Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

NT_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po grecku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

 
do_Mt19      do_str_głównej      do_Mt21      
Mt 20:1 Ὁμοία γάρ ἐστιν βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἀνθρώπῳ οἰκοδεσπότῃ ὅστις ἐξῆλθεν ἅμα πρωῒ μισθώσασθαι ἐργάτας εἰς τὸν ἀμπελῶνα αὐτοῦ·                                  
Mt 20:1 *(omoi/a ga/r e)stin E( basilei/a tO=n ou)ranO=n a)nTrO/pO| oi)kodespo/tE| o(/stis e)XE=lTen a(/ma prOi\+ misTO/sasTai e)rga/tas ei)s to\n a)mpelO=na au)tou=:
Mt 20:1 homoia gar estin hE basileia tOn uranOn anTrOpO oikodespotE hostis eXElTen hama prO+i misTOsasTai ergatas eis ton ampelOna autu:
Mt 20:1 a-----nsf- c--------- v-3pai-s-- ra----nsf- n-----nsf- ra----gpm- n-----gpm- n-----dsm- n-----dsm- rr----nsm- v-3aai-s-- p--------- d--------- v--amn---- n-----apm- p--------- ra----asm- n-----asm- rp----gsm-
Mt 20:1 G3664 G1063 G2076 G3588 G0932 G3588 G3772 G0444 G3617 G3748 G1831 G0260 G4404 G3409 G2040 G1519 G3588 G0290 G0846
Mt 20:1 Albowiem królestwo niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swej winnicy.
Mt 20:1
Mt 20:1 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mt 20:1
Mt 20:1  Dla  Królestwo  Niebo  jak  mistrz  mistrz  do domu  który  lewo  wcześnie  wcześnie  w godzinach porannych  w godzinach porannych  wynajem  pracowników  w  winnica  jego
Mt 20:1 G1063 G0932 G3772 G3664 G0444 G3617 G3617 G3748 G1831 G0260 G4404 G0260 G4404 G3409 G2040 G1519 G0290 G0846
Mt 20:2 συμφωνήσας δὲ μετὰ τῶν ἐργατῶν ἐκ δηναρίου τὴν ἡμέραν ἀπέστειλεν αὐτοὺς εἰς τὸν ἀμπελῶνα αὐτοῦ.                                          
Mt 20:2 sumfOnE/sas de\ meta\ tO=n e)rgatO=n e)k dEnari/ou tE\n E(me/ran a)pe/steilen au)tou\s ei)s to\n a)mpelO=na au)tou=.
Mt 20:2 symfOnEsas de meta tOn ergatOn ek dEnariu tEn hEmeran apesteilen autus eis ton ampelOna autu.
Mt 20:2 v--aapnsm- c--------- p--------- ra----gpm- n-----gpm- p--------- n-----gsn- ra----asf- n-----asf- v-3aai-s-- rp----apm- p--------- ra----asm- n-----asm- rp----gsm-
Mt 20:2 G4856 G1161 G3326 G3588 G2040 G1537 G1220 G3588 G2250 G0649 G0846 G1519 G3588 G0290 G0846
Mt 20:2 Umówił się z robotnikami o denara za dzień i posłał ich do winnicy.
