Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

NT_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po grecku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 
do_Mt12      do_str_głównej      do_Mt14      
Mt 13:1 Ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἐξελθὼν Ἰησοῦς τῆς οἰκίας ἐκάθητο παρὰ τὴν θάλασσαν·                                              
Mt 13:1 *)en tE=| E(me/ra| e)kei/nE| e)XelTO\n o( *)iEsou=s tE=s oi)ki/as e)ka/TEto para\ tE\n Ta/lassan:
Mt 13:1 en tE hEmera ekeinE eXelTOn ho iEsus tEs oikias ekaTEto para tEn Talassan:
Mt 13:1 p--------- ra----dsf- n-----dsf- rd----dsf- v--aapnsm- ra----nsm- n-----nsm- ra----gsf- n-----gsf- v-3imi-s-- p--------- ra----asf- n-----asf-
Mt 13:1 G1722 G3588 G2250 G1565 G1831 G3588 G2424 G3588 G3614 G2521 G3844 G3588 G2281
Mt 13:1 Owego dnia Jezus wyszedł z domu i usiadł nad jeziorem.
Mt 13:1
Mt 13:1 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mt 13:1
Mt 13:1  Pozostawiając  zaś  w  dzień  że  z  do domu  Jezus  sob  w  Morze
Mt 13:1 G1831 G1161 G1722 G2250 G1565 G0575 G3614 G2424 G2521 G3844 G2281
Mt 13:2 καὶ συνήχθησαν πρὸς αὐτὸν ὄχλοι πολλοί, ὥστε αὐτὸν εἰς πλοῖον ἐμβάντα καθῆσθαι, καὶ πᾶς ὄχλος ἐπὶ τὸν αἰγιαλὸν εἱστήκει.                                
Mt 13:2 kai\ sunE/CHTEsan pro\s au)to\n o)/CHloi polloi/, O(/ste au)to\n ei)s ploi=on e)mba/nta kaTE=sTai, kai\ pa=s o( o)/CHlos e)pi\ to\n ai)gialo\n ei(stE/kei.
Mt 13:2 kai synECHTEsan pros auton oCHloi polloi, hOste auton eis ploion embanta kaTEsTai, kai pas ho oCHlos epi ton aigialon heistEkei.
Mt 13:2 c--------- v-3api-p-- p--------- rp----asm- n-----npm- a-----npm- c--------- rp----asm- p--------- n-----asn- v--aapasm- v--pmn---- c--------- a-----nsm- ra----nsm- n-----nsm- p--------- ra----asm- n-----asm- v-3yai-s--
Mt 13:2 G2532 G4863 G4314 G0846 G3793 G4183 G5620 G0846 G1519 G4143 G1684 G2521 G2532 G3956 G3588 G3793 G1909 G3588 G0123 G2476
Mt 13:2 Wnet zebrały się koło Niego tłumy tak wielkie, że wszedł do łodzi i usiadł, a cały lud stał na brzegu.
Mt 13:2
Mt 13:2 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mt 13:2
Mt 13:2  I  zebranych  do  Go  wiele  Osoby  że  wprowadzonych  w  łódź  sob  i  wszystko  osoby  był  w  Bank
Mt 13:2 G2532 G4863 G4314 G0846 G4183 G3793 G5620 G1684 G1519 G4143 G2521 G2532 G3956 G3793 G2476 G1909 G0123
Mt 13:3 καὶ ἐλάλησεν αὐτοῖς πολλὰ ἐν παραβολαῖς λέγων, Ἰδοὺ ἐξῆλθεν σπείρων τοῦ σπείρειν.                                              
Mt 13:3 kai\ e)la/lEsen au)toi=s polla\ e)n parabolai=s le/gOn, *)idou\ e)XE=lTen o( spei/rOn tou= spei/rein.
Mt 13:3 kai elalEsen autois polla en parabolais legOn, idu eXElTen ho speirOn tu speirein.
