Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

NT_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po grecku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 
do_Mt11      do_str_głównej      do_Mt13      
Mt 12:1 Ἐν ἐκείνῳ τῷ καιρῷ ἐπορεύθη Ἰησοῦς τοῖς σάββασιν διὰ τῶν σπορίμων· οἱ δὲ μαθηταὶ αὐτοῦ ἐπείνασαν, καὶ ἤρξαντο τίλλειν στάχυας καὶ ἐσθίειν.                            
Mt 12:1 *)en e)kei/nO| tO=| kairO=| e)poreu/TE o( *)iEsou=s toi=s sa/bbasin dia\ tO=n spori/mOn: oi( de\ maTEtai\ au)tou= e)pei/nasan, kai\ E)/rXanto ti/llein sta/CHuas kai\ e)sTi/ein.
Mt 12:1 en ekeinO tO kairO eporeuTE ho iEsus tois sabbasin dia tOn sporimOn: hoi de maTEtai autu epeinasan, kai ErXanto tillein staCHyas kai esTiein.
Mt 12:1 p--------- rd----dsm- ra----dsm- n-----dsm- v-3api-s-- ra----nsm- n-----nsm- ra----dpn- n-----dpn- p--------- ra----gpn- a-----gpn- ra----npm- c--------- n-----npm- rp----gsm- v-3aai-p-- c--------- v-3ami-p-- v--pan---- n-----apm- c--------- v--pan----
Mt 12:1 G1722 G1565 G3588 G2540 G4198 G3588 G2424 G3588 G4521 G1223 G3588 G4702 G3588 G1161 G3101 G0846 G3983 G2532 G0756 G5089 G4719 G2532 G2068
Mt 12:1 Pewnego razu Jezus przechodził w szabat wśród zbóż. Uczniowie Jego, będąc głodni, zaczęli zrywać kłosy i jeść.
Mt 12:1
Mt 12:1 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mt 12:1
Mt 12:1  W  że  czas  w posiadaniu  Jezus  Sobota  kukurydza  pola  Studentów  zaś  Jego  głodnym  i  rozpoczął  oskubać  uszy  i  jest
Mt 12:1 G1722 G1565 G2540 G4198 G2424 G4521 G4702 G4702 G3101 G1161 G0846 G3983 G2532 G0756 G5089 G4719 G2532 G2068
Mt 12:2 οἱ δὲ Φαρισαῖοι ἰδόντες εἶπαν αὐτῷ, Ἰδοὺ οἱ μαθηταί σου ποιοῦσιν οὐκ ἔξεστιν ποιεῖν ἐν σαββάτῳ.                                        
Mt 12:2 oi( de\ *farisai=oi i)do/ntes ei)=pan au)tO=|, *)idou\ oi( maTEtai/ sou poiou=sin o(\ ou)k e)/Xestin poiei=n e)n sabba/tO|.
Mt 12:2 hoi de farisaioi idontes eipan autO, idu hoi maTEtai su poiusin ho uk eXestin poiein en sabbatO.
Mt 12:2 ra----npm- c--------- n-----npm- v--aapnpm- v-3aai-p-- rp----dsm- x--------- ra----npm- n-----npm- rp----gs-- v-3pai-p-- rr----asn- d--------- v-3pai-s-- v--pan---- p--------- n-----dsn-
Mt 12:2 G3588 G1161 G5330 G1492 G2036 G0846 G2400 G3588 G3101 G4675 G4160 G3739 G3756 G1832 G4160 G1722 G4521
Mt 12:2 Gdy to ujrzeli faryzeusze, rzekli Mu: Oto Twoi uczniowie czynią to, czego nie wolno czynić w szabat.
Mt 12:2
Mt 12:2 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mt 12:2
Mt 12:2  Faryzeusze  widzenie  powiedział  Go  tutaj  Studentów  Twój  zrobić  co  nie  powinien  do  w  Sobota
Mt 12:2 G5330 G1492 G2036 G0846 G2400 G3101 G4675 G4160 G3739 G3756 G1832 G4160 G1722 G4521
Mt 12:3 δὲ εἶπεν αὐτοῖς, Οὐκ ἀνέγνωτε τί ἐποίησεν Δαυὶδ ὅτε ἐπείνασεν καὶ οἱ μετ᾿ αὐτοῦ;                                            
Mt 12:3 o( de\ ei)=pen au)toi=s, *ou)k a)ne/gnOte ti/ e)poi/Esen *daui\d o(/te e)pei/nasen kai\ oi( met' au)tou=;
Mt 12:3 ho de eipen autois, uk anegnOte ti epoiEsen dauid hote epeinasen kai hoi met' autu;
Mt 12:3 ra----nsm- c--------- v-3aai-s-- rp----dpm- x--------- v-2aai-p-- ri----asn- v-3aai-s-- n-----nsm- c--------- v-3aai-s-- c--------- ra----npm- p--------- rp----gsm-
Mt 12:3 G3588 G1161 G2036 G0846 G3756 G0314 G5101 G4160 G1138 G3753 G3983 G2532 G3588 G3326 G0846
Mt 12:3 A On im odpowiedział: Nie czytaliście, co uczynił Dawid, gdy był głodny, on i jego towarzysze?