Mt 20:2
Mt 20:2 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mt 20:2
Mt 20:2  i  uzgodnienie  z  pracowników  na  denar  dzień  wysłane  ich  w  winnica  jego
Mt 20:2 G1161 G4856 G3326 G2040 G1537 G1220 G2250 G0649 G0846 G1519 G0290 G0846
Mt 20:3 καὶ ἐξελθὼν περὶ τρίτην ὥραν εἶδεν ἄλλους ἑστῶτας ἐν τῇ ἀγορᾷ ἀργούς·                                                
Mt 20:3 kai\ e)XelTO\n peri\ tri/tEn O(/ran ei)=den a)/llous e(stO=tas e)n tE=| a)gora=| a)rgou/s:
Mt 20:3 kai eXelTOn peri tritEn hOran eiden allus hestOtas en tE agora argus:
Mt 20:3 c--------- v--aapnsm- p--------- a-----asf- n-----asf- v-3aai-s-- a-----apm- v--xapapm- p--------- ra----dsf- n-----dsf- a-----apm-
Mt 20:3 G2532 G1831 G4012 G5154 G5610 G1492 G0243 G2476 G1722 G3588 G0058 G0692
Mt 20:3 Gdy wyszedł około godziny trzeciej, zobaczył innych, stojących na rynku bezczynnie,
Mt 20:3
Mt 20:3 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mt 20:3
Mt 20:3  nadchodzący  o  trzeci  godziny  widziałem  inny  stojący  w  rynku  bezczynnie
Mt 20:3 G1831 G4012 G5154 G5610 G1492 G0243 G2476 G1722 G0058 G0692
Mt 20:4 καὶ ἐκείνοις εἶπεν, Ὑπάγετε καὶ ὑμεῖς εἰς τὸν ἀμπελῶνα, καὶ ἐὰν δίκαιον δώσω ὑμῖν.                                        
Mt 20:4 kai\ e)kei/nois ei)=pen, *(upa/gete kai\ u(mei=s ei)s to\n a)mpelO=na, kai\ o(\ e)a\n E)=| di/kaion dO/sO u(mi=n.
Mt 20:4 kai ekeinois eipen, hypagete kai hymeis eis ton ampelOna, kai ho ean E dikaion dOsO hymin.
Mt 20:4 c--------- rd----dpm- v-3aai-s-- v-2pad-p-- d--------- rp----np-- p--------- ra----asm- n-----asm- c--------- rr----nsn- x--------- v-3pas-s-- a-----nsn- v-1fai-s-- rp----dp--
Mt 20:4 G2532 G1565 G2036 G5217 G2532 G5210 G1519 G3588 G0290 G2532 G3739 G1437 G5600 G1342 G1325 G5213
Mt 20:4 i rzekł do nich: Idźcie i wy do mojej winnicy, a co będzie słuszne, dam wam.
Mt 20:4
Mt 20:4 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mt 20:4
Mt 20:4  ich  powiedział  iść  i  ty, wy  w  winnica  mój  i  że  śledzić  będzie  Panie  ty, wy  iść
Mt 20:4 G2548 G2036 G5217 G2532 G5210 G1519 G0290 G3588 G2532 G1437 G1342 G5600 G1325 G5213 G0565
Mt 20:5 οἱ δὲ ἀπῆλθον. πάλιν [δὲ] ἐξελθὼν περὶ ἕκτην καὶ ἐνάτην ὥραν ἐποίησεν ὡσαύτως.                                              
Mt 20:5 oi( de\ a)pE=lTon. pa/lin [de\] e)XelTO\n peri\ e(/ktEn kai\ e)na/tEn O(/ran e)poi/Esen O(sau/tOs.
Mt 20:5 hoi de apElTon. palin [de] eXelTOn peri hektEn kai enatEn hOran epoiEsen hOsautOs.
Mt 20:5 ra----npm- c--------- v-3aai-p-- d--------- c--------- v--aapnsm- p--------- a-----asf- c--------- a-----asf- n-----asf- v-3aai-s-- d---------
Mt 20:5 G3588 G1161 G0565 G3825 G1161 G1831 G4012 G1623 G2532 G1766 G5610 G4160 G5615
Mt 20:5 Oni poszli. Wyszedłszy ponownie około godziny szóstej i dziewiątej, tak samo uczynił.
Mt 20:5
Mt 20:5 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mt 20:5
Mt 20:5  Ponownie  nadchodzący  o  szósty  i  Dziewiąty  godziny  wykonane  że  zaś
Mt 20:5 G3825 G1831 G4012 G1623 G2532 G1766 G5610 G4160 G5615 G5615