Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

NT_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po grecku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

do_Mk8      do_str_głównej      do_Mk10      
Mk 9:1 Καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς, Ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι εἰσίν τινες ὧδε τῶν ἑστηκότων οἵτινες οὐ μὴ γεύσωνται θανάτου ἕως ἂν ἴδωσιν τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ ἐληλυθυῖαν ἐν δυνάμει.                                
Mk 9:1 *kai\ e)/legen au)toi=s, *)amE\n le/gO u(mi=n o(/ti ei)si/n tines O(=de tO=n e(stEko/tOn oi(/tines ou) mE\ geu/sOntai Tana/tou e(/Os a)\n i)/dOsin tE\n basilei/an tou= Teou= e)lEluTui=an e)n duna/mei.
Mk 9:1 kai elegen autois, amEn legO hymin hoti eisin tines hOde tOn hestEkotOn hoitines u mE geusOntai Tanatu heOs an idOsin tEn basileian tu Teu elElyTyian en dynamei.
Mk 9:1 c--------- v-3iai-s-- rp----dpm- x--------- v-1pai-s-- rp----dp-- c--------- v-3pai-p-- ri----npm- d--------- ra----gpm- v--xapgpm- rr----npm- d--------- d--------- v-3ams-p-- n-----gsm- c--------- x--------- v-3aas-p-- ra----asf- n-----asf- ra----gsm- n-----gsm- v--xapasf- p--------- n-----dsf-
Mk 9:1 G2532 G3004 G0846 G0281 G3004 G5213 G3754 G1526 G5100 G5602 G3588 G2476 G3748 G3756 G3361 G1089 G2288 G2193 G0302 G1492 G3588 G0932 G3588 G2316 G2064 G1722 G1411
Mk 9:1 Mówił także do nich: Zaprawdę, powiadam wam: Niektórzy z tych, co tu stoją, nie zaznają śmierci, aż ujrzą królestwo Boże przychodzące w mocy.
Mk 9:1
Mk 9:1 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 9:1
Mk 9:1  I  powiedział  ich  naprawdę  powiedzieć  ty, wy  jest  kilka  stojący  tutaj  że  nie  zje  śmierć  jako  już  zobaczyć  Królestwo  Bóg  , która weszła  w  siła
Mk 9:1 G2532 G3004 G0846 G0281 G3004 G5213 G1526 G5100 G2476 G5602 G3748 G3364 G1089 G2288 G2193 G0302 G1492 G0932 G2316 G2064 G1722 G1411
Mk 9:2 Καὶ μετὰ ἡμέρας ἓξ παραλαμβάνει Ἰησοῦς τὸν Πέτρον καὶ τὸν Ἰάκωβον καὶ τὸν Ἰωάννην, καὶ ἀναφέρει αὐτοὺς εἰς ὄρος ὑψηλὸν κατ᾿ ἰδίαν μόνους. καὶ μετεμορφώθη ἔμπροσθεν αὐτῶν,                              
Mk 9:2 *kai\ meta\ E(me/ras e(\X paralamba/nei o( *)iEsou=s to\n *pe/tron kai\ to\n *)ia/kObon kai\ to\n *)iOa/nnEn, kai\ a)nafe/rei au)tou\s ei)s o)/ros u(PSElo\n kat' i)di/an mo/nous. kai\ metemorfO/TE e)/mprosTen au)tO=n,
Mk 9:2 kai meta hEmeras heX paralambanei ho iEsus ton petron kai ton iakObon kai ton iOannEn, kai anaferei autus eis oros hyPSElon kat' idian monus. kai metemorfOTE emprosTen autOn,
Mk 9:2 c--------- p--------- n-----apf- a-----apf- v-3pai-s-- ra----nsm- n-----nsm- ra----asm- n-----asm- c--------- ra----asm- n-----asm- c--------- ra----asm- n-----asm- c--------- v-3pai-s-- rp----apm- p--------- n-----asn- a-----asn- p--------- a-----asf- a-----apm- c--------- v-3api-s-- p--------- rp----gpm-
Mk 9:2 G2532 G3326 G2250 G1803 G3880 G3588 G2424 G3588 G4074 G2532 G3588 G2385 G2532 G3588 G2491 G2532 G0399 G0846 G1519 G3735 G5308 G2596 G2398 G3441 G2532 G3339 G1715 G0846
Mk 9:2 Po sześciu dniach Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką. Tam przemienił się wobec nich.
Mk 9:2
Mk 9:2 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 9:2
Mk 9:2  I  na  Za  dni  sześć  miał  Peter  Jakuba  i  Jan  i  podniesiony  w  Góra  wysoki  szczególnie  szczególnie  ich  kilka  i  przemienione  przed  ich
Mk 9:2 G2532 G3326 G3326 G2250 G1803 G3880 G4074 G2385 G2532 G2491 G2532 G0399 G1519 G3735 G5308 G2398 G2596 G0846 G3441 G2532 G3339 G1715 G0846
Mk 9:3 καὶ τὰ ἱμάτια αὐτοῦ ἐγένετο στίλβοντα λευκὰ λίαν οἷα γναφεὺς ἐπὶ τῆς γῆς οὐ δύναται οὕτως λευκᾶναι.                                                    
Mk 9:3 kai\ ta\ i(ma/tia au)tou= e)ge/neto sti/lbonta leuka\ li/an oi(=a gnafeu\s e)pi\ tE=s gE=s ou) du/natai ou(/tOs leuka=nai.
Mk 9:3 kai ta himatia autu egeneto stilbonta leuka lian hoia gnafeus epi tEs gEs u dynatai hutOs leukanai.
Mk 9:3 c--------- ra----npn- n-----npn- rp----gsm- v-3ami-s-- v--papnpn- a-----npn- d--------- rr----apn- n-----nsm- p--------- ra----gsf- n-----gsf- d--------- v-3pmi-s-- d--------- v--aan----
Mk 9:3 G2532 G3588 G2440 G0846 G1096 G4744 G3022 G3029 G3634 G1102 G1909 G3588 G1093 G3756 G1410 G3779 G3021
Mk 9:3 Jego odzienie stało się lśniąco białe tak, jak żaden folusznik na ziemi wybielić nie zdoła.
