Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

NT_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po grecku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

do_Mt3      do_str_głównej      do_Mt5      
Mt 4:1 Τότε Ἰησοῦς ἀνήχθη εἰς τὴν ἔρημον ὑπὸ τοῦ πνεύματος, πειρασθῆναι ὑπὸ τοῦ διαβόλου.                                            
Mt 4:1 *to/te o( *)iEsou=s a)nE/CHTE ei)s tE\n e)/rEmon u(po\ tou= pneu/matos, peirasTE=nai u(po\ tou= diabo/lou.
Mt 4:1 tote ho iEsus anECHTE eis tEn erEmon hypo tu pneumatos, peirasTEnai hypo tu diabolu.
Mt 4:1 d--------- ra----nsm- n-----nsm- v-3api-s-- p--------- ra----asf- a-----asf- p--------- ra----gsn- n-----gsn- v--apn---- p--------- ra----gsm- a-----gsm-
Mt 4:1 G5119 G3588 G2424 G0321 G1519 G3588 G2048 G5259 G3588 G4151 G3985 G5259 G3588 G1228
Mt 4:1 Wtedy Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła.
Mt 4:1
Mt 4:1 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mt 4:1
Mt 4:1  Następnie  Jezus  podniesiony  był  Duch  w  pustynia  kuszony  przez  diabeł
Mt 4:1 G5119 G2424 G0321 G0321 G4151 G1519 G2048 G3985 G5259 G1228
Mt 4:2 καὶ νηστεύσας ἡμέρας τεσσεράκοντα καὶ νύκτας τεσσεράκοντα ὕστερον ἐπείνασεν.                                                      
Mt 4:2 kai\ nEsteu/sas E(me/ras tessera/konta kai\ nu/ktas tessera/konta u(/steron e)pei/nasen.
Mt 4:2 kai nEsteusas hEmeras tesserakonta kai nyktas tesserakonta hysteron epeinasen.
Mt 4:2 c--------- v--aapnsm- n-----apf- a-----apf- c--------- n-----apf- a-----apf- a-----asnc v-3aai-s--
Mt 4:2 G2532 G3522 G2250 G5062 G2532 G3571 G5062 G5305 G3983
Mt 4:2 A gdy przepościł czterdzieści dni i czterdzieści nocy, odczuł w końcu głód.
Mt 4:2
Mt 4:2 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mt 4:2
Mt 4:2  i  pościł  czterdzieści  dni  i  czterdzieści  Nocy  w końcu  był głodny
Mt 4:2 G2532 G3522 G5062 G2250 G2532 G5062 G3571 G5305 G3983
Mt 4:3 Καὶ προσελθὼν πειράζων εἶπεν αὐτῷ, Εἰ υἱὸς εἶ τοῦ θεοῦ, εἰπὲ ἵνα οἱ λίθοι οὗτοι ἄρτοι γένωνται.                                    
Mt 4:3 *kai\ proselTO\n o( peira/DZOn ei)=pen au)tO=|, *ei) ui(o\s ei)= tou= Teou=, ei)pe\ i(/na oi( li/Toi ou(=toi a)/rtoi ge/nOntai.
Mt 4:3 kai proselTOn ho peiraDZOn eipen autO, ei hyios ei tu Teu, eipe hina hoi liToi hutoi artoi genOntai.
Mt 4:3 c--------- v--aapnsm- ra----nsm- v--papnsm- v-3aai-s-- rp----dsm- c--------- n-----nsm- v-2pai-s-- ra----gsm- n-----gsm- v-2aad-s-- c--------- ra----npm- n-----npm- rd----npm- n-----npm- v-3ams-p--
Mt 4:3 G2532 G4334 G3588 G3985 G2036 G0846 G1487 G5207 G1488 G3588 G2316 G2036 G2443 G3588 G3037 G3778 G0740 G1096
Mt 4:3 Wtedy przystąpił kusiciel i rzekł do Niego: Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, żeby te kamienie stały się chlebem .
