Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

NT_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po grecku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

do_Rz14      do_str_głównej      do_Rz16      
Rz 15:1 Ὀφείλομεν δὲ ἡμεῖς οἱ δυνατοὶ τὰ ἀσθενήματα τῶν ἀδυνάτων βαστάζειν, καὶ μὴ ἑαυτοῖς ἀρέσκειν.                                    
Rz 15:1 *)ofei/lomen de\ E(mei=s oi( dunatoi\ ta\ a)sTenE/mata tO=n a)duna/tOn basta/DZein, kai\ mE\ e(autoi=s a)re/skein.
Rz 15:1 ofeilomen de hEmeis hoi dynatoi ta asTenEmata tOn adynatOn bastaDZein, kai mE heautois areskein.
Rz 15:1 v-1pai-p-- c--------- rp----np-- ra----npm- a-----npm- ra----apn- n-----apn- ra----gpm- a-----gpm- v--pan---- c--------- d--------- rp----dpm- v--pan----
Rz 15:1 G3784 G1161 G2249 G3588 G1415 G3588 G0771 G3588 G0102 G0941 G2532 G3361 G1438 G0700
Rz 15:1 A my, którzy jesteśmy mocni [w wierze], powinniśmy znosić słabości tych, którzy są słabi, a nie szukać tylko tego, co dla nas dogodne.
Rz 15:1
Rz 15:1 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 15:1
Rz 15:1  My  silny  musi  zburzyć  niemoc  Bezsilny  i  nie  się  wyrżnąć
Rz 15:1 G2249 G1415 G3784 G0941 G0771 G0102 G2532 G3361 G1438 G0700
Rz 15:2 ἕκαστος ἡμῶν τῷ πλησίον ἀρεσκέτω εἰς τὸ ἀγαθὸν πρὸς οἰκοδομήν·                                            
Rz 15:2 e(/kastos E(mO=n tO=| plEsi/on a)reske/tO ei)s to\ a)gaTo\n pro\s oi)kodomE/n:
Rz 15:2 hekastos hEmOn tO plEsion aresketO eis to agaTon pros oikodomEn:
Rz 15:2 a-----nsm- rp----gp-- ra----dsm- d--------- v-3pad-s-- p--------- ra----asn- a-----asn- p--------- n-----asf-
Rz 15:2 G1538 G2257 G3588 G4139 G0700 G1519 G3588 G0018 G4314 G3619
Rz 15:2 Niech każdy z nas stara się o to, co dla bliźniego dogodne - dla jego dobra, dla zbudowania.
Rz 15:2
Rz 15:2 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 15:2
Rz 15:2  Każdy  nas  musi  wyrżnąć  sąsiad  w  dobry  do  pozytywny wpływ
Rz 15:2 G1538 G2257 G0700 G0700 G4139 G1519 G0018 G4314 G3619
Rz 15:3 καὶ γὰρ Χριστὸς οὐχ ἑαυτῷ ἤρεσεν· ἀλλὰ καθὼς γέγραπται, Οἱ ὀνειδισμοὶ τῶν ὀνειδιζόντων σε ἐπέπεσαν ἐπ᾿ ἐμέ.                            
Rz 15:3 kai\ ga\r o( *CHristo\s ou)CH e(autO=| E)/resen: a)lla\ kaTO\s ge/graptai, *oi( o)neidismoi\ tO=n o)neidiDZo/ntOn se e)pe/pesan e)p' e)me/.
Rz 15:3 kai gar ho CHristos uCH heautO Eresen: alla kaTOs gegraptai, hoi oneidismoi tOn oneidiDZontOn se epepesan ep' eme.
Rz 15:3 d--------- c--------- ra----nsm- n-----nsm- d--------- rp----dsm- v-3aai-s-- c--------- c--------- v-3xpi-s-- ra----npm- n-----npm- ra----gpm- v--papgpm- rp----as-- v-3aai-p-- p--------- rp----as--
Rz 15:3 G2532 G1063 G3588 G5547 G3756 G1438 G0700 G0235 G2531 G1125 G3588 G3680 G3588 G3679 G4571 G1968 G1909 G1691
Rz 15:3 Przecież i Chrystus nie szukał tego, co było dogodne dla Niego ale jak napisano: Urągania tych, którzy Tobie urągają, spadły na Mnie.
Rz 15:3
Rz 15:3 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 15:3
Rz 15:3  Dla  i  Chrystus  nie  Się  przyjemny  ale  jako  napisany  Skandal  wyrzucał  ty, wy  Pali  w  Mnie
Rz 15:3 G1063 G2532 G5547 G3756 G1438 G0700 G0235 G2531 G1125 G3680 G3679 G4571 G1968 G1909 G1691
Rz 15:4 ὅσα γὰρ προεγράφη, εἰς τὴν ἡμετέραν διδασκαλίαν ἐγράφη, ἵνα διὰ τῆς ὑπομονῆς καὶ διὰ τῆς παρακλήσεως τῶν γραφῶν τὴν ἐλπίδα ἔχωμεν.                      
Rz 15:4 o(/sa ga\r proegra/fE, ei)s tE\n E(mete/ran didaskali/an e)gra/fE, i(/na dia\ tE=s u(pomonE=s kai\ dia\ tE=s paraklE/seOs tO=n grafO=n tE\n e)lpi/da e)/CHOmen.
Rz 15:4 hosa gar proegrafE, eis tEn hEmeteran didaskalian egrafE, hina dia tEs hypomonEs kai dia tEs paraklEseOs tOn grafOn tEn elpida eCHOmen.
Rz 15:4 rr----npn- c--------- v-3api-s-- p--------- ra----asf- a-----asf- n-----asf- v-3api-s-- c--------- p--------- ra----gsf- n-----gsf- c--------- p--------- ra----gsf- n-----gsf- ra----gpf- n-----gpf- ra----asf- n-----asf- v-1pas-p--
Rz 15:4 G3745 G1063 G4270 G1519 G3588 G2251 G1319 G1125 G2443 G1223 G3588 G5281 G2532 G1223 G3588 G3874 G3588 G1124 G3588 G1680 G2192
Rz 15:4 To zaś, co niegdyś zostało napisane, napisane zostało i dla naszego pouczenia, abyśmy dzięki cierpliwości i pociesze, jaką niosą Pisma, podtrzymywali nadzieję.
