony
Mk 6:13 G1544 G1140 G2532 G4183 G0732 G0218 G4183 G2532 G2323
Mk 6:14 Καὶ ἤκουσεν βασιλεὺς Ἡρῴδης, φανερὸν γὰρ ἐγένετο τὸ ὄνομα αὐτοῦ, καὶ ἔλεγον ὅτι Ἰωάννης βαπτίζων ἐγήγερται ἐκ νεκρῶν, καὶ διὰ τοῦτο ἐνεργοῦσιν αἱ δυνάμεις ἐν αὐτῷ.                                  
Mk 6:14 *kai\ E)/kousen o( basileu\s *(ErO/|dEs, fanero\n ga\r e)ge/neto to\ o)/noma au)tou=, kai\ e)/legon o(/ti *)iOa/nnEs o( bapti/DZOn e)gE/gertai e)k nekrO=n, kai\ dia\ tou=to e)nergou=sin ai( duna/meis e)n au)tO=|.
Mk 6:14 kai Ekusen ho basileus hErOdEs, faneron gar egeneto to onoma autu, kai elegon hoti iOannEs ho baptiDZOn egEgertai ek nekrOn, kai dia tuto energusin hai dynameis en autO.
Mk 6:14 c--------- v-3aai-s-- ra----nsm- n-----nsm- n-----nsm- a-----nsn- c--------- v-3ami-s-- ra----nsn- n-----nsn- rp----gsm- c--------- v-3iai-p-- c--------- n-----nsm- ra----nsm- v--papnsm- v-3xpi-s-- p--------- a-----gpm- c--------- p--------- rd----asn- v-3pai-p-- ra----npf- n-----npf- p--------- rp----dsm-
Mk 6:14 G2532 G0191 G3588 G0935 G2264 G5318 G1063 G1096 G3588 G3686 G0846 G2532 G3004 G3754 G2491 G3588 G0907 G1453 G1537 G3498 G2532 G1223 G5124 G1754 G3588 G1411 G1722 G0846
Mk 6:14 Także król Herod posłyszał o Nim, gdyż Jego imię nabrało rozgłosu, i mówił: Jan Chrzciciel powstał z martwych i dlatego moce cudotwórcze działają w Nim.
Mk 6:14
Mk 6:14 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 6:14
Mk 6:14  Król  Herod  przesłuchanie  dla  nazwa  Jego  był  publicznie  powiedział  to  Jan  Baptysta  róża  z  martwy  i  zatem  zatem  cuda  wykonane  ich  ich
Mk 6:14 G0935 G2264 G0191 G1063 G3686 G0846 G1096 G5318 G3004 G3754 G2491 G0907 G1453 G1537 G3498 G2532 G1223 G5124 G1411 G1754 G0846 G1722
Mk 6:15 ἄλλοι δὲ ἔλεγον ὅτι Ἠλίας ἐστίν· ἄλλοι δὲ ἔλεγον ὅτι προφήτης ὡς εἷς τῶν προφητῶν.                                                            
Mk 6:15 a)/lloi de\ e)/legon o(/ti *)Eli/as e)sti/n: a)/lloi de\ e)/legon o(/ti profE/tEs O(s ei(=s tO=n profEtO=n.
Mk 6:15 alloi de elegon hoti Elias estin: alloi de elegon hoti profEtEs hOs heis tOn profEtOn.
Mk 6:15 a-----npm- c--------- v-3iai-p-- c--------- n-----nsm- v-3pai-s-- a-----npm- c--------- v-3iai-p-- c--------- n-----nsm- c--------- a-----nsm- ra----gpm- n-----gpm-
Mk 6:15 G0243 G1161 G3004 G3754 G2243 G2076 G0243 G1161 G3004 G3754 G4396 G5613 G1520 G3588 G4396
Mk 6:15 Inni zaś mówili: To jest Eliasz; jeszcze inni utrzymywali, że to prorok, jak jeden z dawnych proroków.
