Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

NT_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po grecku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

do_Mk6      do_str_głównej      do_Mk8      
Mk 7:1 Καὶ συνάγονται πρὸς αὐτὸν οἱ Φαρισαῖοι καί τινες τῶν γραμματέων ἐλθόντες ἀπὸ Ἱεροσολύμων                                              
Mk 7:1 *kai\ suna/gontai pro\s au)to\n oi( *farisai=oi kai/ tines tO=n grammate/On e)lTo/ntes a)po\ *(ierosolu/mOn
Mk 7:1 kai synagontai pros auton hoi farisaioi kai tines tOn grammateOn elTontes apo hierosolymOn
Mk 7:1 c--------- v-3ppi-p-- p--------- rp----asm- ra----npm- n-----npm- c--------- ri----npm- ra----gpm- n-----gpm- v--aapnpm- p--------- n-----gpn-
Mk 7:1 G2532 G4863 G4314 G0846 G3588 G5330 G2532 G5100 G3588 G1122 G2064 G0575 G2414
Mk 7:1 Zebrali się u Niego faryzeusze i kilku uczonych w Piśmie, którzy przybyli z Jerozolimy.
Mk 7:1
Mk 7:1 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 7:1
Mk 7:1  Zebranych  do  Go  Faryzeusze  i  kilka  uczeni w Piśmie  przyjść  z  Jerozolima
Mk 7:1 G4863 G4314 G0846 G5330 G2532 G5100 G1122 G2064 G0575 G2414
Mk 7:2 καὶ ἰδόντες τινὰς τῶν μαθητῶν αὐτοῦ ὅτι κοιναῖς χερσίν, τοῦτ᾿ ἔστιν ἀνίπτοις, ἐσθίουσιν τοὺς ἄρτους                                          
Mk 7:2 kai\ i)do/ntes tina\s tO=n maTEtO=n au)tou= o(/ti koinai=s CHersi/n, tou=t' e)/stin a)ni/ptois, e)sTi/ousin tou\s a)/rtous
Mk 7:2 kai idontes tinas tOn maTEtOn autu hoti koinais CHersin, tut' estin aniptois, esTiusin tus artus
Mk 7:2 c--------- v--aapnpm- ri----apm- ra----gpm- n-----gpm- rp----gsm- c--------- a-----dsf- n-----dpf- rd----nsn- v-3pai-s-- a-----dpf- v-3pai-p-- ra----apm- n-----apm-
Mk 7:2 G2532 G1492 G5100 G3588 G3101 G0846 G3754 G2839 G5495 G5124 G2076 G0449 G2068 G3588 G0740
Mk 7:2 I zauważyli, że niektórzy z Jego uczniów brali posiłek nieczystymi, to znaczy nie obmytymi rękami.
Mk 7:2
Mk 7:2 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 7:2
Mk 7:2  i  widzenie  kilka  studentów  Jego  ate  chleb  nieczysty  że  jest  umyty  ręce  zgromił
Mk 7:2 G2532 G1492 G5100 G3101 G0846 G2068 G0740 G2839 G5123 G5123 G0449 G5495 G3201
Mk 7:3 οἱ γὰρ Φαρισαῖοι καὶ πάντες οἱ Ἰουδαῖοι ἐὰν μὴ πυγμῇ νίψωνται τὰς χεῖρας οὐκ ἐσθίουσιν, κρατοῦντες τὴν παράδοσιν τῶν πρεσβυτέρων,                                
Mk 7:3 oi( ga\r *farisai=oi kai\ pa/ntes oi( *)ioudai=oi e)a\n mE\ pugmE=| ni/PSOntai ta\s CHei=ras ou)k e)sTi/ousin, kratou=ntes tE\n para/dosin tO=n presbute/rOn,
Mk 7:3 hoi gar farisaioi kai pantes hoi iudaioi ean mE pygmE niPSOntai tas CHeiras uk esTiusin, kratuntes tEn paradosin tOn presbyterOn,
Mk 7:3 ra----npm- c--------- n-----npm- c--------- a-----npm- ra----npm- a-----npm- c--------- d--------- n-----dsf- v-3ams-p-- ra----apf- n-----apf- d--------- v-3pai-p-- v--papnpm- ra----asf- n-----asf- ra----gpm- a-----gpm-
Mk 7:3 G3588 G1063 G5330 G2532 G3956 G3588 G2453 G1437 G3361 G4435 G3538 G3588 G5495 G3756 G2068 G2902 G3588 G3862 G3588 G4245
Mk 7:3 Faryzeusze bowiem, i w ogóle Żydzi, trzymając się tradycji starszych, nie jedzą, jeśli sobie rąk nie obmyją, rozluźniając pięść.
Mk 7:3
Mk 7:3 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 7:3
Mk 7:3  Dla  Faryzeusze  i  wszystko  Judea  gospodarstwa  legendy  starszych  nie  jeść  nie  nie  umył  dokładnie  Ręka
Mk 7:3 G1063 G5330 G2532 G3956 G2453 G2902 G3862 G4245 G3362 G2068 G1437 G3361 G3538 G4435 G5495
Mk 7:4 καὶ ἀπ᾿ ἀγορᾶς ἐὰν μὴ βαπτίσωνται οὐκ ἐσθίουσιν, καὶ ἄλλα πολλά ἐστιν παρέλαβον κρατεῖν, βαπτισμοὺς ποτηρίων καὶ ξεστῶν καὶ χαλκίων [καὶ κλινῶν]                          
Mk 7:4 kai\ a)p' a)gora=s e)a\n mE\ bapti/sOntai ou)k e)sTi/ousin, kai\ a)/lla polla/ e)stin a(\ pare/labon kratei=n, baptismou\s potEri/On kai\ XestO=n kai\ CHalki/On [kai\ klinO=n]
Mk 7:4 kai ap' agoras ean mE baptisOntai uk esTiusin, kai alla polla estin ha parelabon kratein, baptismus potEriOn kai XestOn kai CHalkiOn [kai klinOn]
Mk 7:4 c--------- p--------- n-----gsf- c--------- d--------- v-3ams-p-- d--------- v-3pai-p-- c--------- a-----npn- a-----npn- v-3pai-s-- rr----apn- v-3aai-p-- v--pan---- n-----apm- n-----gpn- c--------- n-----gpm- c--------- n-----gpn- c--------- n-----gpf-
Mk 7:4 G2532 G0575 G0058 G1437 G3361 G0907 G3756 G2068 G2532 G0243 G4183 G2076 G3739 G3880 G2902 G0909 G4221 G2532 G3582 G2532 G5473 G2532 G2825
Mk 7:4 I /gdy wrócą/ z rynku, nie jedzą, dopóki się nie obmyją. Jest jeszcze wiele innych /zwyczajów/, które przejęli i których przestrzegają, jak obmywanie kubków, dzbanków, naczyń miedzianych.