Rz 15:4
Rz 15:4 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 15:4
Rz 15:4 A  że  napisany  był  przed  napisany  nas  w  instrukcja  że  cierpliwość  cierpliwość  i  pocieszenie  Pism  przechowywane  nadzieja
Rz 15:4 G1063 G3745 G4270 G4270 G4270 G4270 G2251 G1519 G1319 G2443 G1223 G5281 G2532 G3874 G1124 G2192 G1680
Rz 15:5 δὲ θεὸς τῆς ὑπομονῆς καὶ τῆς παρακλήσεως δῴη ὑμῖν τὸ αὐτὸ φρονεῖν ἐν ἀλλήλοις κατὰ Χριστὸν Ἰησοῦν,                            
Rz 15:5 o( de\ Teo\s tE=s u(pomonE=s kai\ tE=s paraklE/seOs dO/|E u(mi=n to\ au)to\ fronei=n e)n a)llE/lois kata\ *CHristo\n *)iEsou=n,
Rz 15:5 ho de Teos tEs hypomonEs kai tEs paraklEseOs dOE hymin to auto fronein en allElois kata CHriston iEsun,
Rz 15:5 ra----nsm- c--------- n-----nsm- ra----gsf- n-----gsf- c--------- ra----gsf- n-----gsf- v-3aao-s-- rp----dp-- ra----asn- a-----asn- v--pan---- p--------- rp----dpm- p--------- n-----asm- n-----asm-
Rz 15:5 G3588 G1161 G2316 G3588 G5281 G2532 G3588 G3874 G1325 G5213 G3588 G0846 G5426 G1722 G0240 G2596 G5547 G2424
Rz 15:5 A Bóg, który daje cierpliwość i pociechę, niech sprawi, abyście wzorem Chrystusa te same uczucia żywili do siebie
Rz 15:5
Rz 15:5 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 15:5
Rz 15:5  Bóg  zaś  cierpliwość  i  pocieszenie  dotacji  ty, wy  być  jednomyślność  jednomyślność  między  go  na  Chrystus  Jezus
Rz 15:5 G2316 G1161 G5281 G2532 G3874 G1325 G5213 G5426 G0846 G5426 G1722 G0240 G2596 G5547 G2424
Rz 15:6 ἵνα ὁμοθυμαδὸν ἐν ἑνὶ στόματι δοξάζητε τὸν θεὸν καὶ πατέρα τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.                                  
Rz 15:6 i(/na o(moTumado\n e)n e(ni\ sto/mati doXa/DZEte to\n Teo\n kai\ pate/ra tou= kuri/ou E(mO=n *)iEsou= *CHristou=.
Rz 15:6 hina homoTymadon en heni stomati doXaDZEte ton Teon kai patera tu kyriu hEmOn iEsu CHristu.
Rz 15:6 c--------- d--------- p--------- a-----dsn- n-----dsn- v-2pas-p-- ra----asm- n-----asm- c--------- n-----asm- ra----gsm- n-----gsm- rp----gp-- n-----gsm- n-----gsm-
Rz 15:6 G2443 G3661 G1722 G1520 G4750 G1392 G3588 G2316 G2532 G3962 G3588 G2962 G2257 G2424 G5547
Rz 15:6 i zgodnie jednymi ustami wielbili Boga i Ojca Pana naszego Jezusa Chrystusa.
Rz 15:6
Rz 15:6 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 15:6
Rz 15:6  tak  jednomyślnie  zjednoczony  zjednoczony  usta  chwalić  Bóg  i  Ojciec  Władca  nasz  Jezus  Chrystus
Rz 15:6 G2443 G3661 G1520 G1722 G4750 G1392 G2316 G2532 G3962 G2962 G2257 G2424 G5547
Rz 15:7 Διὸ προσλαμβάνεσθε ἀλλήλους, καθὼς καὶ Χριστὸς προσελάβετο ὑμᾶς, εἰς δόξαν τοῦ θεοῦ.                                      
Rz 15:7 *dio\ proslamba/nesTe a)llE/lous, kaTO\s kai\ o( *CHristo\s prosela/beto u(ma=s, ei)s do/Xan tou= Teou=.
Rz 15:7 dio proslambanesTe allElus, kaTOs kai ho CHristos proselabeto hymas, eis doXan tu Teu.
Rz 15:7 c--------- v-2pmd-p-- rp----apm- c--------- d--------- ra----nsm- n-----nsm- v-3ami-s-- rp----ap-- p--------- n-----asf- ra----gsm- n-----gsm-
Rz 15:7 G1352 G4355 G0240 G2531 G2532 G3588 G5547 G4355 G5209 G1519 G1391 G3588 G2316
Rz 15:7 Dlatego przygarniajcie siebie nawzajem, bo i Chrystus przygarnął was - ku chwale Boga.
Rz 15:7
Rz 15:7 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 15:7
Rz 15:7  Zatem  wziąć  przyjaciel  inny  jako  i  Chrystus  miał  ty, wy  w  chwała  Bóg
Rz 15:7 G1352 G4355 G0240 G0240 G2531 G2532 G5547 G4355 G2248 G1519 G1391 G2316
Rz 15:8 λέγω γὰρ Χριστὸν διάκονον γεγενῆσθαι περιτομῆς ὑπὲρ ἀληθείας θεοῦ, εἰς τὸ βεβαιῶσαι τὰς ἐπαγγελίας τῶν πατέρων,                                
Rz 15:8 le/gO ga\r *CHristo\n dia/konon gegenE=sTai peritomE=s u(pe\r a)lETei/as Teou=, ei)s to\ bebaiO=sai ta\s e)paggeli/as tO=n pate/rOn,
Rz 15:8 legO gar CHriston diakonon gegenEsTai peritomEs hyper alETeias Teu, eis to bebaiOsai tas epaNgelias tOn paterOn,
Rz 15:8 v-1pai-s-- c--------- n-----asm- n-----asm- v--xpn---- n-----gsf- p--------- n-----gsf- n-----gsm- p--------- ra----asn- v--aan---- ra----apf- n-----apf- ra----gpm- n-----gpm-
Rz 15:8 G3004 G1063 G5547 G1249 G1096 G4061 G5228 G0225 G2316 G1519 G3588 G0950 G3588 G1860 G3588 G3962
Rz 15:8 Albowiem Chrystus - mówię - stał się sługą obrzezanych, dla okazania wierności Boga i potwierdzenia przez to obietnic danych ojcom
Rz 15:8
Rz 15:8 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 15:8
Rz 15:8  Powód  Jezus  Chrystus  został  minister  obrzezanie  dla  Prawda  Bóg  że  wykonać  obiecał  ojców
Rz 15:8 G3004 G2424 G5547 G1096 G1249 G4061 G5228 G0225 G2316 G1519 G0950 G1860 G3962
Rz 15:9 τὰ δὲ ἔθνη ὑπὲρ ἐλέους δοξάσαι τὸν θεόν· καθὼς γέγραπται, Διὰ τοῦτο ἐξομολογήσομαί σοι ἐν ἔθνεσιν, καὶ τῷ ὀνοματί σου ψαλῶ.                      
Rz 15:9 ta\ de\ e)/TnE u(pe\r e)le/ous doXa/sai to\n Teo/n: kaTO\s ge/graptai, *dia\ tou=to e)XomologE/somai/ soi e)n e)/Tnesin, kai\ tO=| o)nomati/ sou PSalO=.
Rz 15:9 ta de eTnE hyper eleus doXasai ton Teon: kaTOs gegraptai, dia tuto eXomologEsomai soi en eTnesin, kai tO onomati su PSalO.