Mk 6:15
Mk 6:15 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 6:15
Mk 6:15  Innych  powiedział  to  Eliasz  i  inny  powiedział  to  prorok  lub  jako  jeden  Proroków
Mk 6:15 G0243 G3004 G2076 G2243 G1161 G0243 G3004 G2076 G4396 G2228 G5613 G1520 G4396
Mk 6:16 ἀκούσας δὲ Ἡρῴδης ἔλεγεν, Ὃν ἐγὼ ἀπεκεφάλισα Ἰωάννην, οὗτος ἠγέρθη.                                                                    
Mk 6:16 a)kou/sas de\ o( *(ErO/|dEs e)/legen, *(\on e)gO\ a)pekefa/lisa *)iOa/nnEn, ou(=tos E)ge/rTE.
Mk 6:16 akusas de ho hErOdEs elegen, hon egO apekefalisa iOannEn, hutos EgerTE.
Mk 6:16 v--aapnsm- c--------- ra----nsm- n-----nsm- v-3iai-s-- rr----asm- rp----ns-- v-1aai-s-- n-----asm- rd----nsm- v-3api-s--
Mk 6:16 G0191 G1161 G3588 G2264 G3004 G3739 G1473 G0607 G2491 G3778 G1453
Mk 6:16 Herod, słysząc to, twierdził: To Jan, którego ściąć kazałem, zmartwychwstał.
Mk 6:16
Mk 6:16 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 6:16
Mk 6:16  Herod  zaś  przesłuchanie  powiedział  to  to  Jan  kogo  Ja  Decapitated  on  róża  z  martwy
Mk 6:16 G2264 G1161 G0191 G2036 G2076 G3778 G2491 G3739 G1473 G0607 G0846 G1453 G1537 G3498
Mk 6:17 Αὐτὸς γὰρ Ἡρῴδης ἀποστείλας ἐκράτησεν τὸν Ἰωάννην καὶ ἔδησεν αὐτὸν ἐν φυλακῇ διὰ Ἡρῳδιάδα τὴν γυναῖκα Φιλίππου τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ, ὅτι αὐτὴν ἐγάμησεν·                                          
Mk 6:17 *au)to\s ga\r o( *(ErO/|dEs a)postei/las e)kra/tEsen to\n *)iOa/nnEn kai\ e)/dEsen au)to\n e)n fulakE=| dia\ *(ErO|dia/da tE\n gunai=ka *fili/ppou tou= a)delfou= au)tou=, o(/ti au)tE\n e)ga/mEsen:
Mk 6:17 autos gar ho hErOdEs aposteilas ekratEsen ton iOannEn kai edEsen auton en fylakE dia hErOdiada tEn gynaika filippu tu adelfu autu, hoti autEn egamEsen:
Mk 6:17 rp----nsm- c--------- ra----nsm- n-----nsm- v--aapnsm- v-3aai-s-- ra----asm- n-----asm- c--------- v-3aai-s-- rp----asm- p--------- n-----dsf- p--------- n-----asf- ra----asf- n-----asf- n-----gsm- ra----gsm- n-----gsm- rp----gsm- c--------- rp----asf- v-3aai-s--
Mk 6:17 G0846 G1063 G3588 G2264 G0649 G2902 G3588 G2491 G2532 G1210 G0846 G1722 G5438 G1223 G2266 G3588 G1135 G5376 G3588 G0080 G0846 G3754 G0846 G1060
Mk 6:17 Ten bowiem Herod kazał pochwycić Jana i związanego trzymał w więzieniu, z powodu Herodiady, żony brata swego Filipa, którą wziął za żonę.
Mk 6:17
Mk 6:17 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 6:17
Mk 6:17  Dla  to  Herod  wysyłanie  miał  Jan  i  zawartej  jego  w  więzienie  dla  Herodiada  żona  Philip  brat  jego  że  żonaty  To
Mk 6:17 G1063 G0846 G2264 G0649 G2902 G2491 G2532 G1210 G0846 G1722 G5438 G1223 G2266 G1135 G5376 G0080 G0846 G3754 G1060 G0846
Mk 6:18 ἔλεγεν γὰρ Ἰωάννης τῷ Ἡρῴδῃ ὅτι Οὐκ ἔξεστίν σοι ἔχειν τὴν γυναῖκα τοῦ ἀδελφοῦ σου.                                                          
Mk 6:18 e)/legen ga\r o( *)iOa/nnEs tO=| *(ErO/|dE| o(/ti *ou)k e)/Xesti/n soi e)/CHein tE\n gunai=ka tou= a)delfou= sou.
