Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

NT_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po grecku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

 
do_Mt17      do_str_głównej      do_Mt19      
Mt 18:1 Ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ προσῆλθον οἱ μαθηταὶ τῷ Ἰησοῦ λέγοντες, Τίς ἄρα μείζων ἐστὶν ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν;                                                
Mt 18:1 *)en e)kei/nE| tE=| O(/ra| prosE=lTon oi( maTEtai\ tO=| *)iEsou= le/gontes, *ti/s a)/ra mei/DZOn e)sti\n e)n tE=| basilei/a| tO=n ou)ranO=n;
Mt 18:1 en ekeinE tE hOra prosElTon hoi maTEtai tO iEsu legontes, tis ara meiDZOn estin en tE basileia tOn uranOn;
Mt 18:1 p--------- rd----dsf- ra----dsf- n-----dsf- v-3aai-p-- ra----npm- n-----npm- ra----dsm- n-----dsm- v--papnpm- ri----nsm- c--------- a-----nsmc v-3pai-s-- p--------- ra----dsf- n-----dsf- ra----gpm- n-----gpm-
Mt 18:1 G1722 G1565 G3588 G5610 G4334 G3588 G3101 G3588 G2424 G3004 G5101 G0687 G3187 G2076 G1722 G3588 G0932 G3588 G3772
Mt 18:1 W tym czasie uczniowie przystąpili do Jezusa z zapytaniem: Kto właściwie jest największy w królestwie niebieskim?
Mt 18:1
Mt 18:1 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mt 18:1
Mt 18:1  W  że  czas  Studentów  rozpoczął  Jezus  powiedział  kto  kto  więcej  w  Królestwo  Niebo
Mt 18:1 G1722 G1565 G5610 G3101 G4334 G2424 G3004 G0686 G5101 G3187 G1722 G0932 G3772
Mt 18:2 καὶ προσκαλεσάμενος παιδίον ἔστησεν αὐτὸ ἐν μέσῳ αὐτῶν                                                                      
Mt 18:2 kai\ proskalesa/menos paidi/on e)/stEsen au)to\ e)n me/sO| au)tO=n
Mt 18:2 kai proskalesamenos paidion estEsen auto en mesO autOn
Mt 18:2 c--------- v--ampnsm- n-----asn- v-3aai-s-- rp----asn- p--------- a-----dsn- rp----gpm-
Mt 18:2 G2532 G4341 G3813 G2476 G0846 G1722 G3319 G0846
Mt 18:2 On przywołał dziecko, postawił je przed nimi i rzekł:
Mt 18:2
Mt 18:2 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mt 18:2
Mt 18:2  Jezus  powołanie  dziecko  zestaw  jego  środek  środek  ich
Mt 18:2 G2424 G4341 G3813 G2476 G0846 G1722 G3319 G0846
Mt 18:3 καὶ εἶπεν, Ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐὰν μὴ στραφῆτε καὶ γένησθε ὡς τὰ παιδία, οὐ μὴ εἰσέλθητε εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν.                                            
Mt 18:3 kai\ ei)=pen, *)amE\n le/gO u(mi=n, e)a\n mE\ strafE=te kai\ ge/nEsTe O(s ta\ paidi/a, ou) mE\ ei)se/lTEte ei)s tE\n basilei/an tO=n ou)ranO=n.
Mt 18:3 kai eipen, amEn legO hymin, ean mE strafEte kai genEsTe hOs ta paidia, u mE eiselTEte eis tEn basileian tOn uranOn.
Mt 18:3 c--------- v-3aai-s-- x--------- v-1pai-s-- rp----dp-- c--------- d--------- v-2aps-p-- c--------- v-2ams-p-- c--------- ra----npn- n-----npn- d--------- d--------- v-2aas-p-- p--------- ra----asf- n-----asf- ra----gpm- n-----gpm-
Mt 18:3 G2532 G2036 G0281 G3004 G5213 G1437 G3361 G4762 G2532 G1096 G5613 G3588 G3813 G3756 G3361 G1525 G1519 G3588 G0932 G3588 G3772
Mt 18:3 Zaprawdę, powiadam wam: Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego.
Mt 18:3
Mt 18:3 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mt 18:3
Mt 18:3  i  powiedział  naprawdę  powiedzieć  ty, wy  jeśli  nie  kontakt  i  będzie  jako  dzieci  nie  log  w  Królestwo  Niebo
Mt 18:3 G2532 G2036 G0281 G3004 G5213 G1437 G3361 G4762 G2532 G1096 G5613 G3813 G3364 G1525 G1519 G0932 G3772
Mt 18:4 ὅστις οὖν ταπεινώσει ἑαυτὸν ὡς τὸ παιδίον τοῦτο, οὗτός ἐστιν μείζων ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν.                                                    
Mt 18:4 o(/stis ou)=n tapeinO/sei e(auto\n O(s to\ paidi/on tou=to, ou(=to/s e)stin o( mei/DZOn e)n tE=| basilei/a| tO=n ou)ranO=n.
Mt 18:4 hostis un tapeinOsei heauton hOs to paidion tuto, hutos estin ho meiDZOn en tE basileia tOn uranOn.
Mt 18:4 rr----nsm- c--------- v-3fai-s-- rp----asm- c--------- ra----nsn- n-----nsn- rd----nsn- rd----nsm- v-3pai-s-- ra----nsm- a-----nsmc p--------- ra----dsf- n-----dsf- ra----gpm- n-----gpm-
Mt 18:4 G3748 G3767 G5013 G1438 G5613 G3588 G3813 G5124 G3778 G2076 G3588 G3187 G1722 G3588 G0932 G3588 G3772
Mt 18:4 Kto się więc uniży jak to dziecko, ten jest największy w królestwie niebieskim.
Mt 18:4
Mt 18:4 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mt 18:4
Mt 18:4  tak  kto  poniża  poniża  jako  to  dziecko  że  więcej  w  Królestwo  Niebo
Mt 18:4 G3767 G3748 G1438 G5013 G5613 G5124 G3813 G3778 G3187 G1722 G0932 G3772