Rz 15:9 ra----apn- c--------- n-----apn- p--------- n-----gsn- v--aan---- ra----asm- n-----asm- c--------- v-3xpi-s-- p--------- rd----asn- v-1fmi-s-- rp----ds-- p--------- n-----dpn- c--------- ra----dsn- n-----dsn- rp----gs-- v-1fai-s--
Rz 15:9 G3588 G1161 G1484 G5228 G1656 G1392 G3588 G2316 G2531 G1125 G1223 G5124 G1843 G4671 G1722 G1484 G2532 G3588 G3686 G4675 G5567
Rz 15:9 oraz po to, żeby poganie za okazane sobie miłosierdzie uwielbili Boga, jak napisano: Dlatego oddawać Ci będę cześć między poganami i śpiewać imieniu Twojemu.
Rz 15:9
Rz 15:9 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 15:9
Rz 15:9  i  Pogan  z  łaska  chwalić  Bóg  jako  napisany  dla  że  będzie  chwalić  ty, wy  między  Pogan  i  będzie  śpiewać  nazwa  Twój
Rz 15:9 G1161 G1484 G5228 G1656 G1392 G2316 G2531 G1125 G1223 G5124 G1843 G1843 G4671 G1722 G1484 G2532 G5567 G5567 G3686 G4675
Rz 15:10 καὶ πάλιν λέγει, Εὐφράνθητε, ἔθνη, μετὰ τοῦ λαοῦ αὐτοῦ.                                              
Rz 15:10 kai\ pa/lin le/gei, *eu)fra/nTEte, e)/TnE, meta\ tou= laou= au)tou=.
Rz 15:10 kai palin legei, eufranTEte, eTnE, meta tu lau autu.
Rz 15:10 c--------- d--------- v-3pai-s-- v-2apd-p-- n-----vpn- p--------- ra----gsm- n-----gsm- rp----gsm-
Rz 15:10 G2532 G3825 G3004 G2165 G1484 G3326 G3588 G2992 G0846
Rz 15:10 Znów mówi Pismo: Weselcie się, poganie, wraz z ludem Jego.
Rz 15:10
Rz 15:10 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 15:10
Rz 15:10  I  więcej  powiedział  Cieszyć  narodów  z  Osoby  Jego
Rz 15:10 G2532 G3825 G3004 G2165 G1484 G3326 G2992 G0846
Rz 15:11 καὶ πάλιν, Αἰνεῖτε, πάντα τὰ ἔθνη, τὸν κύριον, καὶ ἐπαινεσάτωσαν αὐτὸν πάντες οἱ λαοί.                                    
Rz 15:11 kai\ pa/lin, *ai)nei=te, pa/nta ta\ e)/TnE, to\n ku/rion, kai\ e)painesa/tOsan au)to\n pa/ntes oi( laoi/.
Rz 15:11 kai palin, aineite, panta ta eTnE, ton kyrion, kai epainesatOsan auton pantes hoi laoi.
Rz 15:11 c--------- d--------- v-2pad-p-- a-----vpn- ra----vpn- n-----vpn- ra----asm- n-----asm- c--------- v-3aad-p-- rp----asm- a-----npm- ra----npm- n-----npm-
Rz 15:11 G2532 G3825 G0134 G3956 G3588 G1484 G3588 G2962 G2532 G1867 G0846 G3956 G3588 G2992
Rz 15:11 I znowu: Chwalcie Pana, wszyscy poganie, niech Go uwielbiają wszystkie narody.
Rz 15:11
Rz 15:11 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 15:11
Rz 15:11  I  więcej  Chwalić  Władca  wszystko  narodów  i  chwalić  Jego  wszystko  osoby
Rz 15:11 G2532 G3825 G0134 G2962 G3956 G1484 G2532 G1867 G0846 G3956 G2992
Rz 15:12 καὶ πάλιν Ἠσαΐας λέγει, Ἔσται ῥίζα τοῦ Ἰεσσαί, καὶ ἀνιστάμενος ἄρχειν ἐθνῶν· ἐπ᾿ αὐτῷ ἔθνη ἐλπιοῦσιν.                            
Rz 15:12 kai\ pa/lin *)Esai/+as le/gei, *)/estai E( r(i/DZa tou= *)iessai/, kai\ o( a)nista/menos a)/rCHein e)TnO=n: e)p' au)tO=| e)/TnE e)lpiou=sin.
Rz 15:12 kai palin Esa+ias legei, estai hE riDZa tu iessai, kai ho anistamenos arCHein eTnOn: ep' autO eTnE elpiusin.
Rz 15:12 c--------- d--------- n-----nsm- v-3pai-s-- v-3fmi-s-- ra----nsf- n-----nsf- ra----gsm- n-----gsm- c--------- ra----nsm- v--pmpnsm- v--pan---- n-----gpn- p--------- rp----dsm- n-----npn- v-3fai-p--
Rz 15:12 G2532 G3825 G2268 G3004 G2071 G3588 G4491 G3588 G2421 G2532 G3588 G0450 G0757 G1484 G1909 G0846 G1484 G1679
Rz 15:12 Nadto także Izajasz powiada: Przyjdzie potomek Jessego, powstanie Ten, który ma rządzić poganami, w Nim poganie pokładać będą nadzieję.
Rz 15:12
Rz 15:12 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 15:12
Rz 15:12  Izajasza  również  również  mówi  będzie  korzeń  Jesse  i  wzrost  własny  ludzi  w  To  narodów  nadzieja  będzie
Rz 15:12 G2268 G2532 G3825 G3004 G2071 G4491 G2421 G2532 G0450 G0757 G1484 G1909 G0846 G1484 G1679 G1679
Rz 15:13 δὲ θεὸς τῆς ἐλπίδος πληρώσαι ὑμᾶς πάσης χαρᾶς καὶ εἰρήνης ἐν τῷ πιστεύειν, εἰς τὸ περισσεύειν ὑμᾶς ἐν τῇ ἐλπίδι ἐν δυνάμει πνεύματος ἁγίου.              
Rz 15:13 o( de\ Teo\s tE=s e)lpi/dos plErO/sai u(ma=s pa/sEs CHara=s kai\ ei)rE/nEs e)n tO=| pisteu/ein, ei)s to\ perisseu/ein u(ma=s e)n tE=| e)lpi/di e)n duna/mei pneu/matos a(gi/ou.
Rz 15:13 ho de Teos tEs elpidos plErOsai hymas pasEs CHaras kai eirEnEs en tO pisteuein, eis to perisseuein hymas en tE elpidi en dynamei pneumatos hagiu.
Rz 15:13 ra----nsm- c--------- n-----nsm- ra----gsf- n-----gsf- v-3aao-s-- rp----ap-- a-----gsf- n-----gsf- c--------- n-----gsf- p--------- ra----dsn- v--pan---- p--------- ra----asn- v--pan---- rp----ap-- p--------- ra----dsf- n-----dsf- p--------- n-----dsf- n-----gsn- a-----gsn-
Rz 15:13 G3588 G1161 G2316 G3588 G1680 G4137 G5209 G3956 G5479 G2532 G1515 G1722 G3588 G4100 G1519 G3588 G4052 G5209 G1722 G3588 G1680 G1722 G1411 G4151 G0040
Rz 15:13 A Bóg, [dawca] nadziei, niech wam udzieli pełni radości i pokoju w wierze, abyście przez moc Ducha Świętego byli bogaci w nadzieję.