Mk 6:18 elegen gar ho iOannEs tO hErOdE hoti uk eXestin soi eCHein tEn gynaika tu adelfu su.
Mk 6:18 v-3iai-s-- c--------- ra----nsm- n-----nsm- ra----dsm- n-----dsm- c--------- d--------- v-3pai-s-- rp----ds-- v--pan---- ra----asf- n-----asf- ra----gsm- n-----gsm- rp----gs--
Mk 6:18 G3004 G1063 G3588 G2491 G3588 G2264 G3754 G3756 G1832 G4671 G2192 G3588 G1135 G3588 G0080 G4675
Mk 6:18 Jan bowiem wypominał Herodowi: Nie wolno ci mieć żony twego brata.
Mk 6:18
Mk 6:18 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 6:18
Mk 6:18  Dla  Jan  powiedział  Herod  nie  powinien  ty, wy  mieć  żona  brat  twój
Mk 6:18 G1063 G2491 G3004 G2264 G3756 G1832 G4671 G2192 G1135 G0080 G4675
Mk 6:19 δὲ Ἡρῳδιὰς ἐνεῖχεν αὐτῷ καὶ ἤθελεν αὐτὸν ἀποκτεῖναι, καὶ οὐκ ἠδύνατο·                                                                  
Mk 6:19 E( de\ *(ErO|dia\s e)nei=CHen au)tO=| kai\ E)/Telen au)to\n a)poktei=nai, kai\ ou)k E)du/nato:
Mk 6:19 hE de hErOdias eneiCHen autO kai ETelen auton apokteinai, kai uk Edynato:
Mk 6:19 ra----nsf- c--------- n-----nsf- v-3iai-s-- rp----dsm- c--------- v-3iai-s-- rp----asm- v--aan---- c--------- d--------- v-3imi-s--
Mk 6:19 G3588 G1161 G2266 G1758 G0846 G2532 G2309 G0846 G0615 G2532 G3756 G1410
Mk 6:19 A Herodiada zawzięła się na niego i rada byłaby go zgładzić, lecz nie mogła.
Mk 6:19
Mk 6:19 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 6:19
Mk 6:19  Herodiada  zaś  wściekły  to  chciał  zabić  jego  ale  nie  może
Mk 6:19 G2266 G1161 G1758 G0846 G2309 G0615 G0846 G2532 G3756 G1410
Mk 6:20 γὰρ Ἡρῴδης ἐφοβεῖτο τὸν Ἰωάννην, εἰδὼς αὐτὸν ἄνδρα δίκαιον καὶ ἅγιον, καὶ συνετήρει αὐτόν, καὶ ἀκούσας αὐτοῦ πολλὰ ἠπόρει, καὶ ἡδέως αὐτοῦ ἤκουεν.                                          
Mk 6:20 o( ga\r *(ErO/|dEs e)fobei=to to\n *)iOa/nnEn, ei)dO\s au)to\n a)/ndra di/kaion kai\ a(/gion, kai\ sunetE/rei au)to/n, kai\ a)kou/sas au)tou= polla\ E)po/rei, kai\ E(de/Os au)tou= E)/kouen.
Mk 6:20 ho gar hErOdEs efobeito ton iOannEn, eidOs auton andra dikaion kai hagion, kai synetErei auton, kai akusas autu polla Eporei, kai hEdeOs autu Ekuen.
Mk 6:20 ra----nsm- c--------- n-----nsm- v-3imi-s-- ra----asm- n-----asm- v--xapnsm- rp----asm- n-----asm- a-----asm- c--------- a-----asm- c--------- v-3iai-s-- rp----asm- c--------- v--aapnsm- rp----gsm- a-----apn- v-3iai-s-- c--------- d--------- rp----gsm- v-3iai-s--
Mk 6:20 G3588 G1063 G2264 G5399 G3588 G2491 G1492 G0846 G0435 G1342 G2532 G0040 G2532 G4933 G0846 G2532 G0191 G0846 G4183 G0639 G2532 G2234 G0846 G0191
Mk 6:20 Herod bowiem czuł lęk przed Janem, znając go jako męża prawego i świętego, i brał go w obronę. Ilekroć go posłyszał, odczuwał duży niepokój, a przecież chętnie go słuchał.