Mk 7:4
Mk 7:4 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 7:4
Mk 7:4  i  z  negocjacji  nie  jeść  nie  nie  z wyjątkiem ich mycia  Jest  i  wiele  więcej  co  miał  przytrzymaj  ablucja  Kręgle  kubki  Kotły  i  ławki
Mk 7:4 G2532 G0575 G0058 G3756 G2068 G1437 G3361 G0907 G2076 G2532 G4183 G0243 G3739 G3880 G2902 G0909 G4221 G3582 G5473 G2532 G2825
Mk 7:5 καὶ ἐπερωτῶσιν αὐτὸν οἱ Φαρισαῖοι καὶ οἱ γραμματεῖς, Διὰ τί οὐ περιπατοῦσιν οἱ μαθηταί σου κατὰ τὴν παράδοσιν τῶν πρεσβυτέρων, ἀλλὰ κοιναῖς χερσὶν ἐσθίουσιν τὸν ἄρτον;                    
Mk 7:5 kai\ e)perOtO=sin au)to\n oi( *farisai=oi kai\ oi( grammatei=s, *dia\ ti/ ou) peripatou=sin oi( maTEtai/ sou kata\ tE\n para/dosin tO=n presbute/rOn, a)lla\ koinai=s CHersi\n e)sTi/ousin to\n a)/rton;
Mk 7:5 kai eperOtOsin auton hoi farisaioi kai hoi grammateis, dia ti u peripatusin hoi maTEtai su kata tEn paradosin tOn presbyterOn, alla koinais CHersin esTiusin ton arton;
Mk 7:5 c--------- v-3pai-p-- rp----asm- ra----npm- n-----npm- c--------- ra----npm- n-----npm- p--------- ri----asn- d--------- v-3pai-p-- ra----npm- n-----npm- rp----gs-- p--------- ra----asf- n-----asf- ra----gpm- a-----gpm- c--------- a-----dsf- n-----dpf- v-3pai-p-- ra----asm- n-----asm-
Mk 7:5 G2532 G1905 G0846 G3588 G5330 G2532 G3588 G1122 G1223 G5100 G3756 G4043 G3588 G3101 G4675 G2596 G3588 G3862 G3588 G4245 G0235 G2839 G5495 G2068 G3588 G0740
Mk 7:5 Zapytali Go więc faryzeusze i uczeni w Piśmie: Dlaczego Twoi uczniowie nie postępują według tradycji starszych, lecz jedzą nieczystymi rękami?
Mk 7:5
Mk 7:5 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 7:5
Mk 7:5  Następnie  zapytać  Jego  Faryzeusze  i  Uczeni w Piśmie  dlaczego  Studentów  Twój  nie  przyjść  na  legenda  starszych  ale  umyty  ręce  jeść  chleb
Mk 7:5 G1899 G1905 G0846 G5330 G2532 G1122 G1302 G3101 G4675 G3756 G4043 G2596 G3862 G4245 G0235 G0449 G5495 G2068 G0740
Mk 7:6 δὲ εἶπεν αὐτοῖς, Καλῶς ἐπροφήτευσεν Ἠσαΐας περὶ ὑμῶν τῶν ὑποκριτῶν, ὡς γέγραπται [ὅτι] Οὗτος λαὸς τοῖς χείλεσίν με τιμᾷ, δὲ καρδία αὐτῶν πόρρω ἀπέχει ἀπ᾿ ἐμοῦ·              
Mk 7:6 o( de\ ei)=pen au)toi=s, *kalO=s e)profE/teusen *)Esai/+as peri\ u(mO=n tO=n u(pokritO=n, O(s ge/graptai [o(/ti] *ou(=tos o( lao\s toi=s CHei/lesi/n me tima=|, E( de\ kardi/a au)tO=n po/rrO a)pe/CHei a)p' e)mou=:
Mk 7:6 ho de eipen autois, kalOs eprofEteusen Esa+ias peri hymOn tOn hypokritOn, hOs gegraptai [hoti] hutos ho laos tois CHeilesin me tima, hE de kardia autOn porrO apeCHei ap' emu:
Mk 7:6 ra----nsm- c--------- v-3aai-s-- rp----dpm- d--------- v-3aai-s-- n-----nsm- p--------- rp----gp-- ra----gpm- n-----gpm- c--------- v-3xpi-s-- c--------- rd----nsm- ra----nsm- n-----nsm- ra----dpn- n-----dpn- rp----as-- v-3pai-s-- ra----nsf- c--------- n-----nsf- rp----gpm- d--------- v-3pai-s-- p--------- rp----gs--
Mk 7:6 G3588 G1161 G2036 G0846 G2573 G4395 G2268 G4012 G5216 G3588 G5273 G5613 G1125 G3754 G3778 G3588 G2992 G3588 G5491 G3165 G5091 G3588 G1161 G2588 G0846 G4206 G0568 G0575 G1700
Mk 7:6 Odpowiedział im: Słusznie prorok Izajasz powiedział o was, obłudnikach, jak jest napisane: Ten lud czci Mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode Mnie.
Mk 7:6
Mk 7:6 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 7:6
Mk 7:6  powiedział  ich  w  odpowiedź  dobrze  prorokował  o  ty, wy  obłudnicy  Izajasza  jako  napisany  osoby  te  wyróżnieniem  Mnie  usta  serce  zaś  ich  daleko  jest oddzielona  z  Mnie
Mk 7:6 G2036 G0846 G0611 G0611 G2573 G4395 G4012 G5216 G5273 G2268 G5613 G1125 G2992 G3778 G5091 G3165 G5491 G2588 G1161 G0846 G4206 G0568 G0575 G1700
Mk 7:7 μάτην δὲ σέβονταί με, διδάσκοντες διδασκαλίας ἐντάλματα ἀνθρώπων.                                                        
Mk 7:7 ma/tEn de\ se/bontai/ me, dida/skontes didaskali/as e)nta/lmata a)nTrO/pOn.
Mk 7:7 matEn de sebontai me, didaskontes didaskalias entalmata anTrOpOn.
Mk 7:7 d--------- c--------- v-3pmi-p-- rp----as-- v--papnpm- n-----apf- n-----apn- n-----gpm-
Mk 7:7 G3155 G1161 G4576 G3165 G1321 G1319 G1778 G0444
Mk 7:7 Ale czci Mnie na próżno, ucząc zasad podanych przez ludzi.
Mk 7:7
Mk 7:7 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 7:7
Mk 7:7  ale  na próżno  wyróżnieniem  Mnie  nauczanie  nauki  przykazań  ludzki
Mk 7:7 G1161 G3155 G4576 G3165 G1321 G1319 G1778 G0444
Mk 7:8 ἀφέντες τὴν ἐντολὴν τοῦ θεοῦ κρατεῖτε τὴν παράδοσιν τῶν ἀνθρώπων.                                                    
Mk 7:8 a)fe/ntes tE\n e)ntolE\n tou= Teou= kratei=te tE\n para/dosin tO=n a)nTrO/pOn.
Mk 7:8 afentes tEn entolEn tu Teu krateite tEn paradosin tOn anTrOpOn.
Mk 7:8 v--aapnpm- ra----asf- n-----asf- ra----gsm- n-----gsm- v-2pai-p-- ra----asf- n-----asf- ra----gpm- n-----gpm-
Mk 7:8 G0863 G3588 G1785 G3588 G2316 G2902 G3588 G3862 G3588 G0444
Mk 7:8 Uchyliliście przykazanie Boże, a trzymacie się ludzkiej tradycji, /dokonujecie obmywania dzbanków i kubków. I wiele innych podobnych rzeczy czynicie/.