Rz 15:13
Rz 15:13 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 15:13
Rz 15:13  Bóg  zaś  Nadzieja  wykonać  ty, wy  wszystko  radość  i  Świat  w  Wiara  tak  ty, wy  moc  moc  Duch  Święty  wzbogacone  nadzieja  nadzieja
Rz 15:13 G2316 G1161 G1680 G4137 G5209 G3956 G5479 G2532 G1515 G1722 G4100 G1519 G5209 G1411 G1722 G4151 G0040 G4052 G1680 G1722
Rz 15:14 Πέπεισμαι δέ, ἀδελφοί μου, καὶ αὐτὸς ἐγὼ περὶ ὑμῶν, ὅτι καὶ αὐτοὶ μεστοί ἐστε ἀγαθωσύνης, πεπληρωμένοι πάσης [τῆς] γνώσεως, δυνάμενοι καὶ ἀλλήλους νουθετεῖν.                  
Rz 15:14 *pe/peismai de/, a)delfoi/ mou, kai\ au)to\s e)gO\ peri\ u(mO=n, o(/ti kai\ au)toi\ mestoi/ e)ste a)gaTOsu/nEs, peplErOme/noi pa/sEs [tE=s] gnO/seOs, duna/menoi kai\ a)llE/lous nouTetei=n.
Rz 15:14 pepeismai de, adelfoi mu, kai autos egO peri hymOn, hoti kai autoi mestoi este agaTOsynEs, peplErOmenoi pasEs [tEs] gnOseOs, dynamenoi kai allElus nuTetein.
Rz 15:14 v-1xpi-s-- c--------- n-----vpm- rp----gs-- d--------- rp----nsm- rp----ns-- p--------- rp----gp-- c--------- d--------- rp----npm- a-----npm- v-2pai-p-- n-----gsf- v--xppnpm- a-----gsf- ra----gsf- n-----gsf- v--pmpnpm- d--------- rp----apm- v--pan----
Rz 15:14 G3982 G1161 G0080 G3450 G2532 G0846 G1473 G4012 G5216 G3754 G2532 G0846 G3324 G2075 G0019 G4137 G3956 G3588 G1108 G1410 G2532 G0240 G3560
Rz 15:14 Bracia, jestem co do was przekonany, że pełni jesteście szlachetnych uczuć, ubogaceni wszelką wiedzą, zdolni do udzielania sobie wzajemnie upomnień.
Rz 15:14
Rz 15:14 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 15:14
Rz 15:14  I  I  się  Ja  na pewno  o  ty, wy  bracia  mój  że  i  ty, wy  są  dobroć  wykonywane  wszystko  wiedza  i  może  pouczać  przyjaciel  inny
Rz 15:14 G1161 G2532 G0846 G1473 G3982 G4012 G5216 G0080 G3450 G3754 G2532 G0846 G3324 G0019 G4137 G3956 G1108 G2532 G1410 G3560 G0240 G0240
Rz 15:15 τολμηρότερον δὲ ἔγραψα ὑμῖν ἀπὸ μέρους, ὡς ἐπαναμιμνῄσκων ὑμᾶς διὰ τὴν χάριν τὴν δοθεῖσάν μοι ὑπὸ τοῦ θεοῦ                            
Rz 15:15 tolmEro/teron de\ e)/graPSa u(mi=n a)po\ me/rous, O(s e)panamimnE/|skOn u(ma=s dia\ tE\n CHa/rin tE\n doTei=sa/n moi u(po\ tou= Teou=
Rz 15:15 tolmEroteron de egraPSa hymin apo merus, hOs epanamimnEskOn hymas dia tEn CHarin tEn doTeisan moi hypo tu Teu
Rz 15:15 d--------- c--------- v-1aai-s-- rp----dp-- p--------- n-----gsn- c--------- v--papnsm- rp----ap-- p--------- ra----asf- n-----asf- ra----asf- v--appasf- rp----ds-- p--------- ra----gsm- n-----gsm-
Rz 15:15 G5112 G1161 G1125 G5213 G0575 G3313 G5613 G1878 G5209 G1223 G3588 G5485 G3588 G1325 G3427 G5259 G3588 G2316
Rz 15:15 A może niekiedy w liście tym zbyt śmiało się wyraziłem jako ten, który wam pewne sprawy stara się przypomnieć - na mocy danej mi przez Boga łaski.
Rz 15:15
Rz 15:15 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 15:15
Rz 15:15  ale  napisał  ty, wy  bracia  niektórych  odwaga  częściowo  częściowo  jako  przypomnienie  ty, wy  na  to  mnie  z  Bóg  łaska
Rz 15:15 G1161 G1125 G5213 G0080 G5112 G5112 G0575 G3313 G5613 G1878 G5209 G1223 G1325 G3427 G5259 G2316 G5485
Rz 15:16 εἰς τὸ εἶναί με λειτουργὸν Χριστοῦ Ἰησοῦ εἰς τὰ ἔθνη, ἱερουργοῦντα τὸ εὐαγγέλιον τοῦ θεοῦ, ἵνα γένηται προσφορὰ τῶν ἐθνῶν εὐπρόσδεκτος, ἡγιασμένη ἐν πνεύματι ἁγίῳ.            
Rz 15:16 ei)s to\ ei)=nai/ me leitourgo\n *CHristou= *)iEsou= ei)s ta\ e)/TnE, i(erourgou=nta to\ eu)agge/lion tou= Teou=, i(/na ge/nEtai E( prosfora\ tO=n e)TnO=n eu)pro/sdektos, E(giasme/nE e)n pneu/mati a(gi/O|.
Rz 15:16 eis to einai me leiturgon CHristu iEsu eis ta eTnE, hierurgunta to euaNgelion tu Teu, hina genEtai hE prosfora tOn eTnOn euprosdektos, hEgiasmenE en pneumati hagiO.
Rz 15:16 p--------- ra----asn- v--pan---- rp----as-- n-----asm- n-----gsm- n-----gsm- p--------- ra----apn- n-----apn- v--papasm- ra----asn- n-----asn- ra----gsm- n-----gsm- c--------- v-3ams-s-- ra----nsf- n-----nsf- ra----gpn- n-----gpn- a-----nsf- v--xppnsf- p--------- n-----dsn- a-----dsn-
Rz 15:16 G1519 G3588 G1511 G3165 G3011 G5547 G2424 G1519 G3588 G1484 G2418 G3588 G2098 G3588 G2316 G2443 G1096 G3588 G4376 G3588 G1484 G2144 G0037 G1722 G4151 G0040
Rz 15:16 Dzięki niej jestem z urzędu sługą Chrystusa Jezusa wobec pogan sprawującym świętą czynność głoszenia Ewangelii Bożej po to, by poganie stali się ofiarą Bogu przyjemną, uświęconą Duchem Świętym.