Mk 9:3
Mk 9:3 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 9:3
Mk 9:3  Ubrania  Jego  zostać  błyszczący  wysoce  biały  jako  śnieg  jako  w  ziemia  pełniejsze  nie  może  bielić
Mk 9:3 G2440 G0846 G1096 G4744 G3029 G3022 G5613 G5510 G3634 G1909 G1093 G1102 G3756 G1410 G3021
Mk 9:4 καὶ ὤφθη αὐτοῖς Ἠλίας σὺν Μωϋσεῖ, καὶ ἦσαν συλλαλοῦντες τῷ Ἰησοῦ.                                                                
Mk 9:4 kai\ O)/fTE au)toi=s *)Eli/as su\n *mOu+sei=, kai\ E)=san sullalou=ntes tO=| *)iEsou=.
Mk 9:4 kai OfTE autois Elias syn mO+ysei, kai Esan syllaluntes tO iEsu.
Mk 9:4 c--------- v-3api-s-- rp----dpm- n-----nsm- p--------- n-----dsm- c--------- v-3iai-p-- v--papnpm- ra----dsm- n-----dsm-
Mk 9:4 G2532 G3700 G0846 G2243 G4862 G3475 G2532 G2258 G4814 G3588 G2424
Mk 9:4 I ukazał się im Eliasz z Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem.
Mk 9:4
Mk 9:4 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 9:4
Mk 9:4  I  był  ich  Eliasz  z  Mojżesz  i  mówi  mówi  Jezus
Mk 9:4 G2532 G3700 G0846 G2243 G4862 G3475 G2532 G2258 G4814 G2424
Mk 9:5 καὶ ἀποκριθεὶς Πέτρος λέγει τῷ Ἰησοῦ, Ῥαββί, καλόν ἐστιν ἡμᾶς ὧδε εἶναι, καὶ ποιήσωμεν τρεῖς σκηνάς, σοὶ μίαν καὶ Μωϋσεῖ μίαν καὶ Ἠλίᾳ μίαν.                                    
Mk 9:5 kai\ a)pokriTei\s o( *pe/tros le/gei tO=| *)iEsou=, *(rabbi/, kalo/n e)stin E(ma=s O(=de ei)=nai, kai\ poiE/sOmen trei=s skEna/s, soi\ mi/an kai\ *mOu+sei= mi/an kai\ *)Eli/a| mi/an.
Mk 9:5 kai apokriTeis ho petros legei tO iEsu, rabbi, kalon estin hEmas hOde einai, kai poiEsOmen treis skEnas, soi mian kai mO+ysei mian kai Elia mian.
Mk 9:5 c--------- v--appnsm- ra----nsm- n-----nsm- v-3pai-s-- ra----dsm- n-----dsm- n-----vsm- a-----nsn- v-3pai-s-- rp----ap-- d--------- v--pan---- c--------- v-1aas-p-- a-----apf- n-----apf- rp----ds-- a-----asf- c--------- n-----dsm- a-----asf- c--------- n-----dsm- a-----asf-
Mk 9:5 G2532 G0611 G3588 G4074 G3004 G3588 G2424 G4461 G2570 G2076 G2248 G5602 G1511 G2532 G4160 G5140 G4633 G4671 G3391 G2532 G3475 G3391 G2532 G2243 G3391
Mk 9:5 Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy; postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza.
Mk 9:5
Mk 9:5 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 9:5
Mk 9:5  Sem  Peter  powiedział  powiedział  Jezus  Rabin  dobrze  nas  tutaj  być  do  trzy  Namioty  ty, wy  jeden  Mojżesz  jeden  i  jeden  Eliasz
Mk 9:5 G2532 G4074 G0611 G3004 G2424 G4461 G2570 G2248 G5602 G1511 G4160 G5140 G4633 G4671 G3391 G3475 G3391 G2532 G3391 G2243
Mk 9:6 οὐ γὰρ ᾔδει τί ἀποκριθῇ, ἔκφοβοι γὰρ ἐγένοντο.                                                                      
Mk 9:6 ou) ga\r E)/|dei ti/ a)pokriTE=|, e)/kfoboi ga\r e)ge/nonto.
Mk 9:6 u gar Edei ti apokriTE, ekfoboi gar egenonto.
Mk 9:6 d--------- c--------- v-3yai-s-- ri----asn- v-3api-s-- a-----npm- c--------- v-3ami-p--
Mk 9:6 G3756 G1063 G1492 G5101 G0611 G1630 G1063 G1096
Mk 9:6 Nie wiedział bowiem, co należy mówić, tak byli przestraszeni.
Mk 9:6
Mk 9:6 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 9:6
Mk 9:6  Dla  nie  Wiedziałem  że  powiedzieć  że  były  w  strach
Mk 9:6 G1063 G3756 G1492 G5101 G2980 G1063 G2258 G1630 G1630
Mk 9:7 καὶ ἐγένετο νεφέλη ἐπισκιάζουσα αὐτοῖς, καὶ ἐγένετο φωνὴ ἐκ τῆς νεφέλης, Οὗτός ἐστιν υἱός μου ἀγαπητός, ἀκούετε αὐτοῦ.                                              
Mk 9:7 kai\ e)ge/neto nefe/lE e)piskia/DZousa au)toi=s, kai\ e)ge/neto fOnE\ e)k tE=s nefe/lEs, *ou(=to/s e)stin o( ui(o/s mou o( a)gapEto/s, a)kou/ete au)tou=.
Mk 9:7 kai egeneto nefelE episkiaDZusa autois, kai egeneto fOnE ek tEs nefelEs, hutos estin ho hyios mu ho agapEtos, akuete autu.
Mk 9:7 c--------- v-3ami-s-- n-----nsf- v--papnsf- rp----dpm- c--------- v-3ami-s-- n-----nsf- p--------- ra----gsf- n-----gsf- rd----nsm- v-3pai-s-- ra----nsm- n-----nsm- rp----gs-- ra----nsm- a-----nsm- v-2pad-p-- rp----gsm-
Mk 9:7 G2532 G1096 G3507 G1982 G0846 G2532 G1096 G5456 G1537 G3588 G3507 G3778 G2076 G3588 G5207 G3450 G3588 G0027 G0191 G0846
Mk 9:7 I zjawił się obłok, osłaniający ich, a z obłoku odezwał się głos: To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie.