Mk 7:8
Mk 7:8 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 7:8
Mk 7:8  Dla  pozostawiając  przykazanie  Bóg  pojąć  legendy  ludzki  ablucji  kubki  i  Kręgle  i  robi  wiele  więcej  do  podobny
Mk 7:8 G1063 G0863 G1785 G2316 G2902 G3862 G0444 G0909 G3582 G2532 G4221 G2532 G4160 G4183 G0243 G5108 G3946
Mk 7:9 Καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς, Καλῶς ἀθετεῖτε τὴν ἐντολὴν τοῦ θεοῦ, ἵνα τὴν παράδοσιν ὑμῶν στήσητε.                                            
Mk 7:9 *kai\ e)/legen au)toi=s, *kalO=s a)Tetei=te tE\n e)ntolE\n tou= Teou=, i(/na tE\n para/dosin u(mO=n stE/sEte.
Mk 7:9 kai elegen autois, kalOs aTeteite tEn entolEn tu Teu, hina tEn paradosin hymOn stEsEte.
Mk 7:9 c--------- v-3iai-s-- rp----dpm- d--------- v-2pai-p-- ra----asf- n-----asf- ra----gsm- n-----gsm- c--------- ra----asf- n-----asf- rp----gp-- v-2aas-p--
Mk 7:9 G2532 G3004 G0846 G2573 G0114 G3588 G1785 G3588 G2316 G2443 G3588 G3862 G5216 G2476
Mk 7:9 I mówił do nich: Umiecie dobrze uchylać przykazanie Boże, aby swoją tradycję zachować.
Mk 7:9
Mk 7:9 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 7:9
Mk 7:9  I  powiedział  ich  dobrze  anulować  przykazanie  Bóg  że  przestrzegać  ich  tradycja
Mk 7:9 G2532 G3004 G0846 G2573 G0114 G1785 G2316 G2443 G5083 G5216 G3862
Mk 7:10 Μωϋσῆς γὰρ εἶπεν, Τίμα τὸν πατέρα σου καὶ τὴν μητέρα σου, καί, κακολογῶν πατέρα μητέρα θανάτῳ τελευτάτω·                                  
Mk 7:10 *mOu+sE=s ga\r ei)=pen, *ti/ma to\n pate/ra sou kai\ tE\n mEte/ra sou, kai/, *(o kakologO=n pate/ra E)\ mEte/ra Tana/tO| teleuta/tO:
Mk 7:10 mO+ysEs gar eipen, tima ton patera su kai tEn mEtera su, kai, ho kakologOn patera E mEtera TanatO teleutatO:
Mk 7:10 n-----nsm- c--------- v-3aai-s-- v-2pad-s-- ra----asm- n-----asm- rp----gs-- c--------- ra----asf- n-----asf- rp----gs-- c--------- ra----nsm- v--papnsm- n-----asm- c--------- n-----asf- n-----dsm- v-3pad-s--
Mk 7:10 G3475 G1063 G2036 G5091 G3588 G3962 G4675 G2532 G3588 G3384 G4675 G2532 G3588 G2551 G3962 G2228 G3384 G2288 G5053
Mk 7:10 Mojżesz tak powiedział: Czcij ojca swego i matkę swoją oraz: Kto złorzeczy ojcu lub matce, niech śmiercią zginie.
Mk 7:10
Mk 7:10 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 7:10
Mk 7:10  Dla  Mojżesz  powiedział  Cześć  ojciec  jego  i  matka  jego  i  maligning  ojciec  lub  matka  śmierć  umierać
Mk 7:10 G1063 G3475 G2036 G5091 G3962 G4675 G2532 G3384 G4675 G2532 G2551 G3962 G2228 G3384 G2288 G5053
Mk 7:11 ὑμεῖς δὲ λέγετε, Ἐὰν εἴπῃ ἄνθρωπος τῷ πατρὶ τῇ μητρί, Κορβᾶν, ἐστιν, Δῶρον, ἐὰν ἐξ ἐμοῦ ὠφεληθῇς,                                
Mk 7:11 u(mei=s de\ le/gete, *)ea\n ei)/pE| a)/nTrOpos tO=| patri\ E)\ tE=| mEtri/, *korba=n, o(/ e)stin, *dO=ron, o(\ e)a\n e)X e)mou= O)felETE=|s,
Mk 7:11 hymeis de legete, ean eipE anTrOpos tO patri E tE mEtri, korban, ho estin, dOron, ho ean eX emu OfelETEs,
Mk 7:11 rp----np-- c--------- v-2pai-p-- c--------- v-3aas-s-- n-----nsm- ra----dsm- n-----dsm- c--------- ra----dsf- n-----dsf- n-----nsm- rr----nsn- v-3pai-s-- n-----nsn- rr----asn- x--------- p--------- rp----gs-- v-2aps-s--
Mk 7:11 G5210 G1161 G3004 G1437 G2036 G0444 G3588 G3962 G2228 G3588 G3384 G2878 G3739 G2076 G1435 G3739 G1437 G1537 G1700 G5623
Mk 7:11 A wy mówicie: Jeśli kto powie ojcu lub matce: Korban, to znaczy darem /złożonym w ofierze/ jest to, co by ode mnie miało być wsparciem dla ciebie -
Mk 7:11
Mk 7:11 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 7:11
Mk 7:11 A  ty, wy  powiedzieć  kto  kto  powiedzieć  ojciec  lub  matka  Korban  że  jest  prezent  że  niż  mnie  używany
Mk 7:11 G1161 G5210 G3004 G0444 G1437 G2036 G3962 G2228 G3384 G2878 G3603 G2076 G1435 G1437 G1537 G1700 G5623
Mk 7:12 οὐκέτι ἀφίετε αὐτὸν οὐδὲν ποιῆσαι τῷ πατρὶ τῇ μητρί,                                                    
Mk 7:12 ou)ke/ti a)fi/ete au)to\n ou)de\n poiE=sai tO=| patri\ E)\ tE=| mEtri/,
Mk 7:12 uketi afiete auton uden poiEsai tO patri E tE mEtri,
Mk 7:12 d--------- v-2pai-p-- rp----asm- a-----asn- v--aan---- ra----dsm- n-----dsm- c--------- ra----dsf- n-----dsf-
Mk 7:12 G3765 G0863 G0846 G3762 G4160 G3588 G3962 G2228 G3588 G3384
Mk 7:12 to już nie pozwalacie mu nic uczynić dla ojca ni dla matki.
Mk 7:12
Mk 7:12 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 7:12
Mk 7:12  do  już  cierpią go  nic  do  ojciec  jego  lub  matka  jego
Mk 7:12 G0846 G3765 G0863 G3762 G4160 G3962 G0846 G2228 G3384 G0846
Mk 7:13 ἀκυροῦντες τὸν λόγον τοῦ θεοῦ τῇ παραδόσει ὑμῶν παρεδώκατε· καὶ παρόμοια τοιαῦτα πολλὰ ποιεῖτε.                                          
Mk 7:13 a)kurou=ntes to\n lo/gon tou= Teou= tE=| parado/sei u(mO=n E(=| paredO/kate: kai\ paro/moia toiau=ta polla\ poiei=te.