Rz 15:16
Rz 15:16 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 15:16
Rz 15:16  być  być  minister  Jezus  Chrystus  w  Pogan  obrzędu religijnego  ewangelia  Bóg  tak  te rzeczy  oferty  Pogan  jest  uświęcony  Duch  Duch  Święty  był  korzystnie
Rz 15:16 G1511 G1519 G3011 G2424 G5547 G1519 G1484 G2418 G2098 G2316 G2443 G3588 G4376 G1484 G0037 G0037 G1722 G4151 G0040 G1096 G2144
Rz 15:17 ἔχω οὖν [τὴν] καύχησιν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τὰ πρὸς τὸν θεόν·                                          
Rz 15:17 e)/CHO ou)=n [tE\n] kau/CHEsin e)n *CHristO=| *)iEsou= ta\ pro\s to\n Teo/n:
Rz 15:17 eCHO un [tEn] kauCHEsin en CHristO iEsu ta pros ton Teon:
Rz 15:17 v-1pai-s-- c--------- ra----asf- n-----asf- p--------- n-----dsm- n-----dsm- ra----apn- p--------- ra----asm- n-----asm-
Rz 15:17 G2192 G3767 G3588 G2746 G1722 G5547 G2424 G3588 G4314 G3588 G2316
Rz 15:17 Jeśli więc mogę się chlubić, to tylko w Chrystusie Jezusie z powodu spraw odnoszących się do Boga.
Rz 15:17
Rz 15:17 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 15:17
Rz 15:17  Tak  Ja  pochwalić  w  Jezus  Chrystus  że  do  Bóg
Rz 15:17 G3767 G2192 G2746 G1722 G2424 G5547 G3588 G4314 G2316
Rz 15:18 οὐ γὰρ τολμήσω τι λαλεῖν ὧν οὐ κατειργάσατο Χριστὸς δι᾿ ἐμοῦ εἰς ὑπακοὴν ἐθνῶν, λόγῳ καὶ ἔργῳ,                              
Rz 15:18 ou) ga\r tolmE/sO ti lalei=n O(=n ou) kateirga/sato *CHristo\s di' e)mou= ei)s u(pakoE\n e)TnO=n, lo/gO| kai\ e)/rgO|,
Rz 15:18 u gar tolmEsO ti lalein hOn u kateirgasato CHristos di' emu eis hypakoEn eTnOn, logO kai ergO,
Rz 15:18 d--------- c--------- v-1fai-s-- ri----asn- v--pan---- rr----gpn- d--------- v-3ami-s-- n-----nsm- p--------- rp----gs-- p--------- n-----asf- n-----gpn- n-----dsm- c--------- n-----dsn-
Rz 15:18 G3756 G1063 G5111 G5100 G2980 G3739 G3756 G2716 G5547 G1223 G1700 G1519 G5218 G1484 G3056 G2532 G2041
Rz 15:18 Nie odważę się jednak wspominać niczego poza tym, czego dokonał przeze mnie Chrystus w doprowadzeniu pogan do posłuszeństwa [wierze] słowem, czynem,
Rz 15:18
Rz 15:18 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 15:18
Rz 15:18  dla  nie  ośmielać się  powiedzieć  że  co  nie  popełnione  Chrystus  przez  mnie  w  podbój  Pogan  krótko mówiąc  i  sprawa
Rz 15:18 G1063 G3756 G5111 G2980 G5100 G3739 G3756 G2716 G5547 G1223 G1700 G1519 G5218 G1484 G3056 G2532 G2041
Rz 15:19 ἐν δυνάμει σημείων καὶ τεράτων, ἐν δυνάμει πνεύματος [θεοῦ]· ὥστε με ἀπὸ Ἰερουσαλὴμ καὶ κύκλῳ μέχρι τοῦ Ἰλλυρικοῦ πεπληρωκέναι τὸ εὐαγγέλιον τοῦ Χριστοῦ,                  
Rz 15:19 e)n duna/mei sEmei/On kai\ tera/tOn, e)n duna/mei pneu/matos [Teou=]: O(/ste me a)po\ *)ierousalE\m kai\ ku/klO| me/CHri tou= *)illurikou= peplErOke/nai to\ eu)agge/lion tou= *CHristou=,
Rz 15:19 en dynamei sEmeiOn kai teratOn, en dynamei pneumatos [Teu]: hOste me apo ierusalEm kai kyklO meCHri tu illyriku peplErOkenai to euaNgelion tu CHristu,
Rz 15:19 p--------- n-----dsf- n-----gpn- c--------- n-----gpn- p--------- n-----dsf- n-----gsn- n-----gsm- c--------- rp----as-- p--------- n-----gsf- c--------- d--------- p--------- ra----gsn- n-----gsn- v--xan---- ra----asn- n-----asn- ra----gsm- n-----gsm-
Rz 15:19 G1722 G1411 G4592 G2532 G5059 G1722 G1411 G4151 G2316 G5620 G3165 G0575 G2419 G2532 G2945 G3360 G3588 G2437 G4137 G3588 G2098 G3588 G5547
Rz 15:19 mocą znaków i cudów, mocą Ducha Świętego. Oto od Jerozolimy i na całym obszarze aż po Illirię dopełniłem [obwieszczenia] Ewangelii Chrystusa.
Rz 15:19
Rz 15:19 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 15:19
Rz 15:19  moc  moc  Znaków  i  Kraina czarów  moc  moc  Duch  Bóg  tak  że  ewangelia  Chrystus  rozproszonych  Ja  z  Jerozolima  i  sąsiedztwo  do  Illyricum
Rz 15:19 G1411 G1722 G4592 G2532 G5059 G1411 G1722 G4151 G2316 G5620 G5620 G2098 G5547 G4137 G3165 G0575 G2419 G2532 G2945 G3360 G2437
Rz 15:20 οὕτως δὲ φιλοτιμούμενον εὐαγγελίζεσθαι οὐχ ὅπου ὠνομάσθη Χριστός, ἵνα μὴ ἐπ᾿ ἀλλότριον θεμέλιον οἰκοδομῶ,                                    
Rz 15:20 ou(/tOs de\ filotimou/menon eu)aggeli/DZesTai ou)CH o(/pou O)noma/sTE *CHristo/s, i(/na mE\ e)p' a)llo/trion Teme/lion oi)kodomO=,
Rz 15:20 hutOs de filotimumenon euaNgeliDZesTai uCH hopu OnomasTE CHristos, hina mE ep' allotrion Temelion oikodomO,
Rz 15:20 d--------- c--------- v--pmpasm- v--pmn---- d--------- c--------- v-3api-s-- n-----nsm- c--------- d--------- p--------- a-----asm- n-----asm- v-1pas-s--
Rz 15:20 G3779 G1161 G5389 G2097 G3756 G3699 G3687 G5547 G2443 G3361 G1909 G0245 G2310 G3618
Rz 15:20 A poczytywałem sobie za punkt honoru głosić Ewangelię jedynie tam, gdzie imię Chrystusa było jeszcze nie znane, by nie budować na fundamencie położonym przez kogo innego,
Rz 15:20
Rz 15:20 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 15:20
Rz 15:20  Poza  Poza  wypróbowany  głosić  nie  gdzie  był  znany  nazwa  Chrystus  tak  nie  tworzyć  w  dziwny  Na podstawie
Rz 15:20 G1161 G3779 G5389 G2097 G3756 G3699 G3687 G3687 G3687 G5547 G2443 G3361 G3618 G1909 G0245 G2310
Rz 15:21 ἀλλὰ καθὼς γέγραπται, Οἷς οὐκ ἀνηγγέλη περὶ αὐτοῦ ὄψονται, καὶ οἳ οὐκ ἀκηκόασιν συνήσουσιν.                                    