Mk 6:20
Mk 6:20 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 6:20
Mk 6:20  Dla  Herod  boi  Jan  wiedząc,  on  mąż  sprawiedliwy  i  święty  i  wybrzeże  jego  wiele  nie  słuchać  jego  i  z  przyjemność  słuchać  jego
Mk 6:20 G1063 G2264 G5399 G2491 G1492 G0846 G0435 G1342 G2532 G0040 G2532 G4933 G0846 G4183 G4160 G0191 G0846 G2532 G2234 G2234 G0191 G0846
Mk 6:21 Καὶ γενομένης ἡμέρας εὐκαίρου ὅτε Ἡρῴδης τοῖς γενεσίοις αὐτοῦ δεῖπνον ἐποίησεν τοῖς μεγιστᾶσιν αὐτοῦ καὶ τοῖς χιλιάρχοις καὶ τοῖς πρώτοις τῆς Γαλιλαίας,                                              
Mk 6:21 *kai\ genome/nEs E(me/ras eu)kai/rou o(/te *(ErO/|dEs toi=s genesi/ois au)tou= dei=pnon e)poi/Esen toi=s megista=sin au)tou= kai\ toi=s CHilia/rCHois kai\ toi=s prO/tois tE=s *galilai/as,
Mk 6:21 kai genomenEs hEmeras eukairu hote hErOdEs tois genesiois autu deipnon epoiEsen tois megistasin autu kai tois CHiliarCHois kai tois prOtois tEs galilaias,
Mk 6:21 c--------- v--ampgsf- n-----gsf- a-----gsf- d--------- n-----nsm- ra----dpn- n-----dpn- rp----gsm- n-----asn- v-3aai-s-- ra----dpm- n-----dpm- rp----gsm- c--------- ra----dpm- n-----dpm- c--------- ra----dpm- a-----dpm- ra----gsf- n-----gsf-
Mk 6:21 G2532 G1096 G2250 G2121 G3753 G2264 G3588 G1077 G0846 G1173 G4160 G3588 G3175 G0846 G2532 G3588 G5506 G2532 G3588 G4413 G3588 G1056
Mk 6:21 Otóż chwila sposobna nadeszła, kiedy Herod w dzień swoich urodzin wyprawił ucztę swym dostojnikom, dowódcom wojskowym i osobom znakomitym w Galilei.
Mk 6:21
Mk 6:21 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 6:21
Mk 6:21  Potem przyszedł  wygodny  dzień  kiedy  Herod  Narodziny  jego  nie  uczta  panów  jego  kapitanów  i  starszych  Galilei
Mk 6:21 G1096 G2121 G2250 G3753 G2264 G1077 G0846 G4160 G1173 G3175 G0846 G5506 G2532 G4413 G1056
Mk 6:22 καὶ εἰσελθούσης τῆς θυγατρὸς αὐτοῦ Ἡρῳδιάδος καὶ ὀρχησαμένης, ἤρεσεν τῷ Ἡρῴδῃ καὶ τοῖς συνανακειμένοις. εἶπεν βασιλεὺς τῷ κορασίῳ, Αἴτησόν με ἐὰν θέλῃς, καὶ δώσω σοι·                                    
Mk 6:22 kai\ ei)selTou/sEs tE=s Tugatro\s au)tou= *(ErO|dia/dos kai\ o)rCHEsame/nEs, E)/resen tO=| *(ErO/|dE| kai\ toi=s sunanakeime/nois. ei)=pen o( basileu\s tO=| korasi/O|, *ai)/tEso/n me o(\ e)a\n Te/lE|s, kai\ dO/sO soi:
Mk 6:22 kai eiselTusEs tEs Tygatros autu hErOdiados kai orCHEsamenEs, Eresen tO hErOdE kai tois synanakeimenois. eipen ho basileus tO korasiO, aitEson me ho ean TelEs, kai dOsO soi:
Mk 6:22 c--------- v--aapgsf- ra----gsf- n-----gsf- rp----gsm- n-----gsf- c--------- v--ampgsf- v-3aai-s-- ra----dsm- n-----dsm- c--------- ra----dpm- v--pmpdpm- v-3aai-s-- ra----nsm- n-----nsm- ra----dsn- n-----dsn- v-2aad-s-- rp----as-- rr----asn- x--------- v-2pas-s-- c--------- v-1fai-s-- rp----ds--
Mk 6:22 G2532 G1525 G3588 G2364 G0846 G2266 G2532 G3738 G0700 G3588 G2264 G2532 G3588 G4873 G2036 G3588 G0935 G3588 G2877 G0154 G3165 G3739 G1437 G2309 G2532 G1325 G4671
Mk 6:22 Gdy córka tej Herodiady weszła i tańczyła, spodobała się Herodowi i współbiesiadnikom. Król rzekł do dziewczęcia: Proś mię, o co chcesz, a dam ci.