Mk 7:13 akyruntes ton logon tu Teu tE paradosei hymOn hE paredOkate: kai paromoia toiauta polla poieite.
Mk 7:13 v--papnpm- ra----asm- n-----asm- ra----gsm- n-----gsm- ra----dsf- n-----dsf- rp----gp-- rr----dsf- v-2aai-p-- c--------- a-----apn- rd----apn- a-----apn- v-2pai-p--
Mk 7:13 G0208 G3588 G3056 G3588 G2316 G3588 G3862 G5216 G3739 G3860 G2532 G3946 G5108 G4183 G4160
Mk 7:13 I znosicie słowo Boże przez waszą tradycję, którąście sobie przekazali. Wiele też innych tym podobnych rzeczy czynicie.
Mk 7:13
Mk 7:13 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 7:13
Mk 7:13  wyeliminowanie  słowo  Bóg  legenda  swój  który  zestaw  i  robi  wiele  do  podobny
Mk 7:13 G0208 G3056 G2316 G3862 G5216 G3739 G3860 G2532 G4160 G4183 G5108 G3946
Mk 7:14 Καὶ προσκαλεσάμενος πάλιν τὸν ὄχλον ἔλεγεν αὐτοῖς, Ἀκούσατέ μου πάντες καὶ σύνετε.                                                
Mk 7:14 *kai\ proskalesa/menos pa/lin to\n o)/CHlon e)/legen au)toi=s, *)akou/sate/ mou pa/ntes kai\ su/nete.
Mk 7:14 kai proskalesamenos palin ton oCHlon elegen autois, akusate mu pantes kai synete.
Mk 7:14 c--------- v--ampnsm- d--------- ra----asm- n-----asm- v-3iai-s-- rp----dpm- v-2aad-p-- rp----gs-- a-----npm- c--------- v-2aad-p--
Mk 7:14 G2532 G4341 G3825 G3588 G3793 G3004 G0846 G0191 G3450 G3956 G2532 G4920
Mk 7:14 Potem przywołał znowu tłum do siebie i rzekł do niego: Słuchajcie Mnie, wszyscy, i zrozumiejcie!
Mk 7:14
Mk 7:14 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 7:14
Mk 7:14  I  powołanie  wszystko  osoby  powiedział  ich  słuchać  Mnie  wszystko  i  zrozumieć
Mk 7:14 G2532 G4341 G3956 G3793 G3004 G0846 G0191 G3450 G3956 G2532 G4920
Mk 7:15 οὐδέν ἐστιν ἔξωθεν τοῦ ἀνθρώπου εἰσπορευόμενον εἰς αὐτὸν δύναται κοινῶσαι αὐτόν· ἀλλὰ τὰ ἐκ τοῦ ἀνθρώπου ἐκπορευόμενά ἐστιν τὰ κοινοῦντα τὸν ἄνθρωπον.                          
Mk 7:15 ou)de/n e)stin e)/XOTen tou= a)nTrO/pou ei)sporeuo/menon ei)s au)to\n o(\ du/natai koinO=sai au)to/n: a)lla\ ta\ e)k tou= a)nTrO/pou e)kporeuo/mena/ e)stin ta\ koinou=nta to\n a)/nTrOpon.
Mk 7:15 uden estin eXOTen tu anTrOpu eisporeuomenon eis auton ho dynatai koinOsai auton: alla ta ek tu anTrOpu ekporeuomena estin ta koinunta ton anTrOpon.
Mk 7:15 a-----nsn- v-3pai-s-- p--------- ra----gsm- n-----gsm- v--pmpnsn- p--------- rp----asm- rr----nsn- v-3pmi-s-- v--aan---- rp----asm- c--------- ra----npn- p--------- ra----gsm- n-----gsm- v--pmpnpn- v-3pai-s-- ra----npn- v--papnpn- ra----asm- n-----asm-
Mk 7:15 G3762 G2076 G1855 G3588 G0444 G1531 G1519 G0846 G3739 G1410 G2840 G0846 G0235 G3588 G1537 G3588 G0444 G1607 G2076 G3588 G2840 G3588 G0444
Mk 7:15 Nic nie wchodzi z zewnątrz w człowieka, co mogłoby uczynić go nieczystym; lecz co wychodzi z człowieka, to czyni człowieka nieczystym. (=BT Mk 7:16) Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha! 
Mk 7:15
Mk 7:15 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 7:15
Mk 7:15  nic  przychodzące  w  Prawa  poza  może  sprofanować  jego  ale  dochód  z  to  że  Kartezjuszem  Prawa  (= Mk 7:16) Jeśli  kto  ma  uszy  słyszeć  słyszy
Mk 7:15 G3762 G1531 G1519 G0444 G1855 G1410 G2840 G0846 G0235 G1607 G0575 G0846 G1565 G2840 G0444 G1487 G5100 G2192 G3775 G0191 G0191
Mk 7:17 Καὶ ὅτε εἰσῆλθεν εἰς οἶκον ἀπὸ τοῦ ὄχλου, ἐπηρώτων αὐτὸν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ τὴν παραβολήν.                                          
Mk 7:17 *kai\ o(/te ei)sE=lTen ei)s oi)=kon a)po\ tou= o)/CHlou, e)pErO/tOn au)to\n oi( maTEtai\ au)tou= tE\n parabolE/n.
Mk 7:17 kai hote eisElTen eis oikon apo tu oCHlu, epErOtOn auton hoi maTEtai autu tEn parabolEn.
Mk 7:17 c--------- c--------- v-3aai-s-- p--------- n-----asm- p--------- ra----gsm- n-----gsm- v-3iai-p-- rp----asm- ra----npm- n-----npm- rp----gsm- ra----asf- n-----asf-
Mk 7:17 G2532 G3753 G1525 G1519 G3624 G0575 G3588 G3793 G1905 G0846 G3588 G3101 G0846 G3588 G3850
Mk 7:17 Gdy się oddalił od tłumu i wszedł do domu, uczniowie pytali Go o to przysłowie.