Rz 15:21 a)lla\ kaTO\s ge/graptai, *oi(=s ou)k a)nEgge/lE peri\ au)tou= o)/PSontai, kai\ oi(\ ou)k a)kEko/asin sunE/sousin.
Rz 15:21 alla kaTOs gegraptai, hois uk anENgelE peri autu oPSontai, kai hoi uk akEkoasin synEsusin.
Rz 15:21 c--------- c--------- v-3xpi-s-- rr----dpm- d--------- v-3api-s-- p--------- rp----gsm- v-3fmi-p-- c--------- rr----npm- d--------- v-3xai-p-- v-3fai-p--
Rz 15:21 G0235 G2531 G1125 G3739 G3756 G0312 G4012 G0846 G3700 G2532 G3739 G3756 G0191 G4920
Rz 15:21 lecz zgodnie z tym, co napisane: Ci, którym o Nim nie mówiono, zobaczą Go, i ci, którzy o Nim nie słyszeli, poznają Go.
Rz 15:21
Rz 15:21 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 15:21
Rz 15:21  ale  jako  napisany  nie  miał  o  Go  aktualności  zobaczyć  i  nie  , którzy słyszeli  uczyć się
Rz 15:21 G0235 G2531 G1125 G3756 G3739 G4012 G0846 G0312 G3700 G2532 G3756 G0191 G4920
Rz 15:22 Διὸ καὶ ἐνεκοπτόμην τὰ πολλὰ τοῦ ἐλθεῖν πρὸς ὑμᾶς·                                              
Rz 15:22 *dio\ kai\ e)nekopto/mEn ta\ polla\ tou= e)lTei=n pro\s u(ma=s:
Rz 15:22 dio kai enekoptomEn ta polla tu elTein pros hymas:
Rz 15:22 c--------- d--------- v-1ipi-s-- ra----apn- a-----apn- ra----gsn- v--aan---- p--------- rp----ap--
Rz 15:22 G1352 G2532 G1465 G3588 G4183 G3588 G2064 G4314 G5209
Rz 15:22 I stąd to wielokrotnie napotykałem przeszkody w dotarciu do was.
Rz 15:22
Rz 15:22 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 15:22
Rz 15:22  że  wiele  czas  i  niech  przyjść  do  ty, wy
Rz 15:22 G1352 G4183 G4183 G2532 G1465 G2064 G4314 G5209
Rz 15:23 νυνὶ δὲ μηκέτι τόπον ἔχων ἐν τοῖς κλίμασι τούτοις, ἐπιποθίαν δὲ ἔχων τοῦ ἐλθεῖν πρὸς ὑμᾶς ἀπὸ πολλῶν ἐτῶν,                          
Rz 15:23 nuni\ de\ mEke/ti to/pon e)/CHOn e)n toi=s kli/masi tou/tois, e)pipoTi/an de\ e)/CHOn tou= e)lTei=n pro\s u(ma=s a)po\ pollO=n e)tO=n,
Rz 15:23 nyni de mEketi topon eCHOn en tois klimasi tutois, epipoTian de eCHOn tu elTein pros hymas apo pollOn etOn,
Rz 15:23 d--------- c--------- d--------- n-----asm- v--papnsm- p--------- ra----dpn- n-----dpn- rd----dpn- n-----asf- c--------- v--papnsm- ra----gsn- v--aan---- p--------- rp----ap-- p--------- a-----gpn- n-----gpn-
Rz 15:23 G3570 G1161 G3371 G5117 G2192 G1722 G3588 G2824 G5125 G1974 G1161 G2192 G3588 G2064 G4314 G5209 G0575 G4183 G2094
Rz 15:23 Teraz jednak, nie znajdując już w tych stronach pola pracy, od kilku lat pragnę gorąco wybrać się do was,
Rz 15:23
Rz 15:23 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 15:23
Rz 15:23  Teraz  zaś  nie  o  miejsce  w  tak  krajów  i  z  długi  roku  o  pragnienie  przyjść  do  ty, wy
Rz 15:23 G3570 G1161 G3371 G2192 G5117 G1722 G5125 G2824 G1161 G0575 G4183 G2094 G2192 G1974 G2064 G4314 G5209
Rz 15:24 ὡς ἂν πορεύωμαι εἰς τὴν Σπανίαν· ἐλπίζω γὰρ διαπορευόμενος θεάσασθαι ὑμᾶς καὶ ὑφ᾿ ὑμῶν προπεμφθῆναι ἐκεῖ ἐὰν ὑμῶν πρῶτον ἀπὸ μέρους ἐμπλησθῶ                    
Rz 15:24 O(s a)\n poreu/Omai ei)s tE\n *spani/an: e)lpi/DZO ga\r diaporeuo/menos Tea/sasTai u(ma=s kai\ u(f' u(mO=n propemfTE=nai e)kei= e)a\n u(mO=n prO=ton a)po\ me/rous e)mplEsTO=
Rz 15:24 hOs an poreuOmai eis tEn spanian: elpiDZO gar diaporeuomenos TeasasTai hymas kai hyf' ymOn propemfTEnai ekei ean hymOn prOton apo merus emplEsTO
Rz 15:24 c--------- x--------- v-1pms-s-- p--------- ra----asf- n-----asf- v-1pai-s-- c--------- v--pmpnsm- v--amn---- rp----ap-- c--------- p--------- rp----gp-- v--apn---- d--------- c--------- rp----gp-- a-----asn- p--------- n-----gsn- v-1aps-s--
Rz 15:24 G5613 G0302 G4198 G1519 G3588 G4681 G1679 G1063 G1279 G2300 G5209 G2532 G5259 G5216 G4311 G1563 G1437 G5216 G4412 G0575 G3313 G1705
Rz 15:24 gdy będę podążał do Hiszpanii. Mam bowiem nadzieję, że w czasie tej podróży was odwiedzę i że wy mnie tam dalej wyprawicie, gdy się już trochę wami nacieszę.
Rz 15:24
Rz 15:24 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 15:24
Rz 15:24  tylko  tylko  przyjmować  sposób  w  Hiszpania  przyjść  do  ty, wy  Dla  nadzieja  przechodzącej  czuwa  ty, wy  i  ty, wy  ty, wy  wydać  tam  jako  wkrótce  biesiada  ty, wy  częściowo  częściowo
Rz 15:24 G1437 G5613 G4198 G4198 G1519 G4681 G2064 G4314 G5209 G1063 G1679 G1279 G2300 G5209 G2532 G5216 G5259 G4311 G1563 G1437 G4412 G1705 G5216 G0575 G3313
Rz 15:25 νυνὶ δὲ πορεύομαι εἰς Ἰερουσαλὴμ διακονῶν τοῖς ἁγίοις.                                                
Rz 15:25 nuni\ de\ poreu/omai ei)s *)ierousalE\m diakonO=n toi=s a(gi/ois.
