Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

NT_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po grecku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

 
do_Mt15      do_str_głównej      do_Mt17      
Mt 16:1 Καὶ προσελθόντες οἱ Φαρισαῖοι καὶ Σαδδουκαῖοι πειράζοντες ἐπηρώτησαν αὐτὸν σημεῖον ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἐπιδεῖξαι αὐτοῖς.                                          
Mt 16:1 *kai\ proselTo/ntes oi( *farisai=oi kai\ *saddoukai=oi peira/DZontes e)pErO/tEsan au)to\n sEmei=on e)k tou= ou)ranou= e)pidei=Xai au)toi=s.
Mt 16:1 kai proselTontes hoi farisaioi kai saddukaioi peiraDZontes epErOtEsan auton sEmeion ek tu uranu epideiXai autois.
Mt 16:1 c--------- v--aapnpm- ra----npm- n-----npm- c--------- n-----npm- v--papnpm- v-3aai-p-- rp----asm- n-----asn- p--------- ra----gsm- n-----gsm- v--aan---- rp----dpm-
Mt 16:1 G2532 G4334 G3588 G5330 G2532 G4523 G3985 G1905 G0846 G4592 G1537 G3588 G3772 G1925 G0846
Mt 16:1 Przystąpili do Niego faryzeusze i saduceusze i wystawiając Go na próbę, prosili o ukazanie im znaku z nieba.
Mt 16:1
Mt 16:1 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mt 16:1
Mt 16:1  rozpoczął  Faryzeusze  i  Saduceuszów  i  kuszący  Jego  pytanie  show  ich  znak  z  niebo
Mt 16:1 G4334 G5330 G2532 G4523 G2532 G3985 G0846 G1905 G1925 G0846 G4592 G1537 G3772
Mt 16:2 δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς, [Ὀψίας γενομένης λέγετε, Εὐδία, πυρράζει γὰρ οὐρανός·                                              
Mt 16:2 o( de\ a)pokriTei\s ei)=pen au)toi=s, [*)oPSi/as genome/nEs le/gete, *eu)di/a, purra/DZei ga\r o( ou)rano/s:
Mt 16:2 ho de apokriTeis eipen autois, [oPSias genomenEs legete, eudia, pyrraDZei gar ho uranos:
Mt 16:2 ra----nsm- c--------- v--appnsm- v-3aai-s-- rp----dpm- a-----gsf- v--ampgsf- v-2pai-p-- n-----nsf- v-3pai-s-- c--------- ra----nsm- n-----nsm-
Mt 16:2 G3588 G1161 G0611 G2036 G0846 G3798 G1096 G3004 G2105 G4449 G1063 G3588 G3772
Mt 16:2 Lecz On im odpowiedział: Wieczorem mówicie: Będzie piękna pogoda, bo niebo się czerwieni,
Mt 16:2
Mt 16:2 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mt 16:2
Mt 16:2  zaś  powiedział  ich  w  odpowiedź  w nocy  powiedzieć  wiadro  że  niebo  czerwony
Mt 16:2 G1161 G2036 G0846 G0611 G0611 G3798 G3004 G2105 G1063 G3772 G4449
Mt 16:3 καὶ πρωΐ, Σήμερον χειμών, πυρράζει γὰρ στυγνάζων οὐρανός. τὸ μὲν πρόσωπον τοῦ οὐρανοῦ γινώσκετε διακρίνειν, τὰ δὲ σημεῖα τῶν καιρῶν οὐ δύνασθε.]                          
Mt 16:3 kai\ prOi/+, *sE/meron CHeimO/n, purra/DZei ga\r stugna/DZOn o( ou)rano/s. to\ me\n pro/sOpon tou= ou)ranou= ginO/skete diakri/nein, ta\ de\ sEmei=a tO=n kairO=n ou) du/nasTe.]
Mt 16:3 kai prO+i, sEmeron CHeimOn, pyrraDZei gar stygnaDZOn ho uranos. to men prosOpon tu uranu ginOskete diakrinein, ta de sEmeia tOn kairOn u dynasTe.]