Mk 9:7
Mk 9:7 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 9:7
Mk 9:7  I  był  chmura  w cieniu  ich  i  z  chmury  wyszedł  głos  mówiąc:  To  jest  Syn  Mój  umiłowany  Jego  słuchać
Mk 9:7 G2532 G1096 G3507 G1982 G0846 G2532 G1537 G3507 G2064 G5456 G3004 G3778 G2076 G5207 G3450 G0027 G0846 G0191
Mk 9:8 καὶ ἐξάπινα περιβλεψάμενοι οὐκέτι οὐδένα εἶδον ἀλλὰ τὸν Ἰησοῦν μόνον μεθ᾿ ἑαυτῶν.                                                              
Mk 9:8 kai\ e)Xa/pina periblePSa/menoi ou)ke/ti ou)de/na ei)=don a)lla\ to\n *)iEsou=n mo/non meT' e(autO=n.
Mk 9:8 kai eXapina periblePSamenoi uketi udena eidon alla ton iEsun monon meT' eautOn.
Mk 9:8 c--------- d--------- v--ampnpm- d--------- a-----asm- v-3aai-p-- c--------- ra----asm- n-----asm- a-----asm- p--------- rp----gpm-
Mk 9:8 G2532 G1819 G4017 G3765 G3762 G1492 G0235 G3588 G2424 G3441 G3326 G1438
Mk 9:8 I zaraz potem, gdy się rozejrzeli, nikogo już nie widzieli przy sobie, tylko samego Jezusa.
Mk 9:8
Mk 9:8 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 9:8
Mk 9:8  I  nagle  szukam  około  nikt  więcej  z  go  online  z wyjątkiem  jeden  Jezus
Mk 9:8 G2532 G1819 G4017 G4017 G3762 G3765 G3326 G1438 G1492 G0235 G3441 G2424
Mk 9:9 Καὶ καταβαινόντων αὐτῶν ἐκ τοῦ ὄρους διεστείλατο αὐτοῖς ἵνα μηδενὶ εἶδον διηγήσωνται, εἰ μὴ ὅταν υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐκ νεκρῶν ἀναστῇ.                                        
Mk 9:9 *kai\ katabaino/ntOn au)tO=n e)k tou= o)/rous diestei/lato au)toi=s i(/na mEdeni\ a(\ ei)=don diEgE/sOntai, ei) mE\ o(/tan o( ui(o\s tou= a)nTrO/pou e)k nekrO=n a)nastE=|.
Mk 9:9 kai katabainontOn autOn ek tu orus diesteilato autois hina mEdeni ha eidon diEgEsOntai, ei mE hotan ho hyios tu anTrOpu ek nekrOn anastE.
Mk 9:9 c--------- v--papgpm- rp----gpm- p--------- ra----gsn- n-----gsn- v-3ami-s-- rp----dpm- c--------- a-----dsm- rr----apn- v-3aai-p-- v-3ams-p-- c--------- d--------- c--------- ra----nsm- n-----nsm- ra----gsm- n-----gsm- p--------- a-----gpm- v-3aas-s--
Mk 9:9 G2532 G2597 G0846 G1537 G3588 G3735 G1291 G0846 G2443 G3367 G3739 G1492 G1334 G1487 G3361 G3752 G3588 G5207 G3588 G0444 G1537 G3498 G0450
Mk 9:9 A gdy schodzili z góry, przykazał im, aby nikomu nie rozpowiadali o tym, co widzieli, zanim Syn Człowieczy nie powstanie z martwych.
Mk 9:9
Mk 9:9 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 9:9
Mk 9:9  zaś  poszedł  one  z  Góry  sortowane  ktoś  powiedzieć  że  online  do  do  Syn  Ludzki  wzrost  z  martwy
Mk 9:9 G1161 G2597 G0846 G0575 G3735 G1291 G3367 G1334 G3739 G1492 G1508 G3752 G5207 G0444 G0450 G1537 G3498
Mk 9:10 καὶ τὸν λόγον ἐκράτησαν πρὸς ἑαυτοὺς συζητοῦντες τί ἐστιν τὸ ἐκ νεκρῶν ἀναστῆναι.                                                            
Mk 9:10 kai\ to\n lo/gon e)kra/tEsan pro\s e(autou\s suDZEtou=ntes ti/ e)stin to\ e)k nekrO=n a)nastE=nai.
Mk 9:10 kai ton logon ekratEsan pros heautus syDZEtuntes ti estin to ek nekrOn anastEnai.
Mk 9:10 c--------- ra----asm- n-----asm- v-3aai-p-- p--------- rp----apm- v--papnpm- ri----nsn- v-3pai-s-- ra----nsn- p--------- a-----gpm- v--aan----
Mk 9:10 G2532 G3588 G3056 G2902 G4314 G1438 G4802 G5101 G2076 G3588 G1537 G3498 G0450
Mk 9:10 Zachowali to polecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy powstać z martwych.
Mk 9:10
Mk 9:10 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 9:10
Mk 9:10  I  przechowywane  to  słowo  pytanie  przyjaciel  inny  że  tak  wzrost  z  martwy
Mk 9:10 G2532 G2902 G3588 G3056 G4802 G1438 G1438 G5101 G2076 G0450 G1537 G3498
Mk 9:11 καὶ ἐπηρώτων αὐτὸν λέγοντες, Ὅτι λέγουσιν οἱ γραμματεῖς ὅτι Ἠλίαν δεῖ ἐλθεῖν πρῶτον;                                                            
Mk 9:11 kai\ e)pErO/tOn au)to\n le/gontes, *(/oti le/gousin oi( grammatei=s o(/ti *)Eli/an dei= e)lTei=n prO=ton;
Mk 9:11 kai epErOtOn auton legontes, hoti legusin hoi grammateis hoti Elian dei elTein prOton;
Mk 9:11 c--------- v-3iai-p-- rp----asm- v--papnpm- d--------- v-3pai-p-- ra----npm- n-----npm- c--------- n-----asm- v-3pai-s-- v--aan---- a-----asn-
Mk 9:11 G2532 G1905 G0846 G3004 G3754 G3004 G3588 G1122 G3754 G2243 G1163 G2064 G4412
Mk 9:11 I pytali Go: Czemu uczeni w Piśmie twierdzą, że wpierw musi przyjść Eliasz?