Mt 4:3
Mt 4:3 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mt 4:3
Mt 4:3  I  przystapił  Go  kusiciel  powiedział  jeśli  ty, wy  Syn  Boski  powiedzieć  że  kamienie  te  zostać  chleb
Mt 4:3 G2532 G4334 G0846 G3985 G2036 G1487 G1488 G5207 G2316 G2036 G2443 G3037 G3778 G1096 G0740
Mt 4:4 δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν, Γέγραπται, Οὐκ ἐπ᾿ ἄρτῳ μόνῳ ζήσεται ἄνθρωπος, ἀλλ᾿ ἐπὶ παντὶ ῥήματι ἐκπορευομένῳ διὰ στόματος θεοῦ.                                
Mt 4:4 o( de\ a)pokriTei\s ei)=pen, *ge/graptai, *ou)k e)p' a)/rtO| mo/nO| DZE/setai o( a)/nTrOpos, a)ll' e)pi\ panti\ r(E/mati e)kporeuome/nO| dia\ sto/matos Teou=.
Mt 4:4 ho de apokriTeis eipen, gegraptai, uk ep' artO monO DZEsetai ho anTrOpos, all' epi panti rEmati ekporeuomenO dia stomatos Teu.
Mt 4:4 ra----nsm- c--------- v--appnsm- v-3aai-s-- v-3xpi-s-- d--------- p--------- n-----dsm- a-----dsm- v-3fmi-s-- ra----nsm- n-----nsm- c--------- p--------- a-----dsn- n-----dsn- v--pmpdsn- p--------- n-----gsn- n-----gsm-
Mt 4:4 G3588 G1161 G0611 G2036 G1125 G3756 G1909 G0740 G3441 G2198 G3588 G0444 G0235 G1909 G3956 G4487 G1607 G1223 G4750 G2316
Mt 4:4 Lecz on mu odparł: Napisane jest: Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.
Mt 4:4
Mt 4:4 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mt 4:4
Mt 4:4  Ale  powiedział  w  odpowiedź  napisany  nie  chleb  jeden  będzie żył  człowiek  ale  każdy  słowo  wychodzących  z  usta  Bóg
Mt 4:4 G1161 G2036 G0611 G0611 G1125 G3756 G0740 G3441 G2198 G2198 G0444 G0235 G3956 G4487 G1607 G1223 G4750 G2316
Mt 4:5 Τότε παραλαμβάνει αὐτὸν διάβολος εἰς τὴν ἁγίαν πόλιν, καὶ ἔστησεν αὐτὸν ἐπὶ τὸ πτερύγιον τοῦ ἱεροῦ,                                      
Mt 4:5 *to/te paralamba/nei au)to\n o( dia/bolos ei)s tE\n a(gi/an po/lin, kai\ e)/stEsen au)to\n e)pi\ to\ pteru/gion tou= i(erou=,
Mt 4:5 tote paralambanei auton ho diabolos eis tEn hagian polin, kai estEsen auton epi to pterygion tu hieru,
Mt 4:5 d--------- v-3pai-s-- rp----asm- ra----nsm- a-----nsm- p--------- ra----asf- a-----asf- n-----asf- c--------- v-3aai-s-- rp----asm- p--------- ra----asn- n-----asn- ra----gsn- a-----gsn-
Mt 4:5 G5119 G3880 G0846 G3588 G1228 G1519 G3588 G0040 G4172 G2532 G2476 G0846 G1909 G3588 G4419 G3588 G2411
Mt 4:5 Wtedy wziął Go diabeł do Miasta Świętego, postawił na narożniku świątyni
Mt 4:5
Mt 4:5 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mt 4:5
Mt 4:5  Następnie  wziął  Jego  diabeł  w  święty  miasto  i  postawił  Jego  w  skrzydło  Świątynia
Mt 4:5 G5119 G3880 G0846 G1519 G1519 G0040 G4172 G2532 G2476 G0846 G1909 G4419 G2411