Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

NT_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po grecku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

do_Mt8      do_str_głównej      do_Mt10      
Mt 9:1 Καὶ ἐμβὰς εἰς πλοῖον διεπέρασεν καὶ ἦλθεν εἰς τὴν ἰδίαν πόλιν.                                                    
Mt 9:1 *kai\ e)mba\s ei)s ploi=on diepe/rasen kai\ E)=lTen ei)s tE\n i)di/an po/lin.
Mt 9:1 kai embas eis ploion dieperasen kai ElTen eis tEn idian polin.
Mt 9:1 c--------- v--aapnsm- p--------- n-----asn- v-3aai-s-- c--------- v-3aai-s-- p--------- ra----asf- a-----asf- n-----asf-
Mt 9:1 G2532 G1684 G1519 G4143 G1276 G2532 G2064 G1519 G3588 G2398 G4172
Mt 9:1 On wsiadł do łodzi, przeprawił się z powrotem i przyszedł do swego miasta.
Mt 9:1
Mt 9:1 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mt 9:1
Mt 9:1  Następnie  zalogować  w  łódź  przekroczyły  i  Nowi  w  Jego  miasto
Mt 9:1 G2532 G1684 G1519 G4143 G1276 G2532 G2064 G1519 G2398 G4172
Mt 9:2 καὶ ἰδοὺ προσέφερον αὐτῷ παραλυτικὸν ἐπὶ κλίνης βεβλημένον. καὶ ἰδὼν Ἰησοῦς τὴν πίστιν αὐτῶν εἶπεν τῷ παραλυτικῷ, Θάρσει, τέκνον· ἀφίενταί σου αἱ ἁμαρτίαι.                          
Mt 9:2 kai\ i)dou\ prose/feron au)tO=| paralutiko\n e)pi\ kli/nEs beblEme/non. kai\ i)dO\n o( *)iEsou=s tE\n pi/stin au)tO=n ei)=pen tO=| paralutikO=|, *Ta/rsei, te/knon: a)fi/entai/ sou ai( a(marti/ai.
Mt 9:2 kai idu proseferon autO paralytikon epi klinEs beblEmenon. kai idOn ho iEsus tEn pistin autOn eipen tO paralytikO, Tarsei, teknon: afientai su hai hamartiai.
Mt 9:2 c--------- x--------- v-3iai-p-- rp----dsm- a-----asm- p--------- n-----gsf- v--xppasm- c--------- v--aapnsm- ra----nsm- n-----nsm- ra----asf- n-----asf- rp----gpm- v-3aai-s-- ra----dsm- a-----dsm- v-2pad-s-- n-----vsn- v-3ppi-p-- rp----gs-- ra----npf- n-----npf-
Mt 9:2 G2532 G2400 G4374 G0846 G3885 G1909 G2825 G0906 G2532 G1492 G3588 G2424 G3588 G4102 G0846 G2036 G3588 G3885 G2293 G5043 G0863 G4675 G3588 G0266
Mt 9:2 I oto przynieśli Mu paralityka, leżącego na łożu. Jezus, widząc ich wiarę, rzekł do paralityka: Ufaj, synu! Odpuszczają ci się twoje grzechy.
Mt 9:2
Mt 9:2 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mt 9:2
Mt 9:2  I  tutaj  wniesiona  Go  Paralityk  posited  w  łóżko  I  widzenie  Jezus  wiara  ich  powiedział  porażenie  Odwagi!  dziecko  odpuszczone  ty, wy  grzech  twój
Mt 9:2 G2532 G2400 G4374 G0846 G3885 G0906 G1909 G2825 G2532 G1492 G2424 G4102 G0846 G2036 G3885 G2293 G5043 G0863 G4671 G0266 G4675
Mt 9:3 καὶ ἰδού τινες τῶν γραμματέων εἶπαν ἐν ἑαυτοῖς, Οὗτος βλασφημεῖ.                                                      
Mt 9:3 kai\ i)dou/ tines tO=n grammate/On ei)=pan e)n e(autoi=s, *ou(=tos blasfEmei=.