Mk 9:11
Mk 9:11 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 9:11
Mk 9:11  I  pytanie  Jego  jako  Uczeni w Piśmie  mówią  że  Eliasz  powinien  przyjść  przed
Mk 9:11 G2532 G1905 G0846 G3754 G1122 G3004 G3754 G2243 G1163 G2064 G4412
Mk 9:12 δὲ ἔφη αὐτοῖς, Ἠλίας μὲν ἐλθὼν πρῶτον ἀποκαθιστάνει πάντα, καὶ πῶς γέγραπται ἐπὶ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἵνα πολλὰ πάθῃ καὶ ἐξουδενηθῇ;                                        
Mk 9:12 o( de\ e)/fE au)toi=s, *)Eli/as me\n e)lTO\n prO=ton a)pokaTista/nei pa/nta, kai\ pO=s ge/graptai e)pi\ to\n ui(o\n tou= a)nTrO/pou i(/na polla\ pa/TE| kai\ e)XoudenETE=|;
Mk 9:12 ho de efE autois, Elias men elTOn prOton apokaTistanei panta, kai pOs gegraptai epi ton hyion tu anTrOpu hina polla paTE kai eXudenETE;
Mk 9:12 ra----nsm- c--------- v-3iai-s-- rp----dpm- n-----nsm- x--------- v--aapnsm- a-----asn- v-3pai-s-- a-----apn- c--------- d--------- v-3xpi-s-- p--------- ra----asm- n-----asm- ra----gsm- n-----gsm- c--------- a-----apn- v-3aas-s-- c--------- v-3aps-s--
Mk 9:12 G3588 G1161 G5346 G0846 G2243 G3303 G2064 G4412 G0600 G3956 G2532 G4459 G1125 G1909 G3588 G5207 G3588 G0444 G2443 G4183 G3958 G2532 G1847
Mk 9:12 Rzekł im w odpowiedzi: Istotnie, Eliasz przyjdzie najpierw i naprawi wszystko. Ale jak jest napisane o Synu Człowieczym? Ma On wiele cierpieć i być wzgardzonym.
Mk 9:12
Mk 9:12 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 9:12
Mk 9:12  powiedział  ich  w  odpowiedź  prawdziwy  Eliasz  przyjść  przed  zorganizować  wszystko  i  Syn  Człowiek  jako  napisany  o  wiele  ponieść  i  być  nic
Mk 9:12 G2036 G0846 G0611 G0611 G3303 G2243 G2064 G4412 G0600 G3956 G2532 G5207 G0444 G4459 G1125 G1909 G4183 G3958 G2532 G1847 G1847
Mk 9:13 ἀλλὰ λέγω ὑμῖν ὅτι καὶ Ἠλίας ἐλήλυθεν, καὶ ἐποίησαν αὐτῷ ὅσα ἤθελον, καθὼς γέγραπται ἐπ᾿ αὐτόν.                                                      
Mk 9:13 a)lla\ le/gO u(mi=n o(/ti kai\ *)Eli/as e)lE/luTen, kai\ e)poi/Esan au)tO=| o(/sa E)/Telon, kaTO\s ge/graptai e)p' au)to/n.
Mk 9:13 alla legO hymin hoti kai Elias elElyTen, kai epoiEsan autO hosa ETelon, kaTOs gegraptai ep' auton.
Mk 9:13 c--------- v-1pai-s-- rp----dp-- c--------- d--------- n-----nsm- v-3xai-s-- c--------- v-3aai-p-- rp----dsm- rr----apn- v-3iai-p-- c--------- v-3xpi-s-- p--------- rp----asm-
Mk 9:13 G0235 G3004 G5213 G3754 G2532 G2243 G2064 G2532 G4160 G0846 G3745 G2309 G2531 G1125 G1909 G0846
Mk 9:13 Otóż mówię wam: Eliasz już przyszedł i uczynili mu tak, jak chcieli, jak o nim jest napisane.
Mk 9:13
Mk 9:13 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 9:13
Mk 9:13  Ale  powiedzieć  ty, wy  że  i  Eliasz  przyjść  i  otrzymane  go  jako  jak  jako  napisany  o  To
Mk 9:13 G0235 G3004 G5213 G3754 G2532 G2243 G2064 G2532 G4160 G0846 G3745 G2309 G2531 G1125 G1909 G0846
Mk 9:14 Καὶ ἐλθόντες πρὸς τοὺς μαθητὰς εἶδον ὄχλον πολὺν περὶ αὐτοὺς καὶ γραμματεῖς συζητοῦντας πρὸς αὐτούς.                                                        
Mk 9:14 *kai\ e)lTo/ntes pro\s tou\s maTEta\s ei)=don o)/CHlon polu\n peri\ au)tou\s kai\ grammatei=s suDZEtou=ntas pro\s au)tou/s.
Mk 9:14 kai elTontes pros tus maTEtas eidon oCHlon polyn peri autus kai grammateis syDZEtuntas pros autus.
Mk 9:14 c--------- v--aapnpm- p--------- ra----apm- n-----apm- v-3aai-p-- n-----asm- a-----asm- p--------- rp----apm- c--------- n-----apm- v--papapm- p--------- rp----apm-
Mk 9:14 G2532 G2064 G4314 G3588 G3101 G1492 G3793 G4183 G4012 G0846 G2532 G1122 G4802 G4314 G0846
Mk 9:14 Gdy przyszli do uczniów, ujrzeli wielki tłum wokół nich i uczonych w Piśmie, którzy rozprawiali z nimi.
Mk 9:14
Mk 9:14 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 9:14
Mk 9:14  Przybywających  do  studentów  widziałem  wiele  Osoby  o  ich  i  uczeni w Piśmie  sporze  ich
Mk 9:14 G2064 G4314 G3101 G1492 G4183 G3793 G4012 G0846 G2532 G1122 G4802 G0846
Mk 9:15 καὶ εὐθὺς πᾶς ὄχλος ἰδόντες αὐτὸν ἐξεθαμβήθησαν, καὶ προστρέχοντες ἠσπάζοντο αὐτόν.                                                              
Mk 9:15 kai\ eu)Tu\s pa=s o( o)/CHlos i)do/ntes au)to\n e)XeTambE/TEsan, kai\ prostre/CHontes E)spa/DZonto au)to/n.
Mk 9:15 kai euTys pas ho oCHlos idontes auton eXeTambETEsan, kai prostreCHontes EspaDZonto auton.