Mk 6:22
Mk 6:22 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 6:22
Mk 6:22  córka  Herodiada  przyszedł  taniec  i  zadowolony  Herod  i  z siedzibą  król  powiedział  dziewczyna  Zapytać  mnie  co  potrzeba  i  Panie  ty, wy
Mk 6:22 G2364 G2266 G1525 G3738 G2532 G0700 G2264 G2532 G4873 G0935 G2036 G2877 G0154 G3165 G1437 G2309 G2532 G1325 G4671
Mk 6:23 καὶ ὤμοσεν αὐτῇ [πολλά], τι ἐάν με αἰτήσῃς δώσω σοι ἕως ἡμίσους τῆς βασιλείας μου.                                                          
Mk 6:23 kai\ O)/mosen au)tE=| [polla/], *(/o ti e)a/n me ai)tE/sE|s dO/sO soi e(/Os E(mi/sous tE=s basilei/as mou.
Mk 6:23 kai Omosen autE [polla], ho ti ean me aitEsEs dOsO soi heOs hEmisus tEs basileias mu.
Mk 6:23 c--------- v-3aai-s-- rp----dsf- a-----apn- rr----asn- ri----asn- x--------- rp----as-- v-2aas-s-- v-1fai-s-- rp----ds-- p--------- a-----gsn- ra----gsf- n-----gsf- rp----gs--
Mk 6:23 G2532 G3660 G0846 G4183 G3739 G5100 G1437 G3165 G0154 G1325 G4671 G2193 G2255 G3588 G0932 G3450
Mk 6:23 Nawet jej przysiągł: Dam ci, o co tylko poprosisz, nawet połowę mojego królestwa.
Mk 6:23
Mk 6:23 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 6:23
Mk 6:23  i  przysiągł  jej  co  ani  zapytać  mnie  Panie  ty, wy  do  połowa  mój  królestwo
Mk 6:23 G2532 G3660 G0846 G3739 G1437 G0154 G3165 G1325 G4671 G2193 G2255 G3450 G0932
Mk 6:24 καὶ ἐξελθοῦσα εἶπεν τῇ μητρὶ αὐτῆς, Τί αἰτήσωμαι; δὲ εἶπεν, Τὴν κεφαλὴν Ἰωάννου τοῦ βαπτίζοντος.                                                          
Mk 6:24 kai\ e)XelTou=sa ei)=pen tE=| mEtri\ au)tE=s, *ti/ ai)tE/sOmai; E( de\ ei)=pen, *tE\n kefalE\n *)iOa/nnou tou= bapti/DZontos.
Mk 6:24 kai eXelTusa eipen tE mEtri autEs, ti aitEsOmai; hE de eipen, tEn kefalEn iOannu tu baptiDZontos.
Mk 6:24 c--------- v--aapnsf- v-3aai-s-- ra----dsf- n-----dsf- rp----gsf- ri----asn- v-1ams-s-- ra----nsf- c--------- v-3aai-s-- ra----asf- n-----asf- n-----gsm- ra----gsm- v--papgsm-
Mk 6:24 G2532 G1831 G2036 G3588 G3384 G0846 G5101 G0154 G3588 G1161 G2036 G3588 G2776 G2491 G3588 G0907
Mk 6:24 Ona wyszła i zapytała swą matkę: O co mam prosić? Ta odpowiedziała: O głowę Jana Chrzciciela.