Mk 7:17
Mk 7:17 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 7:17
Mk 7:17  I  kiedy  z  Osoby  wprowadzonych  w  do domu  Studentów  Jego  pytanie  Jego  o  przypowieść
Mk 7:17 G2532 G3753 G0575 G3793 G1525 G1519 G3624 G3101 G0846 G1905 G0846 G4012 G3850
Mk 7:18 καὶ λέγει αὐτοῖς, Οὕτως καὶ ὑμεῖς ἀσύνετοί ἐστε; οὐ νοεῖτε ὅτι πᾶν τὸ ἔξωθεν εἰσπορευόμενον εἰς τὸν ἄνθρωπον οὐ δύναται αὐτὸν κοινῶσαι,                            
Mk 7:18 kai\ le/gei au)toi=s, *ou(/tOs kai\ u(mei=s a)su/netoi/ e)ste; ou) noei=te o(/ti pa=n to\ e)/XOTen ei)sporeuo/menon ei)s to\n a)/nTrOpon ou) du/natai au)to\n koinO=sai,
Mk 7:18 kai legei autois, hutOs kai hymeis asynetoi este; u noeite hoti pan to eXOTen eisporeuomenon eis ton anTrOpon u dynatai auton koinOsai,
Mk 7:18 c--------- v-3pai-s-- rp----dpm- d--------- d--------- rp----np-- a-----npm- v-2pai-p-- d--------- v-2pai-p-- c--------- a-----nsn- ra----nsn- d--------- v--pmpnsn- p--------- ra----asm- n-----asm- d--------- v-3pmi-s-- rp----asm- v--aan----
Mk 7:18 G2532 G3004 G0846 G3779 G2532 G5210 G0801 G2075 G3756 G3539 G3754 G3956 G3588 G1855 G1531 G1519 G3588 G0444 G3756 G1410 G0846 G2840
Mk 7:18 Odpowiedział im: I wy tak niepojętni jesteście? Nie rozumiecie, że nic z tego, co z zewnątrz wchodzi do człowieka, nie może uczynić go nieczystym;
Mk 7:18
Mk 7:18 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 7:18
Mk 7:18  powiedział  ich  naprawdę  i  ty, wy  tak  nierozgarnięty  nie  dostrzec  że  nic  poza  przychodzące  w  Prawa  nie  może  sprofanować  jego
Mk 7:18 G3004 G0846 G2075 G2532 G5210 G3779 G0801 G3756 G3539 G3754 G3956 G1855 G1531 G1519 G0444 G3756 G1410 G2840 G0846
Mk 7:19 ὅτι οὐκ εἰσπορεύεται αὐτοῦ εἰς τὴν καρδίαν ἀλλ᾿ εἰς τὴν κοιλίαν, καὶ εἰς τὸν ἀφεδρῶνα ἐκπορεύεται; καθαρίζων πάντα τὰ βρώματα.                                
Mk 7:19 o(/ti ou)k ei)sporeu/etai au)tou= ei)s tE\n kardi/an a)ll' ei)s tE\n koili/an, kai\ ei)s to\n a)fedrO=na e)kporeu/etai; kaTari/DZOn pa/nta ta\ brO/mata.
Mk 7:19 hoti uk eisporeuetai autu eis tEn kardian all' eis tEn koilian, kai eis ton afedrOna ekporeuetai; kaTariDZOn panta ta brOmata.
Mk 7:19 c--------- d--------- v-3pmi-s-- rp----gsm- p--------- ra----asf- n-----asf- c--------- p--------- ra----asf- n-----asf- c--------- p--------- ra----asm- n-----asm- v-3pmi-s-- v--papnsm- a-----apn- ra----apn- n-----apn-
Mk 7:19 G3754 G3756 G1531 G0846 G1519 G3588 G2588 G0235 G1519 G3588 G2836 G2532 G1519 G3588 G0856 G1607 G2511 G3956 G3588 G1033
Mk 7:19 bo nie wchodzi do jego serca, lecz do żołądka i na zewnątrz się wydala. Tak uznał wszystkie potrawy za czyste.
Mk 7:19
Mk 7:19 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 7:19
Mk 7:19  że  nie  w  serce  jego  jest  i  w  brzuch  i  idzie  obecnie  obecnie  oczyszczony  każdy  żywność
Mk 7:19 G3754 G3756 G1519 G2588 G0846 G1531 G0235 G1519 G2836 G2532 G1607 G0856 G1519 G2511 G3956 G1033
Mk 7:20 ἔλεγεν δὲ ὅτι Τὸ ἐκ τοῦ ἀνθρώπου ἐκπορευόμενον ἐκεῖνο κοινοῖ τὸν ἄνθρωπον·                                                
Mk 7:20 e)/legen de\ o(/ti *to\ e)k tou= a)nTrO/pou e)kporeuo/menon e)kei=no koinoi= to\n a)/nTrOpon:
Mk 7:20 elegen de hoti to ek tu anTrOpu ekporeuomenon ekeino koinoi ton anTrOpon:
Mk 7:20 v-3iai-s-- c--------- c--------- ra----nsn- p--------- ra----gsm- n-----gsm- v--pmpnsn- rd----nsn- v-3pai-s-- ra----asm- n-----asm-
Mk 7:20 G3004 G1161 G3754 G3588 G1537 G3588 G0444 G1607 G1565 G2840 G3588 G0444
Mk 7:20 I mówił dalej: Co wychodzi z człowieka, to czyni go nieczystym.
Mk 7:20
Mk 7:20 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 7:20
Mk 7:20  Dalej  powiedział  wychodzących  z  Prawa  Kartezjuszem  Prawa
Mk 7:20 G1161 G3004 G1607 G1537 G0444 G2840 G0444
Mk 7:21 ἔσωθεν γὰρ ἐκ τῆς καρδίας τῶν ἀνθρώπων οἱ διαλογισμοὶ οἱ κακοὶ ἐκπορεύονται, πορνεῖαι, κλοπαί, φόνοι,                                          
Mk 7:21 e)/sOTen ga\r e)k tE=s kardi/as tO=n a)nTrO/pOn oi( dialogismoi\ oi( kakoi\ e)kporeu/ontai, pornei=ai, klopai/, fo/noi,
Mk 7:21 esOTen gar ek tEs kardias tOn anTrOpOn hoi dialogismoi hoi kakoi ekporeuontai, porneiai, klopai, fonoi,
Mk 7:21 d--------- c--------- p--------- ra----gsf- n-----gsf- ra----gpm- n-----gpm- ra----npm- n-----npm- ra----npm- a-----npm- v-3pmi-p-- n-----npf- n-----npf- n-----npm-
Mk 7:21 G2081 G1063 G1537 G3588 G2588 G3588 G0444 G3588 G1261 G3588 G2556 G1607 G4202 G2829 G5408
Mk 7:21 Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa,
Mk 7:21
Mk 7:21 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 7:21
Mk 7:21  Dla  od wewnątrz  z  serce  ludzki  przyjść  zło  myśli  cudzołóstwo  fornications  morderstwo
Mk 7:21 G1063 G2081 G1537 G2588 G0444 G1607 G2556 G1261 G3430 G4202 G5408
Mk 7:22 μοιχεῖαι, πλεονεξίαι, πονηρίαι, δόλος, ἀσέλγεια, ὀφθαλμὸς πονηρός, βλασφημία, ὑπερηφανία, ἀφροσύνη·                                                    
Mk 7:22 moiCHei=ai, pleoneXi/ai, ponEri/ai, do/los, a)se/lgeia, o)fTalmo\s ponEro/s, blasfEmi/a, u(perEfani/a, a)frosu/nE:
Mk 7:22 moiCHeiai, pleoneXiai, ponEriai, dolos, aselgeia, ofTalmos ponEros, blasfEmia, hyperEfania, afrosynE:
Mk 7:22 n-----npf- n-----npf- n-----npf- n-----nsm- n-----nsf- n-----nsm- a-----nsm- n-----nsf- n-----nsf- n-----nsf-
Mk 7:22 G3430 G4124 G4189 G1388 G0766 G3788 G4190 G0988 G5243 G0877
Mk 7:22 cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota.