Mk 9:15 c--------- a-----nsm- a-----nsm- ra----nsm- n-----nsm- v--aapnpm- rp----asm- v-3api-p-- c--------- v--papnpm- v-3imi-p-- rp----asm-
Mk 9:15 G2532 G2117 G3956 G3588 G3793 G1492 G0846 G1568 G2532 G4370 G0782 G0846
Mk 9:15 Skoro Go zobaczyli, zaraz podziw ogarnął cały tłum i przybiegając, witali Go.
Mk 9:15
Mk 9:15 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 9:15
Mk 9:15  Natychmiast  widzenie  Jego  wszystko  osoby  zdumiony  i  przyspieszając  z zadowoleniem  Jego
Mk 9:15 G2112 G1492 G0846 G3956 G3793 G1568 G2532 G4370 G0782 G0846
Mk 9:16 καὶ ἐπηρώτησεν αὐτούς, Τί συζητεῖτε πρὸς αὐτούς;                                                                        
Mk 9:16 kai\ e)pErO/tEsen au)tou/s, *ti/ suDZEtei=te pro\s au)tou/s;
Mk 9:16 kai epErOtEsen autus, ti syDZEteite pros autus;
Mk 9:16 c--------- v-3aai-s-- rp----apm- ri----asn- v-2pai-p-- p--------- rp----apm-
Mk 9:16 G2532 G1905 G0846 G5101 G4802 G4314 G0846
Mk 9:16 On ich zapytał: O czym rozprawiacie z nimi?
Mk 9:16
Mk 9:16 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 9:16
Mk 9:16  pytanie  uczeni w Piśmie  niż  argumentować  z  ich
Mk 9:16 G1905 G1122 G5101 G4802 G4314 G0846
Mk 9:17 καὶ ἀπεκρίθη αὐτῷ εἷς ἐκ τοῦ ὄχλου, Διδάσκαλε, ἤνεγκα τὸν υἱόν μου πρὸς σέ, ἔχοντα πνεῦμα ἄλαλον·                                                    
Mk 9:17 kai\ a)pekri/TE au)tO=| ei(=s e)k tou= o)/CHlou, *dida/skale, E)/negka to\n ui(o/n mou pro\s se/, e)/CHonta pneu=ma a)/lalon:
Mk 9:17 kai apekriTE autO heis ek tu oCHlu, didaskale, EneNka ton hyion mu pros se, eCHonta pneuma alalon:
Mk 9:17 c--------- v-3api-s-- rp----dsm- a-----nsm- p--------- ra----gsm- n-----gsm- n-----vsm- v-1aai-s-- ra----asm- n-----asm- rp----gs-- p--------- rp----as-- v--papasm- n-----asn- a-----asn-
Mk 9:17 G2532 G0611 G0846 G1520 G1537 G3588 G3793 G1320 G5342 G3588 G5207 G3450 G4314 G4571 G2192 G4151 G0216
Mk 9:17 Odpowiedział Mu jeden z tłumu: Nauczycielu, przyprowadziłem do Ciebie mojego syna, który ma ducha niemego.
Mk 9:17
Mk 9:17 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 9:17
Mk 9:17  Jeden  z  Osoby  powiedział  w  odpowiedź  Nauczyciel  doprowadziły  do  ty, wy  syn  mój  opętany  duch  niemy
Mk 9:17 G1520 G1537 G3793 G2036 G0611 G0611 G1320 G5342 G4314 G4571 G5207 G3450 G2192 G4151 G0216
Mk 9:18 καὶ ὅπου ἐὰν αὐτὸν καταλάβῃ ῥήσσει αὐτόν, καὶ ἀφρίζει καὶ τρίζει τοὺς ὀδόντας καὶ ξηραίνεται· καὶ εἶπα τοῖς μαθηταῖς σου ἵνα αὐτὸ ἐκβάλωσιν, καὶ οὐκ ἴσχυσαν.                                  
Mk 9:18 kai\ o(/pou e)a\n au)to\n katala/bE| r(E/ssei au)to/n, kai\ a)fri/DZei kai\ tri/DZei tou\s o)do/ntas kai\ XErai/netai: kai\ ei)=pa toi=s maTEtai=s sou i(/na au)to\ e)kba/lOsin, kai\ ou)k i)/sCHusan.
Mk 9:18 kai hopu ean auton katalabE rEssei auton, kai afriDZei kai triDZei tus odontas kai XErainetai: kai eipa tois maTEtais su hina auto ekbalOsin, kai uk isCHysan.
Mk 9:18 c--------- c--------- x--------- rp----asm- v-3aas-s-- v-3pai-s-- rp----asm- c--------- v-3pai-s-- c--------- v-3pai-s-- ra----apm- n-----apm- c--------- v-3ppi-s-- c--------- v-1aai-s-- ra----dpm- n-----dpm- rp----gs-- c--------- rp----asn- v-3aas-p-- c--------- d--------- v-3aai-p--
Mk 9:18 G2532 G3699 G1437 G0846 G2638 G4486 G0846 G2532 G0875 G2532 G5149 G3588 G3599 G2532 G3583 G2532 G2036 G3588 G3101 G4675 G2443 G0846 G1544 G2532 G3756 G2480
Mk 9:18 Ten, gdziekolwiek go chwyci, rzuca nim, a on wtedy się pieni, zgrzyta zębami i drętwieje. Powiedziałem Twoim uczniom, żeby go wyrzucili, ale nie mogli.
Mk 9:18
Mk 9:18 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 9:18
Mk 9:18  gdzie  ani  chwyta  jego  wyrzuca  jego  w  ziemia  i  emituje  piana  i  miele  zęby  ich  i  zdrętwiały  Głos zabrał  studentów  Twój  że  wydalony  jego  i  nie  może
Mk 9:18 G3699 G0302 G2638 G0846 G4486 G0846 G4486 G4486 G2532 G0875 G0875 G2532 G5149 G3599 G0846 G2532 G3583 G2036 G3101 G4675 G2443 G1544 G0846 G2532 G3756 G2480
Mk 9:19 δὲ ἀποκριθεὶς αὐτοῖς λέγει, γενεὰ ἄπιστος, ἕως πότε πρὸς ὑμᾶς ἔσομαι; ἕως πότε ἀνέξομαι ὑμῶν; φέρετε αὐτὸν πρός με.                                            
Mk 9:19 o( de\ a)pokriTei\s au)toi=s le/gei, *)=O genea\ a)/pistos, e(/Os po/te pro\s u(ma=s e)/somai; e(/Os po/te a)ne/Xomai u(mO=n; fe/rete au)to\n pro/s me.