Mt 9:3 kai idu tines tOn grammateOn eipan en heautois, hutos blasfEmei.
Mt 9:3 c--------- i--------- ri----npm- ra----gpm- n-----gpm- v-3aai-p-- p--------- rp----dpm- rd----nsm- v-3pai-s--
Mt 9:3 G2532 G2400 G5100 G3588 G1122 G2036 G1722 G1438 G3778 G0987
Mt 9:3 Na to pomyśleli sobie niektórzy z uczonych w Piśmie: On bluźni.
Mt 9:3
Mt 9:3 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mt 9:3
Mt 9:3  W  Sem  kilka  uczeni w Piśmie  powiedział  się  w  się  On  bluźnierstwo
Mt 9:3 G2532 G2400 G5100 G1122 G2036 G1438 G1722 G1438 G3778 G0987
Mt 9:4 καὶ ἰδὼν Ἰησοῦς τὰς ἐνθυμήσεις αὐτῶν εἶπεν, Ἱνατί ἐνθυμεῖσθε πονηρὰ ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν;                                            
Mt 9:4 kai\ i)dO\n o( *)iEsou=s ta\s e)nTumE/seis au)tO=n ei)=pen, *(inati/ e)nTumei=sTe ponEra\ e)n tai=s kardi/ais u(mO=n;
Mt 9:4 kai idOn ho iEsus tas enTymEseis autOn eipen, hinati enTymeisTe ponEra en tais kardiais hymOn;
Mt 9:4 c--------- v--aapnsm- ra----nsm- n-----nsm- ra----apf- n-----apf- rp----gpm- v-3aai-s-- d--------- v-2pmi-p-- a-----apn- p--------- ra----dpf- n-----dpf- rp----gp--
Mt 9:4 G2532 G1492 G3588 G2424 G3588 G1761 G0846 G2036 G2444 G1760 G4190 G1722 G3588 G2588 G5216
Mt 9:4 A Jezus, znając ich myśli, rzekł: Dlaczego złe myśli nurtują w waszych sercach?
Mt 9:4
Mt 9:4 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mt 9:4
Mt 9:4  Jezus  zaś  widzenie  myśli  ich  powiedział  co  ty, wy  minded  cienki  w  serca  swój
Mt 9:4 G2424 G2532 G1492 G1761 G0846 G2036 G2444 G5210 G1760 G4190 G1722 G2588 G5216
Mt 9:5 τί γάρ ἐστιν εὐκοπώτερον, εἰπεῖν, Ἀφίενταί σου αἱ ἁμαρτίαι, εἰπεῖν, Ἔγειρε καὶ περιπάτει;                                              
Mt 9:5 ti/ ga/r e)stin eu)kopO/teron, ei)pei=n, *)afi/entai/ sou ai( a(marti/ai, E)\ ei)pei=n, *)/egeire kai\ peripa/tei;
Mt 9:5 ti gar estin eukopOteron, eipein, afientai su hai hamartiai, E eipein, egeire kai peripatei;
Mt 9:5 ri----nsn- c--------- v-3pai-s-- a-----nsnc v--aan---- v-3ppi-p-- rp----gs-- ra----npf- n-----npf- c--------- v--aan---- v-2pad-s-- c--------- v-2pad-s--
Mt 9:5 G5101 G1063 G2076 G2123 G2036 G0863 G4675 G3588 G0266 G2228 G2036 G1453 G2532 G4043
Mt 9:5 Cóż bowiem jest łatwiej powiedzieć: Odpuszczają ci się twoje grzechy, czy też powiedzieć: Wstań i chodź!
Mt 9:5
Mt 9:5 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mt 9:5
Mt 9:5  dla  że  łatwiej  powiedzieć  odpuszczone  ty, wy  grzech  lub  powiedzieć  Powstać  i  iść
Mt 9:5 G1063 G5101 G2123 G2036 G0863 G4671 G0266 G2228 G2036 G1453 G2532 G4043