Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

NT_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po grecku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 
do_Mt20      do_str_głównej      do_Mt22      
Mt 21:1 Καὶ ὅτε ἤγγισαν εἰς Ἱεροσόλυμα καὶ ἦλθον εἰς Βηθφαγὴ εἰς τὸ Ὄρος τῶν Ἐλαιῶν, τότε Ἰησοῦς ἀπέστειλεν δύο μαθητὰς                                              
Mt 21:1 *kai\ o(/te E)/ggisan ei)s *(ieroso/luma kai\ E)=lTon ei)s *bETfagE\ ei)s to\ *)/oros tO=n *)elaiO=n, to/te *)iEsou=s a)pe/steilen du/o maTEta\s
Mt 21:1 kai hote ENgisan eis hierosolyma kai ElTon eis bETfagE eis to oros tOn elaiOn, tote iEsus apesteilen dyo maTEtas
Mt 21:1 c--------- c--------- v-3aai-p-- p--------- n-----apn- c--------- v-3aai-p-- p--------- n-----asf- p--------- ra----asn- n-----asn- ra----gpf- n-----gpf- d--------- n-----nsm- v-3aai-s-- a-----apm- n-----apm-
Mt 21:1 G2532 G3753 G1448 G1519 G2414 G2532 G2064 G1519 G0967 G1519 G3588 G3735 G3588 G1636 G5119 G2424 G0649 G1417 G3101
Mt 21:1 Gdy się przybliżyli do Jerozolimy przyszli do Betfage na Górze Oliwnej, wtedy Jezus posłał dwóch uczniów
Mt 21:1
Mt 21:1 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mt 21:1
Mt 21:1  I  kiedy  blisko  do  Jerozolima  i  przyszedł  w  Betfage  do  żal  Oliwki  następnie  Jezus  wysłane  dwa  studentów
Mt 21:1 G2532 G3753 G1448 G1519 G2414 G2532 G2064 G1519 G0967 G4314 G3735 G1636 G5119 G2424 G0649 G1417 G3101
Mt 21:2 λέγων αὐτοῖς, Πορεύεσθε εἰς τὴν κώμην τὴν κατέναντι ὑμῶν, καὶ εὐθέως εὑρήσετε ὄνον δεδεμένην καὶ πῶλον μετ᾿ αὐτῆς· λύσαντες ἀγάγετέ μοι.                                          
Mt 21:2 le/gOn au)toi=s, *poreu/esTe ei)s tE\n kO/mEn tE\n kate/nanti u(mO=n, kai\ eu)Te/Os eu(rE/sete o)/non dedeme/nEn kai\ pO=lon met' au)tE=s: lu/santes a)ga/gete/ moi.
Mt 21:2 legOn autois, poreuesTe eis tEn kOmEn tEn katenanti hymOn, kai euTeOs heurEsete onon dedemenEn kai pOlon met' autEs: lysantes agagete moi.
Mt 21:2 v--papnsm- rp----dpm- v-2pmd-p-- p--------- ra----asf- n-----asf- ra----asf- p--------- rp----gp-- c--------- d--------- v-2fai-p-- n-----asf- v--xppasf- c--------- n-----asm- p--------- rp----gsf- v--aapnpm- v-2aad-p-- rp----ds--
Mt 21:2 G3004 G0846 G4198 G1519 G3588 G2968 G3588 G2713 G5216 G2532 G2112 G2147 G3688 G1210 G2532 G4454 G3326 G0846 G3089 G0071 G3427
Mt 21:2 i rzekł im: Idźcie do wsi, która jest przed wami, a zaraz znajdziecie oślicę uwiązaną i źrebię z nią. Odwiążcie je i przyprowadźcie do Mnie!
Mt 21:2
Mt 21:2 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mt 21:2
Mt 21:2  powiedzenie  ich  Iść  w  wieś  który  bezpośrednio  przed  ty, wy  i  natychmiast  odnaleźć  tyłek  związany  i  młody  tyłek  z  jej  luźny  dać  Mnie
Mt 21:2 G3004 G0846 G4198 G1519 G2968 G3588 G0561 G0561 G5216 G2532 G2112 G2147 G3688 G1210 G2532 G4454 G4454 G3326 G0846 G3089 G0071 G3427
Mt 21:3 καὶ ἐάν τις ὑμῖν εἴπῃ τι, ἐρεῖτε ὅτι κύριος αὐτῶν χρείαν ἔχει· εὐθὺς δὲ ἀποστελεῖ αὐτούς.                                                  
Mt 21:3 kai\ e)a/n tis u(mi=n ei)/pE| ti, e)rei=te o(/ti *(o ku/rios au)tO=n CHrei/an e)/CHei: eu)Tu\s de\ a)postelei= au)tou/s.
Mt 21:3 kai ean tis hymin eipE ti, ereite hoti ho kyrios autOn CHreian eCHei: euTys de apostelei autus.
Mt 21:3 c--------- c--------- ri----nsm- rp----dp-- v-3aas-s-- ri----asn- v-2fai-p-- c--------- ra----nsm- n-----nsm- rp----gpm- n-----asf- v-3pai-s-- a-----nsm- c--------- v-3fai-s-- rp----apm-
Mt 21:3 G2532 G1437 G5100 G5213 G2036 G5100 G2046 G3754 G3588 G2962 G0846 G5532 G2192 G2117 G1161 G0649 G0846
Mt 21:3 A gdyby wam kto co mówił, powiecie: Pan ich potrzebuje, a zaraz je puści.
Mt 21:3
Mt 21:3 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mt 21:3
Mt 21:3  i  jeśli  kto  powiedzieć  ty, wy  że  kilka  odpowiedź  że  one  musi  musi  Władca  i  natychmiast  wysłać  ich
Mt 21:3 G2532 G1437 G5100 G2036 G5213 G5100 G5100 G2046 G3754 G0846 G2192 G5532 G2962 G1161 G2112 G0649 G0846
Mt 21:4 Τοῦτο δὲ γέγονεν ἵνα πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν διὰ τοῦ προφήτου λέγοντος,                                                              
Mt 21:4 *tou=to de\ ge/gonen i(/na plErOTE=| to\ r(ETe\n dia\ tou= profE/tou le/gontos,
Mt 21:4 tuto de gegonen hina plErOTE to rETen dia tu profEtu legontos,
Mt 21:4 rd----nsn- c--------- v-3xai-s-- c--------- v-3aps-s-- ra----nsn- v--appnsn- p--------- ra----gsm- n-----gsm- v--papgsm-
Mt 21:4 G5124 G1161 G1096 G2443 G4137 G3588 G4483 G1223 G3588 G4396 G3004
Mt 21:4 Stało się to, żeby się spełniło słowo Proroka:
Mt 21:4
Mt 21:4 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mt 21:4
Mt 21:4  Wszystko  zaś  te rzeczy  był  tak  come true  mówiono  przez  Prorok  mówi
Mt 21:4 G3650 G1161 G5124 G1096 G2443 G4137 G4483 G1223 G4396 G3004