Mk 6:24
Mk 6:24 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 6:24
Mk 6:24  obecnie  pytanie  matka  jego  co  żądanie  odpowiedź  głowa  Jan  Baptysta
Mk 6:24 G1831 G2036 G3384 G0846 G5101 G0154 G2036 G2776 G2491 G0910
Mk 6:25 καὶ εἰσελθοῦσα εὐθὺς μετὰ σπουδῆς πρὸς τὸν βασιλέα ᾐτήσατο λέγουσα, Θέλω ἵνα ἐξαυτῆς δῷς μοι ἐπὶ πίνακι τὴν κεφαλὴν Ἰωάννου τοῦ βαπτιστοῦ.                                              
Mk 6:25 kai\ ei)selTou=sa eu)Tu\s meta\ spoudE=s pro\s to\n basile/a E)|tE/sato le/gousa, *Te/lO i(/na e)XautE=s dO=|s moi e)pi\ pi/naki tE\n kefalE\n *)iOa/nnou tou= baptistou=.
Mk 6:25 kai eiselTusa euTys meta spudEs pros ton basilea EtEsato legusa, TelO hina eXautEs dOs moi epi pinaki tEn kefalEn iOannu tu baptistu.
Mk 6:25 c--------- v--aapnsf- a-----nsm- p--------- n-----gsf- p--------- ra----asm- n-----asm- v-3ami-s-- v--papnsf- v-1pai-s-- c--------- d--------- v-2aas-s-- rp----ds-- p--------- n-----dsm- ra----asf- n-----asf- n-----gsm- ra----gsm- n-----gsm-
Mk 6:25 G2532 G1525 G2117 G3326 G4710 G4314 G3588 G0935 G0154 G3004 G2309 G2443 G1824 G1325 G3427 G1909 G4094 G3588 G2776 G2491 G3588 G0910
Mk 6:25 Natychmiast weszła z pośpiechem do króla i prosiła: Chcę, żebyś mi zaraz dał na misie głowę Jana Chrzciciela.
Mk 6:25
Mk 6:25 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 6:25
Mk 6:25  I  natychmiast  iść  z  pośpiech  do  król  wniosek  mówi  potrzeba  że  dał  mnie  teraz  zaś  w  danie  głowa  Jan  Baptysta
Mk 6:25 G2532 G2112 G1525 G3326 G4710 G4314 G0935 G0154 G3004 G2309 G2443 G1325 G3427 G1824 G1824 G1909 G4094 G2776 G2491 G0910
Mk 6:26 καὶ περίλυπος γενόμενος βασιλεὺς διὰ τοὺς ὅρκους καὶ τοὺς ἀνακειμένους οὐκ ἠθέλησεν ἀθετῆσαι αὐτήν·                                                            
Mk 6:26 kai\ peri/lupos geno/menos o( basileu\s dia\ tou\s o(/rkous kai\ tou\s a)nakeime/nous ou)k E)Te/lEsen a)TetE=sai au)tE/n:
Mk 6:26 kai perilypos genomenos ho basileus dia tus horkus kai tus anakeimenus uk ETelEsen aTetEsai autEn:
Mk 6:26 c--------- a-----nsm- v--ampnsm- ra----nsm- n-----nsm- p--------- ra----apm- n-----apm- c--------- ra----apm- v--pmpapm- d--------- v-3aai-s-- v--aan---- rp----asf-
Mk 6:26 G2532 G4036 G1096 G3588 G0935 G1223 G3588 G3727 G2532 G3588 G0345 G3756 G2309 G0114 G0846
Mk 6:26 A król bardzo się zasmucił, ale przez wzgląd na przysięgę i biesiadników nie chciał jej odmówić.