Mk 9:19 ho de apokriTeis autois legei, O genea apistos, heOs pote pros hymas esomai; heOs pote aneXomai hymOn; ferete auton pros me.
Mk 9:19 ra----nsm- c--------- v--appnsm- rp----dpm- v-3pai-s-- x--------- n-----vsf- a-----vsf- p--------- d--------- p--------- rp----ap-- v-1fmi-s-- p--------- d--------- v-1fmi-s-- rp----gp-- v-2pad-p-- rp----asm- p--------- rp----as--
Mk 9:19 G3588 G1161 G0611 G0846 G3004 G5599 G1074 G0571 G2193 G4219 G4314 G5209 G2071 G2193 G4219 G0430 G5216 G5342 G0846 G4314 G3165
Mk 9:19 On zaś rzekł do nich: O, plemię niewierne, dopóki mam być z wami? Dopóki mam was cierpieć? Przyprowadźcie go do Mnie!
Mk 9:19
Mk 9:19 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 9:19
Mk 9:19  Odpowiedzi  go  powiedział  o  rodzaj  źle  do  do  będzie  z  ty, wy  do  do  będzie  tolerować  ty, wy  Dać  jego  do  Mnie
Mk 9:19 G0611 G0846 G3004 G5599 G1074 G0571 G2193 G4219 G2071 G4314 G5209 G2193 G4219 G0430 G0430 G5216 G5342 G0846 G4314 G3165
Mk 9:20 καὶ ἤνεγκαν αὐτὸν πρὸς αὐτόν. καὶ ἰδὼν αὐτὸν τὸ πνεῦμα εὐθὺς συνεσπάραξεν αὐτόν, καὶ πεσὼν ἐπὶ τῆς γῆς ἐκυλίετο ἀφρίζων.                                              
Mk 9:20 kai\ E)/negkan au)to\n pro\s au)to/n. kai\ i)dO\n au)to\n to\ pneu=ma eu)Tu\s sunespa/raXen au)to/n, kai\ pesO\n e)pi\ tE=s gE=s e)kuli/eto a)fri/DZOn.
Mk 9:20 kai EneNkan auton pros auton. kai idOn auton to pneuma euTys synesparaXen auton, kai pesOn epi tEs gEs ekylieto afriDZOn.
Mk 9:20 c--------- v-3aai-p-- rp----asm- p--------- rp----asm- c--------- v--aapnsm- rp----asm- ra----nsn- n-----nsn- a-----nsm- v-3aai-s-- rp----asm- c--------- v--aapnsm- p--------- ra----gsf- n-----gsf- v-3imi-s-- v--papnsm-
Mk 9:20 G2532 G5342 G0846 G4314 G0846 G2532 G1492 G0846 G3588 G4151 G2117 G4952 G0846 G2532 G4098 G1909 G3588 G1093 G2947 G0875
Mk 9:20 I przywiedli go do Niego. Na widok Jezusa duch zaraz począł szarpać chłopca, tak że upadł na ziemię i tarzał się z pianą na ustach.
Mk 9:20
Mk 9:20 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 9:20
Mk 9:20  I  doprowadziły  jego  do  Go  Jako  wkrótce  widziałem  Jego  duch  tara  jego  spadły  w  ziemia  lay  Emitujących  piana
Mk 9:20 G2532 G5342 G0846 G4314 G0846 G2112 G2112 G1492 G0846 G4151 G4682 G0846 G4098 G1909 G1093 G2947 G0875 G0875
Mk 9:21 καὶ ἐπηρώτησεν τὸν πατέρα αὐτοῦ, Πόσος χρόνος ἐστὶν ὡς τοῦτο γέγονεν αὐτῷ; δὲ εἶπεν, Ἐκ παιδιόθεν·                                                    
Mk 9:21 kai\ e)pErO/tEsen to\n pate/ra au)tou=, *po/sos CHro/nos e)sti\n O(s tou=to ge/gonen au)tO=|; o( de\ ei)=pen, *)ek paidio/Ten:
Mk 9:21 kai epErOtEsen ton patera autu, posos CHronos estin hOs tuto gegonen autO; ho de eipen, ek paidioTen:
Mk 9:21 c--------- v-3aai-s-- ra----asm- n-----asm- rp----gsm- ri----nsm- n-----nsm- v-3pai-s-- d--------- rd----nsn- v-3xai-s-- rp----dsm- ra----nsm- c--------- v-3aai-s-- p--------- d---------
Mk 9:21 G2532 G1905 G3588 G3962 G0846 G4214 G5550 G2076 G5613 G5124 G1096 G0846 G3588 G1161 G2036 G1537 G3812
Mk 9:21 Jezus zapytał ojca: Od jak dawna to mu się zdarza? Ten zaś odrzekł: Od dzieciństwa.
Mk 9:21
Mk 9:21 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 9:21
Mk 9:21  I  pytanie  ojciec  jego  jako  długi  to  został  go  powiedział  z  Dzieciństwo
Mk 9:21 G2532 G1905 G3962 G0848 G4214 G5550 G5124 G1096 G0846 G2036 G3812 G3812
Mk 9:22 καὶ πολλάκις καὶ εἰς πῦρ αὐτὸν ἔβαλεν καὶ εἰς ὕδατα ἵνα ἀπολέσῃ αὐτόν· ἀλλ᾿ εἴ τι δύνῃ, βοήθησον ἡμῖν σπλαγχνισθεὶς ἐφ᾿ ἡμᾶς.                                          
Mk 9:22 kai\ polla/kis kai\ ei)s pu=r au)to\n e)/balen kai\ ei)s u(/data i(/na a)pole/sE| au)to/n: a)ll' ei)/ ti du/nE|, boE/TEson E(mi=n splagCHnisTei\s e)f' E(ma=s.
Mk 9:22 kai pollakis kai eis pyr auton ebalen kai eis hydata hina apolesE auton: all' ei ti dynE, boETEson hEmin splaNCHnisTeis ef' Emas.