Mk 7:22
Mk 7:22 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 7:22
Mk 7:22  Kradzież  wymuszenie  złośliwość  przebiegłość  nieprzyzwoitość  zazdrosny  oko  bluźnierstwo  duma  szaleństwo
Mk 7:22 G2829 G4124 G4189 G1388 G0766 G4190 G3788 G0988 G5243 G0877
Mk 7:23 πάντα ταῦτα τὰ πονηρὰ ἔσωθεν ἐκπορεύεται καὶ κοινοῖ τὸν ἄνθρωπον.                                                    
Mk 7:23 pa/nta tau=ta ta\ ponEra\ e)/sOTen e)kporeu/etai kai\ koinoi= to\n a)/nTrOpon.
Mk 7:23 panta tauta ta ponEra esOTen ekporeuetai kai koinoi ton anTrOpon.
Mk 7:23 a-----npn- rd----npn- ra----npn- a-----npn- d--------- v-3pmi-s-- c--------- v-3pai-s-- ra----asm- n-----asm-
Mk 7:23 G3956 G5023 G3588 G4190 G2081 G1607 G2532 G2840 G3588 G0444
Mk 7:23 Całe to zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym.
Mk 7:23
Mk 7:23 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 7:23
Mk 7:23  wszystko  to  zło  od wewnątrz  dochód  i  Kartezjuszem  Prawa
Mk 7:23 G3956 G5023 G4190 G2081 G1607 G2532 G2840 G0444
Mk 7:24 Ἐκεῖθεν δὲ ἀναστὰς ἀπῆλθεν εἰς τὰ ὅρια Τύρου. καὶ εἰσελθὼν εἰς οἰκίαν οὐδένα ἤθελεν γνῶναι, καὶ οὐκ ἠδυνήθη λαθεῖν·                                  
Mk 7:24 *)ekei=Ten de\ a)nasta\s a)pE=lTen ei)s ta\ o(/ria *tu/rou. kai\ ei)selTO\n ei)s oi)ki/an ou)de/na E)/Telen gnO=nai, kai\ ou)k E)dunE/TE laTei=n:
Mk 7:24 ekeiTen de anastas apElTen eis ta horia tyru. kai eiselTOn eis oikian udena ETelen gnOnai, kai uk EdynETE laTein:
Mk 7:24 d--------- c--------- v--aapnsm- v-3aai-s-- p--------- ra----apn- n-----apn- n-----gsf- c--------- v--aapnsm- p--------- n-----asf- a-----asm- v-3iai-s-- v--aan---- c--------- d--------- v-3api-s-- v--aan----
Mk 7:24 G1564 G1161 G0450 G0565 G1519 G3588 G3725 G5184 G2532 G1525 G1519 G3614 G3762 G2309 G1097 G2532 G3756 G1410 G2990
Mk 7:24 Wybrał się stamtąd i udał się w okolice Tyru i Sydonu. Wstąpił do pewnego domu i chciał, żeby nikt o tym nie wiedział, lecz nie mógł pozostać w ukryciu.
Mk 7:24
Mk 7:24 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 7:24
Mk 7:24  I  gone  stąd  przyjść  w  limitów  Opony  i  Sydon  i  zalogować  w  do domu  nie  jak  kto  dowiedziałem się  ale  nie  może  ukryć
Mk 7:24 G2532 G0450 G1564 G0565 G1519 G3181 G5184 G2532 G4605 G2532 G1525 G1519 G3614 G3762 G2309 G3762 G1097 G2532 G3756 G1410 G2990
Mk 7:25 ἀλλ᾿ εὐθὺς ἀκούσασα γυνὴ περὶ αὐτοῦ, ἧς εἶχεν τὸ θυγάτριον αὐτῆς πνεῦμα ἀκάθαρτον, ἐλθοῦσα προσέπεσεν πρὸς τοὺς πόδας αὐτοῦ·                                  
Mk 7:25 a)ll' eu)Tu\s a)kou/sasa gunE\ peri\ au)tou=, E(=s ei)=CHen to\ Tuga/trion au)tE=s pneu=ma a)ka/Tarton, e)lTou=sa prose/pesen pro\s tou\s po/das au)tou=:
Mk 7:25 all' euTys akusasa gynE peri autu, hEs eiCHen to Tygatrion autEs pneuma akaTarton, elTusa prosepesen pros tus podas autu:
Mk 7:25 c--------- a-----nsm- v--aapnsf- n-----nsf- p--------- rp----gsm- rr----gsf- v-3iai-s-- ra----nsn- n-----nsn- rp----gsf- n-----asn- a-----asn- v--aapnsf- v-3aai-s-- p--------- ra----apm- n-----apm- rp----gsm-
Mk 7:25 G0235 G2117 G0191 G1135 G4012 G0846 G3739 G2192 G3588 G2365 G0846 G4151 G0169 G2064 G4363 G4314 G3588 G4228 G0846
Mk 7:25 Wnet bowiem usłyszała o Nim kobieta, której córeczka była opętana przez ducha nieczystego. Przyszła, upadła Mu do nóg,
Mk 7:25
Mk 7:25 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 7:25
Mk 7:25  Dla  słyszałem  o  Go  kobieta  który  który  córka  obsesję  był  nieczysty  duch  przyjść  spadły  do  stóp  Jego
Mk 7:25 G1063 G0191 G4012 G0846 G1135 G0846 G3739 G2365 G2192 G2192 G0169 G4151 G4363 G4363 G4314 G4228 G0846
Mk 7:26 δὲ γυνὴ ἦν Ἑλληνίς, Συροφοινίκισσα τῷ γένει· καὶ ἠρώτα αὐτὸν ἵνα τὸ δαιμόνιον ἐκβάλῃ ἐκ τῆς θυγατρὸς αὐτῆς.                                  
Mk 7:26 E( de\ gunE\ E)=n *(ellEni/s, *surofoini/kissa tO=| ge/nei: kai\ E)rO/ta au)to\n i(/na to\ daimo/nion e)kba/lE| e)k tE=s Tugatro\s au)tE=s.
Mk 7:26 hE de gynE En hellEnis, syrofoinikissa tO genei: kai ErOta auton hina to daimonion ekbalE ek tEs Tygatros autEs.
Mk 7:26 ra----nsf- c--------- n-----nsf- v-3iai-s-- n-----nsf- n-----nsf- ra----dsn- n-----dsn- c--------- v-3iai-s-- rp----asm- c--------- ra----asn- n-----asn- v-3aas-s-- p--------- ra----gsf- n-----gsf- rp----gsf-
Mk 7:26 G3588 G1161 G1135 G2258 G1674 G4949 G3588 G1085 G2532 G2065 G0846 G2443 G3588 G1140 G1544 G1537 G3588 G2364 G0846
Mk 7:26 a była to poganka, Syrofenicjanka rodem, i prosiła Go, żeby złego ducha wyrzucił z jej córki.
Mk 7:26
Mk 7:26 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 7:26
Mk 7:26  i  kobieta  że  był  poganin  rodzaj  sirofinikiyanka  i  wniosek  Jego  że  napędzany  demon  z  jego  córka
Mk 7:26 G1161 G1135 G3588 G2258 G1674 G1085 G4949 G2532 G2065 G0846 G2443 G1544 G1140 G1537 G0846 G2364
Mk 7:27 καὶ ἔλεγεν αὐτῇ, Ἄφες πρῶτον χορτασθῆναι τὰ τέκνα, οὐ γάρ ἐστιν καλὸν λαβεῖν τὸν ἄρτον τῶν τέκνων καὶ τοῖς κυναρίοις βαλεῖν.                              
Mk 7:27 kai\ e)/legen au)tE=|, *)/afes prO=ton CHortasTE=nai ta\ te/kna, ou) ga/r e)stin kalo\n labei=n to\n a)/rton tO=n te/knOn kai\ toi=s kunari/ois balei=n.
Mk 7:27 kai elegen autE, afes prOton CHortasTEnai ta tekna, u gar estin kalon labein ton arton tOn teknOn kai tois kynariois balein.
Mk 7:27 c--------- v-3iai-s-- rp----dsf- v-2aad-s-- a-----asn- v--apn---- ra----apn- n-----apn- d--------- c--------- v-3pai-s-- a-----nsn- v--aan---- ra----asm- n-----asm- ra----gpn- n-----gpn- c--------- ra----dpn- n-----dpn- v--aan----
Mk 7:27 G2532 G3004 G0846 G0863 G4412 G5526 G3588 G5043 G3756 G1063 G2076 G2570 G2983 G3588 G0740 G3588 G5043 G2532 G3588 G2952 G0906
Mk 7:27 Odrzekł jej: Pozwól wpierw nasycić się dzieciom; bo niedobrze jest zabrać chleb dzieciom, a rzucić psom.
Mk 7:27
Mk 7:27 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 7:27
Mk 7:27  Ale  Jezus  powiedział  jej  dać  przed  być spełnione  dzieci  dla  zły  zły  wziąć  chleb  Dzieci  i  zamknij  psów
Mk 7:27 G0846 G2424 G2036 G0846 G0863 G4412 G5526 G5043 G1063 G2570 G3756 G2983 G0740 G5043 G2532 G0906 G2952
Mk 7:28 δὲ ἀπεκρίθη καὶ λέγει αὐτῷ, Κύριε, καὶ τὰ κυνάρια ὑποκάτω τῆς τραπέζης ἐσθίουσιν ἀπὸ τῶν ψιχίων τῶν παιδίων.                                  
Mk 7:28 E( de\ a)pekri/TE kai\ le/gei au)tO=|, *ku/rie, kai\ ta\ kuna/ria u(poka/tO tE=s trape/DZEs e)sTi/ousin a)po\ tO=n PSiCHi/On tO=n paidi/On.
Mk 7:28 hE de apekriTE kai legei autO, kyrie, kai ta kynaria hypokatO tEs trapeDZEs esTiusin apo tOn PSiCHiOn tOn paidiOn.
Mk 7:28 ra----nsf- c--------- v-3api-s-- c--------- v-3pai-s-- rp----dsm- n-----vsm- d--------- ra----npn- n-----npn- p--------- ra----gsf- n-----gsf- v-3pai-p-- p--------- ra----gpn- n-----gpn- ra----gpn- n-----gpn-
Mk 7:28 G3588 G1161 G0611 G2532 G3004 G0846 G2962 G2532 G3588 G2952 G5270 G3588 G5132 G2068 G0575 G3588 G5589 G3588 G3813
Mk 7:28 Ona Mu odparła: Tak, Panie, lecz i szczenięta pod stołem jadają z okruszyn dzieci.
Mk 7:28
Mk 7:28 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 7:28
Mk 7:28  zaś  powiedział  Go  w  odpowiedź  tak  Władca  ale  i  Psów  pod  tabela  jeść  miękisz  w  Dzieci
Mk 7:28 G1161 G3004 G0846 G0611 G0611 G3483 G2962 G1063 G2532 G2952 G5270 G5132 G2068 G5589 G0575 G3813
Mk 7:29 καὶ εἶπεν αὐτῇ, Διὰ τοῦτον τὸν λόγον ὕπαγε, ἐξελήλυθεν ἐκ τῆς θυγατρός σου τὸ δαιμόνιον.                                          
Mk 7:29 kai\ ei)=pen au)tE=|, *dia\ tou=ton to\n lo/gon u(/page, e)XelE/luTen e)k tE=s Tugatro/s sou to\ daimo/nion.
Mk 7:29 kai eipen autE, dia tuton ton logon hypage, eXelElyTen ek tEs Tygatros su to daimonion.
Mk 7:29 c--------- v-3aai-s-- rp----dsf- p--------- rd----asm- ra----asm- n-----asm- v-2pad-s-- v-3xai-s-- p--------- ra----gsf- n-----gsf- rp----gs-- ra----nsn- n-----nsn-
Mk 7:29 G2532 G2036 G0846 G1223 G5126 G3588 G3056 G5217 G1831 G1537 G3588 G2364 G4675 G3588 G1140
Mk 7:29 On jej rzekł: Przez wzgląd na te słowa idź, zły duch opuścił twoją córkę.
Mk 7:29
Mk 7:29 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 7:29
Mk 7:29  I  powiedział  jej  dla  to  słowo  Iść  demon  lewo  z  swój  córka
Mk 7:29 G2532 G2036 G0846 G1223 G5126 G3056 G5217 G1140 G1831 G1537 G4675 G2364
Mk 7:30 καὶ ἀπελθοῦσα εἰς τὸν οἶκον αὐτῆς εὗρεν τὸ παιδίον βεβλημένον ἐπὶ τὴν κλίνην καὶ τὸ δαιμόνιον ἐξεληλυθός.                                      
Mk 7:30 kai\ a)pelTou=sa ei)s to\n oi)=kon au)tE=s eu(=ren to\ paidi/on beblEme/non e)pi\ tE\n kli/nEn kai\ to\ daimo/nion e)XelEluTo/s.
Mk 7:30 kai apelTusa eis ton oikon autEs heuren to paidion beblEmenon epi tEn klinEn kai to daimonion eXelElyTos.
Mk 7:30 c--------- v--aapnsf- p--------- ra----asm- n-----asm- rp----gsf- v-3aai-s-- ra----asn- n-----asn- v--xppasn- p--------- ra----asf- n-----asf- c--------- ra----asn- n-----asn- v--xapasn-
Mk 7:30 G2532 G0565 G1519 G3588 G3624 G0846 G2147 G3588 G3813 G0906 G1909 G3588 G2825 G2532 G3588 G1140 G1831
Mk 7:30 Gdy wróciła do domu, zastała dziecko leżące na łóżku, a zły duch wyszedł.