Mk 6:26
Mk 6:26 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 6:26
Mk 6:26  Król  smutny  smutny  dla  śluby  i  przy stole  nie  chciał  odmówić  jej
Mk 6:26 G0935 G1096 G4036 G1223 G3727 G2532 G4873 G3756 G2309 G0114 G0846
Mk 6:27 καὶ εὐθὺς ἀποστείλας βασιλεὺς σπεκουλάτορα ἐπέταξεν ἐνέγκαι τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ. καὶ ἀπελθὼν ἀπεκεφάλισεν αὐτὸν ἐν τῇ φυλακῇ                                                      
Mk 6:27 kai\ eu)Tu\s a)postei/las o( basileu\s spekoula/tora e)pe/taXen e)ne/gkai tE\n kefalE\n au)tou=. kai\ a)pelTO\n a)pekefa/lisen au)to\n e)n tE=| fulakE=|
Mk 6:27 kai euTys aposteilas ho basileus spekulatora epetaXen eneNkai tEn kefalEn autu. kai apelTOn apekefalisen auton en tE fylakE
Mk 6:27 c--------- a-----nsm- v--aapnsm- ra----nsm- n-----nsm- n-----asm- v-3aai-s-- v--aan---- ra----asf- n-----asf- rp----gsm- c--------- v--aapnsm- v-3aai-s-- rp----asm- p--------- ra----dsf- n-----dsf-
Mk 6:27 G2532 G2117 G0649 G3588 G0935 G4688 G2004 G5342 G3588 G2776 G0846 G2532 G0565 G0607 G0846 G1722 G3588 G5438
Mk 6:27 Zaraz też król posłał kata i polecił przynieść głowę jego. Ten poszedł, ściął go w więzieniu
Mk 6:27
Mk 6:27 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 6:27
Mk 6:27  I  natychmiast  wysyłanie  dziedzic  król  rozkazał  przynieść  głowa  jego
Mk 6:27 G2532 G2112 G0649 G4688 G0935 G2004 G5342 G2776 G0846
Mk 6:28 καὶ ἤνεγκεν τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ ἐπὶ πίνακι καὶ ἔδωκεν αὐτὴν τῷ κορασίῳ, καὶ τὸ κοράσιον ἔδωκεν αὐτὴν τῇ μητρὶ αὐτῆς.                                                  
Mk 6:28 kai\ E)/negken tE\n kefalE\n au)tou= e)pi\ pi/naki kai\ e)/dOken au)tE\n tO=| korasi/O|, kai\ to\ kora/sion e)/dOken au)tE\n tE=| mEtri\ au)tE=s.
Mk 6:28 kai EneNken tEn kefalEn autu epi pinaki kai edOken autEn tO korasiO, kai to korasion edOken autEn tE mEtri autEs.
Mk 6:28 c--------- v-3aai-s-- ra----asf- n-----asf- rp----gsm- p--------- n-----dsm- c--------- v-3aai-s-- rp----asf- ra----dsn- n-----dsn- c--------- ra----nsn- n-----nsn- v-3aai-s-- rp----asf- ra----dsf- n-----dsf- rp----gsf-
Mk 6:28 G2532 G5342 G3588 G2776 G0846 G1909 G4094 G2532 G1325 G0846 G3588 G2877 G2532 G3588 G2877 G1325 G0846 G3588 G3384 G0846
Mk 6:28 i przyniósł głowę jego na misie; dał ją dziewczęciu, a dziewczę dało swej matce.
Mk 6:28
Mk 6:28 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 6:28
Mk 6:28  iść  komora  go  głowa  w  loch  i  wniesiona  głowa  jego  w  danie  i  dał  jego  dziewczyna  i  dziewczyna  dany  jego  matka  jego
Mk 6:28 G0565 G0607 G0846 G0607 G1722 G5438 G2532 G5342 G2776 G0846 G1909 G4094 G2532 G1325 G0846 G2877 G2532 G2877 G1325 G0846 G3384 G0846
Mk 6:29 καὶ ἀκούσαντες οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἦλθον καὶ ἦραν τὸ πτῶμα αὐτοῦ καὶ ἔθηκαν αὐτὸ ἐν μνημείῳ.                                                          
Mk 6:29 kai\ a)kou/santes oi( maTEtai\ au)tou= E)=lTon kai\ E)=ran to\ ptO=ma au)tou= kai\ e)/TEkan au)to\ e)n mnEmei/O|.
Mk 6:29 kai akusantes hoi maTEtai autu ElTon kai Eran to ptOma autu kai eTEkan auto en mnEmeiO.
Mk 6:29 c--------- v--aapnpm- ra----npm- n-----npm- rp----gsm- v-3aai-p-- c--------- v-3aai-p-- ra----asn- n-----asn- rp----gsm- c--------- v-3aai-p-- rp----asn- p--------- n-----dsn-
Mk 6:29 G2532 G0191 G3588 G3101 G0846 G2064 G2532 G0142 G3588 G4430 G0846 G2532 G5087 G0846 G1722 G3419
Mk 6:29 Uczniowie Jana, dowiedziawszy się o tym, przyszli, zabrali jego ciało i złożyli je w grobie.
Mk 6:29
Mk 6:29 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej