Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

NT_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po grecku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 
do_Mt25      do_str_głównej      do_Mt27      
Mt 26:1 Καὶ ἐγένετο ὅτε ἐτέλεσεν Ἰησοῦς πάντας τοὺς λόγους τούτους, εἶπεν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ,                                            
Mt 26:1 *kai\ e)ge/neto o(/te e)te/lesen o( *)iEsou=s pa/ntas tou\s lo/gous tou/tous, ei)=pen toi=s maTEtai=s au)tou=,
Mt 26:1 kai egeneto hote etelesen ho iEsus pantas tus logus tutus, eipen tois maTEtais autu,
Mt 26:1 c--------- v-3ami-s-- c--------- v-3aai-s-- ra----nsm- n-----nsm- a-----apm- ra----apm- n-----apm- rd----apm- v-3aai-s-- ra----dpm- n-----dpm- rp----gsm-
Mt 26:1 G2532 G1096 G3753 G5055 G3588 G2424 G3956 G3588 G3056 G5128 G2036 G3588 G3101 G0846
Mt 26:1 Gdy Jezus dokończył wszystkich tych mów, rzekł do swoich uczniów:
Mt 26:1
Mt 26:1 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mt 26:1
Mt 26:1  Kiedy  Jezus  Ukończył  wszystko  słowa  te  powiedział  studentów  Jego
Mt 26:1 G3753 G2424 G5055 G3956 G3056 G5128 G2036 G3101 G0846
Mt 26:2 Οἴδατε ὅτι μετὰ δύο ἡμέρας τὸ πάσχα γίνεται, καὶ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδίδοται εἰς τὸ σταυρωθῆναι.                                      
Mt 26:2 *oi)/date o(/ti meta\ du/o E(me/ras to\ pa/sCHa gi/netai, kai\ o( ui(o\s tou= a)nTrO/pou paradi/dotai ei)s to\ staurOTE=nai.
Mt 26:2 oidate hoti meta dyo hEmeras to pasCHa ginetai, kai ho hyios tu anTrOpu paradidotai eis to staurOTEnai.
Mt 26:2 v-2xai-p-- c--------- p--------- a-----apf- n-----apf- ra----nsn- n-----nsn- v-3pmi-s-- c--------- ra----nsm- n-----nsm- ra----gsm- n-----gsm- v-3ppi-s-- p--------- ra----asn- v--apn----
Mt 26:2 G1492 G3754 G3326 G1417 G2250 G3588 G3957 G1096 G2532 G3588 G5207 G3588 G0444 G3860 G1519 G3588 G4717
Mt 26:2 Wiecie, że po dwóch dniach jest Pascha, i Syn Człowieczy będzie wydany na ukrzyżowanie.
Mt 26:2
Mt 26:2 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mt 26:2
Mt 26:2  wiedzieć  że  przez  dwa  Dzień  będzie  Wielkanoc  i  Syn  Ludzki  umieścić  będzie  w  krucyfiks
Mt 26:2 G1492 G3754 G3326 G1417 G2250 G1096 G3957 G2532 G5207 G0444 G3860 G3860 G1519 G4717
Mt 26:3 Τότε συνήχθησαν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι τοῦ λαοῦ εἰς τὴν αὐλὴν τοῦ ἀρχιερέως τοῦ λεγομένου Καϊάφα,                                      
Mt 26:3 *to/te sunE/CHTEsan oi( a)rCHierei=s kai\ oi( presbu/teroi tou= laou= ei)s tE\n au)lE\n tou= a)rCHiere/Os tou= legome/nou *kai+a/fa,
Mt 26:3 tote synECHTEsan hoi arCHiereis kai hoi presbyteroi tu lau eis tEn aulEn tu arCHiereOs tu legomenu ka+iafa,
Mt 26:3 d--------- v-3api-p-- ra----npm- n-----npm- c--------- ra----npm- a-----npm- ra----gsm- n-----gsm- p--------- ra----asf- n-----asf- ra----gsm- n-----gsm- ra----gsm- v--pppgsm- n-----gsm-
Mt 26:3 G5119 G4863 G3588 G0749 G2532 G3588 G4245 G3588 G2992 G1519 G3588 G0833 G3588 G0749 G3588 G3004 G2533
Mt 26:3 Wówczas to zebrali się arcykapłani i starsi ludu w pałacu najwyższego kapłana, imieniem Kajfasz,
Mt 26:3
Mt 26:3 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mt 26:3
Mt 26:3  Następnie  zebranych  kapłanów  i  Uczeni w Piśmie  i  starszych  Osoby  w  podwórze  ksiądz  na  nazwa  Kajfasz
Mt 26:3 G5119 G4863 G0749 G2532 G1122 G2532 G4245 G2992 G1519 G0833 G0749 G3004 G3004 G2533
Mt 26:4 καὶ συνεβουλεύσαντο ἵνα τὸν Ἰησοῦν δόλῳ κρατήσωσιν καὶ ἀποκτείνωσιν·                                                      
Mt 26:4 kai\ sunebouleu/santo i(/na to\n *)iEsou=n do/lO| kratE/sOsin kai\ a)poktei/nOsin:
Mt 26:4 kai synebuleusanto hina ton iEsun dolO kratEsOsin kai apokteinOsin:
Mt 26:4 c--------- v-3ami-p-- c--------- ra----asm- n-----asm- n-----dsm- v-3aas-p-- c--------- v-3aas-p--
Mt 26:4 G2532 G4823 G2443 G3588 G2424 G1388 G2902 G2532 G0615
Mt 26:4 i odbyli naradę, żeby Jezusa podstępnie pochwycić i zabić.
Mt 26:4
Mt 26:4 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mt 26:4
Mt 26:4  i  umieścić  w  Deska  wziąć  Jezus  chytry  i  zabić
Mt 26:4 G2532 G4823 G4823 G4823 G2902 G2424 G1388 G2532 G0615
Mt 26:5 ἔλεγον δέ, Μὴ ἐν τῇ ἑορτῇ, ἵνα μὴ θόρυβος γένηται ἐν τῷ λαῷ.                                              
Mt 26:5 e)/legon de/, *mE\ e)n tE=| e(ortE=|, i(/na mE\ To/rubos ge/nEtai e)n tO=| laO=|.
Mt 26:5 elegon de, mE en tE heortE, hina mE Torybos genEtai en tO laO.
Mt 26:5 v-3iai-p-- c--------- d--------- p--------- ra----dsf- n-----dsf- c--------- d--------- n-----nsm- v-3ams-s-- p--------- ra----dsm- n-----dsm-
Mt 26:5 G3004 G1161 G3361 G1722 G3588 G1859 G2443 G3361 G2351 G1096 G1722 G3588 G2992
Mt 26:5 Lecz mówili: Tylko nie w czasie święta, żeby wzburzenie nie powstało wśród ludu.
Mt 26:5
Mt 26:5 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mt 26:5
Mt 26:5  ale  powiedział  nie  w  wakacje  że  nie  został  perturbacje  w  osoby
Mt 26:5 G1161 G3004 G3361 G1722 G1859 G2443 G3361 G1096 G2351 G1722 G2992