Mk 9:22 c--------- d--------- d--------- p--------- n-----asn- rp----asm- v-3aai-s-- c--------- p--------- n-----apn- c--------- v-3aas-s-- rp----asm- c--------- c--------- ri----asn- v-2pmi-s-- v-2aad-s-- rp----dp-- v--appnsm- p--------- rp----ap--
Mk 9:22 G2532 G4178 G2532 G1519 G4442 G0846 G0906 G2532 G1519 G5204 G2443 G0622 G0846 G0235 G1487 G5100 G1410 G0997 G2254 G4697 G1909 G2248
Mk 9:22 I często wrzucał go nawet w ogień i w wodę, żeby go zgubić. Lecz jeśli możesz co, zlituj się nad nami i pomóż nam!
Mk 9:22
Mk 9:22 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 9:22
Mk 9:22  i  wiele razy  rzucanie  jego  i  w  ogień  i  w  woda  że  zniszczyć  jego  ale  jeśli  że  może  litość  przez  nas  Pomoc  nas
Mk 9:22 G2532 G4178 G0906 G0846 G2532 G1519 G4442 G2532 G1519 G5204 G2443 G0622 G0846 G0235 G1487 G5100 G1410 G4697 G1909 G2248 G0997 G2254
Mk 9:23 δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ, Τὸ Εἰ δύνῃ πάντα δυνατὰ τῷ πιστεύοντι.                                                              
Mk 9:23 o( de\ *)iEsou=s ei)=pen au)tO=|, *to\ *ei) du/nE| pa/nta dunata\ tO=| pisteu/onti.
Mk 9:23 ho de iEsus eipen autO, to ei dynE panta dynata tO pisteuonti.
Mk 9:23 ra----nsm- c--------- n-----nsm- v-3aai-s-- rp----dsm- ra----asn- c--------- v-2pmi-s-- a-----npn- a-----npn- ra----dsm- v--papdsm-
Mk 9:23 G3588 G1161 G2424 G2036 G0846 G3588 G1487 G1410 G3956 G1415 G3588 G4100
Mk 9:23 Jezus mu odrzekł: Jeśli możesz? Wszystko możliwe jest dla tego, kto wierzy.
Mk 9:23
Mk 9:23 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 9:23
Mk 9:23  Jezus  powiedział  go  jeśli  może  wierzyć  wszystko  ewentualnie  wierny
Mk 9:23 G2424 G2036 G0846 G1487 G1410 G4100 G3956 G1415 G4100
Mk 9:24 εὐθὺς κράξας πατὴρ τοῦ παιδίου ἔλεγεν, Πιστεύω· βοήθει μου τῇ ἀπιστίᾳ.                                                              
Mk 9:24 eu)Tu\s kra/Xas o( patE\r tou= paidi/ou e)/legen, *pisteu/O: boE/Tei mou tE=| a)pisti/a|.
Mk 9:24 euTys kraXas ho patEr tu paidiu elegen, pisteuO: boETei mu tE apistia.
Mk 9:24 a-----nsm- v--aapnsm- ra----nsm- n-----nsm- ra----gsn- n-----gsn- v-3iai-s-- v-1pai-s-- v-2pad-s-- rp----gs-- ra----dsf- n-----dsf-
Mk 9:24 G2117 G2896 G3588 G3962 G3588 G3813 G3004 G4100 G0997 G3450 G3588 G0570
Mk 9:24 Natychmiast ojciec chłopca zawołał: Wierzę, zaradź memu niedowiarstwu!
Mk 9:24
Mk 9:24 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 9:24
Mk 9:24  I  natychmiast  ojciec  chłopak  zawołał  z  płacz  wierzyć  Władca  Pomoc  Ja  niewiara
Mk 9:24 G2532 G2112 G3962 G3813 G2896 G3326 G1144 G4100 G2962 G0997 G3450 G0570
Mk 9:25 ἰδὼν δὲ Ἰησοῦς ὅτι ἐπισυντρέχει ὄχλος ἐπετίμησεν τῷ πνεύματι τῷ ἀκαθάρτῳ λέγων αὐτῷ, Τὸ ἄλαλον καὶ κωφὸν πνεῦμα, ἐγὼ ἐπιτάσσω σοι, ἔξελθε ἐξ αὐτοῦ καὶ μηκέτι εἰσέλθῃς εἰς αὐτόν.                          
Mk 9:25 i)dO\n de\ o( *)iEsou=s o(/ti e)pisuntre/CHei o)/CHlos e)peti/mEsen tO=| pneu/mati tO=| a)kaTa/rtO| le/gOn au)tO=|, *to\ a)/lalon kai\ kOfo\n pneu=ma, e)gO\ e)pita/ssO soi, e)/XelTe e)X au)tou= kai\ mEke/ti ei)se/lTE|s ei)s au)to/n.
Mk 9:25 idOn de ho iEsus hoti episyntreCHei oCHlos epetimEsen tO pneumati tO akaTartO legOn autO, to alalon kai kOfon pneuma, egO epitassO soi, eXelTe eX autu kai mEketi eiselTEs eis auton.
Mk 9:25 v--aapnsm- c--------- ra----nsm- n-----nsm- c--------- v-3pai-s-- n-----nsm- v-3aai-s-- ra----dsn- n-----dsn- ra----dsn- a-----dsn- v--papnsm- rp----dsn- ra----vsn- a-----vsn- c--------- a-----vsn- n-----vsn- rp----ns-- v-1pai-s-- rp----ds-- v-2aad-s-- p--------- rp----gsm- c--------- d--------- v-2aas-s-- p--------- rp----asm-
Mk 9:25 G1492 G1161 G3588 G2424 G3754 G1998 G3793 G2008 G3588 G4151 G3588 G0169 G3004 G0846 G3588 G0216 G2532 G2974 G4151 G1473 G2004 G4671 G1831 G1537 G0846 G2532 G3371 G1525 G1519 G0846
Mk 9:25 A Jezus widząc, że tłum się zbiega, rozkazał surowo duchowi nieczystemu: Duchu niemy i głuchy, rozkazuję ci, wyjdź z niego i nie wchodź więcej w niego.