Mk 7:30
Mk 7:30 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 7:30
Mk 7:30  I  przyjść  w  jego  do domu  znalezionych  demon  lewo  i  córka  jest  w  łóżko
Mk 7:30 G2532 G0565 G1519 G0846 G3624 G2147 G1140 G1831 G2532 G2364 G0906 G1909 G2825
Mk 7:31 Καὶ πάλιν ἐξελθὼν ἐκ τῶν ὁρίων Τύρου ἦλθεν διὰ Σιδῶνος εἰς τὴν θάλασσαν τῆς Γαλιλαίας ἀνὰ μέσον τῶν ὁρίων Δεκαπόλεως.                                
Mk 7:31 *kai\ pa/lin e)XelTO\n e)k tO=n o(ri/On *tu/rou E)=lTen dia\ *sidO=nos ei)s tE\n Ta/lassan tE=s *galilai/as a)na\ me/son tO=n o(ri/On *dekapo/leOs.
Mk 7:31 kai palin eXelTOn ek tOn horiOn tyru ElTen dia sidOnos eis tEn Talassan tEs galilaias ana meson tOn horiOn dekapoleOs.
Mk 7:31 c--------- d--------- v--aapnsm- p--------- ra----gpn- n-----gpn- n-----gsf- v-3aai-s-- p--------- n-----gsf- p--------- ra----asf- n-----asf- ra----gsf- n-----gsf- p--------- a-----asn- ra----gpn- n-----gpn- n-----gsf-
Mk 7:31 G2532 G3825 G1831 G1537 G3588 G3725 G5184 G2064 G1223 G4605 G1519 G3588 G2281 G3588 G1056 G0303 G3319 G3588 G3725 G1179
Mk 7:31 Znowu opuścił okolice Tyru i przez Sydon przyszedł nad Jezioro Galilejskie, przemierzając posiadłości Dekapolu.
Mk 7:31
Mk 7:31 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 7:31
Mk 7:31  Pozostawiając  z  limitów  Opony  i  Sydon  ponownie  iść  do  morze  Galilei  przez  przez  limitów  Dekapolu
Mk 7:31 G1831 G1537 G3725 G5184 G2532 G4605 G3825 G2064 G4314 G2281 G1056 G0303 G3319 G3725 G1179
Mk 7:32 καὶ φέρουσιν αὐτῷ κωφὸν καὶ μογιλάλον, καὶ παρακαλοῦσιν αὐτὸν ἵνα ἐπιθῇ αὐτῷ τὴν χεῖρα.                                            
Mk 7:32 kai\ fe/rousin au)tO=| kOfo\n kai\ mogila/lon, kai\ parakalou=sin au)to\n i(/na e)piTE=| au)tO=| tE\n CHei=ra.
Mk 7:32 kai ferusin autO kOfon kai mogilalon, kai parakalusin auton hina epiTE autO tEn CHeira.
Mk 7:32 c--------- v-3pai-p-- rp----dsm- a-----asm- c--------- a-----asm- c--------- v-3pai-p-- rp----asm- c--------- v-3aas-s-- rp----dsm- ra----asf- n-----asf-
Mk 7:32 G2532 G5342 G0846 G2974 G2532 G3424 G2532 G3870 G0846 G2443 G2007 G0846 G3588 G5495
Mk 7:32 Przyprowadzili Mu głuchoniemego i prosili Go, żeby położył na niego rękę.
Mk 7:32
Mk 7:32 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 7:32
Mk 7:32  Wniesiona  Go  głuchy  jąkanie  i  pytanie  Jego  lay  to  ręka
Mk 7:32 G5342 G0846 G2974 G3424 G2532 G3870 G0846 G2007 G0846 G5495
Mk 7:33 καὶ ἀπολαβόμενος αὐτὸν ἀπὸ τοῦ ὄχλου κατ᾿ ἰδίαν ἔβαλεν τοὺς δακτύλους αὐτοῦ εἰς τὰ ὦτα αὐτοῦ καὶ πτύσας ἥψατο τῆς γλώσσης αὐτοῦ,                            
Mk 7:33 kai\ a)polabo/menos au)to\n a)po\ tou= o)/CHlou kat' i)di/an e)/balen tou\s daktu/lous au)tou= ei)s ta\ O)=ta au)tou= kai\ ptu/sas E(/PSato tE=s glO/ssEs au)tou=,
Mk 7:33 kai apolabomenos auton apo tu oCHlu kat' idian ebalen tus daktylus autu eis ta Ota autu kai ptysas hEPSato tEs glOssEs autu,
Mk 7:33 c--------- v--ampnsm- rp----asm- p--------- ra----gsm- n-----gsm- p--------- a-----asf- v-3aai-s-- ra----apm- n-----apm- rp----gsm- p--------- ra----apn- n-----apn- rp----gsm- c--------- v--aapnsm- v-3ami-s-- ra----gsf- n-----gsf- rp----gsm-
Mk 7:33 G2532 G0618 G0846 G0575 G3588 G3793 G2596 G2398 G0906 G3588 G1147 G0846 G1519 G3588 G3775 G0846 G2532 G4429 G0680 G3588 G1100 G0846
Mk 7:33 On wziął go na bok, osobno od tłumu, włożył palce w jego uszy i śliną dotknął mu języka;
Mk 7:33
Mk 7:33 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 7:33
Mk 7:33  spychając  jego  w  strona  z  Osoby  umieścić  palce  Ich  w  uszy  go  i  plucie  dotknął  Język  jego
Mk 7:33 G0618 G0846 G2596 G2398 G0575 G3793 G0906 G1147 G0846 G1519 G3775 G0846 G2532 G4429 G0680 G1100 G0846
Mk 7:34 καὶ ἀναβλέψας εἰς τὸν οὐρανὸν ἐστέναξεν, καὶ λέγει αὐτῷ, Εφφαθα, ἐστιν, Διανοίχθητι.                                              
Mk 7:34 kai\ a)nable/PSas ei)s to\n ou)rano\n e)ste/naXen, kai\ le/gei au)tO=|, *effaTa, o(/ e)stin, *dianoi/CHTEti.
Mk 7:34 kai anablePSas eis ton uranon estenaXen, kai legei autO, effaTa, ho estin, dianoiCHTEti.
Mk 7:34 c--------- v--aapnsm- p--------- ra----asm- n-----asm- v-3aai-s-- c--------- v-3pai-s-- rp----dsm- v-2apd-s-- rr----nsn- v-3pai-s-- v-2apd-s--
Mk 7:34 G2532 G0308 G1519 G3588 G3772 G4727 G2532 G3004 G0846 G2188 G3739 G2076 G1272
Mk 7:34 a spojrzawszy w niebo, westchnął i rzekł do niego: Effatha, to znaczy: Otwórz się!
Mk 7:34
Mk 7:34 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 7:34
Mk 7:34  i  spojrzał  w  niebo  westchnienie  i  powiedział  go  effafa  że  jest  Otwiera się
Mk 7:34 G2532 G0308 G1519 G3772 G4727 G2532 G3004 G0846 G2188 G3603 G2076 G1272
Mk 7:35 καὶ [εὐθέως] ἠνοίγησαν αὐτοῦ αἱ ἀκοαί, καὶ ἐλύθη δεσμὸς τῆς γλώσσης αὐτοῦ, καὶ ἐλάλει ὀρθῶς.