Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

NT_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po grecku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

 
do_Mt26      do_str_głównej      do_Mt28      
Mt 27:1 Πρωΐας δὲ γενομένης συμβούλιον ἔλαβον πάντες οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι τοῦ λαοῦ κατὰ τοῦ Ἰησοῦ ὥστε θανατῶσαι αὐτόν·                                      
Mt 27:1 *prOi/+as de\ genome/nEs sumbou/lion e)/labon pa/ntes oi( a)rCHierei=s kai\ oi( presbu/teroi tou= laou= kata\ tou= *)iEsou= O(/ste TanatO=sai au)to/n:
Mt 27:1 prO+ias de genomenEs symbulion elabon pantes hoi arCHiereis kai hoi presbyteroi tu lau kata tu iEsu hOste TanatOsai auton:
Mt 27:1 n-----gsf- c--------- v--ampgsf- n-----asn- v-3aai-p-- a-----npm- ra----npm- n-----npm- c--------- ra----npm- a-----npm- ra----gsm- n-----gsm- p--------- ra----gsm- n-----gsm- c--------- v--aan---- rp----asm-
Mt 27:1 G4405 G1161 G1096 G4824 G2983 G3956 G3588 G0749 G2532 G3588 G4245 G3588 G2992 G2596 G3588 G2424 G5620 G2289 G0846
Mt 27:1 A gdy nastał ranek, wszyscy arcykapłani i starsi ludu powzięli uchwałę przeciw Jezusowi, żeby Go zgładzić.
Mt 27:1
Mt 27:1 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mt 27:1
Mt 27:1  zaś  przyjść  rano  wszystko  kapłanów  i  starszych  Osoby  miał  spotkanie  na  Jezus  że  zdradzać  Jego  śmierć
Mt 27:1 G1161 G1096 G4405 G3956 G0749 G2532 G4245 G2992 G2983 G4824 G2596 G2424 G5620 G2289 G0846 G2289
Mt 27:2 καὶ δήσαντες αὐτὸν ἀπήγαγον καὶ παρέδωκαν Πιλάτῳ τῷ ἡγεμόνι.                                                          
Mt 27:2 kai\ dE/santes au)to\n a)pE/gagon kai\ pare/dOkan *pila/tO| tO=| E(gemo/ni.
Mt 27:2 kai dEsantes auton apEgagon kai paredOkan pilatO tO hEgemoni.
Mt 27:2 c--------- v--aapnpm- rp----asm- v-3aai-p-- c--------- v-3aai-p-- n-----dsm- ra----dsm- n-----dsm-
Mt 27:2 G2532 G1210 G0846 G0520 G2532 G3860 G4091 G3588 G2232
Mt 27:2 Związawszy Go zaprowadzili i wydali w ręce namiestnika <Poncjusza> Piłata.
Mt 27:2
Mt 27:2 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mt 27:2
Mt 27:2  i  związane  Jego  miał  i  zdradzony  Jego  Poncjusz  Piłat  gubernator
Mt 27:2 G2532 G1210 G0846 G0520 G2532 G3860 G0846 G4194 G4091 G2232
Mt 27:3 Τότε ἰδὼν Ἰούδας παραδιδοὺς αὐτὸν ὅτι κατεκρίθη μεταμεληθεὶς ἔστρεψεν τὰ τριάκοντα ἀργύρια τοῖς ἀρχιερεῦσιν καὶ πρεσβυτέροις                                          
Mt 27:3 *to/te i)dO\n *)iou/das o( paradidou\s au)to\n o(/ti katekri/TE metamelETei\s e)/strePSen ta\ tria/konta a)rgu/ria toi=s a)rCHiereu=sin kai\ presbute/rois
Mt 27:3 tote idOn iudas ho paradidus auton hoti katekriTE metamelETeis estrePSen ta triakonta argyria tois arCHiereusin kai presbyterois
Mt 27:3 d--------- v--aapnsm- n-----nsm- ra----nsm- v--papnsm- rp----asm- c--------- v-3api-s-- v--appnsm- v-3aai-s-- ra----apn- a-----apn- n-----apn- ra----dpm- n-----dpm- c--------- a-----dpm-
Mt 27:3 G5119 G1492 G2455 G3588 G3860 G0846 G3754 G2632 G3338 G4762 G3588 G5144 G0694 G3588 G0749 G2532 G4245
Mt 27:3 Wtedy Judasz, który Go wydał, widząc, że Go skazano, opamiętał się, zwrócił trzydzieści srebrników arcykapłanom i starszym
Mt 27:3
Mt 27:3 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mt 27:3
Mt 27:3  Następnie  Judas  zdradzony  Jego  widzenie  że  skazany  żałuje  zwróciło  trzydzieści  silverlings  kapłanów  i  starszych
Mt 27:3 G5119 G2455 G3860 G0846 G1492 G3754 G2632 G3338 G0654 G5144 G0694 G0749 G2532 G4245
Mt 27:4 λέγων, Ἥμαρτον παραδοὺς αἷμα ἀθῷον. οἱ δὲ εἶπαν, Τί πρὸς ἡμᾶς; σὺ ὄψῃ.                                                  
Mt 27:4 le/gOn, *(/Emarton paradou\s ai(=ma a)TO=|on. oi( de\ ei)=pan, *ti/ pro\s E(ma=s; su\ o)/PSE|.
Mt 27:4 legOn, hEmarton paradus haima aTOon. hoi de eipan, ti pros hEmas; sy oPSE.
Mt 27:4 v--papnsm- v-1aai-s-- v--aapnsm- n-----asn- a-----asn- ra----npm- c--------- v-3aai-p-- ri----nsn- p--------- rp----ap-- rp----ns-- v-2fmi-s--
Mt 27:4 G3004 G0264 G3860 G0129 G0121 G3588 G1161 G2036 G5101 G4314 G2248 G4771 G1492
Mt 27:4 i rzekł: Zgrzeszyłem, wydawszy krew niewinną. Lecz oni odparli: Co nas to obchodzi? To twoje sprawa.
Mt 27:4
Mt 27:4 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mt 27:4
Mt 27:4  mówi  grzech  zdradę  krew  niewinny  zaś  powiedział  że  nas  do  wygląd  się
Mt 27:4 G3004 G0264 G3860 G0129 G0121 G1161 G2036 G5101 G2248 G4314 G3700 G4771
Mt 27:5 καὶ ῥίψας τὰ ἀργύρια εἰς τὸν ναὸν ἀνεχώρησεν, καὶ ἀπελθὼν ἀπήγξατο.                                                      
Mt 27:5 kai\ r(i/PSas ta\ a)rgu/ria ei)s to\n nao\n a)neCHO/rEsen, kai\ a)pelTO\n a)pE/gXato.
Mt 27:5 kai riPSas ta argyria eis ton naon aneCHOrEsen, kai apelTOn apENXato.
Mt 27:5 c--------- v--aapnsm- ra----apn- n-----apn- p--------- ra----asm- n-----asm- v-3aai-s-- c--------- v--aapnsm- v-3ami-s--
Mt 27:5 G2532 G4496 G3588 G0694 G1519 G3588 G3485 G0402 G2532 G0565 G0519
Mt 27:5 Rzuciwszy srebrniki ku przybytkowi, oddalił się, potem poszedł i powiesił się.
Mt 27:5
Mt 27:5 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mt 27:5