Mt 13:3 c--------- v-3aai-s-- rp----dpm- a-----apn- p--------- n-----dpf- v--papnsm- x--------- v-3aai-s-- ra----nsm- v--papnsm- ra----gsn- v--pan----
Mt 13:3 G2532 G2980 G0846 G4183 G1722 G3850 G3004 G2400 G1831 G3588 G4687 G3588 G4687
Mt 13:3 I mówił im wiele w przypowieściach tymi słowami: Oto siewca wyszedł siać.
Mt 13:3
Mt 13:3 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mt 13:3
Mt 13:3  I  uczy  ich  wiele  przypowieści  mówi  tutaj  lewo  siewca  siać
Mt 13:3 G2532 G2980 G0846 G4183 G3850 G3004 G2400 G1831 G4687 G4687
Mt 13:4 καὶ ἐν τῷ σπείρειν αὐτὸν μὲν ἔπεσεν παρὰ τὴν ὁδόν, καὶ ἐλθόντα τὰ πετεινὰ κατέφαγεν αὐτά.                                      
Mt 13:4 kai\ e)n tO=| spei/rein au)to\n a(\ me\n e)/pesen para\ tE\n o(do/n, kai\ e)lTo/nta ta\ peteina\ kate/fagen au)ta/.
Mt 13:4 kai en tO speirein auton ha men epesen para tEn hodon, kai elTonta ta peteina katefagen auta.
Mt 13:4 c--------- p--------- ra----dsn- v--pan---- rp----asm- rr----npn- c--------- v-3aai-s-- p--------- ra----asf- n-----asf- c--------- v--aapnpn- ra----npn- a-----npn- v-3aai-s-- rp----apn-
Mt 13:4 G2532 G1722 G3588 G4687 G0846 G3739 G3303 G4098 G3844 G3588 G3598 G2532 G2064 G3588 G4071 G2719 G0846
Mt 13:4 A gdy siał niektóre [ziarna] padły na drogę, nadleciały ptaki i wydziobały je.
Mt 13:4
Mt 13:4 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mt 13:4
Mt 13:4  i  kiedy  on  siać  inaczej  inaczej  spadły  w  droga  i  spadały  Ptaków  i  ate  że
Mt 13:4 G2532 G1722 G0846 G4687 G3303 G3739 G4098 G3844 G3598 G2532 G2064 G4071 G2532 G2719 G0846
Mt 13:5 ἄλλα δὲ ἔπεσεν ἐπὶ τὰ πετρώδη ὅπου οὐκ εἶχεν γῆν πολλήν, καὶ εὐθέως ἐξανέτειλεν διὰ τὸ μὴ ἔχειν βάθος γῆς.                                
Mt 13:5 a)/lla de\ e)/pesen e)pi\ ta\ petrO/dE o(/pou ou)k ei)=CHen gE=n pollE/n, kai\ eu)Te/Os e)Xane/teilen dia\ to\ mE\ e)/CHein ba/Tos gE=s.
Mt 13:5 alla de epesen epi ta petrOdE hopu uk eiCHen gEn pollEn, kai euTeOs eXaneteilen dia to mE eCHein baTos gEs.
Mt 13:5 a-----npn- c--------- v-3aai-s-- p--------- ra----apn- a-----apn- d--------- d--------- v-3iai-s-- n-----asf- a-----asf- c--------- d--------- v-3aai-s-- p--------- ra----asn- d--------- v--pan---- n-----asn- n-----gsf-
Mt 13:5 G0243 G1161 G4098 G1909 G3588 G4075 G3699 G3756 G2192 G1093 G4183 G2532 G2112 G1816 G1223 G3588 G3361 G2192 G0899 G1093
Mt 13:5 Inne padły na miejsca skaliste, gdzie niewiele miały ziemi; i wnet powschodziły, bo gleba nie była głęboka.
Mt 13:5
Mt 13:5 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mt 13:5
Mt 13:5  inaczej  inaczej  spadły  w  miejsce  skalisty  gdzie  mało  mało  był  Ziemia  i  wkrótce  róża  że  ziemia  był  głębokość  głębokość
Mt 13:5 G0243 G1161 G4098 G1909 G4075 G4075 G3699 G3756 G4183 G2192 G1093 G2532 G2112 G1816 G1223 G1093 G2192 G0899 G3361