Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

NT_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po grecku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

 
do_Mt18      do_str_głównej      do_Mt20      
Mt 19:1 Καὶ ἐγένετο ὅτε ἐτέλεσεν Ἰησοῦς τοὺς λόγους τούτους, μετῆρεν ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας καὶ ἦλθεν εἰς τὰ ὅρια τῆς Ἰουδαίας πέραν τοῦ Ἰορδάνου.                                    
Mt 19:1 *kai\ e)ge/neto o(/te e)te/lesen o( *)iEsou=s tou\s lo/gous tou/tous, metE=ren a)po\ tE=s *galilai/as kai\ E)=lTen ei)s ta\ o(/ria tE=s *)ioudai/as pe/ran tou= *)iorda/nou.
Mt 19:1 kai egeneto hote etelesen ho iEsus tus logus tutus, metEren apo tEs galilaias kai ElTen eis ta horia tEs iudaias peran tu iordanu.
Mt 19:1 c--------- v-3ami-s-- c--------- v-3aai-s-- ra----nsm- n-----nsm- ra----apm- n-----apm- rd----apm- v-3aai-s-- p--------- ra----gsf- n-----gsf- c--------- v-3aai-s-- p--------- ra----apn- n-----apn- ra----gsf- n-----gsf- p--------- ra----gsm- n-----gsm-
Mt 19:1 G2532 G1096 G3753 G5055 G3588 G2424 G3588 G3056 G5128 G3332 G0575 G3588 G1056 G2532 G2064 G1519 G3588 G3725 G3588 G2449 G4008 G3588 G2446
Mt 19:1 Gdy Jezus dokończył tych mów, opuścił Galileję i przeniósł się w granice Judei za Jordan.
Mt 19:1
Mt 19:1 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mt 19:1
Mt 19:1  Kiedy  Jezus  Ukończył  słowa  te  lewo  z  Galilei  i  przyjść  w  limitów  Żydowski  Jordan:  stronie
Mt 19:1 G3753 G2424 G5055 G3056 G5128 G3332 G0575 G1056 G2532 G2064 G1519 G3725 G2449 G2446 G4008
Mt 19:2 καὶ ἠκολούθησαν αὐτῷ ὄχλοι πολλοί, καὶ ἐθεράπευσεν αὐτοὺς ἐκεῖ.                                                                
Mt 19:2 kai\ E)kolou/TEsan au)tO=| o)/CHloi polloi/, kai\ e)Tera/peusen au)tou\s e)kei=.
Mt 19:2 kai EkoluTEsan autO oCHloi polloi, kai eTerapeusen autus ekei.
Mt 19:2 c--------- v-3aai-p-- rp----dsm- n-----npm- a-----npm- c--------- v-3aai-s-- rp----apm- d---------
Mt 19:2 G2532 G0190 G0846 G3793 G4183 G2532 G2323 G0846 G1563
Mt 19:2 Poszły za Nim wielkie tłumy, i tam ich uzdrowił.
Mt 19:2
Mt 19:2 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mt 19:2
Mt 19:2  Go  po  wiele  osoby  i  uzdrowiony  ich  tam
Mt 19:2 G0846 G0190 G4183 G3793 G2532 G2323 G0846 G1563
Mt 19:3 Καὶ προσῆλθον αὐτῷ Φαρισαῖοι πειράζοντες αὐτὸν καὶ λέγοντες, Εἰ ἔξεστιν ἀνθρώπῳ ἀπολῦσαι τὴν γυναῖκα αὐτοῦ κατὰ πᾶσαν αἰτίαν;                                              
Mt 19:3 *kai\ prosE=lTon au)tO=| *farisai=oi peira/DZontes au)to\n kai\ le/gontes, *ei) e)/Xestin a)nTrO/pO| a)polu=sai tE\n gunai=ka au)tou= kata\ pa=san ai)ti/an;
Mt 19:3 kai prosElTon autO farisaioi peiraDZontes auton kai legontes, ei eXestin anTrOpO apolysai tEn gynaika autu kata pasan aitian;
Mt 19:3 c--------- v-3aai-p-- rp----dsm- n-----npm- v--papnpm- rp----asm- c--------- v--papnpm- x--------- v-3pai-s-- n-----dsm- v--aan---- ra----asf- n-----asf- rp----gsm- p--------- a-----asf- n-----asf-
Mt 19:3 G2532 G4334 G0846 G5330 G3985 G0846 G2532 G3004 G1487 G1832 G0444 G0630 G3588 G1135 G0846 G2596 G3956 G0156
Mt 19:3 Wtedy przystąpili do Niego faryzeusze, chcąc Go wystawić na próbę, i zadali Mu pytanie: Czy wolno oddalić swoją żonę z jakiegokolwiek powodu?
Mt 19:3
Mt 19:3 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mt 19:3
Mt 19:3  I  rozpoczął  Go  Faryzeusze  kuszący  Jego  powiedział  Go  na  wszystko  czy  powód  można  człowiek  rozwód  żona  jego
Mt 19:3 G2532 G4334 G0846 G5330 G3985 G0846 G3004 G0846 G2596 G3956 G1487 G0156 G1832 G0444 G0630 G1135 G0846
Mt 19:4 δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν, Οὐκ ἀνέγνωτε ὅτι κτίσας ἀπ᾿ ἀρχῆς ἄρσεν καὶ θῆλυ ἐποίησεν αὐτούς;                                                  
Mt 19:4 o( de\ a)pokriTei\s ei)=pen, *ou)k a)ne/gnOte o(/ti o( kti/sas a)p' a)rCHE=s a)/rsen kai\ TE=lu e)poi/Esen au)tou/s;
Mt 19:4 ho de apokriTeis eipen, uk anegnOte hoti ho ktisas ap' arCHEs arsen kai TEly epoiEsen autus;
Mt 19:4 ra----nsm- c--------- v--appnsm- v-3aai-s-- x--------- v-2aai-p-- c--------- ra----nsm- v--aapnsm- p--------- n-----gsf- a-----asn- c--------- a-----asn- v-3aai-s-- rp----apm-
Mt 19:4 G3588 G1161 G0611 G2036 G3756 G0314 G3754 G3588 G2936 G0575 G0746 G0730 G2532 G2338 G4160 G0846
Mt 19:4 On odpowiedział: Czy nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył ich jako mężczyznę i kobietę?
Mt 19:4
Mt 19:4 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mt 19:4
Mt 19:4  powiedział  ich  w  odpowiedź  nie  czytać  że  Stwórca  początkowo  początkowo  człowiek  i  kobieta  stworzony  ich
Mt 19:4 G2036 G0846 G0611 G0611 G3756 G0314 G3754 G4160 G0575 G0746 G0730 G2532 G2338 G4160 G0846
Mt 19:5 καὶ εἶπεν, Ἕνεκα τούτου καταλείψει ἄνθρωπος τὸν πατέρα καὶ τὴν μητέρα καὶ κολληθήσεται τῇ γυναικὶ αὐτοῦ, καὶ ἔσονται οἱ δύο εἰς σάρκα μίαν.                                    
Mt 19:5 kai\ ei)=pen, *(/eneka tou/tou katalei/PSei a)/nTrOpos to\n pate/ra kai\ tE\n mEte/ra kai\ kollETE/setai tE=| gunaiki\ au)tou=, kai\ e)/sontai oi( du/o ei)s sa/rka mi/an.
Mt 19:5 kai eipen,