Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

NT_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po grecku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

do_str_głównej      do_Mt2

Mt 1:1 Βίβλος γενέσεως Ἰησοῦ Χριστοῦ υἱοῦ Δαυὶδ υἱοῦ Ἀβραάμ.                                                      
Mt 1:1 *bi/blos gene/seOs *)iEsou= *CHristou= ui(ou= *daui\d ui(ou= *)abraa/m.
Mt 1:1 biblos geneseOs iEsu CHristu hyiu dauid hyiu abraam.
Mt 1:1 n-----nsf- n-----gsf- n-----gsm- n-----gsm- n-----gsm- n-----gsm- n-----gsm- n-----gsm-
Mt 1:1 G0976 G1078 G2424 G5547 G5207 G1138 G5207 G0011
Mt 1:1 Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama.
Mt 1:1
Mt 1:1 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mt 1:1
Mt 1:1 Księga narodzenia  Jezusa  Chrystusa  Syna  Dawida  Syna  Abrahama
Mt 1:1 G0976 G1078 G2424 G5547 G5207 G1138 G5207 G0011
Mt 1:2 Ἀβραὰμ ἐγέννησεν τὸν Ἰσαάκ, Ἰσαὰκ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰακώβ, Ἰακὼβ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰούδαν καὶ τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ,                                  
Mt 1:2 *)abraa\m e)ge/nnEsen to\n *)isaa/k, *)isaa\k de\ e)ge/nnEsen to\n *)iakO/b, *)iakO\b de\ e)ge/nnEsen to\n *)iou/dan kai\ tou\s a)delfou\s au)tou=,
Mt 1:2 abraam egennEsen ton isaak, isaak de egennEsen ton iakOb, iakOb de egennEsen ton iudan kai tus adelfus autu,
Mt 1:2 n-----nsm- v-3aai-s-- ra----asm- n-----asm- n-----nsm- c--------- v-3aai-s-- ra----asm- n-----asm- n-----nsm- c--------- v-3aai-s-- ra----asm- n-----asm- c--------- ra----apm- n-----apm- rp----gsm-
Mt 1:2 G0011 G1080 G3588 G2464 G2464 G1161 G1080 G3588 G2384 G2384 G1161 G1080 G3588 G2455 G2532 G3588 G0080 G0846
Mt 1:2 Abraham był ojcem Izaaka; Izaak ojcem Jakuba; Jakub ojcem Judy i jego braci;
Mt 1:2
Mt 1:2 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mt 1:2
Mt 1:2  Abraham  spłodził Izaaka Izaak  spłodził  Jakuba  Jakub  spłodził Judę  i  braci  jego
Mt 1:2 G0011 G1080 G2464 G2464 G1080 G2384 G2384 G1080 G2455 G0080 G0080 G0846
Mt 1:3 Ἰούδας δὲ ἐγέννησεν τὸν Φάρες καὶ τὸν Ζάρα ἐκ τῆς Θαμάρ, Φάρες δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἑσρώμ, Ἑσρὼμ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἀράμ,                            
Mt 1:3 *)iou/das de\ e)ge/nnEsen to\n *fa/res kai\ to\n *DZa/ra e)k tE=s *Tama/r, *fa/res de\ e)ge/nnEsen to\n *(esrO/m, *(esrO\m de\ e)ge/nnEsen to\n *)ara/m,
Mt 1:3 iudas de egennEsen ton fares kai ton DZara ek tEs Tamar, fares de egennEsen ton hesrOm, hesrOm de egennEsen ton aram,
Mt 1:3 n-----nsm- c--------- v-3aai-s-- ra----asm- n-----asm- c--------- ra----asm- n-----asm- p--------- ra----gsf- n-----gsf- n-----nsm- c--------- v-3aai-s-- ra----asm- n-----asm- n-----nsm- c--------- v-3aai-s-- ra----asm- n-----asm-