Rz 15:25 nyni de poreuomai eis ierusalEm diakonOn tois hagiois.
Rz 15:25 d--------- c--------- v-1pmi-s-- p--------- n-----asf- v--papnsm- ra----dpm- a-----dpm-
Rz 15:25 G3570 G1161 G4198 G1519 G2419 G1247 G3588 G0040
Rz 15:25 W tej chwili zaś wybieram się do Jerozolimy z posługą dla świętych.
Rz 15:25
Rz 15:25 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 15:25
Rz 15:25 A  teraz  iść  w  Jerozolima  służyć  święty
Rz 15:25 G1161 G3570 G4198 G1519 G2419 G1247 G0040
Rz 15:26 εὐδόκησαν γὰρ Μακεδονία καὶ Ἀχαΐα κοινωνίαν τινὰ ποιήσασθαι εἰς τοὺς πτωχοὺς τῶν ἁγίων τῶν ἐν Ἰερουσαλήμ.                                
Rz 15:26 eu)do/kEsan ga\r *makedoni/a kai\ *)aCHai/+a koinOni/an tina\ poiE/sasTai ei)s tou\s ptOCHou\s tO=n a(gi/On tO=n e)n *)ierousalE/m.
Rz 15:26 eudokEsan gar makedonia kai aCHa+ia koinOnian tina poiEsasTai eis tus ptOCHus tOn hagiOn tOn en ierusalEm.
Rz 15:26 v-3aai-p-- c--------- n-----nsf- c--------- n-----nsf- n-----asf- ri----asf- v--amn---- p--------- ra----apm- a-----apm- ra----gpm- a-----gpm- ra----gpm- p--------- n-----dsf-
Rz 15:26 G2106 G1063 G3109 G2532 G0882 G2842 G5100 G4160 G1519 G3588 G4434 G3588 G0040 G3588 G1722 G2419
Rz 15:26 Macedonia i Achaja bowiem uznały za stosowne zebrać składkę na rzecz świętych w Jerozolimie.
Rz 15:26
Rz 15:26 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 15:26
Rz 15:26  dla  Macedonia  i  Achaia  gorliwość  gorliwość  kilka  miłosierdzie  dla  Biedny  Świętych  w  Jerozolima
Rz 15:26 G1063 G3109 G2532 G0882 G2106 G4160 G5100 G2842 G1519 G4434 G0040 G1722 G2419
Rz 15:27 εὐδόκησαν γάρ, καὶ ὀφειλέται εἰσὶν αὐτῶν· εἰ γὰρ τοῖς πνευματικοῖς αὐτῶν ἐκοινώνησαν τὰ ἔθνη, ὀφείλουσιν καὶ ἐν τοῖς σαρκικοῖς λειτουργῆσαι αὐτοῖς.                      
Rz 15:27 eu)do/kEsan ga/r, kai\ o)feile/tai ei)si\n au)tO=n: ei) ga\r toi=s pneumatikoi=s au)tO=n e)koinO/nEsan ta\ e)/TnE, o)fei/lousin kai\ e)n toi=s sarkikoi=s leitourgE=sai au)toi=s.
Rz 15:27 eudokEsan gar, kai ofeiletai eisin autOn: ei gar tois pneumatikois autOn ekoinOnEsan ta eTnE, ofeilusin kai en tois sarkikois leiturgEsai autois.
Rz 15:27 v-3aai-p-- c--------- c--------- n-----npm- v-3pai-p-- rp----gpm- c--------- c--------- ra----dpn- a-----dpn- rp----gpm- v-3aai-p-- ra----npn- n-----npn- v-3pai-p-- d--------- p--------- ra----dpn- a-----dpn- v--aan---- rp----dpm-
Rz 15:27 G2106 G1063 G2532 G3781 G1526 G0846 G1487 G1063 G3588 G4152 G0846 G2841 G3588 G1484 G3784 G2532 G1722 G3588 G4559 G3008 G0846
Rz 15:27 Uznały za stosowne, bo i są ich dłużnikami. Jeżeli bowiem poganie otrzymali udział w ich dobrach duchowych
Rz 15:27
Rz 15:27 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 15:27
Rz 15:27  Zaprawdę, Bóg im przyjemność  tak  i  Dłużnik  one  ich  Dla  jeśli  narodów  zostać  uczestników  ich  duchowy  musi  i  ich  służyć  w  stały
Rz 15:27 G2106 G1063 G2532 G3781 G1526 G0846 G1063 G1487 G1484 G2841 G2841 G0846 G4152 G3784 G2532 G0846 G3008 G1722 G4559
Rz 15:28 τοῦτο οὖν ἐπιτελέσας, καὶ σφραγισάμενος αὐτοῖς τὸν καρπὸν τοῦτον, ἀπελεύσομαι δι᾿ ὑμῶν εἰς Σπανίαν·                                    
Rz 15:28 tou=to ou)=n e)pitele/sas, kai\ sfragisa/menos au)toi=s to\n karpo\n tou=ton, a)peleu/somai di' u(mO=n ei)s *spani/an:
Rz 15:28 tuto un epitelesas, kai sfragisamenos autois ton karpon tuton, apeleusomai di' ymOn eis spanian:
Rz 15:28 rd----asn- c--------- v--aapnsm- c--------- v--ampnsm- rp----dpm- ra----asm- n-----asm- rd----asm- v-1fmi-s-- p--------- rp----gp-- p--------- n-----asf-
Rz 15:28 G5124 G3767 G2005 G2532 G4972 G0846 G3588 G2590 G5126 G0565 G1223 G5216 G1519 G4681
Rz 15:28 powinni im za to służyć pomocą doczesną. Gdy tę sprawę załatwię i owoce składki z moim potwierdzeniem im wręczę, poprzez wasze strony wybiorę się do Hiszpanii.
Rz 15:28
Rz 15:28 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 15:28
Rz 15:28  Zaśpiewany  to  i  prawo  wniesienie  ich  to  owoc  iść  przez  swój  w  Hiszpania
Rz 15:28 G2005 G5124 G2532 G4972 G4972 G0846 G5126 G2590 G0565 G1223 G5216 G1519 G4681
Rz 15:29 οἶδα δὲ ὅτι ἐρχόμενος πρὸς ὑμᾶς ἐν πληρώματι εὐλογίας Χριστοῦ ἐλεύσομαι.                                          
Rz 15:29 oi)=da de\ o(/ti e)rCHo/menos pro\s u(ma=s e)n plErO/mati eu)logi/as *CHristou= e)leu/somai.
Rz 15:29 oida de hoti erCHomenos pros hymas en plErOmati eulogias CHristu eleusomai.