Mt 16:3 c--------- d--------- d--------- n-----nsm- v-3pai-s-- c--------- v--papnsm- ra----nsm- n-----nsm- ra----asn- c--------- n-----asn- ra----gsm- n-----gsm- v-2pai-p-- v--pan---- ra----apn- c--------- n-----apn- ra----gpm- n-----gpm- d--------- v-2pmi-p--
Mt 16:3 G2532 G4404 G4594 G5494 G4449 G1063 G4768 G3588 G3772 G3588 G3303 G4383 G3588 G3772 G1097 G1252 G3588 G1161 G4592 G3588 G2540 G3756 G1410
Mt 16:3 rano zaś: Dziś burza, bo niebo się czerwieni i jest zasępione. Wygląd nieba umiecie rozpoznawać, a znaków czasu nie możecie?
Mt 16:3
Mt 16:3 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mt 16:3
Mt 16:3  i  w godzinach porannych  dzisiaj  złej pogody  że  niebo  purpurowy  Obłudnicy  rozróżniać  rozróżniać  twarz  niebo  w jaki sposób  i  Znaków  czasy  nie  może
Mt 16:3 G2532 G4404 G4594 G5494 G1063 G3772 G4449 G5273 G1252 G3303 G4383 G3772 G1097 G1161 G4592 G2540 G3756 G1410
Mt 16:4 Γενεὰ πονηρὰ καὶ μοιχαλὶς σημεῖον ἐπιζητεῖ, καὶ σημεῖον οὐ δοθήσεται αὐτῇ εἰ μὴ τὸ σημεῖον Ἰωνᾶ. καὶ καταλιπὼν αὐτοὺς ἀπῆλθεν.                                
Mt 16:4 *genea\ ponEra\ kai\ moiCHali\s sEmei=on e)piDZEtei=, kai\ sEmei=on ou) doTE/setai au)tE=| ei) mE\ to\ sEmei=on *)iOna=. kai\ katalipO\n au)tou\s a)pE=lTen.
Mt 16:4 genea ponEra kai moiCHalis sEmeion epiDZEtei, kai sEmeion u doTEsetai autE ei mE to sEmeion iOna. kai katalipOn autus apElTen.
Mt 16:4 n-----nsf- a-----nsf- c--------- a-----nsf- n-----asn- v-3pai-s-- c--------- n-----nsn- d--------- v-3fpi-s-- rp----dsf- c--------- d--------- ra----nsn- n-----nsn- n-----gsm- c--------- v--aapnsm- rp----apm- v-3aai-s--
Mt 16:4 G1074 G4190 G2532 G3428 G4592 G1934 G2532 G4592 G3756 G1325 G0846 G1487 G3361 G3588 G4592 G2495 G2532 G2641 G0846 G0565
Mt 16:4 Plemię przewrotne i wiarołomne żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, prócz znaku Jonasza. Z tym ich zostawił i odszedł.
Mt 16:4
Mt 16:4 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mt 16:4
Mt 16:4  Rodzaj  chytry  i  cudzołożny  Znaków  poszukuje  i  znak  nie  mieć  go  z wyjątkiem  z wyjątkiem  Znaków  Jonasz  Prorok  I  pozostawiając  ich  od
Mt 16:4 G1074 G4190 G2532 G3428 G4592 G1934 G2532 G4592 G3756 G1325 G0846 G1487 G3361 G4592 G2495 G4396 G2532 G2641 G0846 G0565
Mt 16:5 Καὶ ἐλθόντες οἱ μαθηταὶ εἰς τὸ πέραν ἐπελάθοντο ἄρτους λαβεῖν.                                                    
Mt 16:5 *kai\ e)lTo/ntes oi( maTEtai\ ei)s to\ pe/ran e)pela/Tonto a)/rtous labei=n.
Mt 16:5 kai elTontes hoi maTEtai eis to peran epelaTonto artus labein.
Mt 16:5 c--------- v--aapnpm- ra----npm- n-----npm- p--------- ra----asn- d--------- v-3ami-p-- n-----apm- v--aan----
Mt 16:5 G2532 G2064 G3588 G3101 G1519 G3588 G4008