Mt 1:3 G2455 G1161 G1080 G3588 G5329 G2532 G3588 G2196 G1537 G3588 G2283 G5329 G1161 G1080 G3588 G2074 G2074 G1161 G1080 G3588 G0689
Mt 1:3 Juda zaś był ojcem Faresa i Zary, których matką była Tamar. Fares był ojcem Ezrona; Ezron ojcem Arama;
Mt 1:3
Mt 1:3 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mt 1:3
Mt 1:3  Juda  spłodził  Pereza  i Zarę  z  Tamar Fares  spłodził  Esroma  Esrom  spłodził  Arama
Mt 1:3 G2455 G1080 G5329 G2532 G2196 G1537 G2283 G5329 G1080 G2074 G2074 G1080 G0689
Mt 1:4 Ἀρὰμ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἀμιναδάβ, Ἀμιναδὰβ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ναασσών, Ναασσὼν δὲ ἐγέννησεν τὸν Σαλμών,                                        
Mt 1:4 *)ara\m de\ e)ge/nnEsen to\n *)aminada/b, *)aminada\b de\ e)ge/nnEsen to\n *naassO/n, *naassO\n de\ e)ge/nnEsen to\n *salmO/n,
Mt 1:4 aram de egennEsen ton aminadab, aminadab de egennEsen ton naassOn, naassOn de egennEsen ton salmOn,
Mt 1:4 n-----nsm- c--------- v-3aai-s-- ra----asm- n-----asm- n-----nsm- c--------- v-3aai-s-- ra----asm- n-----asm- n-----nsm- c--------- v-3aai-s-- ra----asm- n-----asm-
Mt 1:4 G0689 G1161 G1080 G3588 G0284 G0284 G1161 G1080 G3588 G3476 G3476 G1161 G1080 G3588 G4533
Mt 1:4 Aram ojcem Aminadaba; Aminadab ojcem Naassona; Naasson ojcem Salmona;
Mt 1:4
Mt 1:4 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mt 1:4
Mt 1:4  Aram  spłodził  Abinadaba  Aminadab  spłodził  Nachszona  Nachszon Salomona
Mt 1:4 G0689 G1080 G0284 G0284 G1080 G3476 G3476 G4533
Mt 1:5 Σαλμὼν δὲ ἐγέννησεν τὸν Βόες ἐκ τῆς Ῥαχάβ, Βόες δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰωβὴδ ἐκ τῆς Ῥούθ, Ἰωβὴδ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰεσσαί,                            
Mt 1:5 *salmO\n de\ e)ge/nnEsen to\n *bo/es e)k tE=s *(raCHa/b, *bo/es de\ e)ge/nnEsen to\n *)iObE\d e)k tE=s *(rou/T, *)iObE\d de\ e)ge/nnEsen to\n *)iessai/,
Mt 1:5 salmOn de egennEsen ton boes ek tEs raCHab, boes de egennEsen ton iObEd ek tEs ruT, iObEd de egennEsen ton iessai,
Mt 1:5 n-----nsm- c--------- v-3aai-s-- ra----asm- n-----asm- p--------- ra----gsf- n-----gsf- n-----nsm- c--------- v-3aai-s-- ra----asm- n-----asm- p--------- ra----gsf- n-----gsf- n-----nsm- c--------- v-3aai-s-- ra----asm- n-----asm-
Mt 1:5 G4533 G1161 G1080 G3588 G1003 G1537 G3588 G4477 G1003 G1161 G1080 G3588 G5601 G1537 G3588 G4503 G5601 G1161 G1080 G3588 G2421
Mt 1:5 Salmon ojcem Booza, a matką była Rachab. Booz był ojcem Obeda, a matką była Rut. Obed był ojcem Jessego,
Mt 1:5
Mt 1:5 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mt 1:5
Mt 1:5 Salomon  spłodził  Boaza  z  Rahab  Boaz  spłodził  Obeda  z Rut Obed  spłodził  Jessego
Mt 1:5 G4533 G1080 G1003 G1537 G4477 G1003 G1080 G5601 G1537 G4503 G5601 G1080 G2421
Mt 1:6 Ἰεσσαὶ δὲ ἐγέννησεν τὸν Δαυὶδ τὸν