Rz 15:29 v-1xai-s-- c--------- c--------- v--pmpnsm- p--------- rp----ap-- p--------- n-----dsn- n-----gsf- n-----gsm- v-1fmi-s--
Rz 15:29 G1492 G1161 G3754 G2064 G4314 G5209 G1722 G4138 G2129 G5547 G2064
Rz 15:29 A jestem przekonany, że przybywając do was, przyjdę z pełnią błogosławieństwa Chrystusa.
Rz 15:29
Rz 15:29 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 15:29
Rz 15:29  i  na pewno  że  przyjść  do  ty, wy  przyjść  z  kompletny  błogosławieństwo  ewangelia  Chrystus
Rz 15:29 G1161 G1492 G3754 G2064 G4314 G5209 G2064 G1722 G4138 G2129 G2098 G5547
Rz 15:30 Παρακαλῶ δὲ ὑμᾶς [,ἀδελφοί,] διὰ τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ διὰ τῆς ἀγάπης τοῦ πνεύματος, συναγωνίσασθαί μοι ἐν ταῖς προσευχαῖς ὑπὲρ ἐμοῦ πρὸς τὸν θεόν,            
Rz 15:30 *parakalO= de\ u(ma=s [,a)delfoi/,] dia\ tou= kuri/ou E(mO=n *)iEsou= *CHristou= kai\ dia\ tE=s a)ga/pEs tou= pneu/matos, sunagOni/sasTai/ moi e)n tai=s proseuCHai=s u(pe\r e)mou= pro\s to\n Teo/n,
Rz 15:30 parakalO de hymas [,adelfoi,] dia tu kyriu hEmOn iEsu CHristu kai dia tEs agapEs tu pneumatos, synagOnisasTai moi en tais proseuCHais hyper emu pros ton Teon,
Rz 15:30 v-1pai-s-- c--------- rp----ap-- n-----vpm- p--------- ra----gsm- n-----gsm- rp----gp-- n-----gsm- n-----gsm- c--------- p--------- ra----gsf- n-----gsf- ra----gsn- n-----gsn- v--amn---- rp----ds-- p--------- ra----dpf- n-----dpf- p--------- rp----gs-- p--------- ra----asm- n-----asm-
Rz 15:30 G3870 G1161 G5209 G0080 G1223 G3588 G2962 G2257 G2424 G5547 G2532 G1223 G3588 G0026 G3588 G4151 G4865 G3427 G1722 G3588 G4335 G5228 G1700 G4314 G3588 G2316
Rz 15:30 Proszę więc was, bracia, przez Pana naszego Jezusa Chrystusa i przez miłość Ducha, abyście udzielili mi wsparcia modłami waszymi za mnie do Boga,
Rz 15:30
Rz 15:30 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 15:30
Rz 15:30  Między  tak  błagać  ty, wy  bracia  Władca  Władca  nasz  Jezus  Chrystus  i  miłość  miłość  Duch  działać  z  Ja  w  Modły  dla  mnie  do  Bóg
Rz 15:30 G1161 G1161 G3870 G5209 G0080 G1223 G2962 G2257 G2424 G5547 G2532 G0026 G1223 G4151 G4865 G4865 G3427 G1722 G4335 G5228 G1700 G4314 G2316
Rz 15:31 ἵνα ῥυσθῶ ἀπὸ τῶν ἀπειθούντων ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ καὶ διακονία μου εἰς Ἰερουσαλὴμ εὐπρόσδεκτος τοῖς ἁγίοις γένηται,                          
Rz 15:31 i(/na r(usTO= a)po\ tO=n a)peiTou/ntOn e)n tE=| *)ioudai/a| kai\ E( diakoni/a mou E( ei)s *)ierousalE\m eu)pro/sdektos toi=s a(gi/ois ge/nEtai,
Rz 15:31 hina rysTO apo tOn apeiTuntOn en tE iudaia kai hE diakonia mu hE eis ierusalEm euprosdektos tois hagiois genEtai,
Rz 15:31 d--------- v-1aps-s-- p--------- ra----gpm- v--papgpm- p--------- ra----dsf- n-----dsf- c--------- ra----nsf- n-----nsf- rp----gs-- ra----nsf- p--------- n-----asf- a-----nsf- ra----dpm- a-----dpm- v-3ams-s--
Rz 15:31 G2443 G4506 G0575 G3588 G0544 G1722 G3588 G2449 G2532 G3588 G1248 G3450 G3588 G1519 G2419 G2144 G3588 G0040 G1096
Rz 15:31 abym wyszedł cało z rąk niewiernych w Judei i by moja posługa na rzecz Jerozolimy została dobrze przyjęta przez świętych
Rz 15:31
Rz 15:31 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 15:31
Rz 15:31  że  uciec  z  niewiernych  w  Judea  i  że  serwis  mój  dla  Jerozolima  był  korzystnie  święty
Rz 15:31 G2443 G4506 G0575 G0544 G1722 G2449 G2532 G2443 G1248 G3450 G1519 G2419 G1096 G2144 G0040
Rz 15:32 ἵνα ἐν χαρᾷ ἐλθὼν πρὸς ὑμᾶς διὰ θελήματος θεοῦ συναναπαύσωμαι ὑμῖν.                                          
Rz 15:32 i(/na e)n CHara=| e)lTO\n pro\s u(ma=s dia\ TelE/matos Teou= sunanapau/sOmai u(mi=n.
Rz 15:32 hina en CHara elTOn pros hymas dia TelEmatos Teu synanapausOmai hymin.
Rz 15:32 c--------- p--------- n-----dsf- v--aapnsm- p--------- rp----ap-- p--------- n-----gsn- n-----gsm- v-1ams-s-- rp----dp--
Rz 15:32 G2443 G1722 G5479 G2064 G4314 G5209 G1223 G2307 G2316 G4875 G5213
Rz 15:32 i żebym za wolą Bożą z radością do was przybył i mógł się dzięki wam pokrzepić.
Rz 15:32
Rz 15:32 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 15:32
Rz 15:32  tak  w  radość  jeśli  Bóg  wszystko  przyjść  do  ty, wy  i  uspokoić  z  ty, wy
Rz 15:32 G2443 G1722 G5479 G1223 G2316 G2307 G2064 G4314 G5209 G2532 G4875 G4875 G5213
Rz 15:33 δὲ θεὸς τῆς εἰρήνης μετὰ πάντων ὑμῶν· ἀμήν.                                              
Rz 15:33 o( de\ Teo\s tE=s ei)rE/nEs meta\ pa/ntOn u(mO=n: a)mE/n.
Rz 15:33 ho de Teos tEs eirEnEs meta pantOn hymOn: amEn.
Rz 15:33 ra----nsm- c--------- n-----nsm- ra----gsf- n-----gsf- p--------- a-----gpm- rp----gp-- x---------
Rz 15:33 G3588 G1161 G2316 G3588 G1515 G3326 G3956 G5216 G0281
Rz 15:33 A Bóg pokoju niech będzie z wami wszystkimi. Amen!
Rz 15:33
Rz 15:33 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 15:33
Rz 15:33  Bóg  zaś  Świat  z  wszystko  ty, wy  amen
Rz 15:33 G2316 G1161 G1515 G3326 G3956 G5216 G0281
Copyright by Cezary Podolski