Mt 12:3
Mt 12:3 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mt 12:3
Mt 12:3  zaś  powiedział  ich  nie  czytać  że  wykonane  Dawid  kiedy  głodny  się  i  dawny  z  go
Mt 12:3 G1161 G2036 G0846 G3756 G0314 G5101 G4160 G1138 G3753 G3983 G0848 G2532 G3588 G3326 G0846
Mt 12:4 πῶς εἰσῆλθεν εἰς τὸν οἶκον τοῦ θεοῦ καὶ τοὺς ἄρτους τῆς προθέσεως ἔφαγον, οὐκ ἐξὸν ἦν αὐτῷ φαγεῖν οὐδὲ τοῖς μετ᾿ αὐτοῦ, εἰ μὴ τοῖς ἱερεῦσιν μόνοις;                  
Mt 12:4 pO=s ei)sE=lTen ei)s to\n oi)=kon tou= Teou= kai\ tou\s a)/rtous tE=s proTe/seOs e)/fagon, o(\ ou)k e)Xo\n E)=n au)tO=| fagei=n ou)de\ toi=s met' au)tou=, ei) mE\ toi=s i(ereu=sin mo/nois;
Mt 12:4 pOs eisElTen eis ton oikon tu Teu kai tus artus tEs proTeseOs efagon, ho uk eXon En autO fagein ude tois met' autu, ei mE tois hiereusin monois;
Mt 12:4 c--------- v-3aai-s-- p--------- ra----asm- n-----asm- ra----gsm- n-----gsm- c--------- ra----apm- n-----apm- ra----gsf- n-----gsf- v-3aai-p-- rr----asn- d--------- v--papnsn- v-3iai-s-- rp----dsm- v--aan---- c--------- ra----dpm- p--------- rp----gsm- c--------- d--------- ra----dpm- n-----dpm- a-----dpm-
Mt 12:4 G4459 G1525 G1519 G3588 G3624 G3588 G2316 G2532 G3588 G0740 G3588 G4286 G5315 G3588 G3756 G1832 G2258 G0846 G5315 G3761 G3588 G3326 G0846 G1487 G3361 G3588 G2409 G3441
Mt 12:4 Jak wszedł do domu Bożego i jadł chleby pokładne, których nie było wolno jeść jemu ani jego towarzyszom, tylko samym kapłanom?
Mt 12:4
Mt 12:4 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mt 12:4
Mt 12:4  jako  wprowadzonych  wprowadzonych  do domu  Boski  i  ate  chleb  chleb  Oferty  Oferty  który  nie  powinien  był  jest  go  ani  dawny  z  go  i  i  tylko  kapłanów
Mt 12:4 G4459 G1519 G1525 G3624 G2316 G2532 G5315 G0740 G4286 G0740 G4286 G3739 G3756 G1832 G2258 G5315 G0846 G3761 G3588 G3326 G0846 G1487 G3361 G3441 G2409
Mt 12:5 οὐκ ἀνέγνωτε ἐν τῷ νόμῳ ὅτι τοῖς σάββασιν οἱ ἱερεῖς ἐν τῷ ἱερῷ τὸ σάββατον βεβηλοῦσιν καὶ ἀναίτιοί εἰσιν;                                  
Mt 12:5 E)\ ou)k a)ne/gnOte e)n tO=| no/mO| o(/ti toi=s sa/bbasin oi( i(erei=s e)n tO=| i(erO=| to\ sa/bbaton bebElou=sin kai\ a)nai/tioi/ ei)sin;
Mt 12:5 E uk anegnOte en tO nomO hoti tois sabbasin hoi hiereis en tO hierO to sabbaton bebElusin kai anaitioi eisin;
Mt 12:5 c--------- x--------- v-2aai-p-- p--------- ra----dsm- n-----dsm- c--------- ra----dpn- n-----dpn- ra----npm- n-----npm- p--------- ra----dsn- a-----dsn- ra----asn- n-----asn- v-3pai-p-- c--------- a-----npm- v-3pai-p--
Mt 12:5 G2228 G3756 G0314 G1722 G3588 G3551 G3754 G3588 G4521 G3588 G2409 G1722 G3588 G2411 G3588 G4521 G0953 G2532 G0338 G1526
Mt 12:5 Albo nie czytaliście w Prawie, że w dzień szabatu kapłani naruszają w świątyni spoczynek szabatu, a są bez winy?
Mt 12:5
Mt 12:5 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mt 12:5
Mt 12:5  Lub  nie  czytać  w  Prawo  że  Sobota  kler  w  Świątynia  naruszać  Sobota  ale  niewinny