Mk 9:25
Mk 9:25 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 9:25
Mk 9:25  Jezus  widzenie  że  gromadzi  osoby  zakazany  duch  nieczysty  powiedzenie  go  duch  niemy  i  głuchy  komenda  ty, wy  Odstąpić  z  to  i  odtąd  nie  Wchodzić  w  to
Mk 9:25 G2424 G1492 G3754 G1998 G3793 G2008 G4151 G0169 G3004 G0846 G4151 G0216 G2532 G2974 G2004 G4671 G1831 G1537 G0846 G2532 G3371 G3371 G1525 G1519 G0846
Mk 9:26 καὶ κράξας καὶ πολλὰ σπαράξας ἐξῆλθεν· καὶ ἐγένετο ὡσεὶ νεκρός, ὥστε τοὺς πολλοὺς λέγειν ὅτι ἀπέθανεν.                                                      
Mk 9:26 kai\ kra/Xas kai\ polla\ spara/Xas e)XE=lTen: kai\ e)ge/neto O(sei\ nekro/s, O(/ste tou\s pollou\s le/gein o(/ti a)pe/Tanen.
Mk 9:26 kai kraXas kai polla sparaXas eXElTen: kai egeneto hOsei nekros, hOste tus pollus legein hoti apeTanen.
Mk 9:26 c--------- v--aapnsm- c--------- a-----apn- v--aapnsm- v-3aai-s-- c--------- v-3ami-s-- c--------- a-----nsm- c--------- ra----apm- a-----apm- v--pan---- c--------- v-3aai-s--
Mk 9:26 G2532 G2896 G2532 G4183 G4682 G1831 G2532 G1096 G5616 G3498 G5620 G3588 G4183 G3004 G3754 G0599
Mk 9:26 A on krzyknął i wyszedł wśród gwałtownych wstrząsów. Chłopiec zaś pozostawał jak martwy, tak że wielu mówiło: On umarł.
Mk 9:26
Mk 9:26 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 9:26
Mk 9:26  I  płakać  i  silnie  rozdarty  jego  lewo  i  został  jako  martwy  tak  że  wiele  powiedział  zmarły
Mk 9:26 G2532 G2896 G2532 G4183 G4682 G0846 G1831 G2532 G1096 G5616 G3498 G5620 G3754 G4183 G3004 G0599
Mk 9:27 δὲ Ἰησοῦς κρατήσας τῆς χειρὸς αὐτοῦ ἤγειρεν αὐτόν, καὶ ἀνέστη.                                                                
Mk 9:27 o( de\ *)iEsou=s kratE/sas tE=s CHeiro\s au)tou= E)/geiren au)to/n, kai\ a)ne/stE.
Mk 9:27 ho de iEsus kratEsas tEs CHeiros autu Egeiren auton, kai anestE.
Mk 9:27 ra----nsm- c--------- n-----nsm- v--aapnsm- ra----gsf- n-----gsf- rp----gsm- v-3aai-s-- rp----asm- c--------- v-3aai-s--
Mk 9:27 G3588 G1161 G2424 G2902 G3588 G5495 G0846 G1453 G0846 G2532 G0450
Mk 9:27 Lecz Jezus ujął go za rękę i podniósł, a on wstał.
Mk 9:27
Mk 9:27 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 9:27
Mk 9:27  Ale  Jezus  przy  jego  ręka  podniesiony  jego  i  róża
Mk 9:27 G1161 G2424 G2902 G0846 G5495 G1453 G0846 G2532 G0450
Mk 9:28 καὶ εἰσελθόντος αὐτοῦ εἰς οἶκον οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ κατ᾿ ἰδίαν ἐπηρώτων αὐτόν, Ὅτι ἡμεῖς οὐκ ἠδυνήθημεν ἐκβαλεῖν αὐτό;                                                  
Mk 9:28 kai\ ei)selTo/ntos au)tou= ei)s oi)=kon oi( maTEtai\ au)tou= kat' i)di/an e)pErO/tOn au)to/n, *(/oti E(mei=s ou)k E)dunE/TEmen e)kbalei=n au)to/;
Mk 9:28 kai eiselTontos autu eis oikon hoi maTEtai autu kat' idian epErOtOn auton, hoti hEmeis uk EdynETEmen ekbalein auto;
Mk 9:28 c--------- v--aapgsm- rp----gsm- p--------- n-----asm- ra----npm- n-----npm- rp----gsm- p--------- a-----asf- v-3iai-p-- rp----asm- d--------- rp----np-- d--------- v-1api-p-- v--aan---- rp----asn-
Mk 9:28 G2532 G1525 G0846 G1519 G3624 G3588 G3101 G0846 G2596 G2398 G1905 G0846 G3754 G2249 G3756 G1410 G1544 G0846
Mk 9:28 Gdy przyszedł do domu, uczniowie Go pytali na osobności: Dlaczego my nie mogliśmy go wyrzucić?
Mk 9:28
Mk 9:28 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 9:28
Mk 9:28  I  wprowadzonych  w  do domu  Studentów  Jego  pytanie  Jego  sam  sam  dlaczego  my  nie  może  napęd  jego
Mk 9:28 G2532 G1525 G1519 G3624 G3101 G0846 G1905 G0846 G2398 G2596 G3754 G2249 G3756 G1410 G1544 G0846
Mk 9:29 καὶ εἶπεν αὐτοῖς, Τοῦτο τὸ γένος ἐν οὐδενὶ δύναται ἐξελθεῖν εἰ μὴ ἐν προσευχῇ.                                                          
Mk 9:29 kai\ ei)=pen au)toi=s, *tou=to to\ ge/nos e)n ou)deni\ du/natai e)XelTei=n ei) mE\ e)n proseuCHE=|.
Mk 9:29 kai eipen autois, tuto to genos en udeni dynatai eXelTein ei mE en proseuCHE.
Mk 9:29 c--------- v-3aai-s-- rp----dpm- rd----nsn- ra----nsn- n-----nsn- p--------- a-----dsn- v-3pmi-s-- v--aan---- c--------- d--------- p--------- n-----dsf-
Mk 9:29 G2532 G2036 G0846 G5124 G3588 G1085 G1722 G3762 G1410 G1831 G1487 G3361 G1722 G4335
Mk 9:29 Rzekł im: Ten rodzaj można wyrzucić tylko modlitwą /i postem/.
Mk 9:29
Mk 9:29 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 9:29
Mk 9:29  I  powiedział  ich  to  rodzaj  może  iść  inaczej  Modlitwa  i  stanowisko
Mk 9:29 G2532 G2036 G0846 G5124 G1085 G1410 G1831 G1508 G4335 G2532 G3521
Mk 9:30 Κἀκεῖθεν ἐξελθόντες παρεπορεύοντο διὰ τῆς Γαλιλαίας, καὶ οὐκ ἤθελεν ἵνα τις γνοῖ·